Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1895

In de Nieuwe Botfcerdamsolie Courant van 9 dezer 1ste Blad B komt ondar de rubriek Laatste berichten het volgende bericht voor Wy deelden mede dat de firma T H Hangen van de Stoom drgfrïemen en lederfabriek tfl Rotterdam op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam de groote gouden medaille beeft ontrangen voor haer inzending lederen drijfriemen daarbij moest nog vermeld worden dat zy ook bet Ëerekruis heeft verkregen Aan de Vosa Z wordt bericht dat in Champagne dit jaar veel gewone wyn wordt gemaakt omdat er nog groote onverkochte vooraaad van schnimenden wgn aanwezig is Vao 1882 92 was de da voorraad gemiddeld 70 raillioen flesschan in 1893 steeg hy tot 86 in 1894 zelfs tot 108 millioen Daarentegen is de uitvoer die 18 millioen bedroeg in de beide laatste jaren tot 17 en 16 millioen gedaald bij een productie van gemiddeld 25 milliaen flesschen s jaors Dit jaar is de oogl t niet bgzonder groot Uit he Van Ëchtena kanaal teNieuwDord recht Qr is het l jk opgehaald van iemand die meft eerst hield voor een uit Proisen teraggekeerd werkman omdat hy eenig Pruisisch geld hg zich had Nader is echter ge bleken dat de verdronkene L Lysenaar uit Hoogeveen is In een myn te Wilkesbarre PennayUanië beeft eerje gasontploffing plaats gehad waardoor een twintigtal meuschen werden gedood VERGADERING VANDEN GEHEENTEM D VRIJDAG 11 OCTOBER 1895 Voorzitter de haer R L Martens Burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorat van Vrenmingen van der Post Dercksen van Gelen tan Iterson Prince Hoogenboom v d Sanden Btraver Desitng Vingerling Jaspers eu de Baadt De notnlen der vorige vergadering worden voorgelezen De heer Dercksen wenschte naar aanleiding daarvan eene kleine opmerking te maken en wilde er bgvoegen dat hjj in de vorige vergadering toen een leeraar moest benoemd worden had gei d dat dit een ingrijpen in da rechten der raadsleden waa zooals het Verstag jnist had weergegeven Deze bijvoeging zon bggevoegd worden waarna de notulen werden goedgekenrd Door den Voorzitter werd medegedeeld dat hy een oproeping had gekregen om voor den Raad van State te verschynen In zake het verschil over de beschoeyog van de boorden van den Tnrfiingel De memorie van toelichtint was opgezonden aan H M de Koningin Nog deelde de Voorzitter mede dat de kas en boeken van den Gemeente Ontvanger waren uagezien en in orde bevonden Bet proces ver baal ligt voor de raadsleden ter visie Ingekomen 1 Het Rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der snppletoire begrooting voor de volksKaarkeakea tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter dankt de Commissie voor hetuitgtbrach rapport Ter visie 2 Het rapport der raadacommisBie belastgeweest met het onderzoek der gemeentebe grooting voor 1896 De Commissie dankt in haar Rspport B en W Toor de goede zorg die besteed ia by de samenstelliog der be rooting evenwel hoopt zy dat een volgend jaar de begrooting met memorie van toelichting weder byeen zal worden gedrukt INKOMSTEN By volgn 6 en 10 stelt de Commissie voor de som uitgetrokken voor de stra belasting onder No 10 weder terug te brengen naar No 6 Volgn 15 en 17 VPenscht de minderheid der Commiasie het schoolgeld te rerboogen De meerderheid der Commissie is daar niet voor Volgn 43 Wenscht de Commissie een hoogeren pachtsom te bedingen voor het baggeren in aan de gemeente behoorend water UITGAVEN VolgD 81 Wenscht de Commissie een ruimer gebruik van den sproeiwagen te doen maken Volgn 82 en 83 Had de commissie gedacht dat deze posten verminderd zouden zgn met het oog op de kweekery der Gemeente Volg 84 Wenscht de commissie de brag over de Kuiperstraat en Raam zoo laag mogelgk te maken Volgn 86 letter b Wenscht de Commissie te verlagen daar volgens haar oordeel een voldoend gordiugwerk voor f 400 te maken is Letter c De Commissie wenscht dezen post met f 1750 e verminderen daar tg eene perkoenbeachoeiing niet roodig acht VolgD 89 De Commissie wil geen 20 grafkelders laten maken maar aleebts 6 keldert waardoor desa post met f 3200 kan worden verminderd Volgo 91 De Commissie heeft groote bezwaren tegen het rioleeren