Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1895

No 679a Maandag 81 October i 95 34ste Jaargang Maatschappij TOT ftOüMHEcomm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Exploitatie van Siaalsspoorwegen Cï c xi De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sociëteit ONS GKNOEGR Ir Abnonement VoomelIUit Donderdag 24 October 1895 Vsreenigde Rotterdamsche TooDeelisieD Directie LË GRAS rn HASPELS HËT GULDEN BOËH TooneeUpel iu 3 bedrgven geTolgd door BXj J TT W Blöspel in 1 Iwdrjf Aanvang half 8 uur jml Gefrone bepaliugea en prezen Henbiedehet HoofdprUs ev 500 000 Hark De prUïen zUn door den Staat gejrarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen TBii door do den Staat Hamburg gewaarborgde gruote Gebllotenj wnarm zeker 10 Nlllioen 981 720 Mark gewonnen moeten worden Da priJKen Tan deie Teel voordeel biedende Ooldloterg die volgens het plan Biecht 112 000 loten bevat zyu de volgendeDo hoogste prijs is eventuoal 600 000 Mark iPremie van 300 000 M 6 prijïen k 5000 M 1 prtl s iSOO OOOM 106 prezen a 3000 M 1 prijs alOO UOOM 136 prijzen a 2000 M prijzan a 76 000 M 822 prijzen ü 1000 M 1826 prijzen a 400 M 20 prijzen ii 800 M 132 prijz 200 150 M 38060 prtjzeu a 156 M 7990 pr 4 184 100 98 M 7448prijz il 69 42 20 M totaal 68 300 prijzen 1 prÖ 1 prijs a l prga a 1 prijs 70 000 M 6 000 M 0 000 M BB OOO M lïpriJMn H ftO nüOMJ 1 prÜB k 40 000 M 3 pryMn a 80 000 M l Slpr zana 10 000 M on wordea deae iii eenigo raaRodeii in 7 Itlas en uitgeloot De Hoofdprgi in de Te klasSB bedraazt Marie BO OOO Btijjït in de 3e kl tu 56 000 M ÏD do U tot 60 000 M lil te 4e tot 66 000 M in ile 6e tot 70 000 M in He Go tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en mat de preoite Tan 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerite prijstrekking die otüciee is TBitgesteld kost een xelieel origineel lot slechta GhIiI 3 50 eeu hiilf orif uieel lot slechts Gulil 176 eeü kwart orinineel lot sleohla GtUil O 90 iedpre deelnemer in de latery ontvanitt ongevraagd onmiddellijk na do pliwla gehud lielibendo trokkinic He offioieele trukkinirslijst Trekkiügsplan voorisien van het Wapen vim den ataat die de prijs van de loten e i ile verdeeling van de pryzon over do 7 klasBen aangeeft vereend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en varzonding van de prijzen gescbiedt door mij direct en prompt aati de winners en onder ie strengste geheimbomling MH Iedere bestelling kan mon eenvoudig m r per postvïissel opgeven Men wende aïch dus met de aanvrnajï om toewuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo syoodig mogelijk of uiterlijk tot SM October 0 k met vertrouwen tot Joseph fleckscher Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG DnitBohland Geen Grijs Haar meer DB NIKU WE LONDON doet de gryze haren bianeu enkele dagen verdwiJDen maakt het baar glanzend en xacbt betet het uitvallen en ueeml de pelletjeB van het hootd ËÏscht op den hals ran den flacon f I DÉPoai Verkrggbaar in flacons van 1 50 éb J 0 85 by A CATS fabr de Papiermolen te Gouda Damas on Kinder KOKKEN BLOUSEN K0U8EN HiVNDSCHOENBk BOEZELAARS ÏKIC0T8 ZAKDOEKEN COBSETS Parapluies enz eaz Erkende goode kwaliteiten LAGE PRI IZEN MARKT 136 Cauda SnelpersdruV vau A UaI KMlN imr rCfORTDVBEND In Lossing de Luding EÜHIiiACEELKOLBI gedurende de losaing tot 67 Cent per H L k z k vrij te hui gelererd Aanbevelend A LAMIUAH ÏUBFSINÜEL Gouda Oct 95 Prima Eng Gas Cokes Concurreereode en Belgische Anlhraeiel Prijzen TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda 8PRBEKUHEN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 nnr Zondags uitgeEonderd A Nortiet Gouwe C 4 SPECIALITEIT in ilcincken s en Haantjes Blereii Echt Engelsoh en VoUenhovena EIXITRJ STOUT AUerwege bek ooud m et Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en CertiBcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chimgo 1893 is het Werelillieroeinil Druivcn lJorsl iionig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM ViN H M van Schaik Co gevestigd te a Oranenhage Ge nu middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHBUROEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONJilOOEJLIt 1 de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MtLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prÜB worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Sacons vau 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaauw zing voorzien van ons Ban delsmerk gedeponeerd a d Keobtbank te s jravenhage ttf Verkrijgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Vil MILD Veerstal B 120 te flouda A BOÜMAN Moordrecht J 0 RATELAND Boikoop B V WIJK OudeicaHr lAOI Ja POIKE OUDE m SLHIKDAMMEH GENEVEE Merkt NiaHTOAP Varkrügbaar hiJ M PEETERS Jz N B Als bewijs eoklheid ia oaoliet on kurk steeds voorzien van ilen naam iler Firma P HOPPE Bij gelegenheid van de Najaarsmarkten te Woebden loopt op Maandag 21 en op Woensdag 23 Octoljer 1895 voor C3 ©X © kl reizigers onderstaande nam Vertrek 2 uur Aankomst 2 15 2 34 2 50 2 57 3 04 WOERDEN OUDE WATER GOUDA MOORDRECHT NIEUWERKERK CAPELLE ROTTERDAM Maas 3 15 Met dezen Trein kunnen ook Wagens Paai den en Vee tegen verhoogd tarief bevracht verzonden worden I BEKKli G 19 October 1895 tlollandsche Slaatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I 2S P M 100 Prijzen LASOM IlENDUWJSa D 60 Aan Zenuwlijders en Zeniiwzwakken Thans is de 25e oplage verschenen van het boek uT 0 ZO uuwziekten en Beroerte Hiddelen ter voorko Beproetd ea aanbevolen door de heeren Prof Ur Ueriniére Parij Prengruber Dujardlu BaU metZ Parijs BoUChOt Parijs Igs h Hath Dr Schering Ems Oex Katli Dr Cyurlioweoü ky Weenen Opparstafarts Dr Jechl Weenan Opperstafarts Dr Sohiesl Bssig Chef arts Dr DarseS Parijs Chef arts ForeStier Aken Distrloisarts Dr Qrossmann Jiihliniren nitï Distriotsarts Dr Busbaoll 2irk Krankarts Dr Steingreber Chareuton Consul Dr v Asoheubaoh Corfu Dr med CorraZZa Venetië ADgevUle Parijs Lavabre Parü n Wille Taufliirchan CabiliOt Arcaohon Portget Lonzao H OulllOüeaU Bordeaux LabatUt Bordeans Bougavei La Per rière L Birsobfeld Weenen Lieber Innsbruck Hammer Plaueu Welner Weenen K AUSt Broctou Matusoblecbner Briin ming en genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakte bare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden I Het handelt over het bekend worden van de Phjsiologisofae ontdekking lioa op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wel met een aucees dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derkalre san ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door liabitueele hoofdpyn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenbeid Slapeloosheid algemeene liobamelUke onrast on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroSen zijn en aan de gevolgen daar van Igden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moeieltjk spreken Stijfheid in de gawriobten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einduiijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebben wegens