Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1895

34ste JanFgangk Donderdag 17 October J805 No 6790 wmmL wmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimtp Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maasden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Burgen J ken Stand GEBOREN U Oct Abr hum oudern A de Korte en J Hearkens Jolmuna Miirm oaderH J P ïrd Reeden en A Blanker Heudrinn onders lyi J van der Horot eu J Boer 12 Nceltóe oudi rs A H Knlik en M Bloot 13 pJarptareUia Jacobn oiidt rs P Tan Etick en H Dukter Pftronutl ouders A van lieeuMen en P Luflpeu Alida Aiitonm oudéra C de Kort fu C W van der Hoeve l4 Dirkjf ouders 1 Boer en A Busscher f Adriauus ouders F de Broin en J leborst OVERLEDEN 11 Oct N D Smiti hDiB r van G J de Jong 90 j 12 J P de Jong 20 j F ölegt 4 ra B L van Veen 77 j 13 C J Heijster buisvr van H Heyster 69i j F C Boegheiiu O ra 14 G van liVyngaaTdeó 3 oi Haastreoht = GEBOREN Ëliiibeth Adriaantie ondern W J van Dam eo C Verwoerd Wilbeiraina Adriaoa Maitia ouders H Houdijk en M au Rgn Cornelia Tbeodorus en Tonia Ma ia ondera C Baars en A H Derka ADVERTENTIfiN ♦ Op den 14n October werd ons een flinken Zoon geachoQken M M V LOON A V LOON geb V Leedwbk V De Heer eij Mevrouw MONTIJN ScHBLLiNO betuigen han dank voor de vele bewüzen vao deelneming bg het oreriyden van huD geliefil Kind ondervonden IJsclu b GP L DA JAARJilJKSCHE Vryilag M 18 October op de Bovenzaal van deu Heer A DAH Kleiwetp des avonds ten 8 ure Fanten van behandeling Bekening en verantwoording van den Penningiheester Wgziging van het Reglement Verkiezing van een Bestunralid HET BESTUUR Kiespijntinctuur geneest TAND on KIESPIJN ZINKINGSen ZENUWPIJNEN op TANDEN en KIEZEN Flacon met gebruiksaanwijzing zgn yerkr gbaat 10 Cent per stuk bfl J van OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA WIJNHANDEL VAN ALPHE LEUEBOER TEROIXMRDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 A PARXJTS TPw i i Si tr aBAJMDS MAOASINB DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verweken de Dames die ons geüln treerd modealbum voor het r zoen noch niet ontvangen hebben all ie viUen aanvragen aan ii JULESMUZOTaC Plri HetMlre wordt dan omgaand gr tl en fpanoo toegezonden Bestellingen van af 85 francs vrij van alle kosten aan huls met B verhooging HélipMI k iilMr IiIIkmJmIJJ Gouda SBelper druk van A BwnKnm Zoo In liossing dti Liidingf Mfi EAGEELEOLEN gedurende de lossing tot 67 Cent per H L k 2 k vr te huis geleverd Aanbevelend A LAMBERT TÜBP8INGEL Gouda Oct 95 Prima Eng Cas Cokes i Concnrreerende en Belgische Anlhraciet Prijzen len Mede het geluk de hand Iloofdprys ev 500 000 Hark De prtjzen zijn door den üitnoodig ing tot deelneming in de Kansen Tan door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Gflidloterij waarla zeker 10 Mtllloen 981 720 Mark gewonnen moeten worden De pr sen ran deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan elechta llS 000 loten barat zijn de volgende De hoogste prijs ia eventueel 500 000 Marie 46plrüzentt 5000 M 106 prijzen H 3000 M 226 prijzen a 2000 M 822 prijzen Tl 1000 M 1325 prijzen ü 400 M 20 prijzen u SOO M ISSpriji Ji200 150 M S8050 prijzen o 155 M a 60 000M 7990pr a 184 100 98 M a 40 000 M 7448prijz i 69 42 20 M 90 000 M totaal 56 800 prijzen Premie van 300 000 M prys a 200 000 M 1 prijs i 100 000 M prgeen a 76 000 M 8taal gejcaraudeerd 70 000 M 66 000 M 60 000 M 56 000 M 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prijzen 1 prya prijzen 21 prijzen 10 000 M en worden deze in eanige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Se kl tot 55 000 M in de So tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5b tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e toi 300 000 M len met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prljstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot sleohti Quid 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking de ofBcleele trekkingslijst TrekkingspUn voorzien van hot Wapen van den Staat die de pr a van da loten eu de verdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzonding van de prijzen geschiedt door m direot en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding W ledere bestelling kar roen eenvoudig w f per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaals hebbende trekking zoo spoedig mogelyk pf uiterlijk tot 3M October e ft met vertrouwen tot Joseph üeckscher Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Dnitsohland TANDARTS E CASSUTO Turl markt 172 Gouda SPEEEKÜBEN van 10 tot 12 en vmi 1 tot 3 nnr Zondags uitgezonderd Dames en Zinder EOKKEN BL0U8EN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAAKS TKICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies onz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN l ISli k Mil MARKT 130 miL ¥ffl 9 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afd GOUDA en OMSTREKEN Uv PRUZEM aangekocht voor bovengenoemde trloling zijn VKIJÜAG te bezichtigen vuor houders van Loten bU de Firma Gebr BLOM TREIiKIi G 19 October 1895 Hollandsche maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 2S A BEIimMAKf ZN LATHGB IIEyDEWJSG D 60 WINTERSAISOEN 1895 Hoogstraat A 127 Gez van DAITTZIG hebben de eer de ONTVANGST te berichten eener zeer fraaie Collectie 1v£o de ls oe ide3 Tevens bevelen zu zich beleefd aan tot het leveren en maken van COSTUMES Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thans is de 26e oplage rersohenen ran het boek vDe 2Se Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merinlére Parijs Prengruber Dujardln Bau mebS Parij BOUChOt Parijs Ge h Eath Dr Schering Kras Ges Eatii Dr Cyurliowecti Ity Weenen Oppflratafarts Dr Jeohl Weenon OpporstafarU Dr Sohiesl Bs3ig Chef arts Dr Darses Parija Chef arts ForeStier Aken DiBtrictsarts Dr Qrossmann Johliaf en nitz Diatriotsnrts Dr BU8bach irk Krankari Dr Stolngreber CbarentoQ Conaul Dr v Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië Angeville Parija Lavabre Parijs II Wille Taufkirohon CabiliOt Arcnchon II II Porteet Lonzao Ouilloaeau Bor deaux II It Labatut Bordeaux II II Bougavel I a Per rière II L Hlrsohleld Weenen fr II Ijieber Innsbruck 1 Hammer Plane II Weiner Weenen H AU8t Brocton I Matusohlechner BrixD uuwziekten en Beroerte Uiddelen ter voorkoming en genezing Het doei van dit verkja ia kennis te verapreiden omtreht den aardser eenuwzwakte hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologiaohe ontdekking Itoe op de eenvoudigat denkbare wjjze op ons zenuwgealel kan gewerkt worden en wel met een aucces datKoowel een groot aantal uitstekende artaen als de geneeskundige pera aanleiding tot diacuaaie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan zlekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlgheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hootdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondentieid Slapeloosheid algemeeue liohamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die dooi Beroerte getroiïen zijn en aan de gevolgen daar van lyden zoomede aan verlammingen Spraak verlles of moeielljk spreken Stijfheid ia de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen ala onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk annalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verachijnaelou