Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1895

t Een kenschetsend staaltje van toestanden in bet bouwvak te Berlgn leverde een proces wegens diefstal dat de er dagen voor bet Landgericht behandeld werd Twüe werklieden tour den terecht omdat zg van een in aai boQw zgnd perceel waar zy werkten een aantal vensterposten hadden ontvreemd en verpand Zg verklaardüi door den nood daartoe gedwongen te zyn De aannemer kon hun het loon niet uitbetalen de eene bad 100 de andere 60 uiark te vorderen Zij moesten toch leven eu stalen om aan geld te komen Zg gaven zelf ecbtfr den diefstal aan Tgdens het verhoor verklaarde deaanneuier dat hg den bouwgrond gekocht had voor 48 000 Mk Van deze had hg 1000 Mk afbetaald waartoe hg 600 bad moeten leeoen Hij was dus uau het bouwen gegaan met een kapitaal van 400 Mk Het O M eiscbte voor ieder der beklaagden eeu dag gevangenisstraf de rechtbank sprak beu echter vrg weer door de zoak Stokea die eerstdaags TOor den techter wordt gebracht De familie van deu gedoodan handelaar heeft den Britsohen advovaat eu afgevaardigde deu heer Greene jttde vergoeding en omen goedsreo één milUoaa fostaat opgedragen een eis tot restitutie der een en ander rooi fr in te stellen De voorstelling van de negen leeuwen iu het circus Schumann te AmHterJam heeft de verwachting van het overtalrijke publiek ver overtrofieu Wg ontleeoen daarvan het volgende uan de Tel Te tien nre werd een extra balustrade iu den kring gezet Op die bahistrude werd een hoog ijzeren hek geplaatst met een gang van hekwerk in verbinding met bet tot uu koe verborgen leeuwenhok Negen leeuwen de een al mooier en statiger dan de Ander traden den kring binoen welke scbtereeovolgens met een wipplank en een draaimolen werd versierd als gold bet een bnitenpartij van eeu naaischool Ik denk dnt de leeuwen nooit zoo iets hadden aanschouwd toeu zg nog in de woestguen van Lybiè ronddoolden want zg wipten omhoog en omlaag naar hartelust en rolden op den grond van louter genoegen en omhelsden hun kornak met de aandoenlgkate hartelgkheid Dit i 4 eeu van de mooiste vertooningen welke wij ous herinuereo ooit te Amsterdam gezien te hebben De wipplank en de draaimolen met de leeuwen van den heer Seeth laten hoe vreemd het klinken moge een indruk vau grootheid achter Men voelt dat hij zgn reusachtig sterke leerlingen beh erscht dat bg sterker Ï dan zg en de twgfel komt zelfs niet op van vrees of angft dat hij verscheurd zou kunnen worden Patroons en werkliedenDa Figaro brengt de volgende grap als satire op de eisoUen der aocialische werklieden zooala de Fransche socialistische afgevaardigden die stellen Een heer Heb ik de eer Ie apreken mnt de heereu Jaurèa Milleruud eu Sembat Jaurès Ja meneer ik bun meneer Jaure en dit zgn mgu roliege s Wat verlangt u De meneer Heuren ik bezit een kapitnaltje Sembat kgkt hem schuin aan Aha De meueor en daarmee zou ik een fabriek willen oprichten Nu is het tegenwoordig geheel onmogelgk een fabriek te beginnen zonder nwe toestemming Daar kom ik er dus 001 vragen eu ik zou graag uw voorwaarden keuneu Jaures Laten wg er niet om beeodraaieu U wilt patroon worden De meneer Juiat Jaarès Goed Eo wat is uw doel daarmee Sembat Ja met welke bedoeling wilt u baas worden Millerand Juiat Leg om dat eens uit Jauius Wilt n uwe kapitalen vruchten laten dragen naar de oude walgelgke manier van de kapitalisten Wilt u de producten die u maken zult duurder verkoopeu dan ze u gekost hebben wat gelijk ataat met straatroof Antwoorll ronduit want als dat uwe bedoeling ia dau zullen wg ow onverbiddelijke vijan eu zgn Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Wliiterdleost 1895 1896 Aaiisevangeo 1 October TUd vao Greenwlcli lOUDi ROTTEEDAM RUU 7 6 8 40 9 06 9 40 10 17 10 64 18 09 18 86 1 84 3 38 8 44 4 60 6 24 7 11 7 62 8 3 8 48 8 61 9 67 11 1 1 OU D A 18 86 12 32 18 89 18 46 18 66 1 44 II OTTERDAM 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 14S 1 62 1 B9 2 06 8 18 7 62 7 8 06 8 13 8 32 3 48 6 42 2 60 7 30 3 10 9 86 7 86 3 60 4 02 e O I D A 11 60 18 80 10 19 10 89 lo sa 10 43 11 49 4 08 6 61 DEN HAAG GOU A Hago 6 61 7 20 7 43 8 30 9 28 9 4610 1111 8618 16 1 86 8 44 2 68 3 43 8 89 7 46 8 07 8 l8 BOUDADEN