Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1895

Ruim 100 pnifce kalfkoaien xga in da afgeloopen week door Spaansehe koopliaden ia Friesland opgekocht t en ongeveer f 250 par stuk Te Siraalen Pruisen zgn eenige door Proisische beambtea ia beslag genomen HoUandacha koeien verkocht welke tot f 275 pér stok opgebracht Een kalf nog slechts enkele dagaa oud bracht f 21 50 op Wal ean bawga boazeer het Hollandach vee in Doitsekland gesocht WInterdieDSi 1895 1896 AaBgevangeD 1 October Tp vao Greeiwict ROTTIXDIU 1 84 8 88 8 44 4 50 5 94 IHrecUs Spoorwegycrblndlngeiy inet ttOllÜA JOU DA 18 85 18 38 18 89 18 48 18 56 1 44 KOTTIBDAM 10 19 10 89 10 80 10 48 10 4 loud 7 80 8 85 9 09 9 8710 80 10 50 18 18 18 88 1 87 8 85 8 47 4 45 6 S7 7 14 7 4 J 89 8 54 9 54 11 C Za U 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 Z Z ilw 7 6S 8 58 11 18 18 49 5 08 8 18 10 15 Vnorli 8 07 9 08 11 87 1 01 5 80 8 98 10 87 ll ga 8 18 9 18 9 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 67 4 05 4 17 5 86 5 57 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 48 OI DI UTBIORT 9 05 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 Il 9t 45 9 87 10 61 11 48 1 80 8 08 BOUD 1 1 M8TIRD1M 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 StóptTto Nimd rp üidubnifU n BlaUwijk Krauw g m U kndarp Dr A Kemp te BoiUrdam beipnüc deur dagen od plan om wijxigme ta brengen ïu dfl Tacantiëa der Hoofere Uorgemchoet en gymnasia en plaD waartaa bg ulf Mgi da by bet rangaohikt € oud r do robriek achoolutopieëD wier TervaUiDg cad oaleodaa 6rp eca Terwaxeoiykt 1 werdeu Dat xoa jammer zgn zegt bet iNieawe Scboolblad omda het voorgestelde ptao veel goede bevat Dr Kemp irÜ bet etodie sar doen beginnen 15 Beptember en laten voortduren tot 15 Dec dau een ruattyd vao drie weken De curene wordt Toorlgeïet van 5 Jannari tot 5 April van 5 April tot26d a v weer vacantie k g Paaecbvacantie maar onnfbankelgk van het Peaichfeest De beide Paascb en Pinkeierdagen beneveoi de HemeU vaartidag wenicfat hjj te beschouwen als oQgenommerde feestdagen Die gebroikt zn len worden om bet monster Üeberbürdong Ie verslaan Van 26 April 1 Angostns de xomprcorsos van 1 15 Aog overgsogi en eindexamen en van 15 Aug 15 Sept xomervacaotie D Kemde zegt o a de eerste belH van September kenmerkt zich gewooulyk door zeer groote warmte en daarop is bjj het vafttaiellen van de vacanties niet berekend In plaats van roet irisschen moed weer te beginnen zyn onze eerste schoolweken oven warm lauw en loommakeod als de laatst Oek vindt dr Kemde de zomervacantie voo ooze jongens Ie laug De jeog l die oog nielT zelfstandig werken kan enkele nobele nitionderiogeo daargelaten die gaarne baar voorgeschreven taak beeft neemt zich wel voor om dit en dat te doen masr t wordt uitgesteld eo aiodeliilt afgeiteld Het reaoltaat is verwilderen en ver vadsigeo A Aan da Baliërs Goestie Djodog en Ooeslie Ajoe Wajan Tjreogwt is gratie verleend van de strnf des doods door middel van de krïs waartoe ag ter zake van ka tenvermengfog ayn veroordeeld bj vonnis van den raad van Kerta s ta Tjnranegara van 1 April 1895 goedgekegrd en bekr iehtigd by besluit van den rpsident van BsU eo Lombok vao 23 Jnli met verandering dier straf in die van levenslange verbanning naar de afdeeling üoeleleog en met bepaltog lo dat c j als ü de tot verbanning zond r dwangarbeid veroordeeld niet te werk gesteld of gMtoten mogen worden maar bun alleen behoort te worden belet bet eiland Balie te verlaten Eonder hen te belemmeren iu hunne plengen om zalf in hun onderhoud te vooralen waarin zg integeodsel moeten worden onderstennd 2o dat zij desverkiezeode gedarende de eerste maanden hunner ballingschap ieder een naandelgkacbe ooderBtand van f 6 nit slnnds kas te Boeleleag sullen kuoiian ontvangen om in bon onderhoud te vooraien In Engelsche bladen is de aandacht gevestigd op den schadetjiken invloed van het eten van druiven afkomstig uit kasssu waarin ter verdrgving van ioieclen tabakstof was gebrand Vooral sobenen te Dorchester verschillende aiektegevallen daardoor te zyn waargenomen Het Britiseh Medical Journal heefteen dokter