Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1895

Zaterdagmiddag was baar toestand reeds zóó dat toen een brievenbesteller een brief voorde 6rma bracht zg dien den chef uit de hand rukte met de woorden dat die brief voor haar was Het ergste vreezend liet de patroon toen de ouders vau het meisje wonende aan het Van der Werffpletn waarschuwen en des avonds van denzelfden dag nog moest de ongetakfcige naar het krankzinnigengesticht worden overgebracht Da aanlegkoateo ondeig an geen verandaring In het ootwerp bealuitl ia voorgesteld dat de exploitatiekosten znllén worden berekend volgens regels door de rU eering na overleg met Ged States te sUtlenL Ue Staten kunnen het jvoorschot opvorderbaar verklaren ingeval van niet naleving van een of meer der voorwaarqen terwgl het terstond opvorderbaar is bg staking dai exploitatie bg verkoop of overdracht van de Igu en bg naaating door het Rgk wordende in dit laatste geval bet voorschot alleen dan invorderbaar indien de Staat zich iu dak gevat niet geheel in de plaats der maatathappg stelt Door verplichte staking der ecploitatie wordt bet voorschot mede opvorderbaar Door de te stellen voorwaarden meeien G S dat het provinciaal belang betrokken bij goeden aanleg en goeden exploitatie vau de tgn en bg de terugbetaling van het renteloos voorschot verzekerd is 3o Da adressen strekkeqde om het viascbea met den zegen te verbiedecj Op grond vau een reeds vroeger overlegd rapport van den wetenscbappelijken adviseur in viachzakeu dr Hoek die ampel uiteengezet heeftj waarom de zegen ala viichtnig niet verboden moet worden vinden G S geen termen om voor t3 stellen tot wgziging ran het proviociaat reglement op de jacht eu viascberg in den verlangden zin over Voorts brengeu Ged Staten bg m vergadering in verzoeken om provinciaal subsidie voer wegverbetering in den polder Berkel idem in de kosten van vervanging der honten be acboeiiug langs de haven te Maassluis door een bataltuinur adres der commissie van toezicht op de rgksproefvelden in Zuid üoUand om eeu jaarlgkseh sabsidie rooritel van Ged Staten eener getdieeniug ter voldoening van De Nederlandsche Kamer van Koophandel te Louden heeft van de betrokken Briteche spoorweg maat chappy de mededeeliog outvangen dat zg voorloopig eiken Maandag en Vrgdag ia correspondentie met de dagbooten die Zoiidug en Donderdag uit Vlissingen vertrekken eitra treinen zal zenden om te zorgen dat htt vleeach uit Nederland tgdig de markt kan bereikeu mits er minstens 20 tonnen is Deze maatregel wordt genomen ais proef en zal alleen gehandhaafd worden als de hoeveelheden bet zendec vrto bgxondere treiiusn recht vaardigen hetgeen thans nog nauwelijks het geval is De Kamer van Koophandel voornoemd hoopt dat doï e concessie van di zijde der Britsche maatfchappij zal bijdragen tot verlevendiging van deu handel daar de betrokken afzenders 011 eiken waarborg hebben voor de tgdige aÜevering van hun product De geschorste gemeente ontrabger te Alk maar ia Zaterdagaroud te Groningen door de politie aangehouden Zondagmiddag kwam hg te Alkmaar aan hg werd onmiddellgk naar het Huis van bewaring overgeoracht Omtrent deze arrestatie deelt de N G C mede dat de gemeente ontvanger in het hotel Vernimmen werd aangehouden Hg had de politie op een dwaalspoor gebracht door zgn baard af te scheren ouder een valscheu naam te reizen en gedurende zgoe reis telkens op tuascheuNtations uit te stappen Hij had in Arnhem gelogeerd ouder den naam J C Hakker Te Grouingen echter liep hij in de val Aan geldswaarde werd slechts een betrekkelijk gering bedrag op hem bevonden doch ook een tiental gedeeltelijk gebruikte spoor weg kaartjes het kraokKionigenoutwerpbealuit tot het provinciaal subsidie aan gesticht te Endegeeat een herziening der bepaliugeti voorichiflen voor bet onderhoud der zee en rivierwaterkeerende dgken welke iu het gemeen waterstaatshetang van het eiland Vooroe en Putten bestaan en moeten worden onderhoudeii voorsteilen tot wgzigiog of vaststelling at polder reglementen adrea van het hoof Ibestnur der diereu bescherming betreffende hel bezigen van honden als trekdieren met adoaaaie adressen der afdeelingan Dordrecht en Leiden adres van het