Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1895

Het wai het gedeelte gelogen in den om trek van da pyratnide van Aosterlitz in de onmiddellijke nabybeid van hetz g Konynenboscbje By de nadering van den jaebtopziener verwijderden de krassende vogels zich en de man za toen dat een soldaat in volle uitrusting met geweer en raodneK op den grond nitge strekt lag De ongelukkige wasklasrblykelgk reeds lang dood bet lichaam verkeerde ïn verge vorderden staat van ontbinding By nader onderzoek bleek dat een zyner beeneo gebroken was De jaohtopzieaer gaf van zyne vondst kennis aau den borge uien ster die met een paar veldwachters ter plaatse verscheen en bet Igk naar Amersfoort deed rerroeren alwaar bet ter aarde werd besteld Verdere naaporingen hebben bewesen dat de ongelukkige vermist ia tgdeoa de groote manoeorres op het bovenganoe aide gedeelte dar heide gehouden De naam van den verongelukte is Langenberg in garnizoen te Hoorn alwaar ook zyne ouders wonen Nataorlgkerwyze zijn deze niet tevreden geweait met de geruchten die omtrent bat atof niet riuden van het lyk huns zoons in omloop waren en in aommige bladen opgenomen zyn In de afgeloopen week zyn beiden in den omtrek van Soesterberg geweest en hebben overal oasporingeii gedaan en inlicbtinjien omtrent de vermoedalyve oorzaak ran bet ongeval zoeken in te winnen helaas naar ik vernam aonder eenig sacces Ook militaire antorileiten scbijneit ter plaatse geweest te zyn omtrent hunna verrichtingen ia evenwel niets openbaar gemaakt vaart door zekerd Men meldt nit Amsterdam Gistarochtenu zyn slecbta vgf diamaiitsiypera op de niat bondsfabrieken aan het werk gegaan De fabrieken ran Bottenbeim en Hekstar die naar bat Zaterdag j l heette heden wedar door bat gewone personeel bezet zouden worden staan nog stil Wanordelijkheden zyn niet voorgevallen Voor de beide fabrieken waar nu gewerkt wordt zyn enkele politieagenten geposteerd an drentelen stakers rood in kleine groepen den toeatand van bet oogeoblik besprekende en afwachtende wat da meeting dia in dan namiddag in den Farktnin wordt gehouden bun beloven zal De firma Berckey en Zn eigenaren der diamantslypery aan den Overtoom welke earat verklaard bad ha e fabriek bondsfabriek to znllen doen worden beeft baden aan de Veraenigiog van eigenaren kaonia g eran op haar rooruamen terug te zyn gekomen en zich weer by de Vereaniging aan ta sluiten De meeting van heden in den Parktutu heeft niet gegeven wat mes van haar verwachtte De beslisaing en daarmede de beëindiging dor staking is tot den dag van morgeu uitgeateld Bet bondseomité is namelykiiiooderhandating getreden met de Vereeuiging van fabriekaeigenaren en zal morgen de vermoedalyka vrucht dezer conferentie een bepaald voorstel den itakers voorleggen Over dat voorstel zal dan weder gestemd worden door veritellars en slijpers allen Het comité lid Van Zutfen dealde d n vergaderden een en ander mede £ en ander de vertegenwoordiger van PatrimooiDm kwam er rond roor oit dat de slag rerloran was en dat men retireeren moest voor bat bondgenootschap der fabriekaei gen aars en juweliers Den indruk dien deze woorden maakten trachtte men weder uit te wisschea door te laten doorschemeren dat bjj aanneming van het bedoelde voorfitel feitelyk alles verkregen zal worden wat de atakera willen te weten tbondsfabriekan lO nrigen arbeidatyd en verplicht lidmaatschap € en door het voor te stellen als ging men de vesting wal degelyk innemen zy het dan nïet door de hoofdpoort welke de juweliera hel pen verdedigen maar door eene zypoort Aaif evangeD 1 October TUd van Greenwich WliiterdlcDSt 1895 1896 GOUDA ROTTXKOAM 10 14 1S 0 IS SB 1 84 8 88 8 44 11 01 1S 88 V f 11 08 V H S9 f 11 15 ff 18 48 ff ff ff U 84 11 11 18 5B 1 44 S fiO 4 08 BOTTVXDA M G O U D A 8 8t 9 40 9 1 10 19 U BO 19 80 ff ff ff 10 89 ff ff ff 10 86 H ff ff 10 48 8 65 9 B9 10 11 10 49 18 08 18 40 7 58 7 69 8 06 8 18 8 88 3 48 10 88 8 S 99 4 08 4 40 DEN H A e GOU D A sHaga 5 617 80 7 48 8 80 9 88 9 41 lO U 11 8618 16 1 86 1 44 8 68 8 48 4 16 6 17 Ö Js 7 58 9 88 Voorb 6 67 g t h 10 17 g l l ff 6 14 g Z Zegw6 n ff ff g 10 88 w 