Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1895

34ste Jaargmlgi Zaterdag IS October J895 No 6786 rnmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs yet drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN s PaardeuboOLen I i ƒ B St Mais per 100 Kilo Bonte Amerilcaanacbe 4 B6 a 5 10 Cioqiiantine 8 B0 s 6 76 Veehaukt Melicvee weinig aanvoer bamlel ec prezen matin Vette varkens goede aanvoer bandel matig 17 a 19 et per balf KO Biggenvoor Engeland red aanvoer bandel matig 16 a lB i ot per balf KG Magere biggen goede aanvoer bandel matig ƒ 0 40 a 0 70 per week Vette lobapen goede aanvoer bandel matig ƒ 14 a 34 Nuchtere kalven oenige aanvoer bandel vlug ƒ 6 a 9 Graskalveren goedeaanvoer bandel stug 30 a 70 Fokkalverei ƒ 10 a 16 I Aangevoerd 132 part en kaas Handel vrij wol Ie i ual 85 i 27 2e qual 22 a 24 Zwaardere 29 i KoordHollandsebe 20 ƒ 26 Boter goede aanvoer bandel vlug Gofboter 1 30 i f 1 46 Weiboter 1 10 4 1 20 p Kilo Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Afloop Veiling 9 October 1895 to Oaderkert aaa den IJsael BoawmaaswoDÏDg gefeeekend B No 25 met eeoige percselen Wei en Hooiland ie zitnen groot 21 hectaren 55 aren 10 centiaren kooper J io t Hout te Nienwerkerk aan den IJwel oor i 41510 Arbeiderswoning geteekend B No 26 en een perceel BoQwland groot 11 aren 30 centi aren koopster de Wed A Boogendgk Jz te Ouderkerk aan den IJaol Toorf 1890 Eeoige perceelen Hooi Bouvf en Griondland te zaraen groot 15 hectaren 57 aren 10 centiaren kooper A Teeuweo Jsn voor f 10095 APVERTEWTIKW Ae nieuwste Modellen Dames en Kinderhoedexi en alle Nouveauté s voor het aanstaande SEIZOEIW M L Ki T vA Dam LOTEN IN DE WOEDEN te koop gfevraagd Aanbiedingen onder No 1000 aan bet Bareau dezer Courant TANDARTS E CASSÜTO TufI inarkt 172 Gouda SPEEEKURBN an 10 tot 12 on au 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd FEANSCÏÏE ST00MVER7EEIJ IN Gheuiische WasscheriJ H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót roor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit roor het etoomen en rerTsn Tan alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche man tela voeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de DÏeawste en laatste methode geverfd AHe goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadelük voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prezen 25 gedaald Te stoomea goederen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cognac fin Bois 1 40 de Liter D OOOIf AO ITS BOIB r n da S oiét4 ▲ BonTm fde bemuidc flMsohen van ö LIW inhoud Toonden rtm hst Meat Tan Dr P F yAW UAXm BOOB Proafflaaoh f 1 80 Dllalaitaad rukrUgbaar by P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT Oortharen B 144 Gouda Men Mede bet gel uk de band 500 000 Mark als hoofdprijs ia bet gelukkii st geval biedt de nieuwste roote Ooldverloting die door de Hoogu RsReerin van Hamburg go edgtikeanl en gewaarborgd is De TOürduBÜge Juriohting M het nieuwe plHn befltaat aarin dat in den loop van alecbts weinige raaanden in 7 verlotingen van 112 000 loten 6fi 200 prijeen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige bealiaaing zulten komen daaroo i der siJD kapitale pr zen van eveatueal 600 00r Mark bij uilnemendlieid echter L lpr i 1 prij prijs pryzon is 2 prijzen 1 prija a M 300 000 a M 200 000 bM 100 000 ÜM 75 000 70 000 65 000 eOaOOO 6 P00 60 000 3 prijzen a M 20 01 SlpryzenaM 10 000 4fipryzenaM 5 000 lOÖprijienuM 8 000 aM aM 4M aM aM 226prizennM 3 000 822 prijzen a M Ï OOO 326 prijzen a M 400 138050 pnjz ÜM 155 1 5590 pr è M StfO 200 150 1 4 100 98 69 42 ao M 40 000 De prijatrekkingen zija volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerfte prijatrokking dezor groote door den Staat gewaarborgde GeidverlotÏDg koet 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of ƒ 3 50 l half K 3 H 1 75 1 kwart i iVt 90 tegen inzeodiug van het bedrag in baakpapier of per postffissel Alle commissim worden onmiddellijk met d grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in haadon B j iedfro bestelling wordt het vereischts oflioieale plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggeldau te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokking de ofüoieele lasten De uitbetaling der prijzen reschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toeüending of ook nxar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsen vtD Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en ouder vele andere aanzienlijke prgzeti hebhen wy meermalen volgens officiaele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz J t is te voorzien dat liij deze op den houten groadslag gevestigde onderneming van allo kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kuunen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 3t OCTOBMB 6 fc te doen toekomen KAUFMANN 8IM0N Bankiers en G eldwiaselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohonkeD en daar wij bij het begiu Aar nieuwe verloting ter doelnoming inviteeron zullen wij ook vi or hot vervolg bemoeid zijn door een stipte en rccelo bediening de tevredenheid van onze güurde Begunstigers te verwerveii Handelsraerk GU die Hoest ebraikt lDX OI = uit de Blikken Trommel VAN N KATER en Co Gedeponeerd GMOyiSGEJf Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrijgbaar in nette Blikke Trommeltjee a 25 Ct bg onze bekende Verkoopers 6000 8tuks uit de falliete massa eener der eerste buitenlandsohe fabrieken over genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den apotpnjs van fl 2 7S per stuk worden uitverkocht Daze dikke onslljtbare dekene zijn zod warm als een pels ca 140X190 cm groot dus het geheele puird bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede streepen Toorts een kleine partij witte wollens Slaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleine slechts door vaklui bemerkbare fouten in het weefsel sngeboden ad ff 3 S0 per stuk Kosten anders het dubbele SV DaldelOk KUchreren lieitellftiffeD worden Mo ISBf de ToorrMd strekt tegen ipetenHttK rui het bedisg of onder letnbourt prompt uitgevoerd B Hnrwltz MMItrlObt Croole Staat Sl De iirijzen zUa door den Staat ureKarandeerd Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen van door ad deü Staat Hamburg gewaarborgde grooto Oeidloterij waarin zeker 10 Mlllloen 981 720 Mark gewoDQön moeten worden De prijzen raa deze veel voordeet biedende Geldtotarjj die volgena het plan alecbts 113 000 lotan bevat zyn de volgende Do hoogste pro is eventueel 600 000 Mark Premie van SOO OOO M l 6000 M 3000 M 2000 M 1000 IM 400 M SUOM 48 prijzen a prgs prijs prijzen prijs prijs prijs prijs prijzen prüs a 200 000 M i 100 000 M a 76 000 M il 70 000 M a 66 000 M 60 000 M è 66 000 M a 60 1100 M a 40 000 M 106 prijzen a 326 prijzen è 832 prijzen n 1335 prijzen a 30 prijzen a 132 priji Ü300 160 M S806O prijzen i 166 M 7990 pr i 184 100 98 M 44Bprijz il 69 42 30 M totaal 66 300 prijzen 13 prijzen a 20 000 M ilprijioni 10 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klassak uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Merk 50 000 stijgt in de 3e kl tol 65 000 M in de 3o lot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M io de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 300 000 M en met de premie van 300 000 U event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekbing die offioieet is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Geld 3 50 een balf origioaet lot sleobta Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Quid 0 90 iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingalijst Trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat die de prijs van de loten en de vordeeting van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mü direot en prompt aao de winners en onder de strengste geheimhouding B ledere bestalting kan men eenvoudig l per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 3i October é k met vertrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisselkantoor io HAMBÜBG Duitaoblaud VAN Blommestein s Inkt IS pi oefcndeAnnJelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLANE S yr AUerwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s H gienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Drüiven lhrsE Honig Extract MELIAINTHE VIT DB