Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1895

loudi 0 7 11 8 40 1 08 1 40 11 17 10 14 11 09 ll iS l U Mooidnokt r 7 M 1 17 ff 11 01 ff 11 31 Nianwwknk 7 11 1 14 f ff 11 08 ff I1 II ff 0 mU j 7 41 1 01 ff 11 11 ff 11 48 Kotferdui 7 7 H 1 10 il 10 10 11 11 14 11 11 1 4 Kil 10 11 oHcrdaa 1 t 7 7 15 7 47 Ml 1 40 Otpallii 1 10 1 08 f ff ff ff ff 10 19 Himworkerk i ll 1 18 ff ff ff 10 18 UooTilrwkt I lt 8 14 f ff ff r ff ff 10 41 Oouci I ll l SO 7 41 1 07 I ll 8 M I ll 10 11 10 40 4 i0 14 7 U 7 il 1 81 8 48 l il 1 87 11 11 4 17 ff ff 7 i ff r ff 10 04 ff 8 04 ff ff 1 08 ff r ff 10 11 ff i ll ff ff 8 13 ff V 10 18 i iO i 4l 7 10 8 11 8 18 I OI 10 10 87 11 80 1 41 I IO 1 10 8 48 4 0 1 81 8 17 8 0i 4S l il ff ff ff f ff 1 17 ff l il l ia ff ff ff g ff 8 14 ff l iS 1 08 ff ff ff t ff 1 41 ff V I ll I OI 9 11 4 01 4 40 i ll 8 ii 10 08 DEK Hll S OOD D A ülreète SpoorwegverbloillDgen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 AaigevaogeD 1 October Tyd vao Greeowlch 30VDA DEN BllS H 5 it7 l07 488 80 U 4110 1111 8811 15 1 85 1 441 58 8 41 4 15 5 17 8 08 7 58 9 8 Voort i i7 ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff ff ff 1 14 ff ff Z Z gw lb ff ff ff 10 81 ff ff l il ff ff ff ff ff 8 18 9 88 Z M I H ff ff 10 48 ff 1 08 ff ff ff 6 89 10 01 oada 8 887 80 8 18 0 9 88 10 18 10 64 U Oi 11 4i 1 17 8 14 8 16 4 18 4 43 8 47 8 50 8 18 10 18 Stopt t Blaiiwqk lCiauweg o Nootdorp Laidiokenauii on Hekoidorp floU 7 a I ll 1 0 1 17 10 10 ï M 7 411 47 ff ff ll ff ll 0 ff ff ff 4 17 ff ff 1 01 ff 10 01 M Z j e w T i Ml ff ff ff 11 18 ff II ff l OI ff I ll ff ff lO li r Voorb 8 07 I OI ff ff ff 11 17 1 01 I IO I ll 10 17 H g 8 111 11 1 1 7 10 41 U II 11 41 1 011 17 4 08 4 17 i li 1 17 7 44 I ll i M19 I 11 48 Ol m UTIICHT U T R E C B T 0 O U D i Ol Dl UTlICHT i 10 19 10 57 11 48 1 10 ff 11 14 1 87 11 11 8 4i 9 87 80 11 84 11 50 8 10 8 614 481 81 7 50 8 09 9 07 10 1411 ff 4B I8 11 81 4 11 ff 6 58 ff ff M 10 64 19 0 81 ff ff 4 14 ff ff ff ff 9 86 10 44 11 07 ll 1 41 4 87 i ll 7 01 I li 8 41 9 41 11 10 O O V D k k MSTIRBAM 10 01 10 17 11 10 8 11 4 47 l il 10 11 U Oi 1 1 4 8i 8 1 48 U tO AMSTEBDA Ur S O D D 4 Autvtdaa C 3t l 0 10 10 41 1 18 4 10 6 18 Aonda 7 11 04 10 14 11 11 3 80 i lO 7 46 Stoppaii b Blaiawtik Cnuvai b Nooldorp Ltidackaidui aa Utkradorp 9 4i 11 10 iÊM cat 1 14 I6 11 1 l i 4 ta Nooidor Laiduhndiin d Bltuw k Knuweg u Hakudorp girm lieh da moeite tgdelgk in Fnokrijk Eogelftnd of DaitschUod ban rak te beoerenen Nur het der cAlka Ct Toorkomi U de prgs niet ileohtt eduld ten gevolge vao algemeene oorukeo Dit handelsartike werd ook daarom minder waard omdat veel kaaa van mindere qoaliteit wordt gemaakt soodut bet goede product eronder lydt Sleebtii indien welennèhappelüke onderzoekerR zich aan dezen kwgneoden tak van ngrarheid wgden ir verbetering tevoorAien Anderiniet Met hotsmiddeltjei komt men er niat mcfr De igd ii Toorbg dat men de Trachtbaarbeid van bet vee dacht te vermeerderen door de koe lerende kikken te laten iQglikkeu AMeea wetenacbappelgk onderzoek n muerdero kennii kannen ona redden nit den oatrek fan Viakega deelde ua den nitilag Tan de loting voor de Nationale Militie aac ego broeder die elders woont per briefkaart mede dat tgne beide tweeliogsooea waren vrggeloot Hg deed dit door op de briefkaart te icbrljTea Leei Mattbeai XVII ri 20 tiatite gedeelte cWanneer men het Nieowe testament ter hand neemt zal men lezen dat er ataat Zoo zgn dan de zonen Trg Weer een echandaal Te Parijl heeft een ingenier getrach t 500 000 francs te krggen Tan een bnitenlaodsch diplomaat van hoogen rang de naam wordt nog niet genoemd met bedreiging andert papieren te pobliceeren welke den diplomaat ontstolen ign door een kamerueitje Reedi ii t Teertien dagen geleden dat deÏDitorting te BochoU plaats had en nüch agnniet alle Igkeo onder de puinhoop gefondeo Dese week werden vier Igken ontdekt zoodater nog naar Tgf gezocht wordt Da eigenaarder fabriek de heer Beekman zit nog in hechtenis hij wilde een cautie van I millioenmark