hoofdbestuur dar Holt Maats v landbouw om snbsidie voor de in 18 7 ter viering van het 50jarig bestaan te a Gravenhage te bonden nationale landbouwtehtoonstelling het adres van mr W Do k o s om lubsidie voor eeu zeehaven te Scheveningen De justitie nit Ueerenveeo it Maandag naar Steenwgk vertrokken wegens een vermoedeIgken doodalag die daar giepleegd zou zgn SulteDlandsch Overzlcbt Een groot aantal afgevaardigden woonden de opening der Franaohe Ivamer bg Ds voorzitter Brisson hield een tolrede op de troepen die deel uitmaken van de Msdagaacar ezpeditie De Kamer betuigde dooil langdurige toejaichin en hare instemming met deze lofrede De voorzitter kondigde daarop aan dat vela aanvragen voor interpaUiitien waren ingekomen De interpellatie over de werkstakin f te Carmaux werd op Dotjderdag bepaald en de zitting vervolgens opgehjeven Ook in den Senaat w rd aan de troepen op Madagascar lof toegezwfiaid door deu vicevoorzitter Challemet De laatste tegenstand van de magnaten tegen de kerkelgke staatkuiide van de liberate Hongaarsche regeering en tegen het Hnia vau il gebroken het Huis hieft raet 118 tegen 112 stemmen het Hoofdstuk uit de wet op de godsdienstvrgheid aangeuonjen en handelt over de cflofessieloozen Het was de vierde maal dat dit hoofdstak in het Quis van Magnaten werd ingediend nu vermeerderd met een aijtikel dat door de m oaten uit het thans reeds wet geworden wetsontwerp op de erkenning van de joden was geschrapt behelzende de vergnnuiug om van christen jood te worden Ferdinand Zichj trachtte dit artikel althans oog te weren maar de minister van eeredienstl Vlasi s verklaarde dat de rf eering daarop juist bgzonder esteld was omdat de gelgkheid van den joodachan godsdienst met andere in het ontwerp moet worden uitgedrukt Het airtikel werd daarop met 120 tegen 113 stemmJn aaugenomen Aan het laatste bedrgf an den atrijd ontbreekt nog maar een ding de bekrachtiging van den koning eo die zal niet oithlgven want Frana Jozef heeft zelf door nieuwe liberale magnaten te benoemen meegewerkt tot het auccea van het ministerie Banfij Het Ooateurgkache miniaterie heeft een gewichtig bealnit genomen Het heeft dan staat van beleg opfphe n die rnim twee jaren geleden den 12en éeptember 1893 te Pra werd afgekpndigd Deze maatregel wordt door de CzeobeB met onvarbolao instemming begroet Tevens heeft aartahertog Kart Lndwig die de installatie tgner dochter Maria Anaoziata De waterstanden op de Rgn zgn in de laatete dagen weer slechter in plaats van beter geworden üuizendea vaartuigen liggen met vollen last iu de verschillende havens wachtende op wassend water ten eiude naar de plaats hunner bestemming te worden gesleppt Gaan we met laag water den winter in dan zullen die schepen de vlnchthavens moeten opzoeken Breugt November daarentegen wator dao zullen öor de koude invalt al die vaartuigen toch niet de plaats hunner bestemming kunnen bereiken Daarbg komt nog dat wegens de ged elteIgke stremming der vaart vele afnemers van steenkolen zoowel in Nederland als aan den Boven Hga geen voorraad meer hebbeu van dat artikel Een gront aantal bestellingen zgn das te wacKten waarvan hot gevolg zal zijn enorme vrachtprijzen en aleepkosten daar de noodige scheepsruimte en sleepskracbt waarHchgnlgk zal ontbreken Voor eenigen tgd heeft bet dagblad De Amsterdaramerc gewezen op een sprookje dat telkens wordt oververteld doch dat toen niettemm een sprookje d w z niet waar ia en kwaad kan doen Dat sprookje is dat de weg van ieder van welken staud hg zg open staat om door noeste vlgt en eerlgkheid groot en geëerd te worden En er werd gewezen op Sbakeipaere die toen hg een jongen was de paarden voor den schouwburg he Londen zou hebbeu vastifehouden Oüi een scheUiug te verdienen eu toch t groote Shakespaere werd O Caiiova die een arme wees was en het Wliiterdleost 1895 1896 OOUDi ROTTIKDlB Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 1 84 18 85 18 S8 is ta I f 18 46 18 55 1 44 8 50 4 08 BOTTIIPA M G O n D A 8 51 10 18 11 50 18 80 0 i 40 f 7 10 88 lO SO 10 48 10 4 45 ODA nou l 7 80 8 85 8 8 9 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 99 8 54 9 54 11 1 M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 