Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1895

OproéplDg VftB pelanghebbeodeo AaigeviDgeD 1 October TUd vao Greenvicli Ülnicte SpoorwcgVcrëIndlDg en met GOUDA Wlnterdlci t 1895 1896 TS4 8 8 I 18 85 18 88 Il 8 18 48 18 55 1 44 BOTTIKDAU 7 58 7 58 8 08 8 18 8 81 8 48 8 88 7 85 11 80 43 9 5 8 58 10 11 10 8 10 86 10 48 10 40 U5 10 08 7 45 8 07 D KN H A A e SOUD A SOODl DEN BUS Higa 5 51 7 80 7 418 80 9 88 8 46 10 11 11 8i5 18 15 1 85 9 44 58 8 48 4 16 6 17 6 08 7 68 88 Voork 6 57 10 17 1 41 6 W Z Ze w ll 10 8 r 1 65 6 8 9 58 Zar II 6 l 10 48 8 06 6 8 10 0 GwdA 6 887 50 8 19 8 58 10 1610 5418 05 18 46 8 17 8 14 S 6 4 18 4 43 6 47 6 60 8 8B 10 1 Stopt U BUUw k EraUweg en Nootdorp LaidMkmdan n Htkndorp U T 11 C H T 8 ODD DtCMkt 7 50 18 11 84 18 50 6 10 8 68 4 48 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 WMldu 8 11 l10 88 11 61 4 16 6 58 S 10 54 üldawitor 8 18 10 81 4 84 9 S6 Ooula t 8 8 5 08 87 10 80 10 50 18 18 18 88 1 87 8 8 8 47 4 46 5 87 7 14 7 49 f 8 8 54 8 54 U C 18 V M 7 4 8 47 11 08 18 40 4 57 8 01 10 08 ï l gw 7 8 8 5 11 1 l 1 87 l OI 107 108 11 87 l OI I 5 80 M 8 1 H 8 87 10 07 10 48 U 8818 4 1 081 57 4 05 4 17 5 5 5 57 7 44 8 81 10 8 11 46 SOl Dt VTIlCHT 8 05 lO la 10 57 18 48 8 80 11 14 8 87 11 9 45 8 87 10 51 11 45 I 0 8 08 O U U 1 A USTCOIM 10 01 IO 18 10 11 05 l r 1 18 8 8 84 10 44 18 07 1 S 4l 4 87 5 80 7 0 8 85 8 41 4 11 10 A M 8 T 11 D A Kr S O D P A Antordoa C 31 8 9 10 10 48 8 4 10 O IS Hond 7 8 1 04 10 14 H 3 80 5 80 7 46 Stoppm to Bloiiwjjk Irabmi Nootdorp Loidwtoii to Hokoadorp 9 45 11 10 Stopt to Noóidotp L Ul ifcf d ni en Bloioirük Kmiiwog on Utktadoip pltditigiitUf dock wie er kwam 4 braid gom niet d tot nog top ii by niet Tericben D M beeft men hem niet teraggeronden Op l November war4t roor het verroer over de NederUndeche kpoorwegeD ingevoerd een nienw binnenlmndwlb rechtitreekxcb be telgoederentarief SUtm OeiMTMl ia Kamu Zitting ven Vr deg 25 October I8 5 Bg de ToortgflsetU bepsodeting der Indiscbe b rooting werd bet biendement Hiblman om een memoriepoit oil te trekken voor opmetingen ren nieuwe tpüorweglgntiB met de bedoeling det voor nieuwe opmetiogeD by de wet credieten cnÜen moeten aangetraagd en indirect om den itaatcboaw der epoorw eo te doAO eindigen ata de voor enomen Igoen gereed xyn iterk beitredet door d a beer Cremer oament de eommiuie entdoor den Miuiiteren daarna verworpen met 38 tegen 17 itemmen Bg de afdeeling Marine betoogde de beer Qufot dat e regeling nn de voorziening der lodiicbe tcbeepamacbt nog niet waa gewyzigd zóódat Nederland aaoicbeffe de voor lodië beDoodigde icbeepamacbt n aar Indië die betale De minister verklaardu die wenken te zullen overwegen Tegenover den heer pahiraann verklaarde by zich tegen den atoatiaanleg van een drqogdok te Poeloewe Mocht aan eeu pvticulier concmaie worden vergund dab zulle de oortonHbe n daarvan gebruik maken Het booidftuk Uitgaven in fndiS werd zonder itemming aangenomen Bij bat hoofdilok Uitgaven in Nederland kwam de beer Hintzen op tegen de 5 jarigfl verlenging der verroerconkra jten met de mailbooten in atryd met den vroe ereo wecacb der Kamer naar ééojarige contracten De miniiter antwoordfje dat vyfjarige contracten een voordeel verac affen van f 20 000 per jaer Dit boofdatuk alimede de beidemiddelenhoofdatokken warden aangenomen Daarmede waa de Indiiofae Begrooting afgeloopen By het hierop gevoljgde debat oier bet ontwerp Verhooging van het Todiach tarief voor invoerrechten beatraad de heer Meeatera aterk die verhooging ala nadeelig voor den handel en doodend voor de indoatrie De b er Voe de Wael beitraed baar ala ontydig en ongeweoaobt de heer Truyed ata atrydig met het flacaal