Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1895

No 6707 Vrijdag 35 Oetober 1895 348te Jaargang GoiMCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitrondering van Zon en Feestdaggen De prijs jier drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vMi 1 5 regeU è 50 Centen iedere regfel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd dan roadom de pet zyden linten aangebracht van verschillende breedte en kleur zoowel effen ala gebloemd doch zwart en wit worden nitgeatoten Ëlk lint ia een half el laag sons zit r aan de pet niet minder dan 100 el stj den lint ter waarde van twiotig gulden ea meer Hiermede is de versiering echter niet voltooid Achter op de linten worden van die rozen vaatgemaakt walke op verschillende plaataen de meisjes des zomers op de hoeden driven De bodem der pet wordt met dergelyke bloa nea versierd £ en klein plekje vooraan is nog opengelaten bier moet het getrokken nummer geplaatst worden Dai e veraierde pet krygen de lotelingen eerat op als zy van Haqaelt waar de loting gehon den wordt teruggekomen rijn aan de Lichtmis JiDgere zuajea f broertjes of buurkindaren brengen tegen dien tijd de veraieri e petten io blauwgeruite reitzakken daarheen en nemao dan de anders petten mee terug £ en lotelÏDg met zalk een versierde pet op is byna niet te berkeoDen De linteu haogunhem rondom het hootd tot op de aehouderi toodat alteen een klein gedeelte van bet aangezicht te z en ia A Dinsdagochtand zuo te Hnizom oy Leeuwarden een gereebtelykeverkooping plaatshebben Het gold een bedrij van drie galden Ofschoon Domela Nienweoboia Maandag iKtad ia bat Volksgeboow te Leeuwarden da zaak had besproken en er op de verkoopptaata veracheidene socialisten aanwezig warso liep de verkooping geregeld af Zes marechaussees en acht rykireldwachters waren te Hoizum gestationeerd Men heeft na vry nauwkeurige waarnemingtik den volgenden boogeu leeftyd kunnen vaststellen van sommige gewassen De olm kan 300 jaren ond warden de ahoro 516 de oranjeboom 000 de cjprea 800 ds olyfboom 800 de noteboom 900 de Ooaterscbe plataau 1000 de lindeboom 1100 de witte pijnboom 12 X de eik 1500 de ceder 2000 en de iep 3200 jaren In de tammen der hoornen heeft de bout vermeerdering plaats door een jaarlykichen aanwas die zich in een golyke laag nitspreidt over de orige laag De boomen groeien in de eerste tydperken veel sneller dan later by eenige vol wanen faeid Tosnoban het 20ite en het 30ste jaar groeit b v de eik bet snelst oud geworden ia die groei veel minder en zyn de bovengenoemde hoatlagen veel dunner dan aerst Om de lochkXia ziekenkamers te verbatann tandmeesters praktiieeren zijn nvei potsierlijk gekleed als degenen die potloodeo verkoupen Moiibgou s gelukkige icral waaraan Akentein s kostuum allen achgn van waarheid byzette redde ons van den beldeadood sooals Akerstain later menigmaal plaebt te zijgen Na een omweg van verscheidene uren gedurende welke wg op een afstand do geweren hoorden knallen en 4 kanonnen balderen kwamen wg gelukkig t huis en juist nog bij tgds want bg het invallen der duisternis warden de stratao waar meereodeela kandwerksliedea woonden door troepen te paard en te voet afgesloten Gedurende den gaiiichen avond en de eente helft van den nsobt hoorde men het gerau van den strijd ia de straten vooral in die welks in de richting der boulevards lagen Kerst na het middernachtsuur kwam voor een ieder de stilte van dea aacht maar de stilte van het graf was voor meoigeen reeds veel vroeger gekomen Parijs ia alles voor allen Het is h t vermaak voor de ligtiinnigea de roem voor den eerzuchtige het geluk voor degsoen die