van die plaats om inlichtingen dienaangaande gevraagd waaruit het volgende bleek 8 40 9 068 47 r 8 64 9 01 9 10 7 i6 7 8S 7 8 7 4 1M B I IO S 19 5 16 iM Ooitda Moordreeht KiouwerVork üapaUa Uotterdam Botteidam Oaitalla Hieuwarkerk Uoordraoht Oouda 9 16 7 16 7 B 67 6 08 6 lè 6 14 6 80 9 O U D V 7 V Ooiid 6 86 8 87 7 56 8 09 8 81 Ouiliiw 5 0 6 54 WoarddP 5 59 7 03 8 18 Utreobi IS t 8 ♦ t f NMr AnHtonlMB 8 81 9 86 Oowk 8 37 8 14 Ongeveer ses weken geleden was een druivenkas verscheidene malen bero d t door verbranding van enne wekere stof dia beschreven werd als bevatten do suivere nicotine van tabak in een eer gecoocentreerden vorm De drnivan waren later op geenerlei wgze bestoven of behandeld waardoor schadelgke invloeden zouden veroorzaakt kunnentzjjn Kon trots uit die kaa afkomstig kwam iu handen van en dame die met haren dochter van do liveu at De dochter werd spoedig daarna doodelgk bleek gevoelde zich ziek begon i braken en herstelde tiob iiadst zij eenige uren rust had gonomen bg de moeder waren de gevolgen ernstiger ly werd deisetig veranderde geheet van kleur werd wit en nadat zich te bod bad begaven werd xg oarst gebsel kond begon daarna sterk te traospireeren eo men dacht niet anders dun dat sterven zon Na brabioK echter herstelden zg echter Jangxasm maar bl ef toch den gebeeten dag van streek K i andere tros van dev druiven was gegeven aan erne damn dia mft baar kind dsarvan gebroikt Zg zelve viel in onmacht en het kind werd ziek Zoo waren r nog vele andere gevallen Oik bi r te lande zegt het Weekblad voor Bloembollencuttuor worden meermalen door bfjronking de kassen van insecten gezuiverd en wg achten het dasrom ven belang de aandacht ven onze trzers op boveastaand bericht te vestigen Hoe oD de goede van de gevaarlgke druiven te onderscheiden vraagt t N v d D In Uet Oosten redacteur J van t Lin deohout leest men in de Kroniek der Weesinriobting bet volgende Wat de geschiedenis aangaat van de kinderen van mej de wed liobbemond zy onze lezers medegedeeld dat niemand eenige mededeeling gedasn heeft vnn mishandeling door de oudere jongens hem aangedaan aan ben ie op dat oogeobtik het opzicht over de weezen was opgedragen Ik zelf was met myn zoon Jacob Diet thuif Oververmoeid door slje zorgen en werkzaamheden bevonden wg ons voor U d en te Müblbad om een weinig op vn hsat te komen De jongen van llobbemond is toen met zgn kameraad door mgo zoon Dirk wegens diefstal van appeli voor 24 uren in onze gevangenis opKCtloten Daar de rechtercom miflsaris de zaak heeft ter hand genomee past bet ons voor bet oo enblik niets meer daarover mede te dealen en wa aouden ook dit nog verzwegen hebben indien niet enkele andere bladen mededeelingen gaven over deze gebeurtenis De weesjongens dis bem geslagen hebben verklwrdeu ons dat hg viiegertouw on bun morgen boterham dit is de boterham die aan onze werkjongeua des avonds wordt gegeven om des ochtends op te eten I aleer zg aan hun werk gaan en die zg elf bewaren heeft weggenomen en dat bet hoofdzakelgk daarom is dat zg bem hebben gesli jten Geen teekenen dat by door de jongens geslagen was zijn zoover ons bekend is op Neerbosoh aan hem gezieu Het is nstuurlgk door ona verboden dat oudere jongens ol wie ook van de weezen een ander straf geeft en dit wordt ten strengste e traft wanneer het gezegd wordt aan degenen die opzicht over de weezen hebbeo Vooral Vaaneer ouderen jougeren slaan Doch ied r underw zer en elk die oicgaat met jongens zal moeten toestemmen dat bg het nauwkeurigste toezicht en de strengrte straffen jongens odder elkaar sakeo afbaodeteo die grootelgks afkeuring verdienen We zgn zeer dankbaar dat waar wg demeest verwaarloosde knapen op Neerbosch in de weesinrichtiüg hebben opgenomen w na 32 jaren niet meer moeite op dit gebied hebben gehad Wat medegedeeld is over het slaan van een jongen met bloote voeten iu een gang van 7 12 nor hier is uiets van aan Een nauw 1 keurig onderroek heeft dil openbaar getraakt dat een jongen die op de avondschool den I onderwgssr op een vreeselyke wyze gebrutali seerd had door dien onderwyzer iu het porlaal is gezet dat twee sohooUokaleu