Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1895

Donderdag 34 October J8é5 No 6790 34 te JaargA fiOüMHË CdüRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k s met uitf ondering van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ta Good bü A WOLFF Markt A l b en DB LAAT es VAN SON apotheker Markt WIJNHANDEL VA ALPHEN LEDËBOËR TE BOXTEBDAM Depot A NORTIER Qowe C 34 35 ADVERTENTIfiN POOL S Groene Olie U een onfeilbaar middel tegen IS lx e u 3DCL a t i e Ic STBAMHEID ia de LEDEMATEN SPIEREN m Ook TOOt BKAND 8NIJW0NDEN en KNEUZINGEN anngewend geeft deze olie TenuMode tiitlfomsten Frgs per fiacon met gebroikaaanwijiiDg éO cent by J VAN OUE KtEIWEQ No 2 GOUDA Dames en Kinder ROKKEN BLOÜSEN K0Ü8EN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TBIC0T8 ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goode kwaliteiten LAGE PRIJZEN p nimiiVM MARKT 130 lenbiedehet lloordprU seO OOO Hark De pr j n zUn door den 8taat g Kirandecnl Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen T D loor ila den Staat Hamburg flwaarborgdc groote leldloterij wiianti zeker 10 Mlilioen 981 720 Mark iPromie T n 800 000 M l prö i SOO OOO M ilprij 1 100 000 M laprijiia ü 76 000 M gewanntin rooeten wordflu Bfl prijten van decfl reel voordeel biadeode GoUUotery dia volgens het pluo stechta US OOü lot n bflvat zyu d votKende Du hoogBto prijs is vontueot 500 000 Mnrk 48 prijzen II BOOO M lOÖpryeenri 3000 M 838 priJEon k 2000 M 882 prijzen li 1000 M Il prijs tk 70 000 M l 18Ï6 pryaea 1 400 M prijs u 86 000 M 30 prgwu ü 300 M 1 prÖi ü 60 000 mJ laSpriji fi200 150M Iprys i 66 000 M 38050 pryfon II 155 M 8prü8 n i 60 ü0 M 79Ö0 pr a 184 100 98 M 1 prys h 40 000 M 7448 pryz a 69 42 20 M 8 pryEeo a O OOO M totaal 66 00 prijzen tl prIjzenK 10 000 mJ eu worden deze in eeuige mannden in 7 ktasI len uitgeloot De Hoofdpriji in de U IcUsse bedraagt i Mark 50 000 stygt in de Se kl tot 66 000 M in de 8o tot 80 000 M in du 4e tol 66 000 M ia de 5o tot 70 000 M in de 8e tot 76 000 M iu du 7e toi SOO OOO M en met de premie mn 800 000 M erent tot 500 000 Mark Voor de eerste pryitrekVing die oSloieet ii Taatgestelü kost e n gehesl origineel lot slechts Ould 3 50 een half origineel lot sleohti Guld 1 75 een kwart origineal lut sleohta tiuld 0 90 ledere daelnemer in d lotery ontvangt ongevraagd onmiddellyk na de plaats gehad hebbende trekking He ofllcieele trekkinnilyst Trekkingaplun voorxien vau hot Wapen van den Btaat die de prijs van de loten eu de verdeeling van de pryzen over du 7 klisten aangeeft vereend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on varzonding van de prijxea geschiedt door my direct en prompt bah de ttiunera un onder ile strengste geheimhouding i M M lederu bestalliug kan raoa eenvoudig por pOBtwisiel opgeven Men wendt tick dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaa s hebbende trokking too spoedig mogelijk of uiterlijk tot 3M October e ft roet vertrouwen tot Joseph Hecksclier Bankier en Wisselkantoor in HAMHÜKC Baitsohtand TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda M SPBEEKUKEN y 10 tot 12 en au 1 tot 3 nor Zondags oitgewnderd u D SAMSOM IN MANTELSenJAPONSTOFFEN Buitengewoon grootc sorteering van de GOEDKOOPSTE tot de BESÏEJsoorten en tot de meest concurreerende prijzen Voor prima kwaliteit wordt gegarandeerd I Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EATSASEINES S KNEIFF UALS KOFFIE en gij bespaart 25 centen i er pond i Aan iiSenuwlijdprs en Zeniivvzwakken Thans is do 85e oplage Terschenen Tan bat boek De Ze Beproefd en aanbevo len door de heeren l rof Dr Meriniére Parij Prengruber üujardln Bau metZ Parijs BoUChOt Parijs Oeh Ralh D r Schering Kms Gez Rath Dr CvurllOWeoll ky Weenen Opparslafatts ï r Jeohl Wooaeti üppersufarls Dr SoMeSl Em