spaoaleeren Hat is eene atsd van suiker gelgk Ixinden eene stad van ateenen houtskool ia Maar wat men bet miust van Parga zon kuncen getooveu is dathet ookoene stad van tranen kan zgn Slechts bg ulttopdering onlmoftftlk des morgens na den vierden Deoember 4 ocilt t niet vochtig was vooral op de boale vardt a waar aaders alles wat aan nood en elleade riniix$ V erbaDnen is De bedelaar darft er sgn voet vi t zetten kg wa t het niet zgne kruk op kCf fijne asphalt te doen ne rkomen Het moge net ket overige Parga zgn sooals bet wil nuardebon ADVERTBNTIfiN Sociëteit Ons Genoegen Gomtniiiarissen der Sociëteit cOns Qenoeoeh bi ngea t r kennisse raa HB Leden ingevolge A rt 30 van bet S glement dat bg gelegenheid raa de Ie Aboanement TooneelToorstelling op DONDEBOAG den 24 OCTOBER 1895 de SOCIËTEIT van iles avond ZES WB af gesloten al tljn Namena het Beatnar F HERMAN Fz Stcretant Gouda 23 Oetober 1895 OpenlDare Verkoopingen te REEUWIJK ten orerflUan ran den te Oouda resideerenden Notaris O C FOBTÜIJN DROOGLBEVER op MAANDAG 28 OCTOBER 1895 desüiorgena te elf uren in de Herberg van K ÜooüBMBOKZBic te luipwijk raa No 1 Ben HUIS SCHUUR ERVEN TOIN en GROND op s Gravenbroek te ie u wi k afdeeling Stuipwijk Wijk E No 120 groot 3 aren 75 centiaren Terstond te aanraarden No 2 Een HUIS in twee gedeelten bewoond ERVEN en GROND op Ravensberg te Reeuwijk afdeeling Sluipwijk Wyk F No 8 en 9 groot 6 aren 60 centiaren Terstond te aan f aarden No 3 De onverdeelde belfl van een perceel TUINGROND liggende aU t vorige perceel groot 4 aren Terstond te aauvaardeD De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓör den verkoopdi van 10 tot 3 oren te bezichtigep Na afloop dezer verkoopïng zal in bet eerst genoemde perceel Wyk £ No i20 in topeiibaar om contant geld worden verkocht eeneii Inboedel aarbg BEDDEN en BEDDENGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Dea morgens voor de verkoopiug te zien Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaria FORTUIJN DBOOQLEEVER te Jouda Opeabare Vrijwillige Verkooping op DONDERDAG den 31 OCTOBER 1895 de middags ten 12 ure in het Koffiehuis ïHAaHOüiac op de Markt te Oouda ten overstaan van den Notaris J vim oub LEEDgN te Ouderhrlc ajd JJtêel Tan l t iks geteakend wyk R nummer 629 bevattende verschillende BOVEN en BENEDENKAMERS KEUKEN en verdere Gemakkan staande aan den Flnweelen Singel te iMt Bergplaats Tuin en Erf beleud noord en oost den Heer C LAFiBsa en zuid denzelfde en den Heer H J Ncdkb HOBST Kad Sectie A nr 1878 groot 4 Aren By monde verhuurd aan Mej de Wed J van Rijk voor ƒ 2 50 per week Te bezichtigen Maandag an Dinsdag vóór den verkoop van des middags 1 tot 4 uur Inlichtingen bg den Notaris Dames en Hinder ROKKEN BLOnSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz euz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN 4 MABKT 136 opsNBASE mmm te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DBOOOLEEVER op WOENSDAG 80 OCTOBER 1895 des morgens te 10 uren aan de tSouwmanswoning Wjjk S No 70 aan den Kleiweg in Bloemendaal tegenover de Oude Gonwe van 7 KOEIEJS waarvan 6 KALFKOEIEN en 1 VAARKOE BOUW en MELKGEREEDSCBAPPEN i ongeveer 20000 Kilo s best gewonnen HOOI een smalle en een breede SCHOUW en eenige MEUBELEN BEDDENGOED en HUIS Des morgens vóór de verkooping te zien BIJ VONNIS der Rechtbank is bepaald dat alle KACHELS moeten worden aangemaakt met de Amerlkaansche Houtvuurmaker Deze Vourmakers ontploffen niet en leveren geen gevaar op Het beste en goedkoopste adres is bij J van OU E Kleiweg No Gouda want daar kosten 2S0 stuks 40 Cent 30 10 Cent TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd Henbiedehet geluk de hand D prezen zUn door deu Staat etarandecrd lloofdprUa öoe uoo Hark Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen lau door de den SUnt Hamburg gewaarborgde grooto Ueldlolerg w atia seker 10 Millloen 981 720 Mark gewoQDen moeten wonlen Do priJMQ vao dete veel voordeel biedeode OoWlotorg die volgen het plan ileohU 112 000 loten bevat njn de volgende De hoogBte prije ie eventueel 600 000 Mark 6000 M 3000 M 8000 M 1000 M 400 M 300 M 46 prijieQ a 106 prezen a 826 prijzen a 822 prijzen a 1S26 prijzen a 20 prijzen ü 182prijl 200 160 M 88060 prijzen it 166 M 7990 pr i 184 100 98 M 744lprijz i69 48 80 M totaal 66 200 prijzen Premie van 300 000 M 1 pr s a 200 000 M Iprij i 100 000 M prijzen ii 76 000 M 1 prij il 70 000 M 1 prijs a 66 000 M 1 priji a 60 000 M 1 priji a 66 000 M 3 prijzen i 60 n00 M 1 priji a 40 000 M 8 prijien l 80 000 M 91prijien 10 000 M en worden deze in oenigo maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdpriji in de Ie klasse bedraagtMark 60 000 stijgt in do Je kl tot 66 000 M in do Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M io do 6e tol 70 000 M in deletot 76 000 M in de 7o toi 200 000 M enmet de premie van 300 000 M event lot 600 000 Iark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld koet een geheel origineel lot slechts Gnid 3 60 en half origineel lot sltoht öuld 1 76 oen kwart origineel lol slechts Guld 0 90 ledere deelnemer lo de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gohad hebbende trekking do ofBoietle trekkingalijst Trekkingsplan voorzien van hel Wapen Mat deu Staat die de prijs van de loten en de vordeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft versend ik op aanvrage gratis De uilbetaling on verzonding van de prijzen gesohledt door mij ilireot en prompt aan do winners on onder do strengste geheimhouding M ledere bestelling kan men eenvoudig l F per poatwissel opgeven Men wende liob dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaat hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tol 31 Oetober e k mei vertrouwen tot Joseph Heckscber Bankier en Wiisolkantoor in lUMBUUG Duitaohland Opeibare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notari i G C FORTUIJN DROOOLEEVER op DINSDAG 5 NOVEMBER 1895 des mprgens te 10 uren ten sterlbuize van de Wed BLOM aan den Wiuttrdijk Wyk Q No 110 van H Ralfkoeien 2P 2 KALVEEEÏÏ BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN een smalle SCHOUW enz Des morgens vóór de verkooping te zienNadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris rV AUerwege bekroond raat Eere Diploma a Gouden en Zilveren Medailles benevens Ecre Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eïposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiven Borsl BoDig Extract MEUANTHE UIT DB Machinale Fabriek DË HONIGBLO£M VAN II I van Scbaik Co gevestigd te Qravenhage Geen middel is ot kan worden a tgevonden welke de Melianthe overtreft bet is OHHEBROEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIVDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na bet gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenbagé MT Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt GoudaE H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Uoordrecht J C RATELAND Boikoop B V WIJK Oudewater FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ZN Cheoiiscbe Wasscherij VAM H OPPE HEIMEIt 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdi voor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven va alle Heerenen Dameegarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plache