Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1895

I Oouda Moordrecht Nieawerlrerk CspolU Botteidui Uiittarduii Cupelle 6 80 jr ff II 7 Ï 86 7 8 7 8 7 4 7 65 B S IO S 19 8 40 9 06 8 47 8 54 9 01 9 10 9 15 5 67 7 96 6 08 6 16 6 94 6 80 7 46 GOUDA 9 40 ff ff ff 10 7 47 ff Moordnokt 5 Si 8 07 DEN B A 11 01 ff 12 32 ff ff ff 4 67 ff ff 7 59 ff ff 10 04 ff 11 08 ff S 9 ff ff ff 5 04 ff 8 06 1 ff 10 11 ff 11 15 ff 19 46 ff ff ff 6 11 ff ff 8 13 ff ff 10 18 ff 11 94 11 28 12 56 1 44 3 60 4 02 5 20 5 49 7 30 8 92 8 68 9 03 9 10 10 87 11 30 KOTTEBDAM GOUD A 8 86 9 40 9 51 10 19 11 50 12J0 1 49 2 60 3 10 3 48 4 90 6 81 6 17 8 06 9 43 ff ff 10 99 ff ff 1 62 ff ff ff ff ff S 27 ff 9 51 ff ff M0 S6 ff ff 1 69 ff ff ff ff ff 6 34 i i8 1 ff 10 43 H ff 9 06 ff ff ff ff 6 41 ff ff S 5 1 9 59 10 11 10 49 19 08 19 40 9 11 3 09 3 19 4 08 4 40 5 61 6 47 15 10 08 S 0 l D A ü T H E C H T Oonda 6 86 87 7 65 8 09 8 81 9 06 10 19 10 67 11 48 8 80 3 17 4 16 4 47 6 67 6 63 8 81 10 16 Oudew 6 50 6 64 ff ff 11 14 ff 2 87 n ff ff ff 7 10 ff 10 99 Woeidtn 5 69 7 08 8 12 ff ff ff 11 21 ff 8 46 8 84 ff 5 06 6 17 7 18 8 48 10 37 Utrecht 6 18 t 8 28 8 41 t 9 87 10 61 11 46 1 20 3 08 3 60 4 48 5 29 6 86 + 9 04 t f Naar Amsterdam GOUD A A MSTEBOAM Oouda 37 8 91 10 01 10 67 18 10 3 81 4 47 3 53 10 16 AiulaKUm est 8 14 9 1S 11 06 1 1 18 4 a6 6 8 48 11 30 Stopt te Nootdorp Leidtohendam en Bleiiirijk Kmiaweg en Hikeiidorp Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdienst 1895 1896 Aangevangen 1 October TlJd vao Greenwicli OODDA BOTTXIIDAU DEN HAAG GOUUA iHage 5 5 17 20 7 48 8 30 9 28 9 4 1 0 1111 8612 15 1 35 2 44 2 58 8 43 4 16 6 17 6 08 7 68 Voorb 6 57 ff ff ff 10 17 1 41 ff ff t 6 14 Z Zogw6 11 ff ff ff ff ff 10 89 ff 1 56 ff ff 6 28 9 58 Zer M 6 88 ff ff ff ff ff 10 43 2 06 ff ff 6 89 10 01 Gouda 6 88 7 50 8 18 9 56 10 1610 54 19 05 12 46 3 17 3 14 3 26 4 13 4 48 5 47 60 8 18 10 11 Stopt te BleuwHk KruUweg en Nootdorp Leidaohendam en Hekendorp UT BXCH T fiO U D A Utrecht 7 60 10 11 84 12 60 3 10 3 62 4 43 6 S 7 60 8 0 9 07 10 84 Woerden 8 11 10 88 11 61 4 16 6 58 9 28 10 64 üudewaler 8 19 10 81 4 24 ff ff ff 9 36 Gouda 8 3 9 34 10 44 18 07 1 89 3 42 4 37 6 20 7 09 8 16 8 41 9 4 11 10 Goi da 7 80 36 9 09 9 8710 20 10 50 12 12 12 28 1 27 8 86 3 47 4 45 6 27 7 14 7 4 J 29 8 64 9 64 11 Ze M 7 42 8 47 11 02 11 40 4 57 8 01 10 08 Z Z igw 7 68 8 56 11 13 12 4 6 08 8 19 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 17 1 01 6 90 8 26 10 97 Hige 8 11 9 18 9 7 10 07 10 48 11 89 12 42 1 06 1 57 4 05 4 17 6 26 5 67 7 44 8 31 9 12 10 32 11 48 AMSTERDA Mr 0 O D D A Annlerdam C 3t 8 10 10 41 2 16 4 10 6 18 Aouda 7 18 0 10 14 11 19 3 30 6 10 7 46 Stoppen te Blaiawjjk Kraiaweg n Nootdorp Laidaehendim en Hakendorf D btgrooting van binnenlaD söbd zaksn heaft Terachillenden Katholieken organen een ongezochte gelegenheid rerBcbaft om het hnidi Btoodpant der Katholieken tegenofer de liberale party in hanr goheef weer eeas te traceeren Zoowel de Tyd aU het Ceotrom de Resideatiebode en het HuiBgezin zyn met de begrootiog van minister Van Houten alIesbehaWfi iegenomen Eerit enoemd blad voorüpelt dat hg aunneming der begrootiog het hoofdstuk Bin nenlaadflcbe Zakene voor jaren met millioeofn zal worden bezwaard £□ hoewel erkennende dat er eenïge posten zyn welke noodig en andere die direct of Indirect moeten worden beacboQwd als het nitvloeisel Tan yroeger door de Kamer nitgesproken wenschen of genomen bealiaeingeo vindt de schr er uog genoeg in over om deze begrootiog volstrekt onaaonemeiyk te makea De Reaidentiebodet doet oitkomen dat de bondgenooten van 1894 nu y het bewind in handen hebben zich wel wat dankbaarder hadden kannen betoonen De Katholieken Terzekert de schr ten slotte ziilleu zich in bet Tervolg wèl wachten opnieuw ia den va te loopen Het Centrum dat ereneens Tan geroeten ia dat het bondgenootschap van 1894 geen ryke Trnchten voor de Katholieken heeft gedragen vindt het toch eene voldoening te constateeren dat in bladen die in den laataten tyd slechts voor het Takkiaitisi ie oog ea vrees schenen te hebben de auti liberale geest zich weer zoo krachtig uitspreekt Wel vermogen de Katholieken