Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1895

G 0 V D A A MSTERBAM Qoinb 1 37 8 81 10 01 10 7 18 10 8 31 4 47 8 3 10 16 8 14 8 98 11 0 1 1 18 4 3 6 8 48 11 80 Directe SDoorwegverblndlDgen met GOUDA Wliiterdlenst 1895 1896 AaDgevaogeD 1 October TUd vao Greeowlcli r o a GOD D A ROTTIKDIM 7 8 7 9 8 06 8 13 8 88 8 48 18 86 1 84 18 38 18 80 18 46 18 66 1 44 BOTTKRDAM 8 8 T 86 10 18 10 89 10 86 10 48 10 49 4 08 7 4 DEN n A A 0 Hag 6 l 7 80 7 43 8 80 9 98 9 441 0 1111 3 18 16 1 88 8 44 9 68 3 48 4 16 17 6 08 7 68 9 88 Voorb 6 67 t l l 8 14 Z Zagw6 11 10 88 1 68 6 88 9 8 Z M 6 99 10 43 8 06 6 89 10 08 Qnada 6 38 7 0 8 18 9 9 66 10 1610 6413 0618 46 8 17 8 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 0 8 88 10 18 Stopt te Blaiiwqk Kraiaweg en Nootdorp Lflidsekandam aa Hakaodorp aODDA DEN BAAS OoU 7 SI 8 8 09 9 87 10 80 10 0 18 18 18 88 1 87 8 88 8 47 4 46 6 7 7 14 7 41 89 8 64 9 64 11 81eï M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 7 8 01 10 06 Ï Z gw 7 B8 8 6 11 18 18 49 8 08 8 18 lO lJ Voorb 8 07 9 08 11 87 1 01 80 8 86 10 7 Ullge 8 18 9 18 9 7 18 07 10 48 11 88 18 48 1 081 7 4 0 4 17 88 6 67 7 44 8 819 9 8810 88 11 46 Ü T K E C H T 6 O ü D i 10 11 84 18 50 8 10 8 8 4 48 6 S6 7 tO 8 09 9 07 10 84 10 83 lUl f 4 18 V 6 S8 y 9 88 10 84 J0 51 f ♦ P w n 9 S6 10 44 18 07 1 88 8 4f 4 97 8 80 7 09 8 IB 8 419 49 11 10 O V O A U TUCHT 8 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 9 46 8 8710 1 11 4 1 80 8 08 1M8TI1DA Mr e O U D A Amsterdaa C Bt 8 9 10 10 48 8 81 4 10 fl 18 fïonda 7 88 9 04 10 14 18 88 3 80 S SO 7 4 Stoppen te Bleiswgk KnUsweg n Nootderp Iieidioheadam en Uekmdorp Stopt te Nooidoqi Laideehe dam on filelawjjk Kruisweg en Hekendorp 45 mülioan ran het Dflitscb 70 milHoeD van het SpUBsch 55 millioen raa het Rassisch 80 millioen eo van het Portugeesch 15 millioea Het aantal menuheD dat EDKalseh spreekt neemt ieder itar met oogereer 2 millioeD toe zoodat men mag aannemeo dat by bet eiode Tan deze eeaw de Engelsche taal door 130 millioen monden I worden gesproken ec das in werkelijkheid de wereldtaal zal worden Tegenwoordig wordt het Sngelsch gesproken in GrootBrittannië door 38 millioen in de Vereeoigde Btaten ran Noord Amerika door 65 millioen in Canada door 4 in Auitrahë en Oeeanië door 4 in Afrika eo Voor Indië door 2 en in West Indië Britach Gujana door l millioen peraonen Staten Oaneraal 2e Kkum Zitting van Donderdag 17 October 1895 Het eindverslag ii uitgebracht over bet wetsontwerp op dn perioneele belasting De dag der beraadflaging zal nader worden bepaald Bji het voortgezet debat over bet ontwerp tot reorganisatie der land boa wschoo te Wageningen verdedigde de minister Van Houten nitvoerig dat ontwerp H betoogde dat bet ontwerp geeuazios beoogt in te voeren een hooger Ia o d bon won der w s maar dat t bet karakter van middelbaar onderwas wil behouden en wel binnen bdt kader der wet van 1863 die overigens den tuinbouw volkomen onder den landbouw rangsebikt zoodat een Toorafgaande wyziging der wetgetiug onnoodig il ïfén scherpe oüdericbeiding tusscben landen tniobonw ii ook niet aan te geven de Terbioding van bet ouderwgs in tand en tuinbouw aan een polytecbnicnm heeft groote voordeelen voor het ooderwgs en den schatkist De beschuldigingen tegen de bestaande tnndbonwiohool zyn onbewezen en bepaald tegengesproken De bedoeling is den directeur der land boa WBc hooi tot hoofd directeur te maken maar dit behoeft niet in een reglement te staan De minister verdedigde Wageningen als den zetel der tuinbouwschool omdat de tandbouwachool er reeds is gevestigd Ook e n Indische afdeeling achtte b zeer geschikt maar de Kamer beeft de beslissing om de gelden daarvoor toe te staan by de Indische Begrooting De minister beval dus het voor tel aan in het belang van den tuinbouw De minister van Koloniën verdedigde de Indische afdeeling aan de landbouwschool op grond vau de gebleken belangstelling in Indië voor de leerlingen der landbouwscboul eu wegens de groot behoefte vau Indië aan wetenschappelijk