Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1895

ioo b klaiD baatja prikkelt aa rela ltatea siofa at heftig tegen Engeland uit ja or zgn er dia den ataat vaa aakoo ernatiginzien lotasaehan heeft praeidaat Clavataader ge o baaa ia gevoodaa om mat varachai deae leden vaa zgn kabinet naar eaa feaatjote gaan Alleen de secretaris vaa Staat is teWashington geblevaa om verdere bariohtoavaa den gaaaat iu Loadan af te wachten Maamaakt hieruit op dat hat gevaar vaor eaaconflict tasKben da Uai en Ëogelaad aitlgroot ia I Geen opruiming of uitverkoop dooh gfereg eld NIEUWE GOEDEEEir teg en billijk en zeer concurreereniie prijzen A van OS Al iüUDA KWvag K 73 73a QOUOA Keurs van Amsterdam 88O0T0BKK Vorkti lotiotr y 84 8 ia 881 4 s lOlV 1017 8av JV M s 88V 1S4 88 V lOOi r 880 840 lOl 87 108 100 14 1 88 10 188 188 s 80V IMVl 101 lOlf lOV 148 118 i5 V lOiv 88 a 10 841 Vl 881 188 10 108 108 IM l 8 107 Directe SpoorwegverWodlDgen met GOUDA Wlnlerdlenst 1895 1896 AsDgevaDgeD 1 October THd van Greenwicli 19 88 1 S l 8 f 18 48 1 8B 1 44 UOTTIBDIM 1 84 7 88 7 8 8 08 8 18 8 88 8 48 8 0 40 10 17 181V T 86 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 7 48 8 07 I NQEZOWDEW Oewsht Stadgenooten t II een genot voor meer gegoaden Sen arm en hoogrig kind te voeden Dok woorden trokken mgne aandacht toen ik mg voor eenige wieken te Amsterdam in een rnotjokaal bevond waar honderde arme kin der ir in den winter worden gevoed Onwil lekeung dacht ik daarb dit is reedt eenige iaren de taak geweest van de Vereeniging tot aUeil dea Volkse in Oooda die zg mei goed gevolg e ft mo volbrengaD ondorBUond DEN H AA S SOUDl DKN Bits Hue 6 61 7 a 7 48 8 30 8 4a 10 1111 8618 16 1 86 1 44 1 68 8 48 4 16 6 17 S Ss 7 68 38t Tootb 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Z w8 11 10 8 1 68 f 8 88 88 Za H 8 8 10 48 8 08 t 8 8 10 0 Qnudl 8 88 7 10 8 18 68 10 1810 6411 06 11 411 17 8 14 8 88 4 18 4 43 6 47 8 60 8 18 10 1 iouU 7 80 8 88 8 0 8 8710 80 10 80 1 1 1 H 88 1 87 8 81 8 47 4 48 6 87 7 14 7 4 J f 8 8 84 4 U C ZoT M 7 4 8 47 k 11 08 18 40 J Z Z gw 7 88 8 B8 11 18 18 4 8 08 8 18 10 1 Vnorh 0Tt08 It i7 1 01 f 8 t0 8 18 10 87 IC 1 i i io 1 ♦ Stopt i BlniwBk Kraiaveg eo Nootdorp Leiduhendui eo Hekondorp B T E E O B T e o ü D A 10 11 84 11 60 8 10 3 684 48 8 88 7 60 8 0 07 10 84 10 18 11 61 4 18 6 88 10 64 10 31 4 i 38 10 44 18 07 l l 8 48 4 87 8 10 7 0 8 88 8 41 4 11 10 O O l D A O TUCHT 0S 10 1 10 67 11 48 8 80 11 14 87 11 88 f 4 87 10 81 11 48 1 80 8lS GOUD 1 A HSTERBAM 10 01 10 87 18 1 11 01 1 I IB 14 AMSTIIDAMr SOUDA 8 IO 10 48 9 18 4 10 S U 04 10 14 11 8 88 8 80 7 46 Krauwog w Nootdorp LridMkudUi Hokudorp Stopt ta Nooidórp üidMhiadtn ui Blwiwjjk Ki iwi n Htkudorp bttntfsnde de Kam n tu KoopluDae U dti np K rt de vruchi Tao en grondige stadi oter dit ODderwerp geeft d Mcreuriii ea geschiedkundig sn duidilük orentiefat raa den warkkriog der Kamara ia het bolteataDd eo hier te laode Tsrgeseld vaa aeu TOor tel tot wgcigiog van het reRlemant van deo 9deo Nofember 1851 Staatablad No U7 De aitroarige beschoowiogea worden gereauroeerd alt Tolgt Na Mdirt de wet fao 20 Octobor 1893 Stbt DO 149 tot heffing eener belaitiug op bedrgfa ett andere inkomitaa waardoor de pateotbelaiting werd afgeichaft door ds llegeering tot baden niets is gedaan on den werkkring der Kamers rau Koophandel hetzij bg Kon Besluit hetzy bg de wet xooals die in bet buitenland oreral bjj da wet geregeld is te hertien besloit de Kamer Tan Koophandel ran sOra Tenbage dexe aangelegenheid zrU ter hand ta nemen Zg ooodigt da afgevaardigden ran de Ka roers ran Kaophandel uit Amsterdam Kotter dam tUtrecbt Dordrecht Gonda en Leiden uit toteeoe geiamvlgke bgeenkomsi te i Graren hage in NoTsmber 1895 onder leidiog ran bet bureau drier Kamer Behalve de later te maken bepalingen onderwerpt sg aan bet geTOeea dezer afgevaardigden a of de reeling der werkcaarabedeo van de Kamers fnn Koophandel en Kabriekea ia bet algemeen alsdaa niet bg de wet behoort te gesehledeo b of de Tergadering dan niet openbaar behooren te wazen e of de Terdeeling van Kamer over de Tsrsehillende prorinoiën niet meer practiich kan ingeroerd worden d door wie de