Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1895

No 6787 Maandag 14 October J805 34ste Jaargang GOUMHE COIRMT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitKonderingvan Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 ft anco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VU F CENTEN AliVERTENTVIEN worden geplaatst van 1 5 regels £ k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zoer Uette Cresteendrukte HAAUmmES worden GELEVERD door A Bal KMA n Kn ABVERTENTIfiN Openljare Verkooping TB GJ OTJIDA om contant geld ten overstaan van Notaris ü C FORTUIJN DBOÜGLKEVER op DINSDAG 15 OCJTO BER aanstaande s morgens ten 11 ure aan het huis Vlijk P no 258 aan de Lazaruskade van 70 000 EILO S Dijfusie Pulp vóór de verkooping te zien ÊiliiïiüF A Uortier Gouwe C SPECIALITEIT in Hclnoken s en laantjes Bieren Echt Engelsch en VoUenhovens BSZOTK A STOUT PBANSCÏÏE STOOMVEEVERIJ Glieililsche Wasscherij VAN H OPPE UEIMEU 19 KruMiacle Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpeoialiteit voor het stoomen en verven vas alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of everfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekgn zijn de prnzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Wat is de bêste b BheomaUak JTiD t geii Jicht iwi kortom 1 Anker PaiH Expeller yig ism hMMlllMlautawsiinitegeii Tgg mud tal I Im m iedei hmsgeziii ARher Pain Expeller Fiijs 50 earst 75 Mot ei fl lü de luoli YoorhiiidHi in de mMsta i p thflien en bij F ld Bohtn t Co te Botteidam Te Gouda bjj A WOLPK Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON Markt Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELF IEVVARIXG Hollandsche uitgave met 27 alb Prjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelnke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering dio het geeft redj jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj betVerlags Magazitt pe Leipzig Neunjiarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland POIKB O ü DE SCHIEDAMMER GENEVEE Merle s NIGHTCAP PEETER8 H AU bewgs van oclithoid is cacUut en turk steocU voorzien vaa ilen naaoi der Firma F HOFFB Binnen eenige dagen in LonHng verwacht eene iMdtug mit E4GHELE0LEN welke gedurende de loasiiig tot 67 Cent per H L k z k vry te huis worden geleverd Aanbevelend A LAMBt RT ÏÜRFSINGEL Gouda 12 Oct 95 Prima Eng Gas Cokes 1 Coacurreerende en Belqisck Antliraciel TANDARTS L CASSUTO Turfmarkt 17 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd Dames en Kinder ROKKËN BLOUSEN K0U8EN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Paraplules enz enz Bekende goode kwaliteiten LAGE PRIJZEN k MABKT 136 Trekking 19 October 1895 HollanUc Haalschappij van Landbouw afdeeling Gouda en Omstreken VE K LOTIlSrC3 TAN en aanverwante ARTIKELEN l rijs per Lot I I II Loten voor f 10 i erkrifghaav bij A BEINKMAU i ZN LANGE TIENDEWEG D 60 WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te V Gravenhage verstrekt Gelden op f Mypoikeek eu verkoopt fandbriecen van 1000 500 100 ea ƒ 50 Inlichtinijeu ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co IJ HOOFT GRAAFLAND De Directie jj EjjpEBSROIJAARDS GO die Hoext gebruikt llauilülBrjark uit de Blikken Trommel VAN N KATER en Co Gedeponeerd GBOSISOBS Elk stukje heeft de vorm van 4n zittende Kat Verkrijgbaar in nette Blikken Trommeltjes i 25 Ct bij onze bekende Verkoopers Gopac fifl Bois f X 40 da Lit r De OOOSAO TTS BOI8 T n d BooléÜ ▲ oonyma wordt g l Twd in ransgel ds bemftndft fleMohen tui 5 IilttfT inbond Toonlea ▼ nn het attait rui Dr F F VAN HAinu BOOS Proefflewh i f 1 S0 ültalnitoBd TerkrUgbuur bg B 144 Qouda P H J V WANKüM MKLKËRT Oosthaven Hoofdprijf 500 000 Hark j mmT A Allemege bekroond