Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1895

IJscInb GOUDA Maatschappij INo 6792 Zaterdag 19 October J895 34ste Jlaargangi JAA RLUKBOHE TOT ftOüDSCHE mmmï JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ex lolla le van S aalsspoorwcgeii De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vrijilai den 18 October op de Boveuzaal vau den Heer A lun Hlelwes dea STonda ten 8 nrePunten ran behandeling Rekening en reraotwoording van den FenDÏngmeester Wyziging ran het Eteglement Verkiezing ran een Bestuaralid HET BESTUUR Openbare Verkoopingen te REEUWIJK ten orerslaau ran den te Gouda resideerenden Notaris G a FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 28 OCTOBER 1895 des morgens te elf uren in de üerberg van K UooGBHBOKZBH te Sluipwijfc Van No 1 Een HUIH SCHUUR ERVEN XaiN en GROND op s Grarenbroek te wijk afdeeling Sluipwijk W jk E No 120 groot 3 aren 75 centiaren Terstond te aanraarden No 2 Een HUIS in twee gedeelten bewoond ERVJyJ en GROND op Ravenaberg ÉB Reeuwijk ameling Sluipwijk Wyk F No 8 en 9 groot 6 aren 60 centiaren Terstond te aanvaarden No 3 De onverdeelde helft van een perceel TUINGROND liggende als t vorige perceel groot 4 aren Terstond te aanvaarden De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopd van 10 tot 3 uren te bezichtigen Na afloop dez c verkooping zal in het eerstgenoemde perceel Wyk E No 120 in topenbaar om contant geld worden verkocht eeneii Inboedel waarbjj BEDDEN en BEDDENGOED GewerÉteOUD en ZILVER enz Des morgens roor de verkooping te zien Nadere inliclHingen geeft roornoemde Notaris FOBTUIJN DROOGLEEVER te üouda mMmmm I te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 30 OCTOBER 1895 des morgens te 10 uren aan de Bouwmanswouing Wp S No 70 aan den Kleiweg in Bloemen daal tegenover de Oude Gouwe van 7 KOEIEiy waarian 6 KALFKOEIEN en 1 VAARKOE BOUW en MËLKGERBEDSCHAPPEN ongeveer 20000 Kilo s best gewonnen HOOI een smalle eneenbreede 8CH0Ü W en eenige MEUBELEN BEDDENGOED en UIJIS RAAD Des morgens vóór de verkooping te zien aRANDS KA A8INS DU frintemps NO UVEAUT ÉS Wi verzoeken de üames die ona geilluatreerd modoalbum voor het Winters io n nocii niet ontvangen hebben dtt te wilten aanviagen aan JULESJiLUZOTaC rvb Hetaelve wordt dan omgaand gratis en 4ranoo toeffezonden Besteilmgen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met 6 verhooging RliipédiU liintoor ti Ruiidiil I I tIEFDADIGHElDS S O Z X B É TE OKJHti OOOB HET DAMESKOOR onder leiding van Mejuffronw CATUAUINd vnn ItHNSKS nit Utrecht Met welwillende medewerking van Mej B E 8 Aitzangeres uit Amsterdam en Dr B J H 0 nit Gouda op Vrijdag 18 October a avonds te ft unr Per Inteekeiiluic f 1 4aii de Zaal t I 2S Gevraagd Iemand die PRIfflA ROOHBOTER kan PLAATSEN bjj particnlieren enz Fr Brieven motto tRuombotert Boekhandel Firma A E C van SOMEREN Zutplien Éèn Houtvuurmaker is voldoende om een Kachel of Fornuis aan te maken 250 stuks kost n 4 O Cent 50 lO = J van OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA Weder voorhanden EOLPElf S in t Zuur by W I K JKIJ VLEE3CHH0UWER Lange Tiendeweg TAKDART8 E CASSÜTO Turl markt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd 6000 Stuks uit dfl falliate maiia eener der eerit buitenUndiohe febneken over feiiomene ioogenMmde Leger Paarden Dekens moeten tegen den ipotpnja van fi 2 75 j per atuk worden uitrerkooht Deze dikke onelijtbart dekene zijn zot warin als een pel OR 140X190 em groot dus het 1 l eheele paord bedekkend met wol opgenaaid en 3 breeda itreejicn voortt een kleine partij wittewoUene Slaap Dekens i root 140XiyO cm wegens yeor klriiH aiechte door raklui bemerkhare fouten iti het weefiel