Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1895

No 6800 S4ste Jaargang Dinsdag 20 October 1895 fc Wr fiiii txnilir Vat krii ai fiOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TilJiitM tTéi Mll AftMM bq T A IMrtw O t ï Good by A WOLFf M rtt A 144b en DE LA AT en VAN 0N potheker Merkt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met nity ondering van Zon en Feestdagen De prij er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vut 1 5 regels 50 Centen iedere regel me r 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midtl es S mm 2 et per stuk m LOÏÏIS BISSCHOP Agentaar by d Firmt IVed BOSMAM te Gouda Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs Tsa echtheid is cachet en kurk steeds Toorüan rsQ den ns ns der Püau P HOPPE SPREEKUREN Tan 10 tot 12 en Tau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd J F C11JPERS Westeinde 37 Den Haag IAi 0 S P Stemineii Verfcareo Hepareeren Bnitenlandiche PIANO a uii de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaaniche HARMONIUMS door direcie importatie toKen XEEa L ACIE pryzen Inruilen ran bespeelde Piuno s Ageoi voor Gouda en Umstrekeo KLEIWEG met GOUD Ixkvoond J WILH VERUEEa Co te ZÜTPHBN 20 Kilo 2a 10 Kilo 14 50 nette Tatelblikken 4 s Kilo 6 75 X aneo aan huU Bestellingen in te lenden bjj dea H er C VËHGËEK TURFMARKT GOUDA Dames en Klnder ROKKEN BLOUSEN KOUSEN HANÜSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies cnz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN 6000 Stuks oit d fftllitt Biftiia nar d r rit buiUnlutUeb hbrivkan OTsr fenomM loofcnaund Leger Paarden Dekens iMtni tafpn dw ipstpriji I t 75 iar itak ordsn litTarkoohl Dut dlkks Mlliltan dakus ilji imrai als rSlB ea UOXIW eni froot dm bat r heel purd b d kk i d met vol opge Quid AD S braadt itreapaa V9Ttm ven kleine partij WittewoUeae Slaap Dekens groot 140X190 ctra w eni io r kleine leohtJi dour Tkklui hemarkbare foutsn in bat waa l aaogaboden kiI fl 3 50 p r itok Ko tin ander het dubbele Mr D U Uk MbMTeD t Nt lUnfw ordw M9 iMtf 4 TMmuul Inkt tetm tMMndiBR VM hM Wdnc ar wdsr rwuboun pmnpl oil B HnrwltB Maartrtollt Oi oota staat SI Seada Sao eridruk a A BuNl l k ü ORANDB MXaASINS t V Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Damea die ons g o treerd madealbum voor bet Wlitt r lzoen nocli met otitvangen hebben dit ta Wtllen aanvraflftio aan JULES JU UZOTJtlT Pirh Hetzelve wordt dan omgaand gratis m franco toeKc onden BfistüllmfTP van af Ï5 francs vnj van alto kosU ii aan huis met B verhooging Héèxjiéiimi l nHtDir tl Boziriail I o d ru hMéA r 2 m ark ge uk leliiuid ra e Uitnoodigfing tot deelnemiri in de Kansen van door da den Staat Hamburg gawaarborgde groote Üetdioterg waarfn zeker 10 Millloen 981 720 Mark gowonnun moeten worden De iirgeen van dtse veel voordeel biedende I Jeldlotary die volgens het plan lechtB 112 000 loten bevat sgn de volgendeDe hoogate prija ie eventueel 600 000 Mark BOOOM 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 800 M 4fi prijzen a 106 prijzen ii 826 prezen a iii pjijien tt 1825 prijzen a 20 prijzen 182 pryz 200 150 M S80K0 pryeeu ü 165 M 7990 pr a 184 100 98 M 7448prij2 a6 42 20M toUal 58 S00 pryuii Premic van 800 000 M 1 prgs a 200 000 M 1 prüi OO ÜOO M 2prik A a 76 000 M 70 000 M D OOOU 60 000 M 65 000 M 60 f too M 40 000 M 13 pryzea 20 000 M 2lpryieni 10 000 M en worden dese In eeoige maaaden tn 7 klaa en uitgeloot De