Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1895

mW dlngc sn met 7 86 8 40 9 06 1 7 88 8 47 7 89 8 64 7 48 9 01 n 7 66 9 10 9 86 6 6 67 7 86 S IO 6 08 6 19 16 6 88 t 84 f 6 88 6 80 7 46 Zg zgn in staat te teven zonder meabelen zonder orertolügheden en met de geringst mogelgke uette kteeding Niet alleen beteekent dit dat de Japanneezen in den strgd om het hnstoan in het voordeel zgn Het wïjat ook op eenige gebreken van onze eigen beachaving Het vestigt de aandacht op de noodelooze overdaad onzer dagelgkscbe behoeften Wg moeten vleesch en brood en boter hebben glazen ruiten en vuur hoe len overhemden en wollen onderkleeren schoenen koffers en doozen ledekanten en matrassen lakens en dekens de Japannees doei het zouder dit alles en vaart er beter bü De vorige week is het zeldzame geval voorgekomen dat na e vrgspraak de behandeling eener strafzaak werd berrat en met een doodvonnis a6iep Dit is in Osts te Sileziè gebeurd waar io April een echtpaar terecht had gestaan wegens het vermoorden van een oude vrouw die bg ben in de kost was Zware verdenking ruste op hen maar toen een der voornaamste getaigeo een 71 jarige buurvrouw ter terechtzitting hare eerste zeer bezwarende verklaringen bad herroepen sprak de jury de beschuldigden rrg Die getuige heettxich daarna echter bezwaard gevoeld en bekend dat zg voor de jury onwaarheid bad gesproken Zg had het gedaan uit angst voor de bescbnldigden die na haar eerste verhoor bg het voorloopig onderzoek haar hnis in brand hadden gestoken zoodat zg voor nog erger vreesde Zg werd daarop wegens meineed vervolgd en tot drie maanden gevangenisstraf reronrdeeld De hoofdzaak werd na weder opgevat en dit tweede onderzoek bracht zooveel bezwaren aan den dag dat dejury hetachaldig uitsprak eu het eerste vonnis nietig verklaard en door eeu ter dood veroordeeling werd vervangen Het beatunr der vereeniging Opleiding van ouderwgzer in Zuid Holtaudc vraagt het gevoelen der leden omtrent het al of niet wenscbelgke van de bebandeling der volgende punten Ia het weuichelgk en mogelgk het onderwijs in de nuttige handwerken zoo in te richten dat de leerlingen voor dat vak examen kunnendoeu een jaar vóór het examen als onderwijzeres Art 7 al 3 der regelen voor de rglisnormaallesaen luidt De directeur zorgt inoverleg met den arroudiasementaschoolopziener dat de kweekelingen der laatste twee jarenzooveel mogelijk gelegenheid hebben zich metinachtneming van de voorschriften van art 8 der wet van 17 Augustus 1878 zooals da artikel luidt na de daarin bg de vet van 8 December 1889 gebrachte wgzigiogen in hetonderwgzen te oefenen Op welke wgze kan hieraan voor de rgkanormaallesseu het best beantwoord worden In vele landen bloeit nog io onze eeuw het bggeloof vooral onder de bevolking van het platteland Zon ook io den Elzas waar het nog een krachtig leven blgkt te hebben Sommige lieden trekken daarvan partij en op zoo n manier dat zg er zeer wel bg varen en een aantal itoovenaarac door een reeks van bedriegergen rgk worden Niet altgd komen zg er echter zoo goed af zg worden ook wel gestraft niet als in de middeleeuwen door verbranding of verdrinking maar op 10eeowsobe wgze met gevangenneming en boetcD Als de boeren iu den £ lzas eenmaal bemerken dat men ben bedriegt zgn zg niet heel zachtmoedig voor de zwendelaars Zulk een heksen procesc is in de vorige week behandeld voor de rechtbank te Straatsburg De beschuldigde was eene weduwe Otillifl Stehli in die stad Zg had den naam rau enne onovertroffen kaartlegster en de bezititor van zeer bgzondere geheime te zgo zg was vooral een specialiteit in het uitoefenen villi den zg miunedwang € en daarvoor werd z i VRHk te hulp geroepen door keIlneriDiien I WlnterdleDSt 1895 1896 AaigevaDgeD 1 October TlJd vao Greenwich GODDi aOTTlBDAM mil HOI 18 85 1 84 8 38 8 44 4 60 6 84 7 11 7 68 8 88 8 48 8 61 9 67 11 1 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 8 46 18 85 18 89 18 89 18 46 18 66 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 9 40 10 17 11 30 9 43 9 68 9 88 