Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1895

No 6794 Dinsdag 2 October J805 S te JaargfiDg mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De priys jier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Akonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Oproepiug an Belanghebbenden M i o De Gedeputeerde Staten der provincie Zaid Holland roepen by deze op de onbekende belanghebbenden in zake het verzoek ran Kerkvoogden der Hervormde gemeente ran Sluip wtjk te Reeuwijk om van den sappletoiren legger ran Wegen eb Voetpaden der gemeente Reeuwijk aftevoeren het daarop onder n Sla Toorkomeod Kerkepad om zoo zy dit noodig achten hunne roemohën en bewyiBtnkken aan genoemd College in te zenden vóór den 23 November aanstaande Tot dien da liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddag 10 tot des namiddle 4 uur t v it 2 aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier Qtavenhaye den 15 October 1895 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOOK Voorzitter F TAVENHAAT Griffier OPENBARE mimm te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 30 OCTOBER 1B95 des morgens te 10 uren aan de Bouwmanswoning Wyk S No 70 aau den Kleiweg in Bloemendaal tegenover de Oude Gouwe van 7 KOEIE waarvan 6 KALPKOEIEN en 1 VAARKOE BOUW en MELKGEBEEDSCHAPPEN ongeveer 20000 Kilo s best gewonnen HOOI een smalle en een breede SCHOUW en eenige MEUBELEN BEDDENGOED en HUIS Des morgens vóór de verkooping te zien Dames en Kinder ROKKEN BLOUSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN Be Sa tlvid Snelpersdruk van A Beinkman t ZooK EoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN LIJST BIR GETEOiKEI op VRIJDAG 18 OCTOBER 1895 LOT Pki 1 LOT Peus NUHHEK NUHMER P ZBN1 NUMMER NCMMEH P E IJ ZE 120 90 Twee Ëmniera 3423 14 Lichtbruine Merrie 1 jaar 158 50 Platte LeidieU 3459 29 Betlenhanger 171 59 VoeUnMk 3472 92 Rijsingel 189 9 Bruine Knin IJ jaar 3534 63 Wekker 265 7 Uoakerbraiae Merrie 2 jaar 3701 75 Riek Schop en Hooivork 335 13 Bruine Merrie Kol li jaar 3999 97 Geruite Deken 451 81 Zweep 4024 17 Bruine Merrie 1 jaar 528 24 Toig met Koperbeslag 4090 34 Sporthorloge 532 33 Ueigdeken 4224 36 2 Lantaarns 645 42 Heiideken 4225 6 Lichtbruine Merrie 2 jaar 656 70 Handkoffer 4229 8 Bruine Mi rrie IJ jaar 696 35 2 LtntaarnK Tilbury beeptnnen 4266 38 2 Hoofdstellen 705 2 4376 12 Zwarte Merrie allands 744 94 Teomi en Trecbter 438U 16 Donkerbruine Merrie Ij jaar lOU 43 Bellen baofïer 4430 30 Bietenkneuzer 1033 47 Berlijnen Zweep 4449 58 Geel gestreepte Engelsche Deken 1213 91 Twee Emmera 4570 73 Hooizasg en Draagvork 1214 31 Carillon 4629 57 Keisdeken 1304 1 Utrecht ch Wagentje beipannon 4748 55 Voetenzak 1368 74 Uiek Schop en Hooivork 4791 99 Voetenzak Js Berlin Hoofdstel met Bit 1421 15 Zwarte Merrie IJ jaar 4878 27 1466 45 Zware Eogelsche geilr Deken 4927 54 Tandhooihark 1482 23 Tuig met Berliniilter 4962 80 Kaasplak en Mes 1546 100 Twee Lantaarns 5038 87 liorttels Roskam en Kam 1691 71 Handkoffer 5523 84 Borstels met Plpmeau 1697 61 Wateritoof 5612 25 Bellenlianger Hoofdstel en Staarlriem 1702 68 Trens met Bit 5618 11 Zwartbruine Ruin Wityoal IJ jaar 1743 72 Hooigraaf tn Mestvork 5644 83 Rjjtuigstoof 1800 40 Rijtuighorloge 5749 20 Rood Scbiinmelhit Ruin 1921 39 Rijtuighorloge 5758 98 Geel gestri epte l ekeo 2Ó72 88 Presae papier 5888 41 Beriynen Zweep 2124 4 Zwarte Merrie 6 jaar 6002 77 Stallantaarn 2368 19 Vos Hit Merrie 6184 79 Stallantaarn 2520 66 Brnin geruite Deken 0294 78 Stallantaarn 2567 21 Bruin Veulen Hengst 6304 52 Reisdekeu 2588 69 Trens met Bit 6396 46 2 Lantaarns 2833 86 Inktkoker 6469 48 Reisdeken 2873 76 Zweep 6478 28 Zweep met Zilver gemonteeld 