Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1895

D SAMSOM No 0T98 Zatft ag 26 October J895 348te Jaargang mwnm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken IN MANTELSenJAPONSTÖFFEN Buitengewoon g i oote sorteering van de GOEDKOOPSTE tot de BESTE soorten en tot de meest concurreerende prijzen Voor prima kwaliteit wor4t gegarandeeri De Uitgave dezer CSourant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uilKondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uar des midit ud SJIelperadrak vu A Bi kmam k Zoon ADVERTENTIfiN Aan dt gwchu ingeteUnen van Gouda JOHaK de LIEPDE uit Utrecht bwft aan mijii vrmwk ftxt t adwdag daa ïldtu Üet tot bteitue iii t roldian Toch bad ik bem DonderdaK aToDdi per poat do beide Ooudtcbe CouiaDten opK zoaden Q teo orervloade omdat hij taa atlet b wQat xoud JB zood ik ben Vrgdagi nior u nog eeae briefkaart er op wyuade waar bij ztoh aan t hoaden hul tetena daarin Tar oekende of by ook na eopie aan bet publiek wilde garea raa daa laatiteo bnef dlea ik boni KBaobrereD bad Maar die liere chrittvlijke fflaa blyft voor allei doof hn waarom tocb Dat bü mun verzoek wilt blijkt ait bet feit dat er ▼ eriedeo Zaterdag morgen twee zycer bedienden tn Ooadft arnreerdea om do aoHditeit bnca metateii te gwa ofertuigou io Qroeneveg 169 Zoo ik rer hebben te met baogeode pootiec en mooie praatjea den aUteo bijbel door JOHAN de LIEFDE K l Tard daar teruggehaald om dien voor e n nieaweii te Terraocen Kb waarom tocb Uit bad JOHAN DU LIEFDE reedi vroeger moeten doen wQl een ander Ud der familie van geooamd persoon indertijd ook zoo n aobooDflo liijbel oi tvaagea bad BB toeo die man daarover reclameordo kreeg hij 10 ik beb gehoord enkel een Ijrutaal antwoord van JOHAN DB LISFDE Ik geloof dit teer goed want la Ik aan JOHAN üf LIKKOE eobreet dat ik bier in Oonda zooveel klachten van de mentcben kreeg over lyne bediening dan heette ik brutaal of het maakte een aleobten indruk op hém Herinnert gij U oog JOHAK iJE LIKKDE dat gij mij achreef ia uw brief van 80 Sept t Ik verwacht van mijn olUialMe nivta van een colporteur veel minder goed begrepen f Ja too gaat bat ala men van nieta tot ieta komt en ala man vergeet wat men geweeil i Doeb bet Noordbrabaotaobe boertje torgt tooh wel dat gy nu uwe eliënttMe aantrekt en nog wel moer aantrekken 8dII want gg eijt van m nog niet af Ook ii een der bedienden mij celre komen opEoeken in mga logement om namens JOHAN ur LIEFDE met mij altea te lohtkken Ik antwoordde dien nan dat bijj dan eerat eena moeat beginnen opi die vuille lage onreobtvaardige advertentie uil X n oouriBt voor het publiek te herroepen en dat ik dan oog telve met JOHAN de LIEFDE wilde preken Ook moeten die heeren oog bg andere nBDiohen cija gewerat wat ik later wensch qp te loeten Nogmaala ef ik JOHAN i b LIEFDE drie dagen tgd om naar waarheid met open vïtisr voor den dag te komen doet hij dat ni t dan lal ik aan bet pnbliek de overtuiging mijner onaobuld geven en de laagheid eu achurkeoitreek van dien bttiobelaohtigsn cbrtatelijken man voor t publiek ontmaakeron Ik waanchuw bg voorbaat een ieder om geen taken met dien persoon te doaa meukome liever eerst bg mg tgne brieven laten en cicb van allM overtuigen HSKRI TAM PK VEN OPENBARE VBRKOOPING te GOUDA ten orersUan van den Notaris G e FOBTIIUN ÜEOOGLEEVBR op MAANDAO 4 NOVEMBER 1895 dea morgene te elf uren in bet KoffiehniB Hau Kaaix aan de Markt Tan No 1 Een op gnnitigen itaod gelegen goed onderhoadeB WOüKlHDlS grooten TUIN en EBVEN aan de Zengatraat te Oouda Wgk Q No 39 groot 3 Aren 30 Centiaren Het Hnit berat een ruime Winicel met ParketTloer en 2 Toonbanken een Winkelkamer een ru me Tuinkamer Keuken 4 Bo Tenkainera en