met EereDiploma s Gouden eu Zilveren Medailles benevena Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic EipoHiiion Chicago 1893 is het Wereldberoemd Drüiven liorst Honig Extract MEUANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc TAN H van Schaik Go gevestigd te 3 Qravenhage Gc a middel is oi kan worden a tseronden welke de Melianthe overtreft net is ONHMBROBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verèchillendo bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest ONMIDDELIJK de stre gdte hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebrnik der MEUANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Elet groote debiet en de vele attesten aau de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en l met gebruiksaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te ê Gravenhage MT Verkr gbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B v WIJK Oudewater De prezen zyn door den geluk de hand Stuut Srejcar ndeerd Uitnoodig ing tot deelneming in de Kansen vau door de den Staat Hamburg gewaarborgde gruota QBldloterij waarin zelcer 10 llillioen 981 720 Mark gewonaün moeten vordec De prijzeD tbh deze veel voordeel biedende Goldloterü die volgeaa het plan slechts 112 000 lotan b vat z d de volgende Du hoogste prga is eveatueet 500 000 Mark Premie ran 300 000 M 46 prijzea a 6000 M 1 prijs a 200 000 M 106 prgEbn a 8000 M pr s ü 100 000 M 226 prijeen a 2000 M prijzen 11 75 000 M 822 priJBen a 1000 M 1 prijs a 70 000 M 1325 prijzen a 400 M 1 prijs a 66 000 M 20 prgzeu a 3U0 M prijs a 80 000 M 132 priji a200 150 M Iprija a 65 000 M 38060 prijzoua 155 M prijzen a 50 00 M 7990 pr a 184 100 98 M 1 prys a 40 000 M 7448prijz a69 42 20 M pryzen a 20 000 M totaal 56 800 prijzen aiprijzeiia 10 000 M en wordeu deze in eenigo maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klaaae bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in do 3o tut 60 000 M in de 4e tot 65 000 M iu de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M eu met da prainio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel ia vastgesteld kost e n geheel origineel lot slechts 6uld 3 50 een half origineel lot slechts ruld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats guhad hebbende trekkiug de oflicieËle trekkingelijst Trekkingsplsa voorzien van bot Wapen van den Staat die de prija van de loten eü de verdeeling van de prezen over de 7 kluaseD aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzonding van de pnjzeu geaobiedt door mij direct en prompt aau de winners en onder da strengste geheimhouding BM ledere bestttlling kan men eejjvoudig 1 per poatwissel opgovon Hj Men wende zich dus met de a tmg omtoezending van loten voor de apJTdig plaaiahebbende trekking zoo spoedigjpiogelijk ofuiterlijk tot sf 31 October e k mat vertrouwen tot Joseph Heckscher Bankier eu Wiasolknntoor in HAMBURG Duitsohlaud trieki t fjpt Yitste onschadelykate en ge Rk makkelykste poctsnüddel vo r Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk Is de Appretuur van C M Muller COBerlin Beuth Str 14 Menletteigoed op naam en fabrieksmerk L Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken TbauB i de 25e oplage rersobenou rau bet boek r De Ze Beproetd ea aan bevolen door de heeren Ptof 0r Meriniére Porijb Prengruber Dujardln Bau metZ Parijs I BoUChOt Parij q b Batb Dr Schering l m Gei Kath Dr Cyurkoweoh ky Weeaeu Opperstafurts Dr Jechl WeeaeD Opperatafarts Dr SOhieSl gOhef art Dr Darses Parijs Olief art ForeStiet Alten Distriotsirts Dr Qrossmann JohlingeD nitz Districtsart Dr Buabach ïjirlc Kraakaru Dr Steingreber CbarentoQ Con ni Dr r Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië Angeville Parij K Lavabre