Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1895

il M Zwaardere Jk NeordHollaDdsohe ƒ 23 28 Boter goede aanvoer handtl vlag Goehoter 1 40 a 1 60 Weihoter 1 16 1 80 p Kilo Ueen opruiming of uitverkoop doch gereg eld NIEUWE GOEDEEEN teg eii billijk en zeer concurreerende prijzen L van os Az OOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerdam sa OOTOBKB Vor k 101 1011 NiBSitiNO Crt N l W S ly dito dito dito S dito dito dito 8 HoNOtl Obl Ooudl 1881 88 IT LIR loubrgving 1888 81 S UoiTiNR Obl in ptpiw 1888 8 dito ia eilfir 1888 t PortuojlL Oblig mot coupon 3 dito licliot 9 KtjiULliD UU Biooenl 1814 4 dito Sm 1880 4 ditob Rotlii l88 4 dito bii Hop 1888 80 4 dito in Koud ieou 1888 6 dito dito dito 1884 8 apiNji Perpot loliuld 1881 4 To lu iepr Coni loon 1880 4 Uec lueaiog loria D Oeo loenin Hrio U ZnuArB Hip v obl 1881 8 Ullioo OU Buit Soh 1810 ViNUURLl Obl 4 onbep 1881 Alin U Lll OUiKitien 1818 8 KoTTUD M 9te l lMin 18 4 3 NlD N kU HicdtliV uud Anindib T b Mt M8o l n DouMutHh ppU dito Arnh Hypothoekb puidbr 4 üult M der Vontonl tand Gr Hyoolhookb p dbr 8l NTiderlandafllio bank aaad Ned lUndelmaatnh dito N W kP o Hjp b p ndbr t Rolt HjpolliMkb pandbr 8 l Utr Hypotlie kb dito 8 i OCTINR Oott HoDg bank aaad ElviL Uypothoekbtnk oandb 4 i Amemka Kquit hypoth paadb 5 Maiw L Cl Pr lien eert 8 Su HoU U 8poorw Uy aand Mij tot Bipl T 8t 8pw aand Ked Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 8 dito dito dito 1881 dito 8 lTiUl 8poopwl 1887 8 A lCobl 81 Zuidlul 8pwm A H obl 8 Poi 111 Waraohau Woenon aand 4 Ruil Or RuM Bpw Hii obl 4 Baliitobe dito aand Paitowa dito aand 8 IwaoR Dombr dito aand 8 Kink Cli Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Pap 8p U j obl 6 Chio k Korth W pf O t aadd d to dito Win 8t Peter obl ï Denver It Rio Or Spn oert T a Illinois Oeotral obl in goad 4 Louisv k KaikvitteOart v aand Moiioo N 8pw Mij lehyp o Miai Kaoae r 4 pot pref aand N ïorfOnUrio k Weat aand dito PeuM Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn fcManit obl 7 I o Pao Hoofdliln oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 8 UixaDa Can gouth Cert T aand l riH G Ballw kKaT leh d e O Amaterd Oninibua H aand Rotterd Tramareg Maata aand Nio 8ttd Anitterdam aand 8 8tad Rollerdam aand 8 IllLBll 8ta l Antwerponl 87 87 8tad Bruaeei 1880 8 HoNo Theiaa Regullr Geaellacb 4 lSI t OosTlNR StaaUleening 1880 t 118 K K Ooat B Or 1880 8 U7V Spttlji Stad Madrid 8 1888 41 Naii Var Iln llvp apoU eert 1181 loj 8SV ♦ V sT vl V 3 i y 104 ♦ It ii v ♦ lOO li BtO 4t 01 67 it 100 100 u v 8V S l lo v ita ii i i SI V lov 101 lOl Vu lOl l 10 UI ut li M ov lOlf 10 ill 19t 10 lOI l los lo 4 s z t 881 niV Wlnterdienst 1895 1896 AaiRevangeD 1 October TUd van Greenwich QOB Dl ROTTl Directe Spoorwegverbindingen met tiUlüA 8 06 40 BnrgerlUkenBtknd QEBORSN 20 Oct M ri Kliiabeth ouden B de Jong n W Daneoa 21 Eliiabetb Coraelia ooderi A Bsboaw eg E de Zeeuw 22 JohaDoi Eliubetb oudere A Puit en C Küdird Beroardui Janna oudera J Baorman en O tan Erkel OVERLEDEN 21 Oct B X Tan WerkheoTon 1 d 22 J M de Baan 21 j GEHUWD 23 Oct J Tan den Wl tenboer en C de Brniu J Matiaar tn J Visier Beanwllk aEBOBEN Bendrik ouden W Blok tl M Tan Donk Adrianoa ouden J de Jong tn M fan Leegwtn Dirkje ouder H Wtwog an J de Jong Behuwd A Tanüpangenan A dt Koning B 86 10 T S6 7 47 1 44 I B O 1 H 10 1 10 8 10 86 10 48 10 4 4S 8 68 8 68 10 06 8 88 4 08 DEN R tAS 7 4 OOVDl DEN B 1 AC Hlge 6 617 807 48 8 80 t 88 8 4810 1111 861S 161 88 8 448 68 8 48 4 16 6 17 8 08 Voort 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Z iw6 11 10 88 1 B6 8 88 Z T U 6 88 10 48 8 04 8 8 Onnd 6 88 7 60 8 18 9 66 10 1810 6418 06 18 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 8 60 Stopt l BUuwük Knuvi i Nootdorp LeidHkandam ra Hokndorp S T I O a T 0 O O D A 10 11 84 18 60 8 10 8 684 48 8 86 7 60 8 0 07 10 88 11 61 4 16 8 68 8 88 10 81 4 84 8 86 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 8 8 7 0 8 86 8 41 8 48 OoU 7 80 8 86 8 0 9 3710 80 10 60 18 18 18 881 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 4 88 8 64 8 64 11 Z y M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 