aan elkaar 1 verbindt en dat dezelfde ooderwyzer eenige malen den jodgen daar heeft opgezocht en ge I moedelyk tu sproken om hem tot soholdbo kuuteuis te brmgeo doch dat hg hiervan mets wilde welen Tot 11 uur lieeft deze hemdaar i toen gehouden telkens hem bezoekende Toen beeft de joOgen schuld beleden en heeft de onderwgzer zelf hem naar zgn bed g rscht iNatuurlgk was de jbngeu goed gekleed en stond hg niet op zgn bloote voeten Het por taal was d ior goedgealoten deuren van de buitenlucht afgesloten 18 09 10 17 10 7 4 18 88 9 40 I0 3S 10 6 11 01 11 08 11 16 11 84 61 9 59 10 11 8 07 8 18 DEN H 1 t O 8 17 4 16 4 47 5 67 53 8 81 10 18 7 10 10 89 8 84 6 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 6 88 8 86 t 9 04 f 8 53 8 48 lO H 11 80 8 81 4 85 4 47 8 81 terwgl men lich reeds gevormd bcbboBdo of in wording zgnde commissies zieb io contaet kannen stellen met de Vereeniging Aoisterdam Voomit aan het adres van den len Seerataris N van Harpen hoodredactear dar Amsterdamscbe Coorant Brakke Grond l og kan worden medegedeeld dat ofachoon in den boezem der Vereeniging Am8tardam Vooruit c sedert twee maanden een plan wordt voorbereid waaraas de geheele natie zon kunnen deelnemen sg bereid zal worden bevonden om ook andera plannen ta overw ao on aoo mogelgk met bet hare te cambineeren Amsterdam Vooruit Onder dnan naam ia aldaar ter stade in Maart j l een veraeniging opgericht van jonge maBnen met het doel om zich bg opeuoare en alftemeene feestdagen of publieke gebeurtenissen boeehikbaar teetellen en zich met de leiding daarvan te belaaten voorzoover snd re corporatiën daar iu to kort mochten lehiaten Doarbg zal achter de bedoeling voor zich niet op dan voorgrond te plaatsen doch aan Jong Amsterdam de gelf eoheid ta geven te toonen dat bet in liefde en bet nngstel ling voor de hoofdstad niet wanscbt achter te bigven bg do oudere burgers die tot dusver steeds aangezocht moesten worden om het welslagen van nationale en plaauelyke feeaten of herioneringsdi en waaraan de gebaele bevolking koe deelnemen e verzokoran Bg de oprichting der vereenigin lag het reed aanstonds in de bedoeling om indien men dat mocht weoscheo en op de medewerking der stedelgke autoriteiten gerekend kon worden zooal niet de leiding dan toch de voorbereidende werkzaamheden bet ontwerpen van plannen voor een nationale feestviering bg geleKcnheid der kroning van Kouingio Wilhelmina in 1898 op zich te nemen Het lavon der keizer in weduwe van China De levensgaschiadenia dezer thano hoog bejaarde vroow klinkt bgna als een sprookje nit de Doizend en éen nacbt t Zg was da dochter van arme ouders die in een der voorsteden van Canton woonden Zij bezat aan zeldzame schoonheid Toen de onders niet me r wisten hoe zg hun brood moeaten verdienen meende de dochter dat het voor hen goed zoi zgn als zy haar als slavin verkochten Dit geschiedde en op die manier kwam zg in hal bezit van een beroemd Cbineeach gétaeraal Deze was zóó verrukt over hare schoonheid baar karakter en haar talenten dat h i baar als dochter aannam Toen da generaal later naar Peking kwam wist hg zijn gebieder geaa beter geschenk aan te bieden dan zga aanganomen dochter Het meisje wist ook den keizer zoo in te nemen dat hg baar totzgne gemalin verhief Toen de keizer in 18til stierf werd de vroegere slavin r entes van het groote rgk De tegenwoordige keizer was toen eerst zeven jaar oud en da toestand in China waa niet rooskleurig toen zij aan de regeering kwam Het rgk ging gebakt onder een zwaren sehnldenlait en biunenlaudsche ooineten Door een energiek optreden wist zg aan vele onhoudbare toestanden een einde te maken zoodM het Chineesóhe rgk veel aan aan baar te danken hoeft Men ging daarbg van dit denkbeeld uit dat een krachtdadige deelneming door jung Amsterdam aan bet nationale feest dat Nederland zgn tKoningin bg haar kroning wenscbt te bereiden daaraan een eigenaardig karakter zou verleeoen Uit de namen der oprichters mi e voldoende blgken dat men alle verschil in politieke en godsdienstige meeningen wenscbte buiten te slailen Die opricblara zgn Mr Frank van Lennep mr Oerrard Vinering