aangeboden ad fl 3 50 per stuk Kosten anders het diibbi le 9W DuldBi k taulireroii beKtetllngen B IfurivltK Maaatriolit Grooie Siaat 31 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheiiiiscliii Wassclierij Vi II 4 PPK ilFJMi K 19 KrulKhnde Itottunfam Gebreveteerd door Z M den Konin der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het atoouieu en Terveu va alle lleereDen Dameagarderoben alsook all Kiudergoederen Speciale iarichting Toor het Btoom n tao pluche man tela veeren bont enz Oordynen tafelkleeden ens worden naar de oieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzü gestoomd of ireverfd worden onechadel k voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Gouda Suclpersdfiilf thd A Hkinkiian k Zook Ï5C XJ bC i J v U U Jl Bij geleg enheid van de Najaarsmarkten te Wokbden loopt op Maandag 21 en op 77osnsdag 23 OctoiDsr 1895 voor 3 eS£CLe kl reizig ers onderstaande WOERDEN Verti ek 8 uur nam V OCJDEWATER Aankomst 2 15 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEUWERKERK 2 57 CAPELLE 3 04 ROTTERDAM Maas 3 15 Met dezen Trein kunnen ook Wagens Paarden en Vee tegen verhoogd tarief bevracht verzonden worden TBEIiKli G 19 October 1895 Ilollandsche Slaatschappij van Landbouw atdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 23 P M 100 Prijzen A BEIUKMAN ZU hASGB TIENDEWXG D 60 Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EATHAEEINES S SNEIFP ULSiOFPIE en gij bespaart 9S centen per pond m toriawater uifée VFcfor aJBron f e Oberlahnsfein byEm Van héj ninklykef ui s derXederfanden Aan Zenuwlijders en Zeniiwzwakken Tbane ia do 26e oplage rersoheneu Tan het boek Do Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren l rof Dr Ileriniére Parus Prengruber u Dujardin Bau metZ PariJB Boncbot Parij öoh Rath Dr Schering Em Gei Kath Dr Cyurkowectl ky Waenen Oppflrstafarts Dr Jeohl WeeaonOpperstafarlB Dr SohiOSl Ssstg Chef arta Dr Darses Parys Chef arl ForOBtiOr Aken DifltrictaartB Dr Grossmann Johliojrea uitz DistrictBnrta Dr BuBbach irltKrankarta Dr Steingrebor CharentOQ Coaaul Dr r Asohenbaob Corfu Dr meil Corrazza Venetië Angeville Parije Lavabre Parija Wille Taufkirohan B CabillOt Arcaohon n t Fortget Lonzao s Onllloaeau fior deaoz f ff LabatUt Bordeaux Bougavel La Fer rièro L Hirsohfeld WeenBD a IiiebOr Innabmck Hammer PUuen ff ff Weiner Weenan ff Aust Broctou Hatusoblechner Brixn imwzlekten on Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel ran dit werkje ia kenuia Ie rerapreiden omtrent len aard der zonowzwakte bare oorzaken en Revoigen onderricht te geven en genezing te Tinden Het handelt over het bekend worden van de Pbyaiologiache ontdekking boa op de eenvoudigat denkbare wyze op ons zeDuwgealei kan ewarkt worden en wal met eon aucoea dat zoowel een groot aantal uitstekende artaen ala de geneeakundige pera aanleiding tot discnaaie gaeeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekolljken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lUdt welke zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelUke onrust en onaangenaam gevoel venior aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevolgen daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen ala onthoudings n koudwaterkuren inwrijvingen olectriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindoüjk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegen versohijnaeleo van voortdurend angstgevoel benOVeldheid van hoofd hoofdpUn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Teven aan allen die tot de boTengenoemde eathegorién van zenuwlijders behooren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor lol zwakte rerTallende jonge