z weofiohen de cigennreQ een groot gedeelte daarvan te laten betalün Voign 123 De minderheid der commissie is van oordeel dat de kosten betreffende het gymnasium met het oog op deo aard eu den finantieolen toestand onzer gemeente da draagkracht ouzer borgery te boven gaan Zg kan ze dan ook alleen voteeren onder voorbehoud dat mettertyd betzy Ifoor B en W hetzy uit deo boezuem van den Raad zelve een voorstel gedano wordt tot opheffing van vourDoemde inrichting van onderwgs Immers zelfs voor het herstel van Gemeentewerken wordt voorgesteld eene leeuing te sluiten waanchyulyk opdat de burgery nog niet zwaarder belast worde Vsndaar dat de instandhouding van ee gymnasium waaraan de noodzakelyklieid door de nahyheid van steden aU Rotterdam en a Grarenhage waar gymntsia ryn naar haar oordeel allerminst op deogdetyke grouden kan bepleit worden De meerderheid kan zich volstrekt m t bovenstaand oordeel niet vereenigen De groote bloei waarin het gymnasium na slechts enkele jaren van bestaan zich mag verheugen doet met grond verwachten dat het hoe langer hoe minder vuu de financieele krachten onrer Gemeente zal eischen doch inlegendeel zal bgdrsgen tot vernieuwden blosi volgn 147 De Commissie zag gaarne bij eene periodieke aftreding dat de zorg voor de armen jjractyk weder door 3 doctoren werd waargenomen Burg en Wetbonderfi hebben duarop het volgende rapport uitgebracht Volgn 6 en 10 Wg wenschen voorloopig geeue bealieaiug te nemen over de voorgestelde straatbalaBting ea het bedrag weder onder volgnummer 6 te brengen Volgn 15 eu 17 Wy zgn gaarne bereid te overwegen of verhooging van het schoolgeld van de lagere scholen en de mnzipkachool gewensoht is Volgn 43 De vergunning om te baggeren ia vei pacht tot 1899 Volgn 81 Aan den wenk der Commiaaie zal zooveel mogelyk gevolg worden gegeven Volga 82 en 83 De kweekery bevat nog te jonge boomen om daarvan resda een groote bezainiging tt kunnen verwachten Volgn 84 Het ligt in de bedoeling van ons College zooveel mogelgk te verlageo Volgo 86fi Wy kunnen ons wöl vereenigeu met de door de Commissie voorgestelde vermindering C B en W zyn bereid uit een suiiiigheidsoogpunt bet voorstel der Commissie o er te nemen Volgn 89 Wy yn nog niet overtuigd dat de opbooging van een gedeelte d r algemeene begraafplaats niet nuttig en noodig ia en dat het bouwen van grafkelders voor de gemeente Vüordeelig zal blijken te zyo en wenschen niet 6 maar nel 10 kelders te maken Volgn 9J De eigenaren zyn niet bereid in de kosten hierin by te dragen Volgn 123 Van de zyde van B en W is geen voorstel te verwachten tot opheffing van bet Gymnasium Wy meenen met kritcht te moeten opkomen tegen hetgeen door de minderheid der commissie ter verdediging dier opheffing o a wordt aangevoerd namelyk dat door ons tot herstel van gemeentewerken wordt voorgesteld enne leening te sluiten waarschynlyk opdat de burgery nog niet zwaarder lelaat worde wy hebben het jaiat in onzen brief van 16 Angostua jl begeleidende de ontwerp begrooting voor 1896 afgekeurd dat op de begrooting voor 1895 door den Raad eene dergelyke leeniug ter vermyding van belasting ver hooging is gebracht Ons college zooals het thans is samengesteld zou niet alleen een dergelyke leening niet willen voorstellen maar zelfs werd daartoe besloten trichten te verhinderen dat hei betrekkelyk besluit werd goedgekenrd In onze ontwerp begrooting komt dan ook geen enkele herstelling van gemeentewerken voor welk niet uit de gewone middelen zal moeten worden bestreden Wel wordt door ous voorgesteld te leenen voor enkele nieuwe werken of wat hetzelfde is voor geheele vernieuwing van enkele werken omdat wy wenschen uit te gaan van liet naar onze meeuiug gezonde beginsel datwanneer van een werk ook wordt geprofiteerd door de na ona komenden de kosten daarvan niet behooreu te worden gedragen alleen door de tegenwoordige belastingschuldigen Herstel of gewoon onderhoud van werken dienen evenwel steeds te worden bestreden uit de gewone middelen deanoods te vinden door belasting ver hooging doch in geen geval uit de opbrengst eener geldleening Volgn 147 De fcogelykhetd tot het aanittllen van een derden geueeaheer zat door ons in