Zolder en bet 4a van Waterleiding Tooriien Te aanvaarden 14 Norembet 1896 Kn No 2 Een onlanga geheel gerestaureerd HD18 en SBC tbane ingericht en door de nabijheid der gtoote Markt teer geachikt oor BIERHUIS taande en liggende in de Stoofateipg te Oouda Wflk A No 76 Verhuurd by de week voor 4 10 De percaelen yft de 3 laatste werkdagen Tó6r den verkoopdag van 11 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn t bekomen ten kantore van Toorgenoemden Notaris FÜRTUUN DROOGLEEVER te Gouda GRATIS bekomt elke ttfer tui dit bUd het niet alleen Toor zieken me J ook roor gtztMlei hoogtt Mai H ke n HNttifa boek pg mm m mm Man aokr aeiia briefksart aah Biohter s Boskhandel to M vw Rotterdam m v HOUTVEILING Of Zaterdag 26 October 1895 roormMdaq 10 ure op het land v o J M DK KÜIJTKH nabjj de brug te IfadaimaDeten door den Deurwaarder F H SWAM ie Botodam beataande in Badding Bintfn Platen Dak Zolder Slijp en Steig erdeelen Kolders Kraalschot Deuren etc etc Te beïichtigen Vrjdag 25 October 1895 BERIC HT VA I NZET DEjPERCEELEN II Ei 1111 groot 4 3 3S Hectaren onder Bergambacht lyn by opveiling in de perceelen bg notitiën breeder omschreven io bod gebracht Perceel 1 op 1225 2 675 3 1050 4 1025 950 850 S O Samen 5175 De verhooging en afslag in perceelen en oombinatiën biyft bepaald op Woensdag 30 October 1895 ten 10 ure ten huize van B Büoiae naby de Hoeksohe Sluis aldaar Openbare Verkooping te UOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORÏUUN DROOULEKVBR op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1895 d morgens te 10 uren ten aterihuize van de Wed BLOM aan den Wintirdijk Wyk Q No 110 van 11 Kalilioeien l PlMl 2 KiLLVEEEU BOUW en MELKOEHEEDSOllAPPEN een smalle GHO0W enz Dea morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtiugen geeft bovengenoemde Notaris Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr RetAu n ELFBEWAKIKG Hollandeche ui are niet 27 afb Prgs 2 ftnlden Ieder die aan de verschrtkkel ke geTolgeu vau dese ondeugd Igdt moet het leun de opreshte leenng die het geeft redt jaarlgka daiseod van een Eekeren dood Te verkrggen by hetVerlage Maguin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in poetsegeli en in Iken boekhandel in Holland ï FDIKB ODDB SCHIEDAMMER GEIHEVEE Merkt NIGHTCAP VarkrÜRbiar bij Jz Tf B A ls bewijs vanVohtheid U oiiohet en kark steedi voorlieo Tsn dan nun der FinD P HOPPB m M PËETERS TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd Men blede beijreluk de hand 500 000 Mark als hoofdpriji ïn het gelukkigst gtval biedt de nieuwste gronte Galdverloting die door de Hooge BeKflflring ran Hamburg goedgekeurd en gewurborgd ia De roürdeetige inriohtiag Tan het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinigr maanden in 7 verlottngun van 113 000 loten 56 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark S prijzen it M 30 01 0 21 prijzen a M lü 00 o AprgzeuaM S OOO lOBpry zenüM B pOO Ï28 prijMuaM 2 000 ttKIpry enaM 1 000 132SpriJEea ÜM 400 SSOSOpnJK kM hU 5fi90pr aM 8Ö0 S00 lftO U4 100 98 l9 4S SO tdf Tolledive butisatng eullen komen daarondor lijn kapitale prijzen van eventueat 600 000 Mar bjj uitattaendheid echter 1 prijs s M 300 000 1 prijs a M 200 000 1 prijs aM 100 000 S prgzen il M 75 000 1 prijs aM 70 000 Ipr a üM 5 000 1 prijs it M BO OOO prÜi uM 55 000 prijzen ii M 50 000 1 prijs aM 40 000 De prijstrekkingen zijti volgeni plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaand eemte pT sIrokkini dezer groote door den Staat gewaarborgde Guldver loting kott 1 geheel orig lotsleobtaMftrk 6 ot f 8 50 1 half n n n 1 75 1 kwart l i e 90 tegen inzandiug van het bedrag in bankpapier of par poitwissol Alle commissit worden onmiddaliuk