HAAO 12 0 12 40 3 09 4 16 6 17 6 08 7 68 9 88 10 17 1 41 6 14 10 88 1 66 f 6 28 9 68 10 48 9 06 6 39 10 08 öouda 6 88 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 18 06 18 45 2 17 8 14 3 26 4 13 4 43 6 47 6 60 8 28 10 12 Stopt te Bleiawük ICruiiwBg en Nootdorp Leidachendam en Hekeodorp U T R E O H T G O D D A 7 60 9 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 80 8 09 9 07 10 84 8 11 10 88 11 61 4 16 6 68 9 88 10 64 8 19 10 31 4 84 I 9 36 8 82 9 34 10 44 12 07 1 82 3 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 49 11 10 89 8 64 9 64 11 4 67 8 01 10 08 6 08 8 18 10 16 6 80 8 86 10 87 6 36 6 67 7 44 8 319 9 2810 82 11 46 louila 7 30 8 36 9 09 9 37 10 80 10 60 18 18 12 88 1 87 8 86 3 47 4 46 6 87 7 14 7 4 T o 10 Art A K7 B 1 Voorb 6 67 Z Zegw6 11 Zer H 6 32 Zov M 7 48 8 47 11 08 13 40 Z Ze w 7 B8 8 66 11 13 18 49 Vnorli 8 07 9 08 11 87 l Ol iHagü 8 18 9 13 9 S7 10 07 10 48 11 38 12 48 1 06 1 67 4 06 4 17 SO I DA UTEUOHT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 0 87 10 61 11 46 1 80 8 08 O O D U A A M 8 T E a B A M 10 01 no 67 18 10 11 06 1 1 18 atreoht Woerden Oudevater Gouda AHSTERDA M G O U D A imateidamO St 8 9 10 10 48 8 86 4 10 O IS flonda 7 88 9 04 U 18 13 3 80 6 80 7 46 Stoppen te Eleiiwqk Ki Uwag en Nootderp Leidiohendam en Hakandorp 9tapt te Nootdorp Leidsobendam en Blauwqk Erau reg en Hekendorp Boheeu hetgeen hfl waargenomen had nietïan duo aard te Bobteu om er de bouwpolitie mede in kenuii to stellen Eerst zes weken geleden is het perceel verkocht ea in handen van den tegenwoordiRen eigenaar oTergegaan Het inoetgebSeken ziJn dat zich in de rerbindiog van den voor en ggevel een scheur bevond In verband met de bewering dat de te en woordige eigenaar reeds een maand geleden keunii droeg van het bestaan van die scheur is hg door den oommissariB van politie iu de ie afdeeliug in verhoor genomen en beefl die ambtenasr in eqds quaüteit van bolpofficier van justitie de bouwkuudigen de heeren Stigter en Van Roode aaugezocbt een onderzoek iu t stellen naar de oorzaak van bet ongeval De Tegeering beeft aap de Tweede Kamer een voorstel ingediend tot oprichting van Kamers van arbeid c By de samenstelling van het ontwerp ia rekening gebonden zoowel met de beide wetsvoorstellen vroeger door de faeereu Sithimmelpenoinck v d Oye eo Pijtterseo iugezuudeu maar later rervallen of ingetrokken als met de wenken en opmerkingen waartoe het onderzoek daarvan in de afdeelingen der kamer aanleiding heeft gegeren Op de vraag of de oprichting rau kamers van arbeid van oferheidswege wenscbelyk is antwoorden de ministera van justitie en van waterstaat dat het nut zich reeda in ons eigen land heeft geopenbaard Voldoende is om naar middelen om te zien ten einde te trachten voor zoover de Reg daartoe by machte is cene goede verptandhonding tus cheu patroons en werklieden te bevorderen misverstand te voorkomen voortwoekerend wantrouwen tegen te gaan verbitterde geschillen op te toaien voor beide partyen noodlottige werkstakingen te verhoeden en de overtnïging te veatigeu dat de belangen van beide partyen uietouvpr oenIgk tegen elkander over staan maar dat door onderling overleg en samenwerking maatrflgulen in beider belang getroffen kunnen worden Een dier middelen acht de R g gelegen in de Kamer van arbeid eene instelling die in naburige rgken waar zg werd ingevoerd reeds goede vruchten heeft afgeworpen De Reg vermeldt vooral dat destgds de meerderheid der toenmalige Tweede kamer hg verschil van gevoelen omtrent de samenstelling inricbiing en taak dier lichamen bet instellen van Kamers van arbeid wenscheIgk achtte Die instelling van staatswege in het laven te roepen is het doel van dit ontwerp Na de redenen te bebbeu aan egeveu die aan eene regeling hg de wet de voorkeur doen geven wordt in de toelichting o a het volgende gezegd omtrent de meest weuschelgke organisatie der Kamers van ai beid enomtreut ds werkzaamheden welke aan hare bemoeiing behooren te worden opgedragen De oprichting van een kamer van arbeid geschiedt bg koninkigk besluit Zy wordt opgericht voor eene gemeente of voor verschillende gemeenten waar de behoefte daaraan is gebleken en bare oprichtiug mogelgk blijkt