op ditoogenblik niet Teel maar wanneer het kwaad wordt ingezien eo gesignaleerd gelooft de schr reeds Teel gewonnen Met de liberalen kunnen de Katholieken onmogeiyk samengaan zonder van een slechten reis te komen De ervaring van den laatsten ttjd is nog jong maar z leert het toch opnieuw duidelyk genoeg In tegenstelling met de hierboven geciteerde Katholieke bladen ia het Vaderland c van oordeel dat de begrooting van minister Van Booten wederom getuigenia aflegt met welk een verstandige milde en toch niet overdreven zorg hy waakt over de hem toevertrouwde belangen Bestond de hoogere jiolitiek niet en konden wy het verleden Tergeten zegt het Vad o m de minister van Binnen landaohe Zaken zou een bewindsman zyn naar ons bart De tegenstand van den heer Bablraan en zgn vrienden tegen de begrooting schrijft het Vad alleen toe aan de overtuiging hunner par y dat er geen zekerder weg is om den invloed van den clerus te onderraynen dan rerlichting en besohavitig te brengen bü de vrouwolyke helft van oni geslacht De dreigende toon door de Residentiehodec anngeslagen levert naar de meening van het Vad daarvan een nieuw bewijs Wnarom toch vraagt het Haagsche liberale blad wordt de opleiding der vrouwelyke jeogd smalend een stokpaardje c van minister Van Houten genoemd en hem verweten dat vyo hoogste ideaal een savante een blauwkoua Bchyn te zyn Het Vadc antwoordt Omdat Toorgesteld wordt de te onzaliger uur geschrapte subsidie voor de voortreffelyke kweekschool voor bewaarschoolhouderessen te herstellen Op de bewaarscholen worden dus eavaute gekweekt Omdat anbsidiesTOor induKlriescholen worden verhoogd Dus door de meisjes te oefenen in werken van kunstzin en smaak waardoor zij in staat worden öf haar brood te verdienen óf Toor zichzelf en anderen nuttig en aangenaam bezig te zyn kweekt men blauwkousen Omdat een kweekschool voor onderwyzeressen zal worden gesticht Als dus de Staat die van Trouwelyke onderwijskrachten gebruik mankt en gebruik moet maken een gelegenheid schept zoo goed als voor de raaoneo om de meisjes daartoe behoorlijk op te leiden maakt h blanwkoosen en sawantea Omdat voor de Haagache Kookschool een snbsidie wordt voorgesteld nogsi onder de voorwaarde dat daar huivend fffllegenheid zij onvermogenden kosteloos te bekwamen Dos zelfs als de verdienstelyke pogingen van particulieren gesteund worden om do vroow ook de minbevoorrechw te leeren hoe zy vofdzaom en smakeiyk goed en goedkoop de spijzen kan bereiden een volksbelang zoo groot als er nauweiyks een tweede is beloopt men het verwyt blaawkouaen en savautes in het leven te roepen Waar voor de parlg die dna redeneert btykbHiir allps wat strekt om het peil van ontwikkeling en beschftviog der vrouw te verhoogen uit den Booze u daar wekt Het Vad c allen die woariyk vryzinnig denken op met alle macht den minister te steunen waar hy voor de lang verwaarloosde belacgeo der vroow op de bres komt Transvaal heeft in de vorige maand postzegels van 1 penny uitgegeven er was voor die gelegenheid een bijzondere postzegel gemaakt en ddarvan werden er in twee uren anderhalf milliioen vei kocht die nu in den postzegelhandel GO cents p stnk doen De TransvaaUche schatkist incasseerde daardoor op dieoeenen dageene som van f75 000 Ala verdacht leen antiek Ohri tosbeeld op 3 October uit de R K kerk te Ittervoort by Roermond ontv eemd en in België te gelde gemaakt te hebben is eergisteren door d 9n wachtmeester der mareohansseo te Sittard j mgehouden zekere W St uit Geluen D pirdachte is naar Roermond overgebracht i II In het begin van Augustus kwam byïdenheeV R Meihulzen houthandelatr tl Groni geneen postduif aauTliegeii Dit fraaie dier hadeen ring om en gemerkt Petit Journal OOOZ 94 5 La Colombo Vannetaise Vannes f Deheer M schreef aan dat adres en kree hetverzoek ten antwoord om de duif per Spoorof scheepsgelegeuheid terug te zëhdpn Ibtnsfichen was de duif hoewtd te Oroniogon reedsparende niten weggevlogen Dh heer M berichtte dit aan bovengenoemd adre fi en opt ving tot zyne verwondering een l ïtBnd laWteh antwoord dat de dutf by den ï genafir inVannes was teruggekeerd j 10 17 10 36 A 6 De nood der armen n mt met de