10 7 47 1 44 8 60 4 08 11 88 BOTTIBDA M 6 O D D A 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 9 40 8 61 8 86 10 08 4 08 4 40 6 B1 9 69 10 11 S 07 DUN HAAO GOUDA GOUDA DEN B4i8 H g 6 617 80 7 43 8 80 9 88 9 4810 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 08 7 68 8 38tVoort 6 67 10 17 l l Z Z gw6 11 10 89 1 66 S 9 d 6 m 60 8 18 9 1 9 66 lo u lO 19 05 18 46 i l7 s u 5 96 4 18 4 48 6 4 7 6 60 8 88 lo Stopt 1 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 4 86 10 88 11 61 4 18 6 68 10 81 9 84 10 44 19 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 0 OoUb 7 U 8 86 9 09 9 8710 80 10 60 18 18 18 88 1 87 3 86 8 47 4 46 E 87 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 4 67 8 01 10 08 4 67 8 01 0 08 6 08 8 18 10 16 6 80 8 86 10 87 6 86 8 67 7 44 8 811 9 88 10 38 11 46 Zdv M 7 48 8 47 11 08 18 40 I ZCUW 7 63 8 66 11 18 18 49 ToorB 8 07 9 08 11 87 1 01 iHige 8 18 9 18 9 8710 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 OUD A U T K I C B T 8 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 9 8710 61 11 46 1 80 3 08 6 O U 1 A A IISTIBBAU 10 01 10 67 18 10 11 06 1 U8 3 17 4 18 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18 7 10 10 89 3 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 88 6 86 f 04 f AHSTIIDAM eOÜDA 8 8 10 10 48 8 86 4 10 6 18 9 04 10 14 18 88 S 3 6 80 7 46 8 68 8 48 18 18 11 80 8 81 4 86 4 47 6 Saudi 7 8 a 04 i i i o Stopptn to Bl ii jk £iai n ca Kootdwp L idHluad iB w Utkndorp Stopt U Nootdotp UiiUohMaim u Bl i wgk Knii weg an HA odMrp Ttagtn kalp Uggaa Ur lesing un het drei der firma Kagelind ii het land ran sport MI weddeu JoBifth Smith een tchetpitimmerLaD wedde met Egn koriniten dat hg het winnen zon t en een ezel Het granwtje stond in een uahnrig veld aan de ketting en zonder aan den eigenaar rerlof te vragen begon Snith den edelen pryskamp Hy gaf den ezel een stomp die het beeit woedend maakte en het schopte met alle geweld terug Zoo duorde het een tgd tot de eigenaar opdaagde en aan den strijd een eind maakte De ezel was aan kop en neoi gewond Smith had bloedende bandenen zgn ooren waren gescheurd Danr badgrauwtjs hem das gebeten of mei de hoeren geraakt Smith werd echter tot orerwinnaar uitgeroepen De taak kwam aan het gerecht en de advocaat pleitte rrjjipraak omdat de ezel een wilde ezel was das was er geeD iprake ran mishandeling De recbter bekende tot zyn spgt dat hij Smith niet koo straffen Het deed hem leed leide bg dat er in den tegeowoordigen tgd menschen waren die lager stonden dan een ezel Orerigens boopte bg dat het ieder die weer iets deed als Smith onder de hoeven ran bet beest erger zou vergaan dan hem D minister van waterstaat handel en ni verheid maakt bekend dat op 12 October omstreeks 9 aren voormiddags ïo de rivierhet Hollandsch Diep onder de gemeente Nu msnsdorp op ongeveer 30 meter benedenkilometerraai CXLIII en 1950 meter oit deurechteroever een vaartuig is gezonken genaamd de Vier Geiusters gbot 96scheepstongeladen met beetwortelen en gevoerd wordendedoor D Borger ta KInndert rn dat het vaartuig en voor zooveel ooodig de lading naverloop VBO twee dagen na dagteekeniiig derStaatscourant 20 et 21 Oct waarin dezebekendmaking is opgenomen ran rgkswegezal worden pgernimd Stct c Te Haarlem is Opgericht eene Vereeniging tot verbetering der hnisresting van minvermogenden in de eerste plaats met bet doel om bestaande krotten te doen verdwijnen Teneinde te voorkomen dat door te lage inschrgviog de werkman de dope zou worden van concurrentie heeft de heer G A Korf te Heerereen het volgende in praktgk gebracht bg de aanbesteding vau een wijk te Nieuwe schoot Twaalf aannemers zouden inicbrgren maar de beer K deelde nude dat hg zelf ook een insohryving zou inleveren en dat bet werk zon worden gegund aan faera die t dichtst bg zgne raming was Bg de opening rau de briefjes bleek dat de heer K de hoogste inschrgver was zoodat de aannemer dia daarna t hoogst had ingeschreven hot werk kreeg In de cAtlaotio Montlg schrgft de heer L Hearn over de