meiejea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie der goeetelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden Bich in het be it van bovengenoemd boekje te atellen dat franco en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M OLÉBAN t Co Heiligewog 18 Rotterdam F E thi santen KOLFP Korte Hoofdsteeg 1 DtreohtXOBRT h POETON Ondegraoht b d Baardbrag F 88 GODDA 18 October 1895 Donderdag 24 October zal de eerste Abonnemento Voorstelling weder io dit seizoen plaets hebbeo Opgevoerd wordt bet Golden Boeka toooeelipel in drie bedrjJTeo Tan F too Schönthao Daarin tredeu op de dames Alida Klein M Tan Eyiden Vink van KreTelen en Miaerioi beneTeos de bh Tartaud A Faaaseo Broodtjeeet van KerckboTen Newcome van Kysden W van Zuylen Jr Coelingb en Tan dar Logt Dit etuk words gevolgd door be oastnkje 61anw in een bedrjjf waarin optraden Mej Alida Klein beueveoe de hb van Ejaden Tartaud en Van KerokhoTen Was vroeger bet uur Tan de loting op zeven nur bfl TTgio Tan pröel i dit nu gealeld op acbt ztwdat waarscbjjniyk een grooter getal leden peroonl k zal komen loten Op de pasrdeumarkt beden albier gebonden waren aangeToerd 857 paarden en 68 Teulen Vele kooplieden ook uit bet buitenland waren tegenwoordig de handel was zeer geanimeerd er werden flinke prgzen besteed De prijren waren oor 4 5jarige f 500 600 a iiarige I 375 400 2jiarige f 250 350 Ula f 180 270 erfcpwrien f ÜO Tealena Tau f 100 160 hitten van f 80 160 l 4er jaar wordt de aanroer steeds grooter wel en bewjja dat de Markt te Oouda ala gevestigd is te beschouwen Na enkele jaren aal zeker de Goudache paaidenmarkt de grootste markt zjjn in de prorincie Zoid Bolland De heer G Engels Ie ouderwüzer te Moordrecht i all zoodanig benoemd aan de 2de Burgerschool Toor jongens te Hoorn Gisteren vóór 25 jaren werl te DelftsbaTen in tegenwoordigheid van Z M Koning Willem III bet standbeeld ontbald van adn iraal Piet Hein Ter herinnering aan dien dag word gioterenocbteod in de vroegte bet standbeeld versierd roet een lauwerkrans van do DelUshaTfosehe kleuren voorzien terwyl een oranjeatrik aan het gevest van dea admiraal degen werd gehecht Drie Delftshavenaars bedden een toepasselijk gedicht Tervaardigd hetwelk g aan bet voetetok van bet raonnment hechttin Ook hadden sommige ingezetenen de nationale Tlag nitgestoken Uit Amsterdam meldt men In deo strjd toüohen fabriekaeigenaren en FEllLLETOl MON BIJOÜ OF VIJF DAGEN IX PARUS Ik vonU ilsar om eene tafet verschaidfat jontjie manaen géieteü Tan welke sommigen in kielen auderen in hun daagaehe pak waren maar aan bet bovaueinds der tafel stak Véhx Damien met het boofd boven de anderen uit In het leTendif sta Rosprek gewikkeld zwegen ij eanaklapa terwyl zij nij balf met onruitige half met dreigende blikken maten Manr Damien boog zioh tot degenen die het dichit by hom xaten en duisterde hun iets too Hig had oiij meeriDaten op dete plaata gezisn wist waarachynlljk dat ik een rreemdeliog was an dus niet tot de yraoucbards kon behooren Ue vergadvrdea kwamen tot rust Ik nMkte mijoe verontsohuldiging en rroeg om Le Paye en eM der aanweeigen reikte my eeoo der couranten toe die op de tafet lagen Onder deu ug ik eene groote Inart opengeslagen die een plattea grond Tan Par a voorstelde De arme Ijamartinel aprak Damien naar aanleiding ran Le Fiys Vier maanden Fraakrqk garegeerd te hebben en deaaiettegenstaande onwaardig gekeurd om gearresteerd en aot de and ren naar Ham gevoenf te worden Kn dia armq Ia Gu onirièrt die gittaren met reroatiraardiglDg om werklieden b ioQen de laatsteu laagzaam ftan terrein te winDeQ Gisterea hebben 5 fabrieks igenuri het hoofd in dea achoot gel gfi en hunne fabrieken