Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1895

Dinsdag 15 October J805 So 6788 34ste Jaargang Wat iLiisï iiaïïf r r i fir AntorPaiii ExiniHer Wat j M w d t r gi t Aiiter Piw Ex ieHiir Wat lumfeiii ttz Ailierfai Expeter GoiDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tw i ORA Nns MAQASINS PU Pliis M lat 7e Mat an 1 26 da lawli Tooikaata k da iMaata Aaalkalaa au bij F Ai Kolltar J Co te HaStlain Te Gouda by A WOLFF Markt A U4ben DE LAAT len VAN SON apotheker Markt Ij n aaiik ist eene Lading fACHELEOLEI ai rait vi tol conéureerende prg leveren I Echte BcWischè Jintllr cit pootjes de rfiinst aanslaande bMndstnf voor m Rachels I 1 ft a Las pf I t I life ëi§ êM l De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs l er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote lettefs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i ENi tsie kjff Ho tskool i iBrl4tietten AUOÉEysp Karitoor fv st GdWa ƒ 1 DE KbANS BIERBALLE St Anthohiestraat G 137 levert een goed glas BIER tegen een matig gestelde prijs en EXTRA STOUT dat H H Doctoren aanbevelen J F CÜIJPERS Westeinde 37 Den Haag PIA 0 S Slcnimen Verharen Reparecren Buiten landsche P IA N O a nit de eerste iabrieken in ruime keuze Amerikaanache HARMONIUMS door directe importatie tegen X 10 E R L A Cl E prijzen Inruilen van bespeelde Piuno s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG Dames on Kinder ROKKËN BLOUSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TKIC0T8 ZAKDOEKEN OOBSETS Parapluies enz enz Bekende goode kwaliteiten LAGE PRIJZEN k MARKT 136 i tt fc t i Het bMte onichadalylctte ta g Mk makkelykste poetamiddel voor Heeren en vooral dames en Klnderschoenwerk Il de Appretuur van C M Muller CaI i f Barlii Benth Str 14 Men lenetfoeit IfOtV op naam en fabrieksmerk VtrkryilBir by Hiwsii Wlnkaller in iiheMWirfc laltitiriM na MI i a iier al OeMt r STlËUKOLEir Binnenkort wachtende eene Lading Prima KACHELKOLEl P ZEIJGSMAIT Oouda Boalpendruk vu A Baisuux k Zoos Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Bera © an lc©le 700It iyCSIAT01ID 1 0 JR I Willeiu van Zuijlenl f Of DINSDAQ 15 QOT lAanvang Sl tur Ëntrée Wen f 0 90 tliet Leden f Plaatsen te Tertrygen tk te beapreken op den dag der uitToering am het gebouw van 10 3 nnr a 10 ets extra K e geregeld HEN li topt het JiepOt il A miLLp HIJ Gondii LangeTien lêweg D jsi 25 heeft ook de grootite ka 8 bet BIJVIEL van 140 cadeau te h I de ÉWJjge de 6 ma iJigaMh doch Gaat niet alleen zien veracKillende merken ÏQ neemt Tooral de proef QPALITB T ONOVEt TÜBlFBAAR Openbare VrijwilligÊ Vèfkooping p Notaria J P J AHLSTEDE Ê mer rAmhachl is TCfornememi op Sa if tJEt SDA QEN denl23n ijden 30n OCTOBÏJR 1895 des voormifldags eb 10 nre ten haizé van B Bbohhë a n de Hoek ehe Slnis in het openbaar te verkdopqn l DIVÉRSE PEltCBELEN lip gelegen tusschen de Nieuw Wetering ei den Dyk in din Hoek onder Ide gemeente BERGAMBACHT te xamen groot 4 4lf 4 3 hektaren Om te aanvaarden by de betaliiig derkooppenningen op den 2n December 1895 De perceelen z n breeder i omschreven by verspreide en bjj den Notaria te verkregen veiling notitiën OPENBARE YER00PIN6 VAK Teen Hijs en Eietgewas TE BEBGAMB CHT ten overataan van den Notaris J P MAHLST£ DË op ZATERDAG 9 NOVEMBER 1895 des voormiddags 10 uar in het voortnalig HecUthuis aldaar De notitiën der van ouds verpachte en der bygekomen perceelen liggen 14 dagen te voren ter lezing ter plaatse der verkooping in bet voormalig Rechthuis te Ammerêtol en ten kantore van den Notaris IER SmREN W12 Ct per stuk hü LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op it Hypotheek en verkoopt Pandbrteceu van lOOO 500 100 eu 50 Inliobtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co iJ HOOPT