MtDtiinale Fabriek DB HÜNIOBLOËM TAS H K van Schalk Co gevestigd te sQravetihage Geen nviddel is ot kan worden n tgevondeu welke de Melianthe overtreft het ia OSREBROEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONUIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de orertoiging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op prye worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Bacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbiililk te j Gravenhage ttr Verkrsgbaar b F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOOMAN Moordrecht J C BATELAND Boskoop B V WIJK Oudewater MÉllMMMMIHMlMiMMMMMM 1 Dames en Einder 1 1 BOKKEN BL0D8EN 1 1 KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TBIC0T8 ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz eiiz Bekende goot e kwaliteiten 1 LAGE PRIJZEN 1 lira HflH 1 MABKT 136 1 Teeken in op het Prachtwert nAftlA V TDART Koningin MaHélarea Verachynt in 10 ii 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent per M r per post SS Cent Ie afl by eiken boekhandel ter inzage ot bfl de Uitgever P STOKVIS WATEBBEUS Bo cA Trekkin g i9 Octob er 1895 HolUsche laatscbappij van LaDdbosw afdeeling Gonda en Omstreken en aanverwante AETIÜ ELSN Prijs per Lot f II Loleo voor f 10 M erhrtjgbaar b f LANGE HftDEWEG D 60 Stollwerck sche Borstbonbons ge biioeerd na roorochrift rm den kon Universiteits FroE Oehm Ho rad Dr HarieM Bonn hebben sedert 60 jaren ab Terzaohtend middel tegen hoeeten heeechheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t b zonder ambevelena wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Geele pakjes 4 25 cent Alom varkrijgbaar Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekktng Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAItlI Gw HoUandsche uitgave met 27 alb Prigs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moot het lezen de oprechte loenng die het geefl redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Lei izig Neumarkt 84 franco tegen inzending tan hot bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floUaod WE8TLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op Mt Hypetkeek en verkoopt Fauahrittmn van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bj de Heeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND üeUirectie j vak BRPBR8R0IJAARDS Gouda Snelpersdruk vi n A Ban4Klu BINNENLAND QOÜDA U October 1895 D oitsUg dar aaobedteding van klpedinR voor de dd Scbattery alhier op Doaderdag d D lOdeo October 1895 is ali volgt lageflcfaroTeD werd door P J T8n Driel eo Zoon kleermaker te Dordrecht een korte jas voor f 10 53 een paotaloQ Toor f 5 49 D W GUlieron ktetrcoaker alhier een korte M voor f 9 25 een patalon voor f 4 75 schouderpaBBaoten bet paar voor f 0 37 Gebroeders Fortaio kleermakers te Alkmaar korte jas en pantalon voor f 16 72 scbouderptSBADten het paar voor f 0 32 i J G van Dam kleermaker alhier een korte ja voor f 9 een pantalon voor f 5 20 N de opeoVDg der biljetteu van inicbrijviog nog jntvangen en alzoo oogeldig verklaard Firma Jacobson en Zoneo kleermakers te b Graveahage f 574 Bchoaderpasaanteo het pur voor f 0 29 Op laat viin de Commisaarifl van Politie alhier ign drie vreemdeliögen DnitBchers zi aAe ïonder geld of middelen van bestaaa en oiet v T3Üen vao behoorlgke legitimatiepapieren over de grensen des rjjks gebracht Wat een dronken woeataard toob laitig kaa agn De berochte J C v E was gistereD weer dronken h maakte bet de bewoners op de Bleekerskade erg lastig en sloeg daar zelfs een rait in Toen de politie wam om hem te arresteeren begon hg zich oumiddelyk te verzetten wierp den agent op den grond waardoor diens pantalon scheurde en hy dreigde den agent te verdrinken V E had zelf al in da Ylaamsoh haven gelegen maar daar sobynt hy minder om te geven want ala bg dronken is en bg ziet politie komen dao vraagt hg oiet naar gebaande wegen hggHal dan over hekken en sloten eens Sprong bg zelfa in den IJsel De politie moest hem daaroit redden bg liep toen zelf gevaar te verdrinken want dat redden ging Eolfi do gepaard met verzet Gelukkig kreeg de agent van politie de vereiscbte hulp van den heer