Parqs 1 II Wille Tauficirohen K II Cabiliot Arcaohoo II u Fortget LoDzao n Quilfoaeau Bordeaux II H LabatUt Bordeaux BOUgavel La ïer rière L Hirsohteld WeeoBD a Lieberi luusbruclc II Hammer Plaueu II Weiner Weeoen n AuSt Broctou II Katusohlechner Brixu uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel Tan dit trerkje is keunia te verspreiden omtrent de aard der zenuwïiwakte bare oorzakeB eu gevolgen ondernolit te geven en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking tioe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zcuuwgeslel kan gewerkt worden en wet met een succes datzoO wel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeekundige per aanleiding lot discuasie gegeven heeft Het wordt derlalve aan ieder die aan ziekelijken zenuwtoeatand of zoogenaamde zenuwaohtlgheid lijdt welke zich kentnerkt door habitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen z u en aan do gevolgen daar van lijdan zoomede aan Verlammingen SprOftk verliea of moeieltJk spreken Stijfheid la de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve p rtleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvlngen eleotriseeren galvaniaeeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einduigk aanallo personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegena veraobijnselen van voortdurend angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpifn met aanvallen van duljeligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuiaen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovangeaoemde oathegorien van zenuwlijdersbehooren zoomedaaan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan geconden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijk bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franoo n kOStelOOa te verkrijgen i te Amaterdam M CLEBAN Co Hoiligoweg a Rotterdam T E Vi SANTEN KOLPF Korte Hoofdstoeg 1 Dtreoht LOBBÏ i POETON Oudagraoht b d Gaardbrng ï 82 I Jl Qottdi Snelpendcuk vu A Bumuuii k Zoon BINNENLAND GODDA 12 October 1895 l e bg het Ie regiment infanterie benoemde kapitein H J Iwes ie bestemd roor de bataljons in garnizoen te Leeuwarden Den l n October a et hopen Cornelia Jrendel en Eliiabeth Strevellaar hunne 50jarige Ëchtvereenigiag te berdenken Zy die mêe willen werken dit beboeftifr Echtpaar den 15 Oct een feestdag te bereiden worden uitgenoodigd bnnne gaven te bezorgen aan de woning ran het ioestpaar Veat a d Bogen O 163 alwaar ze in dank znllen worden ontTangen Dl H R Nyborg predikant bjj de Gereformeerde Gemeente te Haailreeht ia beroepen bij die te Axel Men meldt oit Stolwgk Al een nieuw bewjs dat hot geloof un de ïoorepellingen der waaraegiters nog lang de wereld niet oit ia kan het volgende ware verhaal dienen Ërgena in ome nitgestrekte geoieente woont een eenvoudig man die niet kan leien ot ohraren Eenigen tijd geleden werd dien man in eene berberg oen verzonnen bericht voorgelezen Tan een erfenis van ongeveer 30 millioen terwgl men hem voorrekende dat hjj een der erfgenamen was De goede riel geloofde het eu opgetogen ging hjj moeder de vcoow die niet veel wflzer wa dan haar eobtvriend het groote nieuwi vertellen Teen het bagatolletje wal lang wegbleef werd eerst door den man en later door de vroow eene kaartlegater iu G geraadpleegd Deze verzekerde dat de schat binnen eene maaud zon arriveeren Nog wat later kwam de waarzegster de gelukkige erfgenamen eens opzoeken om daar ter plaatse bars wjsbeid oit te kramen en alweer verkondigde zg eer we eene maand verder zijn U En ondertnsiohen kostte de laatste visite den armen tobber een mod aardappelen terwijl hg voor de beide eerste séances f 4 50 had moeten neertellen Toch houden man en vrouw goeden moed want de waarzegster