geloofsbrieven der nifuwgekoiea leden bebooreu te worden ondarioeht e of het stelsel aanbeveling verdient datde Kamers te zamen ééa groote vereenigingTormeu met een permanent beituu Met de te neinon beslissingen ui onmiddelluk de Mmi ter van Waterstaat Handel en Ngverheid worden in kennis gesteld De foorxitter den secretaris dank b toigende voor zgn uitgebreiden arbeid vropg boe do leden over de daarin behandelde ponten dachten hierop geven de hoeren Sterkman BeldrinKt Vaa Skaten en de voorxitter zelf don weoscb te keuen dat het rapport al aog bü de leden a tar leiing zoo rondgaan alvorens eene beslisliag te nemen o a over de bierbg rgzende vragen of de Kamer dit onderwerp zelfs bpboorde ter hand te nemen dan wel het initiatief daartoe te laten dan de Kaners der groots koopateden en of het niet beter ware af te waobteo bet regeeringsvoorstet tot voorziening indeseaaagelegenbeid welke in 1896 noodig is Balloten werd de memorie id nfscbrift ter lezing rood te zenden eu ia eeae volgendn vergadering te behandelen De noodsahehjkheid eener andere egeling meer bepaaldelgk wat betreft de kiesbeCcgdbuid voor de Kamers werd overigeni aiet ontkend Da heer Martinne Ngboff te s Gravenbage bericht dat weldra bg hem ven de band van den heer A Q A Ëlias Bcbovel bet eante werk zal vereohijnen dat ook tn voor leeken bevattelgken vorm onze gesplitste inkomstenbelasting in baar gebeel behandelt De eerste afdeeliog bevat de geschiedenis en de kritiek der vermogensbelasting De tweede afdeeliuKi waarin de bedrgfsbelastini ia verband met de vermogensbelasting wordt beschouwd geeft de geschiedenis en de kritiek der aerstgeaoemds wet terwgl in de derde afdeeling een kritischen blik wordt geworpen op onze gepslitsta inkomstenbelasting ia baar geheel 8 40 8 47 8 84 01 10 5 87 8 08 8 18 8 84 8 80 7 7 8 7 8 7 7 88 landt MMrdnekt Ni ir rk C MlU Hotterdu 7 KottanUa 8 l eUe 8 10 uiiwerkerk 8 1 Moordnekt 8 88 OoiuU 8 88 Unit 8 88 8 87 7 88 8 0 8 t Oudew 8 80 8 84 WMrdei i 88 7 08 8 18 Utnekl 8 18 f 8 88 8 41 f t Nur Jmultldul 8 81 8 I8 8 87 8 14 Oo d iLwtordui C Sl Da bglagen die in een alzooderlgken bundel aan bet werk tgn toegevoegd en waar naar in dea tekst wordt verwezen maken be mogaiyk de wordingsgescbiedeois der vermoganabalutiog zoowel als die der bedrgfsbelasting Il het ware op jjgn v oet ta volgen TdlwIIaa ea dftarnur ontwarpeo griJïaebe leekeningen lichten de kritiek op de tarieven toe Staton Ganera l 2e Kambi Zi ng van Vrgdag 25 October 1895 In deze zitting werd bet debat over bootdstnk 11 uitgaven in Indie der Indische begrooting voortgezet Bg art 18 kwam de hter Farocofflbe Sanders op tegen het voorschieten aaa gevlacbte slavea die nis het gebied der onafbanketgk vorsten van de buitenbezittingen op ons gebied komen en tegen het toegeld voor het koopeo van vrgheid Sedert I860 Il de slsvernij in lodiê afgeschaft en de slaa die op oos gebied komt it van rechtaw e vig De minister van Koloniën antwoordde dat de Kamer bsrhaaldelgk geld toestond voor de aftcbaffing der slavemg in de buitenbezittingen o a van 1875 1879 De ladiscbe Rageering wil das meewerken tot afschaffing Op Celebes ign de pogingen afgestuit op den onwil der inlandsche vorsten toen is men overgegaan tot registrUu vao de slaven en na wil men tea miDSteJme weggeloopea ilavan helpen De minister is bereid bet contract met de inland ïhe vorsten op Celebes later aan de Kamer toe te zenden Üg de derde afdeeling drongeu de beerun Bool en Pgaauker üordgk sterk aan op de iatrekkiog der duiten De ministar antwoordde dat da kosten niet ie berekenen zgn de duiten die ia omloop igu ramen sommigen op 2 auderen op 7 millioeo Overigens nverürgven de beeren wel de bezwaren Hg wil echter een ontwerp voorbereiden om aan de dnitenoircnlatie een einde te maken Overleggiag der stukken aal hg gaarne overwegen De heer Van Gennep constatsert dat de minuter de duiten wil beboaden niet om financieels redenen maar uit vrees dat de proef met de opiumregie mislukke iets wat de minister tegenspreekt Bg het attiket opinmregie betoogt de beer Bool dat de proef nit financieel oogpunt aiet geslaagd kan heeten De Minister zegt d tt de Madura de proef als gCHlaagd is