Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1895

in een Rotterdamsclje herberg hebben een dertigtal studenten Vrijdagavond nogal bar huisgehouden ze moesien door de politie verwgüerd worden De hebren kwamen een poos later terng en toen oiitstond er een vechtparty mei de bui erfl waarain de politie met geweld een einde moest makeil Met een oud roeïbootje voeren Maandi twee werklieden de 2aau over toen midden io de rivier een grOote lak in het schuitje ontstond Een der njiannen sprong toen de boeit nog een paar metera van den kant was te Water en verdronk den ander wist zich te redden È boerenarbeider G S nit Herten Limdie te Gilzenrat i in Pruisen diende en IMrccte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 GOliDi ROTTIRDAM 1 24 06 9 40 1 44 RDAM 10 89 10 86 10 48 10 49 SB 7 S6 7 4t 8 07 DEM H 4 A o OOÜD A GODDi DEN BIAO H ge 6 6 1 7 207 43 8 30 9 38 9 4 1 0 1111 8618 16 I Ib 3 44 2 68 3 48 4 16 6 17 6 S8 7 68 9 38 Voorb 6 67 10 17 1 f lil 10 83 1 B5 ifiin 3 06 10 l6 10 64 13 06 13 46 8 17 3 14 8 86 4 18 4 43 6 47 6 60 8 28 10 13 Kmiiweg eu Nootdorp LeidMkendam en Hokaudorp F n3Vuy 3 l o 8 68i 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 34 10 83 III loi i 13 07 1 88 8 48 8 7 6 M 7 08 8 86 8 41 9 49 U lO lirSTBRDA Uf 0 O U B lO U 1 8 30 5 10 7 48 8 4 U IO Ol Bi BTEICHT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 48 9 87 10 61 11 46 I SO 8 08 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 7 10 10 89 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 99 6 86 f 04 t GOCBA 4 M STBBB AM 10 01 10 67 18 16 8 81 4 47 68 10 16 11 06 1 1 18 4 88 6 8 48 11 80 Stoppen te Blaisw jk Kroiaweg en Nootdorp Leidtckendam en Üekendorp Stojt NMTdorp L idMliei d m on Bleiiwyk Ki Uwèg on Hekudu Voor kot kutongerwlit No 2 te Botterdam itonden giateren teidcht 1 Wouter TOQ W en 2 Maaike van W balden sonder beroep en wonende te Rolterdom EorU Braodstraat De aanlrlacht lui lt dat sg gedarendedelaatitedageo TBodemaaDd December 1894 o ia de eerste dagen vao de raoand Janaari 1895 te Rotterden in pand no Ill aan de Bngo de Grootitraai tsrwj zg go n ▼ ftn beiden waren toegelaten tot de uitoefening der geneeaknuit waartoe de wet eene toelating rordert te zamen en in Te eeniging geneesof heelkandigen raad of bijstand atfl bedrgf buiten noudzaak hebben verleend aan de Trouw Tan A t d Boogaerd te BGraveDhage en wel de eerste bekl dnor 2e bekl in magnetiicken slaap te brengen baar een Tlok baar Tan de genoemde vrouw in de hand te geTen op te schrgTen de geDeesmiddeten die g 2de bekl alsdan vooraegt eu daarTan mondeling of Bchrifteiyk mededeelin te doen aan genoemden t d B en de 2de bekl door zich door den eerste bekl io magnetischen ilaap te Uten brengen alsdan een relaai ran den ziektetoestand ran de vrouw van gen t d B te geren en de geneeemiddelen Toor te Bchryren voor welke baHaodaÜDg zy herbaaldeiyk f 2 in Iwtaling gevraagd eu ontvangen hebben Voor beklaagde treedt lo raadsman op mr Jos V Kaalte advocaat te Rotterdare Door den griffier wordt voorlezing gedaan van een procei rerbaal van den innptctetir van Pol te s Grayenhage eu eenschryven van den hoofdcommissariü van politie alhier van eon proceeverbaal an den onder inspecteur van politie Vriei te Rotterdam en van een lltal brieven van den eersten beklaagde gericht aan den get v d Bogaerd welke brieven iuhieldeo rapport over het onderzoek van deu iichameIgken toestand vuu get s vrouw taande onder elk der brieveu het bedrag zynde f 2 voor consult en een bedrag voor mïdflelen en welk bedrag dan telkc ns door gei v d B aan leien beklaagde werd overgemaakt Aliou wordt overgegaan tot het hooren van don get V d B Getoi Je verklaart dat zyne vrouw lijdende en door verschillende doctoren behandeld was eu niet vooruitging dat by toen den ratd heeft gekt egen van zyu buiïbnas om eens den len bekl t e conanlteeran en hg toen aan laten bekl beeft geschreieu een brief waarin hy mededeelde dat zyne vrouw lydrnde WM o m aan buikpyn en dat by bem zon komen conBalteeren dat by op deu in bet prooes verbaal vermelden tyd