te zgn Elet doel dat met de Kamers van arbeid wordt beoogd is de bevordering iu onderlinge samenwerking vnn de belangen van patroons en werklieden Te dien eiude wordt aan die initelling opgedragen vooreprst het verzamelen van inlichtingen over arbeids aangelegenheden teu anderen het dienen van advies aan regeering en regeeringacolleges wanneer er om wordt gevraagd of de kamer uit eigen beweging daartoe aanleiding vindt eo eindelijk het voorkomen en vereffenen van geschillen ovar arbeidsaauKelegenbedeu tusscbeu patroons en werklieden Tot de taak der Kamers zal behooren hetverzamelen van inlichtingen over arbeidsaan gelegenbeden e 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 6 08 6 16 0 84 6 80 7 86 7 88 7 89 7 41 7 6S 6 S IO 6 19 6 8 6 88 Gouda Hoordreoht KienwerkerlE OapelU Uotterdam ttiitterdun Gipella Hieuverkerk Uoordraclit Qond 7 OoikIi 6 86 1 87 7 66 8 09 8 81 Ou lew 6 60 6 64 Woorden 6 69 7 08 8 18 Ulroolit 6 18 t 8 88 8 l t t Naar Amsterdam 8 81 9 86 37 8 14 Oouda Am t rd I est Is dit reeds noadig voor de vervulling van hf t tweede des der ann de Kamers van arbeid opgedragen taak niet minder zullen de inlichtingen van nut zgu indien geschillen over arbeida aiingelegeuheden dreigen en moeten worden voorkomen of reeds zgn ontstuan eo de Kamer geroepen is dia te veieffenen riet dieneu van advies aan regeering en regeTiogscolleges Het voorkamen en vereffenen van gnschillen over arbeidsaangolegeuhedeu tasseben patroons eu werklieden flet strevcD naar eene betere veratnndoudiog tosscheu patroons en werklieden zal inzonderhei j vrucht kunnen dragf u indien het ann de Kamers van arbeid gelukt geschillen lusscben hen te voerkomen en de ontstane gescbiUon iu der miune te vereffenen Een zeer belaogrgk deel van de taak welke de Kamers van arbeid hebben te vervnlleo is het werk van den Verzoeningsraad Te dikwijls heerscht toBSchen patroons en werklieden een onderling wantrouwen dat de beslechting van geRchüleu in der minne onmogelgk maakt De Verzoe ningsraad beeft in de eerste plaats ten doel het ontstaan van geschillen te voorkomen en de ontstane geschillen te vereffenen Aan de beslissiugeu van deu Verzoeuingsraad kan intusacbeu geen dwingende kracht verleend worden De eenign maatregel di t ten deze kan worden toegepast is van zedelyken aard en bestaat in bet aangeven van de middelen tot verzoening in het bevorderen indipu nog noodig van eeoe scbeidsrecbtoriyke uitspraak en in bet openbaar maken van do ei slagen van deu Verzueniugsraad Stemt éeno der partijsu niet toe iu het uitlokken van eene arbitrage waar de Verzoeniogaraad deze noodig oordeelt of weigert na een zorgvuldig enoupartydig onderzoek de partij die blgkbaar ongeiyk heeft tot herstel vuu de goede verstandhouding mede te werken dan blgft alleeii het beroep op de publieke opinie over die op deze wgze voorgelicht eeqe niet te miskennen zedsiyke macht uitoefent In navolging van de ontwerpen der beerp Pytteraen eu Sckimmolpeuutnck v d Oje zyn de kamers aameugeateld uit eeu gelgk getal vertegenwoordigers van patroons en werklieden De vertegenwoordigera der patroons wordsn gekozen door de kiesgerechtigde patroons die der werklieden door de kiesgerechtigde werklieden Elke kamer kan worden verdeeld iu zpovele afdeeliugeu als er bedrgïen of groepen van bedrgven eene afzonderlijke vertegeuwoordigiug behoeven en beboorlgk kunnen worden vertegenwoordigd De sfdeeling wordt eveneens uit eeu gelijk aantal patroous eu werklieden samengesteld Wordt eeae kamer iu afdeelingen verdeeld dan vormt zy den band tuaachen de verschillende afdeelingen Met het denkbeeld om de kamera i U deelcn in afzonderlijke sectiè o van patrooDSo n van werklieden knnnen do ministers van justitin eu waterstaat zich niet vereenigen Zg zgn van meeniug dat werden de kamera van ar eïd vol ens dat stehel ingericht zg bezwaarlgk zonden beantwoorden aan het doel waarmede zij worden ingesteld het bevorderen van de belangen van de patroous en de werklieden Iemand te Amsterdam die heel smakel k eeu kreiitenbroodje zat te verorberen kwam tot de onaaogouame ontdekking dat zich ia dit baksel eeu koper u kogelhuls bevond Nog onaangenamer werd hg gestemd toen zich des avonds bg hem