GKAAPLAND De Directie j 4 ERPEKS ROIJAAEDS Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaria J P MAHL8TEDE IJWlIl te Bergambacht is voornemens op UWMBS WOENSDAG 6 NOVEMBER 1895 des voormiddags ten 9 are aan de Bouwraanswoniug geteekend no 622 in Benetlotiberg onder de gemeente Bergambacht in het openbaar te verkoopen 10 R koeib VAARKOE I PINK VAARZEN j i KALVEREN è I 1 HIT 5 VARKENS 1 ZEUG met GGEN Tentwagec Boerenwagen Karretje 2 Sohoü wen Voorts Bouw en Melkgcrecdkhappen ett ongeveer SOOOO Uo H beat géwofinen Hooi ler 2 Men blede het eïliuniand 500 00f Mai kj aU hoofdprijs iQ het gelukkii at geval biedtMe nieuwste grgoto Gelilvorloting dia door We Hooga ReReeripK Tan Hambdrg gqedgekeuy en gswaarbotodj is Db foorda elige inriahting plan bfetaat iaarin da in dei weinige liaanl n in 7 er oti geii van 11 2 0 loten ÖfJ ïOO prijzen llrageul 10 981 7210 JViark tai volledige beslissing ull u dar Eyn Icapitals prijzetv ïviiij eV Mark bij uitnenieaillioit eohtE 1 prijs aM 300 f 00 Iprijfl a M 200 000 1 prgs aM 100 000 2prjjzen aM 75 000 1 ï gs aM 70 000 aM 65 000 aM flO OOO IM 55 000 a prijzen a M 50 000 M 40 000 omen doaron i inUeel fi00 000 3prfzeif a M 20 0110 21pr 3z£ttiaM 10 000 I 46pryEBn a M 6 000 8 000 2 000 1 000 400 165 106 prijzen a M a 2a pFÜzen il M 1 prijB i prjJ3 l pr js S S prijzen a M 18 B prijzen il M 3 SöB0prgz a M tSSOOpr ÈiM 300 200 11 6 1 4 100 88 69 48 20 1 prijs De priJBtrekkingen cij ilil volgens plan vaa ambtswege vastgesteld 2 Voor Ie aanstaande eerste prjJBtroklting dezer groote door den Staat gefVnarborgfie Geldverlating koet l geheel orïg lot slechts Mark 6 of ƒ 3 601 half H ff K 3 1J6 1 kwart ly 110 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of par poBtwiasol Alle commissiiis worden onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder spaier ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Orïgineele Loten zelf in bauden Bij iedere bestelling wordt het vereischtii offioieele plan waaruit da v erdealing der prijzen op de versohilleiide klassen als ook Ie betreffende inleggeldtn te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaaogevraagd ua elke trekking da ofheieale lijsten De uitbetaling der prijzen frescbiedt steeds prompt onder waarborg van dou Staat en kan door directe toezendiag of ook naar verkiezing dar Balanghabhendan iu alle grootere plaatsen vin Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prjjzari hebben wij meermalen volgens oflfioiaele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hat is te voorzien dat bij deze op den beobtsten grondslag gevestigde ondernetning van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren do bestellingen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 31 OCTOBBB e U te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Oatdwisselaars in HAMBURG F S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook viror het vervolg bemoeid zijn door ren stipte en rceeta bediening de tevredenheid van ooza gwerde Begunstigers te verwerven Terstond gevraagd eene DIENSTBODE niet beneden de 16 jaar Adres onder No 2390 aan het Bnrena dezer Conrant WU verzoekeh de Dames die oii gellln tveerd modealbum voor bet Wlnt pni zMn 4ocb niet ontvangen hebben dit te TOllen aanvragen aan 1 IJULES JU UZOT C Pirii Hetzelve wordt dan omgaand grÉtIa Bft franco toegezonden i Bestellingen van af 25 ft ancB i t J van aile I kosten aan huis met 5 verhoogmgr RéiifM IUilt ntoor ti Roziidul 1 1 Mm TMOOFlif l te GOUDA i ten ovprstaan van den Notarie I e C FORTUUN DIfOOGLEEVER op WOENtoAÖ 30 OCTOBER 1895 de morgens te p ai en aan daBouwmanii oniagï Wflit 8 No 70 aan den Kleiweg in Blloeraendaal tegenover de Oude Gonwe van 7 ÉOEIEJS Wa fvan 6 KALPKOEIEN en 1 VAARKOE