manteis veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en rolgens staat bewerkt Widens nitbreiding der fabriekea z n de prjjzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nïeuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in etne week Zeer Hette Gesteendrukte muzmTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zi WUraAITDEL VAN ALPHEN LEDEBOER XE BOTXMBDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Men biede hel geluk de band 500 000 Mark ftls boofdprys in het getakkigtt geval biedt de nieowBte groote Geldferloting die door de Ho e BaKeerinK raa Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Be Toordeetige ionchtiug rao het ntauire plan bestaat dasrm dat lo dea loop vao alechts weinige maanden in 7 rerlotiagen van 111 000 loten 0 3OO prijzen bedragende 10 981 720 Mark SprijtonaM SO OUO 21 prijzen a M 10 000 46 prezen a M 5 000 106 prijseoaM 3 000 826 prijzen M 2 000 82S prijzen a M 1 000 1326 prijzen a M 400 SSOSOprijz ttM 161 16690 pr a M 80Q 200 160 U4 100 96 fi9 42 80 ter volledige beslissiDg euübq komen daaronder sijn kapitale prezen fan eventueel 600 000 Mark bij uil nemend beid eohter 1 pnJH a M 300 000 l prijs a M 200 000 prijs a M 100 000 prijzen a M 75 0001 prijs aM 70 0001 prijs aM 65 000 l pKJ9 a M 00 000 l prijs aM 5 000 2 pryean o M 50 000 1 prijs ÜM 40 000 De pr strekkingen zgn rolgenf plaa raa ambtswege vastgesteld Voor de aanataande eerste prijatrukking dtzer groote door dea Staat gewaarborgde Geldvsrtoting kott geheel orig lot alechts Mark 6 of S 50 1 half n n n n u 1 76 I kwart n n l tegen inzending van het bedrag in baokpapier of per postwiaael Alle oommiasits worden onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid uitgarosrd en ieder apaler outraogt van ons de met het wapen van düo Staat voorziene Origiaeele Loten zalf ïn haudoD Bq iedere bestelling wordt het vereischU offiatealc plan waaruit ds verdealing der prijzen op de versohilleDde klaaaen ala ook de betreffuodo ioleggeldeo te vernamea Is gratis bijgevoegd en zendei w aaa onze Beguaatigars omtangevraagd u elke trekking de officieele lijsten De uitbeteling der prijzen fieaobiedt steeda prompt onder waarborg van dan Staat en kan door directe toezeadiog of ook aaar verkiezing dar üelanghebbeDden ta alle grootere plaataea van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijkfl prijzen hebben wij meermalen volgens oQloteale bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on e Begunattgers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 0üi euz Uet IS te voorzien dat b j deae op dea heohtsten grondslag gevestiigde onderneming van alle kanten op eeoe zeer werkzame daalneming bepaald kao worden gerekend cd verzoeken derhalve om alle oommiaaiea te kunnen uitvoeren de besteliingeQ zoo spoedig mogel k in elk geval voor den 31 OCTOBBB e k te doon toekomen KAUFMANN 8IM0N Bankiers en Geldwisselaars in HAMBL RG F S Hiermede danken wij voor bet vertrousren ona tot hioitoe geschoukeo en daar wy by het bflgia dor nieuwe verloting Ier deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid z n door ren attpte en neele bediening de tevradanfatid van onze gwerde Bcgunstige ri te verwerven 6000 8tuk8 mi d falliete massa eanar der eerste bmtaDlandaoh fabriekes over l nomeae loofeoaamde Leger Paarden Dekeas moeten tegen den ipotprijs van II 2 7S per stuk worden oitverkooht Daie iMkkt Oflslijtbare dekens zijn zM warv ala eaa pala ca 14UX190 uu froot dus het gaheele paard bedekkend m wol opgenaaid en 3 breede atreepen Toorta e n fclelae piirt witte wollene Slaap Dekena groot 140X190 cm wegens aeer kleine slechii