zich naar den len bekl beeft begeven en ook daar beeft aaugeiroffeu de 2e bekl dat hg iu hit bezit was van een haarvlok zyner vrouw en toen den len bekt de 2e in slaap heeft gemaakt en 7 omtrent Bflue vrouw nogal juist heeft verklaard en hem toen door dau len bekl werd ge ei d telkens een haarvlok te zenden en Ie bekl na elk onderzoek omtrent den toestand zyner vrouw zoo rapporteeren dat hy de voorgelezen brieven erkent dat hg tevens mededeelt nooit patiënten by de beklaagden te hebbeu Het O M alsna het woord nemende licht zgn requisitoir toe en meent dat volkomen is bewezen dat bek zonder daartoe toegelaten te xgn de geneeekoost hebben uitgeoefend eu requireerde veroordeeling van elk der beklaagden in eene geldboete rka i 100 of 20 dagen hechtenis Daarna kwam de verdediger van beide beklaagden aan bet woord PI betoogde dat hier van uitoefenen van de eneeskonst g eu sprake wss dat het hier meer gold bet Türleenen van balp eu volstrekt niet is bewezen dat beklaag dan bun bedryf daarvan maakten dat de voortgezette behandeling van een persoon niet in zich sluit het makeü van bedryf dat hy ten aanzien van de tweede bekl nog opmerkt dat ig niet den patient heeft ingelicht doch de eerste beklaagde op die gronden vroeg pi vrqspraak 8 40 8 J7 i B4 9 01 9 10 6 67 8 08 6 16 HM 6 80 Gouda Moordnolit NiettwerVerk Oi mUi Roltardim Rottiirdui C p U ifluwerkerk UoorilTMllt 7 Ï6 7 8Ï 7 8 7 7 BS S t io 6 19 Ooud Oondl 6 86 8 87 7 66 8 09 8 81 Oudtw 6 60 8 64 WMldlll 6 69 7 08 8 18 UlM kt 6 18 t 8 88 8 41 + f Nsar Anulerdam 8 81 0 86 8 87 8 14 GoluU ulardui O St Da kantonrechter alnit het onderzoek en bepaalde de uitspraak ofer 8 dagen Door het dag bijstuur van het tNed Landbouw Commmité is de volgeode raiasive tot den Minister van justitie gericht Wy hebben de eer u onzen weigemeenden dank te betuigen voor het voldoen aan ons verzoek om opgaaf van de namen der pertiooen benoemd ter bevordering der naleving der boterwnt alsmede voor de toezending der buu uitgereikte iobtruktie Wy meeneu te moeten opmerken dat en wsrirom h t ons voorkomt hft voorgestelde doel daarmede nog niet bereikt zal worden Immers daar geen reis en verbiytkosten worden vergoed is het niet te verwachten dat bet toezicht zich verder i uitstrekken dan tot de plaats waar de benoemde zyu woonplaats beeft Het aantal personen vgf is voor zoodanii e regeling bovendien veel te gerintjr zelfs dan wanneer bet elechts een proefneming gold om eenig ganatig resultaat te kunnen verwachten Daarom schy ut het ons in elk geval noodig de benoemden iu de gelegenheid te stellen ook andere plaatsen te bezoeken door hen toe te staan voor zekere gevallen reis en verbiyfkosten te declareereu Wy betwyfelen echter of de maatregel dan nog wel zal leiden lot het beoogde doel Het komt on voor dat dit alleen op afdoende wijze kan bereikt worden door eveDsla by de zg Fabriekswet de naleving te verzekeren door aanstelling van twee of meer personeu op zoodanige voorwaarden dat ulgeheele toowyding raag worden gtjëischt De thans genomen maatregel verdient nauweiykfl dieu naam en wy betreuren het vooral Om de goede bedoelingen van Uwe Excellentie dat belanhebbenden de gevolgtrekking maken dat het nog geen ernst acbynt te zyn om de knoeierijen in dec boterbandel met kracht tegen te gaan cWordt meermalen de klacbt vernomen dat de landboowbelangen niet voldoende worden behartigd allereerst wordt dau gewezen op de slechte uitvoering der boterwet die tot nog toe een doode letter is gebleven Wat beteekent een wet die niet wordtuitgevoerd vooral waar ze strekt om eenoneeriyke coucurentie met een der voornaamate producten van den landbouw tegen te gaan maar in werkelykheïd door le slechte nalevingaan die knoeieryen ten goode komt Wy doen met vertrouwen een beroep op uw welwillendheid en krachtigen steun door het beleefd maar dringend verzoek om met den mêeaten spoed in overleg te treden met uw ambtgenoot van waterstaat Handel en Ny verbeid over bet bevorderen eener wetrfi wgzigiug als noodig geacht wordt volgens het gevoelen van het Nederl Landhouw Comité