onderlegde jongelui De Kamer heeft ten slotte het amendemeut van den beer Viruly Verbrogge tot instfUiog eener zelFitandige tninbouwiohool met 58 tegen 10 stemmen verworpen Het wetsontwerp tot wgziging en verbooging Tan de begroofing van Btqneolandsohe zaken in verband met de reorganifatie van hüt landbouw en tninbouw onderwys werd vervolgens aangenomen Hoeveel alcoholisten z n er op honderd veroordeelden voor moord Drie en vflftig Hoeveel alooholisten zyn er op honderd veroordeelden voor Bcbindelgke aanslagen en misdaden tegen de zeden Drie en vyftig Hoeveel alcoholiiteo zyn er op honderd veroordeelden Toor brandstichtingg Zeven en vgltig Hoeveel alcoholisten zyn er op honderd veroordeelden voor slagen en wonden geweldpleging enx Negentig Deze cgfers zyn verschaft door de griffiers van eenige Pargsche gevangenissen eu meegedeeld door dr Motet aan de Académie de Médécine 8 40 8 47 8 64 t Ol 0 10 6 67 8 08 8 16 8 84 8 30 Gouiiit Moordraoht Nieuvarkerk 0 p ll Bott rdua Rotterd m Oapell Hieuwerkark Hoordreokt Qoad 7 88 7 8S 7 88 7 48 7 86 8 10 6 18 8 88 81 Oonda 6 88 1 87 8 08 8 81 Oudliw 6 0 6 64 Woardis 6 6 7 08 8 18 ütrwht 8 18 t 8 6 l t f Naar Amsterdaui Op de begraafplaats aan de Groenesteeg te Iieiden werd gisteren ter aarde besteld het toffelyk holsel van wjjlen dr W H D SnrinRar in lft eM ood rector van hnt fymna lom aldaar Een aantal balangslellendeu van allerlei maatschappelyken rang en stand bad oh om de groeve geschaard om den ootf lspene eeoe laatste bolde te brengen Een 7tal prachtige bloemkransen en palmtakken tooiden de lykbaar De verdiensten van den overledene als menscb echtgenoot en vader en niet miuder als geleerde werden in herinnering gebrscbt door prof dr J Verdam die er tevens op wees boe hier ten grave was gebracbt eeu man wiens nagedachtenis èn om zgne rriendelykhaid èn om zijae geleerdheid tevens in onvergantfelijke herinnering zon biyven voortleven De oudste zoon van den overledene bracht medo een afscheidsgroet a n dendiepbetreurden vader en dankte de aanwezigen ook namens verdere familie voor de laatste eer den geliefde doode bewezen De catalogus van de WolSen Deken tentoonstelling die te s Graveohage geopend wordt ter gelegenheid der onthoIHug van den gedenksteen op bet graf der beide schrijfsters is bewerkt door dr Jobs Dyserinck Dat wit zeggen dat by is samengeateld door den meest bevoegden persoon die er voor te vinden was Dr üyserinek heeft den catalogns die 530 nummers te t verdeeld in tal van afdeeliogeo de bandschrifton van Betje Wolff komen eerst dan die van Aagtje Deken vervolgens bat legaat fan mr H VoUanboven san de Blbliotbeek van Letterkunde te Leiden de geschriften vau beide scbryfsters afzonderlyk en gflzamenlyk die van Adrianus Wolff en alle die over de beide vriendinn n zyu vorscbenen Dan volgen de portretten der schrgfsters eenige herinneringen aan hare vriendin Coo8 e Buiken zie Busken lluet a L tterararische fantaisiën en verscheidenheden zooali geschriftvn ten onrechte aan een der schryfïters toege schreven voorwerpen die aan baar hebbeu toebehoord enz Onder het merkwaardigste dient vermeld de bevrgzen van de zuinigheid der beide vrouwen blykende uit de wijze waarop zjj bsar papier beschreven de Fransche en Duitsche vertalingen van Sarah Burgerhart de koopbriet van Lommerluat by Beverwgk in betere dagen eigendom van Agatba een boekje met aanteekeoingen over de reisroute naar Frankrgk waarheao y hg de burRertwisten uitweken een lokaal waarin Betjes portret is gepointeeid en een zilveren penning met een altegorifiche holde aan de nagedachtenis der tot in den dood elkaar trouw gebleven vrouwen De liefhebbers van geestige geschriften en menschkundige opmerkingen vinden op deze tentoonstelling van den arbeid van Betje mt Aagtje ruimen voorraad lectour Naar de N R Ct verneemt znu het plan bestaan om de Indische Begrootiog na afdoening van de voor de openbare beraadiilaging aan de orde gestelde wetsontwerpen in behandeling te nemen en niet zooals gawoonlyk na het reces dat de Tweede