concurrentie die de Europeesche ngrerheid uit Japan te ducbteu beeft Hg merkt op dat de Japansche arbeider zonder eenige moeite altgd voor veel mioder zal kunnen werken dan de westersohe Hg blgft onafhankelgk van schoenmakers en van kleedermakers Als hg duizend mglen ver wil reizen kan hjj in vgf minuten roor sgn reii gereed zgn Zgn gebeele uitmttiog kost nog geen twee gulden en al zgn bagage gaat in een zakdoek Met 25 gulden kan hg een jaar lang reizen zonder werk of hg kan op weg gaan met zgn werkkracht ali reisgeld of als pelgrim Gij antwoord misschien dat iedere wilde dat ook kan Maar een besohaafd man kan dit niet zegt de heer Haern eu de Japaoneezen zgu ten minste duizend jaar lang reeds seer beschaafd Daarom kunnen zg nu de fabrikantee in liet Westen met hun mededingiog bedreigen 6 80 7 Üouda Meordreeht Nieuwerkerk Oapelle RoHerdam aotterdam Oapelle Kieuwerkerk Moerdreobt Gou l 6 86 8 87 7 66 8 09 8 81 OuildW 6 60 6 64 r Woer l 6 69 7 83 8 18 ütreoht 6 18 + 8 j i 41 f f Nwr AmitordsBi 8 81 9 86 8 37 8 14 aouda Amit irdui C St Qouda en dear jongedames die gaarne ban onironwe minnaars terng wilden hebben D raad dien zg gèwoonlgk aan deongelakkig verliefden gaf was kaarsen met naalden te branden drie stukken brood kruiselings over elkaar te leggen sont op kolen te strooien ec meer dergelgke onzin Zg gaf den raad volstrekt niet gratis in den regel kostte het toovermiddel f 40 en zelfs meer Ook ziek vee gaf zg vaak voor te kunnen genezen maar het stierf ook wel eens door hare medicgnen Het aantal bedrogenen door deze vroaw is zeer groot De rechtbank te Straatsburg veroordeelde baar tot 3 jaren gevangenisstraf en 1100 boete Dat het bericht omtrent hst vinden van bet Igk van een soldaat op de Zeisterheide beslist waar zoude zgn doch van hooger hand strikt f eheian gehouden wordt noemt de tAmersf Ct eeu brutale bescboldiging Er worden slechts twee miliciens vermist de eene B die te Amsterdam in garnizoen lag is als desertenr aangebonden Langeveld ia nog zoek Zgn geweer werd echter reeds den dag na zgn vermissing onder de Vuorsche heide gevonden eu hg zelf zal wel daar in de bnart een aardig eind van de Zeisterheide er tnsschenuit zgn getrokken Het staat vast dat bg den 9e met ziju korps van de Zeisterheide naar zgn kwartier is teruggemarcheerd Io het fort te Bonrges nam een eommissie van onderzoek proeven met een kanon welks kogel met meliniet geladen was Men bad natuariyk de noodige voorzorgen genomen zoodat vóór de loet werd aangestoken officieren en soldaten zich verschuilen onder den grond Plotseling weerklonk een vreeselglce knal daarna een luid gekraak Van de loods waarin het kanon stond was niets meer over de gzeren kolommeo waren gebroken het dak was wsggeslingerd de grond dooreen gewoeld en hot kanon was door de kracht der ontploffing letterlgk in splinters geslagen men vond een stuk op een afstand van meer dan tweedoiieud meter Uit Shanghai wordt aan de Frfi Ztg c het volgende geschreven ter waarschuwing van postzegelrerramelvars De Japanners verstaan zooals men weet de kunst van nabootsen bg nitstek Zoo stond onlangs iu de Eastern World te lezen dat in Koke en Osaka sinds lang oude Japauicbe postzegels op bedriegelgke wgze worden nagemaakt De valscbe zegels zgn zoo goed geslaagd dat alleen wiejmut het Japansche schrift goed vertrouwd enkele kleine atwgkingen van de echte zegels zal bespeuren Deze valsche zegels worden boofdzakelgk aan de reizigers op de mailbooteo aangeboden en menigeen die een recht zeldzaam exemplaar denkt te koopen betaalt er een oo ehoorden prijs voor Ook hier in Shanghai bloeit de postzegelhandel buitengewoon Terwgl b v eeu geheel stel van drie stuks der eerste Chineeichs postzegels bg Senf in Leipzig nog geen 2 mark kosi vraagt een handelaar alhier daarvoor 11 mark per stuk Een jong Tyroler Herman Delago bekend ala een stoutmoedig bergbeklimmer is er in geslaagd met eeu jrriend den meest westelgken top van den Vajolet bg Bautzer te beklimmen Tot dusver was bet nog niemand zelfs niet den meest