tot bondsUbribken gemaakt Oectt 5 nieuwe bondafabrieken zgn die der firma s Diuelkoen LangebleekerApad Berkeg Overtoom Konc Tainpad Jaake aan den Voorweg en ÏSiekenoppasaer Paardenstraat In het geheel kan bet bondscomité na op negen bondefabrieken wyzen waarvan de eigenaara zich Terbondeo hebben voor elke overtreding van het oootraot eene boete van f 500 te bbtalen Gisterenmorgen meldden zich slechts 5 werklieden aan bjj de firma Kampfratb Ook deze echter legden spoedig den arbeid weder neder Ruim 200 diamautbewerkera zyn thani naar Antwerpen verhuied waar de beacbikbara molena kou te zeggen door het AmelerdamBche comité in huur zyn genomen De bovengenoemde vier fabriekieigenaara hebben zich in de vergadering hunner Tercenigtng ran 14 dezer ali mannen an eer en goede trouwe verbonden niet toe te atammen in den hun geitelden of nog te stellen eisch dat zy op henne fabrieken uitaluitend leden van den A N D B en aangesloten vakvereenigingeo toelaten De Vereeniging van fabriekselgenarenc verapreidt beden een manifest waarin deze vier heeren ala oordbrekera worden gesignaleerd Door d verichilleDde vak vereen igingen te Middelborg is bealoten tot oprichting vaneen coöperatieve broodbakkery Een correspondent van hel Bat Hdbid c op Lombok ijchr ift o a Bet overlyden van den tot majoor bevorderden kapitein Oranen zal thans op Java bekend zyn De volgende byzonderhedeu omtrent dit treurig ongeval kan ik u melden De OTerledene was wd korps commandant van het 2e bataljon Den Uden Augustas bjj gelegenheid van een rit te paard sloeg het betst op hol en wierp den ruiter tegen den grond Iets vóór 8 unr s morgens gebenrde bet en iets vóór 12 uur s middags was by niet mefr Een schedelbreuk werd geronstateerd Het telegram zyner bevordering tot majoor kwam denzelfdeu dag omstreeks 11 uur Buiten kennis gebleven was dus zyn bevordering hem ook onbekeod De orertedeue laat 5 kinderen iq Holland achter Algemeen was de deelnaming in dit tragisch einde van een kranig fignor Het il bier tegenwoordig zoo ruatig dat man zich niet kan voorstellen dat hier zooveel bloed sevloeid is Da geest onder offi konde dat zijn broeaer onder prefect ia dieust van den overweldiger geworden Is verdedigt van daag den coup d état als onrormydelijkl Les mis $rabls Had Ledru fioüin in 48 in plaats van Lamartine bet beatuur ter zyde gestaan sprak een ander dan zou er niet gebeurd zijn wat gisteren gebeurd is ea men kou niet behoeven te doen wat morgen geschieden zH en FarbIeit Camilla viel Damien in de rede om den laatston spreker tot twijgen te brongen De arme Lamartine hoorde ik eeoe zachtere stam achter m Gelukkige Graniülla 1 Het was Mon b jou die achter mij stond Graziella was eene jeugdige flamme van Lamartine in den tijil toen hij in Italië vertoefde en later door ham zoo meesterlijk geschilderd is Gratiella bammde Lamartine die toen in de lontevantijn levao was Maar Graziella die toen ook ÏO het bezit van jeugd en schoonheid was atiflTf van liefde Men sterfl van liefde men leeft ran droefheid Mon bijou had dus radea om Graziellk geluk t9 wenBcben Toen ik sag dat ik door myno tegenwoordigheid hinderlijk was verliet ik deze binncDkamer met mgn ffhe Pays waarin ik de plotselinge bekearing van I a Guëronnière barestigd vond Hij werd gelijk bekend is kart daarna Napoleons geheimachrijver en lid van den senaat tfon bijou vertoonde zioh weldra met hetzelfde bleake peinzende gelaat in de galagkamar ïi qt gg niet wel van daag mademoiselle zaide ik tot haar Dat schijnt soms zoo aelfs wanneer me zich zoo wel mogetjjk bevindt antwoordde ijj leren en minderen ia zeer goed het zon ohtir aanbeveling verdienen omtrent den dowr ran het