06 Z Zo w 7 68 5 11 18 18 49 08 8 19 10 15 Wb 8 7 9 8 11 87 1 01 5 80 8 88 10 87 H gi 8 18 9 18 9 87 10 Ó7 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 05 4 17 6 86 6 57 7 44 8 81 8 88 10 89 11 46 8 O l O 1 D TUCHT 9 05 10 19 10 67 19 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 9 81 10 51 11 46 1 80 8 08 GOUD k k M I 10 01 I IO S 11 06 1 Stopt ta Nootdorp LaidMhawlam as flieiawiik KraUwag an Hakandarp TOorv rpêa m t mb belangrgk ndnciie geiio g D te nemea £ rg geloofwaardig komt ons dit bericht niet Toor Die DeU Ct meldt dat het door de FlaftUnTireeaigiDg aldaar genomen besluit om een oommitsie te benoemen wier taik kst lou zijn middelen te beramen om dpn tabakfoog t ter Tor rkoming van orerproduciie te beperken tot geen reinltaat heeft geleid Het is de commissie gebleken dat wel het geroeïen algemeen was dat tegen orerproüectia moest wordeo gewaakt na ir niemand tot eenige conoesile bereid bleek De Tooriilter heeft daarop afffaiïen raa hat plan om mne tweede rergaderiog der rereenigiog tot nader orertag bgeen te roepen Da oogit van 1895 wordt weder i escbet op raim 190 000 pakken waaronder eohter in plaats ran 30 000 wel 70000 a 80 000 pakken plnkblad Dit soort btad is veel lichter in gewicht zoodat er meer sigaren mee knnnen gedekt worden Hafc blad rre ft dat de prodnetie de beBoefta zal orertrefien Te Weenen OTerleed dezer dagen merrouw Marie Mestier Schmidt Grüoner de eerste die een damesorkest stichtte Zjj was eene gorde Tioliite en hare io 1870 opgerichte i Wiener Damankapallec maakte reel opgang en rond natolgiag De onderw zer B Hoekstra nit het Friesohe dorp Rottam die door de HeerenveeDiohe rechtbank werd veroordeeld tot 6 jaar geVaugentsitraf eo voor 8 jaar ontzetting uit zyn ambt heeft tegen dst vonnis booger beroep aaogeteekend Ook de officier gaat in booger beroep De eisch was 4 jaar De burgemeester van YelseB te IJmoiden beeft Zaterdigmorgeu de directie der in aatiboaw zynde visscherihRVen en de aancemers de firma Volker en Bos aangezegd ditxijbet openbreken van den weg ter pleatse waar de dam doorgegraven moest worden oomiddellöb moesten staken Varder zallen ly den weg wpder begaanbaar moeteu maken en alle rersperringen wegnemen Men vreest dat de voltooiing van het werk dieutengeTolge vertraging zal ondervinden SteUn Generaftl 2e Kamw Zitting van Dinsdag 22 October 1895 In deaa zitting is aan de orde f esteld de interpellatie van den beer Van Limburg Stiruin over opslag van dynamiet op bet eiland Rozenburg De behandeling der Indische begrooting in verband met de tariefsheffing is begnnnpo De heereu Van Gennep Boot en Van Limborg Stirans betreardeu het dat byzondere politieke omstandigheden zelfe de voorbereiding van koloniale herrormingen oitsluiten Zg willen daarin berusten doch de beide eersten verklaarden niet te willeu meegaan mH eene verzwaring van lasten voorden lolauder voortTloeiende uit de tnriefsherzieninK Onze finau eieele toestand vordert zoodanige versterking van gewone middelen niet en voor buitengewone werken moet h i worden geleend Natnurlyke hulpbronnen van den bodem moeten ook geSxploiteerd worden De heer Van Limburg Stirum vroeg loorts wgtiging der artikelen 47 189 123 en 5ti van bet regaeringsn flemenk De heeren Bablmenn en Bastert hielden jfinanoieele beschouwingen om te bet ogen dit het niet aangaat de Nederlandncbe belastiugsoboldigen te drukken voor Indische uitgaren Serstgenoemdt verklaarde zich stellig tfgen tariefsrerhooging en kondigde het voornemen tan tot amendeering van bet hoofdstak tuitgaven in lDd € so 1 40 l il t f 01 t io t S7 08 1 0 14 80 00 7 6 7 M 7 8 7 tl 7 58 10 t ll 5 t t Gou4 fl MooidrwM Nia werVerk Oitpall Uolterdut 7 ttoUerdim üiipoll Hieuweilcerk Hnorinoht Qoud ioudi 5 86 87 7 55 8 09 8 91 Oiidiw 6 50 6 54 Woerd 5 69 7 03 8 18 o lltnaM 18 t 8 88 1 t f Nut ImiterduB 8 81 9 86 Houd S Autudui C 8t 8 14 Dti heer Gremer betoogde dat de financieele toeatand geen versterking der middelen noodig maakt daarontegeo kaanoQ z i de buitenbezittingen meer opleteren Tegen tan tarief verbooging rarklaarde hjj zich zich nltdrukkelijk evenals de heer Pynacker Hordijk Omtrent Atjeh vertrouwde de beer Gremer dat