ervaren en beproefden gids gelukt langs de bgua loodrechte zgden van de rots die 2805 M hoog is naar boven te komen De beide jongelieden werden door tal vau toeschouwers met kgkers gewapend nagestaard Op den top van de rots richtten zg een pyramide op Ter h rinnering aan deze beklimming tal de westelgke top van den Vajolet voortaan de piek van Delago worden geheeteo 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 69 8 06 8 18 6 48 7 30 3 10 8 60 11 60 18 80 3 99 3 09 18 08 18 40 Utreokt Wo rdei üftdewiter aond 7 60 8 11 8 19 8 88 AiMlardui C 3t eondi 7 89 Politiebeambten iu burgerkleeding en voorzien van een lat van P s meter lengte oefenen in de laatste dagen in Deu Haag een Hcherpe controle uit iu magatgnen en werkplaatsen aldaar op de naleving van art 23G der in dit jaar heniêue politieverordening welk artikel het verbod inhoadt om in bovenbedoelde inrichtingen binnen den afstand van l g meter van een zoldering gas of petroleum te branden zoader warmtekeerend bedeksel tenzg met vergunning van B en W Wegens overtreding van deze bepaling heeft de politie reeds tegen een tiental ingezetenen geverbaliseerd Iu een buitengewoon Politieblad wordt thans de opsporing en aanhooding verzocht wegens verduistering ran den voortvluchtigen ontvanger der gemeente Alkmaar D P Te Alkmaar hebben eenige dames een adresbeweging op touw gezet tegen de zooge naamde danahuizenc Tot den gemeenteraad zal het verzoek worden gericht om de daoshuizen op Zon en Feestdagen alsmede gedurende de kermisweek des avonds om IIodf te doen sloiteo In het adres wordt gezegd dat de ontucht zoozeer in de band wordt gewerkt door de openbare gelegenheden tot dansen waardoor reelat ook minderjarigen la verzoeking worden gebracht den voet te zetten op verkeerde wegen Woensdag werd teo huize van mej 8 institutrice te Wgk bg Daurstede terwgl zg met al hare onderwijzeressen en leerlingen naar Zeist vertrokken was ter feestelgke viering van het 12 jarig bestaan vau haar kostBcbnol een belaugrgke som gelds men spreekt van i 1200 tot f 1700 ontvreemd De verdenking viel weldra op zekeren M B die na iu voorloopig verhoor te zgn genomen gflvaukelgk naar Utrecht is gevoerd Eergisteren werd in verband met den grooten xiUerdiefstal te Londen een der voornaamste bedienden van ds groote zilrersmidsfirma Elklngtoo Co te Londen de directeur Alexander Sarti in hechtenis genomen Sarti eeu man van omstreeks 50 jaar met een deftig oiterigk bekleede bg gemelde een batrekking van groot vertrouwen Aanleiding tot de arrestatie was het feit dat twee werklieden der firma in een smeltkroes waarover de verdachte het toezicht had eeu baar zilver afkomstig van den zilrerdiefstal ontdekten De werklieden garen van een eu ander kennis aan den heer Frederick Elkingion die reeds van andere werklieden geboord had dat er iets niet itt den haak was en onmiddallgk na een voorloopig onderzoek eenige detectives van Scotland Yard ontbood Door de inspecteurs Moore en Conquest werd 10 den kelder der fabriek te Clerkenwell een baar zilver gevonden voorzien van hetzelfde merk als de gestolen baren droegen Sarti werd daarop gevankelgk weggevoerd op grond vau medeplichtigheid aan den diefstal De gewone jaarlgksche verkoopingen van griendhout zoo scbrijft men uit Werkendam zgn thans in deze streken weer in voUen gang Gemiddeld bedragen de prgzen wel 40 of 50 pet minder dan verleden jaar een gevolg van de voortdurend lage markt en geringen aftrek der hoepels Het nieuwe vserhoofd bg den Brielscfaen veerbeuvel op Rozenburg schgnt niet tegen bet woelige water bestand te zgn De kop begint reeds te zakken en is geheel in disorde men vermoedt dat het zaud of klei er onder weg gespoeld is De pslen zijn los en oit hun verband desteenglooiiog ia verbroken en een menigteateenen zgu reeds verdwenen zoodat menreeds zeer spoedig tot een flinke restauratie zalmoeten overgaan W Ct 11 13 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 03 6 81 9 10 6 17 8 87 8 84 6 41 6 47 7 60 10 84 10 64 8 09 9 07 9 88 9 36 8 86 8 419 49 11 