2882 22 Zw it Veulen Merrie 6583 96 Voetenzak 2883 62 SUIklok 6606 60 Voetenzak 8075 93 Arreleidsel 6752 64 Geruite Doken 3095 3139 85 Voetenzak 6754 20 Hittentuig 3 Zwarte iMerrie Knl 6 jaar 6785 56 Geel gestreepte Engelsche Deken 3155 53 Trens 7137 66 Hoofdstel 3212 89 Uieter 7305 67 Kapstok 3226 95 Twee Emmers 7502 32 C rillón 3265 51 teidiels met wollen acbtereindpn 7510 5 Brnin gevlekte Roin 3 jaar 3269 3322 49 Barnmetiir 7540 10 Bruine Ruin Witvoet IJ jaar 18 Isabello Hit Merrie 7793 S2 Katoenen Leidsuls 3354 37 Watorfomuis 60 Liter 7936 44 Pikenrstasob Namens liet Bestuur der Hollandscbe Maatsclmppy van Landbouw De Secretaris A VAN VEEN Openljare Verkoopingen te REEUWIJK ten overstaatt ran den te Omda resideerenden Notaris G 0 POBTÜIJN DROOGLEBVER op MAANDAG 28 OCTOBER 1895 des morgens te elf uren in de Herberg van K HooQBNBOBZEK te Sluipwijk Tan No 1 Een HUIS SCHUUR ERVEN TUIN en GROND op s Gravenbroek te mjk afdeeling Sluipmjk Wgk E No 120 groot 3 aren 75 centiaren Terstond te aauTaarden No 2 Een HOIS in twee gedeelten bewoond ERVEN en GRUND op Ravensberg te Reeuwijk afdeeling Sluifwijk Wyk F No 8 en 9 groot 6 aren 60 centiaren Terstond te aanvaarden No 3 De onverdeelde helft van een perceel TUINGROND liggende als t vorige perceel groot 4 aren Terstond te aanvaarden De peroeelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen Na afloop dezer verkooping zal in het eerstgenoemde perceel W k E No 120 Jin t openbaar om contant geld worden verkocht W 2 Ct per stuk LOUIS BISSCHOP eeneii Inboedel k wasrbg BEDDEN en BEDDENGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Dubbele Buurt MABKT 136 Des morgens voor de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOQLEErEB te imida ORANI MAQAB Frinteinps NO UVEAUT ÉS WM verzoeken de Dames die ons geïUuih treerd modo album voor het WlntePMW zoen noch niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan I JULESJtLUZOTaC Piri Hetzelve wordt dan omgaand gratis va fpanco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huia met 5 verhooging BélxpéilltitkiiitQBr ti Haziiriul 1 1 Men Mede het i eluk de tand 500 000 Mark als boofdpriJB in het getukkiggt geval biedt de nieuwste groote Geldrerloting die door de Hooge Begeenog rao Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd ie De Toordeeliga iarichtiog an bet aieutre plan bestaat daarin dat ia a loop raa aiachts weinige maanden in 7 Yerlotingen fan 118 000 loten 50 200 prijztn bedragende 10 981 720 Mark ter volledige besliSBtng zullen komen daaronder EÏJD kapitale prijken van eventueel 600 000 Mark bg uil nemend beid oobter SprJMnaM 20 0U0 21 prijzen a M 10 000 4 iprjzenaM B OOO lOSpryienaM 8 000 226 prijzen rM 2 000 82SpryKenaM 1 000 IS2S prijzen ïiM 400 880 0 prijs aM US ll 590pr rM 800 200 160 184 100 98 69 48 20 volgeap plan van IpriJB aM SOO OOO 1 prijs a M 200 000 1 prys iM 100 000 ïpryzen a M 75 000 Iprys aM tO OOO l prijs aM 86 000 1 prys aM 60 000 pry aM B5 000 prijeen a M 50 000 Iprya aM 40 000 De prijstrekkingen tyi ambtswege vastgesteld Voor de aaostaanda eerste prijstrukking dezer groote door den Staat gewaarborgde tieldverloting kost 1 geheel orig lot slechts M rk 6 of S 60 1 half 3 1 75 1 kwart l i M 90 tegen inzending van het bedrag in baokpipier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Urigineele Loten zelf in handen Bij iedoro bestallidg wordt het vareisehte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verscbilleode klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangcvraagd na elke trokking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen reschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en ksn door directe toezending