karakter der tarieten De heer Baatert acbtte een 2 percentaver hooging onmogelyk en nadeelig voor de Nederlandaobe indoatrie De beer Bablmann beriep er zich op dat Id 1873 een tarief a verlaging op de manofac 1 toren ia aangenomen ala compenaatie voor de t afaehafflog der diflèrentieels j ecbten Wil men verhoogtDg van tarief mea oere dan ook de t ii f rentiaele recbteo weer in De miuiater van Koloniin ontkende dat een2 ÏË ntiverh oging de iodustrie zoo schadenen ev neeoe dat in 1873 t en oompromia zou lyn geal D Hy rerkliutrde het oiitwerpniflt te kunnen intrekken n zon de verwerfing beacbo jwen ala e n b ya dat de Kamerden fioaucieelen toeataod beter beacboowt dun fay e l verworpen mej 58 tegen U lhiAu o D ar£ t werd de behandeling vanmt ontwerp geic borat Het voorafcel dei Voorzittora om den 12 November het peraoncel te behandelen werd aanKenomeo met 61 t en 17 atemmen Oe Kamer is tWarop uiteengegatn VERGADERING VMDEN GEMEENTERAiD VRIJDAG 25 UCTdtiEU 181 5 Voorzitter de Biirgem e ittr Tegenwoordig alle ledenJ De Notulen der vorige vergadering worden voorgeleaen en onveranderd goedgekeurd 8 40 8 47 8 54 8 01 8 1 5 57 8 0S 8 18 8 84 e so 7 85 as 7 81 7 48 7 55 5 5 10 5 18 i 88 ioudk Uoordnoht Nimwerkerk OimU lUMnitM ifluvnkark Hoordnokt oudii 1 A De Voorzitter deelde mede dat doorUedep Staten waren goedgekaord v rachilleude raadi aoadt 5 85 6 87 7 55 8 0 8 81 Oudew 5 50 8 54 W MtdM5 58 7 08 8 1 IJlMchl 8 18 f 8 88 8 41 f Nur Inulerdua 8 11 5 loud 87 liwludui est 8 14 rf bealuHeii tot alatand van grond aao veracbitlende peraonen eneteD8 bet raadabestuit tot goedkeariag tot bet aangaan eener gfidleening benevepi bet bealoit tot wgeiging der gemeente b grooliog van 18ï 5 I at door den Raad van Stato de termyoen tot iozecding der memorie roor den Torfaingei verlleogd waa Dat door B en W de geldleentng groot f 4J 000 k 3 pCt en btoe w to ewezen aan dtiu beer A Oppenheim te e Hage Ueze mededeelingen werden aangenomen voor keoniageving Ingekomen 1 Ëeo adrea an den beer C C H Prince ontslag nemende ala lid der Commissie vanbyitand voor de üaafabriek ala lid der Com missie over de Bank van Leeninu en als Commiaiiaris by de WaterleldioK Maatachsppy Oe Voorritter sprak zya leednezeu nit dat de heer Prince gemeend beeft voor de genoemde betrekkingen te bedaukeo by geloofde m den geest der Raad te spreken indien by hem dank zeide voor hetgeen by in deze betrekkingeo had gedaan Teekeoen van instemming Ken rapport van B en W op bet adrea au J Borat dasrby in overweging gevendeop het adrea afwijzsnd te beschikken daarBorst voor meerdere werkzaamheden ateedawordt betaald Ter viiie Ken brief van B en W op bet adreavan den beer A Nortier eervol ontslagen boekhouder by ds gasfabriek daarby voorsteUendade gratificatie te verfaoogen tot f 300 ajaara T r visie 4 KeBa miasive van B en W om aanmej H P Kluit ondenryzerea een verlengingvan verlof te mrliienen tot l April 1896 B en W ateilen fOor dit ter visie te leggen de beer van Galen weoschte dit nog in deze zitting te behandelen waartoe besloten wordt Kan adrea van de dames zaogvereeniging Arnold Spoel verzoekeode gebruik te mogen maken van de school io de Lange Groeoendaal voor bare repetities dea Diudagsavonda In handen van B eo W om b richt eo raad Een adrea van M Boot en anderen om verlichting in de Boomgaardatraat In baoden van B eo W ter lafdoeniog Een adrea van J V de Graaf verzoekende een perceel hooilaud aan den Goejanverwellendyk ie mogen bureu voor drie of zee jaren tegen f 75 per jaar £ eo rapport van B en W op bovenstaand adres daarby in overweging gevende tot openbare verhuring over te gaan daar genoem l stok land reeds door de wed C Lafeber