Trggelaten worden maar dit is geweï Omtrent de stranding dar stoomboot Tbaso op de kast fan Terschelling wordt nader gemeld De reddingboot van West Terichellii g w xd soo spoedig mogeljjk naar de plaats der stranding Tervoerd en oogenblikkelgk bg hevige branding in zee gebracht Na een half nur in sea gewewt te zgn keerde ze terug daar men bemerkte dat de sleepboot Adaiateut en Tele TisictieriTaartutgeu bg het gestrande vaartuig lagen en hulp rerleendeu By opkomendeu Tloed werd de ThM0 c vlot maar bg verder stoomen zat ze spoedig weer aan den gmnd eo zoodra toen de Adiiitent baar op leeptoow nam en io vlot water bracht zakte plotseling het achterste gedeelte in de diepte Toen OU de bemanning met eigen boot bet Taartuig wilde verlaten geraakten de tilies onklaar ging de boot overzg en viel da gantobe bemanning met passaffiers nit 27 personen bestaande io zee i werden er gered over twee passagiers en een der bemanning verdronken UouiIl i ll 1 87 7 11 I OI I ll üucIbw i iO 1 14 ff ff ff Woord i il 7 08 8 11 ff ff UlRKikt 1 11 f 8 18 1 41 t t Kui AnutanUn 8 11 I li Goud A m lwdia C St Ütapt M S7 1 14 De rechter van instructie in de oplichterssaak Tan den Prins ran Looz Gorswarem heeft ondanks het Terzet an de tcUuld ischers het oordeel jngewonneo Tan eenige dokters over den geei stoeatand van den b ktaa de aur meu bewjaert beilnit het rapport Tan die dokters outoerekenbaarheid ran den Prinaopliohter er igo tronweoa in zgn familie terscbeidef krankeinnigen geweest en een nicht van bem zit in het gesticht te Uergen Hoe de krankzinnigheid van den opliohter zelf wordt beweaen weten we niet het eenige motief dat de Independauoe uit hel rapport aanhaalt Igkt niets op aan bewgs en aU de oTsrige Tan dezelfde kracht zgn dan zal de raadkamer er wM niet aan denken Iwnt t geren den Prioa in een gekkenhuis op te sluiten Mocht ze dat wel doen dan willen de schnideucken de familie aanspreken Voor het kantongerecht Ie Rotterdam hebbeo berecht gestaan een magnetiseur eti eene somnambnle die zonder tot de uitoefening van de gene akanda bevoegd ie zyo eene patiënte hadden behandeld e i geneesmiddelen hadden voorge ehreTen Iemand in den Haag wiens Trouw ziek was bad Tac een kennis den raad gekr en den bedoelden Rotterdam se ben magoetiteor te raad plegen eu bad daarop aan dezen een brief geschreTen waarin bg hem omtrent den toestand Tan zgne rrouw inlichtte Het antwoord luidde dat hg maar eena moest uverkomen en een haarvlok van de zieke meebrenjiec Aldus geschiedde De somnambule werd in magnetischeu slaap gebracht nadat de baarvtok haar in de hsnd was gelegd eo zie na wis de helderziende in staat de geneesmiddelen op te geven Bet gewichtige consult kostte f 2 Verder was het niet meer ooodig dat de man van de patient zelf overkwam het was voldoende dat hg den magnetiseur schri tetgk inlichtingen gaf tetkenii met bgvoeging van een baarrlok De magnetiseur scbreef dan terug wat de zieke te doen had eo ook elk 20o n schriftelgk mediach couault kostte f 2 Ma netisear en somnambule werden ieder veroordeeld tot f 50 boete Zaterdag komt in den gemeenteraad van Arnhem in behandeling het Toorstel ran het raadslid notaris Moll tot opheffing ran de bank Tan teeniog De voorsteller Toert aan lu dat de bank een nadeeligen invloed uitoefent op de velknwelvaart en het volkskarakter 2o dtt het gebied harer werkzaamheid valt haiteo de zelfs zeer ruim getrokken grenzen der overbeida zorg althans der plaatselgke 3o dat da bank werkt met verlies en 4o dat op hetere wgze te voorzien is in den geldelgken nood ran hen die van de bank gebruik maken De bank Tan leening werkt legt hg armoede en Terkwiating in de hand De meerderheid der Raadscommissie in wier handen dit voorstel is gesteld is voor de opheffing Kent man te Arnhem het middel om te Toorkomen dat zg die nu aan de stadsbank tenminste tegen een betrexkelgk matige rente aan geld worden geholpen io t vervolg vallen in handen van stille pandjeihQishoudera die onder den naam van te koopen met recbt van terugkoop Tan de