Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1895

No 079 Maandag 2S October J89d 348te Ja rg Dg E o ware Schat voor de ongelukkig slaohtoiraia der 2elf bevlekkiog Onanie en geheimr nitapattingen is het beroemde werk Zür Retau s ELFUEWAItlXG Hollandsche iiigue ibet 27 ftib Pr B 2 fj uMeu Ieder die smd de vierschrikkeigke gevolgea van deze ondeni d Igdtmoet het lezan de oprechte leenng diehet geeft redt JBarl ke duizend van eenzekeren dood Te Terkrügen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken l khande in Holland eOÜMHE NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken r De Uitguve dezer Courant g eschiedt d a e 1 ij k s met uiti ondering van Zon en Feestdagen De priJB er drie maanden is 1 35 6 nco per post y 1 70 Afzonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden gfeplaatst vwi 1 ifl regpls è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekeml naar plaatsruimte Inzeifding van Advertentiën tot 1 uur Am mid l S ODDS 8CHIEDAMMEB GENEYEE Merkt NIOHTCAP Verkr gbaar bij M PEETER8 Jz N B Ala bew a van echtheid is cachet en kurk steeds roor Kien v ii den naam der Fima P HOPPE trlski ooaèhadalyltate fl maUelykatc poetaoaddel voor Hearea en Tooral dames ta ICiDdtrBeboi watki U de ApprttuBf van G M Mlkler 4 Ce Berlli Btatk Str 14 Man latla o l op naam en fabrlekaintrk v pfcryittar ky hwm wuttiar h itasw t iaiaalerte iw y ss MI iML iMmat ttMt ky V wNmmm üfafcsa f door onze geuhte SUdgenooten aanonade Vereenigiug heeft bj Ternieawing een ComtuisBie beDoemd om lo den aaastaande winter dit werk onder arme kinderen ta herrattcn Wü achten het overbodig ü uitvoerig te harichten da wüm waarop Het i U voldoende bek Dd en one genoeg gebleken dat het uwe S oedkeuring wegdraagt en daarom hebben wj e vrgmoedigheid uwe vriendelyke hulp in te roepen om een gare voor odb uftewnderen Benige leden der Commiuie hebben zich bereid verklaart die garen van U te ontvangen en znllen zich daartoe in de volgeode week bg U vervoegen in de hoop dat gy on evenala de vorige jaren zult onoeratennen ten einde oni in itaat te tellen dit werk te kunnen nitoefenen Wy vertrouwen dat gy aan onn dringend verzoek zult voldoen opdat wy bet genot mogen amaken vele arme hongepge Kinderen ie kunnen voeden Met dank aan de Redactie van dit blad voor de opname dezer regelen nameni de Gomminie H A TOEN Secretaris ADVERTENTICN Bevallen van een Zoon Mevronw ÜCHONEVELD v dik C1 OETvaii Dta MiiJ Omda 26 October 1895 Openbare VriivilUge Verkooping op DONUERDAO den 31 OCTOBER 1895 de middags ten 12 ure in het Kofiiehaia sHieiiohiec op de Markt te Oouda ten overstaan van den Notaris J vas naa LESDBN te Oudtrktrk ajd Umi van geteekend wyk R nnmmer 62S bevattende verachillende BOVEN en BENEDEMKAMBBS KEUKEN en verdere Gemakken staande aan den Floweelen Singel te oet Bergplaats Tuin en Erf helend noord en oost den Heer C LAFaaaa en zuid denzelfde en den Heer H h NkdhriioasT Kad Sectie A nr 1078 groot 4 Aren Uy monda verhnnrd aan Mej de Wed J vak Run voor 2 50 pet week Te bezichtigen Maandag en Dinsdag vóór den verkoop van des middags 1 tot 4 unr En na afloop daarvan van HET HUIS getaekeud wyk K nummer 39 met ERF staande en gelegen als voren aan de Komgnateeg belend aan alle zgjen eigendom van de gemeente Ooudn Sectie U nummer 470 groot 40 Centiaren By monde verhuurd aan de Wed G vam HtaK voor ƒ 1 50 por week Inlichtingen by den Notaris TANDARTS E CASSUTO Turfoiarkt 172 Gouda 