neergelegd in de notulen van de vergadering van 6 Maart 1895 die wij bierby ter kennisneming overleggen In ifwiicbtiug daarvan gelieve u alvast tot de vooraf aangegeveu ampliatie van n maatregel over te gaan Dr W H D Suringar van wiens 90e verjaardag wy gisteren melding maakten is Zondag te Leiden overleden Wie van dit bericht wel vreemd zal hebben opgekeken dit is de samensteller van A W Sythofl s te Leiden uitgegeven Woordenboek voor Kennis en Kunst Deze vertelt dr W H D Suringar in Januari 1891 te Leiden is gestorven In de afgeloopen week werden te Volp negen nieuwe gevsHeu van dysenterie aangegeven terwyl vier personen geheel hersteld zyn eu één persoon aan die ziekte U overleden Onder den titel Hoe Keesje zyu vacantieopstel over geschiedenis schreef vonden wy in het te Utrecht vrrschyuende uitstekend geredigeerde blad de Controleur c het volgende aaidige stukje 18 36 12 38 18 89 18 4S 18 66 K O T T I 9 61 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 36 8 11 88 9 40 10 7 47 9 6 10 11 1 18 Toen voor 0000 jaren de wereld geschapen werd ag ons land er heel andars nit als uu Ze verbouwden toen reel koren dat verkocht Jozef aan zyn broers en Benjamin kreeg oog een mooien gouden beker op den koop toe Ër waren ook menseheo die van sprinkhanen en rilden honing leefden Ën de jongens van de Batavieren behoefden a avonds geen aardappelen te schillen waat die lusten ze toen niet Dat kwam omdat Columbua Amerika nog niet uitgevanden bad Tubal en Kaïn waren ook uitvinders zij deden in yzerwaren Claudius Mviliuif wrft eeu Batavier Hy had maar één linkeroog eu de Komeinsche veldheer Julius Cesar had maar één rechteroog daarom keken die beiden mekaar zoo raar aan toen ze elkaar voor den eersten keer zagen Dat gebeurde up een afgebroken brug Maar toen Karel de Grootte hier kwam toen ging t veel beter Die leende alles maar uit en bouwde ook scholen maar daar gingen de kinders eerst heen al ze 40 jaar oud waren toen leerde Karet zelf ook nog schryven Bonifacius was een dominé hy hakte in Duitschland de boomen om eu toen bebbeu ze hem in Friesland doodgeslagen In die dagen liepen er ook veel meuschen road met eeu strop om den balg Dan dansten ze op de markt om vryheidiboomen en de Franscheu siouden er by ze baddan geen schoenen aan en geen knoopeu aan deu broek Dat kwam allamaal van de vryheid eu de geiykheid eu de broedersehap Alva is bier ook 6 jaar geweest hy gaf altyd 10 procent korting voor contaute betaling De bakkers eu slagers werden echter attyd opgehangen Iu Leiden was beeleraaal niets meer te koop daar stierven de menscheu allemaat vau honger eu dorst En daarom kreeg Leiden een hoogeschool Zoo gebeurde het ook eens dat Jan an Schaffelaar uit den toren sprong boven op zyn spitbroeders De SOjarige oorlog hield in t laatst ook weer op hy hadSOjarea geduurd De Spanjaarden hadden gean kruit en lood meer daarom durfden se niet uit de haven komen Wy hebbeu toen geen oorlog meer gehad alleen nog een keer of wat met de Engelschea en met de Franschen Cromvsell had n acle gemaakt dat elk in zyn eigen laod moest blyveu maar toen staken de Hollanders gauw de Theems iu brand en eeu van ons sprong met zyn schip beven over de ketting Van Speyk vloog ook in de lucht hy bad papier aan boord dat wou hy niet overgeven Eu by Waterloo ging t ook raar Wellington riep Als Blücher niet komt dan wordt bet uacht iu de kazerne eu toen giug Napoleon op de vlucht en by Öint Helena grepen ze bem en daar zetten ze hem vaat En t an was de geschiedenis nit waut uaderbnod is er nooit weer geschiedenis geweest Keesje leest zyn opstel voor aan moeder en vader en tiet nu met zegevierdeu blik op t allereerst uaur vader Maar t zy deze en betere tydheiigenis heeft van de aardappelcampagno t zij hy het logisch verband in Keesjes opstel uiet ui te goed vat vader blyft strak voor zich zien Maar moeder knikt huren jongen miuzaam toe zooals eeu moeder dat kan Zoo n knappe jongen die misscbien nog reus profeaterc z l worden Och er zyu er wel zoo Uit Auiaterdam meldt men Door het hoofdcomité van den A N D B IS gister