verblyF hier meer zek9rheid ta iplangen De proclamatie van den G G waarbg Lombok tot ons rechtstreeksch gebied wordt gebraelkt opent het vooruitzicht op sen organisatie an blyvenden aard waarvan ook de Riilitaire wereld profiteert i Op den avond beter tegen middernacht van din 14en September jl knaItU in de kazerne ftn bat 11de bataljon van Ampeuan een scbot dat heel wat coniteraatie veroorzaakte By fbderzoek bleek dat een iniandieh fnaelier een poging deed om een Ëaropeesohen korporaal rraderiyk in xijn slaap dood te sobieten met 1 korporaals eigen geweer en patroon Q C Éèhot is door de reobterbo vend y gegaan en h Hiet doodehjk De vermoedelgke dader is middellyk in arrest gesteld terwyl dereden Ibt die daad moet gezocht worden in bet geïill dat eveubedoelde korporaal 4 Ini na 10 Ijiar gesnapt b eft mat spelen en er rapport Vitn zou maken Men heeft das als vermoedelyken dader een van de vier gesnaptan gevangen genomen doch er wordt getwyfeld of er wel bewyzen gevonden zullen worden t e Ëuropeeseben korporaal beat Blondael immermane Ten slotte de mededeeling dat er op Lom k een vry groot incompleet aan luitenants wtMt waardomhet noodig wordt dat men langer blijden moet al ataat men op de lyst der afgelosten Uit Ampenao wordt aan de Soer Ct che richt De rust keert langzamerhand terug en daarmee het vertrouwen onder de bevolking De passers zyn druk bezocht de Cbineeacbe toko s verryzen als paddensto en uit den grond en zyn goed gesorteerd Zelfs meuoelen kan men bier krygen Arabieren zyn in groolen getale komen opstttten De verhouding losBchen de Batische en de Sasaksobe bevolking is bevredigend Er is bepaald dat de aan den militairen kommandant van Lombok verleende bevoegdheid om in bet geval van verbreking der gemeenschap ter reede Ampenao eventneel ten behoeve van bet ontichapen van aanvullingstroepen of het ontschepen van te evacueeren zieke militairen de ter genoemder reede komende schepen der Konïnklyke PaketvaartMaatschappy aan te houden wordt nitgebreid in dier voege dat die bevoegdheid op denzelfden voet ook wordt veileend voor de gevallen dat met bet oog op de voorhanden xynde deburkementsniiddelen en ds hoeveelheid te lossen gouveroementsgoederen die tossing wDat besrgp ik niet Hebt gij den fraaien luipaard in den Jardia des Plantes gezien F Wanneer h j zioh het prettigst gevoelt strekt hij de beanen zoover mogelijk uit en laat treurig het hoofd hangen De luipaard is fraai maar gjj tvilt toch dat wreada dier niet gelgkanP Ja dat wilde ik om mot een enkelen sprong mg op de vganden der repnbliek te kunnen werpen antwoordde Mon bijou terwijl haar geheele gelaat vuurrood werd 0g zijt republikeinsgezind zeide ik pen dat verwondert mij niet Gij zgt de mioDares van den gelukkigen mijnheer Damien niet waar Zijne minnares herhaalde zij met eene uitdrukking van gekrenkton trots igne minnares Neon maar ik bemin ham I vopgde zij er bij met da opreiïhtheid van een en el in baar blik Ik vatte de terechtwijzing Zg waa Dsmions bruid en zou den volgenden Vrydag zgne vrt uw worden Het woord ffininnaros is in misorediet zelfs ia Pargs Ik verliet nu madam Davia restauratie en sloeg den weg in nasr de boulevards onderwijl denkende aan den armen Lamartine zooals Moo bgou hem genoemd had Ik herinnerde mg dat het nu juist een jaar geleden was sedert ik hem voor het eerst mgne opwaohting maakte met aan aanbevalin ïsbrief van den altijd dienst willigen graaf Lówenhjelm ia ragn zak Ik behoor niet tot degenen dia blindeliugs zoeken toegelaten ta worden tot ieder merkwaardig parsonage maar ik kon tooh da begaaita niek tijdig dat ia niet voor het tydatip van vertrek dar sohepeu van genoemde Maataobapi