Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1895

Woensdag 23 October 1895 No 6705 34ste Jaar Rg NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e lij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is 1 2ö franco per post ƒ 1 70 Alzonderiüke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rOOBIDUBMND In liOssing de Liiding SüimCHELKOLEH gedurende de lossiag tot 67 Cent per H L k z k TT te hnis geleTerd Aanbevelend A LAMBERT TÜBF8INWEL Qouda Oct 95 Prima Eng Gas Cokes j Concurreerende en Belgische Antiiraciet Prijzen TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda i BPBEEEUBËN Tan 10 tot 12 en Tau 1 tot 3 Dur Kondaga uitgezonderd Hen geluk de hanii De pryzen zUn door den Mtaat geiftirandeerd lloófdprUs MO OOoWk Uitnoodig ing tot deelneming in de Kansen Tan door de deo Staat Hamburg gewaarborgde groote tialdlotarij waaria zeker 10 Mlllloen 981 720 Mark gowoDDOn moetan wonleo De prijieti rao deze reel voordeel btedendo Gatdlotory dïe volgens het pUu stecbta 113 000 loten bevat z rolgeudo De boogats prys is oreutueel 600 000 Mark 46 prijeen a 106 prijzBn h S36 prijeea a 822 prijzen u 1886 prijseuü 20 pryien ü 183 prgi ÜSOO 160 M 88060 pryeeDn 165 M 7990 pr a 184 100 98 M 7448prijz a 69 42 20 M totaal 56 800 pryzon 6000 M 8000 M 8000 M 1000 M 400 M 800 M iPramie tbr SOO OOO M 1 prgg a 800 000 M l prijs 4 100 000 M ISpr tan a 75 000 M l I priji ü 70 000 M l prijs tk 66 000 M 1 pryi a 60 000 M I prgi Ti 56 000 M 8 prijzen s 60 000 Mj 1 prijs a 40 000 M 8 prezen ü BO OOO M l aprgtena 10 000 M en worden deze in enige maanden in 7 Iclassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 8o kl tot 56 000 M in de U tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de Se tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die offioieel is Tastgestflld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot slechts Ouid 1 T5 een kvrart origineel lot slechts Guld 0 90 Iedere deelnemer in de lotery ontvanpt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking da officieete Irokkingalyst Trekkiügspian voorzien van hot Wapen van den Staat die de prijs van de loten eu de vertToeling van de pryzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Do uitbetaling en verzending van de pryzen geaohiedt door my direct en prompt aan de win ners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig 1 per postwissel opgeven Men wende cich dns met de aanvraag om toezending van Iqten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlyk tot an October 0 k met vertrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisaolkantoor in UAMBUBG DaitiolilaDd FDIKS OUDB SCHIEDAMMER EIEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bjj M PEETERS Jz N B Ala bewiJB van eobtheid i oaohet en kurk steeds Toortien u don naam der Firma P HOPPE Stoomboot IfËaatschappif VEEMARKT WOERDEN op T sT oeaa sd s g 23 OctVan GOUDA Dinsdagnacht 12 ure WOERDEU terug naar GOUDA 2 ure DE DIRECTIE Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EATBAfiEIHER S MFF UALS EOFHE en gij bespaart 25 centen per pond Aan Zenuwlijders en Zeniiwzwakken Thans is de 26e oplage Tersohenen van hat boek De Ze Beproefd ea aanbero len door de heeren Prof ür Ueriniére i arg Prengruber n Ut ardin Bau metz Parijs BoUChOt rarija loeb Hath Dr Schering Rms Ges RalU Dr CVUrkOWeob ky Waenen Opperstafarti Dr JeChl Weonon Opperatafarts Dr Sohlesl ïssig Clief arts Dr DarseS l arijs Chef arte PorOStier Aken Diitricisarts iJr Qrossmann Juhiingen mti Diitriolsart Dr BUBbach Zirk Krankarts Dr Steingreber Gbareoton Ueniul Ur t ASOhaubUllJ Corfu Dr med CorraZZa Venetië