lioofdpryt in de Ie klaaae bedraagt Mark 50 000 it gt in da 2e kl tot 56 000 M io de 8e tot 60 000 M lu de 4e tot 65 000 M io de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7b tot 200 000 M en met de premio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pr strekking die officieel ia vaalgesteld kost een geheel origineel lot aleohta Gnid 3 SO een half origineel lot aleohta Guld 1 76 een kwart origineel lot alechls Ould 0 90 ledere deelnemer in de loterg ontvanftt ongevraagd onmiddellijk na de plaats guhad hebbende trekking da offioieeU trekkinitaljjst TrekkingBplan voorzien van bot Wapen van flen Staat die de pr js van de toten eu de verdeeling van de prijxen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzending van de prijxen geaohicdt door mij dirüot en prompt aan de winners un onder de strengste geheimhouding m Êg Iedere bestvUing kan raen eenvoudig 1 por poatwisiel opgovon Men wende xich dua met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats bebbfnde trokking 200 spoedig mogelyk of uiterlijk tot 3Ê Oc$9ber e k met vertrouwen tot Joseph Heckscber Bankier im Wiaaolkilntoor in HAMBUKG Daitschlaoi J VAN OIJE Kleiweg No g O O O It A Eenig AGENT I Toor de Stoomfa briek van MBBIEK V ÏBDCHIENSAPPFN BtSStNWUH UHOmDES EHZ 1E i l rilKS illJN 5 laii Louis Vi ossiiiiU te Alfena d Rijn restigt op nieuw de aandacht op de Beaaen nappen en liesHetiwIjHen die bizondei uitmunten door geur en fijne smaak Zeer ITette Gesteendrukte NmmmES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn D SAMSOM Gouda Markt iIXEIT IN MAINTELSenJAPONSTOFFEN Buitengewoon groote sorteering van de GOEDKOOPSTE tot de BESTE soorten en tot de meest concurreerende prijzen Voor prima kwaliteit wordt gegarandeerd Handel in Bordeaux Spaansche en Portugeescbe WijnenBINNEN BINNENEN BUITENLANDSGH GEDISTILLEERD Binnen en Builenlandsche Likeuren JiV DE zoir rirxn a B JT Cla a rles TTerloeecas MARKT JVo 135 De PUNCH EXPOSITIE is aEEEED 5 kwaliteiten JAMAïCA RUM PÜNCH 1 kwaliteit MALAGA CITRÜENPÜNCH 1 kwaliteit Batavia KNIJP ARAC PUNCH Beste Qualiteiten Concureerende prijzen iii4ciïiM VAN HET ïïötel Qafé Hestaurant DE LA PEOMENADE te Ubbergen bij INiJHiegen Bovenstkand Hotel Rangf wordt met voUedigen INVENTARIS VEE Ï A CHI vopr en tijd van VIJF JAAR te aanvaarden vóór of op 1 December 1895 den beer G C MULIÉ te Voorwaarden van Verpachting ad 0 25 verkrygbaar bg Rooiendaal N B Notaris J KOEMAN te Uaaitredu bericht door deze dat hy de MIMJTEN enz Tan wijlen zgn Ambtivuorganger Tan den tjjdeiyken bewaarder Notaris D TEUINCK te Schoonhoven heeft Dubbele Buurt OVERGENOMENi STEEi ROLEi In lossing de lading MS EAGBELEOLEN I KBIJGSMAi WESTLANDSCHE FOIEK OÜDB SCHIEDAMMER GENEVER Merk NiaSTOAP HTPOTHEEEBANZ f y geTestigd te s Graventiage jskt Gelden op I BgpotheelC en Jit fandirUiven Tan l000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn é Co Gigiae fii Btls TANDARTS ik ooamta rar oia Taa d ImUM Aaaarau woitt latoTai ia Tanaad4 knaaaa aaal Mil Taa E CASSÜTO Turfoiarkt 172 Gouda vaa hat MtMtvan Sr F T inuBlla ï auiltu Hl P H J ï WANKÜM J il KERT OosthaTts firma Wed P B 144 Ooado J HOOFT ORAAFLANO De Directie jj ERPERS R0IJAARD8 BINNENLAND GOODA 28 October 1895 Bet we kblftd voor Masiek onder redaetie TU Ungn NoUheoiua deelt uit Goad bet Tolgande mede Weldftdigheid c tuat ftugescbreveu tls eene daagd der Nederlaoderi Hadden wg pu kort geleden t genot eener