ta beschouwen De bepi iagea van bet regeeringsr lcmentop hel stuk van den godsdienst gaven ditJHtr bg meer dan eene gelegenheid aaoleidiugtot aitroerige besprekingen De heer l onnerwordt op dit punt tegenwoordig bygestaaadoor den beur Vao UHrum die als nieuwbakken Indische specialiteit al bgeonder hartvan stal loopt Ër ia geen enkel lid dat by deie discusaii zooveel in het debat komt alsde tegenwoordige afgevaardigde van Bchiedamea deze welbespraaktheid w dt niet gerechtvaardigd door de belangrgkbeid der gemaakteopmerkingen De bvürige punten ran het dtabst knnnep wg laten maten Dat de vergadering het meetit om deze week met de aanhangige werkzaamheden geieed tH komea blgkt wel hieruit dat de vergadering gisteren tot vgfuar duurde en hedea reeds weder om tien uur aanvangt Ondar dagtaekeoing vaa 14 Sept wordt aau de Köln Ztg het volgeuffb uit Brisbane gesohr ven omtrent de droogte in Queensland en Nieuw Zuid Wales Sedert 1885 hebben wg hier niet colk een verscbrikkelgke droogtn gehad In den laatatea tgd zgn luillioeneu verloren gegaan en er zullen er nog meer verloreu worden wanneer de hemel zich niet over de smachtende nsrde ontfermt Gras ii niet meer te vinden Sohapen en rouderea sterven bg duizenden en hunne Igken verpesten de lucht er in den omtrek De winter ge waaseu zga voor het grootste gedeelte veri roogd vooral bet voornaamste product de larwe beeft veel geledea Dó wind voert wolkea zAnd aan een bedekt aitgestrekte vroohtbare landen daarmede Wanneer er niet spoedig regen komt zullen tal van boeren tot deu b delstftf qjn gebracht 18 0 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 88 10 7 47 10 M 8 40 ll 8 10 11 8 17 4 18 4 41i8 67 0 88 8 81 10 18 7 10 10 8 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 6 8 8 88 f 04 t 4 f 8 10 18 11 80 8 88 8 48 1 81 4 88 ttien gevolg van de groote di oogte zgu de zware boscheo prairie brande Naar men l invpL rl worden ae door de ialasdors aange tukmi er is echt r n weinig noodig om het woedenda elemaot ta oaiketaneB De kleinste onvoorzichtigheid is voldoeode De streek van Nanaogo is geheel verwoest het distiiet Kockbampton staat in bmnd Brisbane is door een wgden kring vao vlammen omringd bg Forest Hill xgn io eokele dagea drie diiizend akkers verwoest Ook in de Blauwe Bergen heeft het vuur gewoed Het moet een grootsch gezicht zgn geweest de dalen eo de toppen die tot het hoogste puntje slechts een groote vlammenza vormdeu de heertgke streken die zoo gaarne door reizigers worden bezocht zgn na dor en woe it Boven de host hangt een ondoordringbare rookwolk zoo dicht dat men op de vaart vin Syndaey naar Brisbaoe ran het land bgna niets ziet De Telegraaf t is in staat de meest vertrouwbare bijzonderheden te geven omtrent de vermissing VHQ Langeveld Na de manoeuvres oabg da Piramide van Annterlitz geboudea moestea de bataljoas van het 7e reg ïnf naar ftnnne gami oenen teruglteereo p r spoor Bg het appèl vó r den afmaricb gebonden mankeerde bij bet bataljon nit Hoorn dat tot bet 7e reg iof behoort de milieieu I angeveld De kapitein compagniescommandant rapporteerde dit niet present zgn ven Langeveld aan dea majoor bataljoos commandaat £ r kon bier geen sprake ztja van wachten of zoeken naar den milicien Langeveld dasr de troepen op een bepaald uur aan het station preseot moesten sgu De milicien Langeveld was iemand die vroeger uit Amsterdam wegens vele straffen was overgeplaatst naar Hoorn ea wegens niet verbeterd gedrag op heC punt stond over geplaaat te worden bg het Depot van Discipline te Vlissingen Langeveld wasDaittcber van origine en sprak het Duitsoh beter dan bet Nedertandseb Bovendien bad Langeveld een afkeer van deu militairen dienst Van all berichten omtrent bet vinden vaneen Igk ia volle wapenrusting enz nabg dePiramide is ten aenenraale geea 4ij jjg waar mm Het regiment heeft geen kennis gekregen noch ran deu burgemeester van Zeist noch vao dien van Amersfoort van bet vinden van een dooden militair van bet regiment Ware het feit werkelgk geschied dan 70udea bosch en veldwachter zicb ven s mans naam compagnie fiaruizoen enz hebben kannen overtuigen uit het zakboekje dat zich steeds indennnsel vai den