by krachtige voortzetting onzer t eowoordi e politiek onze iD Ioed gaandeweg zal tofoeraea De hper Van Vtgmeo hoopte en vertrouwde dat wg spoedig onze macht op Atjeb zollen kunneu iukrimpeu Te Brnisal bob eergisteren ean jonkman c met een jonge weduwe tronwen Tegen het uur van de huwelijksplechtigheid stonden voor het Htadhuis een groote volksoploop Het middelpunt vormden vroowen met een kind op deu aru die aan de omstanders vertelden dat tg allen do moederweelde ran den jeagdigen bruidegom hadden te danken Het pabliek werd door die confidenties zoo feroutwaardigd dat het besloot de zeven vrouwen en dezeven kinderen te wreken Toen bet bruidspaar de trappen van het stadhuis beiiteeg kon de politie de menigte nog t eobouden maar toen de twee ats getrouwden het stadhuis verlieteo werden zg en hun gezetschap bedolven onder een regen van pakjes cbrooiaatgeel De zeven verlaten vrouwen vuurden de wrekerit aan en het liep zoo hoog dat de politie een paar van deze naar het barbau moeit brengen terwyl het bruidspaar en de bruiloftsgasten een schuilplaats moesten zoeken io een herberg De jooggehnwde man c eindigt de tlndépeodance haar beschrgviog van het geval idie geheel bedolven waa onder lagen geel poeder heeft zich knuuen overtuigen dat een vadervrengde uit zoovele verschillende bronnen geput niet overeenkomt met de Brnsselsche zeden hoe toegefelgk ook t Vier Berlgnsche bierboishouders d e op den Sedandag hadden geitinmtueerd werden door de atcialiatieche vereeniging van bet lidmaatichap vervallen verklaard Twee andere bier huishouders die verontschuldigiugsn aanboden en beloofden hot nooit weer te zullen doen kwamen met een teret twüzing vrp Voor eenige weken heeft onder de gemeente Nittwer Amstel een zeer brutale inbraak plaats gehad dte thans eerst ontdekt is Io de Rastenburgeretraat is nl de NederlaudscheKennelmaatschappy gevestigd waarvan de directeur voor eeu vgftal weken met zjjue bonden naar het buitenland wits vertrokken De zorg van het gtibonw was aan den knecht opgedragen onder toezicht van den zwager van den directeur In dien tusschentgd kon de knecht ean betere betrekking krijgen die hg aannam Hg vertrok nadut hg de steutels had afgegeven Toen de directeur terugkwam kwam hg tot zguo verbazing tot de ontdekking dat de geheel kennel was leeggeploudert Het gebouw wifl vuu binneu totiial leeg Allei wat er in Hloud is weggesleept als gereedschappen bokken hekken emmers kettingen enz De directeur deed dadelgk de noodi e oasporingen Hem bleek al spoedig dat de diefstal op klaarlichten dug geschied was zoo brutaal mogelgk due Karren vol hadden de buren zien vertrekken Men begrgpt niet hoe het mogeiyk dat dit zonder eenigen argwaan heeft kunnen gebeuren Van een en ander is natuurlgk aangifte ge daan aan politie en justitie £ tm 30 jarige wiokeldochter uit een magaxgn aan de Ooodscbewagenstraat te Rotterdam had geruimen tgd geleden met iemand verkeering anugskuoopt welke verkeeriag echter voor enkele dagen verbroken werd De juffrouw trok zich dit heel erg aan en nieuwsgierig wat haar lot zoo zjjn zocht zg een kaartlegfter op die haar voorspelde dat zij binn m een paar dagen van baar gewezeu beuiiudeeen brief zoo ontvangen Die brief knam echter niet waardoor zg zich zoo opwond dat sg 1 c s on te malen en met de andere winkeljülTroiiwen af en toe niets dan wartaal sprak li O 10 17 10 7 47 18 81 9 40 lO H 10 14 11 01 U 0 11 16 11 84 9 88 10 11 8 07 8 18 DEN B 1 1 e 8 17 4 18 4 47 6 57 6 68 8 81 10 16 7 10 10 8 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 80 4 48 1 89 85 f 9 04 f T 1 R 1 U 18 10 t l8 fi ta S 48 lO U ii ao 8 81 4 88 4 47 Ö 8 SS brood dat hg kre watk en koeekbaar maakte om er zgn eerste beeldjea nit te vormen en hg is laler als beeldhouwer beroemd geworden Op George Stephenson diu als knaap de koeien van een boer hoedde en kg werd de beroemde ingenieur Zoo zonden wg werd er bggevoegd nit den tegen woordigen tijd ook nog mannen knnnen noemen die relveo of wier ouders van onder op bronnen en die door noesM vlgt en eerlgkheid groot en geëerd zgn geworden Nu er zgu zeker meer mannen Ie noemen dan Shakespeare wiens ouders overigens welgestelde lieden waren en Gaoova en