8PREKKUKEN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd Zoer Hette Gesteendrukte worden GELEVERD door 4 BiliKKMAK en Zn Weder voorhanden FBtHtM EOLPENS in t Zuur by J W BRAKEL VLBESCUUÜUWER Gouwe iiiiiiiiit A ïïortier Gouwe 0 h SPECLAÏÏTËIT in Heinekeii s en Haantjes Bieren Echt Engelsch eu Vollenhovena JE3CTR J STOXTO Men blede bel geluk de tiand 500 000 Mark la hoofdprija ia bot gslukkÏK gevil biedt A nieuvrgte groote GttlÜTarlotlng die door de Ilooge Regeariiig rao Utmburg goedgekeurd en gawaarborgd ii De foordeolige iurichtiog van bat niouwt plao bettaat iJasrin dat id dea loop van alvohti weinige maanden ia 7 er otiu tuu ran 118 000 lutflD 50 200 prijMn bsdragende 10 981 720 Mark ttfr rolledige bMluaiug sullen komen daaronder z Q kapiule prüun van evoolueel 600 000 Mark by uitneneadbuid eobter 1 prga a M 800 000 3 pr uiu ft H 20 01 0 1 prijs M 900 000 1 priji aM 100 000 9 prgzQD a M 75 000 1 prys a M 70 000 1 prija ftM 05 000 1 pr a k U 60 000 1 prij k M 16 000 S prezen ii 60 000 Ipr i itM 40 000 21 prijzen a M 10 000 46 prijzen aM 6 000 lOft pr ifluaM 8 000 22SprijEeDH M 2 000 82t prjJKünuM 1 000 i326pfiJMn hM 400 38050 pryz a M Ui ISBOOpr bM 800 200 150 1 4 100 98 80 42 20 De pryitrekkingen t n volgeni plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eetUe pr strokkinE daztir Kroottt door deo Staat gewaarborgde tieldvertoting koil 1 l gebeel orig lot atoohta Mftrk S of S 60 l half S 1 76 l kwart f l i O togoD ioxeodtifg van het bedrag in baokpaptur of per postwisiuil Alle oommisties worde nnniiddellijk met do grootste zorgvuldigbeid uitgevoerd en ifldnr spultr ontvangt van ons de met het wipen van den Btaat voonioBe Origineete Loten E lf in httuden Bij ifldore Deitelting wordt het vsreisoht offioieete plan waaruit de verdeling der pr seD op de versobillaude klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd en sender wy aan on Begunstigers onnaugevraagd ua elke trokkiag de otficieelo Igsten De uitbetaling der prijzen rctobiedt steeds prompt onder waarborg van dou Staat en kan door directe toeuadiug of ook anar verkiesing der Bfllangbobbenden in alle grootera ptaateeu van Nederland bewerkiteltigd wordon Ons debiet is steeds iKior het neluk bfguuatigd en onder vele andere aautienlgke prijeen hebben w meermalen volgens oflioieete Mwy en de eerste UoofdpriJEeD verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 0ü0 euE Het ia te vooriien dat b dese op don heohtaten grondslag gevestigde ouderneming van alle kanten op eene seer werkzame deelneming bciiaatd kan worden gerekend en verKoekon derhalve om kHg ooinmisaies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogetyk in elk geval voor den 31 OCTOHEM A te doen toekonen KAUFMANN 8IM0JV Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG l S Hiermede danken wy voor het vertrouwon ons tot hiertoe geichouken en daar wg bg bet begin dor nieuwe verloting ter deelneming iovitueren sulleo w ook vi or het vervolg bemoeid lijn door een stipte en regele bediening de tevredenheid van OQte gvërde Begtnstigers te ververven PEANSCHE STOOMYESVEEU Ohenilsehe WisscheriJ VA H OPPE ilEIMEU 19 SruUkadf BotterHam Qebieveteerd door Z il den Ki iagder Belgen a HoofddepAt voor QOUDA da Veer A VAN OS Aï Specialiteit voor het atoomen en verren van allu Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kiuderffoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnche mantels veeren bont ens Qordynen taielkleeden ent worden naar de nienvrata en laatste