met de grootste zorgvuldigbetd uiif aToerd en ieder speler ontvangt van onsMo met bet wapen van den Staat roorziane Ori iaeele Loten zelf in handen Bij i d re baatslling wordt het vareischte offioisele plan waaruit de verdaaling der prijzen op de reraohillande ktaasen als ook da betreffende luleggeldan te vttmemeD ia gratis bijgevoegd en zender wjj aan onze Begunstigers ousangetraagd ua elke trekking da officieale l jBteD De uitbetaling det prijzen geafikiadt steeds prompt onder waarborg van deu Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing dar Belanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nederland beTverkatelhgd worden Odi debiet is steeds door het geluk bcguar stigdf fti onder vela andere aanzienlijke prgzeti hebben wij meermalen volgens oSioiaele bewijzen da eorste Hoofdprgzea verkregen en on o Itflgunstigers zelf uithataald o a Mark 2 0 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz Hat is te voorzien dat bg deie op i an heohtsten ifrondslag gevestigde onderneming vao alle kanten op eene zeer werkzame deelneming beitaald kan worden gerekend an yerzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uttvoefen de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor dan 31 OCTOBER e k t door toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Ualdwisselaars in HAMBURG P S Uiermada danken wg voor bat vertrouwen ons tot hiertoe getohonken an daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelueqting inriteeren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn door ran stipte en reéelt bediening da tevredenheid van onze g rda Baganatigen te tarwarvan a Het btate onsdiedsljrkata es ge 9 makktljrlutc pottamlddtl voor Hearan H JH e rooraldamaaenlChutersehotawarfe I U tsdeApprttaBTTaoG M llarfcO PV Barlli i rtb Btr M Mea latMpMtf lu sp naam tn fftbri narfe sitoTt a sf i ila wsa 1fMy te 1i l J wajsPïsa aa ssfc laaraai Myat s ï W MnSBan Araat Hoofdpru Henbiedehet pfU I zU docr dea Uitnoodigplng tot deelneming in de Kansen vso door de den Staat Hamburg gewaarborgde gfoote üeldlotarg waaria zeker 10 Nilljoen 981 720 Mark gewonnon moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Goldloterg die volgens bet plan slechts 112 000 loten bevat zgo de volgende De hoogste prgs ia eventueel 500 000 Hark 5000 M 3000 H 2000 M 1000 M 400 M 800 U 46 prgzen k 106 prijzen a 226 prgzen a 822 prgzen a 1325 prijzena 20 prgzen a lS2prijz a200 150 M 38060 prezen 155 M Premie van SOO OOO M prijs a 200 000 M Ipriji i 100 000 M prgzen k 7 5 000 M 70 000 M 86 000 M 60 000 M 65 000 M l prgs l prgs l prijs a 50 iiO0M 792Üpr 134 100 98M fi 40 000M 7448 prijz a 60 42 20 M 30 000 M totaal 6 i00 prgzen priJB prgzen 1 ni ys grijzen 21 pr eena 10 000 H n worden desa in eani C maanden io 7 klassen uitgeloot Do Hoofdprijs in ds Ie klMse bedraagt Mark 60 000 stggt in de 2e kl tot 56 000 M fó de 3e tot 00 000 M in de 4e tot UfiOO M io de 6e tot 70 000 M in de 8e tr t 7ft 000 M in de 7e toi 800 000 U en mat da premie van 300 000 M event tot BOO OOO Mark Voor de eerste pr strekking die offiaieel ia vastgasteid kost esD geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineat lot slechts Guld 1 75 een kwsrt origineel tot sleohu Gutd 0 90 ledere deelnemer in de toterg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad habbende trekking de ofBcteela trakkingslijst Trekkingsptan voorzien van hot Wapen ran den Staat dia de prijs van de loten eu de vtirdeeliog van de prgzen over de 7 klaasm aangeeft verzend ik op aenvrago gratis De uitbetaling on verzending van de prgxea geschiedt door mij direct en prompt aan de winners on onder de strengste gabeimhouding MB Iedere bestelling kan raen eenvoudig per