ADgeville Parij Lavabre l arijs Wille Taufkirohon V ff CabiliOt ArcAobon Portget LonMO OulUoaeau Bm deaux t a LabatUt Bordeam BoUgavel La Fer rière L Birsohfeld Weeuen II Ueberi Innsbruck Hammer Plauen V Weiner Weenen AuBt BroctoD II MatuBohlecbner Briin nunrziekten en Beroerte Hiddelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit verkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der £ onuirzwakte hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologiscbe ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wyze op ons zeDuivgeslet kan gewerkt worden en wol met eon succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Hel wo dt derhalve aan ieder dio aan zlekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke zich konmertct door haliitupole hootdpün migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelltke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn ru aan de gevolgen daar van lijden zoomeiie aan rerlammlngen Spraakverlies of moeieHjk spreken Stijfheid in de gewrlohten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen e door de bekende hulpmiddelen als onthoudingB en koudwaterkuren inwrtjvingen eleotriseeren galvaniaeeren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versobijnselen van voortdurend angBtgeVOOl beueveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduheligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwljjdersbehooren zoomede aan bleokEUOhtlge en daardoor tol zwakte vervallende jooge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geesteluka bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkregen is te Amsterdam M CLEBAN Co Heiligewog 12 Kotterdam F E vi SANTKN KOI FP Korte Hoofdsteeg 1 ütrechtiLOBRÏ li porton Oudegracht b d Gaardbrog F 22 GebrS StoUwerck a Chocolade en Cacao D Bbnatlg door do nieuwnte uitvindingen op macliinaal gebied rerbeterde Ikbrteaile en uitalnitud gebruik van f in en fijnste grondstoflen garandoeroi len Terbruiker Tan Stollwerck s Cfaocolade en Cacao een MnfcoTaleniwaardig fabrikaat nauwkeurig betntwuordonde aan den iniioad der resp Ktilotteo Da Firma beiiaalde 87 Brevets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Hedallles een bewg Tan uitmuntend fijn bbrikut Keeds 18Ï4 sihreef de Accademie national de Paris Nous Toua dfcanon nna dsille é ur i remUre cisne en oonsldenitton oe Totro exoellent Cabrtoation ds Ohooolat bonlrona varioa eto etc SteUwtrck t bbrikaat is Terkrygbaar bij U H ConfiBenrs BanJietbakkera enz enz G en lTert genwoordiser voor Nederland Jiöiiis Hattonlodt Amsterdam Kalvcrstraat 103 Oeuda Soelperadnik van A BauniUN k ZooH Sociëteit OPiS 6EN0EGEIV Ie iboanemeiit VoorstelUiir Donderdag 24 October 1895 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten Directie LE GB48 HASPELS m wm BOEK Tooneelspel in 3 bedrjjven gevolgd door B X A TJ W 1 bedrjf Aanvang half 8 uur p T Qewone bepalingen en pryien PAARDEN Te koop gevraagd Vier Werkpaarden prlja ± f 300 Brieven onder No 2391 aan het Bureau dez r Courant Allerwege bekroond met EereDiploma a Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Oertiflcate of Award of the World s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is hot Wereldkroemd Driiiven Uorst Honig Eilract MELIANTHE VIT Dl Machinale Fabriek DË HONIGBLOEM TAN H K van Schalk fc Co gevestigd te Oravenhage Geen middel is ot kan worden u tgeTonden welke de Melianthe orertreft liet ia ONHEBBOMPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Tele en Terachillendo bekroningen getuigt Het Terïacht en geneest ONMIVDBLIJK de etrettgate hoest en Teronderde borstkwalen Dadeiyk na bet gebrnik