C van Zamersn J F L de Eanitz Job G Wertheim Alfred Daniels nr H J van Ogtrop J C Sommer W Kromhout Bzn Q H Breitner mr H K Westendorp H H van Marie mr Oersrd Keiler Jr mr G J Boissevain L W R Wenckebach en N van Harpen Uit deze oprichters die te samen het bestuur uitmaken werd eea Dagelgksch Bestuur gekozen dat aldus is samen gesteld Mr Frank van Lennep voorzitter mr Gerard Visienng vicevoorzitter N van Harpen Ie seeretsrii mr H K Wastendorp 2e secretaris mr M G J Boissevain penningmeester mr H J van Ogtrop en H de Ranitz commissarissen Zaterdag is in de nabgheid van Callantsoog een vinviscb gestrand Bg eene legte van 80 beeft het monster eene hoogte van ongeveer 6 voet Zg behoort tot de familie der watviaschen en moet reeds zes maanden dood geweest zgn Toch is bg onderzoek aan een deskundige gebleken dat bet spsk nogitf gaven toestand en de traan van uitmuntende qualitait is Het geraamte ik door Artis te Amstardaas aangekocht Men is Maandag begonnen met het afsngden van het spek en het scbuoumaken van de beenderen men rekent met tien man omstreeks tien dagen werk ta anUaa Olsehoon de leden der VereenigiuR aanvankelijk van meening waren dat de tgd nog niet gekomen waa om haar bestaan wereldkundig te maken achtten zg bet niet wenschelgk daarmede thans langer te wachten nu in de d bladen versohillende plannen voor de s s kroningsfeeiten geopperd worden en reeds enkele oommissies in wording zyn Ter voorkoming van versnippering van krachten oordeelde men in de jongste vergadering dat het wenschelgk kon zgn nrdedeeling te doen van een artikel ia de stalutea der Vereenigiug waarop de koolnklgke goedkenriog bereids gevraagd is luidende De Vereenigiug kan tot bereiking van baar doei lich in verbinding stellen met andere corporation of particulieren en commissies vormen van al of niet leden der Vereeniging Bij den pastoor van Donok braken oalaogi eouiu dieven in die na hess en zgn nicht te nebben gekneveld het hais plunderden Twee zgn thans in handen der jnstitie zg heeten Horreroaos en Prins De eerste heeft tot zgn I8e jaar in een verheterhuïs doorgebracht met weioig succes Dit artikel dacbt der vergadering kon algemeen bekend gemaakt een vingerwgzing zgn voor allen zoowel bier t r atede als in het geheele land wgl de hulda asn de Koningin in 98 niet een uitsluitend Amsterdamscha doch een van geheel de nstie behoort te lyn die het vooroensen hebben opgevat om zich voor de kroningsfeesten tot een commissie te veneuigeo Ta Londen worden dagotgks in de banken ven leening niet minder dan 41 100 panden beleend hetgeen per jaar een aantal bedraagt van meer dan 15 000 000 In geheel Engeland moet t aantal panden dat in ean jaar beleend wordt op d0 000 000 worden goachat Daardoor kan vootkomen worden behalve venoippering van krachten dat door het pnblicaeren vin allerlei plannen de zoo noodige overeenstemming niet zon worden verkregen en dat door te veel plannen de belangstelling wordt verdeeld en daardoor eer gedoofd dan gewekt Zg die zich als lid bg de vereenigiug wensehen aan te sluiten kunnen zich daartoe aanmelden bg een der boveuffenoemde heenn 9 7 10 04 lO U 10 18 10 97 8 06 11 13 8 88 8 61 7 69 7 69 8 06 ia S 4S 8 43 7 11 4 08 18 80 08 5 31 11 80 9 43 9 89 9 88 9 J0 17 8 87 6 84 6141 0 47 6 48 8 60 8 50 O O II D 1 11 60 4 50 4 57 5 04 5 11 6 80 S IO 1 4 1 58 1 69 8 08 8 18 18 40 8 86 10 08 4 40 DEN II 1 4 B a O u u 1 Hlge 5 17 807 48 8 80 9 98 9 4610 1111 8518 16 1 35 8 44 8 68 8 43 4 15 6 17 0 7 68 9 88 Voorb 5 57 10 17 M 41 6 l7 Z Z ll 10 88 I fit 88 9 88 Z U a 88 10 48 3 0 t 3 10 08 Onud 88 7 50 8 13 9 9 68 9 07 U S4 7 50 8 11 8 1 8 8S 9 84 UtMoW Woardra U d t r Ooudi 10 11 84 I8 6 r 3 10 8 58 4 43 8 80 7 ilO 8 09 9 07 10 83 11 51 4 ia 53 I 10 31 4 84 9 3 10 44 18 07 1 88 3 48 4 87 5 80 7 09 8 95 8 419 49 11 10 JLH8T ID1I1 S0DD1 Oo l5 7 88 8 04 10 14 18 88 3 8 5 80 Storpn ta Blniirp Kninni Nootdmp IJIdHlMiidam n Hakkdorf 7 45 8 48 6 18 7 48 9 4I 11 10 Oütorwuiddaft Imft de Mntt itMalaggiiiK plua gehad voor het nieuwe kerkgeboQW der BemoDitrutKh GameeoU te Delit Ta Valp bg Arnhaai ign na in het geheel 69 liektégeTilleD