postwissal opgaven Man wende zich dus met de aanvraag pm toezending van loten voor de spoedig plaaw bebbrnde trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlgk tot 3i October e Ie met rertrouwao tot Joseph Heckscber Bankier oti Wia lkantoor m HAMBURG Dnitsohlaod 16000 Stuksl uit da falliata massa aaner dar eerste bvitanlaBdseha fabnekea over ganomeBa aoogaoaamde Leger Paarden Dekens maetas t an dan spotprijs ran fl 2 75 par stok worden uitrarhooht Dez rifkke aitlljtbvt dakant ztji e warm als aan pala et 140 XIM om groot dos bat gahaala paard badakkaod met wol opgenaaid en 3 braade straepen ▼ rto een klelxe fa p I witte woUeoe SUapDekens groot 140X190 om wegens lear kleine slechts door vaklui bemwkbare fouten m bat waahal aaogaboden tid fi 3 60 per stok Kostan anders het dubbele mr Dnléaigk rMal r n bMtelllnr B woMm BM Uac T aiT d itrekv 1 d toeMndioft va Mt ssassf of onder ruakosn pronpi olt l TO rd B Hurwltz MuatFlsbt Oroote Staeit 31 BINNENLAND GOUDA 25 October 1895 In de hedao middag geboudM TergwJeriDg TUD dea geaieeoterMd wwirin alle leden tegenwoordig wareo werd de begrootiog der iakousteD eo Dt aveD Ta tgeatetd ua eeo pMr kleiue bezuinigingetk met al emeeoe itenimeD tot eea bedrag io ootvaDgat en Qii ga f ftB f 312359 77 Io OOI Tolgeod Dominer sollen wg eeo meer uitgebreid ferilag opneniea D Bgeot T p politie der 2d kUaM H Beikaoa alhier is beooemd tot rghsfeldwaohtar tor ataodplaata RotUrdam D agetit Tan politie der 3de hlaan J O PeverelH alhier ia benoemd tot femeentoreldwachtor te Moordrecht Door de gemeente Oouda is besloten eea 3 pCts geldleehiog aan ie gaau groüt f 43 0011 welke en bloc ia oTergenomen door den bair A Oppeoheim dan Ha Na een langdurig Igden if in den Haa overleden dr P Nourisae die vele jaren te ÜVaddingSTeen praktixeerde De Haarlemiche rechtbank veroordeelde gi ter J C den ken toor bediende die oit een brief 1000 mark en vvrder f 641 bad gestolen orereenkomttig den eiseh Tan het O M tot twee jaar gevangenisitraf Door de roütie te Oraveohage wordt een streng oudartoek iogestold naar de mishandeUog waaraan Dinsdagavond een werkman in è Laan van Nieuw Ooat Ëinde ha ft blootge itiaan eo waarvan by haar geen aAigifto wns gedaan De man wordt nog in het Kiekanbnia varplei d en ksn geen inlichtingen omtrent kqo atoranders geren waardoor da zaak nog dnii tordar wordt Op dan leaftgd van 42 jaar is gtateren te Amsterdam overleden de bekende konstsehilder Meijer de Haan BtUaudag arrivaerd te BelleToetsInia een xg i btervrieUohip om io het Qoereesche Gat het geeebnt U b proeT6Q Het is roor tekening Tan ons GooTerDemeot geboowd op ds werf van den heer P Smit Jr te Rottordam en FEVtLLETOIV MON BIJOU 01 VUF DAQKK IN PABUS Ik lag nu niet anders dan hoopeo staan an puin dat van bet gewelf langs de igmuren waa naérgerallen Wat as er Kawordeu van den dapperen Oamien en zijne bruid f Ik wendde mjj tat eea dargauaa dïe de barrioadeD opruimden Uonaieur teide ik het is bier ran nsoht haat toegegaan Ja antwoordde de handirerktraan met doffe sten en zonder vau sijn werk op te zien Hoe valen zqo er hier gaTaÜenP rarrolgde ik Allen Hoeveel Qngavaer P vroeg ik on daardoor op het spoor te komen van hat lot dat bet jonge paar getroÉFen had Hoeveel P herhaalde de werkman Vraag bet aan de Morgue vraag het a Q Mootnurtfet Hebt gij iemand Ivan de gevsllane gekend was niJDa volgende rrasKWftÊ Neen uoDsisur Pardon monataur kendat gij niemand f hoorde ik aehtcr mij eene scherpe stam Ik keerde mg om éu optsioette den oadenodtendea blik van aan aergsni de poliee beatomd om in Oost ndie als siekensehip dienst to doen en wet aleer bepaald op de riviaran waarom bet dan ook tiechtss weinig diepgang heeft Na het