der MELlAiNTHB doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vale attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr a worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets eu 1 met gebrniksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Bechtbank te a Gravenhage MT Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Qouda B = H TIN MILD Veeratal B 126 te flouda A BÜUMAN Moordrtcht J C BATELAND Boskoop B V WIJK OudewaUr Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zolfj beTlekking Onanie en geheime uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsche nitgaTe met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelyke gOTolgen Tan deae ondeagd lydt moet het lezen de oprw hta laenng die hel geeft redt jaarlflks duiiend Tan een zekeren dood Te Torkragen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland De Gemeentetegrooting De ingediende en binnenkort te behandelen begrooting voor het Tolgend dienstCr der gemeente heeft zoowel oTereennst met die voor het loopende jaar en biedt zoo weinig punten ter bespreking aan dat wij de schriftelijke behandeling in den Raad hebben afgewacht eer wij zooals gewoonlijk er hier een onderwerp van bespreking van maakten Dit de cijfers der inkomsten is weinig anders op te maken dan dat de stad althans niet achteruitgaat Hot aantal inwoners is met 273 yermeerderd de opcenten op de rijksbelastingen stationair gebleven of iets vooruitgegaan Markten tolgelden leveren evenmin veel variatie op het zijn de gewone kleine verschillen waardoor die posten zich steeds kenmerken De opbrengst daarvan is van allerlei invloeden en omstandigheden afhankelijk zoodnt daaruit niets valt af te leiden zoolang niet een geregelde jaarlijksche af of toeneming een vaster basis geeft voor beschouwingen De nieuwe post voor het straatgeld ad ƒ 12 000 kan buiten rekening blijven daar B en W hebben verklaard dat zij voorloopig over Kun voorstel geene beslissing wenschen te provooeeren Deze voorzichtig gestelde uitdrukking zal wel teteekeiien dat aan de ontworpen heffing eeno eervolle begrafenis is gegeven Trouwens er bestond in den boezem van den Baad weinig ingenomenheid met dit denkbeeld en het uitstel zal wel blijken afstel te zjjn geweest Dientengevolge is het cijfer voor de inkomstenbelasting weer gebracht op het tegenwoordig bedrag en in dit opzicht blijft dus alles ook bij het oude Wat de uitgaven betreft loopt de gedachtenwisseling in de stukken over enkele ondergeschikte punten waarover moeilijk een oordeel geveld kan warden door hen die niet een onderzoek in loco hebben ingesteld en met kennis van zaken ign gewapend Anders is het met de opmerkingen over het onderwijs Bij voorbaat kon worden vermoed dat een commissie waarin de heer Deroksen zitting heeft niet geheel zou zwijgen over dat FEVILLETOX MONBIJOU OF VIJF DAGEN I V PAEU8 Haar die eene alaohtor in het groot beginnen wil meet eaist de kudde 1 zamou drijven Eindel k begonnen eenige mannen met kielen aan de straat open M breken De atraat Baaabuteau wUde haar oaden roem handhaven Mijn igenlijke doel voor deaen morgen waa echter dt pl e do la BaaKUa Ik tt daarom haastig mijn weg vooit en bevond ü er eindelök De place de la Bastille waa vol menschen van beiderlei gealacnt van alle le ftqden en standen Ik kwam juist op kei oogenblik lom een jong w lgekl id n van oene verbovonhatd tot het volk sprak Nader komands herkend ik de atellage hot waa een bespottelijk versierd VMrtuig oene soort van kar mal een wit paard er voer Een n ander plaeht te behooreii aan een man van groote gestalte met langeo baard met een parperen mantel over