Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1895

No 6780 Woensdag 16 October J895 34ste Jaargang mrnm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda an Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADV£RTENTI£N lieden overleed tot onze diepe droefheid zocht en kalm ia den ouderdom vuu 77 jaren myn geliefde Echtte noot de heer BKRNAEDU8 LODEWIJK VAN VEEN Mede uit naam mgner Kinderen en Bebuwdkinderen Wed B L AN VEEN V D Pijl Gouda 12 Ooctober 1895 ER WORDT GEVRAAGD EEN BroodTjakkersleerling boven de 16 jaar o UALPWASrooriirect of later P G Adres Turfmarkt No 234 Gouda Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en ïertifioate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemil Drniven liorst llonig Exlracl MELIANTHE urr DB Machinale Fabriek DE HONIöBLOEMt TAN II I van Schaik Co gevestigd te n Orauenhage G no middel is ot kan worden u tgevonden welke de Meliantbe overtreft het is ONHERJiOEPELlJK bet beste middel ter wereld hetgeen de vele en versehillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSMIDDELIJI de strengste boest en verouderde borstkwalen Dadelijk na bet gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen sijn de overtuiging dat hare uitnemende en geneaende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE ie verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwjjzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank te ê Gravenhage 1 Verkrögbaar bjj F H A VVOLFK Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht 1 C RATELAND Botkoop B v WIJK Oudewater 6000 Stuks uit de falliete maaia eener dnr eerite bnitenlandicha fabrieken ovi r genomane soogenaamde Leger Faarden Dekens moet a tegen den apotprjjs van ff 2 7S per stuk worden uitverkoolit DeZfl dikke onstljtbire dekens zijn zoo warm als een pels ca 140X390 om gróót dm het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 hreede Btreepen voorts eeii kleine partij witte woUene Slaap Dekens groot 140X190 om wegens zeer klenn slecht door vaklui bemerkltHre foute in bet weehel aangeboden ad fl 3 60 per stuk Kosten anders het dubbele 99 Dnldaliik gMehreven beatelllnren wonlen B 0 lany de tomtuuI Irekl te en toesendlnK van hst bedrif of onder rembours prompl uil SToerd B Hurwitz Maastrlellt Crooie Staat 3l TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPBEEKUREN van 10 tot 12 en van 1 t 3 nur Zondags aitgeïonderd T HoofilprUs ev JUOWIO Mark geluk deliaii l S a Uitnoodig ing tx t deelneming in de Kansen an lour do ileii Staal HainKutK gwiruarbor dt grootü Gelfllotunj WMiiriü zeker 10 Millioeii 8i 720 iVlark güwouuen mootmi worden l o prijcuii afi dead veul voo deal biodöndo itulillotury die volfcena b t plun sk chta 113 000 loten liitvnt zijd de volgonde Dl bongstp prijs is o ontueet 500 000 Mark l rüniie va 300 000 M 1 prys a2 0 000 M l prijs a 100 000 M priJAen h 7 5 000 M l prijs 6000 M 3000 M 2000 M 1000 M 40 D M 300 M 46 prijzen ii 106 prijii nü 2S6 prijzen a 822 prijzen a 70 000 M 66 000 M 60 000 M Ö6 000 M BO 100 M 40 000 M 1325 prijzen ü 1 pnja l prijs prijs prij un 1 prijs 20 prijzen 132 prij Il 200 lóOM Ü8050 prijzmili 155 M 7ö90pr a 134 100 98 M 7448prijz Ji 63 42 20 M totanl 56 300 prijken 3 prij on ü 80 000 M 1 prijzana 10 000 M en worden deze in eeni u maandon in 7 klassen uitgeloot e Hoofdprijs tii di 1l klasse bcilra tst Mark 50 000 atijgt in do Je kl lot 55 000 M in de Do lot 60 000 M lu de 4e tut 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in do 7e tot 200 000 M en met de prémio van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekktug die olfioieel ie Tastgestcld kost en geheel origineel lot slechts Gnld 3 50 een half origineel lot aieckts Guid 1 75 ceu kwart originvet lut slfchls Guld 0 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking d odicieLle IrükkiiiKnlijst Trekkingeplan voorzien au liot Wapen van den Staat die de