man bevindt De milicien Langeveld ia vermlË op dit oogenbltk bg zijne compagnie en vermoedelgk met madeneming van igne wape near gedeserteerd naar Duitschland Hij zal nchtor wel 7 org hebben K dragea ia bnrgerklwdiag over de greuzen ta zgn gekomen Dit is in kort de eenvoudige toedracht der zaak die in den den laatstea tgd zooveel gesebrgf heeft veroorsaakt De beer P J Frederiks redacteur der Oude Amersfoortscha Courant wraakt in een aan de N U Ct toegezonden stuk het bericht van het Nieuws vao den Dag betreffende den vermisten soldaat wiens Igk op de Zaiatersohe heide zoa rgn gevonden en deelt ter be trgdiog daarvan de rolgeude b Zonderheden mede De berichtgever zegt den gebeeten o i trekdoorkruist te hebben volgens hen die bevoegdzjin daaromtrent iulictitiogen te kunnen geven zou deze excuraie vele dagen en nachten inbeslag nemen 8 88 8 44 i 4 7 11 4 80 4 47 04 8 11 8 80 1 4 1 8 1 89 06 l 8 4 1 80 8 80 4 0 S O IJ D A 8 10 11 08 11 40 8 0 Utnekt 7 60 Woardra 8 11 Oud iter 8 1 Oaudi 8 88 iLutordUlC St timi 7 tt Stoppu ta BUuwjjk I £ eo jocbtopziener bemerkte volgeos den berichtgever een troep raven in den omtrek van de pyramide van Auateflitz in de onmiddellgke nabgheid van bef koogoenboschje De pjramide is echter hemelsbreed 4000 meter verwgderd van het Kongnenboschje dat is oi ftr de heide I nur nink loopens Maar het 7e regiment is daar op den maaoeavre dag niet geweest Bovendien is zeer kort na de niBiioauvrus de grond daAr door bijna twee bataljnii sterke detachementen vsn het 5e regiment infanterie o dar laidiag tm eao officier omgegooid om de gaten te dichian jnist van bet Koog oeabosebje tot da legerplaats bg Zeist veodiea zgn jsiat op dat zelfde terrein dea 2dea en den 9dea October weder maaoeovres geboadan door bat ganacha garnizoen De jschtopziaaer coa geziaa hebban dat eaosoldaat in vo le aitrastiag met geweer earansel op den grood ni estrekt lag En betgeweer van den vermiste is reeds laag te Hoornterog Het ia gevondea den Uden Septembertegen een boom aan den straatweg bg DeVanracbe door den rgksveldwachter Van derVeen die meenend dat het van en grenadier was het naar Den Haag zond vanwaar bet aar Hoorn werd geaoaden Deransel is nog zoek de daarin geborgengarderobe schgot dezea of geaea bekoord tehebben wat ook wel bet geval aal sga geweestmet de riemea De majoor evenwel seinde mgdaarover vermoedelgk erborgeac Van Amersfoort naar De Vanracbe is zeker 3 nut gaaM een heele afstand voor iemand met een Jtebroken been d kemelabresdta afstand is 11 kilometer Het zg teveas opgemerkt dat de Vunrsche aan deu anderen kant ligt van den weg daa de streek waarin het Igk zou gevondea sga De jachtopziener zoa van zgn voodat kenois gegeveo hebbeu aao deo borgemeester die met een paar veldwachters ter plaatse varecheeu en bet Igk naar Amersfoort deed vervoeren alwaar het ter aarde werd besteld Er is geen bargoineester gewaarschuwd geen Igk te Amersfoort begraveo Stellige rerklariagen van da burgemeesters van Wondenburg en van Amersfoort staveo inga uitspraak De besliste tejzenspraak van den bargenaester vaa Zeist kent men Ën wat de oudersc betreft dit de mooder vaa dea deserteur is reeds sinds laag overleden De vader wooot niet te Hoorn vermoedelgk in hei Limburgsebe Eerst heette het dat het Igk naar betmilitsJr bo jj tul te Utrecht ton sga vervoerd to4 dat naar bet miliUir hospitaal t Amersfoort zou zgn gebracht no weer is betin alle slilligbeid begraven nog wel doorwerRÜedea van de straatreiuiging Ziehier de waarheid De millicieo Langeveldt van de lichting 895 beeft den lOden Sept op den marsch van het kantonnement te Soestarberg naar bet station te Amersfoort op den straatweg een halt aur vao laatstgenoemde plaats ongevraagd bat getid verlaten Op dien afstand van de atad was by nog in zgn sectie Dit werd mg op mgn tetegrapbiach verzoek om inlichtingen geseind door Majoor Evenwel ridder der M W O bataljons commaudant van den vermiste De maa ia das niet zoek geraakt tijdeos de manoeuvres doch er tasicbenuit getrokken toen de troep naar het station te Amerafoort marcheerde ook heet hg niet Langeberg zooals de correspondent vaa het Nieuws kbrgft Hg is mgnwerker van beroep