155 ff ff ff ff 6 88 0 88 Zar H 6 89 0 g g g g 10 48 8 06 g g g 0 g 6 89 10 08 Gouda 6 88 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 5418 0618 45 8 17 8 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 60 8 88 10 18 C Stopt te Bleiswijk Kraisweg en Nootdorp Laidsokandam aa Hakendorp ü T E C H T G O D D A Utreokt 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Woardea 8 11 10 88 11 61 16 g 6 68 9 88 10 54 üudawiter 8 19 10 81 ff ff ff ff ff 9 86 Goada 6 89 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 5 80 7 09 8 95 8 419 49 11 10 Gouda 7 80 8 85 9 09 9 8710 80 10 50 18 18 18 8S 1 87 8 86 8 47 4 4B 6 7 7 14 T 49 P 89 8 54 9 64 U C Zer M 7 49 8 47 m ff 11 08 ff 18 40 4 57 8 01 10 01 Z 2eRW 7 58 8 6e 11 18 18 49 5 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 0S w 11 97 1 01 6 80 f 8 86 v 10 87 sHage 8 18 9 1S 9 7 10 07 10 48 11 89 18 48 1 011 57 4 95 4 17 5 85 6 57 7 44 8 81 9 9 8810 88 U 4S SOU i U T K I C H T Oon 6 85 8 87 7 55 8 09 8 91 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 8 17 4 16 4 47 6 67 6 518 81 10 16 Oudew 5 50 6 54 ff ff ff H H ff 8 87 w 0 7 16 10 89 Woerdaa 6 59 7 08 8 18 k n t II 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 Utr ht 0 18 t 8 86 8 41 f 9 8710 5111 45 1 80 S 08 8 50 4 48 5 99 6 86 f 9 04 f f Naar Anuterdan GOUD A A USTIBSAH Gouda 6 87 8 91 10 01 10 57 18 10 S Sl 4 47 S 6S 10 16 Amataidam O St 8 14 9 85 U 05 1 1 18 4 85 6 8 48 11 80 Stopt ta Nootdorp Leidaoheadam en Bleiswqk Kniswqt en Hakendorp AMSTIIDA K G O U D A 8 9 10 10 48 8 86 9 04 10 14 18 98 8 80 Stoppea ta Blnswjijk Kraiaweg a Nootdorp Lwdsohend sm en Uekaadorp weg Bi drukke werkxunhedtn niet io te ohryren Akn de firma EdaQw en Johaaoi seD te Goada il bet werk gegund Het vorig jur was ingeechreTea voor 2000 exemplaren door de bb Koch ea Kaattel f 160 Edaaw en JobaboitseD f 100 en L J Goddefroö f 156 Heden was bet de dag waarop bei vyftig jaar geleden wai dat de Weleerwaarde Pater LncasEen in de orde van den H Franciacns trad Deze Bcboone gebeurteuii werd dezen morgen op plechtige wyze herdacht Het altaar wai beeriyk veraierd met bloemen en wat de kerk aan kostbaarboden bezit Nadat door den Weleerwaarden Pater de Hoogdienit aan Qod wai opgedragen rerliet by het altaar waarna by kort daarna opnieuw de kerk bin nentrad ingehaald doorde IleerenGe Bt Iyken By deze plechtigheid werd den beminden JobeiHfii een gouden kruk oferhaodigd Waarlyk niemand dan dei gryuu geeitelyke was beden die eer waardig Gedoreode de procemie werden pialmen gezongen Op het altaar gekomen nam da Zeereerwaarde Paitoor Kogakker ran Ondewatar bet woord Zyoe Eerwaarde was rerbeogd hierroor nitgehocea te yn vooreerat noemde by het ene eer den leraoiloop te mogen herdenken van eenen man zoo opo£ferend zoo heilig Tan Ieren als de weleerwaarde Pater LucaBien doch ook om het geroel ran lietde en dankbaarheid dat hy en met hem alle geloorigan den jobilariti toedroegen te kunnen aiteti De zeereerwaarde preker achetcte in korte trekken bet goede dat door den Pater gedurende dia balre eeuw rerricbt wai hy herdacht hoereel zondaara door den beminden gryaaard weer op den rechten weg zyn gebracht boarele rachtraardigan by in hut goede reraterkt had Liefde dankbaarheid en rreugde rerrntden beden en jubilaria en zyne geloorigen Na de toaipraak werd den bewogen Pater door den Zeereerwaarden Pastoor dar St Jozafikerk eau gouden kroon op bat hoofd geplaatst Waarlyk deze balde was een waardig looa roor al de moeiten die de Eerwaardige geestelyke had Terdri en Na de kroning ward de lofzang Te Daam aangeheven waarna de pchoone plechtigheid geëindigd wai schoon door den persoon roor wien zy werd verricht dubbel treffend doordat het zoo weinigen gieren i vijftig jaren achtereen zich op te offeren roor zyne medemenaoben Alle plaatsen in de kerk waren door geloorigen ingenomen wel een bewys hoezeer de gryze Jubilaris bemind is Moge by nog vele jaren door God gespaard worden tot geInk ran zioh zelf en tol heil dergenen welke aan igne zorgen zyn toevertrouwd De gemeenteraad van Berg Ambacht heeft eene verordening aangenomen tot