SChef arts Dr Darses Parijs C hef arts Forestler Aken Distriolsarts Dr QrOSSmaiIlll Johliiigon iiitj Dlstriotsarts Dr Busbach lü k Krankori Dr Steingreber Cliarenton OoiiBul Dr V ABohenbBoh Corfu Dr med CorraZZa Venetië AngevlUe Parij Lavabro Psrij Wille Tüufkirclien Cabiliot Arcaohon Fortget Lonaao Ouiiloaeau Bor deaux ff Labatut Bordeam Bougavel la Forritre L Biraohfeld Weeoeu ff ff Lieber Innsbmok ff ff Hammer Plaueu ff ff Weiner Weenen AUBt Broolon ff ff MatuBotüecbner Briia uunrzlelttan en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel ran Uit werkje ie kennis te verspreiden omtrent ilèn aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gerolgen onderricht te geven on genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wyze op ons ze nuwgesiel kan toewerkt worden en wel met eon succes dat zoowol een groot nantnl uitstekende artsen ale de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan zlekeUiken zenuwtoeatand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele llOOtdpijn migraine congestie groote ge voeligbeid opgewon denheid Slapeloosheid algemeene liobameluke I onrast on onaangenaam gevoel vorder aan zieken die door Beroerte getroiïen zijn m aan de gevolgen daar san lijden loomeile aan verlammingen Spraakverlles of moeieiyk spreken 3ti jf held in de gewrlohten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van gelieugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudinga en koudwaterkuren inwrüvingen eleotriseeren galvaniseeren damp moddor of zee baden geene geneziug of betermg verkregen eindelijk sanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebben wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel boneveldheid van hoofd hootdpUn met aanvallen vanduiteligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien ran SenuWlijderB behooren zoomede aan bleekZUOlltige en daardoor tot zwakte vervallende jonge ineisjea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke beaigbeid voorkomen willoii dringend aangeraden zich in het bent van bovengenoemd boekje te atellen da franOO en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam H OLKBAN Co Heiligeweg 42 Rotterdam l E tan santen KOLPP Korte Hoofd leeg 1 ütreoht LOBRÏ i PORTON Oudegraoht b d Gaardbrugl 22 PA3StXSm Ur ia de hiito inwrnviiig tagen Jicht Ml Rkaanaïat Lao3aap jnan kortom AiJBrPainExiwHer Wat iaBalkalMlMMaaatainadaatafaa == AÉifliiii Expdler Ttite iikaM itiar knii iia Aiikerliiiifxpelier === J j aRAJfOS MAaASINS DO Pt M eiat Tt Mt aa fl da lawh TniT M i ia da aaaita IHkAaa ia F Ad Wahtai k Oa tla Battardam Prjntemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ona gelUuttreerd mode album voor hot WintepaviM xoan noch niet ontvangen hebben dit U willen aanvrasen aan JULES JlLUZOTtChrb lletzeUe wordt dan omgaand gmtls en franco toegezonden Bestellingen van af 35 franca vrij van alia kosten aan huis mot B V verhoogina é ta ié l lilmlMr II teirtwl 1 1 Souda Snelpendnik ran A Bukiimii k Zoos Sociëteit ONS GENOEGEN Ie Abonnenient ViMirsteUliit Donderdag 24 October 1895 Vereenigde Rotterdamsche Tooueelisten Directie LE GRAS bm BASPELS IIËT GULDEN BOGK Tooneetspel ia 3 bedreven gerolgd door B L A TJ W Blyspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur f Gewone bepalingen en pryzeo USCr AUernege bekroond met Bere Diploma Gonden en Zilveren Medaillea benerens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chkago 1893 is het Werelècroemil Druiven liorst Btnig Eitract MELIANTHE UIT na Machinale Fabriek DE HÜNIOBLOEM Ti H van8chaik Co gevestigd te Gravenhage GcBn middel is ot kan worden u i rooden welke de Melianthe overtreft het is OXHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Terschillendo bekroningen getuigt Het leraacht en geneest ONJUIDDELIJK