prya van de loten en de verüeeling van de irijzen over do 7 klassen aangeeft verzond ik op aa dirage gratis De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij direot ou prompt aan de winners uu oiidur de strongsle gehüimhouding m ledere bestelling kan mon eenvoudig IB per postwissel opgovun Mun wonde zieh dus mot de nnnvraag om toezending inn lotfu voor de 9 iooiiig plains hebbende trcitking zoo spoedig mogelijk ot uiterlijk lot 3t October e Ie mot vertrouwen lot Joseph Ileckscher P AJEIXJ8 Bankier en Wi aolkunloor in HAMBUUI DuitBclilund ORANDS MACrA Fmteips NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wlntepaelzoen noch met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MI JüLESJtLUZOTaC Ptri Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestelhngon van af 5 fVanos vrij van alle ko tpn au i lmif met 5 7 vcrbnoging RéSxiitditiikantoor te Rozendwl II B Ken ware Schal voor de ongelakkige Blacbtoffers der Zeltbeïlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBKWAHIi i HoUandsche ailgaTo met 27 aib Prfls 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gerolgeu ran deze onden d Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen biJ hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het Itedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland SriBlferiwIrulf viin A Rrinkihr h ïooh Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met EATEAEEINEE S SNSIF7 UALS EOFFIE en gij bespaart 3 ft centen per pond Ictorlawater WêêêêêêêêÊÊÊÊÊÊÊÊIMWêêêIÊ WÊKêKÊÊÊKêÊÊÊÊÊIÊ WM ui f de VFcfor aJBron te Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Van hé ni nklykef uis derXeder anden TRERRI G 19 clober 1895 HoUandsche ülaatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOimG van PAARDEI en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 A BEIMMAN ZN LjyOB TIENDBWBO D 60 Aan Zemiwlijdt rs en Zenuwzwakken Tbans ia de 25o oplage verscbenea ran het boek De Zd Boproetd en aan bevolen door de heeren l rof l r Meriniére Porijs I Prengruber Dujardin Baumetz l iirijs BouehOt Parijs Qoh Kath Dr Sobering Km Gci Baib Dr Cyurkoweoh Ity Weonen Opperslafarts Dr Jeohl Weeuon Opperslafarls llr Schiesl Kmg Chef arlB Dr DarSOB PariJB Chef art Forestïer Aken Diatriotaarta Dr Grossmann JühliDifOD nitz Diatriotsarls Dr Busbaoh üii l Krankart Dr Steingreber ChareatoD Consul Dr ï Asoheubaoli Corfu ür ined Corrazza Venetië ADgeVille Parijs Lavabre Parijs I Wille ïaufkirchsn II II Cabiliot ArcacUon II Fortget Lonzac Guilloneau Bor deaux II It IjabatUt Bordeaux II Bougavel ha Fer nère L Hlrsohfeld Weenen H H Iiieberi Innsbruck ƒ Hammer Plauen II II Weiner Weenen M AuSt Broctoii II II Matusohlechner BrixD uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden iimtrent den aard der zonuwzw kte bare oorzakeu en j evglgon onderricht to geven en genezing te vinden Het liandelt over bet bekend worden van de Physiologische ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wgze op ons zenuwgestel kan eworkt worden en wel met een suooes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot di uBste gegeven heeft Het wordt dorhnive aiin ieder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke zich kenmerkt door habitueelo hOOtdp n migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelijke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn en aan de gevolgen daar van lyden soomede aan fTerlammingeD Spraak verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door do bokonde hulpmiddelen als onthoudiDgs en koudwaterkuren inwrijvingen elöotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personeu die vreezeo door beroerte overvallen te worden on d iartoe reden hebben wegens veisohijnBeien van voortdurend angStgevOOL bOneveldheid van hoofd hoofdpyn met aanvallen van duizeligheid flikkeren n donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsulsen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de