Kamer in het najaar ueemt lu de North American Revieowc schryft Cyrus Ëdsou over hetgeen by de saocialitiscbe zydec van de microbe nosmt De bedoeling is dat ziekten in eene gemeenschap atleen bestreden kunnen worden door maatregelen die zoowel armen als me r bemiddelen beschermen De rglte heeft een oamiddelijk en zeer groot belang bg de gewondheid en het welzijn van den arme Üy kan aan zgn welvoorzienen di ch gezeten niet vergeten dat in het vertrek VBO zyn armen stadgenoot eenige zgstraten verder gebrek aan voedsel is Want dit gebrek beteekeot dat vroeg of laat in die woning ziekte zal uitbreken en de microben zullen bg verloop van tyd baar weg vinden naar de keuken en de huiskamer van de meer bevoorrechten 10 4 11 01 11 08 11 16 11 84 8 88 10 17 10 8 8 10 7 47 18 88 9 40 8 1 10 11 8 17 4 18 4 47 67 6 68 8 81 10 18 7 10 10 89 8 84 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 89 6 86 f 9 04 t Het schgnt moeilyk te begrijpen watderjjke Amerikaan er mede te maken heeft het natnnrlyk gevoel ran doernig een 0 enb1ik buiten rekening latende of de boeren in Rusland verdrukt worden en hongerlgden Ëu tocb boe duidelyk springt de betrekking die tusscben hen bestaat in bet oog In den zomer van 1889 is de oogst in vyf Rusaiche provinciën byna geheel mislnkt Een algemeens hongersnood was het gevolg en duizenden stierven De infloenza een meestal niet ernstige hoewel besmettelgke ziekte tastte deze lieden aan eo tengevolg van hun slecht doorvoeden toestand werd zy aanmerkelyk gevaarlijker van karakter in overeenstemming met de door Paateor ontdekte wet dat de besmetting kan versterkt of verzwakt worden naar gelang van den aard der middenstof in welke de smetkiemen w rden voortgeplant Zoo wprd een kwaadaar lige soort van griep aangekweekt welke in staat bleek de levenskracht van diegenen welke zy aantastte in byna ongelooflyke mate nit te potten Deze ziekte verspreidde zich snel langs de groote handelswegen naar Duit chland Frankryk en Engeirnd en bereikte ten slotte de Ver Staten waar zy vele honderden ten grave sleepte En zoo waren er in Noord Amerika vele begravenissen omdat er hongersnood was in Rusland Het i gemakkèlyk meer van zulke voor beelden op te noemen De gexondbeidscommissie te New York moet maatregelen nemen ter bestryding van de cholera omdat er een oni ewone droogte bad gebeerscht in Perzië bij Meibed waar de pelgrims zich in 1891 by het graf van een Mahomedaansehen heilige verzamelden ndien dit zoo is over de gebeele wereld hoeveel nauwer moeten dan de gezondbeidsbntangen der verschillende inwoners eener zelfde stad verbonden zyn Men doet meer dan liefdadigheid oefenen wannesr men oagelukkigen helpt en aan werkeloozen at htid poogt te verschaffen Man beveiligt zoodoende de geheela gemeenschap tegen ziekte De schrgver in de N Am Rev beweert dat by de hongersnooden dii in en sedert de middeleeuwen Europa en Azië teisterden tegen één sterfgeval door brek tien personen stierven aau besmettelgke ziekten die door gebrvk ontstonden of verergerden in de 16e eeuw veroorzaakte de schandelijke toestand der gevangenissen eu bet lijden der gevangenen eene typhus epidemis die niet alleen de misdadiger maar ook de rechters doodde en hen aldns strafte voor bon achteloosheid Dit is de les die de geschiedenis teert De heer Edison noemt haar de moraal van het verleden ontdekt door het microscoop Ken eigenaardige oplichting werd deor den sigarenkoopmen P M te Groningen in praktyk gebracht Hij bezorgde by verschillende ingezetenen kistjes sigaren met de complimenten van meneer Boele of iemand anders en bier wae n de sigaren t op tydstippeo waarop bij wist dat de meneer die ze gekocht zou hebben niet aanwezig wai en vroeg f 2 50 voor bet kistjn waarin zooals ter terechtzitting bleek 8i aren zaten van f 1 f 0 75 tot f 0 60 de honderd Herhaalde keereo bad hg reeds dit kunstje vertoond totdat de politie hem snapte Het O M by de rechtbank te Groningen eischte 4 maanden gevangenisstraf De gisteren te s Gravenhage aangebonden vreeradeliug verdacht