ïïeder een manifest verspreid waarin het de jongate mededeeliog der fabriekseigeuaara hekelt en nog eens zgue eiacheu uitvoerig uiteenzet en ondarsteuot Door de schyvenachuurders is besloten dat het loon van die nog werk hebben ten goede cal komen aan allen Deze coüperaiie indoor bet hoofdcomité goedgekeurd Dea middags is eeue meeting io deu Parktuin gehouden waariu voornamelyk de verklaring des burgemeesters dat h verstoring der orde met kracht zal tagengnan besproken werd Den gezellen werd kalmte on orde aangenaamd nu de politie gereed stond om bloed te vergieten Het comitélid van Zntfen gaf deu raad dat de alakars zich eenvoudig voor de fabrieken zouden verzamelen om aldua te voorkomen dat iemand binnenging Aangevangen 1 7 11 7 80 8 10 4 08 13 80 6 48 3 60 S BO GOUD 4 11 60 4 60 4 87 6 04 6 11 6 80 3 09 18 0 13 40 Z Zegir6 11 Z8T 1I 6 82 Gnttd jS 8S 7 60 8 18 9 9 66 Stopt t Blji Jtnnbt WotrdoD Qudovater Gouda 7 60 8 11 8 1 8 88 9 84 8 9 04 Inuterdam C St onda 7 88 1 48 1 63 1 69 8 06 2 18 Voorts werd medegedeeld dat voor enkele JQweliers dia geene molens meer beschikbaar vonden op de bonrtsfahrieken molens te Antwerpen beschikbaar souden worden gesteld Dit beteekfot dus reeds een begin van verptuHtsing der industrie naar het buitenland Zondag was het regelingibestuar der in 1896 in Cardifi te houden tentoonstelling op Oud Hollandt Dit beeft nog dtenzelfdeo dag lUHi deu hcur Wolfif een contract gesloten waarby hy zich verplicht tegen overeengekomeo voorwaarden mt t zyu ODd HoIlaudsche kapel d leden in Ood Hollaudsch costunm der tentoonsteliiug te Cardiff luister by te zetten door de uitvoering van Oud Hollandsche muziek Eeu jonge dame mej 2iegler dochter van e u predikact in Lignitz heeft haar eindexamen aan eea gymnasium gedaan eu heeft nu verzocht als student te Berliju te worden ingeschreven Tot dusver ia dat altyd geweigerd op grond vau een ministerieel besluit van 1825 dat in 1886 vernieuwd is Toch zijn in de laatste jaren vrouwen vooral bg de geneeskundige facultyd ais toeboordoreaaen toegelaten Daar dit tot geenerJei moeilgkheden aanleiding heeft gegeven vermoedt meu dat de Pruisische regeeriog nog een stap verder zal willen gaan vooral omdat in zuid Duitschland o a te Munchen reeds vrouwen als studenten worden ingnchreveu De krygsraad te Przemyal beeft het proces behandeld der 25 huzaren die hun wachtmeester io eeu dorp bg Rzeszofl vermoord badd n Twee huzaren werden ter dood en aclit tot vestiugstraf veroordeeld vyftieu auderen werden vrggesproken Een Berlyuscb vakblad deelt mede dat in de Pruisische hoofdstad in grooten getale de kleedy en verdere benoodigdheden worden gemaakt voor apectakelstukken en dat uit ulle landen men daarvoor naar Berlgu bestellingen zendt Z Ki zyn door één firma reeds 54 volledige Madarue Saus Gêne afgeleverd Voor Haus uod GreteU zyn alle costume euz zells naar New York gezonden Ook voor de groote Loudensche pantomimes komen de benoodigdheden naar teekeningen grpoteodeels uit Berlyo Te Birmingham heeft zich het geval voorgedaan dat een doktet eene krankzinnige de weduwe van een collega by zich aan hui =i genomen daar verpleegd eu o a dwangmaatregelen op haar toegepast had De zaak kwam voor de rechtbank en de dokter werd wegene overtreding der krankzinnigenwet die zulke behandeling in een particulier huis verbiedt tot i 600 boete veroordeeld De overweging dat de dokter te goeder trouw gehandeld bad gold als verzachtende omstandigheid Het gedenkteeken op het graf van den vermoorden wachtmeester Heekman te Osch is onthuld Het grafschrift luidt Gerard Boekman geboren te Goes den 6n Sept 1848 werd op den 26u Maart 1893 te Oaa als wachtmeester te paard der Koninkiyke marechaussee laaghartig vermoord Hy was een trouw dienaar en viel als alachtoiïer van zyn plicht Zyn kameraden schonken bem deze rustplaats Henri Rochtfortdringt erin de Intransigeantop aan dat Madascar geschonken zal worden aan de soldaten die het veroverd hebben Hy Bchryft o a Het eenige middel om de ziekenwagens van Lefévre de niet medegenomen chinine en de door iutendance