Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1895

Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich KOTTKSDAU 1 24 8 82 GOD DA li 26 12 32 H S9 12 46 18 66 1 44 HOTTKRDAM 9 61 10 19 10 29 10 36 10 43 10 11 10 49 7 62 7 69 8 06 8 18 8 28 8 48 9 S6 7 S6 7 46 DEN HAAG GOUDA OOUDA DEN H116 Hago 6 51 7 80 7 48 8 80 9 28 9 4610 1111 8618 16 1 86 2 44 2 68 3 48 4 16 6 17 6 08 7 68 8BtVoorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Zegw6 11 10 82 1 66 6 88 ZBr M 6 92 10 48 8 06 6 89 Qnuda 6 83 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 64 18 06 18 46 2 17 8 14 3 26 4 18 4 43 6 47 6 60 Stopt te Bloiiwijk KruiBwsg en Nootdorp Leidacbendam eo Hekeadorp D T ï E O H T G O U D A 9 10 11 34 18 60 8 10 3 68 4 48 6 86 7 60 8 0 9 07 10 28 11 61 4 16 6 58 88 10 81 4 84 36 10 44 18 07 1 28 8 48 4 87 6 80 7 09 8 15 8 41 49 V Ot iV Zv tu ou iB i i sa i i a a o vi m mu o ai f i f tni r a uv t t 11 08 12 40 4 67 8 01 10 06 11 18 18 49 6 08 8 18 10 16 11 87 1 01 6 20 8 2t 10 87 0 0710 48 11 82 18 42 1 06 1 67 4 06 4 17 6 26 6 67 7 44 8 81 9 8210 82 11 46 liouU 7 80 8 86 9 00 0 87 10 20 10 60 12 12 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 Üuv M 7 48 8 47 Si iSeKW 7 6S 8 66 Viiorb 8 07 9 08 H g l li 9 18 9 D7 10 07 0 0 I S A UTEICHT 9 06 10 19 10 67 12 48 2 20 11 14 2 87 11 22 2 46 t 87 10 81 11 46 1 80 3 08 6 O D U A A MSTIRBAM 10 01 10 57 18 10 11 06 1 1 18 9 84 IMSTIKOA U e O U D i Amaterdam C 3t 8 9 10 lO W 2 SI 10 U OoniU 7 S8 9 04 10 14 11 18 3 30 6 S0 7 40 Stoppta te Blsiawgk Kruiiweg en Kootdorp Ltidaolu dau en Htkendorp 9topt ta Nootdorp Leidtobendam en Bleiawgk KruUweg ao Hekeodorp Staten Qeneraal 2e Kahbb Zitting van Woensdag 16 October 1895 BeiIotoD werd den a t Vrgdag te besteden aan het BectieonderzoelE Aangenomen werd de invoeringiwet op de faillifNementswet nadat de heer Lobman Terlilaard had er alleen voor te syn wegens baar karakter van rëgulartgatiewet Daarna werd aangernngen en het debat over de sap letoire beg routings wet tot reorganisatie van den tandbouwschool te Waguniogeo De beer Virnljr bestreed de voorgetitelde plannen ter zake van bet tuinbouwonderwys Daardoor wordt niet verkregen wat zoozeer verlangd werd een vrjj zulfataiidig tuinbouwonderwys wat voor het groote belang van den tuinbouw Tolkomea gerechtvaardigd zou zjjii De administratieve band door den iniuisler gelegd tuBicben de Tuiuboow en Landbouwschool is een groot beletsel voor de vrgheid der Tuiobonwichool en voor goud onderwgs terwyl Wageningeo een xeer slechte plaats is omdat er geen kweeker en zijn De bcLT Pynakker Hordgk achtte bet ontwerp wel een verbetering voor het landbouw onderwga maar keurde de ümeokoppoting tbd tainbonwen landbouwonderwga af Vooral trok hem aan de voorbereiding voor d iii Indischen landbouw en een Indische afdeeling ï oolang het onmogelyk i in Indiü selve een landboawsobool op te richten Alleen wensc te hg een zelfstandiger karakter aan de ladisobe afdeeling toe te kennen en den minister van Koloniën invloed te versobaffen op bet onderwgs Dt heer Yan Basten Batenburg verdedigde desamenkoppeling van land en tninbonwicbolen te Wageningea om finanoieele en andere redenen De heer Kerdgk ontwikkelt booMzakelgk dezelfde bezwaren als de beer Virnly De beer Hesselink van Suchttlen verdedigt de nieuwe regeling vooral niet het oog op de IndiRche afdeeling de samenkoppeling van het toittboaw met bet landbouwonderwijs acht hij een voordeel De beer Zglma oprecht in dienselfden geest De beer Cremer heeft vooral bezwaren tegen de Indische afdeeling waarvan bg het nut voor den Indischen landbouw betwgfelt Qisteren uamiddag was de tipper H in de Ziekenatraat te Ngmegen bijna bet slachtoffer geworden van de praktgken au een paar fiessch en trekkers In zgne tapperg kwam ui een persoon spoedig door een twaedegevolf d De laatste in bet bezit van een lap laken van zeer geringe waarde wilde den eeraten een zilveren horloge verkoopvn welke koop werd gesloten waarna hij ook de lap laken te koop aanbood welke mede door den eraten bezoeker werk gekocht die evenwel geen geld genoeg bg zich had waarom bg den tapper verzocht hem