I PUWen MBLKbEREEDSOHAPPEN ongeveer 20000 Kilo s best gewonnen HOOI eéa smalle eu eenibreede SCHOUW en eenigeMEUBELEN BEDDENGOED en HUIS i ffiAD I IDes morgens vSór de verkooping te zien met GOUD bekroond J WILH VERtJEER Co te ZUTPHEN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Tatelblikken 4 2 Kilo 6 7ö Franco aan huU Bestellingen in te zenden by den Heer C W VERGEER TURFMARKT GOUDA TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 Qur Zondags nitgsEonderd POIEK OODB 9 m k SCHIEDAMMER GEIEVEE Merk Verkrygbaar hij M PEETER8 Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE NIGHTOAP v BINNENLANBv t f GOUDA U October 1895J Aan den heeft H 1 Nederhoret Jr architect alhier en d heer J Heogeveld Jzn architect te Alfen is door Kerkvoogden en Notabslen der Hervormde Gemeente te Bbskoop de heibonw der aigebrande kerk opgedragen Onze atadgenoot de heer H de Joage kommies by Iiyki belastingen alhier ii door den Gonrernear ran Sariname beooemd tot Hoofdkommiea icbipper by het toezicht op in en aitroer te water in de kjolpnie Suri namfl Voor het sloopen der oude au het boowen eener nieuwe pattorie Toor de Ned Herv Gemeente te Reeuwgk ii het laagst ingeBchreyen door den heer P Macdaoiël aldnar voor f 6098 Ham ia het werk gegaud 0oor de H IJ Sp mfl ia aan de rails van de sloomtratn Baaaum Haizen in de ailenga berucht geword n bocht aan de Lambertas Horteosias lnao een electrisch toestel aangebracht waarmede de anetbeid van de tram op dat i UDt vau den weg aan hetstatiou Busaom gecontroleerd kan worden Het gevaar voor ootsporing lal daardoor zeker vermioderen Het geiechtsbof te Leeuwarden heeft eeo vooois der rechtbank aldaar Ternietigti waarb eeo arbeider te Witmargom waa scholdig verklaard aan bet ala nalatig beÏBstiugscbuldige weigeren van nachtleger aan eeo krygaman tweemalen gepleegd en veroordeeld tot twee boeten van f 5 aabsidiar 2 dagen hechteoia voor elke boete omdat b j de hondenhflaating ad f 4 over 1894 niet betaald had en toen deswege eindelyk een garaiaaire bg hem werd ingelegerd hg dezen wel te eten en te drinken gaf maar geen aacbtl er omdat hg slechta één bed had Het Hof beeft het feit bewezen maar niet strafbaar verklaard en beklaagde ontslagen van alle rechtsvervolging De Stct c bevat den staat van de gevallan van beamettelgke veeziekte gednrendeSeptember ÏD ons land voorgekomen Ziehier de totaalcgfers Het mond en klauwzeer bg de herkauwende dieren en varkens 12 3 De kwade droes en haidworm bg de eeohuevige diereu 6 4 FEVILLETO MONBIJOlJ OF VIJF DAGEN IX PABUS 1 Het was in Parija den 1 December 1881 By de straat Croii Dea Petits Champs waarin ik toonmaali noonde was eene restauratie waar ik wel eens een ontbijt nam Br was onder anderen iets te krijgen wat in Pargs bjjna onbekend is namelijk haring met aardappelen en daar de hariuf behoorlek zout en de aardappelen ongesohild en cbemise waren kwamen er nu en dan Zwaden Het was toch iets dat aan het vaderland herinnerde Op den vermelden dag een Maandag zat ik daar tusschen 10 en 11 uur des voormiddags Madame Davis zoo heetta de waardin had als gewoonlijk hare plaats aabter de toonbank van het buffet en zorgde voor de kas Overal in Frankrgk houden de vrouwen boek Madame Davis was eene vrouw van middelbare jaren met een aangenaam uiterlijk maar een weinig te corpulent iets wat iedere Parjjsohe vrouw een waar ongeluk noemt Naast de pokken het Waterloo der Parisiennea is zij voor niets hanger dan voor groota voeten en aanl tot zwaarlyvigheid De Duitsohe vrouwen zijn in dit opzicht niet met haar te vergelgkea Mon bijou de dochter van madame Davis hedieade Het jonge melige had dik swart baar een De schurft hg de eeunoevige dieren en schapen 251 15 De varkensziekte 1039 558 