de strengste hoest en veiouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr B worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te e Gravenhage MT Verkrijgbaar by P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H va MILD Veorstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordreda J 0 KATELAND Boekoop B ï WIJK Oudewater FEANSCEE ST00MYEE7EEU BN Gbeulsclie WasscherU TAN 11 OPPE HEIiHER 19 Kruiskade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atooman en verren va alle Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont ent Gordgnen tafelkltedan enz worden naar da nienwfte en laatste methode geverld Alle goederen hetiy gestoomd of geverfd worden onechadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Een ware Schat voor de ongelnkkige slachto ra der Zelfbevlakking Onanie en geheime nitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retan s ELFBEWARING BoUandsche uitgave met 27 aib Prga 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de opnchte leering dia het geeft redt jaarlgke dnizend van ewi lekeren dood Te verkrggen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt S4 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOUDA 23 Ootob r 1895 VERGADERING vanden GEMEENTERAAD op Vrydag 25 Octob r 1895 des namiddaga ten 1 are Aan de orde De Gemaante begtootiDg voor het dienstjaar 1896 Bg koqioklyk beiluit zyn benoemd tot roorsittera en burgerlgke leden van de onderschei dene militieraden en tot banneplaatsTervanttorfi Toor d lichting dnr Dttionale militie van 1896 Prorincie Kuid HoUaud in het 3de cniHtiedistiiot tot Toorzittar J Rinkes Borger lidder Proviucialii Siaten tot zyQ plaats ver vangerJ M Nootboien tan Goor lid der ProvincialeStaten tot lid J A van Hamel lid van dengemeenteraad van Leiden tot zijn plaatsvar vsDgar P L C Driewan IM van deu gemeenterftad van Uiden Voor het te Dordrecht gebonden examen vr en orde oefenin jeo is o a geslaagd i ej H Oostenrijk alhier By kon besluit is benoemd tot OQtvant er der directe belastingen en accynsen alhier buitenge meen ten de heer C 3 A Stakmaot thans te Doesbarg Door de rechtbank te Rotterdam werd gis teren behandeld de zaak tegen K K 19 jaar tainier J K 17 jaar borstslmaker W B 18 jaar hoatuger en P van t B 17 jaar borstelmaker allen wooendo te Waddingiveen Zg zoude in den nacht van 10 op 11 Juli aldaar ta zaman en in vereenigiog na daartoe vooraf oaderling gemaakte afspraak hebben vreggenotnen een portomonnaie met eenig geld en een tabaksdoos toebeboorende aan G Goes Da eerste beklaagde was niet verschenen Koodat tegen hem reritek werd verleend De overige beklaiagden bekennen volmondig zü hadden dien nacht by gelegenheid der kermis te Waddingiveen den bestolene die betohanken vai ontmoet en naar een hooiberg gebracht waar de man in slaap viel Atstoeo hebben IQ hen van zyo porlemonniie met ruim f 3 iahond en zyn stalen tabaksdoos beroofd Tagen elk der visr beklaagden werd drie aken gevangenisslrai gereqoireerd Men deali ona mede dak MaandagaTood in FEVILLETOX MOIV BIJOIJ OF VIJF DAGEN IX PAUIJS 9 Al dau jonge mannen schenen even bedaard en onbeiorgd alsof ar niels oBgewoona op til was Velen zagen er eöIIs trootyk en opgeruimd uit alsof er Tsn een of ander volksverssaak sprake was D za barricade ichgat mij ear eene demonstratie dan eeoe vardedigiDK te iöd merkte Akerstein aan terwijl bij dB sohoudeii ophalande de barnrade beao ouwda Hy had gelijk De barricade zag er inderdaad tamelijk awbk en onaohtiaam gebouwd uit Do maleriaten waren de gowone aanige omgeworpen rytuigan en straalateenen daarop Wanneer het oproer over eene milde hand te beschikken haeft dan spaart het telfs manbeUa niet Maar bet oproer was dien dag arm De barrioaden atryders forrwdan achter alles behalve sagat an