proefsobietoalis het naar de werf toraggekeerd Uet wordt na oit elkander genomen en met een der Lloy dboöton naar lodie Tervoerd Op 22 Jannari jl werd te Purmerend aangerand de landbouwer Willem Beets üem werd en bedrag van f 185 ontroofd Vardaobt zich aan dat feit to hebbeo acbaldig gemaakt werd door dee burgemeester jbr De Citters procasverbaal opgemaakt t n Johan Assems en Nicolaas Klok de zaak kwam voor de rechtban k doch de beklaagden werden vrygetproken omdat de rechtbank bet wettig li Tertuigend bewys niet geleverd achtto de omcier kwam in appèl en hiervan werd aan Assems kenuis gegeven en dete denkende dat jhr Cittere appèl bad ungetoekend schreef een brief eóo beleedigerid van het begin tot bet eindei dat mededeeling niet wel mogelgk is Deze zaak werd gistoren bjj verstek behandeld voor de Haarlemiche rechtbank en gevoegd by een andere wegen ergeriyke miahandehug De eiich was 5 maanden Uit het requisitoir bleek dat Assems eerstdft s nog zal torechtstaan wagens afpersing ouder zoer rerzwar ade omitaudigheden Io 1888 besloot de alg t èDriog Tan tNotf dAt een zoo volledig mogeTgü ouder wek soa worden ingestold naar den toestond der bagrafenis eu ziekenfondsen hier to lande De commissie daarmede belast kwam ton bkdtien van de b rafeuisfoa beo io 1891 met haren arbeid gereed maar meende het undenoek dar ziekenfondsen ann andere te moeten overlaten en daarom werden tot dit doel in 1891 uitgenoodigd de heeren Stoeder heogïeeraar te Amstordam dr Sogders rustend geneesheer en dr van Tictnhoven geneesheer te s Hage en mr D A Ribbe directeur der Amaterdanscbe Mait tschappg van Terzekering op het levea togen ongelokkeo en iuTaliditoiia to Boiaem Deze commissie heeft tbane baarrerslag uitgebracht Als een f 9 ote zeldzasmlieid kan gemeld worden ditt to Hilversum Dinsdag eeo der leerlingen ran de vtjfde klasie eener gewone laf re schoolgaan zgn onderwyzer een halven dag verlof Treeg om to gaan loten TOor de Nationale Militie Hg zoo wel soldaat willen worden dochbij eea lengte vaa nauwelyks U decimetorzaldit beiwaarlgk gftan uNeea ik kttude niemand w is mijo autwoord Wat belang stelt gij er dan ia om te weteoi wie hier gevalleD tijaf vervolgde de mao darpolit e Geen auder dan dat der niauwagierigheid ik ban een vpeemdaliog zooaU gij boort Daarop groette ik ea giug Ik verbeeldde m dat de sergent de poliee eene schrede deed on nij te grqpon au ik vorwgijerda mjj zonder tnu te haasten of rood te zien maar ik gerooide m g toch varlieht toen ik ondervond dat niemand mij ttaa da hield Dr pi ïtie vaa N apolaon heeft zulk een fijnen nans dat ie in dit op icht net geen andere to vargalgkon is Ik et e niJQ w g laugs da baalevanls voort De groepen volks die ik ODimoetle warden ateeds grooter maar aran zwggrnd en als in gedsohlen verzonken Overal vond ik liedan die bazig waren de boalerards te reinigen u de bloedvlekken op da trottoirs weg te wissehen een moeielijk werk ent het bloed dringt door het is een onvarbiddelgk aanklager die iioh niet tot twügea laat brengen en daarom met geweld moet varwgderd worden Ik zag een volkalroom tick ia de richting ran ilontmartra biwageD Ik sloot aag bjj da asenigte amn en volgde dïe Wjj ontmoetten menseheo die overdekte beren droegen Allan ontblootten hanne hoofden in Parijs heeft men altijd eene groete ovn voor de doodan Ik berearkta dat men dieper beog dan gewoonlijk De dooda met bloed bedekt scfaiJDt aan eigenaardig ontsag ia te boMEemea Wellicht zagen velen dp date lijkharen da reriBoorda vrijheid Het vaste geloof aan da opsitnding moest echter de droefheid geieasperd hebben Wi waren op de begreafpbiats van Montaertra De poli tie reeb ter in Westminster werd dater degen gesteld Toor eea geval