het tegeni n van de vermomde bedelary in die gemeente De rerordening tslt 4 artikelen terwijl overtreding daarran gestraft wordt met eene geldboete van hoogstens f 25 of geraugenisHtraf van boogstaus 6 dagen Voor het te Dordrecht gebonden examen vrye en orde oefeniogen ii o a geslaagd mej J W C Vermeulan alhier Uit Bodegrave meldt men van 21 Oct Heden overleed de heer Q de Jager endhoofd eener openbare school A Gedurende zgo 40jarige ambtaverrnlling onderscheidde hij zich door een grooten yrer en nauwgezet pltcbtaheBef Hy was een man van hart en van karakter In het N v d D c van beden wordt de gescbiadenii van bet vinden van bet tyk op de Zeisterhaide aldus verteld Ëan jachtopzienar de syne ronde deed bemerkte een troep raven die in groote kringen boven zeker punt op de heide rondvlogen Directe SpoorwegverblodiDgen met GOUDA I 9 40 10 17 8 40 8 47 8 4 9 01 9 10 7 8 08 8 16 8 94 I 8 80 7 4 GOSDi 7 8 7 88 7 89 7 48 7 8 8 10 8 19 88 88 10 7 47 9 98 7 98 1 ioudft MoordrMlit Nieuwerkork Oopell Hotterdua UotterdttB Otpellt Hïeuwerkerk Uoordnokt 8 07 8 18 DIM B 1 A O oud Naar vjj vememeD beataak bg de Tweede Kamer het voornemen na afloop van de beraadslaging over de Indische b rooting hetgeen waarichyolyk op het einde dezer week kan worden gesteld tot 12 Nov a a op reces oitaente gaan en dan by hare terugkomst de nienwe regeling der peraoneeU belaatmg terstond in behandeling te nemen Ten aanzien van dit laatste pont zal in dan loop dezar week het voorstel worden gedaan Het verslag van de Rykspoatapaarbank over 1894 is nu ook afzonderlyk in druk verschenen Het beva behalve hetgeen raeda in da Staatscourant gestaan beeft zes interessante grapbisehe voorstellingen waardoor men een goed overzicht krygt van a de toeneming ran hat gemiddelde saldo tegoed voor elke proriocie ao het geheale rgk b van de verkonding toascben bet aantal inleggers en de bevolking e van het aantal nitg aven afbetaalde en nog in omloop zynde boekjea d van het bedrag der inlagen teragbetalingen en het saldo tegoed e van het aantal boekjea en het saldo tegoed in iedere provincie en van de inlagen en terogbetilingen in iedere maand van 1894 Uit tabel b hlykt dat ia Noord Holland op da 1000 inwoners 141 inleggers io de Post Spaarbank gevonden worden in Groningen daarentegen slecbta 31 4 in het gabeele ryk 94 8 Groote toeneming merkt men op in Limburi waar het aantal inleggera op da 1000 iowonera ateeg von 88 2 in 1894 totl01 8io 1895 In Limburg ia het gemiddelda saldotegoed het grootst f 130 zie tabel a Hut aantal boekjes dat telken jaar meer wordt uitgegeven dan het vorige neemt blykens tabel c steeds toe bet saldo te goed tabel d is de laatste jaren ook aardig ia iu tabel f ap te merken boa groot bet bedrag der inlagen in Januari is dit jaar meer dan 2 2 millioen Te Dresden is Vrydag aan bet Anhaltar station een kleine landverhuizer aangekomen een zerenjarige knaap uit Praag die geen woord Doitsch verstond Op zyn hoad was een briefje Jserestigd met het verzoek om zorg te dragen roor den knaap die naar zyn bloedrerwanten te San Francisco wil gaan De knaap was voorzien van een kaartje naar Hamburg ea een biljet naar San Francisco doch bezat geen roode doit zoodat h afbankelyk ia van bet medelyden zyner medemenaeheD Te Dresden is hy van eten en drinken voorzien en in den trein naar Hamborg gezet De knaap gedraagt zich zeer manhaftig Eenigen tyd geleden daagde B te Buitenpost de diakenen der Hervormde gemeente aldaar voor den kantoorschtar tot uitbetaling van toegezagden en niet ui ekeerden onderstand De diakenen beweerde dat B niet maar in de termen van onderstand viel De kaotourechtar besliste dat B niet de diakens dooti den herk raad om uitbetaling moest aanspreken B beeft nu dab college aangesproken zyn eiscb gegrond op het feit dat toen de kerkaraad besloot hem onderstand te geren tussohen hem en den kerkaraad eene oreraenkomst is gesloten welke da kerkeraad niet eigenmachtig mocht verbreken en bood aan door getoigen te bewyzeo dat door tien kerkaraad was bealotea aan hem B onderstand te verleenen 4 B0 4 7 6 04 6 11 6 80 1 49 1 B8 1 9 8 66 8 18 7 11 T 