versohijnieien van voortdurend angstgevoel beueveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder bet voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleokZUObtige en daardoor tot zwakte vervallenda jonge meiues ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geesteiyke bezigheid voorkomen wdlen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengeaoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLISbAN k Co Heiligaweg 42 Rotterdam F E vm santen KOLFF Korte Hoofdsleeg 1 Otre0bt LOBaT porton Oudegraoht b d Oaardbrug P 22 toriawater ui fée VicfriaiBron fe Oberlahnstein ky m Tafeldrank Van h ninklykef uis der federlanden Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EATEASEm S UW UMEOFHE en gij bespaart 25 centen per pond BINNENLAND OOI DA 19 Ootobtr 1895 Voor een liefdadig doel werd gitteraTond door Mej Cktharina ran Reunta met haar dameskoor eeoe Soiree gagerea in da aal Not P Vermaakt alhier Mej B E S alt te Amsterdam en de heer Dr B J H O te Gouda verleenden daarby welwillende medewerking De zaal vaa goed bezet en de aitvoering 7Ó0 wooderichoon dat eene bespreking ervan in détaiU ons overbodig voorkomt Hat kUnkgebalta der temmen waa zóo fijn de to QVormiQg ademhaling ait pï aak enz waren zoo meeaterlgk dat wg gerust het dameskoor van Mej Tan Rennes knanea noenen een koor van Solostemmen De altioliste leverde eene teer echoone bijdrage Toor deze uitvoering Hare wyze van zingen en haar boitengewoon echoon krachtig AD ontwikkeld geloid hebben een eeuigen indruk achtergelaten De heer Dr O wiooa kUvierepel verre boven onzen lof ii verbeven toonde ook hg dese gelegenheid weer dat de piano aan goede haoden toevertrouwd niet verdient genoemd te worden KonaU sommigen dat willen een lachte xeer onvolkomen ioitrument 10 woord 4n dank InVfigen wff aan de bekwame dirigent die om oovael genot verKbafte en hare schoon roeping aau de Uetdadigheid dienstbaar makende ona gisteravond h tt dooo hooren welke eischen meu mag stelleu aan een Zangvereeni ing f Voor het examen vrye en orde oefeningen gisteren te Dordrecht gehouden cgn geslaagd o a de heeren J C A Zitfttng en J F Kriek beiden alhier In de eerste vergadering van het LeeBgcielicbap te Waddingsveen lal ds Rogge optreden Donderdag avond werd in school B te Waddingsveen de algemeene najaanverffadenng gahooden van de vereeniging de Werkman Uit het verslag bleek dat deze vereeoigmg die nitkeeringen dort in geval van aiekte thans 162 leden telt en een reserve kapitaal heett van 1 2500 Beroepen bfl de Gereformeerde Kerk te Waddiügsveen da T Rispens te Oenkerk MOIN BIJOIJ OP VIJF DAGEN IN PASUS 8 Tiideps den eoup d élet vw 61 woonde Lsmsrtine in ijne oude woning in St Gerni in roe de rUniversité mssr was looals goiegd werd mol wsardig gekeurd geirrtsteerd te worden Het was op de trottoirs der boulevards op den derden niet lovsniliger dan het den l eeden tin Groepen volks hier en daar winkels en restauratien bijna ledig Het groote Parijs hield iich binnen s huis Allsn hadden de luohl van de uiijn maar niemand wist waar se ontploffen lou Hel sohoen dat ean ieder lieh eelven wilde verKihansen nju eigendom wilde bergen maar overigens wachten en op alles bereid tijn Daarentegen was er leven genoeg op het eiiililen lier boulevards of den eigenlijken rgweg lfs een boot sehilderachtij leven maar dat iemand ter neder drukt en esel vernieling en dood dreigt Do infanterieregiment n trokken op de paarden der kurassiers vertrapten het asphalt en de kanonnen rolden twaar op hunne