ren d Hnteria uagegaTeD urran 13 mat doadalgkeii aSoop De Tonne eek knmaa e 7 nieuwe liektegeTilleD bg Id erbaad met de oorgeraltan ongeregeldkaden bg gelegenheid van de kermia te Afferden en met de nog ophanden zgnde kermiueo ta Daait Ornten en Pniflgk worden te Droteo tgdeljjk eenige maraehausaaaa gedetacheaid Hat niaawa poatkantoor te i Hartogenbouh dat onder de bekwame leiding van den bonwmeeiter Van Ewgk zgna voltooiing nadert 2 Dec a 1 opgele erd eo 1 Jannari betrokken ui worden ia niet alleen een doelmatig ioge richt maar tatans een aierlgk mooomentaai gabonw terwgl de directenrawooing op de Ie etage gelegen mede wat comfort en ruimte hatreli nieta ta wenachen oierlaat Ean nieawe nitrindingl la aan koffiehais te Boxtel trad een boer balt aangeachoten waggelende de gelagkamer binaan en beatelde een glaasje klare hetgeen bam bg faarhaUng geweigerd werd De kaaleleio die gaarne ran het boertje Terloit wilde gn nam ign toerlocht tot een grap Hg maakte beu wga dat er door de groote heer n in Den Haag eene wetahepaling is aangeaoman volgens welke alle twgfelachtige dronkaarde voortaan gepeild moeten worden door een klareumeter Wgst het werktnig bg onderteek 15 aan hetgeen 15 boordevolletjaat bataekent dan is èn kastelein èn de gepeilde strafbaar Onze leuke herbergier fleemt een thermometer van den wand plaatst ham met bat bolletje in den mond van den hoer terwgl deie met een paar verwilderde oogen in angst afleest 15 16 18 21 24 Halt roept de kastelein en de boer ver wgdert lieh haastig mompelende Deivelioh dingl Wie dè tooh nitgaprekkezeerd heel Op het w achtachip te Soerabaja vervoegde aieb i onlangs een hear die net gekleed was en Igage van zeven koffers bg zich had Hg verzocht den commandant te preken en maakte zich aan hem hekend als A bot die oo circa acht en ean half jaar gele4 n als korporaalschoenmaker van de rios Hendrik was gedaserteerd aan dan wal onder den naam der Wey zgn fortoin beproeft had voornamelgk in bet landelgke en daarin tan volle geslaagd was Op den door binderde hem toch zgna aobeeve positie daar bg geen papieren toonen kon en zoo besloot hg zich aan te malden en ter beichikkiog te stellen van de marine antoriteiteiten In afwachting van den uitslag van een te Batavia ingesteld onderzoek geniet bg vrijheid aan boord Zgne ba gaga is in beslag genomen Wellicht waren de autoriteiten er meer mede gediend geweesjuj indien de scheve posities maar had voortgeX donrd Dit herlevende geweten bezort thans heel wat moeite schrgft de cSoer Crt BDltenlandsch Overzicht De brief des Pausen als protest tegen defeaaten te Rome i geachreven in het ItsliaaDschen draagt den datnm ran 8 October De Pans taeht daarin o a De gevoelens van menscheiykheid welke gedeeld worden zelfs door de gemoederen die vervoerd zgn im t den hartstocht echsnen ons recht te geven Ie hopen dat men eerbied zon hebben voor onzen ouderdom maar men heeft da bmtaliteit nog verda édreven en wg zgn bijna gedwongen gewoiSeB de oiTmiddelgke gatnigan te zgn van de verheerlijking van de Italiaansche revolntio en de berooving vaq den H Stoel Wat ons vooral heeft bedroefd is het opzat het conflict te doen voortduren in plaata van het wsg te nemen een conflict waarvan niemand de noodige gevolgen kan bepalen men heeft bovendien een schrede gedaan naar een anti godsdienstig idesal want het doel dat de seclanMen nastreefden met de beietting vau Rome was niet de politieke eenheid volkomen te maken door de moren van de wereldigke metropolis te slechten witib men de geestelgke macht des Pausen van meer oabg aantasten Het doel was de bestemming van Rome te veranderen en het opnienw haidensch te maken Ziedaar wat men onlangs heeft willen tot atand brengen door de aanetie van eenee nieuwe wet en door luidruchtige betoogingen op touw gazet door eene secte welke vgandig is aan God De natie lijdt er onder want de be lefte haar matariael vralagn te vareekeren heeft men niet gabonden Italië ia eedelgk verdeeld omwentelingspartgen bedreigen zgn initellingen Niets zal ide ware enafbankelgkhaid aan bet Panadom knnnen Varleenen zookng het niet de wereldigke juriadiol