vrcaa In de Bambutaaustraat mi ta ik utberadeuheid en op de place da la Bastille geestdrift Hier vond ik tan aiiiute jelatenhoid gelatenheid on Ie sterven TusaeheD de bkrricado en bet eene hoekhuia was eena opening soo breed dat maBsehan achter elkander loopande er door konden Men bad de gamaenschap met dan bpulovard niet willen stremmaa naar een kqite o soheoa leer grove slagboom die het centraal bnrean voor StolzescheStenosrapbn da leden der Nederlandsche Stenografeovereeniging StolzeWéry vergaderden ten einda eene afdeeling te vormen De oefeningen zullen voortaan in het centraal hureau worden gehouden Voorts bericht men nog dat de Ie luitenant der infauterie da heer C H Smets te a Gravenhage een curaas in de Btenographie systeem Stolze Wéry heelt geopend waaraan 18 officieren vau de administratieve dienst der Grenadiers en Jagers gelast werden doel te nemen Oe beer A de Goederen boekhouder te Tilburg heeft een uïtroerig adrea aan de Tweede Ksmer g zondeu waarin hy niteenzet dat by door een fout van een procureur een proces heeft verloren dat hy by den Raad van toezicht te Breda k u bnip bcRft konnen vinden dat by daarnr tegen dien procoreor procedeerende opnieuw tengevolge van een foutief opzetten van de actie is afgewezen en dat hy eiudelyk geen procureur meer kan vinden die hem ijn ministerie wilde verleenen Dit geval tot uitgangspunt aannemende dringt hy aan op wetawyzigtng vranrdoor de verplichte procnreuraatelting als in atryd met de Grondwet en srbadelyk voor de jiistiabelen worde afgeschaft en de rechtipraak der kantonrechters dia veel meer vertrouweu by t pobliek heeft dan die der rechtbanken ook met t oog op het bemiddelend optreden van dien rechter worde uitgebreid Iq plaata van de heratdiitke leeuwen arenden vatkftt en andere dieren welke vorsten aan elkaar vereereu beeft onze Regentes nu volgens Duitacbe bladen aan den sultan van Turkye een levenden witten poedel ten geschooke gegeven Bet dier orergebracht door da Pollux zou den 27d September in een plechtige aadientie door onzen gezant te Konstaotinopel peraooülyk aan den Grootan Heer zgn voorgesteld Zaterdagavond overleed plot eting te Nijmegen de adjudant onderofficier Bekenkamp van de Koloniale Reserve De arreatanteukamer der kolonialen ren7 ende aan Bekeokamp s woning iu de WaaU kazerne was met eeuige arrestanten gevuld eu dezen sohyneit den adjudant zoodanig be eedigd en geaard te hebben dat hy van rgt rnis ineenzakte en stierf nu opgeslagen was kon men wanneer men lulke verkoos latea neêrvaltau Wy Eagao veleo door deze smalle paasage in en uitgaan en nieuwsgierig om ta lien hoe het gei m pro viseerde fort zich aan den anderen kant lertoocde gitigon ook wij de straat in te meer daar oiaosand ons dit belette Goed en wel achter de barricade gekomen Ragen wij spoedig aene groote iurijpoort van een der boekbuizen tuuefaen welke de barricade opgeworpen wss Maar welke oogen zetten wü op toen wij de dochter van madame Davis de Schoone Mon bijou ge waar werden dia aan den eenen kaat van aene groote tafel stond welke aan den ingang van da poort geplaatst waa Op de tafel bevonden ziob aüartei ververichingea maar daar naast eeniga hoopen geweerpatronen benevena bundels lionen dia in een veldlazareth onmisbaar aren MoD bijou kenda ook mijn geleider Wij haddan beiden meer dan eenmaal te zamen ia de restauratie barer moeder bet ontbijt gebruikt 2ij had roearmalen met zijn zonderliog hoofddeksel en de breede puateo zijner laarzen den spot gedreven Maar de wijl da luitenant kolonel eoo hoffelÜk jegens dame was als men met uogetijkbaid zijn koo en zich daarbij in bel Franaoh kou uitdrukVsa als een gaboraa FranachosaD stond hij bysondar goed bij de tohoona Mon byou aaogMchraven en zij praatte gaarne nat ham Mon bjjoa sebeaa