overweging worden genomen Ter viaie 4 EfD Nhryven v n B eu W betreffendede toeliiting van kinderen uit naburige gemueuteu up de lagere schoten Ter visie Een schryveu vtui B en W betreffendede heffing vhm tienden cynaeu eu erfpachtenvoorstollende doiir zeer vele personen weigerendie te voldoen dia zaak te doen in orde brengen eu daarvoor een piar peraouca aan testellen die dit na de g wone ureu ter secre tarie kunnen bewerkstelligen daarvoor machtiging vragende Ter visie Een schryveu van B eu W houdeuderapport op het adres van den heer H J Nsderhorst Jr betreffende do concessie vooreene telefonische geleiding in deze gemeente Het rapport van B en W luidt tfit verleeniug der concessie onder verpliohljii dut eenterrayn zal worden bepaald dat binnen eenniet te lang tijdstip ook dit net zal aangeslotenaiju aan de intercouimunicale telefoon ver binding en lot storting van een waarborgfondsgroot f 1500 Ter visie 7 Een achryven van B n W mededeolende dat zy hun voordracht tot bet heffeneener straatbelasting terug nemen daar biunenkort in de Tweede Kamer de regeling dergemeeotefinantien aan de orde komt Ter vifie Een adres van B en W tot verhnurvan een stuk Weiland aan de wed C Lafelierdie die huur wenscht te behouden voor dnejaar f 62 of voor 10 jaar tegen f 72 p en W vrage i machtiging hiertoe over tegaan en genoemd stuk Weiland te verhurenvoor 10 jaar Ter visie Een adres van de Commi sie van Toezicht op bet Lager Ouderwys betreffende de veraeniging der beide burgerscboleu voor jongens De Voorzitter stelde voor dit bii punt 6 der aan de orde zynde zaken te behandelen Aan de orde De Begrootingen van de gesubsidieerde Infitelliogen vau weldadigheid dienst 1896 Achtereenvolgens worden goedgekeurd die van het Burg Armbestuur het St Catharina Gasthuis het St Elizabeth Gasthuis of oude vroowenhois het Wees eu Aelmoezeniershois het Beitedelingenhuis en het Israëlitisch Armbestuur Aan de orde Het voorstel betreffende verhooging der jaarwedde van de Hnismeesteres van het St Catharina Gasthuis of Ziekenhais Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tob wyziging der GemeenteBegrooting dienst 1895 Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot opheffing vau deo borgtocht vau den heer W Lotsy eervol ontslogen Gemeente Ontvanger Wordl aangenomen Aan de orde Het voorstel betreffende regeling der toelating van kinder u nit Boskoop Moordrecht Gonderak Stolwyk Hnastrecbt Oodewater en Zevenhuizen op de lagere scholen dezer Gemeente De heer van Galen vroeg of bet niet beter was in art 1 by te voegen voor zoover er plnats is anders zouden wy verplicht zyn die kinderen toe te laten want wanneer het maximum bereikt wonlt kunnen die buitengemeenten Gonda verplichten ec dan moeten wy gaan bouwen De Voorzitter gelooft niet dat dit noodig is het er hy dit art in te las chen daar het van zelf spreekt dat wy de bniten kinderen zullen toelaten indien er plaats is De heer van Galen vindt dat het doidelyker in wanneer dit in art I is geplaatst De Voorzitter Het heeft reads zooveel moeite gekost met al die gemeente b sturen te correspondeeren en dan moeten wy weder h n verzoeken die bepalingen opnieuw bij bun raad in te dienen De heer van Iterson gelooft dat het niet zoo bepaald nnodzakelyk ii want art 4 bepaald dat deze overeenkomst alechtd voor en jaar duurt en zag men dat de scholen overbevolkt werden dnn zou men dit ter sprake kunnen brenften De beeren Dercksen en Vingerling onderstannOH ftft voostel van den beer van Galen De Voorzitter deelde mede dat al die gem nteraden daarover dan weder opnieuw moesten vergaderen daarvoor en by de meeste was het reeds aangenomen De heer Deicksen wenschte zoo secunr te gaan als da wet slechts toelaat er beslaat evenmin bezwaar om het er by te voegen wy krygen toch ook wel eens een vorordening terog van Gedep Staten en dau moeten wy hem toch ook weder in behandeling nemen De heer Herman gelooft niet dat h t noodig is daar wy ons slechts voor een jaar binden De heer Dercksen wenschte te bepalen in art 1 voor zoover er plaats is De heer Herman kon niet met hem medegaan oni die clausule te veranderen De heer Derckaen Wy hebbeu nog geen verordening