of c pk naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgceii hebben wij meermalen volgens ofiioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zoer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzooken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 31 OCTOBJBB e k te door ïoekomeo KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 3 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiortoe geschonken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullfö wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze gaerde Begunstigers te verwerven TANDARTS E CASSUTO TurfDiarkt 172 Gouda SPREEKUREN rtn 10 tot 12 en t u 1 tot 3 nar Zondags aitgesouderd i BINNENLAND GOUDA 21 October 1895 Bg beschikKing vao den minister van wsteretaat it met iogang van 15 dezer de oprichter van den rykswaterstaat H M A Straater verplaatst van Petten naar Gouda en de Bdjanctopzichter F J Dootjes raa sHertogenboflch naar Petten Te Dordrecht zyo Zaterdag o a geslaagd voor het examen in de vrije en orde oefeDipgea de dames A BorgerBdjjk M J Huber J M Poatbumos en D C Yorster allen alhier Beroepen bg de Ned Hervormde Kork te Schoonhoven ds W Klercq te Koudekerk Z H te Berkenwoade da heer C Voordaio oand te Nymegen Van het vonnis Dinsdag door de rechtbank te Rotterdam oitgesproken tegen G J N koopman te Schooohoven waarby dezeisont slagen van strafbare poging tot het b j gelegenheid eener krachtens wetteiyk voorschrift uitgeschreven verkiezing door belofte iemand omkoopeu om zyii kiesrecht op bepaalde wyxe oit te oefeaen is door den officier van justitie hooger beroep aangeteekead Toen de otrd miHttir Ps Lok te Smilde die de expeditie naar Lombok heeft meegemaakt tóch Vrgdag bfl den ambtenaar van den bnrgerigken stand vervoegde om zijo howelijk te laten voltrekken ontving hy tegelgkertijd mededeeling dat hem vanwege bet Lombokfoods f 150 was toegekend Do sandeelbondera io de ïRotterdamsche Tramwog maatschappg hadden Vrijdag alle redeo tot dankbaarheid jegens den gemeenteraad want niet alteen is een gevaar afgewend dat eeo gedeelte van hun bedrjjf en zeker niet het miost wiaitgerende met ondergang bedreigde maar zelfs is men in eeo nog beteren toestand gekomen Voor eenigen tijd werden door de stoomtram Rotterdam Dtlfsbaven twee kinderen overreden Zonder dat werd nagegaan of inderdaad de sehuld b de stoomtram moest worden gezocht meenden veien dat het oogenhlik nn gekomen was om de eonoesaie van de tiammaatschapp voor de exploitatie van de stoomtram in te trekken en in dien geest adresseerde men zich dan ook tol het gemeentebeatnar om de stoomtram te veranderen in enne paardeniram FEVILLETOm MOIN BIJOIJ OF VIJF DAGEN IX PARIJS 7 Op hetzelfde oogenhlik kwsm er iemand dis Camille op den sehouder sloeg Deco persoon nam Camilte onder den arm waarna beiden lieh met rasscfae tohradoD verwijdei en Ik lette mijn weg voort wis spoedig opdeoboulevsrd St Denis ea had weldra de poort St Denis in het oog het trottcbe gedenkteeken van Lodewijk XIV lor herinnering van Eyne segepralen in Holland en aan den BiJD die ook op hst monument vereeuwigd rya Sohuins tegenover de poort St Denis vorliief zich toeamaals een muur met een ijuren hekwerk Vódr 1880 wsa de boulevard even hoog als dese muur Het was daar dat den 38 Jali vsD geaoend jaar bet halve regiment van de statige garde te paard van Karel X onder een stort vloed VSD meubelsn uit de nabiJEijnde hnisen verpletterd werd Om in bet vervolg een dergelyk onheil te voorkomen liet Lodewijk Filips den bouIflvsrd verlagen maar dit belette niet dat den 26ateD Febrnari 1848 twee compagniéo vsn de even statige manioipsle garde op dezelfde plaats met eene massa projectielen