aant gevraagd is om het weder in te horen Aangenomen voor kenoiageviug Alanu is aan de orde Het voorstel om mej H l Kluit verlenging van oerlof te verleensn Dit wordt aangenomen Aan de orde De Gemeeutebegrootiüg voor 1896 De heer Straver M de Voorzitter ik verzoek dat Art 16 vao het reglement vao orde zooveel mogelijk in toepasaing zal worden gebrachti De Voorzitter Ik deel o mede dat eao nwen weuacb gnvolg zal worden gegevea Voorzitter Verlangt poch iemand iu algemeene beachonwingeu te treden over de begrooting in bet algemeen Zoo niet dan xollen wg toet de oitgaven beginnen en el met velgD 49 Volgo 49 79 worden goedgnkeurd By volgn 80 zeide de beer Derckaen dathy met genoegen bad kennïa g nomeo vanbet antwoord van B en W en dat naar afdoende verbetering zal worden gestreef enhoopte dat B en W een voorstel zonden doenen Benige nadere inlichtingen verachaflen daaromtrent 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 15 10 7 47 18 88 8 4 10 85 1 51 8 58 10 11 8 56 10 15 10 87 8 1 I 8 88 8 17 4 16 4 47 5 57 6 5 8 81 10 16 7 10 10 8 84 6 05 8 17 7 18 8 48 I0 S7 8 50 4 48 5 8 85 f 04 t 16 16 11 80 8 58 8 48 8 81 4 85 4 47 6 Da Voorzitter deelde mede dat met 1 December bet contract afloopt en dnt zy hst mogelyke zouden doen om daarin verbetering te brengen Volgn 80 84 worden goedgekeerd Volgn 85 Ds heer van Oalen weoachte te wyzen op den slechten toestand waario bet riool zich bevindt achter de hoisen op de Botermarkt verscheidene bewoners hebben dit al doen dichtmakeo maar bet geeft toch steeds een onaaogeaame tocht waarom ik nwe aandacbt daarop vestig De Voorzitter zoo dit onderwerp by B en W ter sprake brengen Volgn 86 De beer Dessiog bod met genoegen gezien dat dit bedn door B en W was terog ge bracht by stelde veowel voor deze post oog meer te bekrimpen door in plaats van eeoe booten bescboeiiog eene ryabezetting te maken op den Fluweelen Singel en wel onder eigeo of stadsbebeer dit zoo daar bet rysbout de gemeente zelf wel bezat slechts eeoe aitgsaf vorderen van t 500 en dan kon deze post nog met f 750 verminderd worden De beer Nederborst lid dsr begrootiogscommiaaie was daar op tegen daar men laag moet beginnen en bet boog opvoeren en dan zal allea er aan blyven hangen terwyl het oor f 1 per meter niet te maken is terwyl be rynmaterieel niet in voorraad ia by de gemeente zoover bji meende De Voorzitter deelde daarop mede dat de gemeente geen rijahoot voorradig he ft De heer Deasing merkte op dat de gronden waarop de beer Nederborst b m bestrsed niat opging daar by eeoe booten of perkoenbe scboeiing ook hetzelfde voorkomt in den winter heeft men ten minste een gedeelte bak of topboot dar boomeu en dit zou daarvoor gebroikt koDoen worden terwyl het pain dat aan den pachter der reiniging bebourt wel yao hem te krygen is eo gelooft niet dat de kosten zoo hoog zooden loopen en dat bet alleszins voldoet biykt dat men de boorden van dert nienweü Waterweg van Utrecht naar Amsterdam daar eveneens mede beeft bezet De beer van der Peat beeft ook over een ryabezetting gedacht en ondersteunt het voorstel van den heer Dessing iu bet Plantpoen by de Crabethatraat beeft men ook een rys bezetting aangebracht De beer Nsderhorat antwoordt deo heer Dessiog eo merktte op dat de koiteff voor eene ryabezetting van het Merwedeksnaal op f 6 a f 7 per meter te ataan kwam en iodieo meo een rysbeaetting aanbrscht zooals de beer Desaing voorstelt zoodeo die f 500 daarvoor oitgetrokken zyn weggegooide De heer van Galen ondersteunt eveneens bet voorstel van den beer Desaing eo ia er voor om eeoe rysbesettiog te maken die voldoeude met puin zou worden aangcNtort dsar bet onder diea kant wemelt van ratten