6 01 10 06 Z ZeK t 66 11 18 18 4 6 08 8 18 10 16 Vootb 8 07 8 08 ft 11 87 l Ol 6 80 8 88 10 87 H g 8 18 8 18 8 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 87 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 8 t S 10 88 11 46 S O U B 1 B T 1 C H I Oo d 6 86 6 87 7 66 fcO 8 81 06 10 1 J0 B7 18 48 8 80 11 14 11 8 t SnO Bl 11 46 6 O V D 1 1 H i 10 01 10 67 11 06 1 9 84 iMSTIKDAIL eOüDA Amsterdam C at 8 9 10 lO ll M5 4 10 A 18 Ooaaa 7 19 9 04 10 14 19 99 S 39 I IO 7 48 Stoppen te Bleiaw k Krmiweg ca Kootdorp Leidaokeadaii en Hekeadorp Ik 9 44 11 19 sCf Kr l n Uia i d a Bl wyk K i H d Btat n 0 AerMi 2e Kahue Zitting o Wotnsdag 23 October 1895 De heer Vaa Limburg Btirum taterpellearde de Regeeriog orer de opalagpUate raa dyaamiei op Hozenbarg Hg constateerde dat er oorme hooTeelheden langs den HyQ worden Tatfoerd en de opilag op Roienbarg groot geraar oplevert Toor de Maaiatedeo te meer daar blgltt dat de voorwaarden roor dien opalag niet behoorlgk worden nageleefd Uy vraagt £ den minister dat koloeiale Terroer van dynamiet bekend ii en wat er waar ii Tftn de bewering ran de niet naleTing der roorwaarden of er een onderzoek ii ingesteld zot ja met welk reiultaat en of ditreeoltaat termen oplerert tot intrekking der rergunning De minister van Waterstaat constateerde het Terfoor van belaDgrjjke partüen dynamiet langt den llyn die echter op den etroom ia zeeechepen worden orergeladeu In de optUgplaat is zooveel niet volgens berichten vaa gisteren ligt daar thans 600 kilogram Het verToer ran dynamiet kau moeilgk verboden worden wal kan voor de veiligheid worden gewaakt en dit ia geschied bg wet bestuursmaatregel en instruclie Ook is het waar dat de concessionaris veer de opvlagpluta de maatregelen niet in alle deeleo naleeft Zoo geschiedt bg Toorbeeld bet verroer over den dam heen in plaats van door een opening in den dam Er wordt nu oaderKocht ot niet scherper voorwaarden kunnen worden opgelegd en daarom jaist is de sluiting niet bevolea Dit immers ion gevaar opleveren voor aankoraeDde dynamietiehepeo Op een desbetrefiende vraag van den heer Mees verklaarde de Minister bereid bet be Init van 1886 te herzien doch maakte beiwaar om de hoeveelheid dynamiet in aeeichepen te beperken daar dit bet gevaar voor de teheepvaart lou vermeerderen De heer Yan Limbarg Stirom verklaarde onvoldaan te zgn en eischte scherper toelicht op het naleven der bepalingen en alihana verbad van opslag gedurende den winter daar het gevaar voor ontploffing dan grooter is De Minister zag daarvoor geen aanleiding maar beloofde ook ernstig bet denkbeeld te zut en overwegen van den heer Mees om militair toelicht ait te oefenen Daarna werd het algemeen debat over de Indische bi rooting voortgezet De minister van Koloniën achtte Indië niet rgp voor deoen tralisatie een herziening van het regeeriogsreglement Keer omvangrgk en niet urgent versterking van de Indische inkomsten noodwendig daar de koffieoogst afneemt en do tin en andere inkomsten dalen terwgl de uitgaven der bnishoadiug iteede ryzeo In den verderen loop van zgo betoog deed de minister vooral uitkomen dat eene tariefsverhooging die noch de Indische bevolking noch de Nederlandnche industrie noemenswaard aal drokken koog noodig is ter bestrgding van belangrijke oitgaven in het naaste verschiet cooals opheffing van gedwongen cultuur in Menado en iSumatra t Westkust ontmonting van dniten opiomr gie reorganiaatie van het atelsel voor het gevangenisweien De minister burekeade verder dat einde 1896 het tekort tot 20 milUoen zal ga geitegan De heer Rutgers onderstennde de noodzakeIjjkheid eener versterking der middelen door het Urief Na republieken is het algemeen debat gesloten 8 40 8 47 8 64 8 01 l 6 67 6 08 6 1 8 84 6 80 7 88 7 88 7 8 7 48 7 88 1 10 B ll 6 86 1 88 Ooud 80 HioidnoM Nieiwnliwk r Giipdl Sotterdui 7 EUitteldui Cpella HieuwKkmk UoordnoU Ooudi Ouiew 6 60 6 64 Wo rdM8 6 7 08 8 18 UlmM 18 t ♦ f Nmr AtMtordMi 8 81 8 86 8 87 8 14 Goud nMndui O St De Kamer is bjj bat behandelen der artikelen tot onderaf deeling 18 van hoofdstuk II uitgaven in Indië gevorderd Over