methode geverfd nogda Saalpendruk vu A Bamoiiii k Zoon Vjpr Allernege bekroond mee Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Oiploma Gouden Medaille en Jertiflcate o Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldkroenid Druiven liorst DoDig Entracl MELIANTHE UIT D Mocbinftle Fabriek DË HONIÜBLOEM TAN H van Schaik èi Co 8CHIE gevestigd te Qravenhage Gc n middel is of kan worden u tgevooden welke de Melianthe overtreft het is OSHEBBOEPBLUK hot beste mrddel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaauwüziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Gravenhage 44 GRATIS bekomt elke leser Tan dit blad het niet alleen roor zieken maar mA roor geiteiei het gat feelaHHJke n letttit boek E vMHD m mm HniSïtiVe Mn Mefkaart unBiokttt lBoeUiaadelte ffj Botttrdftm z t Verkrijgbaar bfl P H A WOLFF Drogist MaVkt Gouda E H v iN MILD Veerstal B 126 te Jouda A BÜÜMAN Moordreela J C RATELAND Boikoop B ï WIJK OudiKoUr Aan Zeiiiiwlijders en Zenuwxwakken I Tbana is de iie opla e veraobeneD van bat boek De Ze Beprostd ea aanbsro len door de heeren Frot Ur Kterlntëre Parij Frengruber Uujardln Bau metZ Parijs Boachot Parija ïeli Rath Dr Schering Kms k z Kalk Dr Cvurkoweoh ky WeeaeD Opparstafarls Dr Jeohl Wet aoa Opperalafarla Dr Sohiegl li g Chet arU Or Darses Par iUhef arts Forostier Aken Diitriclsarts Dr Grossmanii Johlitifren L iS DiitrictaarlB Dr Busbaoh irk Ktanknrii Dr Steingrebar Chareutou ouBui Dr V A soheabaoh Corfu Dr med OorraKZa Venetië ADgeviUe Parü Lavabre Parijs Wille Taufkirchen II CablliOt Arcachon Fortget Loniac Ouilloaeau Bordeaux LabatUt Bordeaux Bougavel La For rière L Birsohfeld WeeGen H Liebar lunsbruok Hammer Piaaen Weiner Weemo AuBt Broctou Katuiohlechner Brixn uuwziektan en Beroerte Middelen ter voorkoming en geneziog Het doel van dit werkje is kennis e verspreiden iimtront n aard der eonuwüwakte hare oorzskea en gevolgen onderricht te geven on genezing li vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologisahe ontdekking lio op de eenvoudigst deskbare wvjae op ons zeDuwgealel kan gewerkt worden en wel met een auoces dat aoowet een groot aantal uitatekende arteen sis de geneeskundige pers aanleiding tot dtaoussie gegeven heeft Het wordt derhalve aao ieder die aan ziekelijken cenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door haljitueole hoofdpyn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid SlapelooBbeid algemeeoe liohamelUke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn m aan de gevolgen laar van lydoii zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Btijtheid in de gewrichten en voortdurende pUu in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen u door de bekende hulpmiddelen als onthoudlngg en koudwaterkuron inw vingen eleotriseeren galvftniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eiiidegk isnalle personsh die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoo reden hebben wegens vcrschunBeien van voortdurend angBtgeVOOl beneVeldhOid van hoofd hoofdpijn met aauvaUen van duizellgheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevena aan allen diji tot de boveogenoesado eathegorien van zenuwltjdersbehooren Eoomedeaan bleekZl30htige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs Jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geeatelyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam u cleBaN k Co Heiligswag 4i Hotterdam F E va SANTEN KOI FF Korte Hoofdateeg 