arme lieden woekerwinsten baten De Kininginneu hebben f 350 gescbookeo ten bate der slachtoffers Tan dan op 2 Sept jl plaats gebsd hebbenden brand in het gehncbit Ht Jauskloottter gemeente AmhtVot len ove Met dankbaarheid is die milde gift aanvaard VERG4VeRiNGVANDEPi6EM8ENTIta4iD VRIJDAG 25 0CT08EU 18i 5 Vervolg De beer Vingerling M de Voorzitter ik wasniet voorbereid op die vraag and s bad ik dlrverordening wel medegebracht maar bet komtmg Toor dat het een mestvaalt is en geensloot De Voorzitter Ik geloof niet dat de kantonrechter met ons mede zal gaan De heer van Galen Die sloot komt niet op hut kadaster voor doob w j mogen toch nergens vuil naderleggen en met de verordening in de baud knnnen wg dit overal weren 1 17 4 18 4 47 i 57 8 111 81 JO IC ff ff ff ff 7 10 ff 10 11 1 84 ff i Oi 1 17 7 181 48 10 87 8 10 4 41 i 19 8 85 f 0i t De heer Tan Iterson Er wordt niet genoeg in het oog gehouden dat dia grond vap een ander is en ik zie er zeer weinig ïu dat zoo u plekje gerioleerd wordt het oade veel beter zijn dat hier ter oventorlM en dan aktde grond daaromba n ook besmet wei is waar zou het tooueoatelsel veel geld kosten en hadden wg het vroeger ingevoerd dan zou er bier een gesonder toestand gfnKhapen zgo De heer ian der Sanden Ook ik ben daar Wn kgkje gaan nemen en heb van iemand die daar woont gehoord dat indien een riool werd gelegd dit telkene toch verstopt zou zgo De heer De Kaadt Ik galoof ook dat hetgeen de heer Tan Iterson zeide zeer goed zon zijo in bet jaar 1872 is men daarmede in Kampen begonnen en het brengt aardig voordeel op Wat overigens de riolen betreft f eloof nk dat bet bette zon zgo indien de riolen in het midden der straat werden gelegd en niet achter de buizen dan konden zg op tgd worden ssboodgemaakt De hfer Des iog deelde mede dat die riolen in de straat liggen en dat de buizen daaraan zgn aangesloten De Voorzitter Ik zal er naar informeeren hoe greot die buizen zgn De heer van Iteraoo Als wg eens nagaan boe af die stokjes grond verkregen door rioleering er uitzien het is een droo e mestvtalt die net zooveel stank verwekt daarom zou ik die stukjes ftroud aan eigenaars willen afstaan De heer Nederhorst is wel voor bei tonnenstelsel te Zaandam is het ook eo het werkt goed Wat de buizen betreft die hebben een middelign van slechts 18 cM en daar loopen daar die straatkolken in en dan zonden de buizen der privaten die achter de huizen staan door de huizen heen moetan De heer Vingerling Het groote gebrek is dat in de Korte Akkeren geen verseh water genoeg komt het wordt daar een ophooping van faecalien en het heeft geeft voldoende rechtsgrond om dat slootje daar te dempen waarom hg niet zon medegaau De beer Dessing Ik wist niet beter dan dat het de gewone bnizeu der gemeente waren zijn het buizen van 18 cM dan behoort het tot de onmogelgkheden Da heer Noothoven van Goor B en W hebben schoorvoetend dezen post op de begrootiuK gebrarht gaat de raad daartoe niet over dan draagt ook zg de geheele veraotwoorde khaid De heer Dercksen Dus ten einde raad hebben U en W die post op de begrooting gebracht De heer Noothoven van Goor Geen eigenaar zal er toe orergaan dia uloot dicht te gooien De heer Dercksen Ik meen toch gehoord te hebben dat die eiiteoaar heeft gezegd gg kant die sloot dieht gooien welk belang heeft de heer ran Veen er bg dat die sloot gerioleerd en niet dicht wordt gegooid De beer ran Goor De heer van Veen is niet alleen eigenaar van die sloot en bet uit breken van epidemien kan die sloot zeer bevorderen De heer Vingerling Wauhaalt da gemeente het rocht rao daan om eigenaars te kannen dwingen i De heer van Iterson Bij het uitbreken van epidemien heeft de Burgemeester meer reoht dau anders Deze post wordt in stemming gebracht en verworpen met 12 tegen 5 stemmen die der bb van Goor van Itersou ötravei Jager en ran Vreamingen Volga 94 Dag ea weekgelden derwerkl lieden De heer Nederborst wenschte bg deren post de werklieden te verzekeren en heizelfde toon uit te betalen wat bg andere bazen wordt betaald