de regeling van den toestand der inlandsche Christenen op privaatrechtelgk gebied speciaal betreffende het hnwelgksrecht ii door den minister ene korte gedachtenwiieeliog gevoerd met de boeren Van Stirom Van Qeanep en Heemskerk Aangezien dit echter voorstellen der ataatlcommiiaie betreft die nog ia Nederland eo in IndiS overwogen moeten worden kan deze diseaasia onder de niet aotaeele geranschikt wordan In bet Haagsohe Bosch is gisternacht naby het pad dat de Laan van Nieaw Oost Indië Diet den Leidscben straatweg verbindt een man door vgf kerels op de meest grnwelyke wgze mishandeld De man is door voorbggaogers gevonden naar het Ziekenhais in den Haag ter verpleging overgebracht Men meldt uit Amsterdam In den middag werd weder een vergadering van slijpers en veritellere gehooden die door ongeveer 4000 personen werd bygewoond Ë n motie werd aangenomen yan den volgenden inbond De vergadering van brillantslypersknechten bril lant verstellers roosjesslüpersknechten en verstellers en kapslgpersknechteo en verstellers zich homogeen verklarende met al datgene wat is vervat in het contract voorgesteld door het hoofdcomitó bealoit den tienurigen arbeidsdag definitief op alle fabrieken in te voeren bet aan elke fabriek overlatende de regeling van den schaftgd te bepalen Verder beiloiten alten mede te werken aan de uitvoering van de betlniten door de organisatie genomen op het oogenblik dat bet boofdcomité den t d daartoe gekomen achtc Ueze motie werd tavena beschouwd als epu wenk oor de werklieden die morgen op de fabrieken afrooderlgk over den tienurigen of elfurigen arbeidstyd zullen stemmen Men weet dat de heer A F de Sarornin Lohman op cSeinpost in zijne hoedanigheid van hoogleeraar aan de Gereformeerde Universiteit in staat van bescholdiging werd gesteld wegens ketterHcbe leerstellingen ïn den etrgd met de Gereformeerde leer Thana blijkt in een der büofdpnnten van de atinklacbt te ign dat de hoogleeraar in stryd met Genesis IX ve ti gezegd heeft dat bet niet vaststaat dat God de doodstraf voor alle volken in alle tgdeo zon hebben vastgesteld Ter verdediging van zgne zuiverheid in de leer voert nu de heer Lohman aan dat dr Enyper zelf ter wille van den Utrechtachen oud hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid de Geer van Jotfaas die ateeds a1s goed aniirevolotionoair en geloovig Gereformeerd erkend is art 13 van cOns programs aid ns redigeerde deBooods door de dootstraf waartoe hetreeht in beginsel aan de overheid toekomt hetgeen iets geheel andera is dan dat de verplichting daartoe baar ia opgelegd In het N V d D herinnert nn prof Nioawenhaia te Groningen dat de rede des beeren Lohman waarop bij zich beriep en waaruit toen weer de aanklacht ia voortgevloeid gehouden is in de Kamerzitting van 26 Odu 1880 Koodat bedoeld gevoelen omtrent oe doodstraf reeds bekend de Vrye Uoiversiteii benoemd werd Depoietteg nataande werd hem in 1884 het onderwys in staats en strafrecht aan die universiteit opgedragen cïndten zegt de heer N dexe zgne meaning in atryd zon 7yn met het Gereformeerde beginsel heeft het bestuur dier universiteit een op dat pont niet Gereformeerde met dat onderwjjs belast en dat wel op dringend aanzoek van dr Koyper f Dat het bygeloof de wereld nog niet uit is kau blgken uit het volgende dat de Arnh Ct f vermeldt Nu de loting ophanden is vervoegde zieh eene vouw by bare vriendin om een naald Vaarmede een doodskleed waa gemaakt Kon z i aulk een naald bekomen en haren jongen die in de kleeren doen zonder dat deze het bemerkte dan zon by een hoog nummer trekken en volgens haar wensch vry zgn Ëen even ernstig als merkwaardig spoorwegongelok bad Dinsdagmiddag te Parijs plaats Ëen Boeltrein nit Granville die 4 nur 20 min aan h t btaiion Montparnasse arriveerde liep met een anelheid van 66 kilometer per uur door daar de WeBtinghonae reai niet werkte verpletterde de stootbalken verhrgtelde een 18 08 18 86 18 83 18 8 18 46 18 66 ROTT 8 61 10 17 11 18 4 10 86 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 8 68 10 11 8 18 8 07 8 17 4 18 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18 T l 10 88 8 S4 