liovengenoemde calliegorien van zenuwlijdersbehooren eoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervatlende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen wdlen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkregen is te Amsterdam M CLEBAN Co Helligeweg 4Z Rotterdam P E tan santen KOLFF Korte Hoofdsteag 1 Utrecht LOBRT PORTON Oudegn cbt b d Gaardbrag F 82 GebrS StollAverck s Chocolade en Cacao DcBimatige door de nieuwsto uitYindingen op martünaal goniod rerbeterde hbricatie en uitsluitend gebruilc van fijn en fijnste grondstoffen garandeeroi len Terbriuker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een nbeTelenswaordig fabrikaat nauwkeurig beantwoordondo ac den inhoud der lesp i itikotten De Firma beiiaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eore Diploma s gouden enz Medailles een bewijs v a uitmuntend fijn fabrikaat Beeds lSJ4 klireef do Accademie naüonal de Paris Nou VOUB déoeniona nno H dliiIIe d or premi claiwe on oonsidOraUon aevotre exoeUmta tobrloatlon de Chocolat bonbona varies eto etc SiOllwerck c fabrikaat is Terkrijgbaar bij H H Conliseurs Banketbakkers enz enz Jeneraalreirtegenwoordiger oor Jiederlandjolius Hattemlodt ijneterdJim Kalvorslraat 103 j BDfNENLAND GOUDA 15 October 1895 De Voordracht n den heer W van Zuyieo op hededATond gaat niet door wegens te weinig deelnemiDg 6g de heden gehoaden trekking van da TaotooQiialliDg roor Hotel ReisweKen z n de pryzen aan da Tolgsnde DDmmers ten deel garallen f 100 000 No 40335 f 25 000 No 149840 f 10 000 No 173681 f 10 000 No 1591 4 f 5000 No 161852 Alle overige nammers va i f 5 Bij de op heden gehoadeDatnbostedÏQg voor het waiichen van linnen en wollen goederen ten dienste van het militair hospitaal alhier is de toewysing Toorlooptg gedaan aan J C Leerintreld alhier Beroepen hg de Gereiormeerde Gemeente te Waddingnaen Di T Rispens van Hoenkerk j Voorgedr Hit ii ï kantoorhopdfir aan d te S oon te Haastrecht L Roth lantaarnop Steker en nachtwaker De jaarlykaehe algemeene vergadering van de HoUandscbe Maatschappij Landbouw zal ie 1896 te Woerden plaats hebben indien bg lokale opname een daartoe benoemde commtBiie Dit het hooMbeatnor daartegen geen bezwaar beeft Bvepals by zijne torige lezing in de resi dentie over Bet Ntenwe MoedertaalOnder wgsc mocht de beer J H van den Bosch leeraar aan de R H B School alhier zich ook Zaterdagavond in ene zeer talr ke omkomst verbeagen Onder de aanwezigen werd opgemerkt de heer Eerdgk lid van de Tweede Kamer der Staten Geaersal Volgens den inleider is taal klank en is elke taal individueel Het gaat dan eigeniyk by het taalonderricht meer om de leerstof dan om de methode de eerste vraag is wat moet gedoceerd worden en dan hoe moet gedoceerd worden Ieder kind brengt volgens den heer Van den Bosoh zgne taal mede en al wat men bet FEVILLETOX M01 BJJOlJ OF VIJP DAGEN IN PAHUS Ik vond doarentegeu dat alles in Parijs zijn gewonen rastigen g ag ging wanneer men namel k de Bonapartisobe bladen uitzonderde die onophou delijk de trompet staken en alle geruchten aangaande een ooup d état van Napoleons kant als laaghartige onwaarheden verklaarden en dat men allren van de roode repubtikeincQ eena revolutie behoefde te vreezen Maar nu evanmin als vroeger voel ik iets onder m ne voeten branden nam ik de vryheid aan Is merken Maar wij die dunne zolen hebben voelen bet dea te beter Van den lOden December 1848 af hebben wy met iedere maand do uitbarsting verwacht vau den Ifiden April af met iedere week en van den ISden November jl met lederen dag Vraagt mea Thiers en Cavaignao dan sullen tij antwoorden dat tij die ieder aur iedere seconde verwachten Beeds sedert den ISden der vorige maand komen zij met faunne aanhangers lederen nacht in de ohambre des dépat bijeeta en eenden hunne spiounen uit om de muren van het paleis