heelt het zelfgezeid Is het na wonder dat zulke onontwikkelde liohtgeloovige halzen geplukt worden 7 De afdeelingon der Tweede Kamer hebben gekozen tot rapporteurs over de volgende hoofditukken der itaatsbegi noting voor 1896 Vil B financiën de heeren Meesters Harte FEVILLETOIM 1 8 Ik kon basr oiet van haar plan afbrengen Ieder woord vau vermaaiug en van smeekinf stuitte af op haar onwrikbaar genomen besluit ea met verbaxing staarde ik dit sonderliuge schepsel aan en dacht orer het raadsel van dit menschelÜk hart na Zy nam niets met zich mede nadai zij zonder er berouw over te gevoelea hare gouden keleaen verbroken had niets van dat alles waarmee de liefde ea de tuim van haar rgken echtgenoot haar versierd hadden dan de kleederea die zij aanhad Het bfslait om de vlucht te nemea en met m te vertrekken was plotseling bij ha r opgerezen terwjjt ik den vorigen avond met haar apralc daar het toevallig zoo uitkwam dat de weg dien sij laoest ioilaan om zich naar de toenmalige verbtgfplaats barer bloed ver waateu te begeven een t d lang dezelfde was ala dien ik volgen moest Thérèse zat gedurende het grootste gedeelte oazer gsmeensohaapelljke reis zw gend in den hoek der ooupé gedoken Ik geloof dat zg zich teleurgesteld voelde daar sij merkte dat ik baar besluit oiet zoo goad begreep ais zg wel gehoopt had O ik begreep wel de nuaoht van dia aandrift ia haar al mooht ik er my ook geen varklariag van kunnen gaven waarom juist aan dit bekoorlijke wesen deze De Ram Mutsaers en Zgp VIll oorlog de heeren Mackay Heemskerk Ferf Sneange en Eoessingh IX waterstaat de heeren Coniad Tydens Van Ggn Schepel en Leljr De afdeeliDgeo van de Tweede Kamer zgn giiteren DÏet gereed gekomen met het oader zoek der Staatabeg rooting eo zoUeQ dua DÏqv dag bare werkzaam bede a voortzetten De openbare vergaderiog voor de aao de orde gestelde ooderwerpeD is du bepaald op Woonadag roormiddag te 11 area De arroDdisoemeats rechtbaDk te Alkmaar beeft bet iTonnis van don kantoarecbter te Helder in de xaak ran de beereo A F Staalman lid der Tweede Kamer eu D t d Wal beveitigd Er is verteld dat by het groeoloopen te Utrecht en groeu ongeveer geworgd zou zyn dat er een een arm on hebbeo gebroken en fcndere verschrik kei gkheden Gelukkig ia de waarheid niet ia overeenstemming anders zoQ trouwena de Senatas Yeteranornm den Bcbnldigen sludent niet met slechts drie weken acboriing hebbeu geatraft Iu de Mioerva vinden wij bet vounia van den Senaat opg UoneQ Daarin lezen we De Senatas Veteranoram van bet Utrechtach Stadentencorpi Overwegende wat de feiteu betreft Dat op Woensdag 25 Sept 1895 novitius N N w laten de uamen achterwege op eene dergetyko w ze is behandeld dat naar medische verklaring daarait e ne neusbloeding is ontataao Dat aan bovengenoemd feit is schuldig bevonden het corpslid X Overwegende wat hei recht betreft Dat art 26 der C W tegen eene zoodanige handeling een maximumstraf bedreigt van drie wekeo schorsing Recht doende in naam van het Utrecht scb Studentencorps Schortt ingevolge art 26 der oorpswet den heer X als corpslid voor den tyd van drie weken De Senatos Veteranornni maakt tevens bekend dat een ander lid door zgu bedanken ala lid vau het U S C zich aan eaoe strafvervolging heoft onttrokken By de inatorting der in aanbonw zynde weverg te Bocholt zgn tot hedenochtend 18 dooden te rooracbgn gebracht 17 gekwetsten liggen in het hospitaal Ëeo persoon dien men gisteren in den kelder meende te aandrift aangeboren was Het was dezelfde onweerstaanbare noodzakelijkheid die den vogel door de luoht de gasel ever de rotsachtige bnrgen en den visoh door de golren drijft Ik begreep hare bandelw jce a kon ik deze van mijn standpunt ook niet goedkeuren Keu balven dag