i 37 50 voor te schiBten hetgeen deze deed waarna de lap laken werd betaald en de bezoekers verdwenen Daar xg niet terugkeerden kreeg de tapper argwaan en deed bg de politie aangifte welke het mocht gelukken een flesschentrekker aan te bonden die van bet in ign bezit zgnde geld de geleende som van f 37 50 aan den tapper teruggaf Geld Men schrgft uit Maaitricht Namens de werkstakende glasblazers te Maastricht is een manifest verschenen waarin zg de ingewilligde eischen der patroons voorstellen als niet rakeode de kern van bet geschil Die kern ligt volgens hen in de loonsverlagingen en in het jongensgeld Een van deze twee eisohen zeggen r g beeft meer belang dan al de andere te zamen Zg geveu voorts een vergelijkenden staat van de Iconen te Leerdam en Maastricht welke te Maaatriobt 35 pet minder bedragen 8 40 8 47 8 64 B Ol 10 6 67 6 08 6 16 94 8 80 7 36 7 S2 7 89 7 4 7 56 ioada Moordreobt NianwerVerk Cnpell Katterduu 7 RoHerdim 6 OiipolU 10 Jieuw ABlk 8 1 Uoordnoht B 88 OotiiU B SS Uimda 5 86 1 87 7 66 8 0 8 81 Oudaw 6 60 6 64 WoardtD6 69 7 08 8 18 UlrMU 6 18 t 8 28 8 41 f f Nair Amlterdaoi 8 21 9 26 Gouda jutardam C St 87 8 14 Om de treurige gevolgen der staking te verbelpon zullen zg de door hunne staking broodelooa geworden glasslgpere in de voor ben in lokornen giften laten deelen Ten slotte doen zg een beroep op de bur gers van g jheel Nederland om hen in hunne recbtvairdige zaak te ateunen Door ou ZfggPQ 7 g loopt de openbare orde geeu gevaar Kn inderdaad is bun houding tot beden zooder weerga Keizer Wilhelm van Dnïtscbland kwam Maaodag ai ond te Wiesbaden aan reed onniiddellgk van bet Htation naar het theater waar hg de opvoering vnn Prpciosat bijwoonde en zette daarna te middernacbt met zijne gemalin die inmiddels was aangekomen zgoe reis voort Ze zgn gisteren te Conrcelles Kurzel in Lotharingen aangekomen en terstond naar t kasteel Urvitle gegaan Meu zegt dat de keizer de slagvelden zal bezoeken vergezeld door officieren die den oorlog van 70 habben uipegemaakt Een der kleine Pargscbe bladen beweert dat de keizer door den Daitscben generalen staf een uitvoerig rapport heeft doen samenstellen over bet eerste gedeelte der Madagascareïpedidie Dit rapport zou scherp de organisatie van het materieel en de keuze der te gevolge route afkeuren n aar lof toezwaaien aan de aitslekecde bewapening en aan generaal Oncbesne met diens staf Bg een rfgiment in de omatreken van Pargs verliest een reservist zgne portemonnaie Een kameraad vindt die en brengt ze bg den kolonel De kolonel geeft aan dea eerlgken vinder nachtpermisaie Den anderen dag worden er zei port monnaies gevonden De kolonel geeft zes npchtpermissies aan de eerlijke vindera manr twee dacen provo st aan ieder der verliezers Daarna zgn geen portemonnaies meer verloren nog gevonden In bet wetsontwerp tot nadere regeling van het zes elrecht op effecten wordt dat recht voor aandeelen in buitenlandscbe maatsoliapptien bepaald op 30 centen en voor die in binnenlandpche op 20 centen van elk f 100 evenals voor obtigatiën van allerlei soort Ter toelichting van dit voorstel zegt de minisier van financiën in zjjn memorie van antwoord het volgende Dat aandrelHU hooger belasting kunnen drat en dan obligatiën viodt zgn oorzaak in het niet te weerspreken feit dat de belasUug zwaarder drukt wanneer er slechts vaste rente kan worden genoten en een of weiden kans op winst daarbg komt Wie tegenover de belasting kansen op groote winst zal het be W r der belasting minder gevoelen Dat op vele aandeelen geen dividend wordt uitgekperd dat aandeelen vaak minder witard zijn dan obligatien doet hieraan nittc te kort Alle aandeelen zouden naar het aangegeven beginsel aan hetzelfde hoogere recht kunnen worden onderworpen Dat dit niet wordt voorgesteld dat integendeel volgens het ontwerp de aandeelen an hier te lande gevestigde maatschappgen nJet meer zullen betaten van de obligatien vindt zgn reden in de wgze waarop bedrgfsbelasting is geregeld Hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen betalen recbtatreeks belasting naar het volle dividend zonder den aftrek die aan anderen ia toegestaan voor