10 9 46 U 1 7 46 8 49 Zekere H S koopman te Elbnrg is gearresteerd en ter beschikking gesteld van de justitie te ZwoUe op vermoeden van brandstichting onder de gemeente Doomspgk OoIaDgi itierf t OdMift een origineel die 7 millioen D Uet un tgne vier uiehten die bet ellen leer eentoudig badden maar reelenda dat igne bloedTerw nten liob door bare plolulinge rerandering Tan politie aan roekelooibeid zoajen orergeren legde by haar eene Tteemde beproering op zy zoodeo niet in het bezit komen lan het Termogen voor zg een diensttijd an 15 maanden badden volbracht Zy moesten gedurende dien tyd een der nederigste baantjes ter hand nemen en kamenier waichTroaw dienstbode of zoo iets worden Eenige ezecutenra zyn belast na te gaan of alles volgens den wensch ran den erflster gebeurt De Tier erfgenamen zyn bsren proeftyd begonnen waarvan nu twee maanden Terloopen zgn Zij hebben samen reeds 860 hawelgksaanvrageo ontvangen Men schryft nit IJselmonde De avoudichool uitgsande van de Nutsafdeeling is io de afgeloopen week voor dezen winter weder begonnen AioTankelyk hebben zich 13 leerlingen asugemeld wssronder ook twee nit de hoogste klasse der 1ste openbare dag achoül zgn Behalve in de vakken lezen lehrgven rekenen en Ned taal wordt er ook onderwgs gegeven in bouwkundig teekeuen Als onderwijzers zyn aangesteld de heeron Kortoweg hoefd der Ie openbare school en Scbrender gemeentearchitect alhier Zooals indertijd werd gemeld was er bg bet burgerlijk armbeatuor te Beets ruim 500 zoek en in weerwil van alle navorschingen kon men maar niet nitmaken waar dat geld gebleven was Thans wordt aan bet Bbl c medegedeeld dat bet raadsel is opgelost en een persoon zich schriftelijk verbonden heelt 10 jaar nohtoreeu f 50 te storten waarvoor twee solide personen als borgen zijn gevonden Naar wy vernemen zal dit jaar gedurende de Kerstdagen door den heer T Knipera eigenaar van het Bport gebouw aan de Jan Tan Looslaan te Rotterdam in zijn localiteit fen nationaal flchermconcoura worden gegeven ter gelegenheid van zijn 30jarig jubileum ala onderwyzer en meester in de schermkunst Op de Hoogstraten te Rotterdam waiet ZaterdagaTond een ongewoon groot aantal potitie agenten aanwezig zoowel in civiel als io uniform Geen tien stappen kon men ala t ware doen of men ontmoette een of meer banner Ds oorzaak hierTan is zegt de N B Ct e steeds grooter afmetingen nemende bandeloosheid der jeugd die bet de Inatste maanden zoo bont maakte dat het voor eebe fataoenIgka vroaw byna niet meer mogetyk was die straten te passeeren Steeds erger en erger werd de ruwheid en liederiykheid van dat opkomende geslacht hetwelk de Hoogstraten by avond als bun ontmoetingsplaats scheen uitgezocht te hebben De taal die men daar hoort uitslaan is beneden allee Vandaar dit optreden der politie dat men kon het reeds ontwaren vrucht draagt eu ontzag inboezemt aan de vele aankomende jongens en het in nog grooter aantal meiden van 15 tot 20 jaar Ër bestnat in Daitschland eene vereeniging vsn hotelhouders die een lOOOtal leden telt Op een onlangs gehouden vergadering kwam het verzoek in van de vereeniging van hotelbldianden dat zy voortaan niet meer hg bon gsslachtanaam zouden worden genoemd ook door de bezoekers De reizigers zullen er niets tegen hebben wanneer de bediende overeenkomen zich voortsan in plaats van Jan zooals voeger gebruikslgk was bv Muller Schuize Meger Jansen of Smit te laten noemen maar aan ieder die in een hotel zijn intrek neemt eerst de kellners voor te stellen ten einde hnnnegeëhrte Namen te leeten kennen dat zon nog al lastig zgn In het Dnitsohe Rykadaggebouw wordt tegenwoordig de geweldig groote liohtkroon opgehangen Deze heeft een middellyn van acht meter en een gewicht van 180 centenaren De prys bedraagt de kleinigheid van 75 000 mark De rechtbank te Winschoten heeft den ondburgemeester Dik wegens verduistering veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf onder aftrek van den tgd in voorloopige hechtenis doorgebracht en met ontzegging van het reoht te z n voogd enz