De Voorzitter Da rraagstakken betreËfende verzekering der werklieden was nog ia overweging toeu de begrooting reeds was opgemaakt I M l iO 4 01 e O D 0 1 11 10 18 10 11 08 Utreokt WoaidaDüüdawatar Gouda 7 80 8 8 8 81 9 84 De heer van Galen Wanneer ik naga wet voor de verdcbitlende gemeente gehouwen voor onderhoud is uitgetrokken dan riodt ik een som Tau f 200 per week nog al veel om hier en daar eeu draadnagel te slaan en weosch in het vervoiï Inump t I v uiiiitfen De Voorsittar Deia poet ii al Binder dan Terleden jaar De beer Dercksen Ik soa B eo W opmerkzaam willen makeo dat de boTenbonw der bmgopdeGoQwe soo spoedig in bet werk is gegaan en wanneer de stad op een brug een dek laat maken duurt h t ellendig laag waarom ik strengor toezicht daarop zoo willea hebben De beer ran Goor De heer ran Galen merkt op dat het loon Toor het slaao van een draadnagel zoo hoog is maar bü de gemeentegebouwen was Troager voor elke post het arbeidsloon getrokken wat na niet het gevat ia Volgo 94 107 worden goedgekeurd Volga 108 Onderhoud der lantaarns De heer van Galen Zouden op die lantaarns geen andere branders geplaatst kunnen worden waardoor waarachgnlgker meer licht en voordeel te halen zgn De Voorzitter Tk zal nw rraag bg B aa W OTerbreogen De heer Vingerling M de Voorzitter zou de verlichting in de boitenwgkeo niet gaIgken tred knnnen honden met den aanbonw De Voorzitter Uwe opmerking sal ik ereneens overbrengen Volgn 108 114 worden goedgekeurd Vetii n 115 Koeten van koepokinenting De heer Viqgerling weoscbte niet alleen op Zondag maar ook op Maandag gelegenheid tot inenting te geven De Voorzitter antwoordde daarop dat dit bestond De heer Vingerling geloofde niet dat bet publiek dit wi i De Voorzitter Br ii geen beiwanr dat ta pobliceeren De heer van Iterson Het ii aan het ga ithui8 aantoplakt De heer Derckseo Ik wist het niet maar riadt er geen beswaar in bet eveneeos te laten roodklinknn Volgn 115 118 worden goedgekeurd Volgn 119 Kotten op het keorea van vee eo het begraven van afgekeurd vee De heer ran Galen M da Voors ik heb op dezen post gezien dat er een nienwe pot gemaakt moet worden komt die op dezelfde plaats De Voorzitter Ja ongeveer op deselfde plaats De heer t an Galen Zon het oiet beter zgn die op een afgealoteo terrein te maken De Voorzitter Ik zal het gaarne in orarwat ng nemen Volgn 119 122 worden goedgekfeord Volgn 123 Kosten ran het gymnasium De heer Dercksen Ik ben het niet geheel eens met het antwoord Tan B en W op het rapport der begrootings commisaie betreffende bet leenen voor het makeo ran gemeentewerken De Voortitter Dit behoort bij rolgo 45 De bfer Dercksen Uit de begrooling ran 1893 komt geen leeniog roor roor de rernieuwing ran de borenbouw eener brogecnn wel en daar wg zoo n drukkende belasting hebben zag ik lierer da opbaffiog ran het gymnasium dat f 7 X 0 kost Volga 123 140 worden goedgekeurd De heer de Raadt rroeg naar aanleiding van ivolgn 140 kosten van beloooingen of die alleen op de atadsseholan werden uitgereikt De VooriLtter deelde mede dat dit alleen op de twee atadsscholen geschied Voign 141 144 worden goedgekear i Volgn 145 Toelage aan de plaaUelj e rereeniging roor hare huiavlgtschool De heer Vingerling vindt dit niet uitgetrokken in het algemeen belang en aal tegendeten post stemnen De heer Nederhorst De heer Vingerling heeft dit zeker niet oi erzocbt doch ik vind het heel aardig en die het niet betalen kunnen kunnen er ook aau deelnemen De beer Dercksen vroeg wati o n jongen dsar moet betalen en hoereel e han kuanau deelnemen P 4i 1 49 De heer van Goor wist wel dat er door velen met vrncbt daarvan tfobruik gemaakt t jaarlgki wordt aan Taralag ingadiand kaar DerckteD bel B l l aran ran unbachtalUdaD dur aii gebroik eo an ia er niet voor da aabaidia ta var tba baar u Qoor markta op dat kat aan aipaidia ii aan de pisataalgke Taraeoigiog die dl foor jurlgka een rapport moet indiaoea Pa baar de Raadt lOD loontalloD dia poat OD randerd a a te nemeo aa ta oaderioekea of ook arma kiuderen daarua daeloameo