van uitgifte van valscbe credietbrieven is ter beschikking der justitie gesteld en heden naar bét buis vau bewaring overgebracht Omtrent zgne indentïteit bestaat nog geen volkomen zekerheid De man nas bg zgne aanhouding legant gekleed had een kostbaar gooden horloge op zak en droeg een diamanten doekspeld 7 11 4 0 4 7 04 6 11 80 1 48 1 68 1 9 8 06 8 18 T 80 8 10 48 8 60 3 60 4 08 e O U D A 11 60 12 80 S 8 3 09 18 40 18 08 Utreoht Woerden Oadewater Gouda 7 60 8 11 8 19 8 S8 9 S4 Op klaarlichten dag is Woensdag in da avenue Louive te Brussel een moordaanslag gepleegd op den int pecteur van de waterwerken Üooqué De aanvaller was een fontein meester Sermon genaamd die naar hg maenda reden had om zich te beklagen over zgn chef Met een driekante vijl bracht hg den heer Boeqaé twee steken toe in da zij en een door bet handgewricbt de wonden sgn echter niet gevaarlijk Sermon is in hechtenis genomen eu ter beacbikking gestbld van den procorenr des Kon inga Ouder de lotelingen te Waspik was er een die 1 89 meter lang was en een gewicht had van ruim 200 halve kilo s De Oostenrykiobe politie beeft aan de grenzen geweigerd de briefkaarten in Oosteorgk te laten circuleereu welke door Italië ter gelegenheid van de feesten tot herdenking van de inneming van Rome zya uitgegeven De Italiaansche regeering heeft hiertegen verzet aangeteekend op grond dat deze briefkaarten beantwoorden aan den eiich gestild by bet internationaal tractaat dat de grondslag van de Post onie is Wy vinden in een EogeUeh blad iets meer verteld van wat de expeditie van Initenaat Peary op Groenland doorstaan beeft Het mislukken der expeditie wordt grootendeels toegeschreven aan bet verlies van een grootea voor raad levensmiddelen die onder eon geweldigen sneeuwval begraven werden Wat moeite Peary ook deed om de schade te herstelten het mocht niet gelukken Zelden zoo ooit heeft men den gevaren van een Fooltocbt met zoo onvoldoende nilrosting het hoofd geboden De sledetoebt was eene reeks van de vreeselgkste ontberingen Mannen en bonden leden onnitsprekelyk van de kou Het ademhalen deed pyn en bet bloed vloeide uit den neus Toch ging men moedig vooruit Aan Terngkeeren werd niet gedacht Di or hot doodgaan van een paar honden moeit men eene slede io den steek laten en de honden in slechts twee troepen verdeelen Van het oogenblik dat men aau de vgfde honderd mglen begon was het ongeluk niet van de lucht Van de grootste slede een bont en de mannen moesten zelf aan de touwen want da honden konden naowelgks meer loopen Toen men op 16 mjjl van het land aan Onafhankelijksbeidsbaai geliomen was moest men ophouden De honden konden niet verder Een der tochtgenooten Lee werd toen met de beesten in eene tent achtergelaten tnet lait de krachtigste met de zwakste te voeden terwgl Peary en Henson ieder met een geweer er op oitgingeo naar het tand toe in de hoop een mosknsos te schieten Lukte dat niet dan scheen er geen uitkomst van den dood overgebleven Kan men zich ontzettender toestand voorstellen dan van Lee dagen lang alleen in zyne tem met de oitgehonderde beesten temidden van de gswildernis en onzeker of ï yne makkers ooit zouden terngkeeren De jagers vonden eindelgk na vreeselijke ontberingen eene kadde van muskusossen Zy schoten er een paar en waren zoo van een zekeren dood gered Na nog vgf eo twintig dagen van onbeschrgfbaar lyden kwamen de drie mannen aan Anniversary Lodge Hunne beenen eo voetec waren gezwollen en hnnne lyveu uitgeteerd Tien dagen lang lagen zy geheel uitgeput op bon leger maar ten slotte kwamen zy het te boven De administratie der Belgische spoorwegen is met de b trekkingen der slachtoffers van de ramp bg Ottignies in verbinding getreden tot vaststellen der te betalen schadevergoedingen Er zgn 20 dooJen wier familieleden schadeloos gesteld moeten worden verder eischen 94 gekwetsten schadevergoeding De administratie beeft te zamen reeds een millioen francs toegezegd 11 13 8 88 8 48 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 08 81 9 10 6 17 8 87 8 