over andere dan eigen kinderen De onderwyzer te Berkel verdacht van strafbare handelingen met kinderen is naar de openbare terechtzitting der Haagsche Rechtbank verwezen Het is aan den heer C Torster conservator aan het Stedelgk Mnseum te Leiden gelukt het bedrag f 350 bgeen te krjjgen tot aankoop van dan ring met wapen v n den burgemeester Vau der Werff BnlteDisDdsch Overziclit Heden zal de Hongaarsche Magnaten Kamer den arbeid hervatten Onmiddeügk zal dan de behandeling van de laatste nog niet afgedane kerkelgke wetten aan de orde worden gesteld Gisteren reeds werd in de Staatscearantc de wet afgekondigd waarbg den Israëlieten dezelfde rechten worden verleend als ran de belgdera van andere gezindten nog op denzelfders dag waarop deze door keizer Frans Jozef was bekrachtigd De Nemset een der officieuze regeeringsorganen vestigt de bijzondere aandacbt op de spoed waarmede baron Banfij de minister president deze wet in de Staatscourant deed opnemen Dit geschiedde biykbaar met het oog op de beraadslagingen die heden in de Eerste Kamer zullen beginnen Van de zyde der clericala Magnaten wordt nu geen ernstig verzet meer verwacht Door de aanneming van de laatste kerkelgkepoli tieke hervormingswet zal de kerkelijke strijd ia HoDgarye beslist en waarsehynlgk voor goed tot een einde worden gebracht Het hoofddoel van de reis van het Daitsch keizerlyk echtpaar naar het Rgkiiand de sebjjuhaar ongeneesigke wondeplek van den groeten krgg van voor vgfentwintig jaar was de onthulling van een standbeeld ter eere van den helaas te vroeg gestorven keizer Predirik Deze plechtigheid nu had Vrydag plaats in tegenwoordigheid van een aantal vorsten fan het Dniticne Rgk Behalve de hooge keizerlijke gasten waren aanwezig de keizerinweduwe Frederik prins en prinses Hendrik van Pruisen die dasga te voren via Oetende Brussel nsar Straatsburg wazen gereisd de koning van Würtemberg de groothertog en grootheitogin van Baden de vorst van HobeozoUern de erfprins en erfprinses van SaksenMeiningeu priul Frederik Karel van Hessen en zjjn gemalin prins en prinses Adolf van Schsumburg Lippe en de prins Von Wied Tegen den middag kwam deze vorstelijke stoet Ier plaatste waar het gedenkteeken is opgericht Men weet dat het beeld van den wgzen en dapperen keizer zoo geptaatst is dat het de vlakte van Würth waar de beroemde veldslag is geleverd geheel kan overzien De gouverneor van Elzas Lotharingen prins de Hobenlohe Laogenbourg hield een toespraak tot den keizer en verzocht toestemming om een aanvaug met de plechtigheid te maken Door een groot mannen ï angkoor werden alsno liederen gezongen en daarna hield generaal van Misebke een toespraak Nadat het doek dat het beeld omhulde gevallen was reed de keizer voor 4iet monument en hield een rede waarin hg nit naam van de keizerin weduwe zijne moeder en namens zgn Hnis dank zegde voor de betoonde deelneming Met diep bewogen hart aldus ging de keizer voort vertoeft hier mgn hooge moeder gedachtig dat bet haar eens vergund ia geweest uit zyn eigen mond de tyding der eerste door hem bevochten zege te vernemen Bijzonder dankte de keizer zijn moeder voor hasr gunstbewijs van hare aanwezigheid hier ter plaatse Wat wy gevoelen alzoo vervolgde bjj bjj de aanschoawing van dit ruitaratandbeeld en by de vgf en twintigste herdenking van de wedergeboorte des vaderlands vooral bier waar voor het eerit ZaidDaitsch en Noord Duitsche bloed zich samen tot bet leem vormden waaruit het Daitscbe ryk is opgebouwd dat treft diep ons aller hart Wij jongeren beloven ten aanscbonwe van dezen hoogeo overwinnaar te hebonden wat hij voor ons bevochten heeft dit Rgksland tegen wien het ook zy te beschermen en Duitsch te doen bigven Zoo waar God en ona Dnitsche zwaard ons helpe De keizer besloot met een leve keizerin Frederik I dat met entbuaiasme herhaald werd Daarop werden door de vorstelijke personen kransen op het monument nedeagelegd alsmede ook door de daputatiën der regimenten Na afloop der plecbtigheid gingen de keizer de keizerin en de andere