Directeur der Stearine Kaarsenfabriek eo werd de woeataard met vereende krachten op een kar gelegd en naar het politieboreau overgebracht Bij die overbrenging moest bg voortdurend in bedwang worden gehouden en h lag te brullen als een koe Het is niet de eerste keer dat hg zal gevonnisd worden b i beeft reeds heel vrat op zgn kerfstok FEVILLETODI 7 Die zwevende gang die bevallige houding die vlugge bewegingen maar bovenal die zware glanzige lokkBD welke onder den kleinen hoed te voorichyn kwamen en over den lials dw dame golfden ik herken dat alles dadelijk weer het was Tiiérese die ik tsg Ik liep oen zijpad langa Eoodat ik een eind weega uithaalde en de dame in haar gezicht kon zien Ln ik bnd my inderdaad niet vergist bet wasThérese die mij daar voorbyzwaefde maar haar lief gezichtje had eene vreemde uitdrukkin g aaagenomen iets droevigs ieti afgemata zy zag er bleekerdan vroeger uit en haar woeste hartstocht straalde niet meer gel k vroeger uit hire mooie oogen In het Toorbygaan ontmoetten onze blikken elkander doch eensklaps voordat ik nog kon merken of lij mq wel herkend had was ook zij reeds uit mijn gezicht verdwenen Was het Th rèse dan werkelijk Of had ik my wellicht slechts door eene sprekende gelijkeuis laten misleiden P En hoe zag zy er nu zoo geheel anders uitP Hoe kwam z j aan die vorstelijke klecding eu hoe had zij bovenal zulke verwarde bloeke uitgeputte gelaatstrekken Maar het wai tooh Th rèie wel die ik gezien had Gisteren zyn te a Gravenbage geslaagd voor bet akteexamen lager onderwgs de heeren N Paal van Zevenhoizen en S L Veenatra van Waddiiïgsveen Woensng morgen vervoegde zich san bet 1 politiebuifel te Leiden eeu landbouwer nit Woobrngge die mededeelde dat hg aan zekeren Cornelia Perretn wonende te Bacerswoode eea partgtje kaas a contant had verkocht ten bedr ige Tan p m f 135 Die kaas moest girteren te Leiden worden geleverd aan een opgegeven adres terwgl d betaling aan Den Burcht aldaar zau geschieden Toen de landbonwer de kaas aan bet adres bezorgd had werd deze aldaar in ontvangst genomen eo gezegd dat de kooper aan De Burcht zon zgo De landbouwer ging derwaarts maar vond er den kooper niet Denkende dat de zaak niet zuiver was spoedde bg zioh naar het bovenbedoelde adres alwaar hem werd medegedeeld dat de kaas reeds vervoerd was Door de politie is daarop de kooper opgespoord die slechts f 15 in zgn be it had en dan ook opgaf niet in ataat te zyn betaling van bovengenoemde som te kannen doen B igrgpende dat de politie de zaak niet eerlgk vond gaf hg last om de kaas aan den landbonwer terug te geven OnlangB sprong te Amsterdam eene vrouw met haar kind te water Toen de drenkelingen door voorbggangers nit het water werden gehaald bleek de moeder nog io leven doch het kind dood te zgn De rechtbank aldaar heeft thans rechtsingang met bevel tot instructie tegen de vrouw verleend wegens moord Men deelt aan de L C m6dé at prof dr D Doyer om redenen van gvmmmid tegen 1 Januari a a zgn ambt aU ji eeraar in de oogen oorheelkande aan dengks univer siteit t Leideu zal neerleggen Gisteren heeft bet gerechtsbof te sHerto genbnach arrest gewezen in zi e J B 25 jaren landbouwer geboren en Vonende te Herkenboach appellant van een voöniader rochbank te Roermond dat vonnis bevestigd hem schnldig verklaard aan zware miabandeüng den dood ten gevolge hebbende en veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf met bepaling dat het voorarrest btj de uitvoering der straf geheel in mindering zal worden gebracht Voorts werd in appèl behandeld de zaak tegen M Bongers te VIgmen die wegens moord op zijne huisvronw geplpegd door di en zij had mij ook herkend want nog op dien zeilden dag toen de schemering van den zomeravond viel kwam zij naar mij toe Telkens wanneer ik Thérèse za kwam zij mij mooier en zonderlinger voor Ook op dien avond toen zij in een donker zyden gewand met een zwarte voile voor eensklaps voor mij stond zag zij er betooverend schoon uit Zy kuste mij drukte mij de handen keek mij eenige oogenhUkksn sprakeloos aan en zeide toen terwijl zij ala iemand die van eene lange verre reis of van een zwaren arbeid vermoeid is uitgeput op de ska