Stephenson die ons personen herinneren in onaanzienlgke omntandighedeo te midden van armoede en oi benug zelfs geboren en groot gebracht en die groot werden en geëerd Bg welmeenende schrgvers als Samael Smitet vindt men ze opgenoemd en op hnn voorbeeld ter aanmoediging en opwekking gewezen En de vertaler heeft bg de namen van zulke voorbeelden uit het buitenland ook vaderlandsehe namen genoemd Niet hg die daartoe zich bepaalt vertelt een sprookje Maar wie er bgvoegt dat voor ieder van welken stand ook de weg opennlaat om te worden als zg vertelt daarmee wat niet anders dao een sprookje is En dan vervolgde de Amsterdammer Daar mogen enkele gUiale geesten zgn die zich den weg daartoe weteu te openen die de bindernissen weten weg te rnimen of ze weten te boven te komen velen van genialen aanleg vinden dien weg gestoten t gaan te gronde de ongunst der omstandigheden en boevelen daarvan zgn van maatschappelgke toestanden en verhoudingen het gevolg belet hen zich te wgden aan wat met hun aanleg strookte en doodt wat beloften voor de toekomst inhield MiRscbien meent men dat in de menscfaenmaatachappy hoe voortreffelgk wg haar oéa droomen mogen onvermgdelgk niet alle geniusaen van den boogsten rang tot bon recht kunnen komen Doch ook afgezien van de aigenlgke geniën ia het niet meer dan een sprookje dat voor elk van wat stand hg zij de weg zou openstaan om groot en geëerd te worden en dan nog wel door noeste vlgt en eerlgkheid Ook indien groote en geëerd wordt opgevat in een lageren zin dan waarin daarvan hg mannen als Shakespeare en Ganova en Stephenson sprake ia ook indien meu het streven daarin ontdoet van wat aan een jagen naar eer en roem kan doen denkeu ook indien men er eenvoudig in leest dat ieder die zich inspanning wil getroosten krachtens de diensten die hg aan de maattctiappg zon knnnen bewgzen opklimt op den maatsohappelgken ladder ook dan wordt die bewering van alle zgden door de werkelgkbeid weersproken Daar zgn menschen die zich verwonderlgk hebben weten op te werken Van niets be gonnen hebben zg zich een groot fortuin weten te vergaren En dikwgls geschiedde het met een vlugheid waarmee de ontwikkeling van hun geest en gemoed geen gelgken tred wiat te honden Men hoort verhalen van lieden die met den zak op den rug aankwamen en zich door een gelukkigen slag te slaan door een min of meer gewaagde speculatie ot door een bandigeo eet door partg te trekken van de omstandigheden een goede positie wisten te veroveren Scherpzinnigheid beleid geduld en volharding velerlei Toortreffelgke eigenschappen in één woord stelden hen in staat daartoe zich een w te banen Maar zgn er niet velen wien hei aan aoherpzinnigheid aan beleid en volharding niet haperde eu wien toch mislukte wat anderen gelukte omdat het bon tegenliep juist waar t anderen meeliep En wettigt daarom het succes van enkelen de optimistische opvatting die door ons sprookje gehnidigd wordt 7 68 7 69 8 06 8 13 8 88 8 48 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcli 8 S1 3 S8 8 44 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 58 1 59 8 06 8 18 87 11 18 10 04 t 10 11 0 OS 1 81 6 48 8 60 T 80 8 10 9 10 fl l7 97 8 84 6 41 6 47 8 58 4 80 10 18 0 10 87 U SO 8 05 9 4S 9 9 68 f 9 68 8 85 iq 08 5 B1 19 40 8 09 18 08 S S9 4 08 4 40 D BK H A A O GOOD A sHage 6 617 90 7 48 8 S0 9 88 9 4810 1111 8618 15 1 88 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 Ü8 7 68 9 88 Voorb 6 67 10 17 v l l 14 Z Zegw6 U M m m w w 10 88 1 66 r 88 9 68 Zev k 8ï 10 48 9 08 89 10 02 Gouda 88 7 60 8 18 9 9 66 10 1810 64 18 0518 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 8 60 8 28 10 18 Stopt te Bleiswük Kruiswer en Nootdorp LeidscliendaiB en Hekeadorp U T R K C H T G O U D A Utrecht 7 60 9 10 11 84 18 68 8 10 8 69 4 48 6 88 7 60 8 09 9 07 10 8 Woerden 8 11 10 88 11 61 r 4 18 6 68 9 88 10 54 Üadewater 8 19 10 81 w 4 84 w w w 9 36 Gottda 8 88 9 84 10 44 18 07 1 89 8 48 4 87 6 80 7 09 8 96 8 419 49 11 10 AM8TBBDA M e O U D A Amsterdam C St 8 9 10 10 48 8 88 4 10 6 18 7 4n 9 46 fïOHiU 7 99 9 04 10 14 18 18 8 88 6 90 7 46 8 49 liJO Stoppen ta Bleiawijk Kroiswag ca Nootdorp Leidaoheadam n Uakaadorp Daarenboven het jipreekt van noeste