door vaklai bemerkbare fouten in het weefsel atDgebodeti ad fi S SOperatuk Koiteii anders het dubbele Wf Duidelijk iMehraTen b a allin en warden MO 1m de TaMrrKad Mrekt itit n toeactiüfiitc raa hM h ed y sg of onder remboara yrotupi olt ceTMrd B Hnrwltz Mustrleht Croote staat Si eeiidi Sielpendiuk vu A BuxlKlH k Zoo BINNENLAND GOÖDA 24 October 1895 Da teekeDschool te Haastrecht ia weder onder leiding van den beer M den Oudsten van Ooada bagonnen zy telt 13 leerlingen wurvau 7 BJcb oei3nen in het kaadteekenen Vanwege da afdeeling Haaitrecht der Maatschappij tot Knt van t Algemeen maken 3 learlingeü kosteloos van dik onderwya gebraik In de giaterea gebonden openbare vergadering van den lUad van Statr afd voor de geacbilteu van beatnur werd o a rapport oitgebracbt in de volgende zaak Door Btaataraad mr Bober betreffend het beroep van den Raad der gemeente Hekendorp tegen de baaUssiDg van Gadep Staten dezer provincie van 1 JoH waarby goedkeuring is onthouden aan het besluit van dien Raad van 31 Mei te voreo toi Termiodering der jaarwedde van bet hoofd dpr openbare lagere school aldaar van f 1000 op f 850 De kon baalissiDg folgt later Hoe net het kerkgebouw der Ned Herv Qein te Nieowerkerk a d Jsel ar uitzag toch waren eea pa r inwocera van gedacbte dat het zoogenaamde bekje d i de opeo raimte om den predikiitoel wet wat opgeknapt diende t worden Daarom schonken zü tot dat doel een kleed Wie nu dat kleed zilt liggen zal moeten erkenoeo dat de schoonheid der kerk er door verhoogd ia Den gevers die onbekend wenacben ta blgven komt daarvoor de dank der gemeente toe Zondagavond omstreeks 9 nar bad er een begin van brand plaats in de paatorie der Ned Herv Gem l Raeawijk afd Sluipwyk De ganglamp welke zich bovao bet dearkozgn bevindt wat door eene nog onverklaarbare oorzaak van binnen aan het branden geraakt Het larapegUa en bet glazea ombnlael waarin liob de lamp bevindt sjprongen en weldra sloag de vlam aan het denrkozgn Daor da activiteit van den predikant die de tegenwoordigheid van geeat had onmiddeliyk de lamp naar bniten te atooten werd de pastorie voor verdere onheilen bewaard Kozgn en voordeor zgo echter zoodanig geblakerd dat ze opnieuw geverfd moeten worden £ en joDgen van negen jaren ging Zaterdagochtend naar de acbool te Zevonbaizen die esn half nor van zijne woning ia gelegen FEVILLETOX ï MON BIJOÜ OF VUP DAGEN I V PABUS 10 Op hetzelfde ooganbük stroomde door de smalle r ge bij de barricade eene menigte jonge manneo straal in dezelfde die wij paa daar buiten gezien hadden naar nu allen mot geweren in de hand Wg zagen boa zg zioh achter de barricade plaatsten eo het geweer daarop steunend op dea boulevard aaalegden Maar nog atond Damien daar met de driekleurige vlag Het is mij moeietgk m au mgna eigene gemoedsstemoHng op dit kritieke oogenblik te herinn rea Maar leker daoht ik aaa I onidas en zqae Bpartane toen zij zich tegenover Xerxes overmacht steldae toen ik voelde dat Akarslein mij opnieuw by d D arm vatte en ik door hem werd weggevoerd Wq hadden nog weiaig aofareden gedaan toen wij ons door veraobeideae mannen met kielen omringd zagen die ons nsgeloopen waren en ons nu staande hielden Het zonderiintra kostuum en bot krggabaftig uiterlyk van Akerstein hadden de aaadackt van de bar ricodchetden getrokken Gg zijt een militair e D Hongaar riepen zg ben toe waaracbyntgk om de hooge mats die hg dro tdie eenmaal hiar is blqft hier Fraakrgk Onderweg wilde hQ oitwyken voor een veloeipede maar wgl hy niet wist waar ze van daan kwam week hy den verkeerden kant nit ea kwam onder het wiel terecht De wielryder viel en trapte op het gezicht