1 ütreOhtiLOBRI t POETON Oudegraoht b d Gaardbrag F 88 AN Blommestein s Inkt proet oiuierVinuelijl de BtSTEl n vülKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILANO BINNENLAND GOD DA 26 October 1895 De geKeeoto grootiug vau Bergv A a btcbt dieoitjaar 1896 ii door deo Raad vaatgeateld op f 20511 16 in DotTftDgat ea i 20511 11 in nitguf Yernioedetijk batig iloi alioo 0 05 Bg eea laodboawer onder Barg Ambtcbt WM op en nacbt ia dese week eeoe koe zoek gerukt Ëerat vermoedde men dsi cjj geatolen kon zpu doeb meo beeft baar op aanmerkelgken afataod vao bare weide Terdoaken gflTonden Te beginoea met 1 Novetebertal teStolwijk UB de beide aehoten weer gelegenbeid ago tot het onlTaogen ran berhaliagvooaerwjji Werd daarrao in de laatste jaren eea ceer goed gabroik gemaakt tock kon dat beter want nog altyd aQD er Tan die lange dtfatraatzwerroric Toor wie bet oneindig veel beter was dat ze sattig onderwas ontvingeo t Ware te weo oben dat deialkeo dei DOode met geweld naur de school gedreveo werden 01 zonden erODdars zijn die op zalke brave joogem geen vat Rebben Man sobitiH aic Oade ater Ati oen bewijs tdai dèce streek ook wel haar aandeel levert voor de Roturdamsebe koemarkt kan bet feit itrekksu dat 1 1 Dinsdagmorgen aao het ptation Oadewater der StaatsspDOr syo geladen 120 koeian met bestemming voor genoemde markt De politie te Bragge beeft een goede vang t gedaan Zy beeft drie Amerikanen Anderson Rnaset en Kalleona gebeeteo zoomede een joffroow Anna Jones die he i vergezelde ingerekend Deze bende wordt vardacbt van een postdiefsUl te New York van 22 000 doll en voorts van den onlangs gepleegdeh joweelendiefital te Ostende Da man die een dezer avonden in bet Baagscbd Bosch leu zyn aangavallen ii gisteren in bet Ziikenhais te i Oravenbage door den commissaris van politie op wiena bewakiogigebied het feit voorgevallen zou zgn in f verhoor gnnonen Volgecs de verklaringen van deu mishandelde een te Waasanaar wonende toinman beeft hij zich Dinsdagavond jl na eenige boodschappen in de atad te bebben verricht op weg begeven naar Wassenaar en FEVILLETOM ♦ MON BIJOÜ ÖP yiJF DAQEK ÏX PARUS 12 Er til van daaf wat te smputeeren vallen Professor Roax zal brei wat te doen hebben AIb NapoleoB hem maar niet voor iieweest ia merkte ik aan de beroemde Rouz ia by hem v rgaiekaa aleohli eeo knoeier in bet ak Og hebt gelgfc voor aooveel het amputeeren e i batrelt actwoordde ds gaDessfaeer maar w t de leer van het verband aangaat volgen zg geboet eracbilleade syateemen ïk volgde deo dokter naar de pUce du ParviaNotre Üame Wasr bet Hotel Dieu galacen ia Het UdtelDieu ia eene kolossale maar oDr tnattne steeninaasa eene vereenijciog van lokalea die op versohilleade tijden sgn aangebouwd Alleen de gevel dia naar de place gekeerd ia verraadt eeo be paalden boawtraat ta op het fronton pronken in groote zwarte letten de woorden ffUÓtel Dieu Een allea behalve uedarig opaohrift maar daaraan raakt mea is Parys gewoon De bedoeliofC ia toob goed Qoda barmbarligboid moet daar vertegenwoordigd worden Menige ongelukkige bedt daar ook eene rustplaats gevonden Vele Tan Frankrgks merkwaardigste sonea hebben daar bet levea gefiiodigd Lantara ca Gilbo de een groot als sekilder da op den Leidaehen straatweg ter hoogte van de naar GtiogeBdaal oeraode inao een ali tegen het hoofd gekr en die hem bewostelooi deed neerstrorten Uit dien toestand kwam by eerst bü toen bg een hevige pyn gevoelde waarna bg eenige gedaanten zich