aitvoering van Mej tbq Kennei en een koor van hare leertiogeo thani kunnep we tnededeelen dat lich hier op initiatief van eenige R C ingeseteneu e n gemetfgd sangvereeniging met ± 85 werkende tedefi heeft gevormd met bet doel WeldadigheidseoDoertcu te geven A directenr daarvoor werU aangesoeht de heer Mart J Boaman die je benoeming heeft aangenomen op voorwaarde echter om verbrokkeling van ktachten die io eena kleine stad noodlottig werkt in t belang van hare knnst en uitoefening te voor komen dat de telkeni verleende auistentiAjj uitvoeringen aan de Gondsche langTereeniging niet cal onttrokken worden All hoofdnommer voor de oerkte nitvoering ia gekozen Cbriatos am Oelbergec van Beethoven Benoemd tot kantoorhouder op bet tetepboon kantoor te Haaatrecbt L Uütb In de Vrg l ig gebonden vergadering van den gemeenteraad te Bodegrava ia aan de Algemaene Trammaaia bappy een jaarlykaeh lobaidie ad 300 verleend voor drie joren en aan da Zwemvereenigtng aldaar een labaidie van 50 voor 1895 Door den hear Rolmann is ingediend een voorstel om bet schoolgeld op de openbare lagere aebolen te verboogan welk vooritel in een Tolgende vergadering behandeld aal worden Men ichrgtt ons nit Waddingsveen Bygewoond door eene groote menigte belaDgatelienden had Zaterdagmiddag omstreeks 2 nor de plechtige teraardebeatelting plaati van den heer F Noorisae laatsteiyk wonende in Om Haag in leven gedurende meer dan 25 jaren ganeeaheer te Wadding veen In decetfde fanotie waren in ooKe gemeente werkzaam vader gruoten overgrootvader dea overledenen De naam Noariiae waa aln t ware saamgegtoeid met dien van WaddiQgaveen Zwakte en trepriga Bmiiioomitandighadaa deden hem voor eeniga jaren igae betrekking nederlegg n metterwoon veatigde hij zich in Den Haag Lang echter mocht hg niet an zgn raat ge FEVtLLETO J MON BIJOU OF VIJF DAUEN fX PAEU3 18 Ik herkflude zoowel het Ued als de stem De tem behoorde aan een barrioade keld vaa de Juli dagen in 30 en sedert dien tjjd liep hy op houteo beenen Desa iet tegeottaande had hy aas ds FebruJ fri da en van 48 deelgenomen en was er met vcrbry solde beeoon afgekomen Zyn naam as Didier iu zqne jonge jaren bad hÜ in eeno tabriek van werktuigen siju broed verdien Nu was hij een mw n by do TÏjftig jaroü Ken jaar geladen had jfl kennis met hem gemaakt eo ik beu ham mecfge inliohting aangaaade de atraatgevoohtea in 48 verBohaldigd Ik wa Diauwigierig te veten wat IMdier d de getieurtenisseB dezer dagen dackt lic vond hem aan eene tafel sitten bezig mét lange gutta perehabanden met gespen er aan te Maken zooaU de dames te dier tijde gebruikten om hare kleeren op ta hoaden Op den vIofT bij xyn stoel zat een knaapje van ongereer 6 jiar Didier Wiens gelaat tamelyk epgeniimd ug toen ik bioaantradi keek dailelgk somber toen ik over den coup d fat en i gavolgen daarvaa begon te fVW dsfpsr en edal volk is levallen seide hy nieten de kanker die f reeselgkate atler ai kten maakte een imartelgk einde aan lyn bestaan De persoon evenwel moge heengegaan zyn niet alxoo syn naam die in bet naar hem genoemde Noariisefondsc ib dankbare berinnering aal blyven voortlefeo Onder het vele goede dat hy tydeni ayn leven tot stand bracht behoort in de eaAte plaats de oprichting van een fonda voor sieken en beratellende werklieden De praetyk had hem geleerd wat de arbeider bg liekte of bentelling van xiekte in de eerste plaats noodig beeft goed voediel reine en goede