rente vau hun kapitaal Bg uitzondering wordt dna dobbel belasting gebeven Men heeft om deze reden liet niet billgk geacht het zegelrecht op te voeren tot betzelfde bedrag dat van aandeelen iu de buitenlandacbe maatscbappgeo kan worden geverd 10 64 11 01 11 08 11 16 11 S4 8 86 10 7 47 11 28 9 40 10 36 8 69 7 14 T 49 F 29 8 64 B 6411 8 01 10 06 8 17 4 16 4 47 6 57 6 63 8 81 10 16 7 10 10 89 3 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 6 86 f 9 04 f 10 16 11 30 8 81 4 38 6 58 8 48 4 47 6 Dit motief kan niet worden ontzenuwd door de opmerking dat ook sommige baitenlandsche ondernemingen in de bedrgfsbe astingzgn amgeslagen deze betalen die belasting torli niet naar den vollen omvang van hoo bedrgf dus volstrekt niet op deuzetfden voet als de biuii olandscbe onderneming Ook heeft de Nederlandiche wetgever wel rekening te houden met de belaating die in Nederland geheven wordt maar niet met die welke in het boitfoland wordt gevorderd De Minister wil geenszins ontkennen dat er raaatschappgen worden opgericht en aandeelen in ondernemingen worden gekocht alleen ter bevordering van bet algemeen belang zonder ecnig winatbejaif Hft is zeker zeer gelukkig dat er zich zulke evalien voordoen maar gelukkig ook is de handelsgeest nog wel zoo levendig dat bet overgroot gedeelte van het in ondernemingen belegd kapitaal daarin is gestoken roet het oogmerk om winst te behalen De voorgestelde verliooging van belaating is zoo matig dat nadeelige invloed nocb op de handelsgeest noch op de offervaardigbeid tot bevordering vnn bet algemeen belang te vreeKen i o c Het Staal bad Haarlem door dr C E Daniels is eeue uitgave van de Maatschappij tot Exploitatie van Staal waterbronnen te Haarlem Het boekje bevat een beschouwing van het nut oener wateren badkuiir eo oene aanprijzing van zulk eene kuur te Haarlem met het water der Maatschappij Achtereenvolgens worden de atad Haarlem bare omstreken het bronwater het brongebouw en het badhuis beschreven Een aantal getuigenissen van professoren en doktoren biunensen buitenslands aangaande de voortrefffilgkbeid van bet slaalwater uit de Wilhelmina bron ii daaraan toegevoegd Een groot aantal afoeeldingen van stadsgezichten eit Haarlem en landschappen nit den omtrek en van brongeboow badhuis enz gaan tuasohen den tek t door Onder den titel De aanval op Seinpost en mgn antwoord heeft jhr mr A F de Savoruin Lobman bg de firma Kemink Zn te Utrecht een broehore het licht doen zien De a r Nederlanden geeft dairvan de volgende aaukondijjing In deze brochure wordt allereerst het stnk medegedeeld dat in de algemeeue vergaderini der vereoniging voor H O op G G op 27 Juni jl is voorgelezen Alvorena dat atok te beantwoorden heeft de schrgver drlërlei grief uiteengezet In de eer te plaats dat de klagers door geheel buiten buoue bevoegdheid te gaan ge weid gepleegd hebben te en geheel de constitutie der stichting Zjj laten de vergadering datgene doen wat dea curatoriuma is en hebben daardoor een rinde gemaakt aan de vrgbeid van onderwgs aan de Y U In de tweede plaats dat de aanklacht datgene waarom het te doen is verzwggt en daarvoor iets anders in plaats stelt waardoor zg het kenmerk van waarheid eo oprechtheid verliest Uitvoerig wordt uit de feiten aangetoond dat het verschil van inzicht op politiek terrein tusschen de faeeren Lohmau eo Koy er de wezeijli ke reden is waarom men des hoogleerjars onderwgs als ongereformeerd iu verdenking gebracht heeft In de derde plaats dat in de aanklacht de gereformeerde beginselen waarvan art 2 der tatute i gewaagt voortduren met Cavinistiscb Staatsrecht vereenzelvigd worden en dat afwgking van wat men Oalviuistiscii Staatsrecht geliefd derhalve geacht wordt met afwijking van gemeld artikel twee gelgk to staan Nadrukkelijk komt de schrgver er tegen op dat men behalve de Heilige Schrift opgevat in den zin der gereformeerde belgdenisscbriften nog iets anders wil invoeren waarann de hoogleeraar bg het geven van zgn onderwgs gebonden zon zgn hg toont aan dat in vroeger dagen dr Kuyper zelf eveneens daartegen in verzet kwam Aan de behandeling van deze drie grievrn is het grootste deel der brochure