terwijl bet de eenige singel is die nog wat natuurschoon aanbiedt en vindt dat eene houten beachoeüng in diabarmonie zoo zyo met bet daarover liggende Plsotaoen De beer Jager begrypt niet dat de bontea bescboeiiog een wanklank zoo geven in de begrootingacommisaie ia daar ook over gesproken doob de heer Nederborst raadde dit ten sterkste aan De heer Dercksen vroeg den heer Nederborst of deze kAai of oeverbekleeding wel in vergelijking kon worden gebracht met bet Merwedflknnanl eo was er voor indien de beer Desaing met een voordeeligsr voordtel aankomt dit aan te nemen De heer Nederborst antwoordt hierop en zeide dat deze booteo beachoeüng een wanklank zod geven en niet zoo spoedig verrot zou zyn als die op de Torfaingel die meter boven bet water nitatak wat hy ook hier leelyk zoo vinden wil men een rysbeacboeiiog maken dan dient men diuirvoor groen boot te bakken en dan kemeo aao dïe palco takkeo die men dan weder moet afbakken en soo men dood boot gebruikt ia het binnen een paar jaar verrot 5 84 4 50 4 57 5 04 5 11 5 80 1 4 1 5 1 6S 8 rt 7 11 De beer Derckaeb merkte den heer Nederborst op dat bij in de war was dat niet hy maar de heer Dessing ovor het Merwedekanaal bsiF genpruken en nu is alleen de vraag mneten wy nerio nietiwe beachoeüng nmken 5 4 8 50 7 80 8 10 8 50 O U D A 11 50 18 08 Ooado 4 08 18 80 dan wei de baetaanda wat op knappen De beer Noothoven van Goor atelde voor deo post 100 te laten en het bedrag niet te vermindereDt daar het hem voorkomt dat voor f 5O0 niet veel te makoo zal zyn daar de gemeeota geen rysboot heeft De taser Desaing merktte daamp aao dat hy dan de som iete zon moeten verhoc a De VJDorzitter wilde het bedrag zoo laten en door den raad nit laten maken welke beschoeiiog zou worden gemaakt De heer Nederborat noemde de som van 6 a 700 golden te laag en zeide bet moot goed gemaakt of io het geheel niet De Voorzitter was er voor het bedrag loot laten daar er toch vo r geleend mosetworden Da beer Derckaen stelde voor dat B eoW in overleg met de bh Nederborst en Dessing een ouderzoek zonden iostetlen De Voorzitter vroeg of de heer Dessiog zfs voorstel wilds intrekken De beer Desaing wilde nog wel iets in het midden brengen hg geloofde miet dat die planken betcboeiiog voor dieo prys te makeu zon zyo daar de werken van den gemeentebouwmeester ateeds zeer soliede zyn De beer Nederborst kon hem daaromtrent gerost stellen daar by in overleg met deo gemeente boowmeeater die berekeoiog bad gemaakt De beer Hoogenboom wenscbte dat hier meer gebruik zou worden gemaakt van rietzoden De Voorzitter merktte de heer Hoogenboom op dat die rietzoden f 2 50 per meter kosten De beer Desaing trekt daarop tyo vooratel in wairop de post wordt goedgekeord Volgn 87 en 88 worden goedgekeord Volgn 89 De heer Dercksen ik kan mg niet vereeoigeo om 10 kelders te boowen ik weosch by wyse van proef slechts G kelders te maken daar voor 6 kelders evenals voor 10 vier muurtjes noodïg zyn en waooeer het goed gaat zal ik er voor zyo er nog 14 by te maken De Voorzitter Wy hebben zoo gerekend indien wy er 6 saakeo kosten die meer da i dat wy 10 kelders maken en die zollên wy wel kwgt rakeo De heer Dercksen vindt dat waooeer meo eeo proef neemt met 6 kelders dat dit veldoende is De bh Nederborst en Jager ondersteunen dit De Voorzitter dan dient deze post met f 200 verminderd te worden Io stemming gebracht wqrdt deze post met f 200 veruioderd eo wel met 15 tegen 2 stemmen die der bh van Goor en Iterion De heer Deasing gaf nog io overweging op de begraafplaats kruissiings draoeerboizeu te leggen tot bet afvoeren van hemelwater De beer Nederhorit gelooft niet dat dit veel zal helpen daar rondom bet kerkbof