van allerlei aard die men van den muur wierp b roet werdea Da moor waar ssen door middel van een trap Dit het praeadvifls bleek echter dat B en W niet aan intrekking van de concessie daehten doch door bet voorschrijven van eenigu veiligheidaraaatrageieo heï verminderen der snelheid tot 8 KM per uur bet aanbrengen van een pneumatisch remtoestel en het voorzien der locomotieven van opzyschaiveri bet gevaar voldoende meend te konneo keereo n de raadizittping stelde echter de heer van veren voor tegen 1 Mei 1896 de concessie vo de stoomtram iq te trekken en het exploiteeren van eeo pasrdentram op het gedeelte Rotterdam Delfsbaven in overweging te ne men Maar toen dit was verworpen steldti de heer Voorhoeve daarentegen voor toe te itaan dat hel geheele gedeelte Ooolsingel Delfsbaven met een snelheid van 12 KM per uur zou mogen worden bereden en dit werd met den steun van de vier wethouders eveneens mei groote meerderheid aangenomen Vrijdagavood even 10 nor werd brand ontdekt in de drukkerg van den heer G A Kaler Bftamgracht 51 Amsterdam Tgdens het oitbrekan van den brand was nieaaad in het perceel aanwezig en de oorzaak ligt dan ook io bet duister er was tot 10 nar gewerkt en daaroa had de patroon zelf gesloten De brandweer moest de deur opeohakken om zich een toegang te banen Het vuur woed de op de bovenverdiepingen op de eerste verdieping was een bergplaats vftu papier dat met een verstikkenden rook brandde en op de bovenverdiepingen waar een pers stond met eenige letterkasten stond alles in lichterlaaie D hitte was hier oo groot dat de letters in de kasten gesmolten waren de pers beeft weinig of niet geleden Met een paar slangen op een brandkraan was men bet vuur in korten tyd meester Alles was versekerd By het bezoek van H M de Koninginnen aan de Wereldtentoonstelling legde de beer J de Jong een paar fijne Friesche schaatsen op den schoorsteenmantel van de étalage van den heer E M Jaarsma De toeleg gelokte volkomen blikbaar had de jeugdige Koningin die schaatsen op eenigen afstand in t oog en nam ze nader ter hand Thans ontvingen de hoeren bericht van den fabrikant daarvan G S Ruiter te Akkrum dat hem een past schoenen van H M zyn toegezonden ten einde daarbg een paar schaatsen te vervaardigen De ond viceadmirsal Mc Leod heeft er in het N V d D C op gewezen dat er tegen van dan kant van den boulevard opkwam ia naor ik meen nu geslacht en de geheele omtrek zeer veranderd Louis Napoleon beeft ook dit strategische puDt voor de revolutie weggeruimd Maar wilde bij alle punten wegnemea an men kan versekerd ziJB uat hü het vil dan zou hij heal Parijl moeten wegruimen Ik herkende Damiens rgzige gestalte op den muur bij leunde op de balustrade hield een klein stuk papier in de hand en scheen er iets op te schrijveD Ik spoedde mij den trap op en waa weldra aan cijne zijde Gy schijnt tot de schrijvers te behooran die hunne werken in de open lucht maken monsieur Danrien Zog liever tot de teekenaars antwoordde hij ffAh gij teekent de fraaie eerepoort af Jl Waarom niet liever de zoogenaamde armee van den vrede die daar voorbijtrekt en die van ISSl tot 48 Frankrijk 6 milUards 7K0 millioen gekost heeft Wat ze sedert gekost hoeft weet ik zoo precies niet evenmin als hoeveel de eer kan waard zijn dis onder bet presidentschap van Napoleon de Bomeiusche republiek deed instorten Adieu ik ben mei mijne teekening tevreden God geve dat ik het evenzeer met het koloriet moge z jn vOy zyt dus van plan ze te kleuren Ja en mijne kleur is bloed mompelde Damien en verdween De troepea op den boulevard schreden nog altyd voorwaarts en schenen geen einde nemen De faamassea en helmen der kuratsiers rammelden si luider de