gewgd Het slot iH eene weerlegging van de giieven op Seinpost tegen des hoogleeraari onderwgs Ingebracht 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 42 1 62 1 69 2 06 2 12 4 02 18 20 7 80 8 10 6 42 2 60 8 60 GOUD A 11 60 3 0 CJtreobt 7 60 Woarden 8 11 ündawater 8 19 Gouda 8 82 Aan de brochure zgn tal van bijlage i hoofd akel ik overdrukken van ona blad tooeevoegd ten einde den lezer des verkiezende het vergeIgken van de aanklacht met de feiten gemakkelgk te maken Aan het geheel gaat een kori Voorwoord vooraf waarin beknopt wordt medegedeeld waarom reedi nu de pnblic tie van het aan de commissie van enquête geadresaeerde stok is geschied en voorts dat de boogleeraar zich verplicht acht de V U te verlaten In de brochure ze ve lezen wg dat met het aan vragen van ontslag alleen gewacht wordt ten einde do commi osie van enquête alsnog in de gelegenheid te stellen aan hare opdranbt te voldoen Een uavolger vao Strindberg is de Zweed Guataaf Wied dat blgkt wel uit dezen zin uit een zijoer romans Men zegt dikwgia van een man en vrouw dat zg met elkaar teven als kat en bond Dat ia juist De vrontr ia de kat die iu den grond slecht geslepen bekrompen vein erig dom en gemeen is eu vol lage gedachten de man ia de trouwe edelmoedige verstandige ferlgke bond in staat zich te verbeteren en te leeren t Een onpartgdig rechter Een jongen die met vier anderen voor den politie recbter te Bradfort gebracnt was wegens het werpen van steeoen redde zich en zijn makkers door den poHtio agent van wien de beschuldigiog uitging de volgende op cross exsmination gelijkende vragen te stellen Hoe vele ruiten zegt gg dat gebroken waren Politie agent Vier Jongen En hoe vele steenen vondt gg binnen in het huia Politie agent Drie Jongen Maar hoe kunt gg vijf jongens beschuldigen van het inwerpen van vier rniten met drie steenen De politie agent wist niet wat te antwoorden en de jongens kwamen zoader straf vfg Van Biamark die in 1850 nog een gewoon officier was wordt de volgende geschiedenis verhaald waardoor hij door den koning werd opgemerkt en belast met eene gewichtige diplomatische zending Bismarck die deatgds kapitein bjj het Proiaische leger was lag in garnizoen te Metz Op zekeren dag wandelde hg met eene dame aan den arm over een der pleinen van de stad Daar hg Tn druk gesprek met zgne bekoorlijke gezellin was bemerkte hg den kolonel niet die hem van de tegenovergestelde richting passeerde zoodat hg het militaire ierbewgs niet deed De kolonel ble f wtaan en plaatste zich voor Bismarck Deze salueerde doch de kolonel bleef onbeweeglijk staan met den uitgeatüken wijsvinger op de borst van den kapitein gericht terwyl zgne oogen de richting van zgn vinger volgden Bismarck die niet wist wat er gebeurde werd rood van schaamte vervolgens van woede De onverbiddelgke krggstacht verbood hem echter te spreken door te loepen of achteruit te wgken En de kolouel bleef steeds onbeweeglgK staan met de vinger in dezelfde richting gestrekt De voorbij gauge re bleven staan en omringden weldra het zonderlinge groepje Men baalt de schouders op en men vraagt elkander wat dit beteekent terwijl enkelen die zien wat eraan de hand is elkander knipoogjes geven Na vijf minuten vau angstige spanning slaat B smarck eindelgk de oogen in de vizierign van den vinger des kolonels en bemerkt dat een knoop van zjjn attilla niet vastgemaakt ia Hij herstelt onmiddellijk het verzuim de kolonel laat den arm zakken eu gaat hoen onder een uitbundig gelach der menigte 9 67 11 13 10 04 10 11 10 18 10 27 11 80 8 06 9 43 f 9 68 I 9 58 8 26 10 08 9 03 6 81 8 62 4 80 1 10 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 9 68 10 02 8 S8 lO U 10 S4 10 4 9 4K 11 10 7 41 8 49 Bismarck vergaf het den officier nooit dat by hem in de oogeu van het volk en bovenal in die vau de dame die bg aan den arm had boinchelgk had gemaakt Üg zocht drie jaar lang naar een gelegenheid om dao kolonel uit Ie dagen en eindelgk vond bg er een Volgens sommigen bleef zijn tegenalander dood volgens anderen zwaar gewond in het stgdperk liggen De geiohiedenis werd drnk in militaire kringen besproken en Biamarck werd ipoedig