verscbguselen vau vergiftiging voordeden Gelukkig herstelde hij spoedig maar den bakker die hem deze poeta gebakkan bad zei bij natuurtgk de klandizie öp 10 17 H n 10 36 8 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 6 36 10 7 47 12 88 9 40 9 61 8 5 9 69 10 11 3 17 4 16 4 47 6 67 6 63 8 31 10 16 7 10 10 39 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 8 60 4 48 6 89 6 86 f 9 04 t 6 63 8 43 10 16 11 81 3 81 4 86 4 47 e Een uiterst brutale straatroof ia Woensdag in Oxfordstreet te Londen gepleegd Een net gekleed jonkman greep oen jonge dame ruw om het middel en nog voordat deze vau deu schrik was bekomen bad de aanvaller haar kostbaar gouden horloge gerold en was hg in een zijstraat verdwenen Twee voorbijgangers zetfeu hem na maar moeaten de vervolging opgoveu daar hg weldra uit bet gezicht wua De meneer Ik z ïo liever niet verliezen Millerand verontwaardigd Wat a wilt uw geld niet verliezen De meneer Ten minste uïet alles als dat kan Ik wil niets lieser dan de werklieden goed betalen die ouder Aigoe bevelen tnlleu staan Sembat kgkt hem woedend ain pardon ds werklieden onder wier bevelen ik zal staan maar ik heb ook geen lust om dadelgk geruïneerd te worden Jaurès Nu dan dit rgn on e voorwsardeo U moet uw kapitaal storten iu de socialistische kas Bemoei u maar niet met uw fabriek die zullen wg wel oprichten Zeg ons maar welke soort fabriek u verlangt Sembat zal de werklieden bij elkaar breng n Millerand zal bet werk rerdeelen en ik zal redevoeringen honden over de toekomst der maatschappij Ouder die leiding zal uw fabriek spoedig goed werken en groote winsten afwerpen De meneer met een blij gezicht Ja Jaarès met pen nijdig gebaar Die winsten worden verdeeld onder uw weiklieden en do oocialistische propogaudakas De meneer En ik dan Jaurès U U krj gt ieti aan htt aiad van iedere maand en dan een gratis abonnement op de Petite Eépnblique Frao aise t Onder die voorwaarden verbinden wg drieën ons te zorgeu d it uw werkliedeu g n werkstukiug begiuuen En nu graag of niet I De meneer Ik zal er nog eens over denken Om deu hoogsten prgs der dwaasheid wordt gedongen door den Pargschon renienier Gallois en diens zwager Lorna Zondag jl vertrokken zy van Pargs om een reis om de wereld te maken Beurtelings zullen zg een kruiwagen voortduwen waarop madame Gallois ia gezeten en binnen twee jaren denkt het paar zyn reis om de aarde te hebben volbracht Doen zg dat niet dan verliezen zg fr 25 000 doen zg het wel dan wordt deze som door ben verdiend Sedert gernimen tgd reeda hadden enkele inwoners van Eichwalda bg Beriyo vreemde verHcbgnselen bg hunne kippen waargenomen de dieien waren op oobegrgpelgke wgze verminkt en gewond aten niet meer en bezweken meestal na eenige dagen hevige amarten te hebben geleden Eindelgk ontdekte men den dader een Hjarigeu knaap Balke genaamd die stukjes brood aan een kromgebogeu speld of eeu vischbaakje met een eindje toow deu kippen voorwierp Hadden de arme dieren bet brood ingeslikt dan martelde de knaap vb dood door onophoodejgk aan bet touwije te rukken Dy dit uiterst wreede en lafhartige spel noodigde hg andere jongens uit om te komen kgken De strafkamer van bet Berlynsche Landgericht No 1 legde hem dezer dageu wegeos dit f it een jaar gevangenisstraf op overwegende dat de knaap zich mogelgk nog zon kunnen verbeteren indien men hem aan den invloed van zgn vader die niet geschikt scheen om hem beboorlgk op te voeden geruimen tgd onttrok De moeder van den veroordeelde trachtte op alle mogelijke wgzen baar zoon voor te spreken om ygn straf ie doen verminderen docli de rechtbank weigerde op het eenmaal gewezen vonnis terug te komen Bg Kon beslnit is bepaald dat korporaals met den graad van onderofficier en het mindere personeel der zeemacht voor elke 5 jaar dienst iu het bezit zgnde van het certificaat van goed gedratï onder de Koninkigke kroon vau hnn uniform een horizontale streep vao kemelsgaren zullen dragen 9 6710 04 10 11 10 18 10 87 11 80 8 06 9 43 9 68 9 68 8 86 10 08 9 03 6 31 9 10 6 17 6 27 6 34 6 41 6 47 4 48 9 46 11 10 7 44 8 49 Ook voor de onderofficieren eu minderen der zeemacht zal als onderscheidingsteekeo de gouden zilveren en kemelsgaren ster worden