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 6 86 f 8 04 f 8 87 8 46 8 08 1 80 I T 1 1 H 18 10 1 18 8 88 8 48 10 14 11 80 4 47 8 8 81 4 86 8 65 dikken moor van het station en stortte van een hoogte van 10 meter op de place de Rennes Gelukkig brak door een toeval de koppeling die den tender met het acbterate gedeelte vaAidfla trein beataaode uit twee goederenwaggona een postwagen en twaalf rytnigen eerste en tweede klasse verbood zoodat dit gedeelte op de rails bleef Met een ontzettend geraas van vallende stfenen eu klompen gzer stortten de locomotief en de tender op het plein vóór bet station neer Ëen dagbladkiosk vóór het station werd door een brok van den muur verbrgzeld en de verkoopster de STjarige juffrouw Aignillard die met haar man stond te praten was onmiddellgk een Igk Haar man viel bewusteloos neer doch werd ongedeerd opgenomen De arme vronw laat twee zeer jeugdige kinderen ua De reizigers die gillende van angst oit den trein sprongen hadden slechte een zwareo scbok gevoeld en enkelen hunner bekwamen onbeduidende knenzingen De machiniet eu de stoker die vóór de botsing van de machine waren afgesprongen verklaarden dat ziJ op 600 meter óór het station de vaart van den trein trachtten te vernttndereo waarbg het hun bleek dat het remtoestel niet werkte De stoom werd afgesloten en al het mogelyke iu bet werk gesteld om de machine te stoppen De vaart waa echter zóó groot dat alle pogingen nutteloos bleken De tramweg en oranibuspaarden die vóór het strtioo stonden sloegen van echrik op hol en slechts met de grootste moeite gelukte het ze ondanks de ontzettende verwarring op het plein op te vnogen Talrijke nieowgierigen verdringen zich op de place de Rennes om de verwoestioK te zien Des avonds werd door de pompiers biJ toortslicht gewerkt om de zwaar boschadigde machine te verwgdereu welke zware arbeid eenige dagen in beslag znl nemen daar de locomotief diep in den grond gedrongen ia In de vorige week heeft te Amsterdam de Vereentgiüg van viaiteerende ambtenaren c verificateors kommiesen adapirantveiifica tesrs hare jaarlykache algemaene vergadering gehouden De vergadering was een paar maanden uitgesteld met bet oog op de invoering van de nieuwe wel op de beffing der invoerrechten Van de verschillende atandplaatsen des Rgks waren 36 leden opgekomen Van geen enkele zyde werd naar De Fiscus mededeelt over da tenuitvoerlegging of nakoming der nieuwe bepalingen bezwaar geopperd Algemeen was men het eens dat het beoaden o gssy stee m bad afgedaan Dit was om administratieve redenen voor de veriQcateurs ook niet meer goed te keuren Over een belaogrgk pant werd slechts kort gediscussieerd namelijk over hel nadeel dat wordt geleden nn aHe voordeelen uit benaderingen voortvloeiende geheel ophouden Het bestonr der vereetiigiog kon n l mededeelen dat door bet hootdbeatuur aan het departement van financiën was te kennen gegeven dat zeker daarvoor vergoeding zou worden gegeven al was nog niet te zeggen op welke wgze dit geschieden zei Vóór de oude l ger nniformen worden dikwgls nog goede prgzen gemaakt door handelsfirma s op Afrika die deze kleediogstokken opkoopen ten dienste van den ruithaadel met de negers De negers brengen daarvoor met karavanen naar de kustplaatsen uit de binnenlanden van Afrika palmpitten ivoren slagtanden van olifanten enz rZKOA H 8 88 8 44 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 8 80 1 48 1 68 1 69 8 06 8 18 1 80 8 10 6 48 8 60 8 60 4 08 S O D D 1 11 60 18 80 9 0 18 08 U 40 Utnokt 7 60 Woardra 8 11 Oudonter 8 1 Oondl 8 88 Zoo deelt men oit bet Congo gebied mede dat aldaar de oade uniformen der rydeude artillerie uit Arnhem de beroemde gele rgdeis zeer in trek zyo voornamelyk bg de negerprioseo De veelklenrige nitmonstering dezer uniform boeit natuurlgk hunne oogenen werkt verblindend op de oogen der onderdanen Meer bescheiden negers stelten zich tevreden met een oude uniform van den Loodensehen politieagent waarop zelfa het wapennnmmer nog prgkt In een der Pargacbe bladen vanden wg de volgende aardigheid Ik zat alteen op het terroa vae een koffiehoia op den boolevard Montmartre Van