van bet ventje dat deerlyk bloedde oÜ de menigte schrammen op zijn gelaat De jongen giog naar huia en de wielryder verdween loo rad ala de wind Waarschynlyk waa deze overtoigd dat zyu onvoorzichtigheid de oorzaak van t ongeval waa Dinsdagmiddag waa een tcbitder aan de kap van bet Ceotraalatation te C trecht werkzaam en bad ptaata genoman op een zeer primitieve atellage beataande uit een horizontalen paal aan weerazyden met ringen aan een touwwerk bevestigd Onverwacht bleef het afbangeode touw dienende voor het open neerlaten van bedoeldeo werkmao haken aan een der waggona van eeo vertrekkenden trein en werd tevens medegevoerd waardoor tengevolge der hevige ODtfltane schommeling de horizontale paal plotseling aan eene zyde werd longernkt en de werkman van eene hoogte van ongeveer 30 meter naar beneden atortte voor dood werd opgenomen en ter verpleging naar bat gaatboia vervoerd Een later bericht meldt dat da man il overleden een vrouw en vier kinderen nalatende Dinadag was voor Schiedam de eerate lotiogadag voor de nationale militie I t gedrag van de loteliogeo waa van dien aard dat de dag ia omgegaan zouder dat men byoa heeft kounen bemerken dat het voor verscheidene joogelieden een der gewichtigste dagen bona levf na wai en waarop de en anders nog al geneigd ayn zich veracbilleode uittpattingeii te veroorloven Het lokaal voor de Ëvangeliïfttie op de Broersveat waar voor d lotelingen gelegeobeid waa ziob te verpoozen onder genot van melk koffie broodjai aigaren toespraken het zingen van liederen en muziek werd try goed bezocht Wanneer deze dag ook zoo voorbijgaat zollen deze dagen een voorbeeld stellen voor volgende jaren Dat de Staphorstera en Honveenache er een eigenaardige kleederdracbt op nahouden is algemeen bekend Minder bekend is echter de versiering van de petten der lotjong Da lotelingen Dagen te voren ïa men biermede reeda bezig Het is byna een wedstryd wia haar bet Kooist en het rykit versiert Aardig ziet zoo n pet er nit Uitgenomen een klein plekje vooraan wor en Hongarije zijn wapeubraed rs en de vrijhtiid is beider doel A ta barricade monsieur Ia weÊrwil van dese opwekkende toMpraak protesteerde Aksratein uit alle maoht Wg zijn geen Hongaren verklaarde hij wg zijn Zweden dat wil zeggen wg komen uit het Noorden Wij behoeven niet roor d Trijb id te Bterven zoolang wij dia in ona eigen land geoieteu kuanen Napoleon ia een verrader Hg vermoordt de vrgbeid riep men om ons been jïDat is niet onze schuld riep Akersl in hebt gg hem tot uw president benoemd dan moet gg ook de gevolgen dulden A la barricade a labamoadel aobreeuwdemen terwijl men mgn kiijgshafiigen landsman en ook mg aaovstie ofschoon ik er alles behalve krijgshaftig uitzag Doob eene hooge pet op had en de hemel weet boe het met ons aou afgeloopen tgn wanneer niet Mon bgoii ons uit de verlegenheid gered had Het waa ook tgd ant het geluid der trommels n het wapengekletter it r cavalterie werd hoe langer ho dmdelgkor vernomen Uez heeren zgn geen H aren getuigde Monbijoa ik ken beiden Hij me sgne hoog pel is een landentrekker Ik heb h im tfAirmalen op de Place de la Viotoire kiezen zien trekken d de andere ia zgn adsiatent Io weerwil vaa het kritieke in o zen toeatsAd moest ik glimlachen toen mijn krijgshaftige landsman tot kiezentrekker werd bevorderd bg die nog ge a m gelegenheid gehad bad om de tanden die bg kort geleden iageatikt had door andere te vervangen Degenen die op d opcnbure plaataa in Parga ala menge men gelyka deeleo tsrpenijin en karbolznur ouder elkaar en doe een theelepel daarvan in een of ander voorwerp dat boven een lamp b na tot het kookpunt gebracht