aa Wgkt dit dit aiet bet ga al ii dia poit niet alt beulen De beer t o Galen zal na oor dexen poat etemmen omdat bem nog niat geoocg geble kaa ia lat er door arme jongens geen gebraik an gemaakt wordt lich e enwel bet reebt Toorbèhaadeade bet rolgaod jaar er roor of tegen w atemman De heer Uerckaea ion er licb ook niet tagan varklarea maar weoaobte van de Ter eaaigiag een specifiek rapport met opgare van betalende half betalende n niet betalende Deta poit wordt goedgekeurd Volgn 146177 worden goedgekeurd De Voorzitter Volga 178 Onioortiane aitgaffon Zullen wy aanbonden totnadevaatitelliog der inkomsten Volgn 1 14 worden goedgekeurd Volgn 15 Opbreagit Tan schoolgeld lager onderwee De heer Derksen M de Vooriitter met genoegen heb ik getien dat B en W ook op den wensen der minderheid der begrootingseommiaiie hebbeo gelet wat betreft de o erweging om het schoolgeld op de lagere scholen te terhoogen De meerderheid der commissie was Tan oordeel dat rerbooging Tan schoolgeld aiet tot Termeerderiog op de burgerschool heeft geleid Gaat men evenwel de begrootingen na dan krggt men oog ongeTeor f 1100 meer dan wat op de begroeting Toor 1894 was uitgetrokken coodat het oordeel der meerderheid seer oojnist is De heer Jager De meerderheid der commissie was niet Toor Terboofting der sohoolgeldeo daar eg Tan oordeel was dat door varhooging vermeerdering Tan inkomsten oiet te wachten waa ËTanwel beeft eg toch het oordeel Tan de minderheid in bet rapport opgenomen Da heer Dercksen Ik heb cgfers genoemd n die ign niet weersproken Het bedrag waaminder dan Terleden jaar maar het is tochhooger dan Troegere jaren Wel is waar heeftde school van den haar Leopold nooit gebloeid maar bet scbootgeld van t 50 per leorling ianog verre beneden den kostenden prgs Wgmoeten wel voor onze icholan betalen omdatonie conscientie ona verbiedt ome kinderennaar de openbare achoten te zenden eo waarom moeten wg mede betalen aan dieacholea waarvan gg profileert dal ia oietrechtvaardig Da wat apreekt wel van een tegemoetkoming doch ik noem hetgeen er bg gelegen wordt geen tegemoetkoming De beer van Goor Zootang de wet van Mackay ia de artt 16 ea 47 nog kracht beeft mag da Gemeente een schoolgeld heffen waarbg uit de g eentekaa een te genioetkomioj toegaataau kan worden maar de wet schrgft niet voor dat het geheele ooderwgs moet l etaald worden De heer Dercksen De l eer van Goor zon gelgk bebkan indien ik alles zon willen laten betalen maar er is groot onderscheid tusschen eene tegemoetkoming en bet bgleggen vao meer dan da helft De uitgaven zgn I 60000 De rexeering baU lt f 15000 de opbrengst ia 12000 loodat ia gemeente er f 27000 bglegt De heer van Goor Doe de heer Dercksen zon willen hebben dat mgn kind dat bg den baar Huber cbool gAt ook vdbr de kostelooze scholen en Tusscnenscbool ion betalen Volgn 1519 worden goedgekeurd Volgn 20 Huur van hniien De heer Hooganhoom Bet hnis van Ds ten Bosch ia dit bier ook one r begrepen De Vooriitter Dit komt voor op da rekaning Toor de gasfabriek Volgn 20 44 worden goedgekeurd Volgn 45 Ueldleeaiog ter Toorziening in da kosten Tan openbare werken De beer Tan Oalen bracht ia het middaa dat Tolgena bem de Ternieowiag ran da brug aan de Raam geen nieow werk ia doch slechta een herstelling en dat het dan aen ongezondere teastaad was De Voonitter Ik naam het geen heratalliog wel een rarnianKng en alzoo ia bet gaan ongeiondaa taaar wal een gesoadan toaataad De heer Vingerling rreest dat ieder jaarvoor ai nwe werkea zoo moeten worden geleend en dan zal de achnldenlut der geBainte zeer groot worden en dat ia een bedenkelgke aak De heer Nfiderhorst merkte op dat dit ook bg de begrootinga eommissie ter sprake is ge braabt en is het eena met den heer Vingerling Volgn 45 48 worden goedgekeurd Daarop werd volgn 178 oaroorzieoa uit garea geraamd op f 3768 De geheele begrooliag werd met algemeeue atemmen vaalgesteld tot aan bedrag van f 312359 77 zoo in ontvangaten alstitgaTea Niets meer aan de orde zgnde werd dè vergadering gesloten