ingevoerd wanneer zy eau de eischen gesteld voor scherpschutter hebben voldaan Door dan ontrangar der in roerreen tan en en aocQDua te Genna werden onlaoga belangrijke knoeieren in de administratie ontdekt Id recband daarmede zgn deo 4en dezer aldaar vier expedileura een bediende van een roornaam handelahnia en negen tolbeambten gearresteerd ïjeu vreemde gewoonte wil dat na een buwelykainzegening in Enfieland den jonggehuwden door bunne belte vrienden banden vol rgst in het gelaat worden geworpen Meo gelooft dat dit geluk aanbrengt Niet iedereen ia ecbter dez meening toegedaan Versobeidene jonggehuwden toch werden door lieden die bun welgezind waren zoodanig met rg t geworpen dat geheele oi gedeeltelijke blindheid er het gevolg van was Sedert eenige dagen nn is deze ryatmanie te Londen verboden Sir Jozeph Kenala die nog slechte eenige weken aU Lord Mayor van Londen fungeert heeft aan de politie gelast procea verbaat op te makeo tegen iedereen die door het werpen van rjJ8t een ongeluk veroorzaakt De rgat heeft door deze bepaling het veld moeten ruimen vour confettie la de Daily Newa vinden wjj nog eenige bijzonderheden over mevrouw dr William geboren priliaea van Wurtemberg die bet ocialifltisch coagres te Breatau bjjwoont In 1880 werd een lid van het koninkljjk huia van Wnrtemberg ernstig ziek en de beroemde profesaor Biermer die sedert overleden is werd naar Brealan ontboden Daar ambtsbezigheden den profeasor verhinderden zijn patiënt zoo dikw la ta bezoeken all de familie wenschte zond hjj zgn adsiateut dr William die eenige weken in bet kasteel Uleef Prinses Pauline werd verliefd op den knappen en ionemenden dokter deze beantwoordde bare liefde en na eenig tegenstribbelen gaf de familie hare toeitemming ot het buwelgk Bg de voltrekking van bet huwelgk had een aardig incident plaats De geeatelgke wees in zgn toespraak op bet verschil in maatacbappelgke positie van bet jeugdig paar en zeide dat de prinses afgedaald was tot baren echtgenoot Tot groote verbazing van de aanwezigen viel den prinses den eeesteljjke in de rede eo verklaarde dat zij er anders over dacht en dat zy tot haren echtgenoot opzag Het huwelgk is nitgd zeer gelokkig geweest Dr William beeft een uitgebreide praktgk te Breslau en zijne vrouw wordt wegens hare weldadigheid op de banden gedragon door de arme patiënten Ëen ongelooflijke brutale straatroof is te Chicago gepleegde Vgf gemaskerden bielden Maaudagavotid aan de grens der stad den electrischen trarawagen aan Twee hunner stelden zich met revolvers iu de hand aan weerszgden van den wagen op om inntenging van builen te beletten de anderen traden binnen en beroofden de reizigers van alles wat ze bg zich hadden Toen de passagiers een weinig van den schrik waren bekomen en zich wilden ververen waren de roovers reeds bijna gereed In den strgd die nu volgde werd een passagier gedood terwgl drie anderen ernstig wer den gewond De roovers maakten zich uit de voeten voordat hulp kwam opdagen De toestand van den vroeger Th van den Heuvel die het ernstigst gewond werd bg het instorten van bet in aanbouw zijnde hnis in de Delistrant te Rotterdam is niet verergerd De man verkeert echter nog streds in levensgevaar Sedert een aantal dagen meldt de Arnh Ct c wordt nu de Rijn een zeldzaam laag peil beeft bereikt en vele kribben grootendeels droog liggen door 8 rgks en gemeente veldwachters uit Arnhem Dorenweerd en Driel tegenover het Drielsche veer onder de gemeente Dorenweerd gedregd naar bet Igk van Sarah Ann Juett een van de vermiste vrouwen van den bekenden Hendrik de Jong Tot heden heeft het dreggen niet het gewenschte gevolg gehad Twee aloawagens van den Spaanschen koninklgken trein waarmede grootvorstin Vladimir naar San Sebaatiaan reisde zgn in het station aldaar leeggeplnnderd Te Deventer is hedonnorgen bjj deu overweg Tan de spoorbrug een behanger door een trein overreden en gedood Vrgdftgmorgen verbrandde aan de GrootKeeten gem Gallantsoog de boerenplaats be woond door den beer C de Geus Een doof afom jongeling zwager van den den bewoner vond zgn dood in d vlammen Ken zeldzaam strafgeding is dezer week te Berlgn behandeld Een schoenmakersvronw stond terecht wegens bet overljjden