de VFAyséo ten einde te zien of het licht is in do vensters van den president Tot heden ia het er donker geweest Maar eenmaal wordt het daar licht en by hen donker in den gewonen gang van het tegenwoordig taalonderwys als taalfouten toerekent zgn geen taalmaar eenvoadig ichryffonten Alleen toch wat wg by het gesproken woord als tont knnnen waarnemen dat zya taalfouten en alle letters die geen klank zijn kan de leerling eenvoudig weglaten De conclusie wairtoe de inleider kwam is dat bet oude geleerde van het taalonderwys moet worden afgeleerd en bet nienw aangeleerd liefst zoo spoedig mogelyk Daarna het leten ia de Nieuwe Moedertaal behandelende wees de beer Van den Bosch er op dat wy moeten lezen alsof y spraken waarby de leerliagen zich critiseerend oefenen aan elkander of volgens den stelregel van den heer Van den Bosch aan elkaar Bet turen op de zwarte karakters en letterteek ens op het boek vervalt daarby en wordt vervangen door luisteren waardoor de leerling met veel meer opgewektheid en lust werkt vont al wanneer de onderwyzer een onderwerp met zyne leerlingen weet te behandelen dst hen boeit Dan krygen de jongens 1 aalbegrip een gsheel nieuw artikel in ons onderwya want aldus de heer v d Bosch het tegenwoordig taalonderwijs is een rommel van wanbegrip Vervolgens werden door den inleider nog behandeld de styl oefen lagen en ook bierby liet hij scherp uitkomen dat er een wanbegrip bestaat omtrent hetgeen men stylfouten noemt Zyns inciflüB H een stylfotit eentoadlff ëCm fout in de voorstelling Naar cèwo mededeelt Jieeft Zaterdag jl eene combinatie haar besli gekregen tot bebouwing van bet uitgestrekte thans nog als weiland gebruikte terrein gelegen achter den Bezuidenhontscben weg tusBchsD de Engelache kerk en laan van Nieuw Oostelnde te s Hage Het plan bestaat er 1300 panden deels heerechoi zen deels villa s te bouwen Omtrent de ramp in de Tnlpatraat te sGra venhage vernemen wij nog dat het jongetje dat ernstig gekwetst werd vooral aan t hoofd en thans in t ziekanbnis verpleegd wordt een zoontje is van dan metselaar P Meijer wonende in de Sir te ma straat Het kind wan met den zoon van lyn boarman den huurkoetsier naar den etal gegaan De zoon van den koetsier ontkwam de kleine knaap kon zich niet inel genoeg redden 1 Omtrent de jongste braodstichtingtn ene allerliefste uitdrukking in een beschaafd land anno 1895 scbryft roen i it Dombnrg aan het Hbl c Ter inlichting van degenen die zich de beteekenia der gemelde datums niet herinneren diene dat Louis Napoleon Bonaparte den lOdon December 1846 tot president der Franscbe Eepubtiek benoemd werd dat len 15den April 1851 door de nationale vergadering het vooretel van den president inhoudende dat zgne civiele lijst met 200 000 franken jaarlijks zou verhoogd worden tot onderhoud zijacT stallingen verworpen werd Verder dat den ISden November eene motie van Thiers aangaande het recht der nationale vergadering om een generaal te benoemen voor de troepen die de nationale vergadering zouden besohermon werd afgeweten en dat dien en gevolge de uitvoerende maoht geheel in handen van den President kwan Het was na deae stemming die met twee stemmen verloren werd dal Thiers uitriep L empire s est fait Maar ii propos hernam zgne excellentie Lówenhjflloi morgan geef ik eene muzikale soiree voor m JD ouden vriend den president Wasterstrand waarbij ook zi jne talentvolle dochter zal optreden Ik ontvang bij deze gelegenheid verscheidene landslieden heeren en dames die onlargs alhier z n aangekomen onder andaren Jolin en zijn bokoorlyk wijije ik mag u zeker ook verwarhtenP Ik nam natuurlijk dose gulln uitnoodiging aan boog en vertrok Des avonds te negen ure van leuzalfden d ging ik de lange rij equipages voorbg dia langzaam naar de poorten van het paleis der Bourbons of bet palais da l Elys e nationale cooals het toon genoemd werd opreden Somtyda komt men