Omtrent den te s Qravenbafte aangehoaden vreemdeling bevat het Alg Politieblad nog b t volgeode Op 16 deier beeft een als beer gekleed persoon tamelgk lang en gezet baar eu knevel blond bruinachtige gelaataklear gekleed met blauwen overjas donker jacquet en broek en zwarten slappen hoed zich noemende Charles E Ore g Philipp t baronet sprekende Franaeb Eagelscb ea een weinig Daitsch en Hollandseh getracht bg een bankier te s Gravenb e ta verzilveren 12 kennelgk vervalschte circular notes elk van 10 pd st gedateerd 27 Msart 1895 afkomstig van de National Proviaoial Bank of Eolaad Limited te Loadeo Hg was 10 t bezit van eaa lettre d iadioation vaa de eWde baak 8 48 8 67 10 04 lO U 10 18 10 87 11 80 8 06 g 4S 8 1 68 848 10 8 8 08 8 81 8 10 8 17 7 8 84 6 41 8 47 8 88 4 80 8 81 4 40 GOUDA 48 11 10 87 45 8 4 Al deze geldswaardige psp eren waren gesteld teaj ame van Charles Ë Gregg Philipps bsrt HeF i gebleken dat deze stukken in April 1803 te Lenden sgn verloren geraakt en dat de wairda raadt aan dea jgtBaar is ieragWtaald Daar een der erraiste circular ootea oo 144721 aiet in bet bezit vao dan vardaehte is gevondeo bestaat bet vermoeden dat die reeds ia verzilverd De boofdeomninaria vaa politie te s Qravenhage vervoekt onderioek bg baakiers en galdwikselaars of het ontbrekeade stuk ier ver1 il vering is aangeboden Volgens uit EngeUad oatvaagen berichtea ia gebleken dat de bierl edoelde persoon aan de politie io Oen Haag leogenacbtige verklaringen aangaande zgn identiteit en de herkomst van het geldswoardig papier heeft gegeven De termgn van ge vangen boadiog ia meteen maand verlengd Telefoonrecords De laagste vrijhaagende draad der wereld is oogatwgfeld de telefoondrmad die oalanga over bet meer vaa Walleostadt ia het kanton St Gallen gespannen werd D lengte van diea draad tuseohea de twee rastpunten aan beide oevers vau bat meer is meer dan 2400 meter de juiste afstand onderliog der beide telefoonpalea van gterconstmctie daar da draad natuurlgk ee groote bocht heeft De telefoondraad die uit staal van eerstVqna aliteit bestaat heeft slechts 2 mM doorabede en verheft zich op zgn laagste paut nog ruim 40 meter boven da oppervlakte vaa bet meer Na het overlgdea van dr J Cramer hoogleeraar ia de godgeleerdheid ta Utrecht vormde zicb uit zgd ood leerliogen een commianie om een monument op zgn graf op te richten Da oitvoereade commissie droeg aan de firma A P Schotel te Dordrecht het ontwerpen van een plan op en koos uit zes icbetsea dat hetwelk nn door genoemde firma voltooid ia Het monumeut heeft een hoogte van 2 30 en bestaat uit een bardsteenen voetstuk met wit Carrart eb marmeren afgeknottezuil Een plaat van hetzelfde marmer draagt het opschrift Aan dr Jacob Cramer hoogleerur in de godgeleerdheid Geb te Rotterdam 24 Dec 1833 Oest te Utrecht 18 Mei 1895 Zyne dankbare oudleerling n Den In No aitiber wordt het monument op het kerkhof te Utrecht oathnld TOOlTBEXi Stanislaug von Ltimnêky Niet bgzooder opgewekt door eene recensie in de Nieuwe Kolterdamicbe Courant i verlietea wg gistei en avoad de comfortable huiskamer om ons naar Ous Genoegen te begeven weinig verwsehteude dat wg ons soaden amuseeren Hbt Gulden Boek is een papieren prul dat ondar den naam van een tooneelspel een soort staiversmagazgn uoretletje te genieten geeft Da schrgver van Soböntban is een iïnoeier en karakterdief Van het spel ia niets metdeaawaard dan het suoezerig optredea vaa Alida Kleio dat waa de hoofdinbond van de booordeeling Hoe jammer dat bet Beitnur van Ons Genoegen maar niet spoedig om een ander stuk geschreven heelt mrvar zelfs de reeenseot van de Nianwe Rotterdamsobe Coarant ken zich vergissen En vergist heeft bg zich SchiJnthan heeft oos kort ea krachtig ia aaer verstaanbare vormen ia eeoe opvolging van tooueelen die de aandacht geapsnoen hielden du oude masr nooit te dikwerf herhaalde lessen voorgespiegeld dat fsmilietrots tot veracbtelgke handelingea leidt eu dat welvaart gebouwd op oneerlgken grondslag slechts genot in schgn kan voortbrengen In de titelrol is de maa geteekend die in alle klassen der maatschsppg kan aangetroffen worden de gluiperige luisteraar die zich in familiegeheiaiea