BuiteBlaDdsch Overzicht De Fraowhe miniiter van hinaenlaodsche lakeo Leygiiet verleende Zaterdag audiëntie aau den te I argi toevendeu directeur der glaahlaaery te Carmaox den heer Resiégnier Ueie verklaarde dat de fabriek Maandag weer met voltallige ploegen lal werken daar een aiutal vreemde werklieden in dienst i u geoomeu Ten gevolge van da werkataking zgu miüBteos 300 werklieden nit Carmaox voorgoed broodeloos Io de Kamer werd de diacuBsie over Caruanx foortgezet De miuiiter van binoenlaodsche zaken Leygoea verdedigde het optredeu ran deo prefoct en de maatregelen die genomen waren met het oog op de dreigemeuten van de werklieden de niet werkstakera hadden de bescherming der regeerioK gevrai d Terwjjl de mioiiter aan het woord waa werd hg door de uiterate liokerzyde ia de rede gevallen er werden atekelige uttroepeu gewieield De minister lyne rede vervolgende seide dat er een eiode moet komen aiu de legende vau da vrouwen en kinderen die door de gendarmei onder den voet gereden zoudeu ün Spreker weea er voorts op dat de werkilaktJig aao de boiteclaodache conoorreotie teo goede komt De rerantwoordelgkheid roor alles komt op Jaoréa ueer de regeeriuf waakte er voor dat de vrgheid ran den arbeid werd geëerbiedigd De aociatist Milleraod viel den prefecten de aotoriteiteo aao De minister vao joatitie Trarieox weerlegde de beachuldigingeo vnu deo vorigeu spreker ed zeide dat de prefect van Taro ontkent eeo brief hg Jaurèi io be lag te hebben genomen Hierop ontstond een heftig tumult Jaurès wilde de tribune heatggen eo dreigde den minister De voorzitter Eh iason zeide dat naar syoe meeniog de Kvmer geen scheidsrechter kan aanwyzeu en boTeadiA zoo het tal ran bezwareu hebben den voortitter ala acheidsreobter te kiezen Daarom verzocht hg de Kamer di motie ran Jaurès niet te ateuden ToejüichiDgeo De minister president Ribot weuicbt een scheidsgerecht eo verzoeniu maar bg wenacht ook dat de refolutiouaire repobliekeinen zich oiet met werkatakingeu bemoeien Hg vraagt verder een otom tan vertrouweu waot de regeeriog beoft baron plicht gedaan eo kan hare ambtenaren niet ten prooi laten aan laatertaal Hi r viel de uiterate linkorzgde deo apreker heftig ia de rede terwgl het ceotriim applaodiaseerde bet was eeu onbeichrgfelgk tumult Met 277 tegen 214 werd de prioriteit verleeod nan eene motie van dto repoblikein Drake waarin da verklaring der regeertug werd goedgekeurd De motie werd daarop gesplitst Bet erata gedeelte luidende dat de openbare machtea geen andere opdracht hebben dan de orde eo da vrgheid van arbeid te verzekeren werd met H84 tegeo 49 stemmen aangenomen het tweede gedeelte de goedkearing iahoadende van de verklaring der regeering werd aangenomen met 273 tegen 202 siemmeo en d geheele motie vervolgeos met 2ÏiO tegen 183 stemmen De radicaal Guyot Deafaigne atefde eeo motie voor waarin het verlangen werd oit geaprokeo dat de regeeriog eene nieowe poging tot verzoening zou doen Minister Leyguea beloofde zolka stellig Bourgeois waa daarmede uiet tevreden en weofcchte dat d Kamer zich zou nitapreken De mioiater pre ident zeide toeo dat bg de motie vao G yot Dassaigoe oiet koo aanvaarden deze werd daarop refworpen met 207 tegen 234 stemmen aec hei lif Na afloop der vergadering deelde Uicbard aan den voorzitter mede dat hg ago ontslag nam als secretaris der Kamer daar htj bet ecretariaat onrereenigbaar aobt met de vrgheid van deo volksvertegenwoordiger In het Ooateurgkacbe Hnia van Afgevaar igden wordt het dehkt voortgeiet over het I program waarmede graaf Badeni prins Win T dischgratz opvolger de regeeriog heeft aao raard De woordvoerders der toosgeveode partgeo bepaalden zich hoofdzakelgk tot ds verklaring dat zg bun houding afhaokelgk atel en ran hetgeen de regeering zal doeo Zoowel de DBitsehliberalen ala da Polen de aterkate partgeo verzekerden dat zg eene welwillende hooding jegeaa hei ministerie zullen aannemen en oatun Igk werd eene dergelgke verklaring ook afgelegd door de DuitachclericalcD oamens wie graaf Hobeowsrt bet woord