vorstelijke personen naar FrösehwilUr waar zg de gasten waren van den graaf van Dnerkbeim De hier boven aangehaalde rede iaat wat betreft de verhouding tusichen Onitachland en het rgksland aan dnidelykheid niets te wenschen over Mocht nog ooit een buitensporig optimist zich vleien met de hoop van een mogelgke teruggave van het veroverde land aan Frankryk dan zal hg na kennisneming van is jongste keizerlgke toespraak zeker voor goed van die kwaal genezen zgn Mat voldesning beepreken de Toornasmste bladen de tijdingen nit Kon tantinopel die de eindeiyka orlosaing ran een netelige qsaeiti in t voornitzieht iteliea Da Times zegt dat hoewel niet alles verkregen is wat gehoopt werd toch het ontwerp den toestand der Christenen in Armenië wezenlijk verbetert Doch alles hangt af van de wyza waarop bet wordt uitgevoerd De mogendheden zullen met zorg gebruik moeten maken van de bevoegdhrid haar door de Iradé van den sultan verleend om op de invoering toe te zien De Times c bealait met den anitan ernstig aan te bevelen ook het lot der overige Christenen in het Turksche ryk zoowel ala dat der Mohammedanen te verbeteren De Daily Newsc legt er nadruk op dat de voorzichtigheid den mogendheden gebied ook in het vervolg in de Armenische qnaestie samen te gaan De Standard acht bet gelukkig voor geheel Ëoropa en voor Turkge in t bgzouder dat da sultan eindelgk een kloek bealait genomen heeft De bescherming d r Armenische Christenen is thans verzekerd Het blad hoopt dat de sultan van deze les een nottig gebruik sal makea Het ia in ieders belang dat het Turksche ryk niet verbrokkeld wordt Maar dit is alleen mogelyh indien de aaltan al zyn onderdanen behandelt met reobtvaardigbeid en op gslyken voet Zoo ook de andere bladen Allen stemmen biermede in de oplossing is de beste die gevonden kon worden Laat ons van de toepassing en de gevolgen het beste hopen Slechts de Daily Chronicle slaat een pessimisiischen toon aan Het blad acht de waarborgeu voor de invoering der hervormingen onvoldoende eu vreest ala gevolg hiervan dat de Iradé van den Soltan een dooda letter zal bjijven Bet blad ziet zelfs een anti dynastische atrooming te gemoet waarvan de Sultan wel eens het offer zou kunnen worden By den aan rang van de littiog der Franscha Kamer zal een wetsontwerp lot reoganiaatie van den Raad van het Legioen van Eer worden ingediend De nieuwe organisatie wykt in vele punten af van die welke in 1852 ia ingevoerd De Raad zal 15 leden tellen in pl at8vanl2 de benoeming der ledeu biyft zooala tot dusver aan de Regeering maar in plaats dat om de twee jaar de helft zal aftreden zal na slechts het 1 3 gedeelte aftreden eu het groote ouderBoheid ia dat zy niet onmiddellijk herkiesbaar zullen zijn Sr moet ten minste een tgd van twee jaar zgn verloopen sedert htm laatste aftreding De beide hooge dignitarissen de grootkanselier en de secretaris generaal mogen niet als tot dusver beiden militair zyn als de een militair is moet de ander uit de civiele leden worden gekozen De groot kanselier moet voorbaan zyn rapporten aan den minister van justitie richten en zal dns aan hem verantwoordelyk zgn Een regeerings commissaris vervult by den Raad de faoctiëo van openbaar miuiiterie als er maatregelen van disciplinairen aard moeten genomen worden dit is voor de regeering bet middel om stem in bet kapittel te hebben en haar meening te doen kennen tevens schept dit de verantwoordelykheid van de Regeering welke tot dusver ontbrak Decoration wegens buitengewone dienaten zullen aan het oordeel van den Raad worden onttrokken en zullen in den ministerraad worden voorgesteld die ze met algemeeoe stemman moeten goedkeuren De Japannera maken vorderingen bg hun pogingen em hun eiland Formoaa geheel in hun macht te brengen maar niet dan na hevigen atrgd Den 16den October aldus wordt nit Hongkong geseind werd Ta Kao aan da westknst veroverd Nu zijn reeds de voorbereidende maatregelen getroffen voor het bombardement van Taiwan Fo de hoofdzetel der Chineezen deze stad wordt bezet door eene talryke