waarin de wet niet heeft Tooriien Bien jonge man kwan zich beklagen datj een jonge vrouw bem voortdureud aabtorvolgde met verliefde briefjes sg liep hem overal na drong zelfs binnen bg de mesecben bg Wie hg een visito maakte en rertolde aan iedereen dat z met ham getrouwd was De magistraat lag een dar liefdeeverklaringen in en las daarin dat de daese in qnaastia deu jongen man een banknout vau vgf pond aanbood Het jongemeosch antwoordde dat het geld hem niet schelen kon maar dat hg verlangde dat de vrouw hem met roet liet De reohtor Terklaarde dat hg er niets aan kon doen en de jonge man Terliet daarephet politiehof brommende dat hg dan wol wiat wat hem to doen stond Door de Haageche Boekhandel en oitgeversmaatscbappy is in bet licht gegeven eene Nederlaodsche Muziekkalender met portretten en leTeusbeaehrgvingen van lUrh Hot NieolaJt Verhey Coster Kex Van Tettorode Wageoasr en Renard Jr Voorts bevat deze kalender een achttal muy iekstukJM van de besto Nadarlandscbe componisten Het ratnit fraaie ia de uitvoering van den kalender waarvan de tofereettjes iu zulk een wasige kleur zgn gehouden dat het notenschriU nagenofg onleesbaar is Doch dit is de hoofdtaak niet in dit slbum tlet doel der nit ven iü degelgke mo8t h Tsu Nederlaodache toondicbters algemeen bekend to maken en daarom bevat da hondel eenige compoaitias voor zang en piano en voor viool en piano waarvan de uitvoaring door grooto duidelgkheid aitmnat Oe grooto portretten van Nicolaï Hol eu Kea zgn goed mtgevoerd Als gratis premie is bg bet geheel gf Toegd eene bewerking van het WÜhalmuslied van MarniA door W Vfto der Lioden De zeer billgke prge zal zeker aan dit doel berorderlgk zgn Uit Bataria wordt geeobreven a n de Locomotief Onlangs deelde de Locomotiefc mede dat het plan bostou j een bekend Uollandich scbilder den beer Koekoek naar Lombok to zenden tou einde daar zgna studies to maken Toor eeo panoramadoek dat hot Nederlandscbe volk uit aanschoewin hekend zon matten met een der gewichtigste oogeoblikken van de expeditie De ministor van koloniën uoet dit plan warm toegejuicht hebben en deed tsu zgn ingenomenheid liao deu Gunreraeor Geoaraal op zich Zülva eene stad maar van graf monuaeuten Maar op dit oogenblik trokken lê niemands aandacht Wie denkt aan graf gesteenten wanneer de l kea boven eerde staan I Wg ontdaktao spoedig links van den ingang eene voor deca gelegenheid opga riohte staltaga uit ooxesebaafde planken te uoieo gevoegd van eengroet boog sn veracbaidene voeten laag Daar lagen als op eene gemeenschappalgka legerstede vela vela dooden Jliar t g mea ar In fijn lakensche paletots daar met een gouden lorgnet in da nahijbeidJvauToan oog dat niat maar zag ol van aeue haud die het taoer niet maar vatten kou Ik ug mannen en vrouwen oude o jonge diacich oier deze lange rg heeabogen Allen locbteD maar tranen stroomden hetsij man voail of nirt Toen vroeg ik mg ïelven waartoe dit alloaP Waartoe zooveel bloed verapiid waartoe loorelon in den bloei des levens en ic het i olta genot dar gaKoadbeid weggemaaid Waartoe zoovele tranen mt da oogeo van vaders en moeders gestort op da hoof den hunner geliefden f Wacrtoa f Opdat een enkel man zou kuonan seggen Frankrijk i ngn I Opdat een kaisertrooo zon kunma opgericht worden al cast het voetstuk een hakatombe ranmensehenIgkeo tyn t Toen ik een uur later naar huis ging nam ik DogflDaats mijn weg over de boulevaida Men was reeds begonnen dalhuizen te hentell van de schade dié de aijryd had tswèaKgebmeht Da trottoirs waren rol wandalaara va het kwam mij voor dat de droefheid reeds voih da gewone zorgeloosheid had plaaU genaakt Dat het voordeel sltkeaa voor het tegeawoordïga aac dea kant reo Napoleon waa waa