sterke uitbreiding der bevolkirfg in den Haag toe zegt de Haagsche corres f ndent der N Grou Ct y en de liefdadigheid erminderd wel niet in het algemeen maai de noodzakalykheid dwingt toch vele rykeu db t zuiniger te gaan aanleggen Nu zyn feiteo bekend zegt hg van zeer aanzienlyke Hai enaars die ver leden jaar hunne gewone bydrage aan diacon en andere liefdadige vereenigiogen op de helft hebben teruggebracht Het is dairom niet te verwonderen dat de grootboekhouder der Ned Herv diaconie die zeventien jaren lang het het onmogelijke moest doen om de beide einde vau het j iar by elkaar te brengen er de byl hy nenrgelegd heeft en het zal niet zoo gemakkeiyk zyn een goed plaatsvervanger voor hetu te vinden Waaraan de verminderende ontvangsten der diaconi enz zijn toe te achryveo V Missjhien voor een klein deel aan de toenemende contribatiën voor weldadige doeleinden wellicht ook aan den verslaagdeu rentestand eu de klimming der staats en stedelyke lasten maar voor een goed deel toch ook aan de hoogere nitgaven van weelde die t leven in de hofstad als bet warfl aan alle standen oplegt En dan zeker ook aau het toenemend getal effectenhandelaren in den Haag die de een na den inder palyzen gaan houwen om de geloovïgen op t gebied der speculatie naar eiacb te kunnen ontvangen Dit verband ia missehien menigeen niet duideiyk maar ik verzeker u dat het bestaat en dat mannen die nog voor weinige jaren onder de meest gefortuneerde Hagenaars werden geraegschikt en die nu hard werk htibben om rond te komen zonder dat de deurwaarders t hun al te lastig maken u er meer vau zouden kunnen vertellen De nn vertchenen aflevering der Coninlaire Verslagen bevat een zeer oitroerig en hoogst belangryk rapport van den Nederlandaohen waamemenden consulgeneraal te Londen den heer H S J Maaa Voor heden zy daaraan het volgende omtrent zwendelfirma a ontleend Ofichoon het niet kan gezegd worden eene belemmering voor den handel te vormen is het missobieo hier de beate plaats om te waarschnwen tegen de iflrma sc alhier die door middel van advertenties in bladen die in i leinere plaatsen gelezen worden op uiterstnmakkelyke voorwaarden Tooracbotten totmig bi drag aanbieden t Zulke advertenties zyn meeatal zoo doorchtig dat geen persooo die zyn gezond verstand gflbruikt er eeuige notitie van zon nemen mkar de in nood verkeerende kleine winkeliers of lieden die tot het uiterste gedreven zyn pakken n ar een grashalm Zy antwoorden en krygen bericht dat het verzoek wor t toegestaan maar dat men eerst een zekfr bedrag voor het onderzoek moet zenden Wordt Üit gestuurd dan volgt dikwyh nogeeo brief waarin gezegd wordt dat het onderzoek gunstige resultaten heeft opgeleverd maardat men eerst den interest voor een jaar mOetzenden Hoe ongelooflyk het ok moge kliokeD I 7u ko dingen worden gedaan en de armelieden hooren verder niets Zy klagen maarde lifirmac is verdwenen en de politie leenthier geen ijhelpende hand Begeermfe lieden worden iangetro en door ad rtent van personen die beloven t e een in staat M stellen door pipculatieit hun apitaal te ver dbmlen tl Als een staaltje van ts licht geloovighnd van enkele gleden onder hnigroote publiek erm d ik er heil JVal klein winjnlier in een N iderlapdRtsh do schoon aaijigetrokken doo zulk aeoj advj zoo voorzipHtig was van eerst a ditl at Genei dl omtrtïot M ntt U zoeken en behoorlyk gejiroaraojiow we t vooral geene geldep aan fiaar zi ndei Toch bti k de verleidit g dAé mau 11 en binnen kortén tyd w h f800 kWglft da door geruïneerd ToetSjwifde hy W m caiéu aaoqemen om de ol lichters te rei fcwt ep het kostte de grootste moeite h m d i an af ie brengen In zulke gevallen bi waarschuwingen en het z l misse baten dat een en ander hier vermeld Naar IJet komt my ivoor dat de nitgefrersvan Engelache i couranten dergelyke zwendelaryen konden tegengaan door te weigi renadvertenties met zulke scboonklinkende maaronmogelijk te vervullen beloften ije plaateen Tedereen met getond verstand kan ze gemakkeiyk onderscheiden Ze zyn gewoontyk inbet Nederlaudsch opgesteld want ook enkeleNederlanders behooren tot het gilde en zyndan ook reeds een paar malen met de justitiein aanraking