van hare tweelingen zeven weken oud Zij was s nachts op gestaan om naar de zuigelingen te kjjken die te zamM in de wieg lagen Daar de handjes der kiiweren kond waren legde zg e onder het dekentje zoodat dit tot aan de kin reikte s Morgens vond zg de kleinen dood zg waren onder de deken geschoven en daar gestikt De moeder word nu vervolgd omdat zg door onvoorzichtigheid den dood harer kinderen had veroorzaakt De gehoorde deskundige een geneesheer was van oordeel dat de arme moeder voor een daad welke zg uit bezorgdheid bad verricht en dat zg vermoedeIgk zelf in slaperigen toestand bezwaarlgk de gevolgen had kunnen voorzien Het O M vroeg dan ook vrgspraak en zoo luide ook het vonnis der rechtbank Omstreeks veertien dagen geleden meldde eene dame naar gissing GO jaar oud zich aan het hospitaal te Brighton om voeding en huisvesting Toen men haar ondervroeg verklaarde zij haar naam noch haar woonplaats te kenuen en evenmin te weten hoe zg daar kwam Zg vertelde alleen dat er waar en wanneer wiH zij niet op een openbare wandelplaats een man naast haar op een bank was gaan zitten die baar strak had aangekeken Vervolgens had zg hevig gekweld door den honger aan de zee te Brighton gezeten Het signalement der zonderlinge dame werd overal heengezonden en ten slotte js zij herkend als zekere mrs Tait die den 22 September uit het huis van haar echtgendot plaatselijk ingenier in de Victoriastreet te Londen werd vermist Mr Tait heeft thans zijn vrouw van Biighton afgehaald De dame weet niet wat er tusschen den 22sten September en den 5ea October met haar is voorgevallen en niet dan na veel moeite herkende zij haar echtgenoot Men vermoedt dat zij het slachtoffer is van een boosaardige proef met hypnotische suggestie die maar al te wel geslaagd is De zeewering te Scbeveningen De tijd der stormvloeden nadert de muur blijft uit en de schelpvisscbers zijn weer aan den gang Men ziet de laatste dagen wederom volle wagens de kostbare specie wegrjjden soms meer dan een dozgn een winstgevende bezigheid voor de vrachtrgders als de bommen uitblijven Welke schade op die manier aan het strand berokkend wordt doet er niet toe Sinds hoe lang is nu reeds een commissie aan het onderzoeken naar de beteekeuis van de schelpen voor de zeewering Wanneer komt het rapport dat of aanleiding kan geven den schelpenroof voorloopig te verbieden öf op goede gronden kan verklaren dat de vrees jjdel ia Moge het hier niet zjjn terwijl de commissie beraadslaagt gaat de zeewering verloren Vad Op de Zeisterheide ia thans in een kuil het lijk gevonden van den soldaat L van het 7e regiment infanterie uit Hoorn het bleek dat hij een been gehiyiken had tengevolge waarvan hij zich niet heeft knnnen verplaatsen Buitenlandsch Overzlcbt De Fransche minister van oorlog ontvinggisteravond eene officieele dépêche uit PortLouis van fristeren met berichten an generaal Dochesne uit Tanaoarivo van 1 Oct Hymeldt daarin het volgende y Nadat de voor eu achterhoede op 2ö eu 29 8ept in heftige gevechten waren gewikkeld geweest werden op 30 dezer de bnitengewone versterkte borstweringen ten oosten van Tanauarivo aangetast Ik vormde twee oolonues waarvan de linker werd aangevoerd door generaal Metziager en de rechter door geoeraal Voiron De aanval was heftig en werd bemoeilijkt door aanvallen op onze achterhoede Serttt te 2 uur werd een deel der vooruitgeschoven werken ingenomen door de eerste brigade terwyl generaal Voiron die ton noorden bezette Batteryen werden toen opgesteld in de richting van het paleis en noordwaarts van de stad Ik gaf bevel het voor te openen en met het bombardement een aanvang te maken eu was joi t voornemens aan zes colonnes de bestorming te gelasten toen uit de stad parlementairen verscbeuen met het verKoek de vyandeiykhedeo te staken Ik stemde hierin toe onder voorwaarde dat de stad door ons zou worden bezet Terwgl de battergen met de afdeeliog van generaal Met zinger de stad bicnentrokken bezette Voiron de borstweringen Hedenochtend deed ik myu officieelen intocht lu Tanantrivo en heb er im d hoofdkwartier gevestigd Reeds des avonds werd het verdrag geteekeod Aan onze zyde zgn 4 officieren gewond 3 AlgeryuBche tirailleurs 2 Aoessa s 1 soldaat