dringt en van zgn wetenschap gebruik maakt tot bet afpersen van geld of dieastea Hij neemt een reuzenvorm aan tegenover ban die voor hem sidderen ea krimpt weg ala mea zga geheim flink weg zelf opeabaar maakt maar steeds vindt bg listig en slow aadera wegeu ea aodere middelen om zelfs taa koste vaa een laagbaid eea fatsoealgk menoohc te schguea Broadgeest heeft die rol van Staaiolaus von Lasanskj goad begrepen al is er in zgn vertolking iets stootarigs doordien zga steads opgariobte hoadiog aiet oversea te breagen is met het boigsame van da type welke hg te vertagenwoordigen heefit Waar bg zich kroa kalea moest daar bakt hg slechts ea ia eea tok waarin de adeltrots gegeneld wordt kan calk eau hondinj oiet toegeachrevao worden Mu blind vooroordeel dat zga oude adel heil het buigen heeft verteerd Het atuk houdt de aaodaeht gespannen Graaf George Breteoil Tartaad is in het toppont van aanzien in de hooge kringen eener Dnitscha koninklgke residentie Zgo titel zgn familietrotr is hem alles Hg haat zgnesister Marie vaa Ejsden Vink die beneden baar afeand gatroowd is met een professor Hg veroaachtzaamd zgae sehooae vrouw Alida Klain nel via hg slaekts getrouwd ia omdat baar vader hem aaa bet bof zou kunnea vooruit breogen maar die hem bemiot Daar komt een aaa lager wal geraakt edaU maa Laaansk hem vertellea dat er vaa sga geheeleu adel niets waar is en dat hg de sooa is van iemand die ziah weder recbtelgk van dian titel jieeft meester gemaakt Hoe uitstekend speelt Tartaad den verpletterdea trotaaard Hoe schooa vertoont mej Klein de miauende vrouw die alles verdraagt en later in bare grootmoedigheid nog het voorkomen van da bewetdadigde aanneemt Fraaier spel daa het harv was echter dat vaa Mevr van Ëjadeo Vmk de steeds verzoeoiogageziadea die pal staat tegenover den dreigendeo Lasaniky en de eerlgkheid bijna te ver drjjft ScbÖntbaa beeft ook n in enkele scherpe trekken de slagen geteekend die de gevalleu grootheid treffen en s ait zgn stuk met de leveodige voorstelling van de gedachte dat de menbch slechts gelukkig kan zgn in de kring waar hg te huis behoort Als da recensent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant dat alles niet gezien ea gevoeld beeft dan was dat niet de schuld van da sebrgver en niet de acbuld van de artisten die bier Donderdagavond ban voorstelling gaven Wg waren recht tevreden en bleven dat ook gedureede het aardige naatokje Blauw waarin Tartaud en Mej Klein opnieuw bigkeu deden vnn buune groote gaven De eerite abonaumenta voor telliag was een succes zooprei wat de keuze an het atuk als wat de uitvoering betreft BalteDlaodsch üverzlGht In hot Oostenrijksche Huis van afgevaardigden gaf de minister van financiën een overzicht van dea fiuancieelen toestand Hg zeide dat men zeer beiaugrgke kredieten moet verwachten voor de verhoogmg van de pensioenen Indien de Kamer de ooodige middelen toestaat kan de hervorming van de jaarwedden dar ambtenaren met 1 Januari 1897 in werking treden Gejuich De groote uitgaven zullen eene vermeerdering van de ontvaogsten noodig maken indien de Kamer haren steun verleent kan de hervormiag der inkomatenhelasting l Januari 1897 iu werking treden De miaister betreurt het stelsel van de uitvoerpremiëo voor SQiker maar hg verwacht niet dat een interuationala oplnasing voor de quaeatie zal worden gevonden De belasting op de beureoperatiên kan zonder bezwaar eea sterke verboog ng Igilen en verder bestudeert de regeering een Iwlastiog op de operatiëo op de goederen beurs Door verbooging van de tarieven op de ataatsspoorwe en zal men gedeeltelgk in de ooodige kredieten voorzien De sommen die zicb in de stnatskassen bevinden zijn niet diapoaibsl grootendeel wegena de regeling van deo omloop vaa het papiergeld De acbaarachte aau geld is te wijteo aau de buiteogewone beursoperatiëo De minister verzocht ten slotte der Ksmer haait te maken mot baron arbeid ten einde zich tj kanoen berighouden met het beJangrgke vraagstuk van de belastingherziening Langdurige toejuichingen Daarna werd een aaavaug gemaakt met de discussie over het program van graaf Badeni 27 sprekers zgn daarvoor iugescbreveu De Nordd Allg Ztg bespreekt de zoogenaamde