van voortdurend angstgevoel bOneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duheligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aao allen die tot de liovengenoemde cathègorien van zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleOkZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met EATHAEEINEB S ENEIFF UALE KOFFE en gij bespaart 95 centen per pond der geeatelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos ts verkrijgen is te Amsterdam M CL15BAN Cc Heiligeweg 13 Rotterdam r E tan santen KOLPP Korte Hoofdsteeg 1 Dtreohti LOBRÏ porton Oudegraoht b d Qaardbrag F if Ictoriawdter ui f de VictoriaSron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Vanh oninklyke ïuis derjfederlanden BINNENLAND GOUDA 16 October 1895 By het te Rotteidam gehouden examen voor Kheepsmeter van binnenvaartaigen slaagden de beeren H Prinaen C J G lok en L van Dorp kommiesenTerificatenr te Delft Vlaardingen en Qonda eu de Rnibteoaren J Zwaan atra te Delft en Stongie te Brielle Ala Toorloopig directeur der Zftngv reeniging D Lofstemc te Waddinxveen ia benoemd de beer Jac f d Geur aldaar In e lite tergadering van het LeeigeielMhap te Waddinxv en zal 23 Oct optreden da baer Da Kogge Benoemd tot leeraar by do Ned Iiraël Gemeont te Woerden de heer H Trompetter ta Bolikaid Bedankt oor bet beroep by do Ned Hor vormde Kerk te Vinkeveen door d F F J van de Planobe te Goaderak Ten bawsze dat op de aanataando jaarlflkacbe paardenen veemarkten te Woerden waarvan de eerste zal plaat hebben op Maandag 2 1 October en de tweede op Woensdag 23 Octolier a a vele beesten rorwacht worden moge dienen dat de vorpaohting Tan het marktgeld die ten Itaadhnize plaats bad da pacbtiom opbracht van f 405 In aanmerking nemendet dat voor elk beest 10 centa op d markt wordt gevorderd kan dit bedrag aan eniyk worden genoemd men koestert dan ook de ferwaohting dat Woerden lya reeds gerestigden naam ten opzichte der jaarIgbscbe Teemarkten ook weder dit jaar zal handhaveii De rechtbank te Rotterdam ontsloeg gisteren van alle rechtsvervolging G J N koopman te Schoonhoven beklaagd geweest tan poging tot omkoopiog by de verkiezing ran gemeenteraadsleden te Schoonhoven Voorts werden veroordeeld D E ryksveldwachter jaehtopsiener te Baaatreeht wegens mishandeling tot f 25 boete sobs l4 dagen hechtenis P H los werkman te SobooDhoven wegens mishandeling en wederspanoigheid tot 45 dagen Te Terautwoorden had zich daarna A T 26 jaar voekooper wonende te Montfoort FEVILLETOIM MON BIJOÜ OF VIJF DAÖEN IN PABUS WaoDBe ik olairvoyint waa geveest had ik geen moeite gebad hot tweede gereohl te zien Prankryka vrgheid tteggeapoeld door het bloed zijner Eonen De President en ijjoe nicht dronken thee Het was voor het eerst en het laatst dat ik den sphinx den mond sag openen ik zag hem eelfs iijne thee blaten Br was dus tooh iets dat hem te heet was i t waaraan hy vreesde zich te branden Te elf uur was hij verdweneu maar prinses Mathilde nam nt eene poos de honneurs waar Te half twaalf werd tot ü nale een woeste galop gespeeld Het dwarrelde voorl mijne oogea van epauletten en bal ooiffures van roode paotalona en witte zijden aergie De vloer golfde de muren schudden Ik gevoelde my wonderlijk te moede maar ik kon niet denken dot bet geweld van het xwaard la belle Pranoe omarmende reeds met hasr wegdanste Het WU precies twaalf uur toen ik over den boulevard dea Italians haiswaaiia keerde Ik bleef daar staan eo luisterde naar een dof getuid dat van de place de la Oorcorde naderde en weldra zag ik eene groote koets met twee gendarmen te paard er v6 r en twee er achter aaukomen Wie zou er te