vlgt niet alleen maar vap eerlgkheid ook kannen allen die dus den weg tot fortuin zich ontaloten het verdra n dat die weg bg belder licht wordt overzien Zy mogen naast de gunat der omstandigheden en den slag om er gebruik van te maken aan eigen inspanning te danken hebban wat tg werden wat aal bg velen banner het antwoord moeten zgu indien men de vraag atelt of een hoog recht besef eo een teer gevoel Toor billgnheid hun eigen was Hebben zg zoo hoog kunnen opklimmen met een ongerept geweten en zOnder er bg in te boeten bun zedelgk karaktjer Zonder gebruik te maken van allerlei middelen en wegen die hoe zekerder succes zg beloven des te scherper vonnis vellen over onze maatscbappg en haar gangbare moraal Zoolang voor zoovelen in dit opzicht fijner bewerktnigd en kieskeuriger de weg gesloten bhjft of althans veel moeiInker ia te behouden Idie tot znlk maatscbappe gk welslagen moet voeren zoolang in ons sprookje een uiting vAn een lichtvaardig optimisoBS en klinkt er ii een zeker niet bedoelde maar niet te min vlglnende ironie Kn nog duidelgkeit is deze laatste er in te booten waooaer gij het opvat iu nog beperkter sin dan het zooals h t luidt ia bedoeld Beperkt het tot grootheid n eer komene maar tot een eenvoudige vervulling van zeer rechtmatige eischen die talent en wilskracht die vlgt en eerlgke bliohtsbetraohting mogen Itelleo Meent men inderdaad dat zg vOor ieder in eiken stand lis te vinden Zgn wg waarlijk aangekomen by de economische geIgkbeid de gelgkheiq niet van staat of van bezit aller minat van aanleg en peraoonlgkheid maar vau de voorwaarden enkel waarbg de vrge mededingingl meer dan een klank is en de strijd om het bestaan althans wordt gevoerd met gelgke apennn Wie dnrft het mooie gevleugelde woord uit de dagen van Napoleon dat ieder soldaat zgn maarschalkataf iu dein ransel draagt nog iu vollen ernst van toepassing verklaren Wie durft het vooral nog in zgn overdracbtelgken zm uitspreken voor dej zonen onzer ambiichtslieden en werklieden in de steden maar op het platteland vooral Uolaog niet de gelegenheid om onderwgs maar om voortgezet onderwgs onderwjjü in ambachtsscholen te ontvangen voor allen geopjend is Wie kan het waar maken waar vóór het groote meerendeel der aankomende burgers middelbaar en booger onderwga onbereikbaar is en daarmee alle betrekkingen en ambten aan wier vervalling de staat voorwaarden rerl iodt die alleen door dat onderwgs zgn te lerkrggeo Daar zal nog heel wat moeten geschieden v6or datgene wat blgkbaar ter goeder trouw iq ons sprookje wordt gewenaeht zal knnnen to vervuUiog treden Daar znlleo heel wat maatregelen moeten genomen worden heel wat TOOTOordeetden mceteu worden overwonnen die uit atandrerschil voortspruiten eu op grond van versohil van bezit worden gehandhaafd Ja zóo moBst hett zgn dat voor elk van wetk een stand hg zg de weg open atond om op den maatschappelijkeo ladder op te klimmen tot de hoogte waarop vlgt en eerlgke plichtsbetrachting gepaard i met aanl en talent hem zou kannen voeren Zoo moest het wezein dat voör ieder de we geëffend werd zooveel dit in menscbelgk vermogen en dus van iden 3taat en een meofcbelgke samenleving ts eischen is om te worden wat hg kan len der maatscbappg de diensten te bewgzeni die in zyn vermogen zijn voor ieder uit welken stand ook voor zoover er dan van verschillenden stand c nog zoo sprake zgn Daar wordt in oos sprookje een wensch uitgesprokau die te waardeeren m Maar wie het op de lippen neemt geeft sioh geen rekenschap van de sociale werkelgkbeid dia aan de vervuiling ervan io den weg staat Deze naderbg te komea haar zoo dicht mogelgk te naderen baar aan te brengen in vellen omgang dat atreven is het hart der democratische beweging in on n tgd Voor de aanstaande vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland zgu o a de volgende onderwerpen ter behandeling aangewezen als Io Subsidie aanvrage voor eene ambaobtateeksDicbool te Maassluis Qed Staten stellen voor een jaarlgkseh subsidie van f 100 te verleenen in te gaaa mei 1896 2o Ëen ontwerp besluit tot vaststelling van regelen omtrent de terugbetaling van het bg besluit van 20 Nov 1894 aan de Rotterdamache Tcamwegmaatachappy toegezegd