verre zag ik Friponand hwgzaam naderkomen Friponaud is een heel achrandero jongen maar hg is niet zeer delicaat Ik hoopte dus maar dat hg voorbg soa gaan zonder mg te zien ik draaide hemden rag toe en keek naar de rookwolken van mgne sigaar Fripooaud s schreden klonken al laider en laider en reeds was hg dicht bij ng Ofschoon een vlieg op mgn nens mg vreeseIgk kittelde bleef ik onbeweeglgk zitten en hield den adem in ik keek aleof ik op een misdaad betrapt werd Zoo waarde Prairal riep Friponand vroolgk en klopte mjj met de hand op den sehooder want hg had my natnarlijk herkend Ik draaide mg om zag hem vroolgk aan en zonder de minste verbazing te bniohnlen zeide ik met eene kalme stem Zoo Friponand ben Jü het Ja ik ben het In hoe lang heb ik jeniet gezien Friponand had myoe hand gegrepen en schudde haar met beide handen Hg scheen zoo gelakig mg weer eend te zien dat mgn tegenzin voor hem verdween Het is beter dacht ik een kwartier met een gezelligen achavo t door te brengen dan twintig jaren met een achaapskop te huizen Wat zal je gebruiken Friponand Dat ie mg hetzelfde Ëen paar aandwiches en een cognacje dan Je bent dik geworden Ja vuel te dik Je moet gaan fietsrgden Ik wacht maar op eene goede gelagenheid Rydt jg veel Tamelyk Je hebt een prachtige machine Friponand was opgestaan en beschouwde met kennerablik het rijwiel dat aan den kant van het trottoir stond Prachtige constructie een heel nienw model Ik ken het systeem Ata je er onderweg een ongeluk mee hebt pomp je de banden op zonder ze van het wiel te nemen Dat is erg praktisch Ja zeker Mag ik even vroeg Friponand metignlinkervoet op een trapper en met Uet rechterbeen reedi op het zadel Doe maar alsof je thnis waart Friponand draaide zich voorzichtig om en reed door de stoelen en banken en verder het hek uit Ëen heeriyke fiets 1 riep hg nog toenhiJ voor de laatste maal voorbg het bek kwam Dat waren zijne laatste woorden Hij verdween in de dnisternia die joist begon te vallen Ën sedert bjJ is nu reeds een jaar weg heb ik Friponaud niet meer gezien Zooals ik zei hg is een zeer aardige snaak maar niet erg delicaat Want even goed had dat rijwiel van myc knnnen wezen In ons bericht van gisteren aangaande Sto ze wéry a Stenographie melden wg dat door Luit C H Suets te a Qravenhage een cursus werd gehouden waaraan 18 officieren deel nemen Dit moet zyn 18 onderofficieren behooi eude tot het adminiitratievo Kader c 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 88 8 48 7 68 7 6 8 08 8 13 8 88 8 48 8 08 6 81 10 8 68 4 80 6 17 7 6 84 6 41 8 47 8 86 4 40 60C D A 7 68 MH f V 9 B8 lO OS 8 28 lO lS 10 84 10 64 y 4 8 4 De stad Avignon is zooals men weet voornemens het paleis van den Paus te doea herstellen uu het gebouw den Heiligen Vader ten geschenke aan te bieden men hoopt dat het conclave dan in dit paleis gehouden zon worden Ëen deputatie Ül den Paos had gepolst over dit plan ontving ten antwoord dat de Paus bet geschenk zon aannemen wanneer het hem door de Regeering langs diplomatieken weg werd aangeboden In het Franaeha departement Arras beeft men zoo ontzettend veel laat van reldmuïzen en ratten dat verscheidene gemeenten zich wenden tot het iostitnot Paatear dat reeds in Australië een gooden naam maakte met de aitroeiing van de overgroote massa s wilde koogneo teneinde van deze plaag te worden verlost Dr Danys van gemeld instituut begaf zich naar het bedreigde departement en trooide op verscheidene velden met typbnibacilleu bezwangerde stokken Jirood waardoor onder de knaagdiartjea eene geweldige typbasepidemio uitbrak waarvan de uitstekende re ulta ten reeds zeer dnidelgk te bespeuren zgn Zooals gemeld is weigerden te Leiden de aigarenmakers van den heer Greeve te werken wyl men meende dat hij voor AmBberdamsche fabrikanten werkte en dus d werkstakera dier fabrikanten op die wiJze t enwerkte Nadat de staking eenigen tgd bul geduurd is de Sigarenmakersbond bg den heer G gekomen en verzocht hem zgne werklieden weer aan te nemen De heer G wilde er zes hebben masr werd gedwongen alU vaste negen arbeiders te nemen hetgeen geschiedde Nu verkeert men weer in de onderstelling