affuiten Het miliUir despotisme liet njne legluener lieu Ik meende op het aangexioht der soldaten betorgdheid en onruat te lesen De segekransen van den bnlgeroortog Sn van oypreseen mei vm Uu Bedankt voor het be p by de Gereformaerdi Kerk te Hazer wonde door ds F W Sluiterte Heeg Door G den Uyi te Berg Ambacht ii zeer goed koehooi eerste en tweede snede varkocht voor f 12 per 500 kilo Te Berg Ambacht heeft men in een gezin de vorige week nog esoige aardbeiiSn gegeten In een aoder gezin boopt men nog peren ffto een boom te plukken die voor de tweede maal bloeit ad waarvau ziek reeds 5 bloesems gezet hebben Het dr kacoliege ven de Krimpener waard heeft te Irimpen op d Uael het rietgewa op iine rabeden verpacht De opbrengst was minder dan vroeger toch was die nog 1 744 per jaar Deae verpachting geschiedt altud voor twee jaren By de I K Woensdag gebondep anbeateding van het doen van berstellingdo anz aau het kerkgebouw eaz der Ned Herv Gemeente te Oudewater zyn ingekomao 6 biljetten van den volgpuden inhoud P W Hardenbol te Oudewater voor eene som van f 2590 J A Meester idem voor f 258 H Hoogervorst idem voor f 2578 95 8 J Montgn idem voor f 2551 09 W d Kramer te LaDgarnigeweia voor f 2339 j C H Hogendoorn te PoHbroek voor f 2275 Aangaande de gunning zal later worden benliat Gedareè den winter is de gelegenheid tot bet ont Migen van herhalingeoDdnrwgs te Krimpen a d IJael opengesteld Het valt echter te betwyfelen of er drok gebruik van zal worden gemaakt daar het schoolgeld twintig cent per week velen doet afflchrikkeo Te Reeuwyk beeft Woensdag de aanbesteding plaats gehad van gzerhekwerk aan de brug over d vaarwetering Ingeschreven werd door G Vente U Reeuwyk voor f 249 60 J Macdaoiël te Reeuwyk voor f 274 97 fi Neeracholten te ReeowQk voor i 254 80 Ann den laagsten inschrgvec werd het werk gegund Men meldt uit Araaterdam De fabriekseigenaar Jaakko dit aanvankelijk beloofd had de eiachen van bet bondscomité te zullen inwilligen heeft Rioh op het laatste oogenblik nog teraggeirokken zaodat er thans weren gevlochten Men sprak van een leger van 100 000 mao Napoleon had een goe t gebruik weten te maken van den lyd na den 15ilen November toen door de verdeeldheid ia de nationale vergadering de uitvoerende maoht in zgne handen kwam Het was hem gelukt het garnizoen te verw dereo hetwelk beschouwd werd op do hand van het volk te zijn en in de plaats daarvan de regimenten te doen binnenrukken die raesr voor hem gestemd waren De kurassiors van de veroverde Duttsohe provincién Lotharingen en den Ëlzas hadden er niets op tegen het hoogmoedige Parijs te vernederen Het was ditmaal niet een opstand van hel volk uitgegaan die onderdrukt moest worden de etgentlijke insurgent resideerde in het paleis de PElys e Wanneer het volk zich ditmaal wapende en streed was hel voor de wettig bestaande orde van naken en tegen ham die tijnc eer schendeode deze gruwzaam verstoorde Wat zou het leger in dit geval doenï Hel leger bestaat uit Prankrijks eigen zonen door een burgerplicht de conseriptie in de gelederen geroepen Maar het spreekt van zelf dat het grootste getal van hen door de proviorie steden en het platte land geleverd wordt alwaar men een zorgelijk vaak armoedig levec leidt Men verhuist van daar naar de kazernen men wordt goed gekleed en gevoed en verbeeldt zich van het eerste oogenblik af aan dat men tot de instandhouders der maatschappelijke orde behoort De diaoipline verbindt deze Bteunpilaren eoodat ze een monsterachtig geheel vormen eene kolossale