Goudsche Courant, maandag 21 oktober 1895

van de grachten in de omwoeling van grond voor den bouw van bel nieuwe postkantoor in de bergplaats van den reioigingadienst die zich onder de Torenalnis bevindt enz enz eenstemmigheid was er niet Besloten werd aan IV en W een adres ia richten met dringend verzoek vele voor de gezondheid acbadelyke toastapden in deze buurt te willen veranderen dit keizerlyk woo n du wind slaan ed sieh verschansen achter pi riemen taire geleerdheid doch de daad di i zoowel door den keizer all door den boogelylc verontrusten burger en boereoatand wordt ve rwacht zal niet geschieden En wat zal daarvan het einde zgo Het JUU kat a i Ifgt fc aiÉM iMli iMlewtiitaiia ygt aaaat é m ehaia h iiéac kai iia conflict het noodl ttigste en ergste conflict dat Dnitscbland aedejt eeuwen beeft gekend Wy Ifzen iti het mail orerzicht van de Java Bode Er ia alle kaua dat de minister van Koloniën niet met den mond vol tanden zat behoeven te staan wanneer bet lid der Tweede Katner Bahimiinn zgne bedreiging volvoert en by de behandeliog der lodiscbe begrooting terugkomt op de regeling van deiT verbonr van grond door Inlanders ann niet Inlanders Die bedreiging toch bnft ten gevolge gehad dat de minister den Gooverbeur Geoeraal heeft aangezet voor zulk aeoe regeling te zorgen en dit de landvoogd de zaak weer ter band heeft genomen De heer Bablmann zal dns waaricbgnlgk niet kunnen zeggen dat de regeering weder niet diligent is geweest maar eene audere vraag w of by die in deze den Gonvernenr Gensraal niet vertrouwde en eene regeling bij de wet wenscht omdat dan de belangen van atte bg de zaak betrokkenen behartigd zonden kunnen worden tevreden zal zyn met eene regeling by ordonnatie Zonder twyfel zou dit het geval wezen indien de vroeger door den heer Mulleraeister ontworpen regeling werd afgekondigd docb deze waa niet naar den zin van de particuliere landbouwonderoemers en waarscbgnlgk daarom werd zy ter zyde gelegd of ten minste belangrgk gewyzigd De Gonverneur Generaal heeft bot niet noodig geacht het nieuwe ontwerp openbaar te maken omdat eene bespreking in de coaraDten toch niet veel om bet lyf zou bebben maar eenige Ëuropeeacbe belanghebbenden bg suiker8n tabakscultuur hg zich genoodigd om er met hem over teconfereeren lafaudeche belanghebbenden zyn niet opgeroepen voor hen waakt de regeejing En zoo zal oo wel spoedig eene regeling tot stand komen van den verbunr van grond door Inlanders aan nietInlandera ten nutte van deze beiden en tot genoegen vao den miniiter van Koloniën Piüa W aeai n aait a flSt da taaak Tenkautaa k da MaHe A e i e aa M Ad SiaMar t Oa ta F 4 De bear Bocqaé die te Brussel op straat door een werkmab werd aangevallen en verwond is aan de gevolgen overleden waaraehynlgk door inwendige verbloeding Sermon de moordenaar beeft zich in zyne cel opgehangen Hg bad een strop gemaakt van xgn zakdoek en dien bevestigd aan de baak beatemd voor den handdoek Uit betore inlichtingen blijkt dat Sermon die handelde in grooteopgowondeobeid wegens de hem opgelegde straf van een maand schorsing volstrekt geen dronkaard of luiaard was ny was huisvader leide een geregeld leven en had zelfs een ouderloos meisje als pleegdochter aangenomen Heir wetsontwerp tot verhoogiog van eenige invoerrechten in Ned Indie dat eerstdaags te geigk met da Indische begrooting voor 189 i aan do orde komt zat in ds Tweede Kamer vermoedelyk heel wat tegenspraak obtmoeten Een voorproef daarvan is reeds in de zitting van eergisteren gehoord toen de heer Cremer als voorzitter der commissie van rapporteurs verslag uitbracht over de ingekomen verzoekschriften ten getale van byaa veertig Deze adressen afkomstig van een groot getal Kamers van koophandel en fabrieken en verder van handelsvereenigingen en handelahoizen bevatten tal van bezwaren tegen