Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1895

ADVERTEWTieN IJsclub GOUDA Vrijdag 18 October J895 1 0 6791 348te Jaargang De pryzen z n door dea JSUat gejfarftndeerd mmim courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Uitnoodigfing tot deelnemingin de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker lü Mlllloen 981 720 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Goldloterij die volgens het plan slecbts 112 000 loten bevat zijd de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark JAAELIJK8CHE De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uit ondering van Zon en Feestdagpen De prijs j er drie maanden is 1 2ö franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen ü roote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 5000 M 3600 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 20 prgzen 182prijz Ü200 160 M 38060 prgzen a 165 M 7990 pr a 134 100 98 M 7448pri z a 69 42 20 M totaal 56 200 prijzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs m de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 3e tot 80 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in de e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eersle prystrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot steohts Quid 3 60 een half origineel lot sleohts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 ledera deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad hebbende trekking de officieele Irekkiogslyst Trekkingsplan voorzien van hot Wapen van den Staat die de prijs van de loten en de verdeeling van de pryzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzonding van de prijzen geschiedt door mg direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan raeo eenvoudig f per postwi sel opgeven Men wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelgk of uiterlijk tot 3M October ft met vertrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wiasolkanloor in HAMBÜEG Duitsoblaud III4RIA V TUART Vrijdag den 18 Oclober op de BovenziMl van den Heer A DAM Klelweur des avonds ten 8 ure Ponten Tan behandeling Rekening en veraotwoording ran den Penningmeester Wöziging Ton het Eleglement Verkiezing van een Bestanrslid HET BESTUUR Openbare Vrijwillige Verkooping op DONDERDAG den 31 OCTOBER 1895 des middaga ten 12 ure in het Koffiebnis Haruonibc op de Markt te Gouda ten overstaan van den Notori J TAK DBR LEEDEN te Ouderkerk a d JJseel Tan 1 IIIS geteekeud wgk K nummer 629 berattende rerachillende BOVEN en BENËDENKAMER8 KEUKEN en verdere Gemakken staande aan den Plnweelen Singel te O OTJnD A met Bergplaats Tuin en Erf belend noord en oost den Heer C Lafiber en zuid denzelfde en den Heer H J Nbdbr HOBBT Kad Sectie A nr 1678 groot 4 Aren Ba monde Terhuurd aan Mej de Wed J tasRijk Toor 2 50 per week Xe bezichtigen Maandag en Dinsdag vóór den Terkoop Tan dea middags 1 tot 4 uur Inlichtingen bg den Notaris WIJNHAITDEL VAN ALPHEN LEDEBOBR TE BOITBBDAU Depot A NOETIEE Qouwe C 34 35 TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda PAJEUJS ORANX S MACrASIW SPREEKUKEN T n 10 tot 12 en Tan 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd FriDteips NO UVEAUT ÉS Wy Tenoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wlnteraelzoan noch met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan I JULESJILUZOTaC r rii Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met 5 verhooging Gkita a Suetperadrut tad A Bhinkmin h Züok JSgA AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Ortificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldkroeind Druivcn Borsl Honig Exlracl MELIANTHE nrr d Machinale Fabriek DE HÜNI6BL0EM H V van Schaik Go gevestigd te Gravenhage G 8u middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEUBOJBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rerschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIl DELIJK de streugBte hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is Terpakt in fiacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Han delamerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhage Verkrggbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B T WIJK Oudewater PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ EN Chemiscbe Wasscherij TAN H OPPEKUEIMIilK 19 Kruiêkade JRotterilam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepêt TOor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en TerTen vao alle Heerenen Damesgarderoben alsook alU Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tofelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of c everfu worden onschadel k voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens nitbreidi g der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar in 3 dagen te Terren goedereu in eene week bet Pracbtwerk Teekeu in op Koningin Martelares s Verschijnt in 10 12 afi groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slecbts 30 Cent per afl r per post 35 Ceot Ie afl b j eiken boekhandel ter inzage of by de uitgever P STOKVIS WATERREUS Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoflers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWARII G Hollandsche nitgaTe met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke goTolgen van dese ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te Terkrygen by hetVerlags Mt azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Hoofdprys öOO OOo Miirk Menbiedehet geluk de hand Men blede bet geluk de band 500 000 Mark aU hoofdprijs in het gelukkigot geval biedt de nieuwste groote Geld arloting die door de HoogB Regeering Tan Hamburg goedgekeurd en gtwaarborgd is De Toordeelige iorichting Tan het nieuwe plan bestaat risarin dat in den loop van aleokts weinige maanden in 7 Tcrlotingan van 113 000 loten fiS 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark Premie van 800 000 M 1 prijs a 200 000 M prijs a 100 000 M prijzen a 75 000 M 46 prezen a 106 prijzen a 226 prijzen a 822 prijzen a 3 priJEen a M 20 0Ü0 21 prjjzenaM 10 000 46 prijzen sM 108 prijten a M 226 prezen l M 832 prjjzen a M I32S pryzen aM SSOBOprijz aM 15690 pr aM 300 160 134 100 98 69 42 80 5 000 S 000 2 000 1 000 400 155 ter volledige beslisaing Eullen komen daaronder E n kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prijs ttM 300 000 1 prijs a M 200 000 1 priJB a M 100 000 1 prijs l prijs a l prijs a 1 prijs a prijzen a 1 prijs a 3 prijzen a 21 pryzena 70 000 M 1326 prijzen a 65 000 M 60 000 M 66 000 M 50 1 00 M 40 000 M 90 000 M 10 000 M 2 prijzen a M 75 000 1 prjJB aM 70 000 1 prijs aM 65 000 1 prjja a M 60 000 prijs a M 65 000 pryzen a M 60 000 1 prys aM 40 000 De prijstrekkingeo zgn volgens plan van ambttWBgo vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel orig lot Blechta Mark 6 of 3 60 1 half a S 1 76 1 kwart ff K K l i f f ÖO tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwifisel Alle commissifi worden onmiddellijk met ie grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen vandon Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen fiij iednre bestelling wordt het vereischte ofEoieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de vereohillende klassen als ook de betrefendo inleggelden te vprnemen ia gratis bijgevoegd ën zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd oa elke trokking de otürieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den 8taat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd vporden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofiioiaele bewijzen de eerste Hoofdpryzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8Ö 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecbtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogcl k in elk geval voor den 31 OCTOBMB e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Dames en Kinder ROKKËN BLOÜSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tol hiertoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteereo zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeelo bediening de tevredenheid van onze gttèrde Begunstigers te verwerven Ti k fi beatt oniQhadelykate en g in makkelylcste poetsmlddel toot Heertn en vooral dames en Klnderschotowerk ia de Appretuur van C M MUI Ier 4 Cr Bsrili Beath Str 14 Men lettVfoed op naam en fabrieksmerk Tirkryikur by Hb tm Wlakilltn In i i Mwark laliMiriM t ar iH MI MI SMWul Dapet ky W IvriMiaaa ArahMi MASKT 136 TREKKING 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw atdeeling OOCDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 28 A BEmEMAir zs LANGM TISNDBWBG D 60 Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met mmEiNES s SNEiPF im mm en gij bespaart 25 centen per pond GOUDA 17 October 1895 Wjj heriDDereo aao het Liefdtdiglieidi CoQcert hetwelk morgenavond gegeven wcrdt in de Sociëteit Riunie onder directie van Maj Cftthsrina vad Reooea uit Utrecht mei medewerking an Mej B Ë S uit Amaterdam en Dr B J H 0 uit Oonda De naam Tfia Mej Tan Ksunei is te Gooda te goed bekend dat w g gelooven dat verdere aanbeveling overbodig is Naar wy vernemen maakt de leerling der B C joDgensichool die derer dagen door Mn onderwgzer met een lei op het hoofd werd geelagoD het naar ometandigbeden vr redelyk Volgens bet oordeel van den doctor ia het gevaar voor erger geweken Ëen boer die heden norgen onder de brug Peperstraat Gonwe doorvoer en al naar gewoonte zyn haak tegen een leggar aanzette om eene met goede vaart er door te gaan voelde op hetzelfde oogeoblik dat zyn baak uitschoot waardoor hy bet evenwicht verloor en zeker te water zon zyn geraakt aU by niet met groote tegenwoordigheid van geeit ziob op t n rug bad laten rollen Uiterat verbassd keek hy eens goed naar boven om te weten waarom die legger zoo glad waa geworden en ontwaarde toen tot zyn groote verwondering dat de houten brug van acht dagen geleden kant en klaar in een gzeren veranderd was Wel potdorie riep het boertje dit dat hebben t em dekseli gauw geflikt Deze meening v ul door ieder die het werk heeft zien nitvoeren beaamd worden Mej E N C van der Palm is teNymegen geilaagd voor de vrye en orde oefeningen der gymnaitiek Aan de universiteit te Leiden is de heer K F Sparnaay geslaagd voor het candid aatiexamen theologie Ie gedeelte De by het 4e reg infanterie alhier gedetacheerde le1uit J Spaan van het Oost Indisch l ger beeft verzocht naar Indie te mogen terogkeenu Bij de buiühoadeiyke schietwedstryd van de SchfirpuchotteTBVereeniörintr Rotterdam op 10 FEVtLLETOX MOIN BIJOIJ OF VIJF DAGEN IN PAEUS 4 ffUet zal hem xeker gemakkelüker vallen te roepen Vive Tempirel Haar dan moet heel Frankrijk z jno uitspraak aannemen ea roepon i A l empyr e naar de eeuwigheid Napoleon en ryne escorte verwijdenle zich onder Het onophoudelijk geroep van leve de republiek I maar beter uitgesproken fn trok zooals nen zeide Bsar de place de In BasiiUe Ik had paa geleden naar sergeants de ville road cekeken maar na zag ik overvloedig van dit volkje Tussohen de rue Rivoli die Napoleon nu passeerde en de ïue St Honoré loopen versobillendo enge straten of stegen die elkander kruisen Toen no Napoleon net zijn gevolg onder bet voortrultken eenige dezer enge stretsn voorbijkwam vertoonde zich aan da in ngen ali bet ware eene bosehage van bajonetten maar die wanneer de President voorbij was terugtrok en verdween