middernacht onder eaoorts der po Hem werd ieu laste goles d in den nacht tui 26 op 27 AuKHstua 1895 te WiUeskop lo een aan J v Mietenburg toebehoorenden atier en 2o even kalveren en één koe alle aan W van Schaik toebehoorende uit de bg die personen in gebruik agnde weiden te hebben wef genomen met het oogmerk om zich een eo ander wederrechteiyk toe te eigenen Z 8 getuigen werden in deze zaak gehoord Allereerst v Miltenbnrg die verklaart den 26 Aogostne aan bekl voor f Ö6 te hebben verkocht een halfjarigen stier welke bekl in den morgen van deu daaraanvolgenden dag zou komen afhalen en dan contant betalen In den morgen van laatstgemelden dag ve nam by echter van zgn knecht die naar het land was geweeat dat de stier verdwenen was Hy had toen een boodschap naar bekl gezonden houdende dat hy a avonds moest komen om te betalen Bekl was echter niet gekomen Bekl zegt dea atier van v M gekocht te hebben doch beweert dat er geen tyd bepaald ia van betalen Ook getuige v Schaik verklaard in gelgken geest all v M onder conditie van contante betaling Reeds meermalen had hy aan bekl veo verkocht en steeds a contant Bg den verkoop is het een contante gewoonte dat er gezegd wordt balen en betalen c Bekl beweert dat ook met dezen getuige niet gesproken ia over betalen Met al bet bovengemelde vee wns hy naar de markt te Rotterdam g aan had het daar verkocht voor f 390 eo kwam a avonds thuis komende tot da ontdekking dat al het geld dat hy geborgen had io een boekje verdwenen was Waar hg het kwyt is gerr akt kan hy niet zeggen Bekt die vroeger bskand had den atlw by V M te hebben gebaafd trnk dit thana in en beweerde dat dezen door zgn vader en get K Berghoef is gehaald Berghoef preekt dat ten atelligste tegen Hy erkent de koe en kalver n zelf hg v Schaik te hebben weggehaald Het O M al het geblekene refereerende was van meening dat bewezen is hetaan bekl ten laste gelegde waarvoor een zeer zware straf moet opgelegd worden en wel vier jaar gevangeoiaatraf De verdediger van bekl Ü A P N Kooien advocaat te Utrecht trachtte ïan tetoonendat in dezo geen sprake kan zyn van strafactie De verkoopers hadden zich tot den burgerlykeu rechter moeten wenden Op dien grond vroeg pleiter vryspraak Uitspraak over 8 dagen Met 1 November e k ia bwDoemd tot litie rijdon raompetde ik Het doffe geraas van het rijtuig dal ik niet meer Esg was het eenige antwoord Maar weldra was ook dit galuid uitgestorven en biermede eindigde de eerste dag Deo volgenden morgen vroeg werd ik gewekt door het garoap Parya is ia opstand Men kan van minder helder wakker worden Ik bemerkte dadelijk dat bet mijn hospea was die zich over my heen gebogen bad Parga is in opstand vervolgde bij de nationale vergadering is ontbonden Cavaignac Changarnier en Lamoncièru zijn van nacht gearresteerd en naar Ham gevoprd Onophoudelijk rukken trospen Parijs binnen de President is reeds te paard in de Champs Ëlyséesl Aba dacht ik gisteren noodigde hij op tbee nu onthaalt hg op koffie I Spoedig was ik gekUed eo op straat Het paleis der Tuilerien was in da nabyfaeid n ik spordde mij het eerst daarheen in de straat KivoH langs het hooge ijzeren hekwerk by dit paleis zag ik groepjes van lieden met kielen aan die zich moeite saven om iets te lezen dat op de steeuea palm welke het traliewerk vereecigdeo aangeplakt was Maar het was nog te donker om te kunnen lezen Niet een van do menscbea dis ik ontmoettr scheen verrast of ontsteld Hoe loa het ook mogelijk zijn in Parijs over zoo ieta onthutst of verbaasd te wezen Eindelijk ging da zon op voorafgegaau vau een koeltje dat deA lichten uevel van zooeven verdreef Nu kon men de proclamatien leien onderteokend