en vindt indien er voor overbevolking geen gevaar bestaat doo kan sr ook geen bezwaar tageu zpo het op te nemen De heer van Iteraon Daar er nog geen gevaar voor bealoat en er niet gvboawd behoeft te worden kuunen wg dit artikel best aannemen en dan kunnen wy over 9 of 6 moaoden de weuscheiykheid nitaprekeo indien het noodig is het te veranderen en de overeenkomst treedt dezer dageu in werking en dan zonden wy die kinderen moeten weigeren De heer van Galen ia door de gevoerde discussie nog niet overtuigd enblgftzyn vooralel handhaven De neer van Goor deelt volkomen de opinie van den heer van Galen maar er is een groot bezwaar tegen daar iudien die gemeenteraden dit ontwerp weder in behandeling moeten nemen kao dit contract niet met Januari in werking treden De heer Dercksen deelt de bezwaren van den heer van Goor niet en verzocht vriendelyk den raad 4it voorstel aan te nemen Het voorstel van den heer ran Galen wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 8 stemmen Voor stemmen de hh Dercksen van Galen Hoogenboom t d Sanden Dessing Vingerling de Raadt en Jaspers Tegen de hh v d Post Straver van Vrenmingen Prince Nederhorst Jager van Goor van Iterson en Herman Daarop wordt de geheele ontwerp overeenkomst in stemming gebracht en aangenomen met 9 tegen 8 stemmen De voorstemmers by de stemming over het voorstel van Galen waren nn tegenstemmera Aan de orde Het voorstel betreffende de rereeniging van de 2e met de Ie Burgerschool voor jongens De heer van Galeu zeide hierover atdaa M de V Met genoegen heb ik het vooratel van B en W begroet tot opheffing der 2e borfterschool voor jongena omdat dau tooh eindelyk een school die volgena B en W nooit aan de verwachting heeft beantwoord altijd wat betreft het schoolbezoek en dus geen rede van bestaau bad ion worden opgebeveu Doch waar ik my aan de eene kant verhengt doet het my aan de andere zyde leed M de V dat waar die maatregel hoofdzakelgk genomen is nit overwegingen rao fiaancieeleu aard getuige het achrgien van B en W dd 5 Sept tl aan de Commissie van toezicht op het lager onderwys dat die vereeniging der beide burgerscholen voor jongens met een belangryke verbonwing der Ie burgerschool voor jongens zou moeten gepaard gaan En waar ik nu zie dat eenige jaren geloden op de 2e burgerschool voor meisjes die toen gereorganiseerd en tevens verbouwd is het daaraan bestede geld tetterlgk in t water gegooid is daar huiver ik M de V on met dat voorbeeld voor oogen ook nn reads aan de Ie burgerschool voor jongena eene aanbouwing te doen plaats hebben waarvan hei later zon blijken die geheel overbodig was Ik neb dan ook een en ander eens opgenomen en nagegaan en het is my gebleken dat die voorgestelde oaobonwing niet alleen ver overdreven doch zelfs geheet onnoodig ia ik heb hier een paar lyatjes van het aantal leerlingen der beide burgerscholen voor jongens voor a y waaruit ik U myne bewering aal slaven Op de Ie burgerschool zgn thans 1895 1896 aantal dna in 96 leerlingen plaats voorblyvenzitten Ie klas 22 2 29 4 + 22 = 26 14 3e 31 4 + 25 = 29 11 4e 37 4 f 27 = 31 9 5e 39 4 + 33 = 37 3 6e 35 4 f 35 = 39 1 7e 36 4 + 31 = 35 5 totaal 43 er moeten geplaatst worden 12 van Leopold blyft plaats voor 31 of wanneer ik nu de 2e klasse nie madflrel a blyft dit 17 Op de 2b boi erachool zgn thans Ie klas 2 laagste afd vervallen 3 afd 4 2e 4 t 35 5 3e 6 9 M 7 5 4e 8 7 9 t t3 f vallen het volgend jnar er af De 21 uit de 6e 7e en 8e afd Leopold vormen bg Huber eene nieuwe klasse Wanneer dus de beide scholen met I Sept 96 vereenigd zullen worden eo ik dan aanneem dat alle leerlingen van de 2e bat rsohool naar de Ie zullen overgaan uitgenomen de 3 uit de hoogste afdeeling waar dit zeker niet het geval mede zal zgn dan zullen er totaal by de Bcbool van den heer Hnber 33 leerlin tt bgkomen van die 33 zooden er 12 over de thana bestaande Iflosaen verdeeld konnan worden terwyl er voor de 21 andere leerliigen eea nieuw locaal zou moeten zgn en dat is op t moment disponibel Die 12 leerlingen nden nn volgens de overgang geplaatst worden als volgt Gaan reap naar klaa 5 6 en 7 Hnber welke klassen dus zonden worden groot rasp 41 42 en 40 leerlingaji Hieruit