de herael weet waarheen Het waren de Pluto s van linie boven welke de rijzige sergeants de ville hunne sombere dreigeude aangezichten verhieveu Men zag dat alles uitstekend geregeld was Bet grootste gedeelte van de menigte volgde den preeident die sooals gezegd is ziob naar de place da la Bistille begit om voor de volkswijken van 11 12 en 13 October werd o a in de etrite categorie een prys behaald door den heer H van Wijngaarden alhier met ÖO paoten By koD besluit ii benoemd tot ambt van het openbaar ministerie by de kantonger in bet arrond S Gravenbage voor de ktntoni a Gravsnhage en Delft ter standplaats i Gra enbage mr B R Boyer thans ambt van bet openb minist bij de kantonger in het arrond Rotterdam voor de kantons Rotterdam no 2 en Gouda ter standpl Rotterdam By kon besluit ia 1 aan mr E J H M van Byckevorsel ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arrondissement Rotterdam thans voor de kantons Rotterdan no 1 en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam voortaan als rechtsgebied aangewezen het kanton Rotterdam no 2 2 aan mr H Vaillant ambtenaar van bet openbaar ministerie by de kantongerechten in het arrondissement Rotterdam thans voor de kantons Rotterdam no 2 en Gonda ter standplaats Rotterdam voortaun als rechtsgebied aangewezen de kantons Rotterdam no 3 en Gouda Te Eapelle a d IJael is by een vsebouder opnienw onder zyn rundvee het mond en klauwzeer uitgebroken Het vee ia op tast van den plaatsver vangenden districts veearts C M Mazare oamiddeliyk onder toezicht gesteld en opgestald Vermoedeiyk zallen de dieren die met de aaugetaste in aanraking zyn geweest na onteigening worden afgemaakt ter voorkoming van verdere besmetting Ook de per fionen by den veehouder werkzaam zyn geheel geïsoleerd Zondag was bet een plechtige en beteekenisvoUe dag voor de gem der Ned Herv Eerk te Nieowerkerk a d ÏJsel l s Westerbeek van Ëerten uit Serooskerke tot ons overgekomen zou s morgens door zyn ambtsbroeder en vriend Ds Timmermans Parqui van Oudega iu zyo werkkring bevestigd worden Vooraf echter sprak dece tot de gemeente naar aanleiding van de woorden Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in n geplant wordt hetwelk uwe zielen kan zalig maken Jac 1 2Ui Na de bevestiging werd den nieuwen leeraar Ps 134 3 toegezongeu Dea namiddags trad Ds W Van E v or de gemeente op Zie een zaaier ging nit om te zaaien c Matth 13 3b waren de woorden waaraan hy zyn gtof ontleende voor de rede die hij uitsprak Na het uitspreken van dm zegen richtte de contnlent den faubourg St Germain als de redder der republiek op te treden Ik begaf mij in tegenovorgestetde nobtiog naar de place ds la Concorde om te zien hoe het daar gesteld was Daar vond ik eene aanzienlijke troepenmaciit vereenigd met een generaal aan de spits Het was Canrobert Hier en daar zag men groepen volks in levendig gesprok althans naar de gebaren te oordeeleu want eij Huisterdea meer dan z spraken Hetzelfde zag ik op de boulevard waarheen ik mij nu begaf Ik naderde aldaar een der groepen f Maar beeft hy zeir niet eenmaal het algemeene stemrecht beperkt vroeg er een Welja If Waarom stelt hij het dan nu weer in Het algemeen stemrecht is evenals Ie bon Dieu goed voor alles on voor allen as het antwoord Ik zette m D weg voort De wiuknlhuizen werden allengs geopend en de winkeliers keken m t onrustige aangezichten naar buiten Bij toeval stond ik fltil voor een winkel waar rouw verkocht werd Het kwam mij voor dat degenen die daar binnen bezig waren veel rustiger waren dan de andere neringdoenden Wellicht Toorzsg men een samanloop van omstandigheden die gunstig voor dezen tak van handel wezen zou Ik ging verder Parijs knam ai meer op de benn maar het was stiller dan anders op dezen tijd van den dag Toen ik van de boulevard