gestolen wyn koffie en chocolade te doen vergeten is het uitvaardigen van de volgende proclamatie Eeu milUoen hectaren grond worden op het eiland Madt ascar toegewezen aan de soldaten die deelgenomen hebben aan de expeditie of aan hunne familie October Tüd van Greenwich 7 68 7 69 8 06 8 13 8 38 8 48 9 67 ro 04 9 03 6 81 8 68 4 80 9 10 6 17 8 37 6 84 6 41 6 47 10 11 10 18 10 87 8 06 6 81 9 43 9 18 9 68 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld itegens zware mishaucfeling is nit de gevangema b Wegberg Prutsen ontanapt Hy wordt teveua vlerdacht van poging tot moord en zoo daarvoor binnen kort terecht moeten staan boor de marechana ees uit Roermond werd hg Maandagavond in Ide woning zgner ouders ioi Herten aangehouqen en gevankelgk naar KoermoBd gebracht p orige week verdronk te Vierverlaten Groningen een toontje van schipper Oostra Pit Aduard Volgenö de N Pr Gr Ct hspben deie Ooatra cjn een andere zoon den jongen voor hun oogen xien verdrinken zonder eeij enkele poging tot redding aau te wenden jToen Oostra zag dat zgn kind in de diepte verdwenen was riep hy den meuachen die beéig waren het kind op te visschec toe A ls jy hem hebt leg hem dan daar maar ne r dan kan ik bem vanavond haten f De avond kwam Ooatra vosr weder met zgue schuit voorby de plek waar zgn kind verd onken was informeerde of men hem gevonden had en giug mat zyne schuit door naar Aduard Pen volgeoden morgen werd de knaap opgerischt ll aar aanleiding van de omstandigheden wajarouder Jan Oostra verdronken is is door eei rijksveldwachter te Groningen procesverbaal opgemaakt len gelokkige hand De burgemeester vau Rotterdam nam verleden week negen maal aan de I loting voor de nationale miliiie deel voor negen jongens die met tegenwoordig waren Vopr allen haalde de burgemeester eeu vrg noi mer ui de bos ttttitenlandsch Overzicht De bevolking te Agram althans de Croaten BE Blaveu hebben aan hun antipathie tegen ntngarge lucht gegeven by gelegenheid van Keizers bezoek Samenscholingen hadden pliuits voor Hongaarsche en Serfisohe vlaggen en de politie moest met de blanke sabel optrejden Veor keizer Frans Jozef ia het zeker zeer onbangenaam dvt deze ongeregeldheden voorvallen tgdeui zyn bezoek Indien de Croateu en de Slaven wilden protesteereu tegen de inlij Jing der militaire grenzen bg Hongarge waartoe trouwens reeds voor vele iareu is besloten dan zonden zg wel eene andere gelegenheid hebben kunnen kiezen om lucht te Reven aaa bon onte redenheid Keizer Frans Jozef di gedurende zyn langdurige regesring steeds heeft gedaan wat in zyn xermogen was om hatj evenwicht te bewaren tusachen de talryke nationaliteiten die de üosteurgk Hongaar ache monarchie bevolken heeft zeker niet verdiend da de feesten te zynereere te Agram gegeven do r dergelgke manifestaties worden versfoord e wetScboltaert de nieuwe schoolwet in Bel ïiS heeft de gemoedeten daar te lande at edfrt langen tgd in beweging gebracht en gehouden Van liberale zgde is en wordt die we aauftevallen met alle mogelgke aoms minder gelukkig gekozen middelen Die strgd zal er niet minder op worden na de toetiehting die de ministor op de onderdealen der wet dezer dagen bg wgzo van oircoliire openbaar beeft gemaakt en kent ongegevief het verloop n bet wetsontwerp Het doet der wet vfas verchristelgking der school De Kamer sloot zich hierb aan al hin zg nu niet zoo ver als de voorsteller en minister Woeste verlangden om namelgk de maoht over het te gevfen onderwgs Ie leggen in handen der geestelgkheid In de wet komt een bepaling voor waarin wanjin de gemeentebesiuren verplicht worden om de openbare scho en op zekere uren af ts staan an de geestelgkbaid tot het geven van godsdienstondsrwys I Dit ia biykbaar den onderwerper niet voldoende vandaar de c rcnlaire met de nadere toelichting waarin dnder aanwgzing van allerlei kleinigheden de band tusschen gameentebestnnr en geestelgkheid nauwer toegehaald wordt met de zichttiare bedoeling dat de priester op de school kpmt als autoriteit Bg de behandeling d er wet heeft men ver kregen dat dit geven van godsdienstonderwijs