ie heeft Deie voorwaarde die mea ons beeft gewaarborgd aooala men lUi wkaot ia aihankalgk vae da willekeur van anderen ea onIan s heeft men ons gedreigd met de mogelgkbeid de bestaande waarborgen af te schsffeo De H Vader roemt voorts de weldaden van bat Pausdom au verzoekt den Italianen die niet geheel onder den plak van deze secten zitten te overwegen boa verderfelgk het zou tgn het conflct te beateodigen Ten slotte verklaart de Pans Indien de Italianen het jok der vrgmetselaars afschadden en naar ons Ibisterden zonden wg ons ons hart openen voor de zoetste hoop andere vooniien wg n we gevaren De Franache expeditie naar Madagascar beeft eindelgk een groot resultaat verkregen De troepen van generaal Dockesne hebben Antananariva ingenomen De hoofdstad van de Hova s ia in de macht van Frankrgk de Koningin en het Hof zgn gevlncht Eu de dappere troepen die liever zouden sterven voor de Koningin dan de hoofdstad in handen der overweldigers geven zgn ala hazen aan den haal i egaao nog vóór ze een schot met de Fransohe voorhoede hadden gewisseld De tocht van SuberbieviUo naar de hoofdstad is dos uitstekend door generaal Dochesne berekend waaruit bigkt dat de aanvang der expeditie ook een geheel ander verloop zoo hebben gehad indien de generaal op de hoogte geweest was van de onvoldoeodhaid der hnlpmiddelen die de regeering tot zgn beachikking bad gesteld Toen hg eenmaal wist hoe het er mede ge chapen stond deelde bg aan de regeering mede uiterlgk op 30 September de hoofdstad te zullen binoenrukken Ën op den 27n werd Antananariva door de voorhoede van generaal Voyron genomen Sedert 15 September den dag waarop de colofcne van Andriba op roarsch ging werden dagelijks 13 i 15 kilometer In de beigschtige streek afgelegd Op geen enkel punt van den weg hielden de Hova s atand zelf niet te Ambatoarana dat voor de verdediging nitstekend geschikt is Zg waagden zich aan den strgd met de Franschen niet De Koningin en haar raadslieden zgn volgens de telegrammen gevlucht naar Ambositra en BetsileOB plaatsen zuidelgk van de hoofdstad in het hooggebergte gelegen De expeditie is dus nog niet ten einde Generaal Dochesne zat haar daar moeten opzoeken en zirh van haar en de regeering moeten meester maken Want de Fransche regeering is voornemens thans van het eiland ean kolonie te maken de heerlgkhetd der Hova s te doen eindigen en een Fransch bestnnr itl te stellen Dit is geheel in overeenstemming met ds meeningen van den beer De Mahy Deze oudminister van marine en koloniën onder wiens bewind het plan voor de expeditie is opgemaakt deelt iu den Figaro mede dat hg de geheele verantwoordelijkheid daarvoor aanvaardt Hg wilde Madagascar veroveren jbu kant zioh heftig tegen het denkbeeld van een bernieawiog van het protectoraat Slechts het onmiddellgk bezit van Madagascar kan Frankrgk schadeloos stellen voor de offers die het thans heeft bracht Admiraal Bien aimé die met het bevel over de maritieme krachten belast ia beeft bevel ontvangen de Hova s nit de stellingen hg Tamaiave aan de Oostkust te verdrgren en dan den weg van de kust naar de hoofdstad die de beste en kortste verbinding ia te openen voor de verpleging van het leger van generaal Duchesne Waarschgnljjk zal deze dus in Antananariva overwinteren Uit Konstsntinopel blijven de belichten tegenstrijdig Het heet dat orde en rost nu hersteld zgn en ministar Hanotaux verklaarde in deo Franschen ministerraad dat hij bevredigende tgdingen had ontvangen Maar anderigda wordt weer gemdd dat de wanordelgkheden en vervdigingen VBbrtdnren wat nu eenmnal het fanatisme der Mnzelmannao is opgewekt wèl zoo waarschgnlgk klinkt Pas hadden de ArmeniSra het gewaagd om de kerken en hospitalen wakr tü een toevlncbt zochten te veriaten Te Pera in de Drievuldigheidskerk bevonden zieh 1200 te Oalajf in de St Oeorgekerk iOO in de katedraal te Koem kapoe 600 vluchtelingen Beginnen nu de vervolgingen opnieuw dan zullen ze wal andermaal de wgk nemen naar bun karkgebonw Miaachien zal eehter de Porie nu wat krachtiger optreden tegen de tolU s de Torksche tadenten in de theologie die het dweepziekte element onder de