alle of een deel der voorgestelde verboogingen van invoerrecht De Kamers van Maastricht en van Helmond verklaren zich voor de wederinvoering van differentieele rechten De meeste bezwaren zijn gericht tegen de verhooging van het recht op manufacturen en op liliiMraalwater Alleen de Kamer van Koop Directe SpoorweKverbiDdlngen met GOUDA WlnterdleDSt 1895 1896 AïngevangeD 1 October T d vao Greenwich 4 50 4 57 5 04 5 11 1 10 1 41 1 88 1 59 8 06 8 18 r 06 9 40 1 14 7 18 7 5 8 06 8 18 8 88 S 48 5 41 8 50 7 80 3 10 8 50 4 08 lB O IJ D i O 18 10 1 44 8 15 7 11 HOTTEBDAB 11 10 1 10 18 10 86 10 41 10 48 8 0 DEN au e oou da GODDl DtN 814 0 Higa 5 517 80 7 481 80 9 18 9 4610 1111 8518 161 35 8 44 8 58 3 43 Voorb 6 57 10 17 1 41 Z ZiiKw6 11 10 88 1 65 Zar 1 6 88 10 43 8 06 Ooud 6 83 7 60 I IS 9 56 10 1610 54 11 05 11 45 8 17 3 14 3 16 4 13 Stopt Io Bltiiwük KruUirag m Nootdorp Ltidukondun m C T 11 B C H TW G O ü D 4 Ulrockt 7 60 9 10 11 84 18 50 3 10 3 514 43 6 36 Wotrdeo 8 11 10 13 11 51 4 16 6 58 ündgw ter S l 10 81 4 84 Oouda 8 3S 34 10 44 18 t 7 1 88 8 41 4 37 5 80 7 0 1 17 S 85 S 47 4 45 5 17 7 14 7 4 F l 1 14 i411 C 4 17 1 01 10 06 i M f 8 18 10 15 1 N 1 11 10 17 Goud 7 M 1 11 8 0 7 10 10 10 50 11 18 18 88 Z T k 7 41 8 4T f 11 08 18 40 ï ï gw 7 58 8 18 11 1 IM Voorb 8 17 08 11 87 l l f 1 M 116 10 17 H 1 111 11 10 07 10 41 11 11 18 48 1 011 17 4 01 4 17 Ml 1 17 7 44 1 11 8 1110 8111 41 An ir n l tl T n R T A a O V S A tl T I X o H T 05 10 19 10 57 11 48 8 80 8 17 4 18 4 47 5 57 6 68 8 81 10 18 11 14 8 87 7 10 10 89 11 88 1 45 8 84 5 05 6 17 7 18 8 48 10 87 1710 11 11 41 1 10 8 08 8 50 4 48 1 89 6 85 f 04 f S O U U k L MSTXRlliH 10 01 10 57 18 10 8 81 4 47 J 10 16 11 05 1 1 18 4 S1 6 8 48 11 80 AltSTIIDAHr OOIIBl AKittldaa C 3t 8 10 10 41 8 11 4 10 l ll 7 45 8 41 Oogde 7 88 9 04 10 14 11 11 310 6 80 7 46 8 4 11 1 Stoppen U Bleiawqk Kmuveg Kootderp Leidwikeadu ei Uekendorp Stopt f N id orp LridMb d m w Bl ii jk Kr Uweg u IMndarp k FhKM deeli ons Ie directie tad den Khoawbnrg mede dat zg roortaan geea advertentieo meer in oase coarant laat plaatsen omdat onlangs eene critiek ran de Terto niD rao een paar tooneelstukken te Amsterdam in df Haarl Gonrantc vrae Tersfiheoea die b r mishaagde en dat wel jniit een dag vóór dat die stokken te Haarlem zonden worden vertoqnd Wy hadden zoo wg die beoordeeliogal wilden plaatsaot in elk geral bebooren te wachten tot de opToeriog te Haarlem wu afgeloopen Voor Haarlem is dit bljjkbaar merkwaardige Maar ook Toer Amsterdam achgot t dut Ie sgn want het Handelsblad neemt d kloebt orer met bet opscbrih Oubifiyk c Wyhebben wel eens meer ODderrondan dat bet publiek fan de kranten de waarheid verlangt en lieftt flink n krachtig maar tH euorer anderen doch dat speciaal ondernemers ran publieke Termakeiykheden de vryheid der kritiek veelal alleen erkennen en eerbiedigen zoolang y pryst en aanbeveelt Zelfs meenden Wfl ons te herinneren dat het ook te Amsterdam onlangs eens is roorgekomea dat een opera directie den heer D d Lange als verilsggerer van tvNieuwscwei rde toe te laten omdat hy ODgnnstige kritiek schreef Dat t Hbl c toen collegiaal party trok voor devrybeid der pers herinneren we oni echter oiut Staten Oeneraal 2e Kihhb Zitting van Vrydag 18 October 1895 Ua Kamer heeft punt b an de cooctosie der commissie tot bet oitbrengen van verslag over de regeeringsinlichtingen in take vaststelling der bezigheden welke rykssmbeuaren ge darenda hnn vrgen tyd mogen waarnemen met 46 tegen 12 stemmen verworpen Voor de heereu Rntgers van Kerkwyk Pjttersen Bablmann Smits van Oyeii Conrad de Kanter van Ggn Goekoop Zglma Hink en Heldt Pant a werd met 45 tegen 12 stemmen aangenomen De eoDclusie in baar geheel luidt als volgt a dat het verzoek van hei bestuur der aGraTeohal aebe coöperatieve broodbakkery en verbroiksvereeuiging