op de scholen vrg zou staan aaa alle belgders van erkende godsdiensten zoo goed dua aan katholieken protestanten als joden Maar wat schrgft nu de miniater iu bovendoelde circulaire voor Dat alleen onderwgs aso uietkatholieken gegeven mag worden als zg ten getale van meer dan twintig in eene klasse of meer dan veertig op eene school tegenwoordig zyn Zoo n bepaling uu staat geiyk met een verbod Ieder gemeentebestuur zat uiteraard godadienst conflioten op de school zelve tusachende beiyders van verschillende leerstellingentrachten te vermyden vauweerazyuen mag menwel zooveel gezond verstand veronderatelleodat godsdienstonderricht vau welke soort ookvoor hen die het wenachen evengoed kan gevonden worden in de kerk als op de school Maar uit de jongste voorschriften van denBelgischen miniater van onderwgs blgkt eens temeer op dn duidelgkste wgze diens sectegeeat i Nu heeft een gemeentebestuur zich alleen te honden ain de wet en behoeft zich aan de miuisterieele toelicbtingea niet te storen doch nu kan de minister gemeentebeatuur en achool autoriteit op alterlei manier czoekent wanneer zy nieti de noodige toegeeflgkheid en ioschikk iykheid betooneu aan de geestetykheid Voor aeotegeeat en prïeiterdwang zgn de laatste gebsnrtenissen op schoolwet gebied in België onve kwikkelgke bgdrageu Onmiddel k na de aukomst van koningOscar te C iristiania ia de ujnisterieete crisis althans voiJrloopig tot eene oplossing gekomen I Het nieuwe kabinet ia aamengesteld uit vertegen woordiceri van alle partyen Als ministerpresident t edt op de heer Hagerup een staatsman qje tot duaver zich niet heeft aangestoten by pen der beide partpeu Tot minister van eerediei st is benoemd de heer Sverdrup de bakende leider van de gematigde party terwijl de hapr Engelhart een van de radicalen als hoofd jran het departement van binnenlandf che zal en zal optreden Het hoofc kenmerk van dit miniaterie is dat het is besti md om eeue verzoening tot stand te brengen Zoowel voor Zweden als voor Noorwegen id het te weuachen dat dit doel bereikt wor l $ want de tegenwoordige toestand is op den duur niet houdbaar Voor bet treffen vaa een rergelijk is bet echter noodig dat zoowel de kening als de radicale meerderheid in het Stoi tbiug iets toegeve Alteen in dat geval is nos eene schikking mogeiyk Veel opzien baart een telegram van keizer Wilhelm jZondag uit Hubertuastock gericht aan den Btadhoudër van het Ryksland te Straatsburg naar aanleiding van deu sluipmoord verleden week te Mülhauseu iu ï tzas op den fabrikant Schwartz gepleegd Zekere Andreas M yer een bekend ooQialiat of anarchist die in de herbergen propaganda voor het socialisïne maakte en stseds zgn zakken vol 80cialis iische bladen en tydschriften had waa oulauga wegens wangedrag door Schwartz ontslagen die inmiddela bezig was een nieuwe spionerg te bouwen Verleden week nu ata Soh artz zich daarheen begaf wachtte Meyer hem op en vroeg wederaanstelling iu de uieuwe fabriek Dat zat moeiiyk gaan c zei Sch en ging door toen Meyer hem op hetzelfde oogenblik van achteren een doodetykeu dolksteek in de ledenen toebracht De Keizer nu telegrapheert Zooevan verneem ik uit de dagbladen de tijding van den afachuwetgken a oord op den fabrikant Srhwartz te Mülbausen Ik verzoek Uwe Hoogh id by de ongelukkige weduwe de tolk te w lleu zyn van mgn innige deelneen die der Keizerin Alweer een offer meer van de revontionnaire beweging der socialiaten Mocht ons tolk zich toch vermannen Wenn UDSer Volk lich doch ermanute I Wilhelm Het telej ram maakt te meer indruk daar Z M juisi deze week in de Elzaa verwacht wordt om pp 18 dezer te Worth het standbeeld van zij n vader Friedrich te onthullen De berichten nit Konatantinopel zyn niet zoo goed atJ de vorige dagen De Pol Korr ontvangt d medsdseling dat de godadianstbaat onder Ie Tnrken kunstmatig wordt aangekweekt Ë m aanplakbiljet in groote getale in Stamboel verspreid kondigt een openiyken opatand aa i als da minste concessie gedaan wordt aan dé Ëugelachen of de Armeniërs De oproeping riïht zich tot alle oprechte Mohammedanen