dat er voor Amsterdamache fabrikanten gewerkt wordt hetgeen volgens verklaring van den heer Greeve niet waar ia hg werkt alleen voor Amsterdamsche winkels dio atioos vaa hem kregen niet voor fabrikanten waarom de Bond eene wacht heeft geplaatst om na te gaan van waar het een en ander voor de fabriek komt en waarheen bet uit de fabriek gaat Gisterafood is een lid van den Bond bg den heer G geweeit om den toestand te bespreken deze verklaarde dat hg uiet voor du aUkaDde fabrikanten werkte De Bond wilde gaarne de wacht laten inrukken maar schgnt de woordeu vau den heer G niet te vertrouwen Tot op ditoogenblik wordt nog uiet gestaakt Ëena vertegenwoordiging nit de ontevreden exposanten ter Wereldtooostelling heeft giitarmorgen gehoor gekregen bg den burgemeester ala eerevoorzitter van bet Uitvoereud Comité om hem de grieven dier exposanten voor te l gen De Burgemeester ontving de deputatie zeer welwillend het resultaat van het onderhond wordt voorloopig nog niet bekend gemsakt Voorgevoelens Eenige dagen geleden ontving een werkmanagezin te Mons en Baroeal hg Rgasel de treurige tydiug dat de zoon die by het 40e bataljon jagera te voet als soldaat diende in den nacht van 5 op 6 September jl in bet hoapitasl te Soberbieville was overleden Op denzelfden datum had de moeder van den armen jongen man eén verschrikkelyk visioen gehad Weenende was zg wakker geworden eu snikkend deelde zg baar tchtgeaoot mede dat ag in haar droom haar zoon had zien sterven Kom kom had de man een flink werkman aan de fabriek van Fives gezegd wiegelooft er no aan droomen Onze jooged iszoo sterk als een paard nooit ia hg ziek geweest Ik geef je de verzekering dat hg zalterogkomeo Neen nsen ik heb het maar tl te doidelyk gezien Terwgl hg stierf riep hy moeder moeder O ik boor het nog mgn arme Lonis nooit nooit zal ik hemterogzieu I Ën de arme moeder vielinzwgm Den volgenden dag reeds schreef men aan den soldaat Dagen en weken gingen voorbg eiudtlgk kwam de noodlottige tgding Toen men de data vergolesk kreeg men de overtuiging dat de arme moeder op hetzelfde tjjdstip van het overlgden baars zoons zijn dood bad gezien Waar da zweep de baaa ia helpen haver noeb hooi Geen paard wordt er oud geen vee wordt r vet Ieder degelgke boer weet dat de zweep niatnoodig it Ëen vriendelgk woord brengtgemakkelgker een voer hooi binnen dan vierpaarden De Chineezen slaan de dieren welke lü tot arbeid gebroiken nooit Ëen raoilesel in handen van een vreemdeling onbruikbaar en gevaarlgk ia hy een Chineer roatig en ge willig hy luistert naar zyn roepen alleen en een lichte trek aan den teugel ia voldoende om het dier rechts of links te doen wenden en t blijft op goede en slechte wegen zyn vlaggen gang behonden Ook in bergachtige atreken van Beiaren en Zwitserland behandelt men de hoiidieren zaeht en vriendelük Ze zyn daar dan ook volgzamer dan elders Geen harder hoedt zyo ree met de zweep Toch ia het volgzaam en gewillig Ook in Noord Doitachland ziet men tegen de melktyd de eene koe na de andere naar den melker ot melkster gaan Geen acbreenwen of slaan i daar noodig enkele Triendelgke woorden zyn voldoeode ËB by paarden Op de AlpeopaseeD worden da meest vermoeiende diensten sender zweep verricht Te Amsterdam is naar het Wilhelminagaslhuis vervoerd een lentooostetlinga beambte die op bet tentoonstelliga terrein aldaar van een trap was gevallen en daardoor het linkerbeen had gebroken BulteBlftodsch Overzicht Er schijnt te Parijs een nieow ZuiderspoorVregschandaal en Panamasohandaal op til te zyn In de cooloirs der Kamer circuleerde een afschrift vnn een expert Flory welke Ijjst de namon bevat van de Parlementsleden die in zake den Zuiderspoorweg zyn omgekocht Daarop komen voor 2 leratoren en 5 afgevaardigden waaronder 3 ex mioistera en ook de voorzitter van den algemeenen raad van het de partement Var deze ontving van baren De Reinach 25 000 fr Da Parysche afgevaardigde Honauet zal de ofTicieele openbaarmaking van deze lijat verlangen Ook circuleert er een nieuwe PauamaIgst waarop ongeveer 70 namen van senatoren en afgevaardigden stain Da Frauache Kamer beeft zich bepaald tot