niet anders genoemd dan de man met dm knoop Eenigentgd later woonde de fkoning eenf parade bg en een generaal die Biamarek in bet oog kreeg zeide tot zgn banrman Kgk daar is de man van den knoop De koning hoorde deze vreemde benaming en vroeg er de uitlegging van Men vertelde bem de geachiedenia en da koning die den man van den knoop wilde leereo kennen werd door zgn geestvolle conversatie zóó getroffen dat hg hem weldra een diplomatische zending opdro die hem de eerste schrede deed zetten op den weg naar eer en roem Bg de giateren te Amsterdam gehouden trekking an de prgzen op certificaten Amiterdamache Tentoonstelling is de hoogate prga f 100 000 ten deel gevallen aan 4iet syndicaat Boiasevain Oppenbeim dat aanvankelgk de benoodigde gelden toezegde In de omatreken van Breda is aen begin gemaakt met het rapen van eikels waai door vele in de gelegeoheid gesteld worden een aardig daggeld te verdienen Vroowen en kinderen trekken des daags door de eikendreven en verzamelen d eikels die zg dea avonds bij de opkoopers van de hand doen Voor één H L wordt 80 cent betaald DoorBurgemeester en Wethoudera van Maaaalnia is adhaesie betuigd aan bet adrea van het gemeentebestuur van Vlaardingen waarin de Minister van Waterstaat wordt gewezen op het groote gevaar verbonden aan den opalag van dynamiet op het eiland Rozenburg en op grond waarvan iotrekking van de daartoe verleende vergunning wordt gevraagd Maandagmiddag brandden er op het gehucht Croy gemeente Aarle Eikstel N B drie woningen af Door het ontbreken van blnschmiddelen kon er ook van de inboedels weinig gered worden Van de bewoners was er slechts een voor zgn inboedel geassureerd De huizen waren verzekerd bg de Tietsche brandwaarborgmaatacbappg De oorzaak van den brand is onbekend BulteolaDdsch Overzicht De Belgische koloniale zaken gaan niet voorspoedig als man tenminste geloof mag hechten aan de berichten uit den Oongostaat die aan enkele Belgische bladen worden gezonden De opstand in Lnluabourg die gedempt zal moeten worden door de expeditie onder overste Van Qele breidt zich voortdurend uit Eo de overste is nog niet eens uit België naar Afrika vertrokken Volgens berichten uit Brussel telt het leger der opstandelingen nu reeds meer dan duizend man Zg zgn na de inbraak in bet wapenmagazgn van vimrwapenen voorzien en daardoor in staat krachtig tegenstand te bieden De Belgische officieren die zich door bon tronwelooce troepen verladen zien staan bloot aan de ergerlgkste mishandelingen en den grnwelgksten dood De eind Beige zegt dat aac anonieme berichten ia dagbladen niet veel waarde moet worden gehecht en het blad beroept zich naar anleidiog van een schrgven van een Engelscb lendeling die over slechte behandeling klaagt op een brief van dr Sims die meldt dat in Leopoldville alles rustig was op den lOen April 1895 toen die brief verzonden werd De Arabieren zgn naar de heer Glave meldt voor aitooe machteloos gemaakt schrgft dr Si ma Maar ia dat een reden om geen waarde te hechten aan de berichten die over opstanden in October worden gezonden De stad Constantinopel heeft allengs haar gewoon aanzien herkregen en de winkels der Armeniërs zgn heropend maar de nawerking van de onlusten doet zich toch nog in alles gevoelen De Mogendheden hebben bij de Porte nieuwe stappen gedaan om de reeds op 11 Mei II Toorgeatetde hervormingen eindelijk door den Sultan aanvaard te krggen Abdoel riamid meent men zal in t eind wel toegeven mits de feitelgke toepassing nog een poos bigven uitgesteld opdat het niet den schgn krggen dat hg voor het buitenland zwicht Volgens den Daily Chronicle hebben de gezanten van Engeland Frankrijk en Rualand aan de Porte da definitieve lezing overhandigd van het Ontwerp der Hervormingen in hoofdzaak overeenkomende met dat van 11 Mei Indien nn niet spoedig een bevredigend antwoord volgt znllen zjj een ultimatum tellen De Standard c verneemt uit Constantinopel dat de Porte een oommiseie heeft benoemd die de gevangenissen rond zal gaan om te zorgen voor het loslaten van degenen op wie geen zware verdenking mat en te gelgker tgd een onderzoek in te stellen naar de gebeurteniuen van