80 8 10 5 48 8 50 3 09 AKsterdam C St Ooada 7 88 De kerkeraad ontkende dat hij besloten had aan B ondaratand te verleenen doch beweerde dat wanneer daartoe besloten was er nog gaene orereeukomst tnaschen partyen gesloten wa wijt art 8 van het reglement op de Diakoniën zegt dat gean arme rechte op badeeling heeft en de kerkelijke verzorging van de armen rrye en ongedwongen liefdadigheid is Oe kantonrechter heeft in deze zaak uitspraak gedaan en aan B zyne vordering ontzegd De rechter passeerde het aangeboden bawya als niet ter zaken dienende omdat wanneer het hawys was geleverd dat de kerkeraad besloten bad om aan eischer onderstand te verleenen er nog gean sprake kan zyn van eeiifl ovcraenkomst maar van een eenzydig be alnit waaraan de wet geen bindende kra verleent voor hem die dit besluit neemt hetwelk in caaa wordt bevestigd door da bepaling vervat io art 8 van bat synodaal ri lement op de diaconiëo Uit Shanghai wordt onder di teakening van 19 October eeo ontzettende tyding f metcl Het tranaportaohtp Kong Paï met 400 aoldaten aan boord is waarscbyolqk tengevolge van ntplo ng der kruidkamer totaal vergaan Van de gebeele bemanning werden slechte de derde marbinist en elf Cbineezen gered de overigen ronden de dood in de golran Naby Kalro kwam ereneens deu 19en daxer een paaaagiersboot met 60 oprarenden Ïq aanvaring met een voor anker liggend atoomschip De passagiersboot aloeg om en vyftig uenscheo verdronken Volgens berichten uit Aüssek in Stiarnarkea heeft het in deze landstreek reeds geaneenwd De bergen zyn tot aan den top overvloedig met sneeuw bedekt waardoor de thermometerstand aanzienlyk lager geworden it Op het kasteel de Maugéea by Mojet in het departement Sarthe ia Zaterd agmiddag overleden de heer J Mackay een zoon van den Amerikaanschen milliardair John W Mackay en mevrouw Mackay geboren Hoogerford Des middags wilde hy met de bearen Digby Lynch op de weiden achter het kaateel eeaige jonge paarden beproeven Hy bereed een zeer weerspannig paard en da beer Lynch die achter hem read bemerkte dat de beer Mackay niet goed in den zadel zat en dat zyn hoofd vuurrood en opgeblazen was Weldra vertraagde bet paard zyn stap en toen de heeren die doorgereden waren van bon rondrit terugkeerden vonden zy hun vriend bewusteloos op den grond liggen Ëen in alleryl oothodan geneesheer constateerde een heraeoschudfling Io zyn vat was de heer Mackay die slechts 20 jaar jaar telde mat bet voorhoofd tegen een boom Kealageo Des avonds van denzelfde dag overleed by zonder tot bewustzyn teroggekeerd te zyn In het Handelsblad beeft da Drgver gewezen op den trenrigeu toestand waarin vele oud stryders verkearan De Vereeoiging Tronw aan Koning en Vaderland vond daarin aanleiding te herinneren hoe zeer door haar alles wordt gedaan om den nood dier oudjes te lenigen tarwyl zy bet betreurde dat door da D versnippering van krachten werd in de band gewerkt Dezer dagen wordt door genoemde vereeniging een collecte gebonden ten einde de atrydera van 1830 te kunnen ooderbooden Het Weekblad De Amst c betreurt bet dat io Nederland nog moet gebedeld worden voor 80en 9 jarigen België zegt bet bied geeft aan zyn oodstryders een pensioen van f 800 per jaar onlangs meanen wjj oog rermeerdard wyl men t 300 te weinig vond om heu op bun zeer ouden dsg een goed leven te verzekeren £ n Nederland houdt ïn 1895 een eolleote Hoe ia het mogalyk Jaarlyka verdwynen nit slanda schatkist tien en honderdduizenden aan pensioenen voor personen dia zonder zulk een pensioen in weelde kunnen leven en deze atakkara op wier afsterving Trouw aan Koningen Vaderland haar hoop houdt gevestigd dezeatakkers die voor t Vaderland bon leven hebben gewaagd worden verwezen naar een bedeeling Het Weekblad doet een beroep op de militairen in de Tweede Kamer opdat alsnog op de begrooting eeo poat voor de ridders ran het Metalen Kruis en de Citadel medaille worde gebracht Amor en Marac of de verliefde deserteur 9 67 11 1310 04 ff 10 11 ff 10 18 10 87 11 80 8 05 0 48 ff 9 58 ff 9 68 8J6 10 ÓS 9 08 6 81 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4T 8 68 4 10 6 51 4 10 6 18 7 