roerde Alleea de Joog Czecheo getuige de heftige rede door hoo leider den beer Herold g houden bigren hou op eitJe tegen het nieuwe mioiaterie voortzette Dit ia dan ook teer bfgr peljjk oadat graaf Badeni zoo uitdrak kdgk heeft rerklaard dat hg vooraeuene ïa rekeniog te boodeo met deo overwegenden invloed dieo de Doitacheri tot dosver in Ooatenrgk oefenden Evenwel alteen door dese verklaring van den mi nieter president kan de regaering den ateoD der Doitach liberale party niet verwerven 01 de liberalen het kabinet Badeoi sullen ateooen zal vooral afhangen ran het wetsontwerp betreffende de uitbreiding ran bet kiesrecht hetvetk door da r j eering ia aangekondigd Tot dusver is de inhood rau dit kiearechtontwerp nog niet me egedeeld Men weet alleen gelgk graaf Badeoi aeide dat het kiesr ht in liberalen zio sal worden uitgebreid Qo nf echter oiet bekeod is ot graaf Badeni rerder rJkl gaan dan graaf Taaffe en prins Windiachgruts die beiden naar aanleiding van de kiearecbt quaeatie zgn gevallen bigfi oatoorlijk de politieke toestand in Oostenrgk even onsekeri ala dexe gedurende laatste jaren is geweest In de Bongaaracbe Kamer hetft de premier Banffy gittereo geaotwoord op da interpellaties betreèeode het gebeurde te Ai ram De Minister zside dat de Hougaarsche vlag steeds gerespecteerd werd op Kroatiech gebied dat t acbaodaal gepleegd is door eenige oorgpe jongelieden en de bevolking er volkomen outtcbutdigaan ïi en dat do bedrgvers van de dead hun gerechte straf niet zonden oolgaao Het slot der zittiog vaa goftd met 74 tegeo UO atemmen werd akte genomen vao de verklaring der Uegeenog De radicalen zgo in dozen zaak ook wat ta hard vao stal geloopen De Kroaten achgnen ulf te gevoelen dat het zaak is zooveel mógelgk goed te maken De gempenteraad van Warasdin heeft io navolging van Agram den Uinis r president Banffy eereboVger gemaakt eo ziin leediiesen betuigd over de buitenaporigheid te Agram Men moet daarbij weten dat hei Mioisteri de Kroatische afgevaardigden io de HoQgaarscbe kamer oiet kan missen Tot hedeo waren deieo trouiT aao de liberale meerderheid De liberals partg in hst Hougaarsche M natenhuis aal versterkt worden met 5 baronuen die biuneokurt door den kooiog benoemd zullen worden Dien teo gevolge kan de liberale Regeering in het Magnateohuia steeds op een meerderheid rlkenen De Doiteche Bondsraad heeh besloten geen gevolg te geven aso bet votum van den J Kgkadftg waarbg de regeeriog wordt uitgenoodigd bg dso Kykadag een wetsontwerp io te dinoeo tot iovoeriog van reis en rerblgfkoaten üA r parlementileden De toestand io Korea eo ala gerolg rfiodie de rerhoodiog tuaaobeo China en Japanalgft nog steeds zeer geipanusn f n vermeerdert de vrees roor een oitbarsting toaschenbeide mogendheden Het overwicfit dat Japan in Koreanoaahe aaken verlangt wordt door Hoalaud op alle manier Ifctwiat De Koningin nf n weet hst ia zoo al nietmet medewerking dan toclv met medewetenvan lapan vermoord geworden en haar schoonvader de ondVrkouiog Tai Wea Ku die metJapan dweept u de hoofdaan legger der misdaadgeweest Hoewel nu de Japansobe bladen blgven bezweren dat Japan niet audera weoscht dan dat de orde op Korea gehandhaafd worde en dat de rechten der aodere mogandheden su leu worden g eëer bied igd en bovendien de JapanBcke regeering door het zeudeu van gezanten en gevolmachtigden nu oulaogs weer door een opdracht van graaf iooiiy ala scheidsrechter naar Seoul eeoe regeling op vaateo grondslag van het inwendig bestuar voorstaat ia bet vraagstuk der Koreaaosche kweatie nog verre van opgelost lotegeudeel Het sebgnt dat Hoslaod aansgn eiacbeu van vermindering van Japanacbeoiovloed op genoemd schiereiland kracht zalbyzetten Mag men toch de Novaja Vremja gelooreo dan heeft de Uuasisohe vloot bevelgekregen de haven vau Wladiwostock te verlaten om naar Korea te vertrekken Dergelijke gebrtirtanissen kunnen heel f eipakkftlgktot een daadwerkelgk conflict aanleiding geveo TTouwenshet geheele optredenWanKusland indeze Oosters kwestie wordt niet zonder