8i 8 41 6 47 1 80 9 43 9 8 8 8 8 8 4 80 8 86 ie u 81 4 40 00 D D A 7 41 8 49 9 41 Merkwaardig ia dat op de plaats des onheils 80 hoeden en 60 paraptuies zijnternggevoaden doch slechts 3 portemonnaies ofschoon de meeste slachtofferi verklaren hun portemonnaies kwgt te zyn £ en telegram uit St Patersbni meldt Het gerucht gaat dat de inspecteor van politie PlatanoS wegens verdnistering van gelden il veroordeeld tot anderhalf jaar gevange nisstraf ontzetting van alle ambten vervalleoverklnring van alle rechten en teveoalanga verbanning naar het gonvernement Tomsk Iets naden van bet proces is niet bekend geworden Kenschetsend voor de Rnasische toestanden Niet omdat een politieman gelden verduistert want dat is helaas ook in andere landen al eens voorgekomen maar om het feit dat iemand naai het gerocht wilc kan worden veroordeeld tot levenslange verbanning Iets hebben die Russische toestanden intnsschen tocb voor bg ons te lande bv zou snik een boef als by gepakt werd er misschien met een jaar gevangenis afkomen en dan weer als een heer in de maatachappy kunnen terngkeeren om nieuwe schuine zaken ter hand te nemen Id de berichten aangaande het Igk van den Termieten soldaat dat op de Zeister beide zon zyo gevonden beerscht eene zonderlinge tegenstrgdigheid De Amrsf Ct c verklaart dat bet geheel forzonnen ia Cu scbrgft Noch b de jnstitie noch hg het korps ïs iets bekend van b t vinden van een lyk Bjj de betrokken autoriteiten werd slechts opsporing verzocht van een ransel die vermist is Op onze telegrafische aanvraag om inlichtingen werd ons door den koKimandeerenden ofiBcier te Hoorn woo delyk ternggeseind Sedert lOSeptember man vermist Wengens niets De correspondent der Utr Ct te Zeist die een onderzoek instelde komt insgelyks tot de slotsom dat van de vondst niets bekend is eu aan de waarheid van het verhaal moet getwyfeld worden De Haart Ct c daarentegen verneemt uit Utrecht dat wet degelgk bet Ijjtt van een soldaat gevonden is maar dat omtrent dit geval groote geheimhouding wordt betracht De politie te Arnhem heeft eene vronwaaugehouden die ua diefstal te hebben gepleegd in het hui waarvan zg een bovenkamer bewooude daar brand stichtte Die brand werd spoedig geblnscht De vrouw beoft hekend Een akrobaat die te Ngraegeo bet publiek vermaakte door boog in de lucht kunsten te maken die even sterk zouden zgu geweest als ze veel lager by den grond waren uitgevoerd viel van eene aanzienigke hoogte en wetd ernstig gekneusd weggedragen De rechtbank te Brussel heeft deu socialist Lovnng tot 6 maanden gevangenisstraf en 300 fr boete veroordeeld Lewig had bg gelegenbeid der betoogingen tegen de schoolwet o m geroepen weg met den Koning Naar de Maasbode verneemt is van gezaghebbende zyde bepaald dat in bet bisdom Haarlem geen oaderwgiers van openbare scholen aaè het hoofd van katholieke scholen meer mogen geplaatst worden De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam waarschuwt ingezetenen voor personen die onbevoegd giften in amelen ten behoeve van een ter eere der Koningin bg bare troonsbeitgging op te richten monument Te Gent bg Ngmegen werd gisteren in een fnik het Igk gevonden van een onbekend jeugdig manspersoon Men vermoedt dat hg micbinist was op een Dailsche boot wat wordt opgemaakt oit brieven en teekeningen van macbineriën welke in een fortefenille op bet lijk Rttnwe7ig waren R £ C L A M K BELANGRIJK is de gotukauuikoiidigiDg vbu J03ËPH HKCKSÜHKE in Hamburg welke Eiok iu het hntdige nommer van ons eouraat bevindt Dit hais heefl zich door zijn prompte en stilzwijgBnae uitbetaliog der hier en in den omtrelc gewonnen bedragen eene soo goede faam venvorveo dat v 1 ome lezers aanbevelen op zijn huidige odrertentie acht te geveo Posterijen en Teiegraplile Benoemd 16 Oct Tot brievengaarder te Haaften J B vaa Rg gk tot adsistent te Leeuwarden B Kerkhoven thans conducteur der brievenmalen Ie kl ten spoor wegpostkan tore No 3 tot brieven gaard er te de Hoorn P Roo thans postbode te Uidsland 1 Nov Tot Directeur van het tetegraafkaD