verbengd een paar van haas moeders kalaaten ta zien Wat hebt gy van daag voor ons tot ontbijt madamoiaalleP vroeg Akerstaia tarwijl hy op de scherpe patronen wae wat is dat voor een gerecht U lieveliDgagarecht moeiieur Ie oolonell antwoordde sjj Uohenda dea pommaa ea obomiaa Men meldt uit Amsterdam In het Paleie voor Volksvlyt xyn op dil oogenblik tusaoheo 7000 8000 werksUkeule diamantbewerkere in eene vergadering b eeii tarwyl nog honderden op bet plein verzameld zyc die geen plaats konden vioden Allen ontvingen by bat binnankomen een manifest van het comité waarin o a het volgende voorkomt Daar bet gebleken is dat op ditoogenblik da doorvoering vad het verplichte lidmaatschap langs den voorgenomen weg ondoenlyk ia zullen wy beproeven bet verplichte lidmaatichap in te voeren door eigen kracht in igen boezem dus zooder hulp of controle van anderen Te dien einde moet iedere baas het contract hieronder afgedrukt teekaneu en iedere knecht eu versteller bereid zyn zich aan de daarin vervatte bepalingen te onderwerpen t In art H verbiodan da bnzan zich ta zullen zyn leden van den A N D B of van de atdeeliDg diamantbewerhara van Patrimonium en verhindan zich tevena geen knechten of verstellers in dienst te namen dan die door vereen igi a gen als leden erkend worden Verschillende sprekers hebben het woord gevoerd of geren ts kennen bet alsnog te willen voereu V t stemming over de aannaming van het conti act zat dni eerat later bekend kunnen wordeo Men meldt uit Sappameer van 21 dezer Gisteren werd onder politiegeleide naar Wtnacbotan getransporteerd de wed M verdacht van kindermoord Na lang otitkonnen heeft deze weduwe moeder van 8 kinderen waarvan het oudste reeda 18 jaar eindelyk bekend dat zy het kind waarvau zy bevallen was armen en beenen afgesnedec in een schort gewikkeld en IQ het kanasi geworpen had Zy ia daa ook iu arrest geboudnn Op laat van den officier van justitie ia men hier aan bet dreggen Hoe eene werkstaking welke een tamelyk lang verloop heeft eene bloeiende industrie in eene stad in gevaar kan brengen blykt wel nit hetgeen men aan da Haarl Ot c mededeelt omtrent de gevpigen vau de strike der aigareomakers te Amsterdam De heer Juatua van Maurik die eene nieuwe fabriek in de Spuistraat liet bouwen heeft den verderen voortbouw voor een half jaar uitgesteld De heeren E Goulmy lar wier gebouw te koop itaal verplaataea hunne industrie naar Maaatrioht de heeren Van Oa Co varhnizen naar Deventer De firma s Gebra JacobaoB Co en B Berureian Jarela bonden op fUaar dia gü toch uwe vrieudan zeker nïat toedient sOh Doo Zij zijn voor onze vijanden en ze krijfcen ze gratis Maar waoaeer uwe vij ndoa ta kiesoh zijn on ze niet gratis willen habbeii maar in plaau daarvan atlas betalen en dat wel in nstara of mtt dezelfde mant waagt gy dan niet wat te veel door zoo dicht bij eeua barricade te ataaiiiV ffWat waag ik dan bierf vroaK Mon bijou Ik waag vaal meer op de halfricada irMaar mtjn hemel riep de goedbartige Akerstein uit gij £ uU toch niet van plan zijn zelve op de barricade plaats ts nemen F ffik ben er reeds sprak Mm bijou Waar mijn hart is daar zat de rest lOok wel zyn Maar still Hoort gij DietsP Hij ip aekt O mocht ds hoele wereld zyoe stem hooran wy hoorden eena welluidende stem ea spoedden ons da poort uit Wij Kagen nu op de barricade vlak bij de driekleurige vlag eeoa ryzige gaatalte net eene roodgeraite kiel i aan ea mat een hoed op mrt broeden rand en een rouden vader er op Hij leunde op een geweer met dubbelen loop Hü sprak saar de opene plaats toe ao dus met den rug naar ons toegekeerd Maar aan da g alte harkende ik Félix Damieo Hy deelde eigenlijk driiii orders uit De aerate Men noest iu da aaagransende haizeo gaan an da wapeaeo van de aationala gardes dia daar woondao weghalen