te voet vroeger dan degenen dia r den en dit moge tot troost i S MWSH SBHP BHHHaPWSH W PWi BHBH Daar t nu toch waarlijk hoog tyd begint te worden dat de daders der herbaalde brandstichtingen alhier ontdekt worden bobben eenige ingezetenen f 100 uitgeloofd voor dengene die eenige aanwijzing kan verschafTeu welke tot de opsporing leidt Voorloopig he ft dat nog geen gevolg gehad Wel zyn in deuralfden nacht van de twee laatsta branden door vier vrouwen die op deu BoogeD BiU stonden om er naar te kyken naar haar beweren twee mannen gezien die door het vroon slopen in de nabylieid van oene rieten loods daar geplaatst ten behoeve van de werken aan de duinglooiing Toen de vrouwen het duin afliepen verdwenen de mannen Eene andera vrouw die in de nabyhaid woont verklaart dia mannen eveneens te hebben gezien zy trokken op bare nadering hunne jaastn over de hoofden en gingen weg De schuur van Louwersevan de tBrouweryt was verzekerd maar niet de inhoud zestien voer hooi ongeveer f 100 aan haver voorts de winterprovisie aardappelen gereedschappen enz Van de schuur van Betje van Sluis was dank zy eener bVpotheek de helft verzekerd van den inboedel echter otets Deze menseheu die tot de Ohriitelyk Gereformeerde gemeente behooren verzekeren nooit ïats omdat ty zulks met den CbriMtelgkeD godsdienst in atryd achten Sene beschikking van den minister van oorlog is ootraogeu op bet ingediend adres door bet Ned Landbouwcomité waarby verzocht werd by de levering van spek en aanverwante artikelen ten behoeve van het legar alleen in aanmerking te doen komen datgene dat den stempel draagt van den Nederlandacben Hlagerabond Oe minister dealt daarby mede dat by de eerstvolgende aanbesteding voor de luvaring van spek bet opgeven van twee insebry ingapryzen zal warden toegelaten en wel voor de levering van spek volgens de beataandfl voorwaarden waarby da lavering van Amerikaansch sp k niet ia nitgesloten en voor die van iDlandsch spek voor ien van den stempel vaq dsn Nedeilandscben Slagershond De heer W C v d W onderwyzer te Vlis ingen die wegens las geven in tot het middelbaar onderwys behoorende vakken aan twee tot één gezin behoorende jongelieden door den kantonrechter ta Middelburg is veroordeeld tot f 20 boete subs 4 dagen hechtenis heeft van dat vonnis hooger beroep aangeteekend trekken voor bon die paard noch wagen hebben Zoo dikwijls ik bet br edQ bordes van dit paleis opging en dit geschiedde bijna lederen Donderdag gedurende hat winter seizoen van I860 op 61 heb ik gedocht aan degenen die dezen stoep betreden hebben Db markiezin de Pompadour i bewoonde dit paleis tot aan haar dood in 1784 Toen zij haar einde voelde naderen gaf eij haar biechtvader beval haar dadelgk naar Versailles te vervoeren Zij had het koninklijke privilegie daar te mogen sterven maar dit was bat eenige koninklijke pririlagie dut z missen moest Zij stierf vuor hare equipage gereed WOB Daar werd in het jaar 1793 prinses Klizabetb dfl ongelukkige zuster van den ongelukkigen Lodflwijk XVI gearresteerd nm haar hoofd onder de guillotine te laten Daar nam Napoleon I zijn intrek in 1815 na de terugkomst van Waterloo maar hg bad het er niet rustig Korten tyd daarna resideerde er de Uussische keizer Alexander terwijl zjjne kozakken in het bois de Boulogne do booman omhieuwen die huu toe brandstof moesten dionea Vele hoog geplaatste personen hebben mat meer of minder zware treden met meer of minder ligt geweten deifl trappen besteden Nu woonde er Louis Napoleon Bonaparte de President der Republiek en hij had het er rustig De dans wss reeds begonnen en het ging er levendig toe in de niet zeer ruime feestzaal Het verraste mg daar zoo vele jongs ofBcieren meest luitenants te vinden Onder het vorige seizoen bad ik er geen militair beneden den rang van majoor aangetroffen Het was het nieuwe militaire despotisme dst nu zyn eersten pas maakte De toiletten