toor te Nieuwediep F J van der Meuren tfaans Directeur Brieveagaarder te Kl ling acheveer Verplaatst 16 Sept De vrouwelgke klerk der postergen en telegraphie 2e kl J A Ngburgvan het bgkantoor iu da Amstetstraat naar het hoofd telegraaf kan toor te Amsterdam en de vrouwelgke klerk der telegraphie 2e kl M £ S Uphofl van het boofdkaotoor naar het bpcantoor in de Amstelstraat 1 Oct De commies der poetergen 3e kt J P Donker van het bgkantoor aan de Veerkade naar bet bykantoor te Rotterdam 6 Oct De commies der telegraphie 3e kl J D Mulder van s Qravenbsge naar Voorschoten tot 5 Januari 1896 de commies der posteryen 4e kL A C Abbiug van s Gravenhage naar Roel ofarends veen tot 5 Jan 1895 16 Oct De klerk der posteryen en telegraphie 2e kl A P Dyksen van Amsterdam telegraafkantoor naar Groningen telegraafkantoor de sornumerairs der posteryen en telegraphie D Aeyelts van Vetp naar Spoorwegpostkant no 4 stanpl Arnhem L J LykleicB van de Lemmer naar 8poorwegpostkant no 3 staudpt Zwolle W de Vries van SmIIde naar Spoorwegpostkant no 3 standplaats Zwolle C Evenbty van Zeist nasr Sponrwegpostkant no 1 standpt Amsterdam 1 Nov de kl de telegraphie Ie kt A L Vermont van Delft naar Amsterdam Eervol ontslagen 27 Sept De klerk der posterijen en telegraphie 2e kl F Postma te Amsterdam telekantoor 1 Oct De kierkon per posteryen en telegraphie 2e kl G F Schmidt te Amsterdam telegraafkantoor en H Datmeger te IJmuiden Oct De vrouwelijke commies der telegraphic 3e kl H M Goudscbaat te Zwolle Oct De brie vengaarder F J T Jeentote Gaandaren Verlof verleend wegens ziekte 1 Oct van de vrouwelijke klerk der postergen en telegraphie 2e kl M W van Vlieren te Groningen telegraaf kan toor tot 30 Novtmhcr 1895 1 Oct aan deu klerk der posterijen en tele graphie 2e klasse G van Westen te Winkel tot 31 Januari 1896 Verlenging van verlof verleend wegens ziekte aan 1 Oct den commies der posteryen 4e klasse G M Busmann tot 31 December 1895 SuUeniaDdsck Overzicht Het Noorweegsche ministerie onder leiding van den heer Bagerup beeft bet bewind aanvaard De heer Hagerop was minister van justitie in het vorige conservatieve kabinet Stang Met bem zija nog drie zyuer ambtgenooteu als leden van bet nieuwe kabinet opgetreden en wel de heeren Gram Olson en Nilseo De conservatieven tellen derhalve vier leden in het ministerie De radicalen tijn daarin ook vertegenwoordigd door vier Isden n t de heeren Engelhart Kitdal Stang Lund en Smedal Bovendien zyn twee zetels ter beschikking gesteld van de liberalen wetke zyn ingenomen door de heeren Jacob Sverdrup en Hangtand Alle partgeu zgn derhalve overeenkomstig het aantal barer afgevaardigden in het ministerie vertegenwoordigd De voornaamste taak van dit verzoeoings kabinet zal wezen een einde te maken aan den bekenden stryd tusisahen de beide staten der Scandinavische Unie over de consulaats quaestie Zoowel voor Noorwegen als voor Zweden is bet te wenschen dat deze pogingen met goeden nitslug zullen worden bekroond Het nieuwe Oostenrgksche ministerie Badenl zal weldra besluiten tot opheffing van den staat van bsleg die nog altgd voor Praag da Bobeemscbe hoofdstad geldt Voor twee jaren werd ten gevolge van de rumoerige bouding der Jong Czechen de afkondiging van dergelyke buitengewone maatregelen noodig geacht en deze toestand werd tot doaver steeds gehandhaafd Nu evenwel schgnt de Oostenrgksche regeering van meeming te zgn dat er geen reden meer bestaat o de krögtwet nog langer voor Praag en omstreken te handhaven Reeds heden wordt de uitvaardiging verwscht van bet keïzerlgk deereet waarhg de gewone toestand in de hoofdstadj Van het koninkrijk Bohème wordt hersteld Intosschen is keizer Frans Jouf uit Agram naar Godollö terruggekeerd Na de bekende ongere ld beden welke daar zgn voorgevallen is tgdens s keizers bezoek de orde er niet meer verstoord Zoo schgnt dan teo slotte na veel tobben en veel itryd de Armenische qoaestie de oplosaing nahg te zyn t De Sultan van Turkge heeft naar ui Koostaotinopel gemeld wordt besloten de thans