ligging oppassing en veraorging by eruatige gevallen Zyo yverig an onvermoeid streven braebt bet soover dat het fonda tot stand kwam en jaarlyks in bloei toenam All een bewya van dankbaarbsid fn erkenning voor alles wat by in deta gedaan bad verzocht men hem t fonda met deabticht r naam te doopen Nouriase fonds Beraidwillig waa xyne toestemming en met de daad bewees by een waar besebermbeer der vareeoi ing te zyn By de geopende groava was Da V U Pot voorzitter van bet Nonriaie fonds zeker da tolk van alle rergaderden toen by onder hartelyke bewoordingen den cverlaUeoa vaarwel toeriep bem dankend voor alles wat hy voor onze gemeente waa en lella na ago heengaan door sijn fonds uog voor Waddingsveen ia een toevlucht voor da armen in tyden ao ziektep Na een woord van dank j n den ji raker door een der aanwezige famiHeTeden aitgeiproken dealde de met kransen btdikte kist io de groeve nader De leden det Eente Kamer zyn byeengeroepen tegen Woensdag G November te hall negen s avonds De Memorie Tan Antwoord van dea heer Hartogh op het veralag over lyn wetsvoorstel betiffiEendfe de burgerlyke rechts vorder ing is by de Eerste Kamer ingezonden Dat niet alle diamantbewarkers Ui Amiterdam tevreden syn met den loop welke de zaken thans nemen is door sommigen fannner Vrydag en Zfcterdag op afkeurenswaardige wyte getoond Donderdag hebben een 50tal stakers den eigenaar van de slypery ann de Lynbaangnicbt 190 aangevallen en geslagen en Vrydag geacbiedde hetselfde met den eigenaar van de fabriek De Yrjheid in da Focke Simbnsxstraat Deie ward door een troep van aen paar honderd stakers op het Frederiksplein achter lalleen de dapperen en edelen wagau iets Do Uf hartigen en metswaardigen wachten zich wel fintasichen is het ditmaal al zoer slecht afge oopen monsieur Didier sprak ik Heel natuurlijk antwoordde hij Men k D het met de hulp van zijoe vrienden soms ver brengen maar nooit komt men verder dan wanneer men op de vhoudera s aer vijanden gedragen wordt NapO leoQ heeft den coup d état niet gedsan maar zyua vijanden in de ontbonden nationale vergadering Napoleon ia slechts de getrouwe trawant van het lot en hg vreest voor niets Hij zou Pargs in laaie vlammen doen opgaan eer hy we r het Kanaal overtrok eu hij zou eene zeug by den staart vatten als hy op geen andere wijce over eene loopgraaf kon wegkomen tf Du bet quartier du peuple de fauburg 8i Ao ie dia met de arUien over elkaar la blijven ziNp I merkte ik aan irOm met de armen over elkaar te kunnen zitten siJB er tea minste twee armen aoodig hernam Didier tea de faubourg St Autoine baefi er ter nauwernood ééa even als bij nauwelijka 6éa been hsefi om op te gaan De faubourg St Autoine is inTalide evenals ik dank dj da rampzalige Junidagen vaa 1848 Bovendiea bewerkt een zelfde geslacht nooit twee revoIutiM Het geaUcht dat er eene bewerkt heeft wordi orsrvenadigd en blyft vervolgena onbewwelyk als een Boa constrietor die m dien toeslf P door eeni kind kan gedood worden Haar wanneer de jongem dis gij daar siet haar om de kin krygt wanneeEThy man wordt dan begint het spel van voren ir aan Of zoudt gij denken dat da bonderdaa vrouwen ea kuderea die Oaa voted en in de galery vaa het Paleis voor Vöftsvlyt ingehaald alwaar ben eenigen nit de Mods nogal vry ernstig mishandelden Ken tweetal agenten dia den troep volgdan kofdvn wegeoa de volte geen balp bieden Bi eaniga jaweliers werden Zaterdag rallatjoi voor da denr