wordt De lucht daarvan lal in da measte gevallen den zieke een zekere verlichting verschaffen terwgl aanitektlgke ziekten niaft soo licht verbreid worden De minister van finaneiJfn heeft aena nota ingezonden ter beaotwoonliag van het verslag der commiiaia van rapporteur Tea aanzien van het denkbeeld van een ovargangamaatregel om gemeenten die opcenten heffen op de par oneele belasting te vrywaren voor moeilijkheid welke het gevolg kan zyn van wyziging der bedr en waarover de opcenten worden geheven zegt de minister dat da tyd van iadiening van zoodanige wetielgk maatregel komt zoodra de nieuwe regeling der Perioneele belaating is tok stand gebracht Dan ook zal de r gaering beter dan voor dien tyd konnen aanwgzen van aar bat geld voor den overt angsmaatregel komt bü besparing door conreriie dan wet op andere w se Het bedrag dat in t gehae i noodig zal t n zal ook na vaatatelling der wet niet dadeljjk met joiatheid zyn te rauin Wat de grondalagen betreft naar welke en de wyze waarop de vergoedingen tullen worden berekend en oitgekeerd doet de miniat r opmarken dat de wet ileohks da grondelaKeo dar berekening kan aanwgzen en niet voor iedere gemeente bet bedrag der vergoeding behoeft ta noemen Hieruit volgt dat zonder bezwaar do wet kaa worden vastgeateld v66t dat de aanslagen 10 ieder gemeente bekend zyn De wet die de regeling maakt kan den minieiar opdri en voortoopige aitkeeringen in termgnen te doen zoodra ten aanzien vaa aena gemeanta gebleken ia dat tot nitkeering aanleiding beataat De min maent du dat eene regeling als door hem in zyn Memorie v Antwoord i i ngB efea is zonder bezwaar kan worden tot ataod gebracht Io aan afzonderlgk stuk zyn de wjjzigiogea aangegeven ia het oorspronkelgk wetsontwerp aangebriichk De achroafetoomboot Zuiderzee dia Maandagavond van Amsterdam vertrok naar Zwolle kon t enover Crk zyode de rela niet vardar vervolgen daar da krokaa gebroken waa Da van Zwolle komende echroefstoomboot IJtsal heeft de Zuiderzee op sleeptouw genomen eu naar Kampen gebracht van waar zy per bleepboot Iiala gistermiddag 12 nor te ZwoUa arrivaerdo levards maar de breede frordet tan Pargn moet altijd fonkelen evenals de sjerp van eea Indisch vorat van parelsB en edelsteenen sehiltert Maar zooala gezegd is op dan morgen vaa dan Sdan Deoember zag het ar ellendig mat don gordel uit bg acfaeen geheel uitgeplunderd Overal vernieling overal sporen van geweld en dood De hooge huizen waren letterlgk oventelpt door B kogelrrgen De groote openingen in de gevela der huizon toonden vaar de kanonkogela warvn iagegaan on bunoe verwoesting aaa t riekten a ia vele hutten waran d g tao zoo f oot dat men in de kamara kon zien Een menigte huizen stoadea als uilgeatorven Onder dea strgd van den voorgaaadon oaoht waren uit de dakvenstera sohotee op de Iraepen gelost zoo heette het en daarom waren de soldaten alle woningen binnengestormd an mannen vrouwen en kinderen met de bajonet doorstoken Men verhaalde dat nauwalgks een half uur geleden groote wagens voor deze buizen hadden stitgehoadan om hoepen Igkan weg te voeren Zooat men tiet bad de soldaat zgne volle kracht getond Bij de poort 3t Danii leverde de vemi Uaguoeht haar meeslarstuk Ken tal ran werklieden waa bozig met I ami oa harnoade op ta ruinen De beide hoekbuizen tnaaoben welk d i tieh bevoad lagm ia puin Het seheen dot hier bat middelpunt van d n etrijd geweeat was Da straatateenec in den omtrek waren meoat rood gekleurd men kon zien dat bat bloed daar ia stroomen gevloeid had Ik ug in d poort waar ik daags te vamn de sohoone Honbgou voor haar tafel nat verversehiogen a aomnaitie gezien had