officieose nota vad de Brnsselscbe Soir waarin gez d werd dat er een ontmoeting waa bepaald tusicben den keizer en den groothertog run Luzemburg welke ontmoeting door ongesteldheid van den groothertog echter aiet was doorgegaaa ea dat keizer Wilhelm toeu stellig beloofd had den groothertog bet volgeade jaar te zullen bezoeken naar het blad verneemt zgn deze beweriugen volkomen oit de lucht gegrepen De leider der doctrinaire Hberalea iu Belgiëf de heer Frère Orbaa beeft vaa zga ziekbed eea oproeping gericht tot de liberale partg waarin deze wordt aangezocht bg de aanstaande Gemeenteraadaverkieziagen elk bondgenootHchap met de socialisten en radicalen te weigeren Aan deze oproeping zou door bgaa alle liberale kiaivereeaigiogen gevolg werden gegeven Volgeos de Patnote steekt het anarchisme in de provincie Luik weer het hoofd op de politie zou verscheidene kilogrammen dynamiet afkomstig van diefstal gevoaden hebben en de Luiksche anarchisten scherp bewaken laten Brasael Zeehaven was ia België sedert dertig jaar aaa telkens weder opduikend plan cftsl aa eindelgk een begin van uitvoering heeft gekregen Zaterdag is tea baize van den gouvernenr der provincie Brabant het voor de nieowe kanaaUerbinding nondige oootroct door de bargemeestera van Brussel en naborige gemeeutea de gemeealeraden en de edelegeerdea der Regeeriag ouderteekeud en met eea feeetmaal bezegeld De kosten zgn geraamd op 35 roitlioen fr waarraa Brussel er 14 da 8taat 10 on de provincies 4 te betalen bebbea tarwgl d voorstestedea en aangrenzende gameanten in de rest moeten voorzien De Bras Vaart vao BraasaI oaar Willebroeck wtar da Rapet ia de Schelde valt is 300jaar ood aa maar SVt M diep aoodat enkel sebepea van 300 toa er gebruik van kannen asaksn haar diepte sal na op 6 M gebracht wordeo zoodat scbepeo van 2000 toa tot Brassel xutlaa varaa Ook aal het aaoUl slaizea verlueerderd worden enz enz Kortom Braual wordt zeebavea en de vraagde is soo groot dat aog deze haete week zat wordea feestgevierd ia het bealuit tot invoering van da Armeoiscbe bervormiogea komen o a de volgende pantea voor de beuoemiug vaa eaa opparcommissaris met eea sMljunet met goed omsobrevon instructie de amnestie van 23 JuU die vrgen terugkeer verguataaa de geemigreette a verbaonaa Armeaiurs wordt oitgestrekt over geheel Klein Azië de hervormingen wordea toegepast op geheel Kleta Asië dagoavaroeors SU kaimakams krggen obristelgke bgzittars ntost zich Verder wordt de keuze vac die bgsitters geroeid wordea de districts gemeeataradeu de plaataelgke reebtbaakea de politie eo de geadarmerie beter georganiseerd en ten alotte wordt opgericht een coramitsie vau rootrole battaaade uit Christenen en Mohammedanen waarmee de gzaatea rechtstreeks door bun tolkea ia verbinding ataan en die onder zekere voorwaarden kaa wordea onlboaden NaotaiiBD Gen N l W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOU Obl Oondl 1881 88 4 iTiLlB iBsohryving 1868 81 8 UosTINa Obl in papiw 1888 8 dito in iilver U88 6 PoaTUo L Oblig met ooapon 3 dilo tirkel 8 UnsuNU Ulil Binneol 1884 4 dito Ueoooi 1880 4 ditobüaothl U88 4 ditob jllu iel8S l0 4 diloiuKoud leen 1888 t dito dito dito 1884 8 df NJa 1 erpet lekuld 1881 4 Toailij Oepr Coov leen 1880 4 ee leenioK lerïe D Oec lueoioK leria V ZuiuAra Bar v obl 18VI I Maiuoo Obl Buit Bob 1880 8 ViHBlUBU Ubl 4 oabap 1881 imraaDiM ObliKtlieu 1888 8 £ oTTaaii ll Stad leen 1814 8 Van N Kh IluideUv und ndsb Tsb H CertlSeateu Duii MutKihtppü dilo Arnh Hjpalhoekb puidbr 4 Jalt Mü d r Vontaol luid s Or H palheekb pudbr 8 i Neilerlandsehe bank naad Ned HandnlatatMb dito N W fcF e llvp b piQ8br 8 Rolt Hypolbeekb pandbr 8V Ulr Ujrpotbeekb dito 8Vi JotTBKa Joet Honir baak laad Kuil Hfpotheekbtukpudb l j tHBaiKA Kooit bypoth paadb I Uaiw L ft Pr Llon eert 8 au Holl U 8poorw M j tand Mü let Kzpl T 8t 8p tand Ned lod Bpoorirogm tind Ned 2uid Afrik 8pm taod 8 dito dite dilo 18 1 dito 8 De houding door Italië tegenover Portugal atngenomea wordt drok basprokea in de pers Het offieieuse orgaan te Lisabon da Tarde veroutochatdigt hst aiet gebraohte bezoek als eea gevolg vaa ouvoorsiena omstandigbedea De fsmiliebntrakkiug tasacben de