strydmacbt der Zwart vlaggen wier opperhoofd de opeisching van den Japanaoben bevelhebber om zich over tegeven van de hand heeft gewezen De Japanners zullen derhalve nog aan den alag moeten gaan voordat zg het eiland Formosa dat hun door do Chineezen bij het traotaat van Simoneaeki is afgestaan met volkomen recht als ban eigendom konhen beschouwen BurgarliJkeii Stand Adrianus GEBOREN 15 October Maria Jacoha ouders A van der Laan en J van der Veer 16 Johannes ouder A de Jong en H Goedraad 17 Maitinns oudjrs W I ommels en J M A van Leenwe tina Nella Jannetje ouders J i van Eyk Hei mine Joaephi Iwes en H J C Schouten W de Jong en E van Reenen ondera C Snoei en N Snoeg Johannes ouders P da Qrnijl n J C Leeflang OVERLEDEN 18 Oct B J an Loon 11 m 19 J H van der Hse B w ONDERTROUWD 18 Oct S W Wolffraat 22 j en E M Rabonw 20 j H ran der Vliet 18 j en E M ttam 19 j WITTB IH GEKLBOEDE GLAGt HANDSGHOENEN A van OS A Hd TAILLKIIB GOUDA Kleiweg £ 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdaai 19 OCTOBEE Ter kiB lOli 101 8SV 3 l 847 9 63V 96V 96 V 104V 68V 88V Vl S6 U4V 84 447 loov 97V 6SV 660 646 lOlVs 67 14V 8S lOlVs 100 148V 97V 38 109V 98 199 168V 101 164 98V 80V 108 101 101 101 146V 196 16 99 6 V 101 08 119V 107 47 64 l l 888 196 108 108Vi 108 lOS Vl 121 187 169 40 1161 slotkoers 84 88 68 MzDiaLAxn Cert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAa Obl Gondl 1881 89 4 iTAUS InBohrljving 1862 81 6 OosTBNK Obl in papier 1868 6 dito in eilrer 1888 6 PoaTUOAL Oblig roet coupon 3 dito ticket 3 Kdsland Ubl Binnenl 1894 4 diu Qeoona 1880 4 ditobüBotlis 1889 4 dito bjj Hope 183 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 SpAHJa Perpet ichuld 1881 4 ToaillJ Oepr Conv leen 1890 4 Oee leouing serie D Qeo ieening serie O ZuinAra Rip v obl 1899 6 Msiioo Obl Buit Sob 1890 8 VuiBZUBLA Obl 4 onbep 1881 AHsTiauAK Obligatieu 1896 8 EoTTzaDAH Sted leen 1884 3 Nau N Afr Hacdeliv aand Arendsb Tab Mlj Oertiaoaten DeU Maatsoh pp dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Cttll Mg der Vontenl sand s Or Hynolheekb pandbr 3V Kedertandsohe bank aand Ned Hsndelmaatsoh dito N W tPae Hyp b pandbr i Rett Hypotheekb pandbr 3V Ulr Hypotheekb dito 8Vi OosTlNa Oost Hong bank sand KcsL Hypotheekbank uandb AHzaiKA Ëquit bypoth paadb 6 Mszw L G Fr Lien cert 6 Nas Holl IJ Spoarw My aand Uij tot Szpl V 8t Spw aand Ned lod Spoorwegn aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiLlB Spoorwl 1887 89 A Kabl 3 Zuid Ital SpwBij A H obl 8 PoLBN Warschau Weenen aand 4l ausi Ir Euss Spw Mi obl 4 Ballisobe dito aand 80 Fastowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 6 K Brsk 0h Asow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 l Vls 48 mv 167 A¥BailA Oenl Pao Sp Mü obl Chic k North W pr C v sand dito dito Win St Peter obl 7 Denver li Eio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiiv fc NashvilleCert v sand Hezieo N Spw Hg lihyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ontario fc West ssnd dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 81 Paul Minn k Msnit obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 8 dilo dito Line Col le hyp 0 6 OiNAUA Can South Cert v ssnd Vb C Ballw k Nav le h d c 0 Amsterd Omnibus Mij aand Hottord Trsmweg Haals sand Nan Stad Amstordam aand 8 Stad Uollerdam ssnd 8 BzLOlz Stad Antwerpenl887 9V 8iad Brussel 1886 i i lloKO TheissKegullr Oesellsch 4 OotTKNR SUatsleening 1880 6 K IC Oo t B Cr 1880 3 3p wb Slsd Madrid 8 1868 Nb V r Bus Hyp Spobl cert ADVËRTENTICN Mevr Wed v u GARDE Pblstibb en Mevr Wed VRIJLANDT PBLiTiaE betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele biyken van belangs ing ondervonden by bet overiyden banner gj fde Zuster Mevrouw de Wed OIPS geboren P i bti e 21 Oct 1895 Amiterdam OouJa I I II WESTLAND8CHE HYPOTHEEEBAITS gevestigd te s Qravènhage verstrekt Gelden op M U uUttek en verkoopt Fandltrteven van 1000 BOO 100 en 50 Inlichtingen ten kahtora der Bank en by de Heeren Montijn é Co De Directie fJ HOOF GBAAFLAND jj A TAxEapERSKOIJAARDB