Het miltvuur bg alle vee 9 Het kwaadaardig klauwzeer der schapen 66 4 L e cgfers tusschen haakjea duiden het aantal eigenareu aan ouder wier vee de ziekte voorkwam De bekende rechercheur Batelt te Amsterdam deed Wsensdaguacht eene belangrgke outdekking Door de douanen er opmerkzaam op gemaakt dat in de laatste dagen belangrgke bezeudiogen hoeken in kisten uit Pargs naar Amsterdam werden gedirigeerd begaf bg zich naar de woning van den boekbandelaar F van Cromhraggche Singel 374 en legde daar bealag op een wagenvracht ouzedelgke brochures prenten photografieen enz Spurgeon de beroemde Ëogelsohe predikant zoo verbaalt W Williams io zgn paa verschenen Peraonal Keminiecencea of Spurgeon c ontving eens ia zgu studeervertrek bezoekvau eeo forschgebonwd man die zoodra hgbinnen was de deur sloot en er voor gingstaan en vroeg Wat hebt gy Zondag in denTabernakel de meuBchen van mg verteld Niets waarde vriend was het antwoord Ik ken o niet Lk weet niets van o HoeZOH ik dan ieta van □ knniien vertellen c Neen dat kan niet c zeide de man Bebtgg een broeder en gelgkt die veel op u c I t heb een broeder maar ik kaa niet zeggen dat bg op mg gelgkt c Neenicriep nn de man met een aitbarstiog vanwoede het was niet uw broeder Gg waarthet en ïk zal nu meteen die zaak iu ordemaken Weet ge dat ik in een gesticht beugeweest Het8pgt me dat te booreu ct Ja eu toen ik daar verpleegd werd wasik zoo sterk dat er tien man noodig wareuom mg va it te houden c Toen begon de man den dikken stole te zwaaien dien hij hg zich bad en nitvalleu te doen naar 3purg on die niet meer wist hoe ze te ontwijken Daar vreeg de krankzinnige op eens Zgt gij sterk Eu Spnrgeon die nu een kaus zag om door geest eu wilskracht te overwinnen antwoordde Ja ik ben verscbrikkelgk sterk Wat zoo sterk als tien mannen i Ja riep Spurgeon terwgl hij een tragische houding aannam iik hen sterker dan honderd maunea En als je niet terstond de kamer uitbaat zal ik alle beenderen van je klein ellendig lichaam te pletter slaaD Da man begon nu van oenigszins laag voorhoofd een verwonderlük klein mondje en dito voetjes groota zwarte oogen en het liefste wipneuBJe dat mon zich denkeu kan at haro bewegingen waren levendig en bevallig hare gestalte was tenger en slank Daarom noemde hare moeder haar waarschgnlijk Mon bijou Zij heette eigenlijk Rftbette maar niemand noemde haar b di n naam Allen riepen HMon byou Het is iets ongewoons in Parijs dat meisjes in de restaurants bedienen en die van madame Davis behoorde dus tot de uitzomleriiigen Maar Mon bijou zou voor niets ter wereld op eene andrre plaats die dienst vervuld hebben Mon bijou was dien dag vlugger eu bevalligar dan ooit Het was alsof zy vleugels aan de voeten had sn haar aangezicht was doorschynend als een transparent Üit iederen trek scheen eene gratie te voorschijn te komen uit iedere porie eon cupido u toe te lachen Ik dacht onwillekeurig aan het wereldberoemde marmeren bas relief van Thorwaldsen de kooi met de minne goodjas die in hunne gevangenis opgesloten hun best doen om er uit te komen en nu een arm dan een been en dan wedei i de punt vau een vleugel door de tralies stekeTi Maar hst bekoorlijkst straalde haar gelaat en zij iielve geleek eene sulphide wanneer cy een tafeltje naderde dat naast het mijne stond en waaraan een schoon jonkman gezeten waa Hij droeg de kleeding van een handwerksman maar fijner en netter van snit dan men gewoonlijk aantreft Toen bij opstond om te vertrekken zag ik dat hg langer van gestalte was dan men gewooniük hij de Fransohen opmerkt De rozige gestalten vindt men meereodeels bij de aavallerie on artillerie regimeDlen de grootste en aipst te beven rukte de deur open en snelde htlpfl met achterlutiog vau zgu stok De Bchachergeest