renteloos voorschot nit de provinciale fondsen voor den aanleg van een atoomtramweg ter verbinding van de Hoekiche Waard met Rotterdam Uit de toelichting van Ged Staten blgkt dat boven de vroeger door de Maatscbappg beoogde richting langfl den dgk van de Ooit en Westzomerlanden van Beinenoord door de kom van Qoidachalkioord de voorkeur is grgeven aan ietwat aidelgker richting waardoor deoaderneming aan de veraobiilenda deelen van de Hoakacbe Waanl bet meeat ten goede komt als abdis van het adetlgke dameaklooatar te GradKhin bgwoonde ean bezoek gebnchtaan de Czech isch etnographisehe tentooaatelling te Praag Die bezoek aamenvallend met de opheffing van den staat van beleg heaft de bigde stemming der Ciwhen tot het toppunt gevoerd Zg knoopen er hooggespanoen verwachtingen aan vast en spreken openlgk de hoop nit dat keizer Kar Ladwig eena zal goedmaken wat keuar Fraoz Jozeph heeft nagelaten zich zal doen kronen tot koning van Bohème en hjj de beide kronen die zgn hoofd zullen sieren die van het onalhankeiy k koninkrgk der Czechen zal plaatsen van de dubbele kroon dus een tiara zat maken Doch dit ia toekomat muziekc eo het ware te weoachen dat se nooit wordt oitgevt erd Want de klokken die de herleving van bet koninkrijk Bohème autleu inluiden zullen de doodsklokken zijn voor de Oostenrgkscb Hongaarsche mou archie Voor bet oogenbtik kunnen de Bohemers zich verheugen in het feit dat zg hnn burgerlgke rechten hehbeo herkregen dat zy weder mogen vergaderen zonder politie toezicht dat de ontbonden vereenigingen weder geconstitueerd mogen worden dat de geschorste dagbladen weder mogen worden nitgegeven en dat de preventieve cenannr is opgeheven De keizerlijke fdaad die dezeJ ontnomen rechtsu teruggeeft is voor de Czechen het begin eener nieuwe periode van politieke vrgheid dia al brengt ze ook niet de zelfstandigheid toch reden tot bigdschap geeft Zgne majesteit Frans Jozef keizer van Oostenrijk apostolisch koning ran Hongarjje koning van Bohemen Dalmatic Gallieië enz enz ia wat meu een voedsterheer van volken zou kunnen noemen Hg verdient dezan paam n om bet aantal kronen dat bg draagi èa om de vaderlgke goedheid die bg betoont tegenover zgn onderdanen van verschillende nationaliteit In 1848 den troon bsklommea hshbende is hg thans 47 ji ren aan de regeering en dus na koniugiu Victoria de langst regeerende vorst in Kuropa Frans Jozef ta bgna altgd op bezoek uit hjj da verschillende volksstamn en die onder den sehepter van het Habsborgsehe Huis vereenigd zga Hg spreekt ze aan in hnn eigen taal onderhoudt zich met hen over hnn belangen en stelt zich op de hoogte van hun wenscben Overat wordt hg dan ook met groote harteIgkheid verwelkomd en toont men voor den 65 jarigen Souvereio een liefde die aan vereering grenst Joist dwirom zullen hem de ongeregeldheden te Agram in Croatië leed heb ben gedaao Niet dat de keizer het mikpunt der betoogingen waa hg werd integendeel met joichkreten overstelpt en zag overat tot zgn eer veraieringeu aangebracht triomn ogeu opgericht maar een kleine minderheid onder dd bevolking kon de gelegenheid u et laten roorbygaao om ouder het oog dea voraten aan haar nationaal bewastzgn een krachtige uiting te geven Plet bewind in Croatië wdl te voeren is een teer moeilgke taak die de Baous graaf Klinen Hedervary tot dusver met beleid had volbracht Het ia ditirom zoo moeilgk omdat de Croaten tnatsrechtelgk tot Hongarije beboorend steeds tegen het oppergezag der Hongaren protesteeren maar op hnn beurt zeer willekeurig omspringen met de Serviërs die in Croatia vrg tatrgk zgn Toch had de Banna tot nu tos de vele klippen op zgn weg weten te ontzeiIso en het bezoek van Frans Jozef voor het eerat in 26 jaren zou de bekroning wezen van t verdienatetgk beheer van den landvoogd Doch juist dut bezoek heeft de nationale hartatochten der Oroaten weer aan t ginten gebracht eu een opstootje van opgewonden studenten heeft ongelukkig zeker gewicht gekregen doordien mannen van invloed zelfs professorpu afgevaardigden en geeatelgkea vrg duidelijk hun instemming met die betoogingen hebben te kennen gegeven Een en ander beeft deu keizer blgkbaar teleurgesteld en gegriefd Croatië ia een mooi