voorgestelde hervor miugsplannen goed te keuren Zondag is een vergadering gehouden door de secretarissen der amb a s d et mat den secretaris generaal van hek Tarkeebe ministerie van baitenlandsche zaken Mnnir bey in deze byeenkomst werd eea reglement voor het beheer dor Armenische provincies vastgesteld waarin hoofdzakelgk dezelfde bepalingen vcnArkomen als in de voorstellen die in Mei door de garjinten bg de Porte waren ingediend In dit reglement dat nist meer gewgsigd kan worden wordt bepaald dat in de vilajets waar de Christenen de meerderheid der bevolking vormen Christelgke gouverneurs zullen benoemd worden en dat Torksche gouverneur het beheer xnllen voeren in de vilajets waar de Torken io de meerderheid zgn Op de aanstelling van een Christen als voorzitter der commissie van toezicht op de invoering der hervormingen wordt thans niet meer aangedrongen wel is bepaald dat zijn plaatsvervanger een Christen moet zyn Het Duitsche keizerpaar bevindt zich thans in het Rjjksland Eergisteren hebben de booge personnages bet slagveld van 70 in de omstreken van Metz bezocht Volgens de Duitsche bladen was de geestdrift overal groot terwgl ganscb Mets vlagde Maar men weet dat da bewoners van deze stad daartoe waren uitgenoodigd eo wie wijs wilde handelen deed best met zoo n invitatie op te velgen De onthulting van keizer Friedrich s standbeeld te Würth zal behalve door keizer Wilhelm ook door prina Hemnob ao gemalin worden bggewoond die d artoe Doo derdag te straatsburg verwacht worden Dit is wel eenigtins in atrgd met bier eu daar verspreid gerucht dat Heinrich by gelegenheid van de Kieler kanaalfeesteuiEmet zyn broeder Wilhelm in twist was geraakt daarom zoo spoedig naar grootmoeder Victoria was gereisd en ook naar grootmoeder Victoria was gereisd eo ook na zgn vertrek uit Engeland niet naar Doitscbland zon terugkeeren maar een groote reis ondernemen naar Èngelscb Indië China en Japan Ten opzichte van bet vrouwen vraagstuk zgn uit den laatsten tgd een paar merkwaardige bgdragen te vermelden Het is een feit dat de zoogenaamde vrgmaking der vrouw de wgziging iu positie die de zwakkere sekse tot dusver inde samenleving inneemt geen droombeeld is van enkelen maar een gebiedend voorschrift als gevolg van een steeds voortichrgvende ontwikkeling van een voortdurend veldwinnen der moderne begrippen Die beweging ten opzichte van dit boogat belangrijk vraagstnk is nog iu hare kindsheid Eu zonder nu hier ter plaatse te kunnen of te mogen ingaan op de zaak zelfve uf uit te over de verhoadingen die deze qnasstie in verschillende landen en bg verachilleode volken heeft aangenomen is het niet onhelangrgk kennis te nemen wat dezer dagen de Amerikaanscbe bladen over dit onderwerp mededeelden In de Vereeoigde Stilten bet is bekend zgn ve erlei godsdienstige secten waar ook aan de vrouw bet reeht wordt verleend een kerkelijke waardigheid te bekleeden Het sta deereu io de godgeleerdheid en bet voorgaan van de gemeente is bij tal van gezindheden daar te laude aan vrouwen gegund Maar wat zeer merkwaardig raag heeten ia debyzooderhetd dat bet oude eerwaardige geloof der Israëlieten de nieuwe inzichten bnldigl en in de Synagoge eene vrouw als wetsuitlegger eert Voor het eerst sinds dertig eeuwen sinds de profetesse Deborab leidt in den Joodsoben tempel een vronw als rabbyn den eeredie nst Bij gelegenheid van het Israëlietieseh nieuwjaarfeest was het miss Rachel Frank uit Ookland doktoreise in de godgeleerdheid die voorging tn den dienst iu de Emanoel synagoge te San Francisco De Israëlieten daar ter plaatse hebben een nieuwe kerk getenwd en onder de rabbgnan die by de plechtigheid der inwydiog het woord zullen voeren is eveneens aangewezen miss Frank Maar bet zyn niet alleen de Isralieten in Amerika die van zoo n voornitstrevenden geest in deze higk geven ook het hoofd der Israel ietiscbe kerk in Engeland huldigt de moderoe begrippen in dit opzicht De leden der vronwenvereeniging iu Engeland toch hebben het oordeel gevraagd van den opperrahgn aldaar over de