de schouders en een geel kasket op het horfd Hij geleek een Romeinaehs triumphator Hij placht dagelqka op deze plaata potloodsn te verknopen en laage afwiaeelend toeapraken tot de omstanders te honden over 1 hel ongeloofolgko dat met oen enkel potlood kon gedaan worden hoeveel te meer dan mot een dozijn Daania lag bg het littat dal moa doaqnm kocht punt hij treedt alweder op voor dat deel der burgerij dat van het openbaar onderwijs niet gediend is Vandaar de wenscb om verhooging van schoolgeld bij de inrichtingen van lager onderwijs en tot opheffing van het gymnasium Zoolang echter aan het gemeentebestuur de verplichting is opgelegd om te waken voor voldoend openbaar onderwijs van allerlei aard komt het ons geraden voor te waarschuwen voor opvolging der raadgevingen van eene zijde die in beginsel alle staatsonderwijs afkeurt en bestrijdt Voor eene gemeente als de onze is goed en goedkoop onderwijs een onmiskenbare behoefte Het is het eenige voordeel dat de provinciesteden die niet gezegend zijn met fraaie omstreken of andere aanlokkelijkheden kunnen aanbieden aan diegenen barer bewoners welke niet door ambt of bedrijf aan eene bepaalde woonplaats gebonden zijn Voorzichtigheid is hier vooral raadzaam Do vraag is of verhooging van schoolgeld niet minder schoolbezoek ten gevolge hebben zou ook door verdrijving van inwoners die elders goedkooper terecht zullen komen De muziekschool vooral zou spoedig te duur worden voor den middenstand en bet kan toch zeker niet gezegd worden dat Gouda veel anders doet tot aaiikweeking van kunstzin onder de burgerij Over het Gymnasium hebben wij meermalen ons gevoelen gezegd Wij zijn het geheel eens met de meertlerheid der Commissie als zij zegt De groote bloei waarin het Gymnasium na slechts enkele jaren van bestaan zich mag verheugen doet met grond verwachten dat het hoe langer hoe minder van de financieele krachten onzer Gemeente zal eischen doch integendeel zal bijdragen tot vernieuwden bloei Daarenboven zou het zeer oupractisch zijn een instelling op te hJfen waartoe het tegenwoordig bevolkingscijfer de gemeente reeds wettelijk verplicht zoodat een eenvoudige aanschrijving der hoogere Regeering voldoende Zjjn zou om de stad weder te noodzaken na korten tijd een op dezelfde leest geschoeide school in te richten Een krachtige plant uit te roeien om daarvoor een nieuw stekje in de plaats te zetten Nu zag ik den triumphalor niet Het was ook een gevaarlyke dag zoowel voor helden als potlooden Van de toeapraak die de jonge redenaar hield ving ik ongeveer de volgende woorden op ffMessioursl Twee takken van regeerende atamhuizen s n reeds verdord en afgehouwen De Bourbons vielen reddeloos in 1830 en de OrleanisteDeven reddeloos ia 1848 Er is nog een derde tak die door de herinnering van vroegere helden glorie gesteund werd en waaraan de illusien sla goudon vruchten hingen Het is de Napoleontische de Bonapartistisohe Maar van hetlen af aan begint ook deza zich onbestaanbaar te maken Geduld sleohta en h j zal Tallen zonder dat men hem zelfs met het scherp van een mea behoeft te raken Steek daarom het zwaard in do seheda Parijs I De tgd met zijn zeisen vecht voor u Dit waa meende ik niet de rechte manier om het volk met geestdrift te vervullen ik bemerkte dan ook niets dat naar geestdrift geleek Welliebt dacht ik verder is de spreker een ziener maar hij kan even goed een vermomde Bonapartist zyn Ik zette mijn weg voort naar dea boulevard Beaumarohaia waar nu volk genoeg waa Het nseerendeel seheen echter eer tot de wachtenden dan tot de verwachten te hooreil Ik had nog weinige schreden gedaan toen ik den nu