door Louis Napoleon Hy noemde zich nog Président da la répnblique fï an9aiae De earste para hoofdredaotanr van het xUtrechtscb Provinciaal en Ste eiyk Dagblad mr J H Valckenier Kips advocaat en procnreor lid van den gemeenteraad te s Gravenhage By bet begin der najaars ezamenB voor Dderwysers biykt uit de vele oproepingen Van genieentebesturen dat in het gebrek aan personeel nog weinig ia voorzien Zoo zgn er gemeenten die 3 en 5 onderwijzers ie geiyk vragen De gemeente Bmmeu zit evenals Itgd in den grootsten nood ly vraagt er 11 Men meldt uit Amsterdam De heeren Justus van Maurik en Jan Bron gem hebben het initiatief genomen tot het beleggen van eene vergadering van bewoners fan Sipgel en Heerrtngracht naar aanleiding tM den ongezonden toestand van die buurt waar zich vooral den laatsten tgd verschil lende ijpbusgevallen hebbeo voorgedaan I I Twee te Üarderwgk gestationaeerde rgks 6ldwachter8 zagen Zondagmorgen aan het itation ErmeloVeldwyk e en vóór het ver rek van den trein dat eene ichyubaar met Jroenten beladen kar stilhield en eenige kisten ngs den niet gebraikeiyken weg het i tntion tqrerden binnengeamokkeld Daar die haodel ze bun argwaan wekte gingen zg ondertt kon wat er in da ktaten was eo spoedig ble k het faun dat er 1300 doode apreeuwea in waren Daar nu de spreeuw wettelyke bescherming geniet als voor den landbouw nuttige vogel is tegen den verzender van deze kisten pro cesverbaal opgemaakt Het stoffelijk overschot van jhr C Hartsen te Hilversum werd gisteren te half één op het Oude kerkhof aldaar ter aarde besteld Rr waren vele autoriteiten en eene groote menigte belangstellenden aanwezig en vele kransen bedekten de kist Het lyk werd door kweekelingen van de Kweekschool roor de zeevaart naar het graf gedragen De oud minister Havelaar een commissaris van de Kweekschool voor de zeevaart de beer Bierena de Haan en een der firmanten van het handelshuis Gebr Hartsen voerden het woord De toon van den overledene bedankte voor de eer dezen bewezen en ds Hulsman sloot de plechtigheid met gebed De vVereenigiog ter bebartigiog van de bfllangao der vrouw te Rotterdam haeft een informatiebureau opgericht om ondera van t m graaf luidde De nationale vergadering is ontbonden en bet algemeen kiesrecht hersteld Verder kwam men te weten dat de President tot veiligheid der republiek die gezegd werd ernstig bedreigd te zgn geweest genoodfaakt was geworden behalve de bovengenoemde ook da generalen Bedeau La FIQt eu dan overste Cbarras allen als vurige republikeinen bekeud alsmede Thiers oriealist of republikein al naar de omstandigheden en Lagrange de socialist het hoofd van de vermeende yroodea gevangen te nemen AUeags kwam er meer leveu in de groepen der arbeiders en een toonemoud gegons deed zich hooren waaruit men nu en dan do kroten ondfrscheidde ff De nationale vergadering ot tbooden 1 Adieu mon père Nicolas riep de eon Adieu mon père Nicolas was bet rpfrein van een te dier tijd algemeen bekend liedje dat op Bonaparte zinspeelde dien men overal hoen wanschle waar men zelf liaf t van daan bleef Io bet liedje werd zelfs uitdrukkelijk Oayenne genoemd Maar niemand bad or iots op tegen dat tioie wensoh geuit werd ten opzichte van da nationale vergadering welker meerderheid uit legitimisten Orleanisten en Bonapartiston bestaande alles behalve populair was ff Het algemeene stemrecht hersteld sprak erern mooi 1 Het is een bank met eene dommekracht waaraan men heel Frankryk ophangen kan Cavaignac en Lamortoière in hechtenis viel eou dorde in abeal goed Nu krijgen de schimmen r n degenen die gedurende de Juni dagen onder hunne kartetschen gevallen zijn eindelijk rust Maar