land dat in 1848 trouw gebleven en daardoor den sooverein dierbaar ia Maar het feit dat ook da r zelfs tgdena zgn betoek de nationaliteitenqaaestie zoo scherp ia ta vaorachgo getreden moet wel bezorgdheid bg hem hebbeo verwekt Hoe ui de monarchie bgeen zgn te honden ala hg de vader van zoovele volken zgn hoofd eens neerl Ken Servische vlag die op ean Serriiche kerk bg gelegenheid van bet heizerljik verbigf was uitgsstoken wg hebben bet kort vermeld waa het strooitje dat een balk zou worden Betoogingen werden gehouden vlaggen werden verDietd 7totdBt het opiienbtu end feit plaata had dat door een troep studenten aan dan voet van het standbeeld van Jellachicb een autodaféc werd aangericht met een Hongaarsche vlig Ëen aantal atudenten hebben zich ala medeplichtig aan deze demooatratie vrgwillig in hechtenis begeven In c geheel werden er ongeveer zeventig gearreateerd waarvan veertig t weer zjja vrggelateo Tegen de overigeu wordt de instructie nog voortgezet Zg tal waaraehgnlgk alecbis voor één honner tot een strenge straf leiden nam voor Stephan Uadics Deze werd raeda in 1893 tot dria maandea gevaogdois veroordeeld wegens boleediging van den Banna daarop toog hg naar Praag maar werd daar uitgezet op grond van strafbare Panalaviatiaobe woelingen Nu stond hg wadar aan t hoofd der Agramscha patriottan dodi tga atraf zal hg er niet voor ontloopen Om te doen blgken dat de ongeregeldbedeoi allermeest en vooroamelgk door de studeerenda jongelingschap werden bedreven beeft de bargerg van Agram het voornemen opgevat om in een groote meeting t geaameolgk de verklaring af te leggen dat zij geheel vreemd ia aan de schending van de Hongaarsche vlag vóór het meergenoemde ftacdbeeld Reeda hebben de atudenten te Budapest een luidkliokeud prote t gepubliceerd tegeo den hoon door de Croatische jongelingschap aan de Hongaarsche v a aangedaan Haar gedrag heet de jeugd eener beachaafde en ridderlgke natie onwaardig Dit tgn op aiobzell ooscbadelgka uitingen maar het jebearde heeft in geheel Hougarge kwaad bloed geteteo zal waaracbgnIgk in het parlement nog heftige tooneelen uitlokken WITTE EK GEKLEURDE GLAGt HANDSGHOENEN A van OS Az U T1II I KDK GOUDA Kleiweg E 7S 73o OOÜDA Beurs van Amsterdam lil OOTOBEB VOT kn ♦ loiV 1017 lotkoara lo v ia 847 i V 84 881 Vl jy 881 ♦ V 104 Va 881 114 4V loo Vi 61 80 848 lOl 67 1007 108 84 100 100 14 1 K81 81 10 Ml lil lil 1017 Vi 1867 87 c a 1017 mi Vii 101V 10 14l i 188 16 t l lOl a 7 10 877 1117 lO V 7V 167 III U8 I0 i 1017 14 ♦♦ Kbduuhd Can lied W 8 IV dito dito dito S dito dito dito S KoNGU Obl Qoudl IS81 8Si LtiuiiQuhrjjfing 18Q2 8t K OosTRNa Obt in papier 1868 6 dito in EÏlrer 1808 8 PoRTUOAL Obli m t ooupoD Q dito lickol auaiANU Obl Biononl 1811 i dito Omodi 1180 ditoligaothi lS8l 4 dito by Hop 188t 0 dito in goud leoD 1888 I dito dito dito 1884 8 SriNjl Farpet uskilld 1811 4 TuullJ Oepr CooT laan 1810 4 Uao loaning laria D Geo laaoioK ierie U ZuioAFa Hif obl 18 8 Ullioo Obl Buit Soh 1810 t VisnuiLi Obl 4 onbap 1881 sa Haiw L G Pr Lian aart 8 Nm Holl lJ 8poonr Hij aand Hij lot Kipl T Bu Bpw auid Nad lod Spoonregm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1811 dito I iTALia Spoorwl 188 8t A Iobl S 647 Zuid llal Sp mu A H obl S PoLm Waraohau Waanen aand 4 Edbu Or Suia Spw Mij obl 4 Balliiohe dito aand Faatoira dito aand 5 wang Dombr dito aand 8 Karak üli Azow gp kap obl 4 dito dito oblig 4 l s v 11 Amuu Cent Pao Sp Hti obl Ohio k North W pr 0 t aand dito dito Win St Felar obl 7 Denrar k Bio Gr Spm oart f a Illinoia Ceatral obl in good 4 Louiav fc NaahvitleCert T aand Mazioo N Spw My lahyp o 8 Miaa Kanna r 4 pat pref aand N York OnUrio k Weat aand dito FenQi Ohio oblig 8 Oragon Calif la hyp in goud 8 SI Paul Minn k ikanit obl 7 Un Pao Hoofdtiin oblig 8 dito dito Una Col Ie hyp O I Camada Can 8outb Cart T aand Vh C Rail k Nbt la h d a O Amatard Omnibua Mij aand Bottard TramvegMaatt aand Klu Stad Atoetardam aand S Btad Rotterdam aand 8 RlLOll Stad Anlwarponl887 l i IO iii Vi 1177 167V 401 U67 Stad Brunei 1888 10I h HoHO Theia Hegullr GeaailHh 4 OoaTlKK Staataleening 1880 8 K K Coat B Cr 1180 8 JPANJI Stad Madrid 1 1888 Nu Var Biia Hyp SpobI aarL iMgirwa i i1l iri