4 9 46 6 80 7 66 8 49 1L16 Als kind speelde hy soldaatje Honteo sabel blikkeo geweer papieren muts trokken hem aan Hy werd man haalde een nnmmertje nit de bua en was vry Tcleurstelliag bg den loteling want hg had gaarne achter de trom geloopen Persoonlgke dienstplicht Bo maar AUoo nog een kanaje om den ransel te mo gen dragen Hg werd danrc en als plaatsven anger inf edeeld Of hg schik had io dienst d Lamme boel hoor Zoo n kazerne cantine corveeën schilderen arepela jassen euz allemaal dingen en laantjes die iemands vryheid belemmeren en die on de liefde zonden doen overgaan en hy haakte naar vrgbeid en liefde Aan den dienst svinkc ik nie veul en daarom g f otize krijgsman op 1 April 91 nitroeriog aan zgn voornemen om in plaats van de bajonet de plaats te poetsen en smeerde m t Mars werd de roggekeerd De eX landsrerdediger genoot een leventje als der fröhlicbe Fraozt en waande zich rrg Pst m n jongen dat won je wel Want Amor had intnascben zyn boog gespannen Capido a pjjltjaa troffen doel twee bar giogan rikketikketik tU liefde dat aardige ding dreef hen naar da httwelijksfuik Ëeo stap en zy waren gloéoda asneengesmfed Of vaatgeachakelt en verbonden in Haf en leed Mara in toorn ontstoken orer de ontrouw TSQ een zyner zonen kwam als spullebreker tosaehen beiden Ër kwam en kink in den kabel een haartje in de boter de knoop van den rozenbsnd werd niet gelegd Immers by de pepierenc behoort ook zoo n dingetje rao de militie en toen daaraan gepeuterd werd rezen de kazerne de cautine de provoost water en brood in duirelengedaanten voor den verliefden jonkman Ben goed soldaat blijft op zgn post en dat hebt ge niet gedaan beweerde de zich met alles en nog wat bemoeiende politie De gevlogen vogel werd geknipt en Mars rarbeogt zicb in den terugkeer ran dan rerloren zoon stralende ran genoegen dat bg zgn collega mor een bootje heeft afgenoept In plaats van het trouwpak zal de blauwe jal onzen minnaar tegen de a a winterkoude beschermen en zgn geboorzenuwen door het preaenteerrrrr t gewearrrrr minder sangeoaam gestreeld worden dan door da klappende knijea ran de rozeolippen dar tortetdugf gescheurt Van haer beminde tortel Die tnsachen hoop en vreese dryft Ën aucht en uytsiat met verlangen Waer dat hg blyft Sergitter is te Bazel een gedenkteeken onthuld ter barinoaring aan de liefdadigheid van het Zwitsersebe volk tydens het bombardement van Straatsburg in 1870 Hel is gescbonkan door den beer Groyer Zwitaersch gezant te Parga die in 1891 aan de Boodsregeenng berichtte dat by als geboren Slraatsburger behoefte geroeide zyn dank toor da hulp aau vrouwen en kinderen in de belegerde stad door Zwitsers verleend te belichamen in een monument Deregeeriog aanvaardde het aanbod en vees Bazel asn als plaats voor bet gedenkteeken omdat in die stad bet initiatief tot het liefdewerk was genomeo Dit wordt ook io herinnering gebracht in aan gadenkachr if t op last der kantonnale regatring aamengasteld en dezer dagen rer ebaoea De ellende die in Straataburg heerarhte tgdsas het beleg was verschrikkelijk De bëvelking leed gebrek de noodige levensbehoeften ontbraken vele woningen waren bg het beacbieteo vernield de gewonden blaren enverpleegd De berichten daarvan ekten groot medelijden de staatssecretaris Bischoff te Bazel gaf daaraan gehoor en vormde een eomité uit stadgenootau bewoners van Bern en van Zurich Dit comité vaardigde Bitchoff met de burgemeesters van Zurich en Bern Röaer en ron Bflren naar Straatsburg af Zg brachten varalag oit over den vreeaalgken toeatand dien ig er hadden gevonden en onmiddellgk atroomde nit heel Zwitserland geld toe Ëerat warden 254 toen 412 daarop eenige honderden hulpbehoevenden nit de belegerde stad naar veraehiÜende Zwitsenohe ateden overgebracht waar sa in de gezinnen liefdergk warden of oooman en versorgd Io het geheel werden op deae wgze 1778 personen geholpen De groote moeilgkheden aan het transport varbondan warden vindingrijk overwonnen Ën toen eindelgk Straataburg genomen waa en de ongelnkkigen weer terug kondan kearen werd hnn nog een som van 100 000 francs door bot Zwitsaraebe volk maagegeven Ih het