volgt dat met 1 Sept 96 by den hear Huber zouden syn twee klassen waar het maximum hy de wet gesteld zou worden overschreden en wel totaal met 3 leerlingen en nu vraag ik M 4 V moet nn voor die 3 jongens een aanbobwing plaats behben van f 9000 zegge negen duizend golden Rssumeerend heb ik dan ook de eer den Baad voor te aiellen lo Met ingang van 1 Augustus 1896 wordt de Tweede Burgerschool voor jongens met de Eerste Bargerschool voor jongena vereenigd 2o Burgemeester eu Wethouders worden ji eooodigd zoodra dit besluit door de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland zal zyn goedgekeurd tot het verleenen van ontslag aan het hoofd $ n de onderwyzera der Tweede Bnrgersehool voor jongens en tot het aanstellen itM een ouderW yser Dit vooralel wordt ondersteund door de iih Vingerling en de Raadt De heer Straver wenscht eene vraag te doenof iadiso het voorstel van B en W wordtaangenomen of dan de onderwyzer die aan hethoofd dier scbiiol staat de bevoegdheid heeftdie te controlee en De Voorzitter da wei zegt dat bet hoofd Mner school alleen maar de hoof don der wyztirsokte moei hebbjïn De heer Straver vindt die aoni voor verboawing nog at wat hoog daar er nog al wat by komt hy wenschte de Hchool van den heer Leopold niet op te heffen maar haar te maken eren als de pchool van Mej Bender en de toeiating voor hinderen te bepalen op 12 jaar De Voorzitter Maakt o er en voorstel van De heer Strahrer Ja M de Voorzitter De Voorzitieif Uw voorstel is das om de school niet te vereenigen maar de toelating TOor kinderen t bepalen op 12 jaar De heeren Jager en van der Poat onderstennen dit voofatel De heer Jager Ik heb dit voorstel ondersiennd omdat dd geheele kweatie is de school van den beer Leopold op te doeken indien het voorstel van B en W wordt aangenomen dan krygjo wg een JMbool zoo groot dat de heer Huber die moeil yk kan controleeron en indien het voorstel van den heer Straver wordt aangenomen dan zal de school van den heer Leopold minder gel kosten Da heer Hoogenboom zou het niet kunnen geschieden met een onderwgzer evenala de schoot voor aiei jes Du Voorzitter Nu ia alleen de school voor jongaua aan de lOrde nfgnheer Hoogenboom De heer Vingerling heeft het voorstel van den heer van Galen ondersteund omdat het niet gepaard zoq gaan met zoo n grooten bouw daar de illnaie wel gemaakt is dat de schoot van den heer Quber overbevolkt zon worden maar bet getal kinderen op deze school vermindert eer dan dat bet vermeerdert en daarom vind ik het voorstel van den heer van Galen het rationeelate De heer van er Post Ik heb het voorstel door den heeri Straver gedaan ondersteund omdat het vooratel van B en W my niet kan bevallen daar Gouda overal hekend staat dat er goed onqerwya wordt gegeven kan ik niet medegaan met dit voorstel ter wille der zuinigheid die nu een nitgaaf zon vorderen van f 9000 wie weet wat in de toekomst ligt wg hebben voor het oogenblik een edel hoofd doch dbt ia ook alechts tydelyk de kostbare gebouwen der scholen bevallen my niet en kan my daarom best vereenigen met het voorstel van den heer Straver De heer Derckaen Toen ik mynheer Jager hoorde oreeren jwaarby hy opgaf dat die school onmogelyk te cebtroleeren zoa zyn heb ik hot Igstje eens nagegaan van de commissie over het lag r onderwijs dat in het öfficieete verslag dier Commissie voorkomt en gezien dat in 1878 deze flchoot 280 leerlingen telde in 1880 271 en in 1889 I89J lerwyi de tweede boi ersohool voor jongens het getal van 100 leerlingen nooit heeft bereikt ilrat bg de oprichting was gedacht en daarop heeft die school aan da stad zeer veel dubb hjea gekoat Ik heb vroeger geatemd voor het voorstel van den heer IJssel de Schepper maar ik hab het later betreurd en ik wil dit hier gaarne verklaren De beer Herman wenachte de beer van Galenie vragen of die adviezen berusten op gegevensvan autoriteiten en of die leerlingen dan wel in aiaat zonden zgti die werkatoffen te verwerken De heer Derokaeü wenschte hy te antwoorden dat in 1878 behoefte beatond aan de oprichtingeener dergelyke school daar toen de RyksHoogere Burgerschool eene school was metdrie jarige cursus en alzoo de oprichting der2de