het aanhooren en toejuichen eener patriotiache redevoering van den voorzitter den heer Briason waarin deze hulde bracht aan le8 fila héroïqiWH de la patrie die de Fransche vlag hebbeo geplant in een verwgderd laod En in den roes der vreugde vetPHygroote overwinning van generaal DucWsoe werden zelfa de aangekondigde interpellation over de ïoorbereidioK der expeditie geheel vergeten De voorzitter kondigde slechts een inlerpellati van den heer Jaurèa aan o er de werkstaking te Carmaox die Donderdag zal worden gehouden Ëen aantal andere interpellaties zullen nog wel volgen Voor de Fransche regeeriog zullen de eerste dagen der nieuwe parlementaire zittiog benauwd genoBg zijn Eo dan komen de begroeiingen met de voorstellen van Cavaignac over het koloniale leger tn een begrooting van marine zonder rapporteur benevens een voorstel om geen kredieten voor nieowe schepen toe te staan Ileeds nu voorziet men een crisis in het ministerie van marine Want als de Kamer zich met de plannen der begrootingscommissie vereenigt kan admiraal Besuard zijn portefeuille niet behouden De Fransche bladen vreezen dat de Kamer weer vuel tgd zal doen verloren gaan met iiuttelooze debatten en dat daardoor de staats huishouding eerit laat in bet volgende jaar geregeld zal worden Evenals de Fransche zgn ook de Oostenrijksche en Hongaarsche Kamers geopend Ia de Cialeitbaansche Kamer van Afgevaardigden hield de nieuwe minister president graaf Badeni zgii eerste parlementaire groote redevoering tevens zgn program en zgn plannen voor de toekomst ontvouwende Wat het werkprogram der naaste toekomst betreft kondigde hü behalve de Begrootingf en de a s ht rnieuwing van bet iu 1867 gesloten doalistiaeb vergeljjk of compromis € der beide Ryksbelften nog aan een zeer liberale kiesrechthervorming maatregelen tut verbetering van sociale toestanden eu van het lot der werklieden en voortzetting dor belaatiogherzieDing c Maar zoptang men oog niet met de bijzonderheden van laatstbedoelde Ontwerpen tekend ia heeft men aan deze mededeeliug uiet veel Van meer belang is dsarom wat Badani zeide met betrekking tot zyn lalgemeenec politiek en zgn standpunt tusscben de onderscheiden partyverboodingen met name in zake de natïonaliteiten quaeitie Het is van algemeeoe bekendheid dat het nieuwe Kabinet zgn voorname steunpunt zoekt bg de Tseohen van Bnbemen en de Polen van Galicië en joiat dezer dagen ia dit tastbaar gebleken uit de opheffing van den ataat vanbeleg te Praag en elders welke wegens de bekende oolustan twee jaar Itng hebandhaafd was geworden Gelyktydig bracht a Keizers broeder de aartshertog Karl Lodwig in de Boheemsche hoofdstad een bezoek aan ds etbnographiscbe tentoonstelling toen hg van Gradschin kwam waar zijn dochter Maria Annnnziata als abdis van een klooster voor adellijke dames geïnstalleerd was De Tsecben zgn zeer vereerd oiet dit bezoek en droomen reeda van een scbooile toekomal ala KarlLndwig eenmaal kejzer zal wezen dat hij ten behoeve van zgn zoon Fraoz Ferdinand d Este son abdiqneerso sehynt sedert dieaa ziekte minder waarschijolyk geacht te worden en dan zal goed maken wat Franz Joseph verzaimd heeft nl zich ui laten kronen als koning van Bohemen Deze toekomatbespiegslingen gevoegd bg de blydschap over da opheffing van dan staatvan beleg en dns ook van de censuur en het verbod op vergaderingen en vereanigingen geeft den Taechen een algemaene verademing Mat alle recht mocht graaf Bedeoi dan ook verzekeren dat tusecben het Kabinet en het teeohiaebet volk hei meest volkomen vertroawan bestaat maar dna voegde hg er by dit siait geensiina ait d t de lUgeering ook ten opiio bte van alle rechtvaardige en wettelyk geformuleerde aanspraken van andere oationaliteiteo met name van de Duitsehera rekening zal honden aoowel nU mot ban traditie en historiache ontwikkeling De Begeering wansoht achter niet geleid te worden maar zelve te leiden zij vraagt den steun van alle op zedeIgke groodsliigen berustende partgeo doch wenscht onafhankelijk te bigveo en tal under reactionnair te worden de godsdienstige ei zedelyke opvoeding dar natie handhaven eu haar eigep beginsel