machine die door een enkelen vinger van dengene die de macht in handen heeft in beweging gebracht wordt In Kusland en OosKurqk bijv tveigut de muliiie uoeit Iu ïiukrtjk ih het geheel aobt bond af ah rieken zgn dr rande o3l molen Men berekeift dat van de staken op dit èogenbhk weder aan het werk koanao zgn 1483 man op Amsterdamacbe boudifabrieken en 250 man te Antwerpea Ook de fabriekseigenaar Diaselkoen heeft beXOww over gn toegeven aan de euchen der erklieden en trekt xich terug zoodat ook de fabriek van deren beer van de lyst der bondswbrieken geschrapt moet worden De Amit ten too natel Mug schynt niet tonder uieuwe ruzie te mogen eindigen Hooggaande twisten tasschen de inaeodera ea het comité fttaan voor de denr over de sommen die de nposauten zutlen moeten betalen om hun goed weer in huis op icbip of spoorterog lekrQgea Vergaderingen worden voorbereid lechtageleerden geraadpleegd De hierbrouwerjj de Gekroonde Valk te Amsterdam is op de internationale tentoonstelling te Bordeaux voor haar stout bekroond met de gouden medaille zgnde de hoogste onderscheiding voor dit artikel Toeo eergiateren te Wageningen bekend werd dat de Tweede Kamer net voorstel der regeoiing in zake reorganisatie der rtjkslandbouwschool en voatiging eener tuin boo wsehool Rftd aaogenotéeu wapperde aaustonds da lri kleur uit tal van woniugen Des avonds werd door de leerlingen der rgkalandbonwachool eene serenade rüet fakkellioht gebracht aan den burnemeesteT mr H F Heaseliok van Snebtelen lid van de Tweede Kamer Na ranneming door de Eerste Kamer verwacht men eène feestviering vanwege de K meente In den sUnd van de werkstaking op de sigarenfabriek van deo heer Schuit te Utrecht komt oog uiet de minste vfiranderiog geen der partgen wil van toenadering weten De beer Schnit al een gedeelte ven zjiofabriek naar Kampen overbrengen waar hyeen gebouw heeft gehuurd ü D De rechtbaiik te Winschoten veroordeelde gisteren den ex bargameester Dik tot gevangeniastraf vau 2 jaar en 6 maanden met aftrek der preventieve hechtenia tevens tot ontzegging van het recht om te zyn voogd ent over andere dan eigen kindereu Ean bakker in een onzer provinotMteilen gebeurt het somwijlen dat ie springt Men heeft het meermalen gesien Het vrgheidsg oel der oude Galhers die Cesars bolwerken trotseerden is eene Isrve dia muren en steenen doorknaagt Vi e la Lignel klonk het van d troltoirs Het wie hel gewone oomplimenl aan het leger Vive la Conatitulion I klonli hel nog luider Uit was ten miaste geen compliment aan der hoogalen bevelhebber vait het leger Daags Ie voren werd er slechts geroepen Vive la Itópobliquol n hiermede koe zooals wij gezien hebben de geweldeniar lieh nog veraenigen Maar Vive la constitution I de eonstitulie die hij geschonden had dit was het eerste teekeu tot tegenstand het eerite sein lot strijd Ik moet bekennen dat deze nienwe kreet miJ verraste Ik spoedde mij naar de plaals van waar hel geroep kwam De groepen die ik op mijn weg ontmoette toonden oen geheel aud r leven dan dat waarvan ik zooeven getuige geween was Ik boorde varschoidene jonge mannen levendig spreken en uitroepen als Ie traltre en aut armea I drongen tot mg door Ik zag andoren die aaiitookeningeii in hnnne sskboekjei schenen te maken en daarna verdwenen in de enge straten welke op de boulevards uitkomen gelijk kleine beken in den hoofdstroom Ik naderde den boulevard 8t Denls voet voor voet de voorttrekkende troepen volgende Maar alvorens ik daar gekomen was bemerkte ik een jong man met eene kiel an