den laatsten tgd De leden van de Commissie zgn grootendeela rechterlijke ambtenaren De bnitenlandsobe gezanten verklaren zich voldaan over jeze concessie van de Porte en in t algemeen over de bonding van de oefenaren van bet openbaar gec Zg laten zich ook vol hoop uit over de onderhandelingen in zake Armenië De ransche Minister van Marine beeft nu ook nitvoeriger berichten ontvangen van admiraal Bienaimé den kommandant van het Fransche eskader te Tamatave over de inneming van Tarafata In den den nacht van op 6 October veroverden de mariniers onder bevel van tuit kolonel Belin de buitenwerken zonder dat zg ernstige verliezen leden Met de bestorming van de hoofdatelling der Hova s werd gewacht totdat de versterkingen die in aantocht waren zouden zgn aangekomen Vóór dat echter de boot die dsze troepen zou brengen was gearriveerd kwam den 9u October bet bericht van de inneming van Tananarivo Admiraiil Bienaimé bracht deze tgding terstond ter kennis van den bevelhebber der Hova s en sommeerde hem zich over te geven Nadat wg seint de admiraal 48 uren hadden onderhandeld leverde de generaal der Hova a de forten met alle wapenen en mnnitie aan ons over Bgzonder hevig is das de strijd niet geweeat Met de bezetting van Tarsfata de laatste veraterking der Hova a eindigt de oorlog De ministerraad hield zich bezig met bet wetsontwerp betreffende de oprichting van een koloniaal leger door de ministers van Oorlog Marine en Koloniën gezamenlijk vervaardigd Het voornemen ia dit ontwerp bg de Kamee in te dienen zoodra deze zgn bgesngekonaen Den 3den November zal het Zwitioheracbe volk zgn stem moeten uitbrengen over de voorgestelde militaire hervormingen En merkwaardig is t nn weer te lezen in de Zwltsersche bladen hoeveel belang in alle kringen wordt gasteld in onderwerpen van politieken aard In de veracbillende kantons in de verschillende steden hebben zich comité s gevormd uit afgevaardigden in Natioualen Kantonnalen en Standenraad met andere notabelen winkelieas werklieden officieren enz om het publiek in vergadering na vergadering voor te lichten en om vóór of togenstemmers te werven Er wordt een heftige atrgd gevoerd iedere Zwitser kiest daarin partg het geheele volk neemt er deel aan t Is bekend dat de Nationale Raad met 111 tegen 9 stemmen en de Standenraad met 30 tegen 12 stemmen zgn goedkeuring ann het ontwerp heeft gehecht Aanvankelgk was men dan ook algemeen vanToordeel dat de regiemeen van oordeel dat de reglementsherziening er grif door zou komen Doch de volksatem ming over het luciferamonopolie heeft die kansen nanzienlgk verminderd In da eerste plaats heeft de groote meerderheid der soclaaUdemocraten besloten tegen bet hervormingsvoorstel te stemmen als protest tegen de vooraitstrevende liberalen die het monopolie zouden hebben doen vallen eo tevens als demonstratie tegen het mililairi tme Doch ook het conservatieve Franschsprekende gedoolte van de bevolking zal neen stemmen afkaerig van de meeste voorstellen die nit Bern komen thanri gebruikmakende van den oppositiegeest door den uitslag van het laatste referendum verstrekt Bg hen voegen zich de democraten te Genuve de meeste Waadttandsche stemmers die door een comité nit d veracbillende partijen samengesteld zgn bewerkt en eindelijk het grootste deel der katho ieken in den lande t OnaaugeDaamate in deze stand van zaken voor de Nationale Raads en Standenraads leden Zg hebben hun stemmen reeds uitgebracht en velen hunner merken nu te hebben gehandeld geheel in strgd met den wensch der partyen die zij vertegenwoordigen De raeeate katholieken nit den eersten Raad en de helft van ben in den Standenraad bgvoorheeld badden vóór gestemd De kiezers roepen hen nu ter verantwoording en grappig zgn de uitvluchten van de in het nauw gejaagde afgevaardigden Sen hunner de beer Ador uit Geoève verklaarde door de voorstanders van het centraal gezag te zgn omgepraat een ander beweerde bg vergissing ja in plaats van ineen te hebben gestemd doch de meesten verootacholdigen zich met te zeggen dat de qnaestie geheel ie veranderd door de uitspraak van het referendum over bet lucifersmonopolie had deze plaats