een kteidam ia gelegen om die aioten niet te verontreinigen en dan zoodeo door die draoeerboizeu juist die aloteo verontreinigd worden De beer Dercksen is eene andere meeoiog toegedaan en zegt dat die slooten verontreinigd worden door de Kaarsenfabriek vraeger wu iu die slopteu veel visch en werd het water dat zeer helder was gedronken thans zyo die slooten verontreinigd De heer Noothoven van Goor merkte op dat dit eene oude kwestie is en dat de meeuing van den heer Dercksen is oilgekomeo daar die verontreiniging kwam door de ophoogiog van een terrein De Voorzitter deelde de heer Desaing mede dat B en W zyn denkbeeld zullen overwegen De beer van Galen wenscbte van af da Turfsingel een koker te leggen naar de vgrer voor ds begraafplaats ten einde die ook van versch water te voorzien De Voorzitter zoo ook dezen wenk by B eo W overbrengen Volgo 90 wordt goedgekeurd 8 48 8 57 10 04 lO U 10 18 10 7 8 5 08 5 11 8 5 4 88 I IO 8 17 4 87 8 84 8 41 8 47 4 40 a7 4t 8 49 Volgo 91 De heer van Galeu Nb zich oiet vereeoigeo om de sloot achter de hoizen aan de Hoereokade ec den tuin van den beer vaa Veen te rioleersn daar die sloot vroeger uii t bdbtond en nu gsat bet niet aau dat de gonoeote dot voil dot dio moBieheD door neergooien Uat wegkolen en wanneer men nu Inter den tnin ran don beer Staal geat beboowon oaden wg daar woder moeten rioleoren eo ftndt oeoe oitgare daarfoor niet goreehtraardigd De be r Jaf or doolde mede dat dit pont in do commiasio roeï diacoaaie bad oitgelokt on wg haddan daar direct beswaar tegen en dachten wg dat die eigenaar van die hoiajes o k wet wat konden bijbetalen doob daar die oigeoaara hiertoe niet genegen igo staan wg Toor een toeatand die mot het oog op de gesondbeida toeataod niet beatendigd mag worden De Voortitter deelde mede dat B en W niet met Teel lympatbia dezen pnat op de begrooting badden gebracht wg bobben de eigenaren hierover gevraagd doch ag waren niet geneigd ieta hg te betalen de eigenaar fan de sloot waa ook oiet genogen ieta bg te dragen wg konden die aloot wel dichtgooien indien wg hem rioleerdao De heer Viogerling merkte op dat de eige naren die wilden bouwen in de laatste jaren gedwongen werden banne alooten te dempen en luit een oogpont ran hygiene hen ik daar voor doch xoaden die eigenaara ook no niat gedwongen konoen worden daarin verbetetiug to brengen daar het toch daar mestvalen sgn vaarop de Verordening Tan toepaasing is De heer Nederborat deelde mede dat in de bagrootingS Cüdimissie daarover is gediscossieerd en ïk beo er ook sterk tegen maar oit een gaKOodheidaoogpont aonden die eigenaars wet gedwongen knnnen worden De heer Van der Post ia het volkomen pens met hetgeen de heer Vingerting in het midden bracht De beer Desaing had ook daar eenige panden ataan maar moest voor bg ging boawen die aloot dempen eo pntten graven en soa een riool wordt aangebracht soa het ieder haU jaar veratopt sgn en opengemaakt hioeten worden De Voortitter merktte op dat die hoisen gemaakt sgn voor de Torordeniog was vaatgefteld De hpor Desaing noemt eveoata de heer Nederborst die sloot een greppel De heer Dercksen bad atraks booren zeggen dat die aloot oiet van de stad ia en er i reeds vroeger over geklaagd en gaf ala bet eenvoudigate middel aan de hand die aloot maar dicht te gooien en dan zonden sg wel genoodzaakt zgo hnn vuil elders te brengen of andere maatregelen te nemen daar dan toch Taak geklaagd zon worden Wordt vervolgd Bulteslaodsch Overzicht t In de Pransohe Kamer zyu de heftige en romoerigo debatten begonnen over de werkatskiug te Carmaox De beer Janrès had een interpellatie daarover aangekondigd Hxt doel dezer interpellatie was te doen uitkomen