MBMn aHMaaaaHMHHMaaMMaHBMMMiK De Utrechtsche Ohristelyks werkliadanvar eeniging heeft zich aangesloten by den Cbristetykon Nationalen werkmansbond voor Udan van de Ned herv kerk Oeze bond tracht de werklieden diaHdayn van de Ned Herv kerk los te maken van of te bewaren voor Patrimonium en soc dem vereentgingen en hen te doen medewerken tot den bloei van die kerk waartoe sy babooren Ook is aan de afdeelingen verbonden een liekea weduwenen pensioenfonds by ziekte wordt uitgekeerd f 5 per week gedurende 26 weken in ééa boekjaar weduwen van lades ontvangen eene oitkaering van f 25 in h t eerste jaar van het lidmaatschap van f 40 in het tweede jaar en f 50 in bet derde jaar na drie jaar lid te zyn geweest ootvaagaa zy eena wekeiyksche uitkeeriog en op 65jangen leeftyd na minstens I5jarig lidmaatsfihap ontvangt men eene wekelykscbe aitketrïng Nog ia de zg wareldtantoonstelting van het reiawezen in wezen en reeds haaft iemand in t Il bic een plan ontwikkeld voor eene nieawe dergelyke kermis in 1898 natuir lyk want op dat jaar vestigen aiob nn a de oogen van alle fantastische plannenmakers Deze nu wil alsdan eene plaats op Java getrouw nabootsen een kampong met waronga gardoehnisjas waarin da bawonera hunne eigenafirdiga üidutriefiA uitoelaDeD de alooBaloon met het regantshaii de milsigit de Cbineescbe kampoag enz een en ander raet ene beplanting van eohte koko palmen pisangbooman enz mitagadera Ja vaansobe nationale feestan en plechtigheden van verschillende volkstammen £ n op een zoo getrouw mogelyk nagebootsla mailboot zoo men den overtocht over het IJ doen Men kon voor dia gelegenheid den 100 getrenw nagebootaten olifant laten ataan alsook den reiskoffer ea de Gbineeeche kampong waarvoor man te Amsterdam seker wal damesbediening genoeg zou kannen vinden zon ougetwytald een groote aantrekkingskracht uitoefenen op landgenoot en vreemdeling Men mag echter nu at wel beginnen te be proeven of aloon aloon kokospalm en pisangboom zich laten planten en willeo groeien in Hollaadschen veengrond Voor de betrekking van directeur der ge meentewarken t Vlaardingan op eene jaarwedde van f 1800 zyn 63 sollicitanten Op bet driittal komen voor de heeren 6 K Itz bouwkundig ingenieur te s Graven hage h van Krimpen civiel ingenieur te Leeuwarden J N van Rugven civiel ingenieur te Arobeni der dames waren zooals vao xslf spreekt fraai ffl kostbaar Er was zeker geen gebrek aan aohoonheid en beralligbnid maar er was overvloed van blanketsflt en diamanten Vele dames droegen op hoog opgemaakt haar kroonea of diadoemen box t met juwoulen Kr wss eene volmaakte schoone tegenwoordig eene jonge Spaanscbe met lichtrood baar en zwarte oogen De Spaansohe zon heeft hare luimen Onder deze talrijke menigto menschen waren er wellicht dte reeds de keizerskroon op Napoleons hoofd zagen maar ik twijfel er aan of iemand die op het hoofd der jeugdige schoone met het roode baar en de zwarte oogen zag En toch kwam die er op Ik tÉijffll er ook aan of ook hg dit in de verte vermoeade hg de man met de korte beaneo de aacbgrauwe huid de half gesloten oogen den langen neus net dito knevel en den mond met den lereolypen glimlach koel en yiig als do zonneschijn op een Februaridag in het Noorden Hij het was de President self ging eenige malen de feestzaal rond terwgl hg als gewoonlijk sgne nicht prinses Matliilde de dochter nn Jerone en gemalin van vorst Desaidoiï die eohter nooit te Parijs kwam wanneer zijoa gemalin daar was aan den arm geleidde Prinses Matfailde had toeu reeds in hare figuur iets van de matrone zg zag er wel deftig uit maar werd toah het meest bewonderd om baar halssnoer met juweelen zoo groot als een vingerlid Ken oogenbtik stond ik vlak bij haar aan het buffet of in het vertrek waar verfrisaokingeD gebruikt worden en waar da Champagne ea de truffelpsateieB verzwolgen werden voornamelgk door de jonge militairen rarAaarva