gehad vóór de stemming in de Raden dan zouden zg zich zeker ook tegen de Militarartikelen hebben uitgesproken Uit dit allee concludeert men dat bet volk den 3den November het voorstel tot nitbreiding en versterking van a lands weerbaarheid zal verwerpen Het Ooatenrgksche en Hoogaarsche Ministerie zullen 25 Oct te Pest bgeenkomen om een aanvang te maken met de onderhandelingen ter vernieuwing vkn het vergelgk van 1867 De Ooatenrgksche ond Minister markies Bacqnehem ia tot stadhouder van Stiermarken benoemd Op de Ijjst van kardinalen welke in het consistorie van 15 December znllen worden benoemd komt voor de nnntini te Weenen Agliardi Men herinnert zich dat er reeds dikwgls van die benoeming en daarmee ook Tan zgn verplaatsing sprake ie geweest De beer Agliardi staat echter in den laatsten tgd met alle autoriteiten ook de Hongaarscbe weer np goeden voet Onder de nieuwe kardinalen worden verder genoemd Ferrata te Pargs Cretoni te Madrid lacobini te Lissabon Satalla te Washington Tot nuntius te Weenen zal worden benoemd Ajuti uit München te Madrid Macchi thans naatins in Centraa1 Amerika te Li sabon Gotb thans in Brazilië te Washington Lorenzelli thana te a Gravenbage Omtrent den postte Parijs schgnt nog niets bepaald te zgn De particuliere secretaris van den Paus mgr Rinaldi wordt nuntios te Brussel De Portugeesche Regeering zal een nieowen gooverueur naar Goa zanden en verder troepen met oen pantaerachip en ver kauonneerbooteu om den opstand der inlandache soldaten daar te fnuiken Uit Madrid wordt gemeld dat de Amerikaansche Minister van Justitie het schip Comodorec in bealag heeft doen nemen met een groote huevepiheid wapeoeu en munitie beatemd voor de Cubaansche opstandelingen Aan boord vau dit vaartuig zon weldra een sterke in Florida uitgeruate vrgbuitersezpedie tie naar Cuba zijn vertrokken Aan de Times wordt van Havana geaeind dat de opstandelingen order bebbeu niet te vechten maar zich te verapreiden ala zg aangevallen worden Overstroomingen in Vuetta Abijo hebben aan 100 menechen het leven gekost en betangrgke schade aangericht De RegeeriDg van het eiland geeft veel tot leuigiug van den nood BIARKTBERICHTEN Gouda 17 Oct 1895 f ö aanvoer van granen wss kedon veel kleiner dan da vorige week Voor tarwe bestond goede vraag en werd deze 10 a 20 ot hoofeer betaald Tarwe ZoouwBohe ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Munlere dito 6 40 ƒ 5 60 Afwijkende 6 50 ii 5 75 Polder 5 60 a 6 40 RogRe Zeeuwscho 4 40 4 65 Polder f 3 76 a ƒ 4 10 Buitoiilaudsoho per 70 k ƒ 3 60 n 3 70 Gerst Winter 3 75 a 4 25 Zomer ƒ 3 50 ft ƒ 4 Chevallior ƒ 4 60 ü 5 26 Haver por liact ƒ 2 25 i f 3 20 per 100 kilo ƒ 5 50 ft 5 90 Honnopzaad lulaudsch 7 a 7 26 Buiteulandaclie 6 50 a 7 Kanariözaad 8 u ƒ 9 Koolzaad 6 26 ü ƒ 7 Rrwioii Kookorwten 8 60 a ƒ 9 60 Niet kokende f a ƒ Baitenlandeolie voererwten por 80 Kilo 4 30 a ƒ 4 60 Booucn Bruine boonen 9 25 a f 10 60 Witte boenen ƒ 10 50 a f 11 50 Duivenboonen ƒ 6 90k ƒ 6 85 Paardeuboouen ƒ 5 a ƒ 5 25 Maia per 100 Kilo Bonte Amorikaanache f 4 80 a ƒ 6 Cinquantine ƒ 6 50 ii 6 75 Veehaakt Melkvee weïuig aanvoer baedel en prijzen raatiif Vette varkens goede aanvoer handel vrg wel 18 i 20 ot per half KG üi gen voor KugeUiid red nanvoer handel vrij wel 16 klóYjOt per half KG Magore biggen goede aanvoer liandol matig 0 40 a ƒ 0 70 por week Vette Bohapon goede aanvoer handel traag ƒ 14 i ƒ 22 Nuohtere kalven weinig aanvoer handel vlug 6 II 9 Graskalveron goede aanvoer handel matij ƒ 40 ii 70 Fokkalveren 10 a 16 Aangevoerd 73 partyen kaas Handel zeer vlug Ie ual ƒ 25 ƒ 28 2e qua 22 24 Zwaardore 39 a ƒ NoordHollanilactio ƒ 21 ü 26 Boter gofldo aanvoer handel vlug Goehotor 1 85 a ƒ 1 50 Weihoter f 1 15 f 1 80 p Kilo Burgerleken Stand GRBOREN 12 Oct Elermiin oudera F Egeter en H P Stemb rg 13 Rachel Micolaaa oudera N van Vliet en A de Hoo 14 Cornelis Marinua ouders C Langeraar en M Zoeleman Wilholmina ouderiJ van Rgtwgk en M van Kease Willem Johannes ouders W Pieters en J C Meger Martin Js Willem Ge ardus Maria oudersM M van Loon en A E M van Leeuwen 15 Martha Johanna Paulina ouders Q H Kok en K Snaterse Bernardina