Mafaomedaanache bevolking ormen en den Christenen over het algemeensaat toedragen daar zü aan dezen bet verval van het Otiomaansohe Rgk wgten Zg zgn het die met knuppels gewapend alle Armeniërs dreigden te vermoorden en dit ook zeker zonden doen als de Porte hen niet beteugelde De inKoostantinopel gestationeerde oorlogsschepen dsr mogendheden zgn thans voor Oklata geankerd om zoo noodig i den vreemdelingen hulp te kunnen bieden n de Nota der mogendheden werd ook aangedrongen op een gestreng onderzoek der gebeortenissen zoadat men er nog wel meer van hooren zal wie de tooneelen van bloedatoriing hebben oitgelokl De Tprken blijven i schuld aan da Araeniën gaven die het eerat acfaoten op da politie an o a aan o Beiar der gendarmes neervstden Doch ook al is dit waar dan verhindert dit oog in nieta de Mhutd der Turifsche aotoriteiten die later toehetirn dal de Mshnmedaanache fanatiebeu de Armeniërs vervolgden en doodsloegen wsar te maar konden Op eommige plaatsen bad ean geregelde meosehenjacht plaats en verscneidene Armeniërs die de ilachtoffers der Sotta s werden zgn volgens Renter wreedeljjk mishandeld en ten doode geknuppeld Dete geweldenarijeo duurden deo geheelen nacht en zelfs een gedeelte van den volgenden morgen daar de woestelingen langramerhand faun gruweldaden voortzetten in andere wyken der stad Tot Donderdag jl hsd men de lijken van 80 menschen gevonden waaronder 79 manmen en éena vroaw de laatste afgrijselgk verminkt die allen werden opgegeven als slachtoffers van de moorden op den bekenden Maandag en Dinsdag Alle Igken diagen schrikkelijks wonden eenige meer dan 20 messnedsn behalve kogelwonden Anderen zgn zoo hevig geknappeld dat zjj onkenbaar zgn Volgena berichten van veraebilleode tijden zjjn een aantal slachtoffera in zee geworpen en tot nog toe is geen enkel Igk van de in de wijk KÜaim Bassa vermoorde Armeniërs teruggevonden Toch wordt op grond van nauwkeurige onderzoekingen beweerd dat hetaanUl slachtojfers de 200 ü 3Ü0 niet Ie boven gaat Aan de zgde der Turken werden op den bernchten Maandag voorzoover bekend is slechts én officier en twee ondarofficieren der geodarmea gedood en enkele minderen gewond INaEZONDEN OeachU Rtdaetntrl Hat bestnor der Kioderbawaarpl ata alhier vraagt beleefd een plaatsje in nw veelgelezen blad Om evenals vorige jaren huone geëerde stadgenooten een verslag aan te bieden van deze zoo nntlige inrichting Aan leden en begunstigers van de Kinderbewaarplaata kan met blgdaobap worden gemeld dat bet afgeloopen jaar voor deze inrichting goed en tevens gewichtig is geweaat De finantieele toestand vnag bevredigendworden genoemd Waar bet bestuur met groote dankbaarheid weder da jaariykache toelage van den beer T P Viroly mocht ontvangen spreekt het tevens zgne erkentelijkheid uit voor de ondubbelziuuige bewijzen van aympathie van anderen die onbekend wenachen te bli vea terwijl bet groot aantal verpleegde kinderen heeft medegewerkt om met een batig aaldo te kunnen sluiten De ontvangsten bedroegen f 1200 24 De uitgaven U94 55è Batig saldo f ö 68i Voorts zjj medegedeeld dat onze vereeniging rechtsperaoonlgkhei 1 heeft verkregen Naar den wenarb van den geëerden stichter ds heer T F Viruly is daartoe aanvrage gedaan waarop ie Febr II de koniuklgke goedkeuring werd ontvangen De statotan werden opgenomen in de Staaticonrant van 16 fiebr 1895 Het bestuur verheugt zich daarin ten teerste Garant daardoor heeft hst nu vrijheid verkregen om ook legaten te aanvaarden die vermaakt worden aan onte vereeniging die de nu bj de wet erkende naam draagt van sKindarbewaarplaatss Ook is het voor het bestuur eene ntganame laak te mogen berichten dat het geslaagd is met het koopen van een rnimer huia stsande in de Groenendaal No 70 dank zjj de hulp van den hter T P Viruly en anderen I Met noodzakelgke verbouwing zal dit naar weosch en eisoh kunaen worden ingericht en dan gelegenheid bieden tot verpleging van een ruimer aantal kinderen De verplegingskosten bedragen in den rsgel voor kinderen beoaden 9 maanden 8 cent per dag van 9 maanden tot 6 jaar 10 cents per dag en van 6 jaar tot 9 jaar 12 cents per dag