geweest Een zeer twyfelachtige maatregel om het streven van zwendelfirma s te bestryden is die waartoe de politie te Amsterdam overging door de namen te publiceeren van eenige firma s waarop de aandacht gevestigd wordt Die lyateu hebben Amsterdam zeer vrel kwaad gedaan en zelfs als men er niet mede voorf aat zullen eerlyke kooplieden nog lang den invloed ondervinden van de slechte reputatie die Amsterdam zich zelf gegeven heeft Ons land en voornamelyk de hoofdstad werd voorgesteld als een laud waar zvrendelaars en oplichters welig tieren en bniten bet bereik der strafwet biyven Dat dit elders met name hier te lande in nog veel erger mate het geval is vergat men daarby te vermelden eveneens dat het aantal zulker firma s in Amsterdam niet grooter is dan in andere steden van overeenkomeoden omvang 3 44 Wanneer een of andere firma die zich aan zwendelary overgaf binnen bet bereik der strafwet kwam placht men er op te wyzen hoeveel beter de toestand was dan te Amsterdam en onze hoofdstad werd inderdaad voorgesteld als een dar gevaariykate plaatsen waarmede men zaken kon doen Het gevolg was dat sommige personen in Amsterdam in het geheel geen betrekkingen wilden aaoknoopen en dat anderen daar niet zulke gunstige voorwaarden omtrent krediet enz wilden verleenen ali elders Een timmerr uit Finsterwolde is te Berlyn op zoqderj b wijze geitikt Hy had ineene kliniek nar een operatie aan de keelondergaan en werd als genezen ontslagen maar mo st nog drie siNerep boisjea in dekeel dragen De man bracht een bezoek by eene zuster en nam daar een der buisjes uitrigne keel j fet dat hetwelk men hem verbodenhad er ui l nemen Zyne koster werd ophetrelfde enblik in den winkel geroepen en toen zyf Mrugkwam vond zy den ongelukkige gestikf f I tflbaatregelen scbïyfi het Bri Jonrnalc zyn noodig om de te verbeteren om leegloopen en te gaan Tegen dergelyke maaU doorgaans aangevoerd dat sg zoo Maar dan ziet men over bet el misdadigers jeeda nu kasten stierf onlangs eeo zekere John 130 maal terecht had gestaan malen wégeili dronkenschap en mishandelingen j Ogdeo a vader maal voor het gerecht eene r en een andere txoster 29 keer vieren werden zÈ 347 keer ver eJ bebbeb nnn schatÜDg der lafj kotten Vai jverTolgioin ge t nd rhoud 240 K7 gulden die voUtrektnietzeldzaaill t èfoote baUngtsvan eeo eE aangaande deü toestan4 Uj y de bl olkiug Ee e iiscb gofaec unUig G evi indenl daji w der de acbfliol knAp zorg I l orkomei al dat i Practitcf tisb Medii maatschfipp misdaad tei regelen hoofd hoé Te ChesM i Ogtieq dii waarvtÉB 44 kJer i verscheen zuster 67 Met hl oord ld Deze stad phi vangedii Znlke gevj lj wyzen ü J ugdig en dalrt rege ng en uin ibel der bd ol T ekejide tröt cbè liDdJyo en zegt geplant itterachen vrede is uib de gestort Hy ia gev8 i bïaden de Triaod van W al geslachten hebben aan keurig i ofési lichaam Mi mislie v ll schi 1 heeA gevi Hen opgli spoorcf l on ua l 1 I dez WT zoo khr t jong en oud zyn Voet gespeeld Hoeveel dnizenden hebtMi onder zijn looverdak eene lobnilplaata gevonden tegeu regen of feilen looneschga of na volbrachten arbeid gerust op zyne krachtige wortelstammen Hij was het middelpaolt der dartele kinderspelen de verzamelplaats der jongelingschap aan zyn voet werd den oude des Zondags het merkwaardigste dorpsoieawa medegedeeld € Het blad had er wel bg mogen ve tellen dat het deze woorden haalde uit een nu vergflten maar een dertig jaar geleden in Drenthe en Groningen zeer bekend boekje met schetsen uit het dorpsleven Het citaat ia ook te vinden in eeo leeiboek voor de school De sneltrein van Keulen naar Paryscb kreeg Dinsdag morgen een half nar van het station Pont Sainte Maxence een vry hevigen schok De weg was verzakt en de achterste bag ewagen geraakte uit t ppoor De machinist merkte er niets van dat de gebroken wagen heen en weer bleef atiogeren en t gevaar opleverde dat andere wagons ontspoorden De passagiers in verscheidene coupes trokken aau de alarmbellen die geen van alle werkten wat een uitstekend idee geeft van de veiligheid op internationale sneltreinen 9 67 7 52 7 45 8 4 9 41 U l Toen waagde een Belgisch ofiBcier uit Namen bet stoute stukje nit te stappen en