van het 200 te regiment en 1 van het legioen gedood en ongeveer 50 gewond Vier kanonnen zyn met de bajonet genomen De koningin heeft reeds des avonds het verdrag bekrachtigd Ook is het door de gevolmachtigden geteekend De Franiohe kranten hebben t oatnurliik druk over de inneming van TananariTO De meeste kranten keuren het verscherpte protectoraat goed sommige zooals de Autorité en do Echo de Paris c dringen aan op anuexati De radicale en socialistische bladen verklaren dat de zaak voor hen een open quaestie blijft aangezien eerst moet worden uitgemaakt wie de begane footen op z n gewteu Heeft De Bappsl t Kt dat een streng onderzoek moet worden ingesteld en de schuldigen voorbeeldig gestraft Men gelooft echter niet dat de interpellaties in de Kamer zulk een vaart zullen loopen na Tanaoarivo is iogenomen De Regeering heeft reeds epaald dat er een Madagascar medailla zal wordeq geslagen eu aan atle soldaten uitgereikt welks aan de expeditie deelnamen Wat tot dusver is medegedeeld over het vredestractaat wordt in een officieuse nota voorbarig genoemd Het ontwerp tractaat dat aau generaal Duchesue was medegegeven omvatte iu beginsel de handhaving van de tegenwoordige Regeering met de Koningin en biar ji eersten Minister verlangd worden indien by weigerde zich aan de hem gestalde voorwaarden te onderwerpen In elk geval ia bet tractaat vau generaal Duchesae aog slechts voorloopig de Regeering wacht nadere bgzonderbeden af om al nB r de omstandigheden t beslisseD Men zegt dat onder de bepalingen van het protectoraat zal warden opgenomen dat geen laud aau vreemde ingen msg worden afgestaan zonder toestemmiut vaa den Frauscheu resident Aan deze bepaling zou terugwerkende kracht worden gegeven om den afstand van land aau Engeiichen en Duitscbers ongedaan te maken Minder aangenaam is het bericht dnt de Fransche middelen over de afgeloopen negen maanden 19799 800 fr beneden de raming en 48 938 400 frs beneden de opbrengst van verledeu jaar gedurende hetzelfde tydpork bleven Het ministerie Badeni dat in Oosteuryk ia opgetreden staat reeds dadelijk voor een moeilyk geval Vau slechts enkele partyen heeft het eeu bartelyk welkom ie hooreu gekregen de meeste groepen waaruit de Rgksraad is samengesteld nemen de afwachtende bonding aan Zoo de Dnitsch nationale party die dezer dagen haar vergadering hield te Weenen Eu dat ia niet te verwonderen zegt de cNeue freie Pesie Nooit trad een ministerie op dat 7 00 weinig deed blijken van zyn bedoelingen Het ia een gesloten boek en niemaad weet wat er iu te lezen zal staan als bet straks wordt geopend Alles wat n en in het kabinet weet i dat het kiesrecbthervorming zal ter hand nemen de begrobtiog zal ïudiénen eu de overeenkomst met Hongarye vernieowen Doch iu welken geest de kiesrechthervorming zal worden voorgedragen weet niemand Het is dus hoogst moeilyk te zeggen a priori dat deze partij of gene zich voor of tegen de voorstellen van het kabinet zal verklaren De premier schijnt echter door die terufehoudendbeid eeuigssina uit veld geslagen te zijn Volgens berichten oit Weeneu overweegt hij een ontbinding van deu Rtjksrand Doch als voor de verkiezingen geen duidelijknr program wordt gegeven bij het optreden van het kabinet dan ia met te verwachten dat graaf Badeni een grootar meerderheid zal bezorgen De berichten uit Kou tantiuopel luiden gunstig De Armeniërs die zich tot dusver schuil hielden in de kerken en pertinent weigerden deze te verlaten ondanks de verzekering der Turkschc politie dat zy voor hun veiligheid instond zijo nu weer naar bun woningen teruggekeerd Verdere oogeregaldbeden zyn niet voorgekomen Zelfs de ngelsche bladen die wellicht ter wil e van Lord Halisbury nog steeds op ds alarmtrom bleven slaan beginnen uu kalmer te worden Wat da bescherming der Armeniërs iu de hoofdstad betreft zal nn zeker spoedig tnsschen de gezanten der mogendheden en de porte eene bevredigende aahikking worden getroffen Daardoor is echter de voornaamste quaestie die welke de hervormingou in Armenië betreft nog oiet opgelost De kaua dat men hierover eens zal worden blijft ook gunstig Waarschynlyk zal dit geschil weldra worden bygelegd en wel op zoodanige wijze dat ook de