günga zag verwgdarea Het bleek hem toen dat bg vreeselyk mishandeld was Zoo goed en kwaad bet ging vervolgde hjL zgo weg naar Wassenaar vertelde aao zgo hospita hg leeft sinds eenige jaren geecheiden van zgn vrouw niets van het gebaarde maar begaf zich te bed Toeu den volgen Jen ochtend zgo baas hem kwam halen om naar bat werk te gaan deelde bg door pgu niet in staat het b d te verlaten dezen bet voorgavallene mede die hierop de hnlp van een geneesheer inriep door wien s naof oreibrongiog naar bet Ziekeubuii te s Oravenbage dringend noodzakelgk werd geoordeeld Meer inltcbtiogen konden door deo verwonden W eos toestand voor het ongeDbUk bevredigend is aan de politie niet worden versterkt Met diep leedwezen Ternemen wg dat de nuiversiteit van Utrecht een ware sll beeft getroffen De boogleeraar dr H £ Moltzer is plotseling en op treurige wgte aan baar ontrokt Zgn Igk ia nit de Singelgraoht opgehaald Sedert lang Igdende aan een ceer pgnlyke nierziekte veronderstelt men dat de nevige pgnen waarover hg des avonds klaagde bem IQ den nacht radeloos gemaakt hebben ea zoo tot bet noodlottig uiteinde bebben gevoerd U O Eenige dagen geleden kwam in de bladen een bericht voor over de in Utrecht gebonden asobestediog van benoodigdbeden voor de baisbouding der straf gevangenis aldaar waaruit veleu afleidden dat die inrichting voor de gevangenen een goed kosthuis was Deze gevolgtrekking is allesbehalve juist blgkens bet volgeode dat ran bevoegde zgdec aan het aNisnwsc betrefieode de voeding in de groote straf gevangenissen wordt medegedeeld In de groote itrafgevangenlsien des lands Utrecht Breda i Oravenbage Arnhem Rotterdam Oroningen Nieower Amstel en Qorinebeu bestaat de middagpot voor 100 personen nit tweemalen s weeks toebereide erwten samengesteld nit 40 kg groene erwten 2 k 3 kg rundvet en 4 kg groenten tweemalen s weeks toebereide aardappelen samfeognsteld uit 125 kg aardappelen 25 kg groenten en 3 k 3 kg rondvet ander ali diehler zijn daar Ik trad binnen deze muren terwijl il ïq hat roorbggaan een blik wierp op de portretten van voor Dane chirurgeQ die dk muren der vestibule en der antichambre versierden Vt doorliep ela groote liekensalen Pe meeste bedi eD waren ingenomen door trijders van den vorigen dag Het waa een buiveringwekkend acbouwipel Sommige aangeaiobten Terminkt door bajoueltsn en geweersdioten baddeo atuwelgks een menichehjken vorm Uija geleider wisselde nu en dan een woord met date patiënten Lijdt RU veel pgoP vroeg hg aan eea van ben tia omdat oote toeleg mislukt is waa het antwoord Eb gg hebt g dezen dorgen nc id gerust F vroeg bg een ander js ik heb een beerlgkan droom gehad fWat h bt gij dan gedroomd vDat men my van bier naar hot graf droeg Rn vondt pj dat too heerlijk Ja want ik meende dat ik er ook een zeker persoon zag heendragen die bei Farmen en beenea en op den ko p toe ook sijn hoofd miste Sb wie was deie persoon Le grand imbecile antwoordde de patiünt Ijb grand inbéeile waa eea seheldnsam aan Louis Napoleon gegeven waarsebgnlgk tesgs olge van zijn aanslag op Straatsburg on Boalogoe Maar dien hyoaam beeft bg toch niet verdiend Ware Louia Napoleon van den beginne af meer gevreesd en minder veraot geworden wie weet of hij dan wel Keizer der Franseheo zou geworden zga eenmaal s weeks boonen met ipek samengesteld ait 45 kg boonen en 3 kg spek eenmaal s weeks vleeacbtoep samengesteld uit 6 ki rnndvleescb of 9 kg aèhenkel benevens 1 2 g rondvet 1 kg gort en 5 kg gtoeoten