de Februari helden konden zich wel eens in hnone graven omkearen voegde een vierde er bg meiajeii die de school vertatan in te lichten hg het kiexen van haar beroep Dit bureau stelt zich voor de kosten eo den duur der opleiding voor verschillende vakken van haodenarbeid of wetenschap na te gaan en op aanvrage mee te deeleu en hoopt daardoor van nut te zgn oor baar die w onderhond wenschen te verdienen Men herinnert zich dat eeoigan igd geleden roor de Amsterdamiche rechtbank tereeht stond een schatter die weerspannig was geweest tegen den bede van den sohuttersraad die een vonnis van dien raad op hem kwam executeeren De rechtbank volgde de leer van mr Kappeyne dat geen wet of wettige verordening den bode met die functie belast en ontsloeg den schutter van alle reehtaverTolging t Openbaar Ministerie ging in appèl en gister rpquireerde mr Jolles vernietigtug van bet vonnis met veroordeeling van den schatter tot 3 weken en zulks op grond dat de bode wel bevond was alles onder medodeeling dat bij adv gen op last der regeering te dezer zake in elk geval een arrest van den Hoogen Raad zoo nitlokken Mr Eappeyee ook thans weder voor den scnotter optredende bepleitte bekrachtiging van het vonnis der rechtbank Dooi de politie te Delft is aangehonden en naar hot huis raa bewaxing te s Qravenh ge uvergebraeht M H oad 42 jaar werkman wonende te Maaraan wieoi opsporing en aanhouding is verzocht in t Algemeen politieblad Te Amsterdam zal van gemeentewege een kleermakerij worden opgericht Reeda geruimentyd is een conpeur met bgsnijder t n een paar kleermakers in het voormalig gymnasium aan den Singel bezig om voor de stedelgke politieagenten nieuwe lange jassen te maken terwyl ook de brandwacht oit die kleermakerg vau opperkleeren zal worden vóonien Widlernieuws kondigt aan de Aasterdammers de vertgonÏDg aan van bruiloft op rgwielen Ëen bekend wielrenner zal over eenige weken trouwen en bruid en bruigom getuigen vrienden en kennissen zullen allen op rgwielen naar het stadhnia gaan en daarna naar Breakelen rgdeo waar een dejenner wordt aangeboden Het jonge paar veieeoigt zich op een tandem tandein fit t Zy stappen dus niet io het bawslyksbootjtt maar op het buwelgkswiel i De republiek gered aiap een vgfde soyons amis Ciona I Het lam door den wolf gered Ik wierp een blik in de straat dewgt ik de nadering vaa sergents de vilte vreesde Maar tegen gewoonte vertoonden zij zieh niet Op zulk een dag moeste zij tooh op de been sgn Nu zg waren het ook maar waar waren de beenen Op hetzelfde oogenblik werd ik getroffen door een schitterend gezicht dat ons van de plsoo de la Oorcorde naderde Het was als zag ik eene vuurzuil aanrukken Les oarabiniera 1 riep men om mg heen Het nas de morgonzoo die op de koperen kaaketten en barnasseu der carabiniers schitterde Het duurde niet lang of zij waren hg ons Zij roden langzaam op in twoe afdeelingen Tussohen deze vartoonde zioh Bonaparte zelf te paard mat zijn oom Jerome asn de rocfater en generaal Maguan de opvolger van den afgedaakten Changarnier aan de linkerhand Het gelaat van den Presideni zag er niet anders uit dan lat vau den gastheer in het paleia de riStysée des avonda te voren Dezelfde half gesloten oogen dezelfde stéréotype glimlach Tuoh kwam het my voor dat hg er minder bedrukt nitug dan toen hy zgne tbee blies Vive la républfque I klonk het op de straat fVive la répyblïque I riep Bonaparte zelf terwijl bg zijn hoofd ontblootte Hy spreekt de uals y uit hetgeen reeds bg zijn eerste optreden in de wetgevende vergadering in het jaar 1848 het Franscbe oor kwetste Au diablel sprak dan ook iu mijne nabgheid een dargenen die pas gesproken hadden