stukken geschut rolden at zwaarder woordig all t warn een manie bestaat om zoo kort mogelyk dienst van de officieran te hebben Steeds jonger worden de hoogüten op pensioen gesteld steeds onder de laagiten aangesteld zegt de schrgrer o m Nu is de minimum leeftyd om op het Institunt te komen alweer met een jaar verhoogd Vroeger waren de adelborsten 16 3 19 jaar oud thans zullen y 19 a 25 jaar kunnen zyn Vroeger werd men soms luitenant vóórdat men 19 jaren telde terwyi de vics admiraals oodar dan 60 waren Men kan aannemen dat een zeeofficier begint dienst te prestoeren wanneer by luitenant 2e klasse wordt Gesteld dat hg dit wordt op zgn 19en verjaardag en dat hg als vice admiraal op zgn ÖSen gepeosionneerd wordt dan heeft de Staat 44 jaren dienst van hem gehad met het egeowoordig systeem kan gebeuren dat men eerst op agn 26e jaar luitenant 2e klasse wordt maakt zoo ismand gebruik vao z jn recht oda op zgn 50e jaar pensioen te vragen of vergunt men hem om zelfs tot zgn 60e door te dienen in de 4 laatste jaren had dit niet plaats dan heeft hg 24 hoogstens 34 jaar dienst bewezen Het gevolg is dat de som der pensioenen voor langdurigen dienst atygt tlloevelen roept de schr uit van de aldas gepensionneerden zouden hoe langdurig c zy ook gediend hebben nog jaren lang goede diensten hebben kunnen bewgzenU Ëen zedelijkheida apostel Donderdag jl stond te Utrecht iemind te recht die er zgn werk van maakte bg sommige gelegenheden op te treden als politie l ambte en onder belofte van niet vervoiging ign slachtoffer geld afperste Bg voorkeur had by het voorzien op paartjes die s avonds stille wegen bewandelden s Mans zorg voor hst welzga van anderen noet by hem al leer zwaar wegen als men weet dat ait bet zonden register dat werd voorgelezen bleek dat bg reeds 21 jaren in de gevangenis heeft doorgebracht waarheen bij verwezen was met vonnissen van 10 1 2 6 en 5 jaar waaronder die van 10 en 5 jaar wegens feiten die men liever niet noemt Het O M vroeg zyn veroordeetiog tot 1 jaar opslniting De verdediger vorklaarde zelfs geen vrgheid te vinden den zondaar in de clementie der rechtbank aan te bevelen Hot treurig het in den omtrek van Berlgn nog gesteld is met bet onderwijs blgkt nit bet Zoo kwam da 4do Decamberdsg Het was een Donderdag Eren als ik daags te vores eenige toebersidselen gezien had voor den strijd die naar hetgeen men mij gezegd had niet kon uitblijven wilde ik ook nu eeaige bijzonderheden daarvan zien en begaf miJ te dien einde vroegtijdig op weg Het was een ongemeen heldere morgen Het wedsr legde dus geen hinderpaal in den weg voor de verwachte catastrophe Ifeo weet hoe gevoelig da Franacben zelfs te atrijdlnstigate voor regen en wind sijn Man zou met Parijs kunnen doen wat men wilde wanneer men slechts verzekerd was dat het 8 dagen en nachten aan eeu aluk regi nde Do Franacken zijn banger voor hunne kleëreu dan voor de huid Maar au waa de tucht helder en klaar an de ven slera der bovenverdiepingen van da vgfde en zesde namelijk werdoo door de morgenion verlicht Ik bavo d mij spoedig in de straat Kambuteau Dete straat loopt door een gedeelte der atad waar velen vau de arbeidende klasse wonen en staat bovendien in verband met de place de la Bsatille in welker nabijheid zïcb da groote Fsubourg St Anloine be vindt waar bijna uitsluitend handwerkslieden wonen De arbeid houdt bovenal vai rust maar is Parijs niet altyd In het woordenboek van den Franiohen arbeider wordt niet nilsluitend het woord brood ge vonden mon teest er ook de woorden staatkundige vrijheid en nationale roem in Voor defle lydt hy gaarne den groototen nood en kan bet niat anders den dood De arm dien hü zoozeer behoeft tot onderhoud