gahaa was 219 421 francs aan de vlachteliagen baattad Onder bet opschrift Erger dan erg achrgft aan aan de Hollander a Voor eenige dagen kwaman twee veesen raad en hulp vragen by den borgemeesier van Aarlaoderveen Tot nog toe waren ze opgeno mea in bes waeshuia te Alpben a d Rgn de helft der koaten voor bon onderhoud werd betaald door de borgelghe gemeente van Aarlandarreen de andere balft door de diakonie der Herr gemeente van Atfen omdat de weezen onder die gemeent reatorteerden l j diakonie echter beweerde de vereiacbte som niet te kunnen betalen en bleef dit bewaren ook nadat de regenten van het weeabois gezegd haddan dat zg dan genoodzaakt zouden zgn de weeten w te zenden De daad werd bg het woord gevoegd en de twee weezen werden uit het weeshoi i rerwgderd Zy zochten hulp by de diakome van Alfec zond ze naar den burgemeester van Aarlanderveeu daze zond hen terug naar de diakonie an de diakonie zond ban weer naar de borgemeeater Alfena diakonie bleef volhoodea dat de zorg voor de weezen haar te zwaar was Hat hoofd der burgerlgke gemeente zorgde dat de weezen roorloopig geplaatst werden ïs het niet meer dan erg dat een grootegemeente ala Alfeu zoo met hare waren handelt Zyn dan de diakenen van hunue roepingaf mat dat gskouda wa hebben niet om tebetalen c Moeten de arme wezen de dupeworden van zulk een grierende onharmbartigbeid Is er dan geen middel om de gemeente te prikkelen dat ze orgen roor bareweezen Laat bet kerkelyk aroibpstuar zichüna beacbamen door het burgerlyk armbeatuur Ia dit niet ergar dan erg H Crt De Hooge Raad behandelde gisteren het cassatieberoep van W B Vliegen tegen zyne reroordeeliog door da rechtbank te Maastricht eo bat Hof te Hertogenbosch tot 1 maand gevangenisstraf wegens het als redacteur van bet weekblad De Votkstribunec daarin opnemen van een door hem geacht even en voor een ingezetene van Maastricht beleeiligend bericht De reqnirant had geen gronden roor zijo beroep aangevoerd en bet O M concludeerde tot rerwerping Uitspraak 28 dezer Uit Amsterdam meldt men Het rende Prins Maurita heeft Zondag voor het laatat op Oud HoIlttndt geëxerceerd onder hpt oog ran zeer rele belangstellenden De keurbeode we d daarna afgedankt bji welke gelegenheid de leden van het vtudel den faop man Ketnar een bronzen beeld roorstellende de Hoemc ten geichenke gaven en den luitenant De Boer een lauwerkrans met oranjewit blauw lint rareerden De hopman hield eene toespraak waarin hg de instrocteora van het vendel eo de manschap zelve dank zegde voor aller krachtige medewerking gedurende den tgd ran eeo half jtar Men weet refds dat de vroedschap van iOnd Hol1andt het oranje zgden vaandel aan de gemeente heeft aangeboden voor het gemeentelgk mnaeum Het vaandal is door Gebr De Coral gephotographeerd BultenlaDilscli Overzicht Heden komt de Fransche Kamer byeen Daar da begrootingcommifsie niet gereed is met baren arbeid zullen de bceren afgeriiardigden da behandeling der begrootin nog niet kunnen aanvangen en daarom eerst verschillende interpeUatiëu onder banden nemen Niet minder dan 25 zgn er aangekondigd vyf of zes hebbeo betrekking op Madagascar l Spreekt echter vanzelf dat ook Carmaux aan de orde komt Goblet wil da zaak op het tapyt brengen het maakt meer indruk wanneer een geavanceerde radicaal zich er voor spant dan een socialist maar oatuorlgk zulten Jaurès en Milleraod zich bij het debat niet onbetuigd laten Drie en vyftig socialistische leden der Kamer waaronder de burgers Paachat Groosset Jules Guesde Glovis Hugues Jaurès en 22 leden ran den Pargscb en Gemeenteraad waar onder Lucipia voorzitter van den Deparlamentalen Raad hebben een manifeit uitgevaardigd waarin zg nog eens op btfn wy e de werkstaking der glaablazera te Carmaux de houding der overheden en der politie voorstellen o a bewerende dat de van eldera naar Carmaoz gelokte werklieden er door de gewapende macht worden gehouden vrouwen kinderen en gryaaards door de roiterg onder den voet worden gereden enz De ooderteekenaars eindigen met en beroep op overvloedige onderiteuoing voor de werkstakers die zeggen zy de zaak der Republiek en van bet