bnrgeracbdol eece concurrentie daarmedewas deze verboc wing zal zooveel geld kosten ik ben ook wel Om het beheer der gemeentefinantien zoo zniiiig mogelgk ie beheeren maarzon die verbouwing niet uitgesteld kunnenworden De heer van Gaten ik kan de heer Herman gemot stellen ds ogfers zgn zeer getrouw en of die Iflfriingen I die werkstoffen kunnen verwerken dat iai oen vraag die n aan de hoofden der scholen moet stellen ik h b gerekend dat er 4 leerlingen in iedere klasse zullen biyven zitten di achterlgk zyn De heer Herman ik deed die vraag alleen of die cyfers g rood zyn om dat u met een formeel voorstel komt De heer Dercksen de vraag door den heer Herman gedaan of die kinderen die werkstef kunnen verwerpen dat hangt niet af van de onderwyzers maar wel van de leerlingen zelf daar er zullen zyn die fiink ontwikkelde kopjes hebben en ook wel domkoppen Toen tot de oprichting der tweede Bargerschool voor jongens iverd bssloteo werd in diezelfde zitting reeds g sprokeu om ie R H Burgerschool tot eene met 5 jarigen corsns te zien te krygeo het vooratel van den heer van Galen heeft toch de prioriteit De heer van Galen M de Voorzitter ik weuBch myn vooratel nader toe te lichten en stel voor de school vsn den heer Huber weder iu te richten zooals hy Vroeger waa toeu was er eene klas waar Duitsch en Engelach werd onderwezen en dan kou die klasse gevestigd worden in het lokaal dat nu leeg staat Het getal jongens van deu heer Leopold kan over de school van den haer Huber verdeeld worden zooHat wy ni t bphoeveti te bonwen De heer Dessing Ik ben ook voor bezuiniging maar als wy het aan deu eenen kant bezuinigen en aan den anderen kant weer weggooien met hybouwing en de heer van Galen nu aantoont dat dit niet noodig is ga ik mede met het voorstel van den heer van Galen De Voorzitter Ik zal nu het voorstel van den heer Straver in stemming brengen De heer Herman Kan het voorstel van den heer van Galen niet gerenvoieerd worden naar B en W die dan de schoolautoriteiten daarover kunnen hooren De Voorzitter De heer van Galen wenscht die 21 jongens van drie verschillende leerjaren iu eene klasse te vereeuigen en dat kan nnniet De heer van dalen Dan kunnen zy ook in de zevende klasse geplaatst worden waar ook al onderricht in het Franach wordt gegeven De heer Derckaen U denkt M de Voorzitter dat hier nog meer leerlingen zullen komen maar door de opening der R C schonl de achool van den heer van der Putte eq de nieuwe school van de geref gemeente zyn er leerlingen die andera op de school van den heer Huber gingen dna die toevloed zal zoo groot niet zyn By de oprichting der Tweede bargerschool voor jongens werd hier in den raad gezegd dat wy vele gegoede familie a hierheen zouden komen maar nu wy een twintig jaar verder zyn is daar nog niets van gekomen en ieder zal my toestemmen dat bet voor 20 jaar hier beter was als thans De Voorzitter Ik blyf by myu gevoelen dat drie leerjaren in eene klasse niet gaat De heer van Galen is het niet eens met het rapport van de yommisaie van Toezicht op het lager onderwgs en het spyt hem dat hy het hier zeggen moet maar de leerlingen van den heer Leopold drnipen voor de R H S en dat is niet het geval met de leerlingen van don heer Huber De heer Herman wenschte den heer Derckaen te antwoorden dat wanneer wy de stad rondwandelen hy zooveel niet ziet van die achteruitgang daar toch de Crabetbstraat en de singels ej heel wat beter nitzieu dan 20 jaar terug pn dat er ook verscheidene menachen van elders hier zyn komen wonen Hy wenscht den heer van Galen tegen te aprtken waar hy beweert dat de leerlingen van dea heer Leopold druipen voor het exa men der Ryks Hoogere Burgerschool daar zyn zoon met glans door dat examen is gekomen en durf den heer Leopold hier hulde brengen voor het degelyke onderwys De heer van Galen ik had de bedoeling niet onaangenaam te zyn tegenover den heer Leopold maar ik beweerde dat in kleine klassen niet altyd goed onderwys wordt gegeven Hierop wordt het voorstel van deu heer Straver in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 6 stemmen die der hh van der Post Straver van Vreumingen Prince Jager en van Goor Alsnu was aan de orde