om den bedreigden lalam testednen De grootvizi ir Klamil pacha wordt daarin een halve Ëngelaobmanc genoemd Sultan van te schrikken Algemeen ia men van meening dat deze aanplakbiljet lèn afkomstig zyu van de oudTurksche p4rty die haar best doet om dan het toestaan van hervormingen af en de mogendheden te wgzsn op op geraar dat van dwang bet gevolg kan zgn beklaagde de houding der Tarksohs red ring op een harde proef stePen I De Stanrard meldt dat de Ëngelache gezant een au ientie hesft gehad bg den Sultan In antwoori op de betoogen van den gezant 8nUan zich heftig over de oproerige Armeniërs die het gedold der De patriarch van Armenië heeft thans een nota aan de mogendheden gezonden waarin bg er op wgst dat in Tnrksche kringen een sterke strooming tegen het toestaan van hervormingen bestaat en waarin de noodzakelgkheid ran het invoeren der voorgestelde hervormingen krachtig wordt betoogd Koning Carlos van Portugal heelt ten slotte toch besloten zgn voornemen om koning Hum oert te Rome te bezoeken te laten varen De geavanceerd liberale Tribnnaf valt den heer Crispi zeer heftig daarover aan want natnnrlgk ia de wgziging van dit reisplan alleen te wgten aau deu invloed van het Vaticaan waar men zeer ongaarne zag dat een Katholiek vorat den Italiaanachen koning zou komsn bezoeken 0f de koning van Portugal komt al dan niet zegt de Tribune is ona onverschillig maar wel beschouwen wy de oorzaak waarom hy niet komt als zeer ernstig Wg mogen niet dutdsn dat nadat Italië eenheid tot stand is gekomen nog in die mate rekening worde gehouden met de gevoeligheid derclericalen omdat daardoor vooral by de lagere klassen des volka de eerbied voor het gezag eu de wetten wordt ondeamgnd c De Gpinione en de cBiforma beide organen die op de hand zgn van den beer Criapi nemen dan handachoen op voor den ministerpresident en betoogen dat niet de Itaansobe maar alleen de portugeeache regeering de schuld treft dat koning Carlos zyu bezoek te Rome hesft opgegeveo Hoe dit sg io elk geval kan het besluit van den Portageeschen vorst niet anders beschouwd worden dan als een orerwiuntug voor het Vaticaau waar men zich met alle kracht tegen Dom Carlos bezoek te Rome heeft verzet INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Met leedwezen vernam ik dat één der 3 raadsleden die belast zijn mee het nazien der Gem rente begrooting voor 1 896 voornemens is de ouders der leerlingen van de Burgaracholen en Muziekschoul weer wat meer te laten betalen Het schgnt ZEd Achtb njet voldoende dat het schoolgeld voor 3 kinderen op de Ie Burgerschool voor Jongens en deiajes met 50 o werd verhoogd n I van f 12 op f 18 per jaar Wel werd verleden jaar gezegd dat men daarom in de Stedelgke belasting nu aftrek voor kindereu geniet miar dat is slechts Bchgnbanr want ik ontvang slechts f 3 30 aftrek van belasting voor mnne 3 kinderen en f l8 moet ik meer schooijfeld betalen Vele ouders van kinderen hopen met mg dat de nieuwe schoolgeld verhooging geen doorgang zal hebben opdat de burgera van Gonda die kinderen hebben en geen gebrnik voor hen wenachen te maken van de hisr ter stede ynde Bgzondere Scholen niet nog zwaarder belast worden Ontvang Mgnheer de Redacteur myn hartelgken dank voor de plaatsing dezer regelen in Uw veel gelezeu blad EEN BURGER Kantongerecbt te Gouda Zitting vau Woensdag 16 October 1895 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Visschergoverlreding J V E te Goud tot f 4 of 4 d gen b H K te öoid tot f 1 of 2 d gen hechteuif C T W J A E en J A R Jr lien te Qouds ieder tot f 5 of 3 dagen hecbtenis P C V d K teWsddiogsveen vrggMproken Overtreding Provinciaal Reglement J J te Bergschenboek L R te Waidding veeu en G H te Moordrecbt ieder tot f 1 of 1 dag becbtenia Overtreding politieverordening van Gouda W K gedomicilieerd te Gonda tbana zwer vende tot f 1 of 2 dagen beohtenis P V d H indeRijkawerkinriehtingteHoorn tot f 1 of 1 dag becbtenis 2 maal overtreding der politieverordening C J V E te Gouderak tot f 4 of 4 dagen hecbtenis Overtreding verordening op bet brandwezen te Bleiswp W J d