langa da treeptanben naar de locomotief te gaan wat hem gelukte De machinist stopte na eu de verbgzelde bagagewagen werd afgehaakt By aankomst te Pargs werd door de paseagiers van den trein eene welverdiende oratie gebracht aau den wakkeren officier Giller ochteud werd door een inwoner ran Zwgndreeht een mtodje met pnchtige groote Burdbeien op den koadKD tcrond geteeld ua de markt te Rotterdam aangavoerd Het gerechtshof te i Qraveohage giBteren uitMpraak doeode in de taak van den kapitein Tan het itoomachip OoitschUnd der Maatschappg Zeeland rerrolgd wegeni smokkelarg van soiker door een stoker van genoemd schip heeft met Terniefciging van het vonnis der Middelbai sche rechtbsnk de administratie der beUstingen en deo o£Scier van justitie ootvankfllijk verklaar in de vervolging doch het den stoker ten laate gelegde feit niet bewezen verklaard en mitsdien den kapitein vrygeiproken met bepaling dat hem voor gemaakte kosten wegens het hooren van getuigen enz door de administratie lal worden vergoed een bedrag van f 89 09 Vau de dezer dngen te Soest en te Busaom door middel van inklimming gepleegde diefstallen worden verdacht drie DaitGohera 25 a 30 jaren de grootste ongeveer 1 77 mefier lang de tweede ongeveer 1 70 meter en de derde iets kleiner Zg zgn dnnzeUden dag gezien I te Reenen zouden den 3den October por trein van Busanm naar Amsterdam zün vertrokken en zgn wellicht na 5 October lü de richting van Bunschoien of Nykerkgagaan Te Velp ziJQ Woensdag drie nieuwe geval leti van dysenterie aangegeven terw l drie rsonen van die ziekte hersteld zgn stferfgevliillen kwamen niet voor Ij Ijonden beslaat i thans ejbn oppervlakte van 17 623 Hect rèi zoove als Pür i N awYorkeo Berlgo bg elkaEir S De Bsvolkiog b Sraag rop ditJoogenblik Ó millioea inwoner en étk jaar komen daar 105 000 bg 1b deze b lking constant blgft voortgaan z l over 4 jaren Londen een bj volking hebben TBn3l2t inilliodo In de Engelsche boofd tad vindt men 700 opeojare drinkplaatsen vo tir paarden i In de Lo ndenacbe retanrants worden dageIgks 50 000 ontbgteo genuttigd Eijïijn 1000 postkarre 600 hotels 7600 bars Op één rg gebouwd zonden deze eene straalt vormen van Londen tot Portamoutn Di Theems wordt bevaren door 12 000 stoomboofen die enkel loor plezier toch ten en de bemanniog daarvau bedraagt 300 000 personen Dö trainwegen beslaan een net van 226 kilometer en de straten van Londen Mn gesamenl ke lengte van 11 250 kilometer Men zou eep jaar lang dagelgks 31 a 32 kilimeter moeten wandelen om elke straat eens te hebben afgeloopeo De straatverlichting geschiedt door meer dan een millioen gaspitten ledere dag worden gemiddeld 3 millioen brieven op de post gedaan en elk jaar worden 90 000 piauino a gefabriceert Te Londen worden d elijks 400 kinderen geboren 100 000 werklieden arbeiden s nachts en 200 000 i het geUl der dienstboden Het water dat dagelgka te Londen wordt gedronken zou een meertje kannen vnlten van 270 Meter lengte 182 Meter breedte en 82 centimeter diepte Als bgzonderheid kan gemeld worden dat een vogelliefhebber te Vlaardingen thana in bezit ia van een nest met drie jonge kaoarievogels welke slechts enkele dagen ond zgn Éen broed van deze soort vogels in de maand October kan wel iets zeldzaams genoemd worden In de O Z Armsteeg te Amsterdam had gister middag een verwoede vechtpartg plaats tnsschen twee broeders De een bracht daarby den ander met een mes znlke geraarlgke verwondingen toe dat zgna overbrenging naar het gasthuis noodzakelgk waa Gisteravond zgn uit Wesel 2 extratreinen met 200 militairen en alle beschikbare officieren van gezondheid nit die garnizoenstad te Bochelt aangekomen om de verongelakten onder het puin der ingestorte fabriek vandaan te halen en de gekwetsten bgstand te verleenen Tot op heden ign 18 Igken gevonden Steeds verneemt men van onder de poinhopen uog gekerm Met kracht en beleid werken de kranige Proisische soldaten onder opzicht hunner officieren onvermoeid voort om oog te redden wat te redden is Het door Jay Uoold nagelaten vermogen is on gerecl tel k getaxeerd op 207 millioen galden De reohtbank te sGravenhage veroordeelde gister den opperman die zich