arbeidend Frankrgk belichamen Op een vergadering der werkstakara ia besloten de strike voort te zetten Aanwezig waren twae van de hoofdleiders der beweging eerst gevangen gezet wegene pogingen om de hervatting van den arbeid te beletten door bat uitdaelen van geld onder de verkliedan maar sinds op last der regeering op rri e voeten gesteld Ook Janrèa de social istiseha afgevaardigde waa er bg om van adviea te dtenen De FruMcbe miniater van marine admiraal B Naard heeft tegenover d t bagraotiDgseom miuie bewilligd in allerlei basoigingen tot een bedrag van ongeveer 7 000 0 fr Met hetzelfde bedrag is echter da begrooting weer verhoogd voor den aanbouw van nieuwe oorlogaachepen Bij slot van rekening sluit ie mariDebagrootiog nu met een klaine 100 000 fr meer dtn zy ooraprookelgk was Het eindcgfar is fr 272 701 000 Lord Rosebary wien er in de dagaa ran de Parlementsv kiezingen bsrhaaldelgk een verwgt van ia gemrakt dat bjj vour de kiezera zyn licht met liet scbguan heeft thans zga zwggen verbroken Hy is iu Scarborough voor de kiezers opgetreden en beeft iu enige toespraken een soort van liberaal werkprogram ontwikkeld Heel bemoedigend voor de liberalen was deze redevoering van den ex premier niet Hg voorziet dat de liberalen nog geroimen tgd in da oppositie sallen moeten blgven Wal is het liberalisme niet dood bet zal weer overrrinoen doch er zal veal moetan gebeuren voor het zoover is Lord Roaebery betoogde de noodsakelgkheid aan de liberale kiezers een politieke opvoeding te geven dat waa het beate middel om het liberalisme weder op te wekken Ën ala die tyd eindelgk ia aangebroken moeten de liberalen door ernstig orardachte eenvoudige programmo s ztoh by hot volk weten bemind ta maken Thans had da liberale pareg een groote nederlaag geleden en die noemde lord Roaebery het gerolg van een te oitgebreid program aa het aftreden van Gladstone en van bet feit dat de regeering gedwongen waa veel tgd te baatedea aan maatregelen welke den kiezers in ËDgelandNgeen belang inboezemen tarwyl de bemiddelende klaai en vau het Hbaraliama vervreemd waren wyl het deze in hun bezit had aangetast Wat hg over de ooreaken der nederlaag oaededealt toont dat lord Roaebery dan toestand juist beeft ingezien Hat overladen program opgesteld om de reracbtllende groepen der meerderheid te vriend te houden was ta uitgebreid om te worden afgewerkt Ën het werd toen een last iu plaata van een staan Het verlamde elka poging om ieta blyreoda tot stand te brengeu Het werd de oorzaak ran langdradige rerrelende onvruchtbare debatten zoo keuscnetsend ploegen van zeezaud genoemd Ken eenvoudig program waarvan de uitroering belanstelling opwekt hg bet volk acht lord Roaebery thans den grondslag voor di herleving der liberale party Merkwaardig voor een leider der oppositie waa zeker de wgze waarop lord Roaebery sprak over de buitenlaodsch poltiiek van lord Salisbury Hg bracht hulde aan het mioisteria voor de krachtige wgze waarop het voor da belangen der Armenische Christenen in bet veld trad Ën hy beloofde der regeeriog den trouwen stean der libersie partg wannaar zy bljjft voortgaan als lot nog toe met de buitenlandseh politiek van het afgetreden kabinet te volgen Lord Uoa bary hoopte dat de ragearingook tal blyven waken voor da trouwe uitvoering vau het thana genomen besluit door de Porta Het bericht der Koln Ztg als zou keizer Wilhelm geweigerd bebbrn een Luxemburgsche deputatie te Urville te ontvangen omdat in den laatatan tyd in Luxemburg wel eens anti Duitacbe mauifastatiën zgn voorgekomen wordt by officieuze nota in den Brusaelichen Soir door de Laxemburgacbe Hegeering tegengesproken De Groothertog lag te Koningsteio ziek en was das eenvoudig verhinderd dan Keizer te komen begroeten Deze beeft daarop cgoerzyds tegen het volgende jaar een bezoek aan den Groothertog toegezegd By de varkieziogao voor den Saksiscben Landdag hebben da socialisten bun 14 zetels behouden en er nog één bg gewonnen iu bat derde arrondissement van Dresden De anti aamietan bebben een volkomen nederlaag geleden De Duitscbe afgevaardigde Hernia volgens den Vorwürta t w gens