bezorgdheid voor andere grootere qnaetties nagegaan Mag men de Timeaf gelooreo dan wialook Kualaod weer eeo voocdeeltje van Chinaa te snoepen bigkbair als beloooing voorzijn tussebeukomst hg de bepalingen omtrentde vredesroor waarden in den jaugsten oorh gmet Jap D f In bfidoelde overeenkomst zou Rusland het recbt hebben verkregen om zyo vloot in de wateren voor degreote bsfooplaatt Port Arthur te doen aokereo en bovendien deze havenplaats door eeo apoorweg met Wladivoatoch orer TaiTsi Bar te verbioden Verder sou uug zgn overeengekoaon dat China orer twintig jaren het reoht vao naaatiag over dien spoorweg zon rerkrggen Mocht zoe n regeling getroffen zgn dan beeft Roilaod io die troebe le Chineesohe wateren een hoitgawone vangst gedaan M Hir of de andere moj endbedec zoo u schikkiog in aller belang zoUe o achten is een beel ao£re vraag De Engolsohe r géeriag eBdit tetksnt daakt on duid lgk den indrok dien de medodeelin gen der Times gemaakt hebben laat onmiddellgk officieel bekend makeo dat bg haar ras bet vermelde Chineeaeh Rassisehe eontraot oiets bekeod is Al wederom stof tot moeilgkheden en ooadioten toaschen de rsraohilleoden re e nogen Geen opruiming of uitverkoop doch gei effeld j IEUWE GOEDEEEIT teg en billijk en zeer concurreerende prijzen A van os Al OOtJDA Kloiweg E 73 73 i 90ÜDA Beurs van Amsterdam i oeroBKa Vor krs ♦ Ml V 88V Vis M Vis y 104 s l 80 80 H8 01 87 101 100 148 7 88 llO s 83 188 18SV loiv itilj 88 O s 1880 101 101 101 sIMkeaia 847 88 S 48 Ninaiu CerI Nad W S i i dito dito dito 8 dito dito dito S HONO Obl Cioudl l 81 aS4 lTALiz lusekrijviag 1868 91 6 Uoersiia Obl in papier 1888 8 dito in silver 1888 8 FoaTuoii Oblig met coupon 3 dito ticket 8 KvaLANU Obl Biaaeol 188t 4 dito Oeoens 1880 4 ditobyRothi laat 4 dito llii Hope UlV tO 4 diteingoud leea 1888 8 dito dito dito 1884 8 ir uut Perpel sekuld 1881 4 Tokiiu OeprConv leen 1880 4 Uee lieuing serie D i ee leeninx serie C ZoluAra nip V obl 1818 8 tillico Ubl Buil Beh 1880 8 Vamtviu Ubl 4 onbep 1881 AusTianiH ObltKatien IS8 8 BoTTlaUAI Sted leen 1814 8 Nan N kil llacileU saud Anindsb Tali Mif Certiioatea D iiHsatHhappij dito Arnb Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij dir Vonlenl aand s r H eolh ekb psudbr 8 i Mederlandsohe bank aand Med Haodelmaalaob dito N W kF o H p b pandbr 8 Roti Hvpotbeekb pandbr IVs Ulr H polheekb dito 81 i OosTBKi Oeet lloDg bank aand Kosl lljrpotbeekbauk pandb Vsl Aniaiii Kquit kjtpoth paidb I Hazw L O Pr Uaa eert 8 SlD HolI lJ Spoarw Uij aaad j Hij tol Kip V 8t üpw aand Nad lad Bpoorwagn aand Ned uid Afrik Spm aand 9 dito dito dito 18 dito 8 lTiLlB 8poorwl 1887 88 A Kobl 8 V Zuid llal apirnü A H obl 8 rouK Warschau Waaoeo aaud 4 aoBi Or Husi Spw H obl 4 llaltiMbe dito aaad Pastoira dito f aand I vang Dombr dito aand I Kank Ub Atow Sp kap obl 4 dito dito oblift 4 AM l Cent Pao 3p Uil l Ckio k N6rth W pr v uud J U8 118 IBV 101 88 SI 118 107 48 Ï I V 198 l s 108 l08 lM 181 188 187 8 ii Vi dito dito Win St Peur obl 7 Denver Ie Hio ir Spm oert v a Illinois Ceotral obl in j oud 4 Louisv k Nuh illeCert v saod Meiieo N 8p Mg leh p o 4 Miss Kansas V 4 pet prar aand 84 N ïork Ontario kWosu aand 8 dito Penns Obio oblli 6 I 108 Oregon Calif Ie bvp in oud I 88 81 Paul Mino k lilanit obl 7 118 ifo Pae Uoofdlii ebliK 107 dito dito Line Col Ie byp 0 8 CidAnt Can 8oulh Cert v aand Van C Ballw k Nav Ie b d e O Amsterd Omnibus My aand tottord Tramweg Maali aand Nsu Stad Amstoniam aand 8 Stad Rollordam aand 8 HtuilB Stail Anlverpenl887 8Vi Stad Brussel 1888 S llo o Tbeis Regulli etellseb 4I OosTlKR SlaaUlmiiug 1880 I K K Oeel B Cr 1880 8 SrAKiS Stad Mailrl 8 1 88 Kan r Rm Hvp PpobI corl VDVERTENTIXÏN V Heden overleed na een Ungdqrig lliden de WeIBdelZeerGel HeerP tNüUBBISHK rnstend aenetsbeer ta VOrawn hagt in den onderdom vaa rnim 68 jareit Uit aller naam CC NOORBI88B VioaaoK Dt Huk iOraMnhage 23 Octolier 1896 Laan van Meerdervoort 111 Beeo k4n ran rouwbeklag kunam niet worden afgewacht Wegene ImüenlandKlie betrekkingen eerit Men geplaatst