refsde ik met Thérëse samen Toen liepen onza wegen uit elkaar zy drukte mij bij het uitstappen zwijgend de hand nog eenmaal staarde ik dat bekoorl k gelaat aan daarop was zij voor immer aan mijn blik onttrokken Vlieg dan ongelukkige vlinder I uw noodlot tegen Zweef nog eeu tijd lang boven de draaikolk die gij om te leven behoeft spoel met het levensgevaar baad u in de bewondering in de loftuitingen die gij inoogst vlieg rondom de vlam zweef boven den afgrond totdat uwe vleugels breken en een vroege dood of een ellendige ouderdom u wacht Tbérèie was een zielkundig raadsel zooals wjj er somtijds iu dit leven ontmoeten Misschien zou e liefde in staat geweeat zijn oni haar te redden en de zucht tot hare woeste kunst die in haar hart ontkiemd was uit te blussohen maar zij was met haren echtgenoot getrouwd tonder waarlijk liefde voor hem te gevoelen eu das kon zg zich in de onbeduidende z het ook reinere atmosfeer waarin hij haar ver plaatst had niet thuis voelen niet daarin ademen en leven zoodat het heimwee naar haar tevenselement haar dreigde te dooden Ik zag Thérèse niet erug Slechtaeea barer lange blonde lokken heb ik na verloop vanjaren grkregeo Hare grootmoeder nam dit kleinood eens uit een prachtig versierd ebbenhouten kistje om het mij te aten zien lerw l er daarbij heete tranen langs hare hooren kermen ia gisterochtend daaruit levend opgehaald ♦ JDe ontwerper van bet gebouw eea Engelscbman die zeer toevallig te Bocholt tydens de instorting tegenwoordig waa is gearresteerd alsook de directeur der fabriek een opzichter en een aauaemer Ëen vreeseiyk gekraak vermengd met hulpkreten eu gekerm deed gisterocbtend te ruim 10 uren al wat in de nabyheid der Kynbaveu werkzaam was verschrikt tezamen loopen naar de Deliatraat te Katendrecht waar zware opBtyijende atofwolkeo de plaata aanwezen waar een ongeluk gebeurd waa Op den hoek dier atraat recht tegenover de Rynhaven worden door den bouwondernemer P llomyu nieuwe panden gezet Daarvan was er één uit twee verdiepingen beataaoda ingestort naar men gist door het wegzakken van een yzeren bint waarop de binfclaag der eerste verdieping rustte Het ingestorte pand waa reeda onder dun kap gebracht en op het oogenblik dat da ramp plaats bad waren daarin eenige timmerlieden stokadoori en vofgers werkzaam 9 Werklieden werden onder de pnin vandaan gehaald de eeu erger dan den ander verwond De luitenant der Deensche artillerie dehaer Lomhalt die iu het Hotel Pautes ieSCfravenbage is afgestapt werd gisteren door den conaul generaal van Denemarkeu te Rotterdam den heer Viruly aan den minister van oorlog Toorgeateid Gistermiddag werd de Daeniohe officier op eeu bezoek aan eenige militaire inrichtingen in de residentie begeleid door deo kapitein der infanterie H C Brandt werkzaam aan do afdeeling generale staf aan het departement van oorlog De jury in den wedstryd van vuurwerken gehouden op de te n toon stel li Dg te Amsterdam beeft geen termen kunnen vinden om de hoogste onderacheidingen t erekruia en gouden medaille toe te keunen Do zilveren medaille is toegekend aan deo heer Job IjOe£f te Alfeu a d Ryo de broilzen aan J B Horalen u Zu te Amsterdam Te Delft is een vergadering gebonden van leden der commissie voor bovengeiLoemd fonds Zooala in een vroeger te Amaterdam gehouden v rgaderin bleek heeft dit fonds zyn ontstaan te danken aan een feestgave van de Ned Gist en Spirituafabriek Directeur de heer rau Mar wangen big zelden De oude rrouw wooit thans op een buitentje nabij de stad mijner inwoning zy loopt krom en beeft spierwit baar Haar zoon die bij baar woont is nog in dekraoht zijner jaren maar hij loopt op krukken daar een d brenV die hjj hij een val gekregen beeft niet goed genezen is Zij hebben