j kan aiJD beëindigd In den naoht van Vrydag op Zaterdag ook vravndden eenige behendige dieven bjj deir slager G te Maastricht ruim 200 fraooi een horloge verwiiifilden hnn eigen kteerea voor het beste pak van den baas van het hnir deden zioh te goed aan eten n drinken en trokken heen zonder dat de haisbewona ieti haddan beapenrd In den avond van den 31 JqH liep een 70 jarig orgeldraaier over den Geerweg te Delft met een troepje joelende kinderen achter zich Daarover waarichynlyk woedend gawordeoi loOfvolgens het getuigenverhoor voor deHaagsohereobthank op gisteren de man het slop zynerwoning aan den Geerweg zyn binaeogeloopen daar een halven klinker hebben gehaald od dien in het wilde onder de knapen hebbengeworpea waardoor een lOjarig jongetje aanhet voorhooid getroffen werd bloedend neer zonk en later overleed betiy tengevolge vanden steenworp of door voil dat in de wond was gekomen waardoor bloedvergiftiging ont ontstond Ondanks de meeet itelltge getuigen vork Uringen bleef da orgeldraaiet gistareit voor de reobthank ontkennen eed steen geworpen te hebben y Subst off V justitie ma Pleite beriep zioh tot staving van bet bewys op de verklanng der deskundigen Drs Thomeé en WassinlÉ hebben aangetoond dat bet knaapje een gezond vroolyk kind aan de gevolgen van den ateeawnrp is overleden vraarvoor beklaagde aan Bprakelyk is ZEü Achtb vorderde agn veroor daeling tot 6 maanden gevangeoiistraf De verdediger mr Quintui betwistte dat de dood het gevolg is van den steenworp Pleiter trachtte aannemelyk te maken dat da acridenteele wondziekle niet ii gewent een gevolg in den sin der wet van de verwondingi maar dat die is ontstaan ter gelegenheid van de verwonding waarvoor beklaagde niei aan Bprakelyk kan gesteld worden Ten slotte betoogde pleiter dat bekl die in woede in het wilde heeft egooid geen bedoeling bad om te treffen en oooelndeerde tot vrijspraak waar de sehnld niet ligt bg bakl maar by de baldadige jongen Uitspraak over 14 dagen De Ëngelsohe taal wordt bet meeet ran alle tateti gesproken Thans bedienen slcbTandte taal 115 millioan personen van het Franeoh niet onderdrukken uonmaul don man ta oaoaohoil wen die in mgne oogen i a edelste ka n van Prankrgk vertegenwoordigde Bg deze gelegenheid had ik een sierlgk ingebonden examptsar van de Zweodscha vertaling z ner Girondini raed eaonan en ham dit aangebodeOi Hg versooht mij aan gedeelte van de Zweedsohe vertaling voor te lezen om ta hooren hoe dit in het Zweedsoh klook hetwatk hg Batuur Igk niet verstond Ik declameerde eoo goad ik kon aan paar pssaages uit de rade van Vergniand Ah gg Bingt mgnbeer I viel Lamartine m in de rede die blikbaar niet met hat Zweadseh oocant ingenomen was gg zingt het gebeela Noorden zingt Het Noorden ia hot land dar dichters Frankr k dat der sprekers Hij waa overigens geheel onbekend mat de Zwaadscha litteratuur Van monsieur Tegnér bad kywel eans hooren spreken De werken van Svadanborg kenda hij en waar kent men dien naam nletl Hg sprak toan ouder anderen van sgc verlangen eenmaal het Noorden ta becoeken en overxgnaigsn vaartuig dat hem daarheen zoude brengen Lamartine reist als een koning ook nadat hg een republikein geworden is Deae reizen gepaard met ejjna groote hulpvaardigheid hebban hem geruïneerd an hem oindelgk gedwongen eane nationale inschrijving aan te nemen waarbg Napoleons naam aan het hoofd staat Door de republik ioan beklaagd wordt hg door de legitimisten veracht tot welke h meer wegens geboorte dan wei sympathie behoorde La pompier do son prppre iacsadia i de benaming die bet quartiar St Oermaio waar da voornnamata legitimisten wonen hem na da revolutie van 46 gegeven keelt if ordt omml ff