dat dat de regeeringf die zegt zich buiten ds quaestie te houden en wier plicht bet volgeoa de socialistische begioselen zoo zyn de zwakken dos de werkatakers te ataanen steeds baar steno verleent aan de patroons Het economisch geschil gaat beiteo de zorg der regeering om Maar op baar rust de taak de orde te baudhaveo en daden vao geweld te voorkomen Dat doet zg door troepen np de been te brengen eo aan deze de bewaking van het terrein der werkstaking toe te vertronweo Zoodra zy dit echter doet verlaat zy volgeosde redeneeriog der socialiitiacbe woordvoerders bet oeotrnle terrein Want de patroons voelen zich oo beacbe md zy bebbenAseo vrees meer voor de werkstakers en de pogingen omvreemde werklieden over te balen den neergelegdeo arbeid op te nemen krygen kans van slagen omdat de troepen deze onderkruipers bs Bcbermen Zg die vurken nadat bet syndicaatde werkstaking beeft afgekondigd zyn renegaten Zy verdienen gaeo bescherming £ nmen moet de werkstakers vrytaten l en te behandeleu zooals bon goeddunkt De regeering beeft dus den plicht dar neutraliteit geschonden zy moet zich over die bonding verantwoorden meende de heer Janrès Maar na is er nog meer wat den besreo socialisten ooaangeoaam aandoet yersebt lende ambtenaren hebben tydens de werkstaking niet alleen bon eed van iroow aan de wetten der Repobliek gesebondeo maar ook da instroctiSo overtreden die zy van ds r eering baddeo ootrangen Want die ambtenaren baddeo niet erkeod de rechten vao het syndicaat Zy waren op de hand van deo heer Ueaségoier die sedert 1881 de ivettigheid van bet syndicaat weigerde te erkeooen Dit is in stryd met de belangen der arbeiders £ n indien de meerderheid niet wil dat bet groot kapitaal de Repobliek verwoeste dan moet zy de wettigheid der syndicaten doen eerbiedigen rrep de beer Jaorès nit Die tegenstand vao deo heer Beaaénoier otttatond paa toen by zag dat bet syndicaat zieh niet wilde voegen naar ign eisehen Voor dien tyd had hg zelfs het syndicaat finan cieel getteaod zooals oit de boeken van het comité kan btykeo In zyo pogiogeo om de kiacht van hei syodicaat te brekeo werd de heer Keaaéqoier gesteand door bet kabioet Dapoy eo later door bet kabinet Ribot Natnurlyk protesteerde de heer Dopny onmiddellyk vel verontwaardiging tt en deze insinoatie Ën vao nu aao begon bat rumoer De liokerzyde juichte de rechterzyde aiste Ën nadat de heer Jsurés nog eenigen tyd zyn iuvectiaven tegen de regeermg en dso prefect bad geslingerd van de tribune werden de beraadslagingen t verdaagd De rust ia bercteld zoo heet het in een telegram oit Konstaotinopel Dat wit dau blykhaar zeggen dat er geen o o ge regeld bedeu meer voorkomeo noch in Stamboel noch m eenige andere plaats van bet Turkscbs ryk Maar daarmede is de ongernstbeïd oog niet weggenomen die in bet buitenland heerscht over den toestand io Turkije io t algemeeo ook in verband met de voor Armenië toegeatane hervormingen Zeer ernstig van inhoud is een tel ram uil Londen aao een voornaam Daitacb blad geseind De berichten uit Konstaotinopel zoo beet het daarin wekken in diplomatieke kringen ernstige bezorgdheid Ër moet een samenzwering ontdekt zyn waarby ook personen nit des saltans naaste omgsving betrokken schijnen Ëen feit is bet dat Abdoel Hamid zicb in de laatste dagen formeel opgesloten hondt en slechts aan zgn vertrouwen toegang verleent Voorts beweert men dat hy zelf zich oiet veilig meer acht daar by bemerkt heeft dat meo hem vao deo troon zon willen atooten om zyn broeder prins Mobamed Resjad deo verwoedelykea trooosopiolger tok sultan te prorlameeren Verder spreek het telegram oog over dereia van den Ëngelscjieo gezaot Sir PhilipCurrie oaar Londen