Mnmaal s weeks toebereide gort bestaande uit 25 kg gort ea 3 kg rnnd et Bet morgeneten voor hond rd personen bestaat oit 40 kg roggebrood ibet 6 liter zoetemelk en 24 1 gekookt watef als drank hetavondeten nit 25 kg ro ebrood waarbg aUdrank 5 t zoete melk 20 I gekookt water Vi kg gemalen koffie en 1 k 2 beetogr oieborei gevoegd is i Deze voediogstaat is door e regecrïng hg reglement vastgesteld en de bea toren der gevangenisaen tgn hoiten machte daaria voor gezonde gnTaagenen eenige afwgriging hoe gering ook aan ta brengen De eenige afWQking welke han vrü taa i is dat de gevangenen op Goeden Vrgd ag kannen o tbaald worden op agort met titroopt of aardappelen met atokvisch 4b dat da Israfilieten op hunnon Paaachdage k loor tneicbeokomst van hunnen godsdien bereide ipgsen en dranken ontyangan De Toediogi iddelen ïn net berichtje nit Utreebt die uiea kennelgk v0or de gevaugofien te weelderig kallavleescb bdter rgit jsieren karnemelk witte suiker kooien dan ook uitsluitend en alleec ten bate aa de zieke ge MBgenei wieo e dan d slechte op tm voorschrift van den geneesheer verstrekt mogen worden Wie nu den straks vermelden voedingstaat nagaat en zich eens nauwkearig rekenecba geeft van de soorten haevealbeid der verstrekte pgzeo zal wel tot de erkeMtenii komen dat de gevangenismenu hoo t eenvoadigiji liet vet wordt karig toegemeten vteesch en spek ieder eenmaal sweeks verstrekt vertegenwoordigen een Klein stukje nauweiyks weer te vinden Ontbjjt en avondeten beiiaan steeds uit droog roggebrood de avondboterham vau 25 draagram is voor velen onvoldoende lo é n woord de voeding beperkt lieh tot bet BllerBoo lzak lgkste an bet mag zel betwgfeld worden of bg straffen van tangeren dnor degevangeniakost voor all n voldoeadeis tot instandhouding van bet lichaam Uetukkig mogen zg die meer dan dfie maanden straf hebben te ondergaan eenige versoaperiog aU boter margarine tarwebrood e d bgkoopeo van hetgeen z in da gevaijigenis door hun arbeid verdienen en zoo gded als ieder van deze gevangeoen maakt van degelegesheid bruik ook wgl hg weldra gevoelt dat bg eenigszins inapennenden arbeid gae kraohteu la ene van de ssiddelate kiiuulen ugan wg een aantal jonge beereo om eene legerstede venamaid aiaar soo diaht op elkander dat ig ons beletten bet gelaat te itan van degene die op het bed lag Het waren de klinisobe studeBtea waarbg eicb ook eenige vreemde g neeshekren gevoeftd badden Wg naderde n deee groep en hoorden de stem van professor Houi het vol snde spreken Mgne besren hier kebben wjj een van de twaarst gewonden Een kartell beeft beide beenea boren de knie vethrgteld Daarbg is 4 reebtersofaouder waarsebgnlgk ten gevolge vau den val ontwricht Keue ampRtatie van brido beeneil zou in bet tegenwoordige geval tot niets leideo üe pstiènt heeft reeds te veel bloed verloren en zoa onder de operatie don geest geren N a deze woordtm verlist Roux met lijoe kweek hogen dit lager om ziob naar een ander te b veo Maar ik bleef achter want wat ï nu ug deed mij als san den grond genageld staan Op de knieën bij dit bed lag eene jchige vrouw die met beide hsndea do eene hani vsn deti patiënt omvat bietd lerwyt haar a ngezicbt üob Over bet lijne hoog waarop reeds eene doodscbe bleekheid verspreid tag Ik meende eenige zwakke ttulpacbtige bewegingen op dit aangezicht w ar te neneo Maar spoedig tag men de gelutstrekken eooals men die o ji een jnarmarbeeld waarneemt niets ter wereld sOu M meer kannen Verstoren Ik zag hoe