de straat insloeg die naar de wijk geleidde waar ik woonde miste ik do kleinhandelaars en uitventers op de straten Dit is looila men weet een hoogst ongunstig teeken Juist toen ik de rue Croix des petits Champs waar ik woonde insloeg ontmoette ik een troep lanoiers in hunne witte mantels Op hen volgden us Wartcna nit Gonda nog eenige woorden t t de gemeente die Da W v E en zyn b iisgezin zingende toebad Gezang 96b Zoowel s morgens als s middags was het kaltkgebouw met een breede schare bdzet J Aangenotten het beroep by de Ned Her rormde Kerk te Stolwyk door deu beer J poevers cand te a Gravenbage De erven Loosjes te Haarlem ui evers van J e Hollandsche Bevue waarvan wy de uitBve al hebben aangekondigd hebben eea idéé lad dat naar wy gelooven Voor zoover Btolland betreft nieuw is Zy hebben beslo o zich wat den omslag betreft niet tevrem te stellen met gewoon boekdruk of vrpografisch werk maar te zorgen dat het ateriyk een artistiek aanzien heeft eu werkeIlik een kaustwerk zal wezen Daarom hebben v een prgsvraag uitgeschreven ouder onze aftisten voor het ontwerp van een titelblad Éi tot de genoudigden behooren o a Derkin reu Dys elhoi Veth Coleubrander DaalhoS Sonricus nz De beoordeeling der ontwerMd zal geschieden door Jozef Israels J Toor p tf Frans Netscber Zy die geen uitnoodiging Mtvaugen hebben en gaarne mede zouden H Bohen te dingen kunnen die alsnog aanlagen bg bovengenoemde uitgevers Een weekblaadje dat we niet noemen will beeft een redacteur die erg voortvarend is Zoodra was er niet van nieuwe spelling spraak of hy liet bet weekblaadje in vereenvoudigde spelling drukken Spoedig ontving hy bet volgende briefje Mflinhaer k heb B weekblatje nu al eoowat aeve jaare gdeze maar as UEeddele niet beter spelle kand dan in de laatste nommers dan moet u myn maar zchrappe vaa de liet de abbonnemente Aangaande de Zondag gebonden buitengewone algemeene vergadering Bn den Ned Coöperatieven Bondc meldt men nader Er werden twee onderwerpen ter tafel gebracht waarin de Raadgevende Kamer hare beginselen had neergelegd volgens welke Eigen Hulpc hervormd dient e worden De verste strekking had ontwerp I dat eenvoudig de vereeniging voortaan wil doen bestaan uit corporaties nit rechtspereoneo dus en aan die lichamei volle vrybeïd van beweging laten ten opzichte van han inwendig beheer en kunne operation naar buiten 7 groote koetseD geëscorteerd door een troep van dezelfde ravallerie Ik volgde deieo stoot met de oogen en ztg dien voor de Frausohe bank die by dezelfde straat gevonden wordt stilhouden Wat bbteekoDt dit vroeg ik aan éen behangor die in hetzelfde huis als ik woonde nWat dit beteckent herhaalde hg fthot beteekenl dood eenvoudig dat de President als mede interessent in de bank gaat Wat hg heeft ingebracht weet ik r iet maar dat hij zgne uitdeeling ontvangt is zeker Kort on goed hg plundert de bank Van dezer dag af ontvanKt iodere soldaat een vgfFrankstuk benevens vrg déjeuiii De President is gastvrij dat ziet men wel aan de lanciers Ik bemerkte nu dal zij niet bgzonder zadetvaat waren Hunne aangezichten gloeiden en zij sohommelden op den rug hunner paarden wZoo maakt men zich van het oppergezag maester merkte de behanger aan En hoe doekt gij dat dit zal eindigen P vroeg ik en wie vroeg dit op dien tijd niet I Dat hangt er van uf wie het mildst zal zijn het volk in het vergieten van bloed of de ovorwuldigor in het schenken vsn brandewyn antwoordde de behanger en ging Des avonds te 8 ure kleedde ik mg om naar de soiré bg graaf Lówenhjolm in de rue d Aojou te gaan Maar alvorens ik mijne kamer op de derde verdieping verlaten hsd werd ik bg voorbaat op muziek van de straat onthaald Het was de Marseillaise door een sterk koor gezongen Ik spoedde mg naar het venster en opende het Het was reeds