gemaakt terwyl Vrydageea rietstaker die in de Marnixstraat dooreui troepje ontmoet werd inagelyk is mis baldald tN v d D b de buartschap Zuidveeu onder StaenF kerwold bad aen jager deza weok esn zonder liog jacbtavontuur Hy schoot een watersnip dia doodelyk getroffen in een sloot nterviel Juist op het oogenbhk dat de jager het dier wilde grypen achoot een groote sooek toe di mat den buit io de diepte verdween m meldt nit Dan Haag Hst volgende kwam men te weten aangaande een dezar d en a n bet departement van koloniön ontdekte verduistering fan gebruikte postzegels geplakt als porto betaling voor poitwisiels v fcu groote bedragen grootandeels a Curasao en Bunname De postwiHials worden gedurands 5 jaren bewaard by de afdeeling comptabiliteit aan hek departement om zoo noodig tn geval Mk X raelHme all bewysvtakkan te kunnen dienekft Na dien tyd worden de postwissals naar het e iaUiris van waterstaat oveivebracbt daar worden de postzegels er af geknipt en geeortesrd om later in veiling gebracht te worden De postwjasels met de daaraan gehechte zegels worden aan Koloniën bewaard in een gesloten kaat en tuen na in het begin der vorige week bleek dat eeo gedeelte daaruit verdwenen was werd de politie daarmede in kennis gesteld Onder de grootste gabsimboudiog werd aen onderzoek ingesteld en gebleken moet zya dat de wsarda van de pottzeiieU te schatten is op en bedrag tusschen da t 1000 f 1400 als verkoopwaarde Dat vry aanzisolyke bedrag wordt hierdoor verklaard dat een bandelaar in v eemde postaegets voor gcbraikta zegali van Gurs9ao en Soriname van 2i60 eo f 1 Tiak de werkelyke waarde betaalt In een baitengevoon Politieblad verzoekt de eommisiarii van politie io de 3de sectie te Amsterdam opsporing eo aanhouding van P E 31 jaren correspondent Hollapd er k nevel blond gezet nette spraak gekleed id iroine demi iaison en dito boed z art paken dito dai Birt ring zwart verlakte of brnine lohoenen Hy ardt verdacht vaa verdaisteriug van f 1 00 ten nadeele van mejnffronw D robert in het Ut Usrtto kanaal gejaag l beertr te vergeefi ten Hemel geroepen hebben Neen neen I Mlons enfants de la patHsl Ijs jour de gloire eit arrfvé Maar dao vq de Didier er by terwyl hij opstond aa den eeueiT arm ophief dien hy nog overhad dan geen gebade geea genad I Daarna zonk hy op zijn stoel neder vatte stilzwijgend zyn werk op en scheen geen lust meer te hebben verder te spreken Ik verwijderde mij dus met voorcemen sindelyk naar Jbnis te gaan want bel was reeds zeven uur in den avond en ik was dei morgens reed b tyd uitgegaan Maar loan ik in da straat gekomen waa waar ik woonde vertraagde ik my schradeo want ik was in de nabyheid van de restauratie van madame Davis Ik had de arme Mon b iou in het HCtel Dieu tot vclalagerfrazemy zien vervallen zoodat dfl geneeshveren genoodzaakt wiren geweest zich haror aan te trekken Om te weten of z naar haar buis teruggevoerd was ging ik de reatanratie io Ik vond eeniga kalanteo ao d tafels en achter de toonbank madame Davis op hare gewone plaats Ik had haar niet in twee dagen gezien Haar aangezicht was toen rond en bloeiend van gezondheid Nu wat het gerimpeld en bruin bijna als vau eeoa mummie het scheen dat beur haar in die dagen Was grys gewerden lïeklagenawaardige vrouw Stechta eene moeder T aa zoo trrttren I Waar it Hon byou vroeg ik fluisterend aan iemand die aan een tafelde ia myos aabijkeid zat P O Hooftstraat aldaar met wie