Aaovankelyk betcboawdemen diens vertrek als eeD bewys dat van de rmenische qoaestie vooreerst geen moeilykbeden meer te duchten waren maar nu wordtgezegd dat Sir Philip Carrie Konstantioopelbeeft verlaten omdat hg ook zyu leven nietmeer veilig acbtte t Is baast niet aau Ie nemen want de gezant kan toch over middelen genoeg be cbikken om eigen veiligheid te verzekeren en bovendien vao een Britsch ambassadeur is niet te verwacbteo dat hg voor eeo dreigeod gevfiar op den loop gaat Intusachen word ook een Reuter telegram oit Stamboel gezegd dat de toeataod onzeker blyft Ook al loopt bet goed met de Armenische bervormiugeu dan blyft meo toch bedoebt voor bionenlandscbe moeilijkheden want de Turken proteeren er tegen dat zy door de regeeriog wordeu achtergesteld by de Christenen De toestand op Cuba btyft onveranderd Etken dag komen er berichten over scbermntaelingen tuaacben de Spaaoscbo troepen en de Cnlaneo waarbg eze tgdingeD komen uit Madrid de Spanjaarden steeds de overhand behielden ilien beslissende stryd is echter neg niet geleverd Vermelding verdient evenwel hetgeen nit NewYork wordt geseind betreffende de houding van de redeering der Vereenïgde Staten Preaideot Cleveland beeft opnieow verklaard gelyk trouwens te verwachten was dat de regeering der Vereeaigde Staten eene strikte onzydigheid io acht zat nemen en haar best zal doen om te beletten dst den Cubanen uit de Vereeoigde Staten hulp wordt gezonden Te Madrid is men zeer tevreden over deze verklari ig maar nog liever zou men daar zien dat president Cleveland afdoende maatregelen nam waardoor een einde werd gemaakt aao bet voortdurend landen van vryboiters op de Cobaansehe kust want de Spaansobe vloot ia oiet sterk genoeg om de peheele kust te bewaken Vao aeoa interventie der Vereeoigde Staten waarvan onlangs melding werd gemaakt is x og geen sprake Burgfrltiken Bt qd QËBORËN 22 Oct Arootdot Adrisons Marions naders A kornis en T van Willigen 24 LsonarduB Gerardna ouders P J Hoogenboom en G Bouwman 25 Jacobus Arie Cornells Benri ooders J C Schoneveld v d Cloet en J A van der Mey Johanna Maria ouders H J de Vroom ei K BoHwman Gerarda Adriana Diederika Johanna ouders H Q abry en M R Wölckeo 26 Johannafooders P van der Kleyo en J van der Sloot OVERLEDEN 24 Oct J S Lngtbart 70 j 25 N van Waas 4 m ONDERTROUWD 25 Oct J van Ham ta Viaoen 31 en M Talen 34 j Hoordrec lit GEBOREN 18 Qct Qermuias ooden M van 4er Gaag en A Maoi seen opruiming of uitverkoop doch geregeld NIEÏÏWE aOEDEHEN teg en billijk en zeer eoncuireerende prijzen A van OS Az GOUDA Kleiweg K 73 73 i GOUDA Bpurs van Vor kn 101 JtOCTOBIiB slotkoor s 101 Vu 88 ♦ y I 63V 98 Va 104 68 V i H j V 1 ll 98 68 660 640 01 67 100 80 l 8S 100 100 98 38 109 93 190 188 101 84 1B6I S s 80 168 101 101 s 10 14i 188 1 9 101 88 7s 10 86 118 107 V S s 140 Nuiauin Cert Ne l W S I dito dito dito S dito dito dito 8 HONOU Obl Ooodl I98l 8 4 luui Inaebrqviag l8Si Sl 5 OoSTKHa Obl ia papier 1888 8 dito in llver 1888 8 PoRTvoiL Oblig met coupon i dito ticket S ausuND Ubl Bionenl 1894 4 ditoaeoons 1880 4 ilitobijKoll 188 4 litobi Hopel8S tl0 4 dito ia oud lees 1888 6 dito dito dito 1884 ft SpuJi Forpet schuld 1881 4 Toailu iepr Uoov leen 1880 4 Gee leeninf serie 1 Geo leeain serie O ZcioAra Hap v obl 18t8i Hauoo Obl Buil 8eh 1890 8 VUBIUU 1 Obl 4 oubep 1881 AMfTaai M Obtif atien 1888 8 SoTTBaou StwI leen 1884 Nan N Afr Hacdelav tand Antudab Tab Mg C rtlfioatco DuiiHaataoh ppg dito Arnb Hyputheekb paodbr 4 ult Mü Ier Vorstenl aand s Gr Hypothoekb paudbr 3Vi SaüerlandBoho bank aaad Med HaadelmaaUob dito N W k Pao Hyp b paudbr 1 Roti Hypotbeekb paadbr SV Utr Hyóotbeekb dito SVi OosTBNt Ooat HooK bank aaad