het voorstel van den heer van Galen dit werd aangenomen met 9 tegen 8 stemmen die der hh van der Poat Straver v Vreumingen Mederhorst Jager van Goor van Iterson en Herman Aan de orde Het voorstel betreffende eene herziening en yzigine der verordeningen op de heffing eu de invordering eener plaataelyke directe belasting naar het inkomen De heer Vingerling wenaoht in Art 3 by te voegen het woord vermoodelyk In art 7 1 wordt veranderd de helaatbare opbrengst voor de grond belasting in den huurprgs In art 7 4a wordt bygevoegd het jaar voorafgaande aan het jaar der heffing Deze wyzigingen worden evenals de artikelen 7 goedgekeurd Art 8 Wordt goedgekeurd Voor 9 Wenschte de heer van Galen het tegenwoordig oud art 8 to doen invullen daar de mindere man er niet mede zoo gebaat zyn en wel inkomens boven de 3000 zouden profiteeren Dit wordt aangenomen met alg stemmen Art 10 11 12 13 14 15 16 17 en 18 worden goedgekenrd By Art 19 wenschte de heer Nederhorst de verplichting van deu eed w te laten Dit werd in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 3 stemmen die der hh Straver van Guor en van Iterson Art 20 21 22 23 en 24 worden onveranderd goedgekeurd De heer van Galen wilde de artikelen los bygevoegd hebben by het beschrüvingsbiljet De heer Derckaen wilde de betalingstermynen van 5 op 10 atelien eu de aanslagbiljetten wat vromer bezorgen Deze veranderingen werden goedgekeurd Daarop werd de geheele verordening zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Alvorens de vergadering werd gesloten vroeg de heer van Galen verlof tot het doen van een vraag en wel deze dat de omnibus op het stationsplein zoo dicht by de ingang stond dat de reizigers er moeilyk in konden hy wenschte die enkele meters verder te laten plaatsen en dit onder de aandacht van het hoofd der politie te brengen ook vond hg het noodig dat daar steeds een agent van politie is gestationeerd daarditnoodzakelyk is Ook over de gemaakte noodbrug op de Gouwe werd door genoemde heer geklaagd daar die brug zeer amal is wat door den heer Dessing ten volle werd beaamd eu die vooratelde er nog een plaat bg te leggen De voorzitter dankte voor de tot hem gerichte vragen en zou er met den aannemer van die brug over spreken Nieta meer aan de orde zynde werd de vergadering door den voorzitter gesloten BaiteDlandsch Uverzicht De expeditie op Madagascar kan als geëindigd worden beschouwd De Franache regeering heeft officieel bericht ontvangen van generaal DocheiDe dat Tananarivo genomen is dat de vredesonderhandelingen den volgeoden dag zyn begonnen en dat vóór de avond van 1 October viel de voorwaarden die de Franache regeering der koningin in hare hoofdstad stelde waren aangenomen De berichten dat de regeering naar de Betaileos van Ambosiatra is gevlucht zullen dus wel eenigszina overdreven zyn Want het officieele bericht maakt duidelyk melding van onderhandelingen die gevoerd eu voorwaarden die aangenomen zyn Thans wordt in Frankryk druk gesproken en geachrevau over de vraag wat er met Madasgoscar moet gebeuren Zal een rechtstreekscfa bestuur worden ingevoerd zooals in Algiers of in Cochiu China Of zon een toestand gewenachter zyn als die in de Voratenlanden op Java waar de Nederlandscbe regeering de inlaudacbe voreten behouden heeft en waar zy in nntm het proteotoraat inderdaad het inooKit volledig gezag voert vraagt de TempR Dit laatste acht het blad het meest gewenscht De koningen behouden haar macht inkrimpen de regeering wijzigen maar den achyn van zelfstandigheid bewaren De tTemps wijst er op dat de invoering van het rechtstreeksch gezag iu elke kolonie gepaard ging met groote offers In Algiers waren daarvoor noodig 27 jaren van voortdurenden stryd wat tal van menacbenleveus en aanzienlyke geldsommen heelt gekost Cocbin Cbina ging het iets beter doch nog altoos waren er tien jaren voor noodig Engeland heeft dezelfde ondervinding opgedaan Ondanks de groote hulpmiddelen waarover de Engelsche regeering beschikt heeft zy acht jaar noodig gehad nm Birma te onderwerpen Op Madagascar zon het niet veel anders gaan De Temps herinnert aan de grooto moeielykbeden waarmede de expeditie te kampen had om de gemeensobap