van den Paryacben marktkramer verloochent zich nooit en is ouuit t ttelgk in bet verzinnen van middeltjes om geld te maken Eeu dezer iudastrie ridders atood verleden Zaterdag ochtend gedurende de plechtigheid van Paateura begrafenis op den hoek van den boulevard Saint Germain en de Place SainlGermain des Prés en sprak de om hem boenataande menigte aldus toe Dames en heeren ik ben geen kwakzalver of Bohacheraar van mgu vak maar uitdrager en aU ik hier op een openbaar plein kom dan doe ik dat niet om geld te verdienen maar mft een veel edeler doel Terwgl hij met eeu hoogst ernstig en plechtig gezicht zgn linkerband aan zyn hart bracht bief bg met zgn rechter een zwarte lap in de hoogte Dit stuk lakeuc ging hg op overtuigenden toon voort dit stuk laken is een stuk van de jas eanmsll gedragen door den beroemden Pasteur toen hg uog protestor iu de scheikunde was aan de Sorboane c Daarna begon hg in alle bijzonderheden te vertellen hoe de heer Pasteur indertgd dit kleedingstuk had weggegeven aan een ouge tukkige die zoo alim was geweest het aanstonda te verkoopen Ten bewgze dat hg de waarheid sprak haalde onze koopman een oud fi taohtig itok papier te voorsohijof het certificaat van den ongelukkige dat aldus luidde lk ondergeteekende verklaar deze jas te hebben ontvangen vau dea bedieude van den heer Pasteur welke laatste bevolen had haar aan mg te geven De man uam nn eeu schaar knipte met de uiterste behoedzaamheid een lapje vau nauwe tgks enige centimeters breedte van het stuk laken en riep Wie wil er een gedachtenis Voor 50 ceutimea 25 cent maar In eerbiedige stilte drong een menigte werklieden naar voreu om een gedachtenis te koopen en haar met zorg bg zich te steken Het tooneeltje zegt eeu Fransch blad was uiet stuitend maar veeleer treffend wyl het duidelyk iiewees hoe hoog het volk de gedachtenis van den overleden gMserde in eere houdt De politie liet den man stilletjes begaan en binnen een uur tijds had hg bet laatste stukje van de jas verkocht Ook in Den Haag is Zaterdagoehteod een buis ingestort en wel in de Tulpstraat een zgstraatje van den Loosdniasahenweg Het sterkste bij de rijdende gendarmen en de sergeuts da ville Het zgn allen reuzen mot een driekanten hoed op bet hoofd en lan e degens op zijde Maar de kleinen zijn ook geen duifjes De kleinen kuunoo de grooten vellen men heeft het meermalen gezien en wg zouden er nogmaals getuige vau worden Mon bgou volgde den knappen handwerksmau tot aan da deur Daar Rtonden zij een oogenblik met de handen ia elkander geslagen en de oogen in elkander verzonken Daarna verwijderde hg zioh MoQhgou s gelaat straalde niet meer Het lioht achter het transparent was verdwenen r Wie was die lange knappe jonkman P vroeg ik madame Davis nadat ik den gewonen halven frank voor mijn ontbgt betaald had fHet WAS monsieur Fclix Damien eerste knecht in de groote hoedenfabriek bij de rue Hicholieu sntwQordde madame Davis hg is de vorloofdamgner doch ter Aaniitaandea Vrijdag trouwen zij in de St Madelatne Het zgn nog maar vier dagen maar Felix schijnen het wel vier jaren te zijn ffVoor mg is bet meer dan eene eeuwigheid zeide Monbijou Ongeveer een uur later was ik in de rue d AnjouHonoré bij graaf Lüwenhjelm onzen vrieudelijken gezant die aldaar woonde Toen ik in het vertrek kwam waar hij gewoonigk monsohen ontving vond ik ham met den mg tegen den marmeren schoorsteen staan waarin een helder vuur knapte Hij ontving mg als al zijne landslieden met de meeite welwillendheid knikte mg vrolgk toe eu sprak met zgne gewone levendigheid tot mg Ik verstoad niet wat hg Beide maar spoedif werd mg de reden duidelijk buisje gelegen aan het einde der straat aan dou hoek van eene stoot die door een aehattiog van den weg is