de Hoop c tot vaststelltogali bovengenoemd niet voor inwilliging vatbaar is b dat het koninklyk besluit ao 5 Nor 1851 Stbl No 141 in dien gee t behoort teworden gewgsigd va aangevoUl dat geen ryksambtenaar een bezoldigde of winstgevfude bybetrskking mag vervullen of eenig beroep ofbodiijf mi uitoefenen zonder voqrafgaaoüemicbtiging van den minister met bandliaviugvoor zoover noodig an da bestaande bepalingenten aanzien der voor het leven aangesteldeambtenaren en van de leden der rechterlykemacht Nog drie andere conclusies waaronder de fameuze omtrent het koloniaal verslag van Waat Indië over 1894 zyn zonder diBcossie aangenomen Getgk neds als vermoedetyk werd medegedeeld zal de Indische begrootiog en de wgEi ing van het tarief van iovoerrecbten in Ned ndië in de volgende week behandeld worden Dit is in elk geial eefi belangrgk voordeel t danken aan de vroegtydige indiening der Indische begrootiog In da maand November knnnen nu oog andere werksaambedeo zoo mogelgk de regeling van de per onaele belasting aan de orde worden gesteld Toen onlangs De Tyd van blykbaargoed ingelichte zyde een artikel opnam itaarin werd gewezen op de zonderlinge vragen den oandidaten voor de akte Franseh geste d hebben wg 00 lezers daarnit een en ander medegedeeld 8 40 8 47 8 54 t Ol 8 10 6 57 6 08 6 16 6 14 6 80 Ooudt 6 8 Hoortnekt Niij ir rk k O P U lUttMiiM 7 7 15 7 88 7 41 7 55 1 1 10 5 1 1 11 5 11 Kotlaidaa 0 wUt Nieiwnkerk Hurdnekt e 4 7 45 OnaL 1 85 1 17 7 11 8 0 8 11 laiw 5 51 1 54 WMrin5 58 7 081 11 VIimU 6 18 t 8 11 1 41 t f Nur Anuttrclua 8 11 8 11 OnM 1 87 1 14 est Dit artikel is niet zonder tegenspraak gebleven De heer Arm Sanier laeraar en examinator heeft de verdediging der commifsie op zich genomen Hy noemt de door Da Tyd gewraakte wyze van exam necring een onmogelykheid en bescbrgft daarloe de saraeu tetlins en erkiuK der commissie Iedere examinator aldas de heer Sonier atelt zoo getrouw mogelyk een proces ver baai op van bet door hem afgenomen examen dat procesverbaal wordt voorgeleten in pen volle vergadering der commissie de cylers door den cnndidaut vprworveu worden opgesomd en d j commissie in pleno beslist dan over hes al of niet uitreiken van het diploma Daartegen beeft de iozeoder in De T dc echter bedenkingen teu ij zegt hy iednre examinator niet alleen de door hem toegekende cyfers maar ook da door hem gestelde vragen in de vergadering voorlas Dat na geschiedt niet en kan ook niet plaats bebben omdat het onbegonnen werk zou zyn io een of twee vergaderingen in de week al de door veertien examinaroren gedurende zes volle dajireu gestelda vragtin te willen bespreken Daarmede vervalt des heeren Snniers beschuldiging dat de schryver in plaats van enkelen veertien menscheo aan de kaak zou hebben gesteld Ëen feit is bet dat de vragen gedaan zyn Ten bewgze betift de schrgver aan de redactie van De Tgd tien rarslageo overgelegd van mondelinge examens dour even Kooveel caodidaten onmiddellijk ua afloop van bet ondersoek opgestold en waarin behalve gewraakte Viotte vragen nog tal van andere voorkomen Zoo o a Noem mg in bet Franach de verschillende deelen van een kachel Noem mij de verschillende soorten op van hoeden van acho oen Welk verschil is er men vergete niet dat er spriike is van het examen lager ooderwysc tnHchen uDe cabane une chaumière en lUne chaamine Vertel me hoe van graan brood gemaakt wordt te beginnen met de bewerking van den grond In het feit dat zooveel caodidaten voor het Fraoscb hun tijd letterlyk verknoeien met bet vHo buitsn loeren van allerlei woorden en uitdrukkingen welke in het gewone leven niet of maar hoogst zelden voorkomen oiet het van boitanleeren ran spreekwoorden bij honderdtullen met zenuwachtig zoeken boe goed vertrouwd zij ook zyn met de beste handleidingen maar de meent onbeduidende zaken en