hy dea 24 deaer in hst hawelgk zon traden Mag 4i t9 di lkmaarache CovraQta gelooven dui lLb t r ook met do kaaiiadaalrio in ons lanV nenrig ait Men staat voor bet feit dat in NoorA Holland de schoonste weidea van geheel £ ropa te vinden zijn dat het voortreflely kite vee op die weiden graait dat byua oargeus de melk zooveel goede eigeuaohappen heeft sla tan onzent terwyl de kaas dia bier gemaakt wordt van alle kaassoorten de iaagite pryaea ter wereld haalt Kngetand en Frankryk Ai grootite afae mers bereiden zelf ook kaw dia dnorder ia dan de ome Dit komt omdat ome expor tears gaan rekening houden met dan smaak der bewoners van de landen waarheen i i uilvoeren Onze kaasmakers vsrvaardigen een product dat met den loop der eeowen ho twaarirbynlyk niet van betere qoaliteÏL geworden is en dat in elk geval minderwaarde beeft dan het geljjkiooriige prodont in andere landeu Hierby kont nog dit nadeel dat alle bandeliwaren van de bceto hoedanigheid bekef pr ii houden dan die van tweede of derde soort Niet betar wordt de zaak wanneer men io aanmerking neemt dat de Noord Hollandacba kaas in dit jaar veel aaoleiding tot gegroode klachten gut In sommige ksatfabriakan krioelt bet vaa kteiae vliegen Dooh waar raagt de sAlkm Ct is bet laboraturiom te Alkmaar waar de ipÏBoen gecaliïveerd worden om deM sobadelyke insecten te verstiadea Teen onlangs de commissie van toezicfafe op de Itykslindboowpioefstatioos ondarzochk welk lokaal geschikt zou syn om eea inrichting van diea aard te Alkmaar te ts tigao werd het varwosen naar bet kloinita vertrekje van het bykantoor En hoeveel jongelieden QÜ den boena itand lijn er die van den kaasbaadal iele weten Terwyl in de andere takken vaa industrie de prodoeent ernaar streeft in relatie te komen met den ronsomeot verkeert de Noord bol landaohi boer ia ToUlageo oobekandheid omtrent de vi ag waur de kaae wordl heen gezonden welke aanmerkingen op zgn waar worden gemaakt welke vereiaehtea wor den gesteld Ook mist men hier een inriehting waar beproefd werdt te vervaardigen die kaasioertea welke op de buiten laad ibhe markten hoogere waarden hebbea Waar is da eoOperalieve vereeaiging tok kaasexport P Hoeveel jar g liedaii Mt den boerenstand In Okarsiton werd crssweaa fluisterend geantwoord Charenton is het krankzionigenhuis van Tarys Maar hoe zacht deze naam gefluisterd werd zag ik madame Davis tot heden onbewegelijk eenskUps opspringen en ons aanstaren Kr werd echter nog een ander persoon in dit vertrek gsroodsn die schoon verre vsb ons vsrwüderd ons evcoseos nauwlettend gadesloeg Hy Hhesn ia eene ooursnt te lezen maar hield de oogen boven bet blad Het aobeen alsof hy met ne oogeo luisterde Een mouchard I fluisterde myn buurman £ a tu dia dagen vond men luisteraan tn alle hoeken Men vreesde dat selfa de lucht luistereu sou Bji flval zag ik dat madame Davis blikken dïe vamylBn geheimzinnigs op don achtergrond oqtjnditteB ij kon bare oogan niet van hem afhlaaaf de spion trotseerde ene poos hare blikk maar sloeg eindeiyk zyne oogen neder De eene kalant ua ds andere gieif naar de tooabant om zyne varteriag te betaleB Maar geen woord werd tqsioban hea on madame Davis gewtaseld zg die gingen bogen eerblMlig voor baar Hat waa alsof men in scne kerk oadsr hst gebed wss Ik ug oaï dec spion zyn gelag betalen en evsa boleefdfzlii verwyderen De droefheid ii heilig eo zooals Bhakespen zsgl gebiedt selfi koningen voor kaar te knialcB