neerviel Ik ben getrouwd Weet je het al P Ik wist het niet ofschoon ik het wel vermoed had en zij vertelde my nu dat zij met een £ agelachman getrouwd was dien zij in het paardenapel had leeren kennon dat eg een half jaar lang met baren man op reis geweest was eu al het moois gezien bad wat er te zien as en dat haar man nu met haar naar Engeland naar zijne goederen wilde terugkeeren O hij was zoo rijk zoo ontzaglyk ryk en hij bad haar lief ala zijn kind Dat alles vertelde zij mij op een doifen somberen toon en plukte daurby als in gedachten verdiept aan de kanten van haren prachtigen zwarten mantel rf Q hoe gaat hot met je grootmoeder en met je va erP vroeg ik toen zij zweeg gO nog evenals vroeger I eide zij terwijl haor gezicht eensklaps opklaarde Zij hebben hun paardeospel aogl En nadat h aü gezioht hevig begon te trekken barstte de jeu dte vrouw eensklaps ia een zenuwachtig geschrei uVO Myne grootmooder mijn vader mijn klein wild paard Eebekka Ken 0 hat QOg wel dat sneeuwwitte paard met zyn gele rechtbank was veroordeeld tot eaue gevaugenisatraf van twaalf jaren tegen welk vonnis B had geappelleerd Drie getuigen werden dezen morgen gehoord die evenals voor de rechtbank de toedracht der zaak verklaarden Het O M eiöchtebevestigiog van het vonnis De verdediger mr J Bake bestreed het bewgs van opzet zoodat appellant tot een lichte straf zal moeten veroordeeld worden De werkstaking der sigarenmakers te Amsterdam heeft reeds ten gevolge dat een aantal fabrikanten han sigaren boiten Amsterdamlaten maken terwgl bet naar wg vernemen ta voorzien is dat velen bn€ber zoo de staking niet spoedig eindigt hun fabrieken naarelders zullen verplaataeo Bbl Reuter seint nit Londen Dinsdag is er vergadering geweest van het bestuur der London Short Sea Tradors Association Zeteo reeden vertegenwoordigende de reeders nit de voornaamste Engelsche havens waren tegenwoordig Zg bealoten aan lord Salisbary eene memorie te zonden ten ba e van bet herstel van den Uchttoren aan den Hoek van Holland die in het booze weer TflQ December 1894 vernield ia Het licht t na op dat punt brandt zoo beet het in da memorie is zeer onvoldoende en brengt daardoor groot gevaar voor de scheepvaait mpde Het was dringend noodig daarin verbetering te brengen Ook zouden er betere mistaignalen moeten komen De reeders zouden dan willen dat Salisbary zgne goede diensten hg de Nederlaodsche regeering aanwendde om een verbeterd lichtenstelsel aan den Nienweo Waterweg gedaan te krijgen Zg zooden intosschen wenachen dat elke slap in die richting met de meeste voorkomendheid tegenover de Nederlandsche regeering geschiedde De m8terdammerc noemt de voorgestelde wetsbepalingen betrelfende het voeren van een firma een halven maatregel omdat de Minister het inscbrgven van firma s in bet handelsregister oiet verplicht stelten wil en alleen verlangt dat de wet geen firma erkennen zal dan die iogeacbreven is De flessc beu trek kers zullen zich er immers weinig aan storen of de wet hun firma al dan niet erkent zegt bet blad Een van hun gewone kunstjes ia telkens van firma te veranderen en zoo ang zg nu manr niec den uaam of de firma van eeo ander gebruiken hlgven zg vrg Eerst wanneer eeu ieder door raadpleging manen vroeg z terwyl hare trekken te midden van het vloeien barer tranen opklaarden oveaalB wanneer een zonnestraal door de wolken heenboort Ik herinnerde mij alles nog zeer goed on ik herinnerde mij ook de woorden der oude vrouw die in het bureau zat Zij kunnen het geen van allen meer laten die eenmaal aan dezen woesten hartstooht toegegeven bobben Nu stond Thérèse op en zeide Hoe vreemd dat ik ween en toch ben ik zoo gelukkig Zij noc mon het aller r geluk die niet weten hoo bet daar binnen kookt en brandt Baarbij weos zij naar hare borst en gaf door hernieuwde snikken aan hare anndoeningen lucht Vervolgens zag zij myne gepakte kotTors staan en sprak ik baar over mij over mijne levenservaringen en over mijne levensontmoatingen ik vertelde haar dat ik den volgenden dag dcioht te vertrekken en waarheen en waarom ik op reis ging Zy hoorde mij verstrooid en onverschillig aan als iemand die altijil slechts met één en