spits vondigheden door gevierde schrijvers als nutteloozen ballast overboord geworpen maar door dezen of genen examinator in zijn werken opgenomen ligt meent de schryver de scherpste veroordeeling van de wijze waarop de exameas worden afgenomen Dö stoomtram heeft Woensdagmiddag to sehen Sueek en IJsbreebtum een 25 jarig B boerenzoon uit Oosterzee by Lemmer overreden de ongelukkige was terstond dood Het panrd dat de man aan den teugel leidde schrok voor het voertuig begon te steigeren trok zyn geleider op de rails en geen twee seconden daarna was het hoofd van den ongelukkige hyna van den romp gescheiden Door den burgemeester van Amsterdam ii de volgende waarschuwing tegen het gebruik vaa ongekookte melk uitgevaardigd waarop wy de aandacht vestigen De burgemeester van Amsterdam gelet op de med deeling van den directeur vnn den gemeeuteiyken gezoodbeidsdiaost naar aanleiding van in deze gemeente voorkomende gevallen van febris tjphoidea meent de ingezetenen opnieuw te moeten waarschnwen tegen het gebruik van ongekookte melk Aanleiding tot deze waarschuwing bestaat io hot voorkomen van een aantal typhus gevallen in de buurt van het oude postkantoor Op Heerengracht en Singel by de Torensluis komen deze gevallen voor enkele met doodelyken afloop 10 54 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 18 85 18 88 18 89 11 48 11 55 10 17 10 85 J 47 8 55 ll 10 11 1 07 1 18 Gisterenavond is door bewoners nitdebunrfc een vergadering gehouden om de oorzaak van deze ziekte te basprekeu eii m ddelen te beramen om er een en ander tegen te doen Men meende de oorzaak te moeten zoeken in het Ufbrnik Bn besmette melk in het baffiferen handel te Amsterdam acht bahondena audere bezwaren die ook zy oppert de van verschillende zgden geuite vrees ongegrond dat de verhooging van het recht op manufacturen en garens als een maatregel van protectie ten bate der Indische industrie zon gaan werken evenals de vrees dat door die verhooging de consumptie in Indie aanmerkelyk zou afnemen Onder de adre sen is ook een uit Indië zelf van de Haodelsvereeoiging te Samarang welke het niet rareenigbaar acht met eene gezonde finaÊcieele politiek om de buitengewone uitgaven welke op de kolonie drukken telkens te willen dekken door opdryviog der gewone middelen vooral ten koste der reeds too zwaar beproefde inlandsche bevolking Zg acht bet meer rationeel in die bnitengewone uitgaven te voorzien door het aangaan van leenÏDgeo Het zal den miuinter van koloniën heel wat inspanning kosten aan dien stortvloed van bezwaren zegevierend bet hoofd te bieden Blykens bet eindverslag over dit ontwerp is de comm van rapporteurs van oordeel dat de openbare behandeling voldoende is voorbereid Een der leden heeft zich met dit besluit niet kunnen vereeuigen daar z i nadere in lichtingen noodig zgo over de volgende punten Waarom de minister meeut dat gelyktydige invooring van de nieuwe personeelebelasting en van een nieuwe regeling dergemeentefinanciëo niet mogelgk is Indien zulka niet onmogelijk is waaromdan de overgangsmaatregel ten behoeve dergemeenten niet aan de Kamer kan wordeningediend vóór de openbare behandeling vanhet Personeel Wanneer de minister meent dat die overgangsmaatregel zal moeten n orden ingevoerd welk bedrag voor het beoogde doel noodig zalzyn naar welken maatstaf en naar welkegrondslagen de verdeeling dier aom zat plaatsvinden an in hoeverre bet Ryk zal kunnenbepaleu hoeveel vergoeding aan elke gemeentatoekomt daar zoolang de personeele belastingnog niet in baar geheel is toegepast de gemeenten niet kunnen weten hoeveel zekeraantal opcenCen zal opleveren De meerderheid der commissie kan zich met dit standpunt niet vereenigen niet alleen omdat zy voor en nader overleg van de commissie met den minister omtrens de genoemde punten geen voldoende reden aanwezig