donker maar ik meende loo ver mijn oog reikte De indaeling in districten en districtsafdeelingea vervalt hierdoor due Ontwerp II sluit ziob meer by de thans bestaande organisatie aan maar wil toekennisg van het recht vau beilisiiog over de aanneming der laden aan elke oorporatia en recht van vertegenwoordiging en stemrecht in de algemeene vergadering aan alle oorporatiëa van Eigen Hnlpc terwyi bet bovendien de opheffing der districten inilnit ter plaatse waar corporation vau iliigen Hulp zyn gevestigd Amsterdam diende een protest in tegen deze handelwyze der Raadgevende Kamer welke volgens hare meeniug in de rechten vao het bootdbestnur van Eigen Hulp getreden was en trachtte door eene motie het debat te beperken tot dia artikelen welke betrekking hebbeo op de eoöp winkalvereenigingen Met groote meerderheid werd deze motie echter verworpen waarna de vergadering met 61 van de 81 stemmen ontwerp I aan de orde stalde Na uitvoerige debatten en met eenige wgzigingen werden da artikelen waarin de hoofdbeginselen waren opgastoteo onveranderd aangenomen Dit ontwerp zal nu aan het hoofdbastnar en de diatrictsbestoreo worden toegezonden als ditn waosoh uitdrukkende van hebeen de Coöp Bondc beoogt Eriin niei onbelangrgka ontdekking ward d zer dagen gedaan op het terrein van dan steenoven van den heer 3 A Pool ta ZaltBommel gelegen op da Zuilichemsche Ditarwaard aan de Waaizyde Op 4 50 M onder de oppervlakte werden gevonden een tweetal ryen paaljokkan welke zich over een lengte van 180 M nitstrekkao onderling 3 30 M van elkander verwyderd 2oodat het vorraoedeo gewettigd wordt dat voor eenige eenwen een brug de verbinding met de overzyda heeft gevormd Genoemde puljukken hebbeo elk 4 ondersteoniogspanteo door twaa naast elkander geslagaa palao op 1 10 1 30 M afstand Da palen welke op 1 M van den kop een middellyn hebbeo van 20 25 c M zyn zoodanig afgebrokkeld dat ar hoegenaamd gaas hoofd of kesp aao te vinden is Uit de gevangenis ts Rheidt Proiseo is Dinsdagavond ontvlucht J M deserteur van het 8e regiment tnfaDterie te Arnhem aangehouden wegens diefstal met braak in het UrRulineu klooster ta Veoloo Zooals wy bericht hebbeo had onze regeering zyn nitlavering reeds gevraagd da geheelo straat met monsohen gevuld te zien Maar terwgi ik zag en luisterde en het is met een eigenaardig gevoel dat men naar de Marseillaise luistert ontstelde ik b j een sterk flikkerlicht waarop een geweersalvo volgde Het was gedaan net de Marseiltaise eene dood Bobe stilte volgde Het was de laatste maal dat ik ze in koor hoorde Ëen uur later hoorde ik Hartba Westerstrand Spaansche volksliederen zingen onder den Invendigsten bijval want niemand zingt als zg Droefheid en dood in de rue Croix des petitsCkamps vreugde en leven in de straat d Anjou en dit bijna op hetzelfde oogenblik Hot looa van den zang was ongelijk Maar zoo gaal het ia Porgs Het was Woensdag den Sden December of daags na den ooup d ëtat dat ik op het gewone oDtbjjtuur bg madame Davis zat Ër waren meor mensohen dan gewoon Igk alle met geheimzinnige gelaatsuitdrukking en met zaohte stem tot elkander sprekende D schoone Mon bgou zsg bleek en peinzend en baar blikken weren berhauldelgk op de gesloten deur vsn de binnenkamer gerioht Ik miste yLo Pays de oouraut die ik gewoonlijk las en welke geredigeerd werd door den later zoo bekenden La Guéronnïère maar onder bescherming van Lamartine evenals Le Bièole toenmaals den steun van Cavaignac ondervond Ook de pers zooht aohtttereode uithangborden Deels om Le Pays te zoeken deels en wetliobt hoofdzakelijk om mgne nieuw igiwigheid te bevredigen net betrekking tot de binnenkamer welker dear Monbijou zoo trouw bewaakte wachtte ik op eene gelegenheid dat zg zich zou omkeereu en ik deze kamer ouopgemerkt kon binneogaan Worii orae