HusL Hypotheekbank oandb 4 Vi Ahibikjl Kquil hypoth paadb h Maxw L 6 Pr Lien oert 8 110 au Holl IJ Spoor r MÜ aand My tot Eipl V SU 8p aand Ned Ind Bpooriregm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dile 8 51 B4V tu lB 8poorwl 1887 89 A KobLS Zui l Iul Spwmy A H obl 8 PoLlN Warsohau Weeaeo aand 4 E08L Gr Bua Spvr Mij obl 4 Baltiuhe dito aaad Kaatowa dito aaad 8 Iwang Donbr dito aand ft Karak Cb Aso 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 6 lil 187 3 AllialI t Ceat fao 8p Mü obl 8 Chio k Nortb W pr O v aand dito dito Win SU I oter obl 7 Denver k Kio Gr Spm oert v a Illinois Jeotral obl in goud 4 Louisv k NaskvilleGert v sand Meiioo N Sp Mij lehjp o 8 Uias Kaasaa v 4 pet pref aand N York OnUrio k West aand dito Penoa Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 9t Paul Hinn k klanlt obl 7 l u Pac Hoofdliin oblig 6 dito dilo Line l lebyp 0 8 46 U NADi an Bouth Cort v aand ft ViN C Ball kNav loh d c O 1 V Amsterd Omnibus H aand 200 KotUird Tramweg Maats aand Itt 4iu 8tsd Amsterdam aand 8 108 Stad Koflanlam aand lOft i ilLOlI Sud AnlwerpenlBS S 108 ii Suul Brussel 1888 Vs 10 il lloNo Theisi Kegullr Gesellsch 4 18l i OosTIKK 8taaUle uing I860 8 188 K tC Oost B Cr 1880 3 167 in it 8twl Madrid 8 1868 8t Nao v r Bm Hyp Spobleert lift ADVERTENTICN Heden overleed na een langdarigIgdeii de WeIËdelZeorGel HeerP NOU RiSHË rastend Geoeeaheer te eQraven fiage ia den oaderdom van mim 08 jaren Uit aller naam O C N0UBBIS8E Vioaaou bh Uaax VOniHnJo e 23 October 18B5 Laan van Meorderroori UI Bezoektn van rouwbektoff iunnan nüt wortUn ajgevmcht Wtgena buiUnlandKht betrekkingen eeret fteden geptatUet Ond rgeteekende betnigt ign hartolgken dank roor de rele bewgien van balangatolling bg zgne benoeming tot Notaris to Haattreehi ondervonden J KOSHAN t De Godepnleorde Staten der prorincio ZaidHoUand roepen bg deie op de oubekonde balanghebbeoden om aoo ag dit noodig aehtw ke veracfagnen in de oponbaro Toigadtring Tan bon College welke aal gehoadan worden in het gebouw van bet Provinciaal Ueatanr Korte Voorhout alhier op MAANDAG d 25 NOVEMBEK 1B9 dea namiddaga te I nn en waarin verslag lal worden uitgebracht ia lake het door M JOSKUAll t WaAdinjcveen nit kracht ran art 3 al 3 der Provinciale Verordening op de Stoomraart in de booiamwateren bg hun College ingeetold hoogor beroep ran een bnloit ran Ugkgraaf on Hoogheemraden van Rijnland dd 23 Maart 1895 waarbg aan appellant ingorolgo de 2 alinea van genoemd artikel de rerpliohting ia opgelegd ten behoove ran igno aan da GoHure a OnttiJui e den 22 October 18t5 De Gedeputeerde Staten roomoemd FOCK Voorntur V TAVBNRAAT OrifUr Openljare Verkooping De NoUria J P HAEdiSTBDB te Bergambackt ia roornemena op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1895 dea morgens U oor tenhniao van Jb ZUIDEBVUET of btt intf Stotmjt IU het openbaar te verkoopen Twee Huizen getoekend E No 35 on 37 aan den Tentweg alsmede oen percaol BOUWLAIID in het Hofland onder de gemeente Stolwijk oala dia brooder bg biljetten tgn omaohraran iupbcloren Garen fiaii4 m Tegen 1 FEBBUABI word te Oouda GEVRAAGD eono WINKCUUFFROUW en een lankotueindBBDIEllDXeixitn Bekendheid met het rak en goede getuigen roreiachte Adres franco brieven Letter M n a Nod Kioaken Maatachappü Hatttrdam WIJNHAUDEL VA ALPIIEX LEDEBOEH TBBOTTMBDAH Depot A NOETIER Qoxtws C 34 35 Btaijife iX S éj Geen J l Grijs Eaar meer lil f Mrl DE NIEUWE LONDON doat de grgze baren binnen enkele dageo rerdwgnen maakt het haar glanzend on laoht belet h t bitrallen en neemt do pelletjea ran bot hootl Ëischt op den halaraodon Btconl Verkrggbtar in flacona ran t lAO Jt f 0 8A bg I A CATS labr de Papiermolw Qauda