acht maar ook omdat zy tot zoodanig overleg overgaande zon besliaaen dat bet wetsontwerp voorebanda niet aan de orde zat worden gesteld Zy meent de beslissing omtrent bet tydstip der openbare bebandeling aan da Kamer zelve te moeten overlaten Zy zou het echter op prys stellen indien de Minister vóór de openbare beraadslaging echnfteiyk aan de Kamer eenige nadere inlichtingen wilde verstrekken omtrent de grondslagen naar welke en de wyze waarop by de toepassing van den bovenbedoelden overgangsmaatregel de vergoedingen aan de gemeenten zullen worden berekend en uitgekeerd Hoe noodzakelyk t ia de uiterste zorg in acht te nemen voor de reinheid van scheermessen eo zoo mogelyk altyd zyn eigen mes te gebruikeu ia te Amsterdam weer gebleken Een man liet zich Zaterdag scheeren tosn hy aan de hals een onbeduidende wonde bad Dit werd door bet mes opengehaald Een dag daarna zwol zyn keet op en bad hg veel pgn De dokter constateerde bloedvergiftiging en Maandag overleed do man nalatende een weduwo met drie kinderen Man schryft uit Bieda aan bet N v d D Ook hier hebban wy eeue fofeoseo qoaestie doch het omgekeerde van die te Amsterdam De forensen hier willen namelyk wèl betalen ja vragen er zelfs om De zaak ia dat de gemeente ambtenaren 9 57 10 04 10 11 10 18 10 87 8 15 9 0S 5 81 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 58 4 80 9 43 9 11 8 18 u 5 51 4 15 6 17 6 08 7 58 38 6 14 6 88 9 53 6 8 10 08 4 43 5 47 6 50 8 18 10 18 Hekendorp 7 50 8 0 07 10 8 88 10 54 9 36 8 11 1 41 4 11 10 lie in de nabggelegen gemeenten Tetoriogen oi öiaaekoD Wonen lut bebbeniffekregen sich in de gemeente Breda te vaetige Nn zyn er ambtenaren ttie gaarne een biltgk bedrag in de gemeentek a ter vergoeding ran betaBting welke zg no biet betalen willeu storten onder voorwaarde van bniten te mogen blijven wonen Tegen de inwiltiging van dit verzoek Bobijnen ecbljer adminiatratieve bezwaren te beataan Huiten ndsch Overzlcbt De Sultan leeft de voorstellen der mogendheden aangei omen De Iradé is verscheden die de afkonlliging vao het rp lement ap de hervormingen I in Armenië bevat Waaneer nu de feitelyke invoering maar niet te lang op zich laat wachten d n ia er kans op dat de quastie die reeds zootang de gemoederen in bejiveging bracht eindelyk wordt opffelost De Vo is Ztg t verwacht d t de hervormingon niet tit Armenië bepert knnnen blyveo De toesta iden iu betXurksclie rgk maken bet noodig dat er voor alle onderdanen een wettelyke rege ing wordt gemaak De eischen door Mobamedaneo in de Tnrkscpe hoofdstad gedaan geven duidelijk bigk van de behoefte die in alle leeleo des rijks aai hervorming wordt gevoelt De ond Turkscbe wyze van beheer iteimend op onderdrukking en misbruik beeft nitgedifljd De invoering eeoer constitutie en van een l verantwoordelgke regeering ia daarvoor het eenige geneesmiddel Van de zoo vaak geroemdej iwysbeid van den Saltan verwacht de Yosa Ztg zulke hervormingen voor bet te laat ia Thana ia enter noodzakelijk at de Porte begint maatregelen te nemen nm de rust in het rgk te herstellen en de Christenjachten te doen opboadenl Ondanks deu veiligheidsdienst komen in Konttantinopel telkens weer nieuwe moorden voor Eu de berichten uit Kleio Azië luiden seer verontrustend De DnitachA keizer hield bg dp onthulling van bet standbeeld voor keizer Frederik de volgende rede Na d e aanw eigen namens keizerin Frederik in het keizerl k huis bedank te hebben voor hnnne tegenwoordigheid vervolgde de keizer Met een bejvogen gemoet staat hier mgne moeder zich herinnerend dat b t haar vergund ia gflwspii hier uit den mo id van baran gemaal bet biricht van de eers $ door hem behaalde zege te vernemen c De keizer dankte zyne moeder in t bgzonder voor de genade dat zjj was opgekomen om de jplecbtigheid bg te wonen u vervolgde Wat wg gevoelen bg den aanblik