Hendrika ouders P van den Broek en J A Roelofseu Hoibertje Anthouia oudera A A van der Pool en A Labeg 16 Martinus ondera M Verschut en A van denBerg Alida ouders W Batenburg en J Koster 17 Klazina Adriena ouilera A D van der Pool en A J de Hoop JohannaTheodora ouders M Bunnik en A A Borst OVERLEDEN 15 Oct J M Furrer 4m GEHUWD 16 Oct J J Morelia en C Boer J van Oosten en L de Frankrijker P H Flamman en A C Verweg A van OS Al Hd Ti IL LEUK GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Ifi OOTOBÏÏB rot kra ilotkoen 94t i i 1017 1017 n 83 86 S 97 Vl 96 104 ♦ V 871 MV V 100 58 6 0 14 1 lOIV 67 loov 806 J 14 8t 1011 100 149 aiV 110 98 192 1141 loiv IV 641 Vii 1 6 8V l 81V 108 lOl li 100 1047 147 exd 1S6 i V 9Vi i V si 17 7 1087 87 118 J 108 0 60 64 16 888 195 108 109V 108 109 121 187 i 189 40 US NsosBLiNO Gert Ned W S 1 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOAB Obl Goudl 1881 88 4 Italik lusohrgving 1862 81 6 OoaTENR Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoRTUOAL ObUg met coupon 3 dito ticket 3 EüsaNu Ub Bianeol 1894 4 dito GeooQB 1880 4 ditob EDthB 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in goud leea 1883 6 dito dito dito 1884 K Sfjlnji Perpet sohnld 1881 4 TüiKiiJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leening aerie C ZuidAtb Kip v obl 1892 5 Mexico Ohl Buit Soh 1890 6 Vknizüsla Obl 4 onbep 1881 Ahstekdah Ohltgatien 1896 3 EoTTiauAH Sted leen 1894 3 N in N Afr Hacdelav aand Areadsh Tab MIj Certificaten DttiiMaataohapp dito Arab Hypotheekb paodbr 4 Oult Mü der Voratenl aand a Gr Hypotheekb paudbr S i Kederlandache bank aand Ked Handelmaatsoh dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3 i Utr Hypotheekh dito SVi OoaTKNB Oost HoDg bank aand KnsL Hypotheekbank paodb 4Vi Ahebika ïkiuit hypoth paadb 5 Haxw L G Pr tien eert 6 T D Holl IJ Spoorw Mq aand Mij tot Kxpl V 8t Spw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TALiB Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A H obl PoLKN Waraohau Weenen aaDd 4 RusL Gr Ruaa Spw Mij obl 47a Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwaag Dombr dito aand B Knrak Gh Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHiBiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr C v aaod dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver b Rio Gr Spm eert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav k NaBhvilleGert v aand Mexico N Spw Mij lshyp o 6 Miss Kaoaas v 4 pot pref aand N York Ontario fc West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Mina h idanit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aand Vbn C Rallw ie Nav Ie h d c O Amaterd Omnibus Mjj aand Elotterd Tram weg Maata aand Nsn Stad Amsterdam aand S Stad Roiterdam aand S Beloib Stad Antwerpenl887 2Va Stad Bruasel 1886 SVs 108 HoNQ Theiaa Begullr Gesetlsoh 4 OoaTBNR Staataleening 18 0 5 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 8 1868 Nan Ver Bez Hyp Spohl oert ADVERTENTICN M H De Colporteur HENBI W van de VEN die de vorige week in Gouda ia werkzaan geweest maar nog steeds werkzaam in Gouda ia betuigt aan JOHW DE LIEFDE te Utrecht zgn oprechten dank voor het aan hém geschonken ontslag uit zgne Chrïstelgke dienst Ik verzoek echter beleefd doch dringend aan bem om door middel van zgn Courant in waarheid aan het Publiek te melden hoe ik in zgne dienst gekomen ben en wat de aanleiding of oorzaak ie dat ik uit zgne dienst ont Ji en ben Zoo JOHAN db LIEFDE binnen drie dagen niet voldaan heeft aan dit verzoek zal ik mg verplicht gevoelen hetzelve te doen en alzoo de huichelachtige Chriatelgkbeid van bewuste persoon ontmaakeren Intnsachen kan een ieder in Gouda zich overtuigen aangaande de soliditeit van JOHAN db LIEFDE hg den Heer P VERMEIJ Groeneweg L 169 terwgl ondergeteekende nog meer bewgzen overtuigingen en informatien kan geven HENRI V D VEN tlak 4r Met twstc oaiehadvlj ut m JÊ makkelylcste poelsmlddcl voor Heerm j n IQ vooral damet en Klndirsetiotnwsrk mM U de Appretuur van C M Hilllir 4 Ce IPK Berlla B atli Str 14 MinlttMcoed tóltP op naam en rabrlekimerfc VMtryikur kr Hmtm WlRkillari 1 iihaMwark talaatorlM