wylen maar toenmaala zeer bekenden landaaian den luiteuant kolon 1 Akerstein eloommandanl van de veating op Waxholm ontmoette Uq had zich ntii gedurende een geheel jaar te Parija opgekoude Hij droeg zijne gewone origineele pet en zijn harnu onder a jn roode vent Zyna eriginalileit bepaalde lieh sehtn alel allen tel a jae Ueederdraeht moge een aardig tijdverdrijf zijn voor baldadige schoolknapen maar voor beleidvolle stadsregeorders een minder aanbevelenswaardig werk Wat de draagkracht onier gemeente belreft die de minderheid der Commissie de heer D aanvoert d rover knn de appreciatie natuurlijk § ichillon Maar is de bloei van Gouda nn reeds beneden die van Gorinm Amersfoort Tiel of zelfs Winschoten gedaald Moet onze gemeente een dood pjovincieplnatsje worden zonder kracht of Merlijkheid i Ónder volgnummer 36 van de begrooting komt voor de bijdrage van het rijk in de kosten van het gymnasium ad 7630 ergo betaalt de gemeente evenveel want het Rijk vergoedt de helft der werkelijke kosten Deze som zal waarschijnlijk nog wel met ongeveer f 400 verminderd kunnen worden aangezien het aantal nieuwe leerlingen de raming ver overtreft Is 70Ü0 te vool voor hooger onderwijs in een gemeente als de onze waar dan nog tegenover staat dat er f 7000 rijksgeld inkomt plus t 7000 aan schoolgeld die hier worden verteerd terwjjl de leerlingen van elders het hunne bgdragen tot vermeerderd vïrtior verbooging van de waarde der huizen enz Hiuodat veilig kan worden gezegd dat een goode 30 000 hier jaarlijks rouloeren door het Gymnasium t Is weer de quaestie wat men ziet en wat men niet ziet En dan letten wij nog alleen op de materieele zijde van de quaestie met voorbjjgang van den beschavendon invloed die goed hooger onderwijs en degelijke onderwijskrachten van zelf uitoefenen Als de Raad dat allee bedenkt lal hjj zeker de minderheid der commissie niet op haar weg volgen Ons rest nog te spreken over eeu paar punten uit het Verslag Vooreerst doet het ons leed dat B en W niet volharden bij hun plan om de Singels gelijkmatig met een perkoenbeschoeiing tegen afbrokkeling der kanten te vrijwaren Uit het oogpunt van welstand eu verstandige zuinigheid tevens ware zulks wenschielijk geweest De Fluweelen Singel zal nu afsteken bij de Karnemelksloot en de andere Singels Ten andere bevreemdt het ons dat B en W de aanmerking beamen op het waartoe ook eea doakergroene rolc mui aUaoda krti alameda Uarsen met 4 duim broede punten behoord aaanr hij vilde ook in alle aadere Karatlsn van alle menachen Tersohillao en dit was ook eoo Hjj bad toen hg nog een jongeling waa xiJD geliafdite paard doodgeiehotflD oaidat eijn vader het te duur void en daarna waa hij ofubooD van adellgke geboorte ala gemeen wldaat in dienat gegaae en had alaxoodauig veracbeidsne jaren gediend Dit belette eohter niet dat h tot don rao ran luitanaiit kolonel opklom Tuflfchflnbeida kree by bat in het hoofd on all bij oordeelde eene fout begaan te hebben zieh xalven met 9 dagen water en brood te veroor deelen aan welke atraf by sioh ook behoorlijk onderwierp en niet eeldea gaf hij EtehMlvon de order mrl pak en zak ala soldaat verscheidene mijleii i den korut mogolyken tijd te marokeren en dit bevel kwam hy met da meeste naawgexelheid na AU Tcatingoommandant bou bij tich in geval van belegering tot den taatal n man verdedig hebben en met het fort in de lucht gasproagen eyn Hy verhief er zicli op dat bij den ligtsten degen en den zvaarsten abel van brt Zweedsohe leger had Hij waa beide waardig maar daarop verhief hg zich nooit Gedurende mgn verblgf in Pargi waa ik bijna dagelgka in rijn geuUcbap Twee malen vond