doen gelden naar strikte rei htvasrdigheid zonder ooit het verdeel en heerschc in toepassing te brengen De oppositie in het üongaarsche Votksbois heefi er geen gras over laten groeien In de eerste vergadering die de Kamer hield kwam reeds een interpellatie aan de orde over de gebeurteGisien in Agram Kossuth de zoon van den grooten patriot en graaf Apponyi waren aangewezen om dezaak op bet tapgt te brengen en dat zekierbg juist niet met bezadigdheid te werkgingen is voor wie den toestand kent wel tx Krgpelgk Kossoth dan die het eerst sprak keurde in heftige hewoordingon bet achrgven an dank betiiigiag af dat door keizer Frans Jozef tot den Baanderheer van Croatië is gericht en vroeg waarom de regeermg niet de latiafactie die zg aan het volk schuldig is had geëiscbt oor da beleedigiug der Hongaarsche vlag saagedaan Hy beschuldigde het gouvernement van gebrek aan energie en verlangden dat de üongaaracbe vlag zou worden gebetohen op dezelfde plaats en de autoriteiten voor dese vlag zouden defileeren Vervolgena interpeiUerde graaf Appon fi den oiinisterpresid Dt over te stappen door hem gedaan om genoegdoening te verkrijgen voor da beleedigïng vau de Hongaarsche vlag Hg vroeg of baron Banffy den invloed die hem hg de grondwet ia gegeven heelt doon gelden op de redevoeringen door den keiier te Agram gehouden en op bet echryven des keizera aan dia banuB vnn Croatië want de verantwoor delgkheid daarvoor rust op de rcgesrlng De interpelUnt voogde er by Wij zullen deze zaak rrgelen zoo mogelijk met den minister preeidunt en zoo noodig zonder hem De premier was volgens de telegrammen kort in zgo antwoord Hg wierp de beschoU diging verre van zich dat de regeering zon terugdeinzen voor Ide gbeur te nissen en beloofde zyn medewerking bjj de afdoening dezer zaak M n mag bet er dus voor houden dat ze later nog wel eei s ampel zal worden bekprokan Ais protest t eo de boitenaporighaden der Chroatische studentfo heeft de gemeenteraad van Agram den minister president Banffy en den baous graaf Khan Hedervary tot eerebur gers dier stad benoemd Daartegen hebben de btudenten voor den dekeu zat zich allen solidair verklaard met de bntoogers die de Hongaarsche vlag verbrand hadden De deken dee hun daarop mede dat de oniversiteit waar sehgolijk zat gesloten worden De Saksiache Landdag bestaat na de laatate vorkiezing uit 45 conservatieven 15 nationsalliheraten G liberalen 2 anti semieten en 14 sociaal democraten Schoon de socialen by de verkiezingen niet gewonnen habbeo zijn er toch helangrgk meer stemmen op bon oandidaten mtgebrecht dan in 1889 toen 20 721 thans byua 30 000 stemmen De KartelpartiJen vereenigden 55 000 stemmen tegen 44 150 in 1889 Aan beide sgden werdun dus ongeveer 10 000 stemmen meer verkregen doch percenti ewyze is de winst der sociaal demoeraten grooter geweekt JMAK TBBRICHTISIM OOUda 24 Oct 1895 Granen weder met zeer kleinen aanvoer De stamroiag waa toor slle arlikeleii teer vft t Tarwe Zoeuwsche 6 90 a 7 40 Mindere dilo 6 50 e 8 80 Afwykendo B 75 i 6 Polder B 75 i 6 60 KoRRe Zeeuwioho 4 60 i it 80 Polder 8 80 4 20 Buitenlaiidaohe per 70 k 8 60 S 80 Gerat Winter 3 75 i f 4 25 Zomer 3 60 a 4 Chevftllier 4 60 ƒ 6 85 Haver por heot 2 40 i 3 25 per 100 kilo 6 60 l f Henoepraad lalandaoh 7 k 7 26 Buitenlandache 6 ÏS ik 6 75 Kaoariezaad 8 a 9 Koolzaad 6 26 i 7 Erwten Kookerwteo 8 60 il 9 60 Niet kokende f a Buiten landaeho voorerwtea per 80 Kilo 4 80 a 4 60 Boonan Bruine booneo 9 76 i 0 75 Witte boonen ll f 12 Duivenhoonen 5 904 6 95 Psardenboonen 6 a B Ï6 Mats pet 100 Kilo Bonte Amorikaanaohc f 4 80 k 5 Cinqoantine 6 50 a 8 75 Vebuarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prgzen matii Vette varkens weinig aanvoer handel minder 17 a 19 et per half KG Biggen voor Kngelaad weioig aanvoer handel matig IB kl6Viat per half KG Magere biggen f oe le aan foer fasndol matig 0 40 a 0 70 per week Vette Bobapen jroede aanvoer handel traag 14 a 22 Kuehtere kalven weinig aanvoer handel vlag 6 a 10 Graakalveren goede aanvoer handel traag 55 4 70 ïokkatveren 11 i 18 AauKevoerd 94 partgen kaas Handel zeer vfug Ie iiual 25 a 28 Se qua 22