door spaarznambeid bij hunne kunstreizen zooveel overgelegd dat zij van de renten van een klein kapitaaltje leven en een bnisje in den omtrek van een der mooiste steden hebben kunnen koopen Thi riise is al laag dood Haar man had zich nadat zg tot haar vroeger leven teruggekeerd was wettig van haar laten scheiden Zg werd weder paardrgdster vloog weder even gRlukkig even wild even stoutnaoedig en even bewonderd als vroeger door den cirous totdat zij door een mislukten sprong van haar lieve kleine moedige paard Bobekka viel en van dit beeat een slag met de aohterpooten op de borst kreeg Zji stierf zoo schoon en zoo jong maar niet zoo spoedig on zonder pijn als hare moeder maar had eerst een langdurig en smartelijk ziekbed door te staan voordat zij overleed Haar grootmoeder kon nooit over het lijden van haar lievelicg spreken zonder in tranen uit te barsten Moeder en zoon loven zeer afgezonderd en hebbeo met niemand omgang Of de oorzaak hiervan in hunnea vroegeren staad gelegea is zoodat iedereen zich van beu terugtrekt dan wel of deze afzondering vrywillig is weet ik niet Als het mooi weer is kan men beiden in hun tniulje zien I au houdt de oude vrouw zioh met je verzorging barer bloemen beeig en dan zit haar ken te Delft aan de bakkerg iu Nederland Op voorstel van den heer Vau Marken ward beiloteu tot de oprichting van een nationaaal bakkers weduwenfonda eu daarvoor ala eerste bgdragen te bestemmen de boveabedoelde feestgave groot f 10 000 De geweieu politiebeambte Schwartz die te Pargs ia gearresteerd schgat een door en door verachteiyk creatnnr te zgn Hg speelde patriot en drong ziob vooial iu by Elzaasers die om een of andere wetsovertreding het Rgks land hadden verlaten Hg was amatenrphoto graaf en wist zoo van die menKhen portretten t krggeu Ook moet hg pbotografieSn van forten en dgl gemaakt hebben en deze verkocht aan eene vreemde mogendheid om walke reden bg gearreateeerd ia Door onderzoekingen vao de ZwitaerschAlpenclub die sedert 1880 regelmatig berichten over de gletsehara inwon ia tbans als een zeker voor alle Zwitserscbo Kletschers vaststaand feit uitgemaakt dat zij gedurende zekere perioden toenemen eu dau weer afnemen Deu perioden strekken zich over vele wsarsofagDlijk over 36 tot 50 jaren uit De perioden hebben in de verschillende Alpeustrekeo niet een gelijktijdig verloop sg scbynen van het wasion naar het ooaten ow regelmatig veranderde phraae aan te wgzan zoodat men gelyktydig vooruitgaande en terugwgkende glotachers in de verschillende gebieden aantreft terwgl elke glersoher op zichzalveii eeue regelmatige periode doorloopt By Koninklgk beslait is goedgekeurd het beslnit der Staten van Znid Hotland tot vaststelling eener verordeniug op het verleenen van pensioenen aan de ambtenaren der provincie en aan de doot hen na te laten wedawen en weezen Ingaande 1 Janaari 1896 zal door bet Departement van Oorlog by de aanbeatediofi voor de garnizoenen gevraigd werden pryaopgave van spek met eu zonder stempel voorzien van den Nederlandschen SJagerabond Men vraagt twee veracbillende soorten apek omdat het in den laataten tgd meermalen voorkwam dat het Amerikaansch spek oneetbaar was en men na beproeven wil Hotlaoach spek te doen leveren wanneer he verschil in prys n iri groot is Volgens de berekening van een ambtenaar van het minivterie zal iedere cent prgsvenohil per kilogram f75 000 kosten zooQ op de tuinbnnk te lezen of loopt op igiie kcukken langs rle paden Hoe orostig ea somber de oude vrouw er nu gewoonlgk ook uitziet zou heeft zg toch altijd eenvriendelgk laobje voor mg ton beste wanneer ik haartuiotje voorbgga en als ik geen lijd heb om er inte komen dan reikt zij mij toch altijd een handvolbloemen over de heg toe