nitgevende voor rechercheur vau politie sahnidig maakte aan oplichting tot 1 jaar gevangenisstraf De sigarenmakers Bgl eo Tnsma die zich dezer dagen voor de rechtbank hadden te verantwoorden tér zake het plegen van openlijk geweld zgn deswege gisteren veroordeeld ieder tot een gevangeniistraf van zes maanden Men herinnert zich dat zy deel uitmaakten van e o troep werkstakers met ateenen wierpen napr eenige niet stakers die onder politie geleide er rgtuig van hun fabriek op de Kattenburgergracht huiswaarts werden gebracht BaiteBlaDdsch OveFzicbt Het bericht der inneming van Tananariwo de hoofdstad van Madagascsr door de Franscbe expeditietroepen is thans ook officieel bevestigd door een dépêche uit Majuoga door de Fransche Regeeriog ontvangen Daarin wordt echter niet 27 Üept maar 30 September als de dag der bezetting vermeld d i dezelfde datum welke door deo opperbevelhebber Duchesne voorapeld was Dit belet echter niet dat de besHsBende gevechten op 27 kunnen hebbeo plaats gehad De dépêche wgst erop dat den volgenden dag 1 Oct de vredesonderbandeliogen begonnen eu des avonds te einde liepen met voorbehoud der ratificatie door de Franache Regeering Generaal Metzinger werd tot gou erneur der hoofdstad benoemd I De Fransche Regeeriog heeft onmiddellgk haar gelakwenschen aan Duchesne en diens lügpr gezonden Da Franscho u1miraal Bienaimé die de opdracht heeft dj ferbinding tnsschen Tananariwo te herstellen is in laatstgenoeoÉe plaats aangekomen De admiraal zal eriterkingen van Reunion ontvangen De Deenache Rigadag ia bgeeoKekomen En reeda dadelijk na de opening vao het parlementair jaar dreigt eeo kabinet crislH Het kabinet Reedtz Thoott komt thans voor een Kamer waarin tegenover 52 leden der regeeringapartg 62 leden der oppositie staan Eo deze ppoaitie maakt zich gereed eeo herzieoiog der grnodwefa voor te stellen ten eiode de rechteo van den Folkethiag op verschillende punten eroatig te veraterkeo vooral waar het betreft het beheer der geldmiddelen Daarvoor j l ook de invoering van mioisteriëele veraotwoordelgkheid worden voorgesteld Tegenover deze oppoaitie kan het Deenache Kabinet zgo zaak wel als verloren beachonwen De regeeriogapartij is oiet vast aaneengesloten en het behoeft geen bewondering te baren dat onder deze omataudigheden de meeste ministers reeds hun naderend aftreden verwachten Bovendien is er een interpellatie aaogekoodigd ovej een onderwerp dat boe oobeteekenend ook toch wel eens de aanleiding tot een ministerieele crisis kon worden De zaak is in t kort deze Voor den bonw van een goederenstation te Kopenhage was grond noodig om het terrein aan te vullen en het ministerie van koophandel besloot dien grond te nemen van een heuvel die aan de stad toebehoort De gemeenteraad van Kopeohagen protesteerde daartegen en toen de minister zich aan het protest oiet stoorde liet de Raad door den kaotoorechter tegen het gebruik vao den gemeeotegrood voonis wgzeo Ook hieraan stoorde de minister zich niet en toen de rechter de hulp der politie inriep bemoeide de minieter van juitïtie zich met het geval Deze liet deo directeur van politie io eeo officieel ichryven eeo tereohtwgzing geven voor zgn optr iden omdat hg zich had gemoeid in het bsvel vao deo mioiater waarvoor deze veraotwoordelgk i Deze zooderlinge opvatting van de rechtspraak bg de aainistera vao koophandel en vao justitie heelt io Denemarken algemeen zeer de aandacht getrokken Zelfs de conservatieven iipreken daarover bon afkeuring uit WaarBchgnlgk zal de interpellatie eindigea met de laooemiog vao eeo motie van afkenriog vao de houding der beide mioistera eo dan kan graaf ReedtzTbott zgo matten wel dadelgk oprollen Koning Ghristiaao moet er zeer onder Igden te meer daar hg gevoelt dat de vaste hand van deo oodeo heer Estrnp oiet langer de zakeo beheert en reeda zoo kort na de groote verzoening een nieow tgdperk van beroering zal aanbreken Want de komende zitting van dan Deenechen Rigadag zal voor het ministerie noodlottig zgn zooder voor het laod ieta gueds tot stand te brengen Behalve twee te Keolen gevangen genomen peraooen die van apionoage verdacht worden zgo daar volgens een bsricht aan het 6er