te onderhouden De koningin doet dat op de meeat eenvoudige manier Eén bevel van haar aan de 79 provinciale gouvernears overgebracht door een tsimandoa of koerier is voldoende om haar wil te doen gehoorzamen Van dat voordeel meet de Franache regeering gebruik maken zegt de Temps door haar wil doen uitvoeren als deu wil der koningin En zal Fronkrgk ook doen Want reeds is nit Parys het bericht ontvangen dat de koningin zal worden gehandhaafd en dat alleen ingrijpende wyzingen zullen worden gebracht in haar omgeving Voor de pacificatie en de geleidelyk onderwerping van het eiland wordt dit beschoowd als de beate oplossing Het Pruisehe Ministerie heeft zyn eerste vergadering na de vacantie gehouden onder voerzitting van Hohenlohe Men zegt dat de Minister van Binnenl Zaken Köller opnieuw eu niet zonder succes zyn voorstel beeft verdedigd tot verscherping vau de veresnigingswet in Prnisen als maatregel tegen de ociaoldemocrateu die men iu deu Ryksdag by zyn tegenwoordige samenstelling niet aan t lyf kan komen De Rykskanaelier Hohenlohe liet zich volgens de EdIn Zeit weinig gunstig uit over de conversie der 4 o H ward opg even dat de rentestandaard onzeker ia en dat de Regeering bezwaar maakt om het kapitaal der kleine liedeo op deze wyze aan te tasten te meer daar de spaarkassen grooteudeets in 4 o belegd zyu L van OS Az d T4ILLEDK GOUDA Kleiweg E 78 73a GOUDA Beurs van Amsterdam n OOTOBKR Vor kii V loiv loiVt 84V 83 847 87 es 961 9 y lot I7V II 86t H4f 4t 1001 98 4t 660 640 1011 100 SOS 14 l n V loiy 1001 ISO 987 81 10 9SV 190 1161 103 58 ♦ 1K6 99 681 V 103 1011 1011 lojv 147 ISS 991 68 106 86 87s f i A iiüy 106 46 641 16 883 195 1091 10B lOS 108V ISIV 187 169 40 1161 slotkoen 96 lÖTv 681 Nedihund Gen N 1 W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOAB Obl Goadl 1831 88 4 Italië luaohrüving 1863 81 6 Oostene Obl in papier 1868 6 dito in lilier 1868 5 PoETUQiL Obli met coupon S dito ticket 3 RvsLAMD Obl Binnenl 1891 4 dito Qeooni 1880 4 dito bij Bothi l 839 4 dito by Hope 18811 90 4 dito in i oud leen 1888 dito dito dito 1884 6 Spanje Ferpet schuld 1881 4 TratlM Oepr OoDV leen 1890 4 Gec leening serie D Geo leening serie G ZdidAfe Hef v obl 1893 6 UEUOo Obl Buit 8cb 1890 Venezuela Obl 4 onbep 1881 A usTlEDijl Obtigstien 189fi S RoTTEEDAH Stod leeu 1894 8 f EU N Afr Hftndelsv uod Av ndsb Tab Mij Certificaten Duu Maatachappij dito A rnfa Hypotheekb pandbr 4 Gult Mij der Vorstenl aaud s Gr Hypotheekb paudbr 3Vi Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaatfloh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3Vi Utr Hypotheekb dito S i OosTENE ÓostHong bank aaad Ri 8L Hypotheekbank pandb 4 Vi A HE IKA üquit hypoth pandb 6 Maiw L O Fr Lien cert 6 ED Holl IJ 3poorw Mij aand Mq tot Kipl y St 8pv aand Ned Ind Bpoorvegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito I TAl lE 8poorwl 188 B9 A Iobl 8 ♦ Zuid Hal Bpirmij A H obl 3 Polen Warsohau Weenen aand 4 Edsl Gr Euss Spv Mij obl 47 Baltische dito aand Faatowa dito aaod 5 Ivang Dombr dito aand SICnrak Ch AsoirSp kap obl 4 dito dito oblig 4 l UEEiKA Cent Pao 9p Wj obl 6 Chic k North W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k Naahvill60ert v aand Mexico N Spw Uij lehyp o 6 Uies Kansas v 4 pot prof aand N Yorl Ontario k West aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud fi Bt Paul Minn k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aand Ven C Rallw Ii Nav lo h d o O Amsterd Omnibus Mjj aand Eotterd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 Beloie Stad Antwerpenl887 SVi Stad Brussel 1886 8 UoNO Theisb Regullr Gesellsch 4 OosTENR Stoatsleening 1860 S K K Ooat B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bes Hyp SpobI eert BurgerlUken Stand GEBOREN 10 Oct i ophia Willemio ouders W Blok en W Leellan OVERLEDEN 10 Oct A Grootendorst 16 m ONDERTROWD 11 Oct J Maasanr 20 j eu J Viaser 25 j ADVERTENTICN Heden overleed tot diepe droefheid van my en myne kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen myne innig geliefde echtgenoote NEËLTJE DIEDËRIKA DS JONG geboren SMITS in den onderdom Tan negentig jaren Uit aller naam G J DB JONG Gouda II October 1895