D te Bleiswjk tot f 5 of 2 dagen hecbtenis Te zamen maken van nacbtrinmoer M V d M H V d M eu J v d M allen te Gonda ieder tot f 2 of 2 d hecbteoi Overtreding der wet van 1 Joni 1865 Stbl JJo 60 W d V te Gouda tot f 30 of 10 dagen h A T d K te Wadding veen vrflgesproken Dronkentcbap J M B te Amiterdam C v S te Haarlem tbana io da strafgevangenis aldaar D B te Moordrecht en J W te Bleiawgk ieder tot f 1 of 2 dagen hechten ii W IJ te Bergscheuboek tot f 2 of 2 d b F K awervande tot f 5 of 3d hechtenis Dronkenaohap bg herhaling D 8 te Gouda lot f 5 of 3 d heehteuit Drookeaschap bg 2d8 herhaling P J J zwervende tot 3 heohtenisstraffea ieder van een week DroDkanacbap bij 8sta herhaling D r O te Rotterdam tot bechtenisstraf nn een week en plaatsing in eene Rgkawerkinrichting voor den tgd van 6 maanden H L van OS A Kd TAIILKCB GOUDA Kleiweg K 73 7Sa GOODA Beur8 van Amsterdam U OOTOBER Vor krs 98 101 101 s 84 837 84V 8 97 9 v 1061 4 881 87Vi IM s Vi 1001 98 80 eeo 45 iOl s 67 100 905 14e 987 841 yo 91 190 1641 108 l Vll 166 81 103 lOl s 100 106 147 186 161 IVL 101 17 8 108 87v 1181 106 Vi 64 16 tt 196 108 109 V 103V 109 V lülV 187 169 41 1161 slotkoers 94V 1 l s lOlV 84ys l l M s NaoBELiND Oert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOii Obl Goudl U81 88 4 ITILIB Insohrijving 1863 81 5 OosTiNB Obl in papier 18tS S dito in silver 1868 6 l oaTuo L Oblig met coupon i dito ticket 3 flusliSD Obl Binneal 18 4 4 dito Geeoes 1110 4 ditobgBotbs llSg 4 dito bij Hope 188 0 4 dito in goud teea 1883 dito dito dito 1884 i Spujb Perpel sokuld 1881 4 ToBKlo Gepr Oonv leen 18 0 4 Geo leening serie D Geo leeninK serie U ZiJlDAlB Ebp V obl 1891 6 Uailco Obl Buit 8oh 1890 I VlNBZcau Obl 4 Onbep 1881 iMSTiaOAll Obliüstien 1818 8 BoTTiaUAH Sted leen 1894 3 f D N Xfr Hacdelsv asnd Arandsb Tab Hij Certificaten DeuMastaohappij dito Arab Hjpotheekb pandbr 4 Calt Mii der Vorstenl aand s Gr HypotUeekb psadbr S i NederUndsohe baak asad Ked Handelmaalach dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 Rott Hypotbeekb pandbr S U Ulr Hypotbeekb dito S i OosTma Óeal HoDg bank aand RusL Hy theekbank paodb 4 i AnBBiïi Equit hypoth paadb S 84 Maiw L Ö Pr lion oert HlD HoU U Spoorw Mij aaad Mij tot Eipl V St Spw aand Ned led Spoorwegm sand Nod Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito TiLl 8poorwl 1887 89 A Eobl 8 ♦ s 631 81 Zuid ltal Spwmjj A H obl 3 PoLBN Warschau Weenen aand 4 Rest Gr Rnss 8p Hg obl i Baltiscbe dito aand 166 ï7 Fsstowa dito aand i wang Dombr dito aand 8 Karsk Ch Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 11 64V4 1 V ni A AMBBlKi Oont Pao 8p Mü obl Chic kNortb W pr Cv aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Bpm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav k NaahvilleCert v aand Mexico N 8pw Mij lehjp o Miss Kansas v 4 pot prof sand N York Ontario k West aand dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif Io hvp ia goud 5 8t Paul Mine fe Maait obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O S ÜAüiBti Can South Cert v asnd VBN C Eallw kNav leh d c O Amaterd Omnibus Hij aand Rotlord TramwPB Maals aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 Beloib Stad Antwerp nlfl87 ï i Stad Brussel 1886 S l Hom Tbeis BegullrGesellsch 4j OosTBNK StaaUleening 1880 t K K Oost B Cr 1880 8 SpiNJl Stad Madrid 8 1888 Nbd Ver Bm Hvp Spobl oert KEIMXISGEf iXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat bg Rasdabasluit dd 6 Angustus 1895 no 16 goedgekeurd bg Koniokigk Besinit van 6 September d a v DO 30 is besloten in rt 1 van het Besluit van 26 Jannari 1892 no 6 betreffende de heffing eener plaatselgke belasting voor het gebruik van de Waag goedgekeurd bg Eouinklgk Besluit van 3 Maart 1892 no 44 tusschen de Ie en 2e alinea te voegen eene nieuwezinsnede luidende Onder het weegloon van kaas is begrepen s de belooniug voor bet vervoeren der kaas vau de Waag naar eene aanlegplaata aan eene der Stadssingels grachten of baveoa a GOUDA den 16n October 1895 Burgemeester en Wetbonders voornoemd R L MARTENS De Seoretaru BROÜWEK