die bij mjjne nadering een stuk papier dal hü in de hand hield wegstopte Ik maude hem u herkennen en b j nadere baeiknu ton deelt de Bakkers Bondsct c mede ondervond dat iemand van zyn personeel onder de werkzaamheden overtollig bezoek bracht auii e U plaats waar ieder de eenzaamheid loekt Toen bleak dat al ayn woorden voor een doovemansdeor werden gesproken besloot de patrooQ op maer gevoelige w ie ayn knecht op zyn plaata te zettep Weer het was dezer dagen mist hy hem geruiinen tyd by zgn werk Wftar is Inidde de vraag en het personeel antwoordde dw lal wel weer rost nemen c Ëen twee drie gaai da bakker naar de pomp valt een emmer water gaat er behoedtaam made naar d eeniame plaats van den knecht zet de deur op □ kier en kletsl daar werpt hy den vollen inhoud over De deur gaat open en t druipnat tr id de ontstelde vroiv tdes bnisss te voorschyu Tableau Het gansohe personeel waaronder da bewuste jongen stond op een afataid toe te tian hoe de baas en de vrouw i ropaa Men Bcbryft uit Harderwylt By gerucht verneemt men dat de hterljjk heid bet Loo waar lïeh bat grove will ophoudt zoodanig zal afgeraaterd worden dat r geen grof wild meer in of nit zal kunnen gaan Aaogeiien ieb aldaar bat meeste moederwild ophoudt en de andere omliggende boasohan op de Velnwe bun grof wild daaruit ootvaogea zal dan binnen kotton iyd in die bossoheti btt wild verdwenen zgn De hooge pachtsommen der jacbt vel den lollen tëér sterk dalen want kleiu wild ontbreekt en de besturen der naamlooze veonootschappen aan welke de bosacbeo op de Velnwe tosbebooren luUen de inkomsten daarvan ook ia verband met de lage boutpryzen zoo sterk zien verminderen dat er geen of weinig geld meer tal overachiatea om iu den wintertyd ia die bosschen te laten werken De bestnran der aan de heerlykheid grenzende bosschen hebben lioh per adres tot B M de Regentas gewend icet het verxoek een dergelgk besluit niet te nemen met bet oog op het lot der arbeiden Het voorlichten van hare lezers san dar voornaamste maat tevens moeilykate plichten van eene courant vordt zegt de Huarl Ct niet gemakkeiyker gemaakt wanneer personen die zich door die voorlichting benadeeld achten hun toorn op de oitgevers koelen door ben in de beurs te tasten Dit is nl aan dat blad binnen weinige weken tweemaal overkonen Kf rnt zoide een makelaar xgo abonnemant op omdat in onze faaodelakronitk tag s k 7e speculatiSn in koffie was gawaanchmvd wing bevond ik dat hg een dargenen was die ik ongeveer een uur geleden in de kamer hg madame Davis gezien had Het was dezelfde spraakzame monsieur GamiUe die bg mgne aanwezigheid door Damien was gerustgesteld Ik groette hem als een oude kennis en hij mij inagelijks Een fraaie revue hé F zeide ik op de troepen wijzende Een armee met bgna evenveel eergevoel als Napoleon antwoordde hg wik hoorde met vreugde de kroel leve deoonatitutiel Kal ze leven of sterven Dat kan ik u morgen avond met zekerheid zeggen Kr ia van daag weinig volk op de been merkte ik aan Morgen zal er zooveel te meer zgn Morgen dusP Ja M duukt ilat ik pas celedan oaniga van uwe vrienden ezien heb die aanteekeniogeo naakten en zich tneo weKspoadden ffliet tyi Üen vau het Comité de Ia réaiataaee Ög hebt van daa bij madame Davia de nefendo seclie etieii Damien is er de woordvoerder van HHüt mI dus tot een ernatigen leitenalsnd komen Wanneer heeft Parijs siob zonder atryd ovsrKeRevon P Mag ik vrafïan uit welke peraonon het Conité overiftens bestaat De geheelfl linkarzgile van de opgeheven nationale vergadering en i