de jonge vrouw b ar mond Daarzgoe Ogen braebt en dsaroa haar oo aan agn mond om te Inisteren Üood i OU woord hoorde ik daida ea ik farbaeldda verminderen coadar inlk een bgilag op de gewone voeding Nog eens bei bovaastsAade geldt voor da groote atrafgavangsnisaen en da maan dia voor alle gelgk ia kan behoudens het geval van ziekte dbor de bMturen niets veranderd worden In de kleinere gevangenissen es baiB a vaji bewaring is da niddagkoat aaUa nog schraler toegemeten en alteen te Iteanwardaa en te Booro waar bard gewerkt wordt ia da boereclbeid warme spgs ieta greoier dan toU gens den bovenvermelden voediogataat Wat er van da gevaaganissas geaegd moge worden zeker oiet dat di kinken ai te wa derig is Ka dan worden ar nc manacben gavoadaD die ziob aan kleine miadrgven achaldig makaa om mawr ia da gavangania onder dak ia komeo Met de keaken van mfnigeen in de maatBchappg bfliten da ge van e nissen moet het er dus allerbadroevsndst niizien Naar mes aaa da sVaasd Ct oudadaelt wordt te NÏAuwe Pekela eena varaaaiging fan bgaonderen aard opgericht ïiê wil bara ladan vrgwaren vau het betalen vaa ookoitaB op U belastiogan Eene pnr maaod aal van da ladan hal twscbuldigda 7i parioneal en grondbtUsting worden opgehaald en aan deti ootvaa ger worden betaald op da zitdagan mat afgapMt fal4 wa rbg tt n hankUliaitett zallen zya De menigvuldig voorkomend gavallen van waaraoh o wingen babbao tol hei plan van oprichting geleid Belgische bladao maken melding van bet overlgden van het nagsrkoniDhja Massala dia in 18 5 de Antwerpaehe tenioonatalling bezuoht Hg waa de aerita oagervorsl die zjjn hnlp aanbood aan Stanley Bg stond zyo land al aaa de Asaoeiasioa inter nat ïonala afrikaiue en dieode Stanley tot tolk Hoe groot de dankbaarheid der Europeanen Jegens deze zwarte bondgenoot ia biykt wel oit de toevoeging aan t bericht dat d klein zoon van Maaeala tegenwoordig abojc hola bediende bg een blanke is Oiateran con ta Amsterdam bet hawalgk voltrokken worden tusioben een jonge wednwa hier ter slede en een landgenoot t Parys gtvaetigd Een wooing was aldaar gthnurd da noodige meabelen warea van hier derwnarts gezonden en eergisteren had de hrutd baar aanstaande het kapitaallje dat zg beaat toevertrouwd O interen waa alles geiaed vo r de mg dat hat onophoudel k berbsald werd Uaar nooit beb ik bet aoo hooren uitspreksa het sebesaniet door een manschelgkea mond voortgebrankt Het geleek bet korte eentoonige geluid van droppels die b lederen pjtaslag nedervielen Ik sag haar eiadelgk bet hoofd opheffen un Iil taaa londzien Geen traaen trilden op hare wangen i li en als bevroren in de ooghookeo Kiodelljk tig ik haar de blikken naar boven slaaa B bporde hf u deie woorden aiompeleB i Heilige Óenovora I teef mQ voor een oogsnblik het vlammende zwaard van den engel Mlobaêl om den draak te verslaan ik wit er asel eene eeuwige straf vbor boeten I En dcte twee waren Vé ix Danien en Uoo hijoB en het de 5de December de dag dis voor huanc hruiloft stemd wat I een bdh i Ib de ra da Ia Badtleiie ia HKbe d vw NotreDanae was te dien tUda esnam nét vijf verdiepingeiv ausr zoo smsi dat rike verdieping sleobts twee ruaen bad die op de straat uitzagee Na het l eio k in bet Hutel Dieu ging ik dal Uis hinnon e klauterde met moeite de vgft steils dontere trappen op Op deo vgfdea werden mijne ooreo getroflm door eeoe haasten die zeng C eet Ie travail qui or Ie mondet Ceel la travail qui partout féo mde üloire et bonheur Au trsvalMear V