Engeleche regeering die daarby vooral op deu voorgrond is getreden zich met de coneessiea welke door den Porte zullen worden toegestaan zal kunnen vereenigen Uit den Congo Staat zyn in België alweer kwade tgdiiïgen ontvangen De Indép c weet te vertellen dat de luitenants Sbaw en Bolen evenals kapitein Pelzer zyn vermoord door de negersoldaten van Ëuluabonrg En van andere zyde wordt gemeld dat de negeropstand zich hoe langer hoe meer uitbreidt Sommige bladen zeggen dat nn weldra een expeditie zal worden uitgezonden ten einde deu opstand der inboorlingen te bedwingen Deze expeditie zal staan onder bevel van kapitein Gele en luitenant Ketbnlle die den 6den November uit Antwerpen vertrpkkeo De radicale Reforme merktop datdeCoiigoStaat niet ooiader dan vyf oorlogen heeft te voeren en wel 1 den str d met de inlanders ran de oevers van den Congo 2 dien met do inlandsche stammen aan de Aroewimi 3 dien met de inlanders en de oproerige soldaten aan de rivier de Kassai 4 dien met de stammen in de richting van deu Witten Nfll en 5 deu oorlog tegen de Mafadisten Eu daarby komen dan nog de internatiouftle verwikkelingen na A van OS Ai Hd TIILLGUB GOUDA Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam 18 OOTOBEB Vor kn ton slolkoeri 96 101 101 84V 88 847 S617 63V 98 961 96 106 64V 87 V V 114 91 46 100 s 98 43 660 640 lOl 69 100 90 6 14e 10 lOOV 150 981 3 110 92 1901 166V 103 69 166 99 631 81t 103 101 101 1067 147 186 l l 98 62 106 37 S s 109 87V 1121 108 84y 84 149 NEneauNU Cert Ned W S 1 dito dito dilo S dito dito dito S HosoiR Obl Goudl 1881 88 4 Italië laacbrijving 1863 81 B QosTKNa Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 5 PoBTliOAl Oblig met coupon y dito tieket 3 atjBUNU UU Binneal 1S9 4 dito öeoons U80 4 ditobqBotlii lS89 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoinfïoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpiKJl Perpet whuld 1881 4 TouKlu Gepr Oonv leen 1890 4 Geo loeuing serie D Geo leeuinf aerie J ZuiDAra Rap v obl 1898 8 Ueiioo Obl Buit Seb 1890 VBNazumA Obl 4 onbep 1881 AuaTsanAH Obligatien 1666 8 EorraaniM Sted leen 1894 8 Nbu N Afr HacdeUv aand A sndjb Tab Mg CartMoaten DunMaatBohappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Uult Mij der Vorstanl aand i Gr Hypolbeekb paudbr 3 Kflderlandacho bank aaad Ned Handelmaataeh dito N W k P c Hyp b pandbr 6 Rott Hypothoekb pandbr 3 Utr Hypotheokb dito 81 i üosTENU OoBt Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahebika ïlquit hypoth paadb 6 as Maiw L G Pr Lien eert 8 XSB HoU IJ 8poorw Mu aand Mij tot Kipl V ai Spiv aand Ned Ind Spoorivegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand A dito dito dilo 1891 dilo E ItiWE Spoorwl 188Ï 89 A lSobl S i 6S s Zuid ltal 8pwmij A H obl S Polen Warschau Weenen aand 4 RnsL Gr Euss Spw Mij obl 4 Bahische dito aand Pastowa dito aand fi vang Dombr dito aand 6 KarskOh Azow ap kan obl 4 dito dito oblig 4 18 16 232 196 1091 108 HKaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North W pr Cv aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louisv k NashvilleCert v aand Meiico N Spw Mg lohyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aaod dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Minn fc Éanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 46ï i Canaua Can Soath Cert v aand 69 Vbk C Ballw k Nav Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd TramwegMaats aand Nsn Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Beloie Stad Antworpenl887 ü i 10li l 122 127 169 40 1161 Slad Brussel 1886 S s l HONO Tholss Rogullr Qesellsch 4 OosTïNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spame Stad Madrid 8 1868 Nan T r Bei Hyp SpobI oerl LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e belft der maand September 1895 en terug te verkijjgen door tnaschenkomst van het postkantoor te Qouda Verzonden van Gouda J Snijdere Rotterdam P Dubbeldam Rotterdam G v Onsele P J Couvée De Directeur van bet Pontkantoor VORSTER Burgerlijken Stand Z venbnlzen GEBOREN Wilhelmina Dederiea Ingenata Josina ondera D C Marik en G Markna Hoordrecbt ONDERTROUWD 10 Oct C Droet te Waddinïveen en A Verboom GETROUWD 5 Oct H Alphenaar on J Slobbe