Urwijl voor S kinderen uit één gezin mits geen van de drie den lesltgd van 6 jaar heeft bereikt 25 oenU wordt hetaald anneer man bedenkt dat voof zulk leen kleiqe aoffl moeders gerust naar faun werk kun An gaan wetende mijne kinderen worden goed verzorgd dan laat fael licb begrgpen dat bet toeoemeod aaoUl kinderen bet bealuur drdng naar een rnimer lokaal uit ta zian Met moed en vertrouwen gaat het bestnnr tfaana weer een nieuw jaar te gemoet hoewel niet geheel onbezorgd Uwe hulp en ateun Wgven daarom ateeds gevraagd Voor een eo ander ia veel geld noodig terwijl de kae ontoereikend is om alle onkosten te dekken daarom geëerde stadgenooten worde de belangen onzer Kinderbewaarplaata U bif voortdoring aanbevolen L at het bestuur zich mogen verhengen in nwe hulp zoo die wellicht van U gevraagd mocht worden U Mgnfaeer de Radacténr dankxaggende voor de verleende plaataruirote faoogachtond Het Beatniir der Kinderbewaarplaats C L viï 80N8BÏ K VA LaaowtN PraaidenU K BRAAT HooontDUX Seeretaraaia C S BRAAT Penningmeaaterasaa Leden van hel Beatnir C M E DÜTHIL U J n BOSCB ScaoLnm A C WARTENA Km Niiumnrem Th KITS NIEUWKNK MP C T JONKER MuHLUTF A Tan OS Al M4 T tlLLBDB GOUDA Kle weg E 73 7Sa GOUDA Beurs van Amslnrdain ¥ or kr 9 OOTOBKB slotkosrs la lOl Via lOI s 95V101 7 101 84V 84V 98 1041 64 67 84 ♦ Vt ♦ X 880 46 lOl 70 805 N l loil 1001 ISU l y fl 166 103 6 64 158 99 811 108 lOl 101 106 147 i V 16 106V 86 m 89 1181 io Vis 198 109 108 108 IM A 181 li 187 4 1 9 401 UB 84 s 7 IMV 96 Vs Nan LiNn Oait Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoHOAa Obl Ooodl 1881 88 4 iTiUB loiobrüviug 1808 81 6 UosTZKa Obl in papier 1866 6 dito ID silver 1888 6 PoRTLOAt Obftg raat ooupon i dito ticket 8 tiisuHu Ubl Binneal 1894 4 dl Oeeons 1880 4 ditobgBolhs 1889 4 dito bii Hope 1889 90 4 ditoiaioud loea 1883 I dito dito dito 1884 6 SriHJl Pariet schuld 1881 4 TotKBlJ lepr Conv leen 1890 4 eo leeoing serie D Oee leening serie C ZviuAra Aap v obl 1898 6 Malioo Obl Buit 8oh 1890 6 Vtattuiu Übl 4 onben 1881 usraauia Obligation 1898 8 RoTTtauia Sled leen 1894 8 Nau N Ui Handslsv aand Aandskf T b Mu Cerütoalea DauMaatschappil dito Amb Ilypotheekb paadbr 4 Cult Mü dsr Vontapl aand s Or Hypothoekb pLdbr 8V llederUndsohs haak ssad Ned Hsndelmaatsob dito N W k Pso Il p b psndbr Rott Hypotbeekb pandbr 31 Utr Uypotheekb dito 8Vi OosTsiia Öoat Honf bank aand Rusi HjpotbeekbliiiV psndb 4 i Aataiia Hquit b potb paadb 5 Mazw l Ö Pr tien eert NlD Holl U Spoorw MD aaad UÜ tot Einl V St Spw aaad Ksd Ind Bpoorwegm aand Kad Zuid Afrik 8pm aaad 8 dito dito dito 1891 dito 5 ltU l 8poorwl J887 8 A ltobl 8 64 Zuid lul Spwnilj A ll o l 8 PoLaN Waraohsu Weenen asnd 4 Bost Fastows dito aand 6 Iwang Dombr dito aanil 6 10 h Aliaaili Oeiit Pao 8p Mij obl 6 Chic kNortb W pr O v aand dito dito Win Bt Pater obl t Denver fc Bio ir Spm eert v s Illinois Central obl in Oud 4 Loulsv k Nssbvtlle ert v aaad Meiieo N Bpw My lahyp o 6 MUs KsDsss V 4 pet pref sand N YorkOoUrioli Wert aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 bjp in goud 6 8t Paal Miun fcManit obL 7 Ua Pao Hoofdlüa oblig 8 dito dito Uno Ool lebyp 0 6 Uaini Osn 8outh rt v TtK C Ballw k leb d e 0 AmsKfd Omaibus Vij aand Botlard Tramweg Maats aaad Nan Stad Am lordsm sand 8 Stad Rotlnnlsm aaad 3 1 Bllolt Stad Anli erpenl887 8Vi Btad llraHcl 188 8 Hoao Theias Kegullr loseliieh OosTIHt StaaUloeniag 18 0 6 K IC Oo t B Cr l 80S S wa Stad Msilrid 8 18 8 Naii V r B t Hyp Spobl eert MU R TBBEIOHTBN Qonda 10 üot 1896 Bit grooteren sanvoer waa de stsnalog beden flauwer f Tar s ZMuarsabs O i 7 Mindfia dito SIS il 60 AfeiikeDds 8 6 i 6 0 Polder 6 85 k V 8 40 ft g JN Zeeooaehe 4 40 k 4 5 Polder f I i 4 10 Buitenlaadsebe per 70 k 8 60 t 3 80 Oertt Winter 8 76 k 4 86 Zorna 8 60 1 4 Ubavsllisr 4 60 k 6 H teri par beet 8 96 k 8 10 per 100 kilo 6 36 ï 5 75 Heas psaad lalsadsob 7 95 i 7 75 Buitenlaadsebe 6 60 i 7 Kanarisissd 8 1 Koeltssd t l6 i 7 Krwwni Kookerwten 6 86 k 0 60 Niet kokeede ƒ k Builenisndseba voererwtep per 80 Kilo 4 60 il 4 76 Booaeni Bruica booaan k 10 50 Witte boooan I 9 76 11 Duivsnboeaan ƒ 6 90 k 10 jf