van ztob en da ziJDen oflürt hij aan dit doel op ofschoon bjj zeer goed weet dat zelfs in hst gelukkigste geval de zege zijn deel niet wordt Sr bestaat oatuariyk ook een arbeid die millioenen volgendei De onderwgzsr te Waidmann moast Maandag 16 kindereq naar bait zenden wegens gebrek aan plaats D overige 73 scholieren moesten zich oog met 48 litplaatsea btkelptn Ko dat alles omdat de garaeante Lobars niet voor tehoolbankeo heeft gezorgd en de gemeente Waidnaonslnst den bouw der eigen school nog twee jaren heeft uitgesteld hoewai de grond daarvoor reeds gekooht is De Tweede Kamer lat Dinsdag a i mak de behandeling der Indisohe begrooting een aanvang maken Thani wordt nit Mautrioht gemeld dat hek taifchen de patroons en de stakende glublaun tot een vergelgk is gekomen zoodak da werk staking geëindigd is Ta Leiden brak voor eenige weken aane werkstaking nit bg den fabrikant Greeve om dak deze liet werken voor Juakos van Maorik te Amsterdam waar da werklieden zgn uitgesloten Het per oneol van G bestaat uit 19 werklieden waaronder 9 mao vast personeel Nadat de staking eenigen tgd had geduurd verzocht G den Sigarenmakersbond 6 zgoer vaste arbeiders weer in dienst te mogen ntmen Dit is hem toegestaan op voorwaarde dat ht niet 6 maar alle 9 vaste arbeiders zou nemen en de materialen die hg nag uit Amsterdam in voorraad hsd zon tarogaendeB Dik is geschied en daarmede de staking geëindigd Daarop deed lioh echter een nieuw incident voor Afgaande op de soort van werk dat werd gemaakt en dat met het werk voor Van Maorik overeenkwam vermoedden G s werklieden dat hy toch weer aan Amsterdam ion leveren Men wilde hem daarop een contract laten tsekenen om nooit aan stakende fabrikanten t leveren belgeen by tot heden weigert Ëen uieQwe reden kot itakiog dus Baanbr Ken dokker toe I Deze woorden plaatst hat Weekbl v b Ned Tgdsobr v Gdneesk voor bet volgend aan tha Brik med Jonrnal ontleende bericht Wie bg de firma X te Liverpool minitoQi een kwark pond kbee per week koopt kan soo bg minstens vier weken lang gekocht heeft en nooit twee sohtereenvolgeode wekan TSrznimd beeft om ka koopen bg die en dia medici al naar de wgk waar de kooper woont kosteloos terecht behalve voor aoconchamentaa Verklaringen van tevredenheid met de ont verdient maar deze is op zijne hoede bij oooapirsort maar barricadeert niet Het volk dat ia de genoemde straat woont zou den bekwaamste gente ofSoier eeu leijs kunnen gaven in bot opwerpen van barricsden dis kuaat wordt alleen door veeljsrige praktijk verkrageo Kr werd te dien tijde dan ook nauwelijks een huis gavoadan dat geen aporen droeg van kogels uit kanon of as weer Ik zag anne menigte arbeiders besig met het lezen van gedrnkte proclaaatièa dis in den nacht op da huizen waren aangeplakt Mijn o g zocht da namen dar ondsrleekenaran Ik kenda er verscheidene van dit allen tot ds ontbonden nationale vergadering behoorden als bijv Mathiau de la Dr6me Jules Favre e a Maar eenige waren door da geheele wereld bekend als Vlotor Hugo en Kagène Sue De inteltigentie had K oh gewapend tegen bat geweld de geeat lagen de stof De proclamatien bevatten eenvoudig aens opwekking tot een open strijd tegen Napoleon den geweldenaar tU traUre zooals het mat daidel ka leitors te lezen stond Hij badtenda zioh van da rapubliek om het keizertcbap la bemantelen hu ik hetgeen sooola een ieder weet later bewaarheid werd Het volk tas en herlaa en berosdaloagde onder elkander Niemand aobeen beangst moor de meeatan aoheneu tot geen beitait te kunnen komen Hier en daar riep men aus barrieadesl of aux armesl Allen schenen warm maar bat echte vuur ontbrak Men zag politie uoch militairen Zij konden echter niet verra af zijn