van dit standbeeld en by bat 25 jarig hennneriugsieest vab de wedergeboorte des viderUnds bier vooral waar het eerst heV Znddnitscb eu het ï oorddoitsch b oed aameavheide tot het cement waarmede bet Dnitsehe rgk weder is opgebouwd dat treft diep ons iller hart wy jongen Q leggen ten asnaehouwe van den groeten overwinnaar de gelofte af te houden wat h ij voor ona heeft bevochten de banden die hS ameedda te handhaven en dit Ryksland te leaobermen tegen w ien het ook zg en Duitsctj te doen blyven too watrlgk belpe ons God eo ona Dnitsehe zwaard Do Keizer btaloot met een drievéudig hoera voor keizerin Frederik wier tegenwoordigheid de kroon bad fajezet op dezen dag De iKöloisöhe Ztg c bevat e volgende officieoie oota Wii vernem o dat prins Lobènfif voor syti vertrek uit Ber yn zyn groote voldoening over ti D verblyf in ie hoofdstad heeft u tgeaprokeD De prins heeft gelegenheid gehftd en beeft daarvan gebruik gemaakt om zich op een rertronwelyke wyze te onderhouden met de l idende staatslieden van Duitscblai d De prins beeft in bet byzonder zyn opvatting an de betrekkingen ti sacben Rusland en Fraokryk blootgelegd en hy beeft geen spoor van twyfe doen aohterbJyJen dat hy de handhaving van den Europeescbein vrede alt zyn bölaogrykste taak bescbouwti Overigens heleft de prina er zicb van kunnen overtnigenl dat men in Dnitscblaod denwenscfa koesteri goede en vriend chappelykebetrekkingen tdt Rusland te onderhouden endat de toespelingen op een zoogenaamde vyaodige houding lasngenomen tegenover taatslieden die thans Rusland besturen Izoowel alsandere toespelingen waarbij sprake ja van eenwedijver om de oede gezindheid vJn Rnalandte veroveren vÉn allen grond verstoken zyn Men mag de bodp voeden dat bet terbiyfvanprins Lobanof b Berlgn aan de ijandhavingTan goede betiiekkingen tnssohen de beidemachtige nabor n ten gotdi zal kimen hetgeen door een ieder levendig begeerd wordt tHet telegram jloor Keizer Wilbelin aan denBtadhonder Ëlaass en Lotharingen gezonden n ar aanleiding van den moord op den heer Schwartz te Mflbansen gepleegd geeft in deDuitscfae pers aanleiding tot breedvoerige beMhonwingen De slo woorden Och dat mgnvolk eich toch wide vermannen zyn als detekst waarover de reactionnaire en i conservatieve bladen spreken schrgven Zoo de tNord Ost See Zeitung die io een opwelliog van ttjorn seht De Rjjksdag tal Dit staaltje moge kenacbetaen waarop Volstaan om de wyze te in sommige kringen in Doitscbland wordt aiLugedrongeo op krachtige maatregefen tegen Vocalisten eo hun aanhang de Koln Volka Zlg op dat met zulke moatr len die partgen niets is uit te richten Een nitzonderioi blad strekt ala een voltitiooaire partyen wet zegt het olericale yzereu band die de rebewaart voor acheuring Daarom ia het een groote dwaasheid als enkele bladen zich er b 08 over maken dat men de sociaaldemocraten behandelt als eeu party in plaats van re io den ban te doen Wij willen de seciaal d mocratiacbe leerstelingen met alle macht bestryden docb alleen met onpartydige handhaving van ds bestaacde wetten en voor alles idoor sociale hervormingen Wanneer de regWing en bet volk zich niet tot deze meenibg bekeeren helpen alle oproepingen van den keizer niets Ook de zeer liberal Voss Ztg ataat deze meaning voor Wat het blad vooral merkwaardig noemt is dat de moordaanslag waardig noen t ia dat de moordaanslag waarop du keizer doelde in zign telegram voorviel io een atreek waar noff steeds uttzonderingswetlen bestaaa In het Rjksland kent men gean vrgheid van de perij geen vrgheid van vereonigen en vergaderen daar heeft het bestuur een dictatoriale mach b en kan bet alle maat J tn bet Ryk door enkele orden verlangd om den Umstarz te bestryden En daaruit leidt de iVoss Ztg c de vraag af of ds moordaanslag achterwege zou gebleven zyn ala er een Umsturz wet io het