dezelfde gedachte bezig is en voor wien al het andere niet schynt te bestaan of althans geen recht tot bestaan ie hebben Maar eensklaps kwam het ray voor alsof zij aandachtiger naar mijne woorden luisterde on uu maakte de koele onversohilligheiL op haar gelaat plaats voor eene vrooUjke uitdrukking die ala door het plotseling invallen van een denkbeeld veroorzaakt werd Daarop ging zy heen en stapte in het rijtuig dat voor de deur op haar stond te wachten Den volgenden morgen stapte ik nadat ik bij bet boniee van de mijnen afscheid genomen had in de tioupé die mij door den oonduoteur aangewezen wm van bet handelsregister te weten kan komen met wien hij feitelgk te doen heeft en wanneer bovendien niet inschrgving strafbaar wordt gesteld zal bet terrein voor ben zjJB versperd De bezwaren van den minister biertegen deelt de Amst c niet maar tg wil ze deeU voorkomen door verplicht te stellen dat sg die niet alleen den eigen naam als firma bezigen zich laten inschrijveu De kleine nering doenden vallen dan tevens er buiten £ n waar de minister den gewenaohten maatregel bestr dt met de opmerking dat bier niet de daarvan ouafsobeidelgke handelarechtbanken in de procesorde voor disciplinaire straffen bestaan ant woordt bet blad dat de staatscommissie aan wie was opgedragen bet voorbereiden der herziening van bet wetboek van koophandel in haar ontwerpvoorstel schreef dat wie zgn firma niet laat inschrgveu langs den gewonen weg gestraft wordt met geldboete die loo n veroordeeling de inschrgving toch niet plaats heeft oploopt mei een zeker bedrag voor elke ingegane week verzuim Ën t komt ons voor zegt de Amst c dat daarmede de poenale snnctie behoorlgk zon zgn geregeld al zou zg misschien bg gebleken onwil nog wel wat mogen verzwaard worden Gedurende eeoige maanden achtereenvolgens zgn ontvreemd van de mailbooi Prioa Hendrik op het tentoonstellingslerrein te Amsterdan ten uadeole van den pachter der buffetten O H Reinst 180 groote lepels 227 dito vorken 163 dito messen 71 kleine dessertlepela 78 dito vorken 45 dito messen 720 theelepeltjes alle op den steel gemerkt 20 en van vernikkeld wit metaal 100 bierbakjea 4 peper en zoutstelletjos 3 menuhouders 3 preaeu teer blaadjes en eenige kurken met vernikkeld wj metalen kooppen De commissaris van politie in de 3e sectie te Amsterdam verzoekt opsporing inbeslsgneming en bericht Staten Qeneraal 2e Kaukr Zitting van Donderdag 10 October 1895 In deze zitting is de heer Van Vlgmeq toegelaten eu beeedigd Mededeeting van ingekomen stukken en rapporten werd gedaan en bealoten Dinsdag te behandelen de wet tot invoering der faillissementswetr bet landbouw en tuinbouwkundig onderwgs en een ander klein ontwerp en waarin eene in t zwart gokleodo gesluierde dame reeds vóór mij terwyl ik nog bij het geopende portier sprak plaats genomen had Wij bleven met one beiden alleen het portier werd dichtgedaan en de diligence reed af Nu lichtte de dame haren dichten sluier op deed haren grooten wollen shawl die hare langa lokken aan mijn blik onttrokken had af en Thérèse zat tegenover mij Zy zag er wel is waar nog bleeker dan den vo rigon avond uit maar haar gezicht had alle matheid verloren Hare oogen fonkelden hare gebaren waren levendig al mocht zich daarin ouk eene zekere mate van angst on sohuwheid aan eone blijde y v wachting paren Een somber vooTgerool naakte zich van my meester doch zij legde toon ik haar met vragen bestormde hare hund op myne lippen Still zeide zij gejaagd Still still Ik ga ook op reis vraag my niets meer ik zou moeien sterven als ik dit niet deed Dit zeggende ging hnar eene huivering over de leden en dook zij dieper in den hoek der ooupi Ofschoon Thérèse my niet alles met ronde woorden zeide zoo wist ik tooh dat zy haren man hanr geluk züoals de menschen het noemden ontvlood dat zij zich van den hoogen rang in de maatschappij waartoe zij door haar huwelijk verbeven was neerstortte en evenals do mug in dt vlam der kaars vliegt naar dat teven terugverlangde waartoe een inwendige aandrift liaar machtig aantrok en waaraan hare grootouders haar reeds vroeger en nu ook haar eohtgenoot tevergeefs hadden trachten te onttrekken