wensohelgkbeid van het toekennen van bat kiesrecht aan de Tfouw En deze geestelgke dr Adler heeft evenals de aartabisscbop der AogUkaansche kerk zich uitgesproken ten gunste van de staatkQudige vrgheid der vrouw zoo aij hoofd is van bet gezin Zoo n VDornitgang van denkbeelden zelfs in de wgee van inrichting van den eeredienst zelven onder de belgders der oudste godsdienstleer steekt merkwaardig af bg hetgeen enkele darren g leden in betrekking tot dat zelfde belangwekkende tnderwerp inJSpanje voorviel In Grenada zoo oen professor in een hgeenkomst van dejeden van een vaderlandslievend genootochap eene reden boodeo over de emancipatie der vrouw De redenaar zon fechter ondervinden dat niet alle onderwerpen in de oogen eener kerk 4oor leeken mogen belproken worden althani de aartabissobop die tegenwoordig waa boodigde den professor uit niet voort te gaan met de behandeling van een vraagstnk dat naar hg geloofde Igarecht in stryd met de leer der kerk Da spreker kon blgkbaar niet meer doen dan protesteeren en verliet de tribnne onder aankondiging dat bg bg deze aijn lidmaatschap van het g nooUchap opzegde A vaa OS Az d TAILLEIIB GOUDA KWwej E 73 73o GOUDA Beurs van Amslerdam ilotkoeri 01 Vm 101V 1 8 8 j OOTOBKE Vor k 101 101 NlDliLiND Cerl Ned W S t dito dilo dilo S dito dito dito S HoKO iB Obl Gondl 1881 88 4 iTiLlE loiclirij iog 1862 81 6 84 Oost Obl in papiw 1868 8 88 i dito in nlier 1868 6 84 nPoaTiioiL üblig met coupoo 3 dito tioket 3 aiiiuNi UU Binoenl 189 4 3 ii dilo Oaooiu 1880 4 ditobqSoth 1888 4 B Vl dito bij Hope 188U 0 4 ll dito in goud leeD 1888 6 dito dito dito 1884 B lOiVi 8 I JI Ferpet lokuld 1881 4 64 Touiu Oepr Uonv leen 1880 4 88 Geo leening lerie D 14 84i Geo leenini eerie C 86 ZiJlu Ar Itip V obl 1888 8 1I4 Uiuco Obl Buit 9oh 1890 8 i i Vmuuiu Obl 4 onbep 1881 44Vi A liaTlIOM Obligitien 1886 8 1001 ROTTUDAK ated leen 1894 8 m NlD N fr Handel aand I7l i MVi Arendab Tab M j Certiloateo 660 Doii Maalaobappij dito 646 Arnh Hypotheokb pandbr 4 lOl Cult M j der Vorateni aand 67 i W a a Gr Uynotheekb paudbr SVi 100 Niederlandaohe bank aand 806 Ked HandelmaaUoh dito 14 N W Il pac Hyp b pandbr 6 8 Rott Hypotheekb pandbr 8Vi 101 i Utr Hypotheekb dito 8 i 1 OoaTlH Ooat Hong bank aand If avaL Hypolbeekbankpandb Ahiuka Kouit hypolh paadb 6 Uaiir L O Pr Lien eert 8 S4V NlD Holl U 8poorw H i aand 110 Hij tot Eipl r 8t Sp aand M Ned Ind BpoonTegm aand 188 Ned Zuid AMk Spm aand 6 1841 dito dito dito 1881 dito 6 101 ItAULSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 81 Zuid lul Spwng A H obl 8 64 PoLBN Waraehau Weenen aaad 4 1K4 Bnai Gr Suu 8pw Hij obl 4 99 Balliaohe dito aand 68 S i Faatova dito aand i 81 Bl i Iwang Donabr dito aand 6 108 ICarak Ok Aaow ap kap obl 4 101 i dilo dito obli 4 10 O aiuiA üent Fao Sp MiJobl 6 104 Chio kNonh W pr O T aand 144 dito dito Win Bt Pater obl I 186 Denver k Sio Or 8pm eert T a lü n l Va lllinoia Central obj in goud 4 9 Vi Lottiar k NaalivilleCert T aand 681 61 Ueiico N Bpv M lahyp o 6 108 Uiaa Kanaaa r 4 pot pref aand 86 N ïork OnUrio k Woat aand 8 dito Penni Ohio oblig 8 1081 Oregon Caiif Ie hyp ia goud 8 87 31 Paul Hinn k Manit obl 7 I ll Ve Un Pao Hoofdlijn oblig 6 108 dito dito Lino Col Io hyp O 8 49 GiNaDA Oan 8onth Jert T aand i 64 Vkn ü Ballw k Na Ie h d o O 16Vi Amsterd Omnibua Mij aand 898 Botterd Tramweg Haala aand 196 NlD Stad Amiterdam aand 8 lOB V ata d Boltardam aand 8 109 BI1 0IE Stad Antwerpenl887 8 lOS i 8lad Brunei 1886 S i 1 lloNii Tkeia Kegnllr OeiellKb 4 13 1 OoaTHNR StaaUleeoing 1860 8 Ul i K K Doet B Or 1880 8 169 Jptiui 8tad Madrid t 1868 41 Nbf Ver B Hyp RpobI eert 116 ABVKKTENTIKN § Pni Deo Eerste Aankondiging By Tonnis der Arrondiaaemenis Rechtbank te Roturdam dd 23 September 1895 i hot hnwelgk taaschen lOHANNA MARIA tan ASTEN zonder beroep wonende te Qouda eu PAÜLPS im WEEZEL wonende te RoUtt dam ten verzoeke ran eerstgenoemde door ecbtacheiding ontbonden verklaard met al de gevolgen bg de wet bepaald De Procareur van de verzoekster Mr M M SCHIM v Dia LOEFF