majeateitsachcntiis tot tien maanden gevangenisstraf veroordeeld eu dadelijk gevargun genomen De veelbesproken Duitscbe afgevaardigde dr Haas van Metz die zgn 7onen te SaintCyr iu Frankrijk laat atndeeren meldt in io een brief aan zyn kiezers dat familieomstandigheden hem dwingen het RgksUnd te verlaten en ign maandat als lid ran den Duiticben Rgksdag neder te leggen De Japanseba regeenng ontvangt naar nit Petersburg gemeld wordt in dexe dagen een nota van Rusland Frankrgk en Doitschland ais antwoord op bare beraidverklaring om da vooratallen der mogendheden met betrekking tot de ontruiming van het Liautoogachierci land te aanvaarden In dia nota worden die voontellen nog eens geracapitnleerd Bepaald is nu cooals reeds bekend ia dat de ontruiming zal geschieden binnen 3 maanden na de betaling door China van een om van 30 millioen tsels doch zy kan door Japan Biet afhankelgk gemaakt worden van het tot atand komen van het faandela es acheepvaartverdrag Voor de regeling hierraD binnen een bepaalden tgd wordt aau ObinadnaQMn dwang o egd Verder moet de rryheiil van scheep het FornonkaDuI worden var WITTE KN GEKLEURDE GLAGl HANDSGHOENEI A van OS Al U TAILIEVS GOUDA Kleiwog K 73 73a GOODA Keurs van Amsterdam SI OOTOBEE Vor kn alotkom NiDiRUND Ctt Ned W 3 I dito dito dito S loiv dito dito dito 1 1017 HoKOil Obl Ooudl 1181 18 4 It lii iDMhrgving 1861 81 S UoSTlNit Obl io papier 1868 S It dito in iilnt 1868 ♦ Portugal Oblitf met coupoo J dito ticket 8 i 16 RiHLiüD Ubl Bioneel 18 4 4 3 dilo ecoiii 1 80 4 a ditol gRotlu lll 4 Va dito bij Hope 18Sa M 4 V ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 t 104 SnHJl Perpel lokuld 1881 4 ToiillJ Oepr Con leen 1880 4 881 QecleeoiiiKierioD 4 Deo leeniDK lerie C 114 Zum iüri Ulr t obl 18 t Ullioo Obl Buit Sch 18 0 14 Vmnuiia Obl 4 onbep 1881 M a AlinUDU Obligetien 1818 8 100 EtoTTllUM Stod leen 1894 8 7V w NlD N ifr HmileliT und 61 m Amudab T b Mn Certiamlen DtftiMaatMiheppg dito 680 m 648 Arnfa Hypotbeekb pandbr 4 lOiV Ualt My der Voratenl und 67 e Or H D0lhaekb pwdbr S i Nederiandtoho bink und looy 04 Ned HsndelmuUoh dito 1 V N W P o Hjp b p ndbr 6 81 8ft Rott Hjrpotbeekb puidbr 3Vi 101 i Utr Hypotbeekb dito B i OoiTME OoetHong b nki d 100 149 EloiL Ilypotheekbenk pudb 4 Ahiuka Equit bypotltl paadb 6 Uaiw L a Fr Lien eert 8 88 D HoU IJ 8poorw Mii aand 10 Mij tot Eipl r BI 8p aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Atrik Spm aand 6 1 9 U8V dito dilo dito 18 1 dito 1 101 TAXll apoonrl 1881 8 A ïobl S iiV Znid Iul 8p mu A H obl 8 PoLlN Wanobau Woonen aaud 4 14 iiuV 64 RusL Or Buu 8pw Mg obl 4 8 Baltiaohe dito aand 68 Faatowa dito aand i 80 Iwang Dombr dito aand S Kanl Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dilo oblig 4 101 Via 101 AlllEll L Cent Pao 8p Kij obl 8 lOt Obie k North W pr 0 r aand 14 dilo dito Win Bt Peter obl 7 lli DeoTer k Blo Or Spm oert T a 1 U a Iltinoii Central obl in goud 4 LouiiT k Naakyille ert r aand 61 Meiieo N 8pw M j lebyp o lOlV Uiaa Kanaal 4 pet pref aand 17 N York Ontario k Weal aand dito Penna Obio oblig 8 110 Oregon Calif Ie hjrp in goud i 87 8t Paul Hinn k Manit obl 7 llJ a l o Pae Hoofdliin oblig 6 108 i 6y dito dilo Line Col Ie hjrp 0 t 41 4S OAnaDi Can South Cert v aand 84 V K C B llw kNa loh d e 0 U Amaterd Omnibua H aand ill Ilotterd Tramweg Maata aand 118 Naii Stad Amaterdam aand 8 U8 Stad Rolterdam aand 8 108 HlLSia 9tail Anlwerponl887 l i 8lad Hruaael 1888 l a 108 10 l HoKa Tbeiaa H gullr Oeaellach 4 Hl a Hl H7 A 188 IC K Ooat B Cr 1 880 8 187 SpAKJt Stad Madrid 8 1868 NiD V Boa Hyp SpobI eert 116 BnrgerlUken Btmd GEBOREN 20 Oct Maria ouden 3 Slobbe u S tin Doogea FraneiHoa Xareriui ouden F X nt Werkhnoveo au J fan dar Poat Johaaoft Hendrika onderi A Linthorat ra C RietTeld 21 Maria ouden M vaa Draaoen en N Kroon Sliaa Jobaaoee oodera H ran der Liaden C D Paletiar Arie ondera A da Moog en A de Kuiter 22 Jaeoba Pielarnalla Francioa oudere G Tempelman en A Blobba ZevenbalMn GEBORKN Jacobua Arie oadan J Broen en M A Venlnep Bietiaan onden G Tan Belden en A Figgera GETROUWD J ZatenhniHn en L de Qraafi OVERLEDEN A Rapke 45 j