Daitache Ryk bestond Immers neen ia daarop het antwoord De moord te Mülbauaen bewyat juist niet dat de wetgeving des Ry a onvoldoende ia maar dat ook uitionderingüwetten ook dictatoriale macht ook inkrimping der vrgbeden niet volstaan om da aitvo iriog van een bloedigen moord te beletten Jiet de noodzakelykbeid docb de onwaarde vtn een uitzonderingswet kan daaruit worden a galeid lijkheid van de invoerji niet med schouwt De Voss Ztg bo pt dac deze redenevring nn eindelgk eens beg epen moge worden door hen die steeds roepep om uitzonderingswetten Zolk geroep wekt in bat buitenland de meening dat Duitschland niet in staat ia zich te verzotten tegen de revolaltionnaire party Het doat dos meer schade dan nut En de noodzakeing betoogt men er toch Teomiosti voor wie de feiten behon wf ro hcht en zicb rekenschap geeft van de g v Igen Te Carmaux is istefen een strastventer Goillen genaamd en beboorend tot de stakers eener glaafabnek gearresteerd onder verdenking van den moordaanslag gepleegd te bebben op den 73jarigen fabrieksdirecteur Resiéguier Het bericht der arrestatie van Charpentier den peoningmeaater Ivan het atakera eomité wordt niet nader bevestigd en dat betreffende de inbechtenisDeming an Janrèa wordt bepaald tegengesproken Wel is hij in het Hotel Malaterre waar de vier aocialiatiscbe Kamerleden gewooblyk mat de leiders der werkataking vergaderen L efooilleerd eo beweert men hem io gezelatbap van den aanrander gezien te hebben oiaa in elk geval is bij nog op vrye voeten en zijn slechts zyn papieren in beslag genomen In navolging van den Pargachen gemeenteraad heeft de Algameeoe Raad der Seine 10 000 frank bestemd voor de gezinnen der werkstakers van Carmasz Baron Dbanis de hdd van den Congo die het vorig jaar te Antnerpen zyn luisterrgken intocht hield zal op 6 Nov a s wederom naar den Congo vertrekkei om daar de opperste leiding te aanvaardei van het bestuur der Oostelgke provinciën van den Onafhandeiyken Staat en waarsebyniyi ook de expeditie naar Khartoem aan te roerei KEXXiSGEFIXG Inrichtinoin wblke getaae schade ov hindz KUMS1N VB tOORZAKEN BÜBGEMEE8TER c n WETHOUDERS van GOUDA Gelet Op art 6 en i der Wet van den 2d Juni 1875 tStaatsblac no 95 Brengen ter algemeane kennis dat op de Secretarie ter visie ia gïlegd een verzoek mat byiageo van L J Jaspers Jz itm vergunning tot het uitbreiden zgoer bleekiry door het plaatsen van een tweede stoomketel io het perceel gelegen aan den Bleekersiingel Wyk R No 247 Kadastraal bekend Secti e A No 3222 Dat op Vrydag l November 1895 des namiddags ten 17i nre op het Kaadbais gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in ie brengen en dat ge durende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeeotf van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA deu 18n October 1895 BargemoHater en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaria RROUWKR A van OS A Kd TAILLKUK UOUDA Kleiweg E 73 73 GOUDA Itours van Amsterdam 18 OCTOBER Vor kra alotkoera 94 947 101 loiv 101 837 83 88 14 sVi v 96V 96 104 64 881 ♦ it ll 1 14r 91 447 1001 7 b 69 6S 660 646 iOl 667 loov 1 II 8 S 1011 100 1497 981 38 z 1091 99 199 1 101 61 64 164 99 637 IV 103 1017 100 104V 146 7 IS6 16 i V 99 611 1017 Vl 8 1087 087 sJVi iiïi 108 491 48 i Vi 9S9 196 l 8i 108 1087 108 Vl 12 127 169 41 49 UB NKDsaUND Cert Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOAl Obl Goadl 1881 88 4 lULil Insohrijriiig 1862 81 6 OoSTENa Obl in papier 1868 6 dito in Iver 1868 6 FoaTUOiL Obli met coupon it dito ticlcet S auBUKD Ubl Binneul 1891 4 ditoOeeona 1180 4 ditobi Botbi l888 4 dito b j Hope 18S 0 4 ditoinsoud leen 1883 ditu dito dito 1884 S avjiNJl Peijiel lohiild 1881 4 Toaaiu Oepr Ooni leen 1880 4 Oee leeoing aerie D Geo leenioK aerie C Zuiu A B Itip I obl 18112 6 Uaiioo Obl Buit 8cb 1890 1 VBHBStrXLA