Tageblatt c nog drie anderen in hechtenis genomen waaronder een boekhouder Zij zgn allen naar Leipzig vervoerd Het voor onderzoek te Keulen Magdeburg Berlijn eo Ess n is gesloteo Bionen enkele dagen wordt de behandeling der zaak door het rgk gerechtshof verwacht Zoo snapt men in DnitschlAnd apionnen die voor Frankrgk werken en in Frankrgk arresteert men personen die de zaak des lands aan de gehate Pruisen verraden Gemeld toch wordt dat de gewezen commissaris van politie Schwartz te Belletille op last ran den minister tad oorlog met vroow en kinderen in hechtenia ia genomen onder de verdenking ▼ an laodrerraad fïet geral heeft te Bellerille een voorstad van Parjjs en in de hoofdstad zelve groote sensatie verwekt Schwartz gaf zich uit voor een Elzasser ofschoon hij dit eigenlek niet is wel was zgn vader uit Metz afkomstig maar hg zelf is t Fariis geboren Hy stond bekend als een warm patriot aan alle betoogingen deed hg mede en hg had altgd den mond vol van revanche Op 14 Jnli was hg nog mtt zgn vronw die zich voor die gelegenheid in haar nationaal costuam had gestoken een krans gaan leggen om het beeld van Straatehurg Daarom waren zgn boren hoogst verwonderd toen deze geestdriftige patriot als spion werd gearresteerd Zgn menigvuldige reiten naar de Duitsche grens werden nu echter in verband gebracht met de praktijken waarvan men hem verdenkt De arrestatie werd met grooto voorzorg verricht zeitien agenten in politiek omsingelden des morgens vroeg zgn huia en toen drong de politie de woning binnen waar Schwartz nog te bed lag Bg de haiszoeking werden een menigte in het Doitsch geschreven brieven photographie benoodigdheden clichés enz in beslag genomen Ook de vronw eu flo oudste zoon van Schwartz zgn gearresteerd Te Eonstantinopel hlgft de toe stad nog altgd gespaunen In Btrgd met de mededeeHngen der Engelscbe bladen die eiken dag groote verhalen doen over de misbandetingen waaraan de Armenieürs aldaar bloot staan heeft de Porte nu een manifest uitgevaardigd dat aldus luidt Het is zeer begrijpelgk dat de inwoners ongerust zgn ten gevolge van hstgpen onlangs hier is voorgevallen omdat toen feitt n zgn voorgekomen welke in strgd zgn met he algemeene rechtsbewustzgn Ten einde de orde te herstellen zgn nu alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen Zoowel over dag als gedurende den nacht doen patrouilles de ronde bestaande nit soldaten gendarmen en politie agenten zy die voortgaan mei het verspryden van ODJnista en ongunstige berichten zntlen volgens de wet ten strengste gestraft worden Verder wordt nog ter openbare kennis gebracht dat er niet de minste oorzaak bestaat tot ongerustheid en dat ieder veilig zgn zaken kan hervatten Inmiddels hiyft Lord Salisbury zgn eisch handhaven betreffende de invoering van de verlangde hervormingen in Armenië Volgens de Standard is in de nota onlangs doer de gezanten van de zes groote mogendheden ingediend de eisch gesteld dat de sultan maatregelen neme ten einde de handhaving der openbare rust te Konstantinopel te verzekeren Verder wordt verlangd dat de in hechtenis genomen Armeniërs op vrg voeten zulli D worden gesteld en dat terstond eene commissie zal worde i benoemd welke een onderzoek moet instellen in zake de jongste ongeregeldheden De Daily Chronicle beweert te weten dal sultan Abdoel Hnmid den Ëogeiachen gezant Sir Philipp Currio herhaeldeiyk heeft verzocht bevel te geven dat het Engelsche eskader vau het eiland Lemnes waar het heeft post gevat zal vertrekken De Daily Telegraph deelt mode dat dit verzoek door lord Salisbury uitdrukkelgk is geweigerd De Engelsctie oorlogsschepen zegt dit blad zullen niet vertrekken voordat de sultan lord Salisbury s eischeu heeft ingewilligd Anders zal het eskader naar Smyrna gaan hetgeen voor de Porte nog erger zou wezen Uit deze mededeeHngen yelke de Engelache bladen ontvangen van hnn correspondenten te Konstantinopel kan men derhalve wel opmaken dat Lord Salisbury nog niet heeft besloten tot wyzigiag van dé politiek welke hy tot nu jegens Turkye heeft gevolgd Afloop ran Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Afloop Veiling 10 October 1895 gehouden door Notaria Mr