want dan lafaard voegen geen wapenen I beelta hM Ken gezegde van aan Franscbman at ia bat nog soo kort geijjkt altijd eu awaapali net oea kaoop dia klappen kao te baaiaan Nog andere bedroa 0ad feiian zyn naar oanleïdiug der ataking voor d tot DB toe zoo welvarende sigareo iodualria in Amsterdam te conatatMreu Onlange bevonden zich een inwoner van Roermond met name H F au een ingetateaa dar gemaoota Venloo g i inaalyk in eane herberg ta Gennep Laatstgenoemde begou ar toen op te anoavaa dat Venloo wel da aar vao een koninklyk bezoek wus waardig ga kenrd en Roermond niet IH Rotrcondaaoar nam dit roo hoog op dat by d o Vanloooaar met aen bord op het hoofd aloeg Dit laatst werd weder door den officier van joatitia hy de Boaiche raohtbauk hoog opgenomen net het gevolg dat H B ziob voor dut ooHagia wegans mïahandeliog te varontwoorileo bod e daarom gaatrafk werd mat 10 dagen gavon geniastraf Zekere juffrouw dea Couraidrat e oe vrouw van G3 jaar hield ta Aauidrea by Parys eene ioricbtiog voor verwoarlooada kleine meitjea Zy werd in Juni wegena wanbetaling door den huiabeer uit bare woning gezet en trok zoo i ta ki D alleeB in k middelpunt der beaehaafde wereld gebeuren met een 60t l kinderen weg Men wiat een heelen tyd niet waar ze gebleven waa tot ze eindelyk ontdekt werd te Courberoge De vrouw was geheel zonder middelen en aiuurde da kindaren aU om te bedelen Bnittndien bleek dak zy nog 8 maanden atraf te goed bad wegens een v rdni teriog van 40 000 franea Varacbeidaiie kinderen waren verdveuen Een er van bad ze verkoobt aan aene ryhe dame te Parys De vrouw ia nn gearresteerd de politie Onderzoekt f Men achryfk aan het tU D c vZyo da geroohtan die in de laakske da w te Amaberdam de ronde doen waar dan het fiuancieele reanltaat der jongste wereldten toonatalliog voor hotel en raiaweseu evenals dat van zoo menige tantoonstalling weder tete o ratel land zfje ondanks de ouiatandigheid dat de booge prijzen van de premie loten niet behoeven ta worden nilgekeard daar verrew het grootste getal dezsr loten niet werd geplaatst Men Bpreekt van een niet onbelang ryk tekort zóó zelfa dat aan de laveranoiers van de voorwerpen der andere loterij nel een gouden zuil ter waarde van f 100 000 als hootdprys zou zyn voorgeatatd op de v rkooppryznn der voor die loterg aaoKekoobte De tweede De vrouwen in ieder huls moeten zich met pluksel en verbaudtinnen binnen da poort begeven want zij gelykan do angalaa daaiin dat alle lijden haar toekomt Da derde ea laatste Hij die niets met de zaak e maken heeft verwijdere ziob want bat is geen strijd on de overwmalng maar voor ew boginaat De godin der vrijheid bemint geen andara dan vrijwillige offers Hij spoedde zich weg die uiat dan moed heeft te sterven Kr behoort ook moed toe onder de verdrukking ta leven maar dat ia de moed dor lafoardal Ik zag versoheidanr niaooeo mat kielen aan ua iedern order zich naar verschillende kanteu haanspoedan Het waren de adjudsiiteo van dan aanvoardar dia de orders moesten ten nitvoar breegan Maar op hetzelfda oogeablik hoorde ik on nij keen iets Huilen eo kort daarop zag ik dria raketun van do barricade opgewurpen in da lucht stagen ea daar ontiiloffan Wat Van dit beteakenent vroeg Akerstein terwijl hü nijn arm vatte Hat ia ïf een afgeaprokeo signaal tusaobeu deze en de overige barricaden iu Parya uf men vorwacht oogenhtikkelijk eau aanval op dit punt Slit I ik bedrieg my niet Ik hoor in A verte ironnelaa Ah daar hebben wij bet begin Hat doffe gerommel dat als nit da aarde opstijgt komt van eena ontmoeting vao het volk en decavaltarie diadeboulevsrdamoetsohoon vagea Dus to laat voor ons om langs danzelfden weg dieo wü gekomaa zijn tarug te kaaren Wy moeten een anderen uitgang io deze straal zoeken om bier niet doodgeaohotea te worden