blgkaa De echilder aoo dus zeker gemakkelijk werk gehad hebben Thans echter zgn uit Nederland beriehten ontraogen van de strekking dat de beer Koekoek ziob Tan bet vervullen der genoemde taak heeft doea afsebrikken en Tan een vertrek naar laditf heeft efgesiea Het B t Nienwebladc eohrgh Zoosts bekend is genieton de £ aro te eehe onderwgnr in Ned Iudi6 tot dusver huiehuarindemniteit waarvan de grootte niet aflurngk van hun raag maar ran hun athadptaate Naar men ons uit Patria meldt sal daarin verandering worden gebracht en isdeladisobe regeering kraohtons koninkigk besluit reede bg voorbaat gemachtigd om dadelijk nadat de betrekltalyka postoa op de eerstvolgende begrooting zullen zgu goedgekeurd de huisbenrindemnitoiten TOor genoemde ambtenaren der Ie 2e en Ie hlMse vaat to stellen rrepeetievetgk op serentig eesttg en vuf iil gulden onveraohillig waar ig geplaatst worden en ingaande bg de eerste overplaatsing of htrplaataing Voorto is soortgelgke roaehtigiug rerle sd voor het uitvaardigen der bepaling dat de tractomente ver boog ing ran vgf an twiatig gal den s maands na het verkrgges tm een hoof donder wgtereaote luin een ooderwgaer der derde klasse toegekend bg berordering tot boogeren rang in ev n sooveela verhoogiagen van cgltig galdaa salleii worden oageMt welke laatste evenwel hy torugstolling raa den betrokken tot ooderwgaer dar darde klasee weder tot het oorapronkelgk bedr zullen worden garednoeerd De strgd door de Indische pers eangebonden tegen het onoordeelknodig uitieoden aa onderwyser tor beschikking die in Indifi maanden en maanden op eeo pUalsing mMton waohton heeft goede resoltaten opgelaverd Id de orres ponden tie hierover toasehen den minister ren kolonifio ea den waarneniendefl direcienr van onderwgs gevoerd seboifk de laatste terecht de echutd van den aleohton toestond op zgn voorganger Vor rtaan zullen de onderwgaers tor1 efchlkking in Nederland op een voorloopig krakte ment worden angehooden om zoodra r behoefto aan onderwg kraohton beetaaf toto graphi cb to wordea opgeroepen Id de DijBtdagaread gehoaden ver Mring der Ramer raa Koephandel en Fabrieken to sGrarenhi e werd in behandeling gebrÉobt een door den seeretoris der Kamer jhr mr W Th Gevers Deynoot opgastslda memorie niet moeielgk te zien Ik kon bat sun aan het mearaadaol dargenen dia voorbljalopaa Het beboort tot bet Fianaobe karakter dat hai lidt laat meda slepen door het wttlstagen eenar onderneming vnoral wanneer zulks op eene rerraMenda wijse plaela heeft weder dst ar wordt nagedaobt over dan waren aud de ouriaak aa het waarseh at ka reaultast der haodelieg Men beklaagt degenen dia het onderspit moesten dalven maar degenen dia de bovenhand behouden les bftlons flottanta da l actusHt zooals bat beat verrassen en bodwalman Bovendien wie wU met de aedarlaeg leta ta doen babbea wanneer bij eenig deel in da ovarwlnolng bekomen kaaf Wat beteukaot het wrak van het soboonsta seklp tegenover da kleinste barkas die de golvAi trotseert P Hat was mga voornemen op mijua temgreis msdama Davis te besoekao ten einde iets aangaande Damieo n Ufa bruid te booreo Onder de Ijjken op Montnartre had ik hen niet gezien Daar ontmoetli ik in de rue St Heaon eau lands maa die geoeeskear en lelfs in Psrgs gaaatig bekend was an an in one land oodar da VMraaamstea in sgn vak gerekend wordt Gaat gg me aaar het Hotel Disaf vroeg by Hat H6tal Dieu wee toenmaals eea van de groouta hospitalen in Par a er was plaste roor ninstons8000 bedden Van dsmt T o wvloed ran patièatae vooral in da ühirargisohe afdeelioK vervolgde mjfe laada man Profiwaor Roux een van de beroemdste Fraaaehe chirurgen doet ovw ace ialf ar He ronde met i ne klinische leerUngen if ofdt rareelfd