I Molenaar Bonwmanswoning taet land aan bet Jaagpad onder Waddinxveen f 21400 k H Overegnder te Gouda 2 perceelen Land onder Waddinxveen f4630 k A T van Vuuren te Waddinivean Barserljjken Stand GEBOREN 8 Oct Haiidrikus ouders J Kgzer eo J Breewel 9 Thomas Jobaones onders C M Knlik en N van der Pool Gerarda Adriana onder P M van der Griend eo L A M vau den Hoek Eva onders W vao Kersbergen eo C de Graaf OVERLEDEN 9 Oct A Paanebakker wed S Streng 73 j GEHUWD 9 Oct P B van Leest en J H de Vos A Plomp en W J Janknegt J K Lissendorp en A M Sraies J Straver en C de Rgk C G Dekker en J f Gehbe J J Lakerveld en S van Waas N Alblas en G J Tan der Mark A van OS Az Hd TAILLEVB GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 10 OOTOBEB alotkoers loiv Vor krs 96 101 lOl ls 841 88 84V 87 637 96 967 6y 104 64 87 Vs 26 1141 95 1001 97 49 660 640 01 loof 806 V 1011 100 150 8V 3Ï 109 92 190 156 108 6 54 166 9 63 811 103 101 101 105 147 1861 167 9 62 1Q07 36 87s 109 88 112 106 44 64 16 222 195 109 108 102 is 103 121 127 189 401 116 f 96 46 B4V NEDEaLiND Cert Ned W S V dito dito dito 3 dito dito dito 8 UONOAK Obl Goudl 1881 88 4 Italië Inschrijving 1862 81 6 OoSTENS Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoRTUOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 ausUND Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 ditobijEoths 1889 4 dito bii Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpet schuld 1881 4 ToaKïlJ öepr Coov leen 1890 4 Geo leeüing serie D Geo leenin serie O ZoiDAra Elp v obl 1892 6 Mbiioo Obl Buil Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 AusTEEDAH Obligatlen 1695 8 aoT riauAU Sted leeu 1894 3 Nlo N Afr Hacdelgv aand Arendsb Tab My OertiSeaten DeuMaatsohappü dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mü der Vorstenl aand Gr Hynolhoekb pandbr 3Vi Nederlandeohe bank aand Ned Hsndelmaatsch dito N W 4 Pao Hyp b pandbr 6 Rolt Hypotbeekb pandbr 3 Utr Hypotbeekb dito 31 OosTBNE Öoat Hong bank aand ElusL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahbeika Equit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lien corl 6 Jeu Holl lJ Spoorw Mij aand Mij tot Sipl v 81 Spvr aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAr lE Spoorwl 1887 89 A Sobl S s Vi Zuid Ital Spwmij A U obl 8 Polen Warschau Weenen aaDd 4 RosL Gr Suss 8p Mij obl 47 jBahisohe dito aand Fastova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Karsk Ch Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 16 h IO6 4 46 HEaiEA Ceol Psc Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr O v aand dito dito Win St Pelor obl 7 Denver Si Bio Gr 8pOi cert v a Illinois Geotral obl in goud 4 Louisv NiishvitleCerLv aand Mexico N Spiv Mij lohvp o 6 Miss Kansas v 4 pet prof Baud l N ïork Ontario k Wosl and dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pae Hoofdtiin oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Ven C Ballw k Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rotlerd framweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 RlLOlE Stad Antwerpenl887 2 Stad Brussel 1886 2 HoNB Theiss Bcgullr Gesellsoh 4 Oostenk StaatsIeenina 0 6 K K Oost b W 880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Boz Hyp SpoM cert VËR6ADERIN6VANDËNGEMËËNTERA D VRIJDAG U OCTOBER 1895 In de zitting vaa den Gemeenteraad waariu alle leden aanwezig waren kwamen o a in bet rapport der Raadacommissie belast geweest met bet ouderzoek der begrooting voor 1896 beneven het adres vau antwoord op bovengenoemd rapport benevens een scbrgven van B en W betreffende de toelating van kinderen uit naburige gemeenten op de lagere scholen alsmede een söhrgven van B en W betreffende de hefBng van tienden cgnsen en erfpachting en een rapport op het adres van den heer H J Nederhorst Jr betreffende de concessie eeuer telefoongeleiding in deze semeente Dfl aan de orde zgnde punten werden allen aangenomen Het Voorstel tot opheffing der 2e Burgerschool voor jongens werd aangenomen met 9 tegen 8 stemmen die der bh v d Post Straver van Vreumingen Nederhorst Jager van Goor van Iterson en HermanIn oua volgend nummer zullen wg een uitgebreid verslag mededeelen