ik bem leraeêrgoilagen e en eerateo keer toon bg op zekeran morgen ontwakende ontdekte dat hg in ziüi laap vier loaM tanden bad ingaaliJcl den tweeden keer na een onthaal op kreeften Wg hadden namelijk voor het raam van een winkel een vat met ongomees groote kreeften gezien Akentein die er dadelgk last in kreeg noodigde mij en eenige andere landtliedea in den winkeL Hg vroeg oaar dea Verslag van de handelingen van den gemeenteraad Het laat verschijnen toch van het Verslag ia in den regel de schuld van dat college zelf dat de noodige stukken niet eer afstaat ter opnaming Als het een week duurt voor deze ontvangen worden kan er van spoedige uitgave geen sprake zijn Zij kunnen dus veel doen om de gewensohte verbeteringen aan te brengen Met genoegen lazen wjj de mooning van B en W over het gebruik van gelden door leening vorkregen Geen herateUing van gemeentewerken welke niet uit gewone middelen kan worden bestreden Wel ttieuice werken of geheele vemieuwiiig te vinden uit geldleening omdat de kelten van werken die ook komen ten Toordeele der nakomelingen niet enkel behooren te worden gedragen door het tegenwoordige geslacht Terecht noemen B en W deze handelwijze gegrond op een gezond beginsel en verdienen zy in dit opzicht ook den steun van den Raad Over het algemeen zal deze het geheel eens zijn met de Oommissie dat het dagel jksoh bestuur veel zorg heeft besteed aan de begrooting en dat het mot verstand de beschikbare middelen in het oog heeft gehouden Het komt ons voor dat bet budget wel zonder groeten stnjd zal worden vastgesteld volgens deze voorstellen BINNENLAND 0013DA 22 Oetobtr 1695 Door het hoofdbeaiaur vao den bood van oadOadflrolB ureD ii dnzar dagvn aanbMfcMd hft drukktn ran 4000 xemplaraB JaarlglMcfa Verilag kar grootte van 4 Tel met geirokten omt ag Oe aittUg daatvan ii a i volgt J G van Vliet te Rotterdam f 275 Uoygrok en Co te Haarlem S48 A Brinkman en Za te Gouda 240 F J Paff te Nümegeo 237 50 Langendam eD Co te Nijmegen 166 50 Ed IJdo te Uiden 156 L i Goddefrog te Utrecht 150 £ daow eo JobanuiiHO teGooda 125 de UitgeTera C de Boer U den Helder en P A de Veg Meitdagh te VlieuDgen weDKhtea pr fl van de kreeften en wg allen aeeulen dat men ceide drie aoua h atuk Alle kreeften verdwenen in once Zwaadsohe magen Haar h de betaling bleek het dat wij alleu verkeerd geboord hadden en dat de prgs 8 franken hst atuk was Drie fraakeo voor é6u kreeft I Mea kan wel door minder er ntèt gealagen worden Ër agn barrioadea bij de poort St Deaia verhaalde mg Akerrieio Heeft mea al gevochten vroeg ik ffNeen er ia gedekt naar nog niet opgedaan Goed daar moet ik haenl riep ik ea baande mg een weg door het gedraag Akeretein volgde mg mUider uit oieawsgiarigheid dan uit vriendschap want in dit o ioht was hg ook een aobderliog dat wit ceggen troaw Hoe dichter vg bjj de poort 8t Denis kwamen dea te sterker werd het gedrang van bet volk De poort St Denii waa diea dag ook een geraarlgke nabuur Kindelijk en in den ingang vaa eene der lange eo amatle e toa dio op deo boulevard aitloopen zag ik eene barricade ter hoogte van eeae maosleogte Het waa de eerste barricade dia ik mat eigen oogen sag Van ket hoogste poot wapperde aan een rood geverfdeo stok de geliefde drieküur Uewerei met de bajonetten rr op stonden overeind en elkander iteuoeude by de barricade of daar tegen aan Kene talrijke aoban jonge maoaen de meeate met kielen aan vertoonden zioh mat banna patroootasacfaen aan den gordel ea date ea gene oMt een daar tuaacben geatoken pistool of revolver Eeoige Uepea op en ne r met een geweer op den aehoader aüof lij 9p poat atoDdea en op allea letteade