afgesloten bestond uit een koetshuis eu eene bovenverdieping bewoond door den timmerman P C Dierika igne vrouw en vgf kiuderen Even half acht bracht een vreeselgk gekraak en het rinkelen van glas en aardewerk groote ontsteltenis in de omgeviug te weeg Het buis was iu de sloot gevallen bg bet iueenzakken de moeder n vier kinderen de vader was reeds naar zgn werk en een jongetje bevond zich buiten de deur medevoerenda Het gezin lag onder het puin bedolven beklemd tusschen den zgmaor eu het plafond der boveurerdieping ender een regen van houtdelen en iteeoen die naar beueden vielen In een oogwenk was het werklieden personeel der briek van den heer George Wilson wiens werf aan het ingestorte perceel grenst op de plaats des onheils en oo eoblikkelgk vingen de werklieden bet reddingswerk aan onder persoonlgke leidiug van den heer Wilson en diens zoon Twee kinderen werden tonder noemenswaardig letsel van onder de steenen te voorschgn gebracht twee andere waren aan borsl en arm gekneusd De moeder lag bewegingloos met hot gelaat iu de sloot bet hoofd verborgen onder matrasseu eu dekens en gaf Keen teeken van leven meer De vrouw werd dood in een nabggelegen woning gedragen uMo vermoedt dat zg io bet water gestikt is De vier kinderen werJen ter verptegiug bjj de buren opgenomen en spoedig kwam geneeskundige hulp opdagen De bouwvallige toestand van het gebouwtje wordt toegeschreven aan de aanwezigheid langs het perceel van de oude sloot die de fundamenten beeft oudermgnd De toestand der kinderen die eenige kwetsuren aan hoofd eu armpjes vertoonden was uiet ernstig Zg zijn bg familialeden ondergebracht Het jongetje dat het meeste letsel bekwam behoorde niet tot hst gezin maar is bet kind van een huurkoetsier uit de Twentstraat die deu ondergelegen stal in huur had Men meldt uit den Haag Het buisje in de Tulpstraat dat eergisteren met zulke noodlottige gevolgen is ingeBfeort was naar men mededeelt 12 jaren geleden opgebouwd De beneden gelegen stal werd ook gebezigd als cokesbergplaats welke brandstof met al haar gewicht tegen den muur lag opgestapeld waardoor een niet geringe drnk tegen den wand werd uitgeoefend De man des huizes die metselaar i en niet zooaU gemeld timmerman had vroeger wel iets ongewoons aan dea muur bemerkt maar Op eene tafel bij den schoorsteen lagen zjJQe beide rijen tanden Ik kou er niet naar zien zonder mij te herinneren dat deze eenmaal de groote Rachel de deur uitgejaagd hadden De buitenlandscha diplomaten te Parijs hadden eens de voornaamste artisten vsn het Tbeiïire Francais tot een keorig din uitgenoodigd Mademoiselle Rachel had hare plaats aan de reohterhand van Löwaubjelm Onder het dessert en juist toen het btancmanger zou gediend worden nam Lüwenhjelm voor het gemak zgn geheale gebit uit deu mondea legde het naast zgn bord op het tafellaken Kachel stond dadelijk van de tafel op uT e bevallip beden van de heeren diplomaten bevallen mij in het geheel niet zeide zij terwgl sjj wegsnelde en de diplomatie in deu ateek liet Zijne excellentie zag mg een oogenblik aan blijkboar verwonderd dat ik hem niot antwoordde Maar eiadelijk zelf de reden van mijn zwijgen begrijpende naderde hg spoedig de tafel eu voltooide zgn todet ffWanneer iemand van mijne jaren zonder tanden vóór de tong spreekt zeide bij schertsend jvdan lijkt het wel Tongusiioh wat hg zegt Hat is goed dat gij gekomen zgt uu behoef ik niemand te zenden Zie kier eene kaart voor de soiri e van den president Het zal van avond groot bal tgn het seizoen bogint overal met groote bals Men danst wanhopig in Pargs men danst ais gewoonlijk op een vulkaan Reeds in den herfat van 185 1 toen ik voor het eerst Pargs zag had ik den ouden diplomaat het zelfde hooren zeggen IFordt Mrvolfrf