Obl 4 onbep 1881 KaTBaDAH Obligatien 1896 3 BOTTEIUH ated leen 1894 S NlD N Afr Hacdelav aand A ond b Tab Mjj CertiSoaten Dmi MaatBoliappg dito Arnh Hypotbookb paudbr 4 Cult Mij der Vontonl aand a ör Hypolhoekb paudbr SVil I ederlandouhe bank aand Kod HandelinaatBcb dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr S Utr Hypotbeekb dito S t OOBTENK Oo8t Honf iiBuk Baud UliaL Hypotheekbank paudb 4 Vi HEKIKA Equit bypotb paudb 6 Maxw L j Pr Lien oert 6 iu Holl IJ Spoor Mij aand Mij lot Kipl St Spi aand Ned Ind Spoorwef m aaud Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dilol89J dito E lTU lE Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ilal Spwmg A H obl 8 Polen WarBohau Weenou aand 4Etui Gr BuBB 8p Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Faatotra dito aaud KIwaog Dombr dito aand 5 Kerak Cli A v 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 tKEUEA Ceut Pac Sp Mü obl 6 Chic It North W pr O t aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert T a lllinoiB Central obl in goud 4 Louiar k NaBlivilleCert v aand Mexico N 8pir Mij lehyp o HiBe KanBaa r 4 pot pref aand N York Ontario k Woat aaud dito Penns Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Hinn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O S C MADA Can South Cert T aand 7e C Ball Il Nav Ie h d o O Amaterd OmnibuB Mij aand Kotterd TramwegMaata aand N n Stad AraBtordam aand 3 Btad Uolterdam aaud S Biloie Stad Antworpenl887 ü Siad BruBBol 1886 2 lloNO TheiBt lUgulli K sdIIicIi 4 QOBTKNR StaatBlaoniog I860 K K OoBt B Cr 1880 3 JPANJE atad Madrid 3 1868 Nin v r ma Hyp 8pobl cert ADVISRTEWTISN V Voorapoedig bevallen van eene Dochter Mevroow IWE8 Gouda 18 October 1895 Voor de vele bewy van belangatelling Ondervonden by het overigden van mynen geliefden Echtgenoot de Heer RyL van VEEN betuig ik mede namena mgne Kni er$l a BehnwdKioderen mynen hartelyken dank WiD B L VA VEEN v D Pui öouda 19 Oct 1895 Ta Oouda bj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Sociëteit O S GKNOEGKi Ie Iboniiemcnt VoorstelUnr Donderdag 24 October 1895 Vareenigde Kotterdameche Tooneeliiteii Directie LE ÖKAS k BASPELS ilËT CULDEV ItOll TooDeetapel tn 3 bedryven gerolgd door B IL JL TJ V Blgspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en preien BIJZONDER REQLEUENT kKTMO 1 De gewone terechtzittingen voor de behandeling van stratnaken by het Kantongerecht te Gouda zullen gehouden worden dee WOENSDAGS die voor de behandeling van Burgerlijkeen HandeUtaken det DONDERDAGS Die terechtzittingen sollen evenwel niet plaati hebben indien op een dier dagen de NieuvS jaarsdag de Hemelvaartsdag of een der Keretdagtn mocht vallen Abtikei II De terechtzittingen zullen aanvangen des voormiddaga te elf ure Aktikil III Extra JuiHeteele werkxaamheden hebben plaate dee DUNDERD AOS na afloop der terechtzitting voor Burgerlyke en Uandelazakeo AiTiKBi IV Dit Ueglement treedt is werking den eersten Januari 1S96 Aldus vastgesteld door my Kanton rechter te Gouda op heden den eeraten Augustus 1895 D J VAN BEDSDB Goedgekeurd by beschikking van den Minister van Justitie van den 21 September 1895 Ie Afdeehng No 170 m EÜIS m 2ME TE KOOP Wegens geheele ophening der Z4AK BIJ I S KEISER Horie Ttendeuseg OOVItS SS Van af aanstaande MAANDAO worden alU voorradige goederen voor Spotprijzen Verkocht zooala VEEREN en KAPOK BEDDEN echte LEID8CHE WOLLEN DEKENS WINTER TERen REQENMANTELS alle groeten voorhanden van Mans en Jongens JASSEN MANUFACTUREN en verder alle soorten van WINTER ABTIKELEN al deze goederen zullen verre beneden Fabriekspryzen UU verkocht worden met GOUD bekroond J WILIl VERGEER Co te ZülftHEK 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Talelblikken 4 Kilo 6 75 Wraneo aan hui Bestellingen in te zenden by deu Beer € W VERGEER TDRFHABET GODDl