beide vorsten bod aanleiding moeten evea tot een meer loyale oplossing regt het blad De Spaansehe Globle is woedend over het optraden van Italië Sedert Napoleon I is geen regeering zoo vernedert als thans de Portngsesebe door IteliS zegt het blad Ea hst spreekt als zga meeaiag uit dat bet Portageeacbe kibiaet reeds bad moeten aftreden want de beleediftmg ia niet gericht tot bet volk maar tot de regeering El Globo geeft verder Dom Carlos den raad maar ipoedig naar Lissabon terug te keeren indien hg ten minste geen vsrbiuderiog voor zgu terugkomst wit vinden aan de grenzen De raad door bet Spaansehe blad aan het Portugeascha kabioet gegeven rA wel ntat worden opgevolgd Het minieterie Hintze Bibeiro heeft reeds genoegzaam getoond zeer stoelvBst te zgn De Frankf Ztg dealt mede dat het optredeo der regeeriag iu Italië teer veel bgval aitlokt Het vaa inderdaad ooodig dat Italië krachtig optrad tegenover de zware beleediningeo van Portugal em bet aanzien der Italiaausebe regeeriag bo g te hoadea Criapi he ft ia eenvoudige woorden te Lissabon laten weten dal Italië geen gezant aoodig beeft iu t ea 9taat die zich ouder Pauselgke curateele stelt De Portogeesche regeering vreeade de terugroeping vaa den auntiua Thans zg hetrek kiogeo tot It li8 fg brok B n on mog iK i ui 8po rwl 1887 8 A ltobl 8 obl 8 I 0LIK Wtrtolitu Weeneo tand 4 anti Or Butt gpw Mit 1 4 BaliiMhe dito taad Ptttowi dito Mml I Iwaofï DoHbr dito taad 8 Kank Ok Alow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 llBaiB k Gaot r 8p Ulj obl 8 Cble fc North W pr ü v taad dito dito Win St Peter obl 7 Donver k Kin ir Spn eert v i Illinoia eatnü obl in foud Louliv k NtakvilleOert v taad Heiico N 8p Hy Ithyp o 8 Uitt ICaotat r 4 pet praif aaod l N TorkOnlarlokWotLtand dito Penoa Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie b vp ia oad 8 Bt Paul Uinn fc Muit obl 7 Uo Pte Hoofdliin oblif 8 dito dito Line Col Ie h p O 8 C aAUt Cao Soulb Cert v ttod rtK C Sallw fcNtv lob d e O Amaterd Oonibua Mij tand Botlerd Tr m i K M la ttnil Nau Sttd Amaterilam und 8 Btwl KolMriUm uuil 8 I Hauilt Stad Anlwerp nlt87 8 Suul ilrneael 1888 8 lloNO Tbelu Beifullr aeeellaeh 41 OaaTBHR Stuuleeninfi 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 8 PAHJB glad Madrid 8 1888 Nas Vn Bm Ilfp BpobI eert 160 wot het bmto oir hur wh Er igo io Portogal oog fjeooflg iboroleD eo repabltkeinoD die e Q woordje mee te ipreken hebben en bet ook wet iuIIad doeo c Ook de slndép c wgat er op dftt GrootBrittanje thaoa near elle wioditreken der wereld de oltloiatumi oitiendt die het Toor de oplosiing van zoovele ioteroationale geechill n aie waarbg Albion betrokken is in reierve bad gehouden Veoeznela it no aan d benrt om een zaakje dit al eeo paar eenwen io geeebii ligt Waarom Engeland ihani ait den hoek komt Welde waarde van bet bewuite grondgebied ii iterk gereaen door bet vinden van goudhoodende riffen en daar Venezoela van plan aeheea het land daadwerkelgk in boeit te nemen heeft Saliibor tgn nltimatum doea oitgaan om tegelgk daarmee ook aatiaiaetie te krygeo voor de ojioder goede bebaodehng die enkele Brit Kh onderdaneo in Caracai hebben ondarTSnilen Men beweert dat dezelfde gedragelgo ali bg bet conflict mei Niearagoa zal gevolgd worden het bezetten der bavene het inbonden der donanegeld n en een oprnkken der Brit che troepen nit Guiann naar de streek waar over bet geKbil loopt Wiejvan beide partgen gelgk heeft kan het Bruaaelsehe blad niet seggen maar wel staat valt dat het recht vaa deo sterkste het befte zal wezen De eenige moeilgkheid voorJËngalsod ligt in de bondlog die het goovernemeot der Unie zal aannemen Volgens de World moet teliebnr een hoogen toon hebben aangealagen toen de gezant der Üoiejte Londen fiajard hem een regeeriogsnota voorlas waarin Noord Amerika Engeland nitooodigt om bat Veoezoelaanscbe gren eechil aan eea tcheidsgereebt t onderwerpen De Engelsche premier zoo den beer Bayard toen hg met de leetnnr ten halve wat gevorderd io de rede zgn gevallen en hem medegedeeld hebben dat de Engelsche regeering geen Mooroeleer erkent en geen daarop gebaseerde argomenteo kan aanhoorea ji Man begrgpt dat dit de Amerikanen oiaT