Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1895

4 No 6801 Woensdag 30 October J895 r 348te Jaargang Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met EAIEAEEINES S KNEIFF UALZ EOFFIL en gij bespaart 9S centen per pond mwxm COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd STEEi KOLEN In lossing de lading MS KACBELSOLEN P KBIJGSMAK i Sociëteit Ons Genoegen Aaa belaaghebbenden wordt b deze bekend gefoaakt dal de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG IG ISOVEMBËR a B en de Ballotage L st op ZATERDAG 2 NOVEMBER gesloten wordt Namens het Bestaur F HERMAN Pz Secretaris Bouda 28 06tober 1895 Aanbesteding REGENTEN van het BESTEDELINGENHülS alhier zullen op DINSDAG 5 NOVEMBER a s des avonds ten 7 nnr in het Lokaal van het Gesticht aanbesteden De LEVKRING der benoo dlgde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN Ivoor het jaar 1886 De Voorwaarden Tat aan besteding liggen taoaf 28 October a s voor gegadigden ter tezing in het Gesticht Namens Regenteij F HERMAN Fz Secretaris Aan de ingezetenea van Gouda Reeds kwamen een paar malen In de te Goada yerschgnende couranten annoncea voor ottderteekend door zekeren Menri van der Ven een door my ontslagen Colporteur thans daar werkzaam met afleveringen van romans De eerste dier annonces waa eenTuitdaging om publiek bekend te maken hoe hy Henri van der Ven in mgn dienst gekomen ia en weder ontsl en Ik ij heb daarop niet geantwoord Ten eerste omdat ik van een ontslagen colporteur geen nitdagingen aanvaard ten andere omdat ik aan het verzoek van Henri ran der Ven voldoende hem zeer compromitteerende zakeii on moeten publiceeren waarvoor ik hem nog wilde sparen Op die eerste annonce iS echter een tweedegevolgd waarvan de inhoud van dien aard ia dat door my bereids een aanklacht wegen8 be eediging is ingediend Ik zal dus de besliasingvan den rechter afwac jt o en verklaar mginmiddels bereid om aan ieder die er belangin stelt de geheele toedracht der zaak mee tedeel en Wat hy ook verder moge achryven o publiceeren ik zal nüj voorloopig niet verwaardigen hem in het openbaar te antwoonlen JOH £Dfe LIEFDE 6000 Stuks ait d faltitt mtiia eencr de r rit buiUoluidiflli faVriek n orer geDOmtB lOogeDMunde Leger Paarden Dekens BiMten tegen d n ipoipriji van fl 2 76 per ttak wordfln uiirerkoobt D ze dikke onslljlbire dekena zi i zoi warn ili ein pelt ea 140 XIM em root dua h oheelt paard btdskkuid met wol opgenaaid AD 3 breeds ttreepen Toortn een kleine partij witte woUene Slaap Dekens mot 140X190 cm wogeni zeer kleine lecfats door Taklui bemerkbaro fouten in het waefaal aangeboden ad fl 3 S0 peratuk Koüten anders het dubbele V Dnldalijk Mehraren beitelliiiren worden MO laar d TsvrMd itrekt tefon toeuDdlnR nut kat kadn r af cmder remboart prompt nit CToerd B Hurwlte ® Ifaaatriojht Groots staat SI limit SDelpendrul van A BaiüKMi i Zoo In rOOBBAAD de Prima BELGIESCHE Antliraciet NOOIJJES Groote Stukjes 1 35 i Kleine id 1 30 P vry te huia A Lambert Turfsingel Gouda 26 Oct 95 Terstond GEVRAAGD te GOUDA roor eene bej aarde DAME Twee Kamers ffemenbileerd of ongenieubileerd op goeden stand met Kost en Bediening Brieven onder No 2393 aan het Bnrean van dit Blad Colporteur GEVRAAGD een sol en vertr Persoon Toor het Cotport met Boekw eos tegen flinke provisie Fr br onder No 2392 Bureau dezer Conranl jjjr AUerwege bekniond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Elposition Chicago 1893 is het Wereldberoeinii DruiyeD Borsl Hoiiig Exlraci MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOBM VAN H van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Grtn middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OVHMBBOEPJELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Saeons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie s Gravenhage MT Verkrijgbaar bij P H A WOLFf Drogist Markt Gouda E H ViS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht 3 C KATELAND Boskoop B T WIJK Oudewater FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij H OPPE tlËIMER 19 Kruiêkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het sloomen en verven van a lü Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordflnen lafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Meo Mede het geluk de hand 5i 0 000 Mark als hoofdprijs iq het gelakkigot geval biedt denieuwate groote GeldveriotiDg die door deHooge Kegeering van Hamburg goedgekeurden gewaarborgd ia De voordaelige inrichtiDg van het nieuwe plan bestaat daarin dat in deD loop van sleolits weinige maanden in 7 verlotingeQ ran 11 3 000 loten 66 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige beslisBiDg sullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark by uiiDemendheid echter 1 prijs k M 300 000 1 prijs ii M 200 000 I prijs kii 100 000 3 prijzen ïi M 75 000 1 prys a M M m ÜM M iiM 3 prijzen a M 20 01 0 21 prijzen a M 10 000 46 prijzen aM 5 000 10 prijzen a M 8 000 828 prijzen a M 2 000 IpriJB tiM 66 000 822 pryzen k M 1 000 1 prijs aM 80 000 1325pryzenaM 400 prys aM 15 000 880BO prijz aM 166 prijzen aM 50 000 l5690praM 300 200 Iprgs iM 40 000 150 134 100 98 69 43 20 De prijatrekltingsn zijn volgen plan vau ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste pnjatrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde üeldverloting ko t l geheel orig lot alechta Mark 8 of ƒ S BO 1 half 3 1 75 1 kwart 1 u y l i i 9f tegen inzending van het bedrag ia bankpapier of per postwissel Alle commissie worden onmiddellijk met de grootste zorgs ldigheid uitgevoenl en ieder apelor ontvangt van ons de met het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten lülf in handen Bij iedfre bestelling wordt het vereischte oflioieele plan vraaruit de verdeeling der prijzen op de veraohillande klasaen ala ook de betreffende inleggelden te vprneman ie gratis bijgevoegd en zenden wy aan onze Begunatigers onaangevraagd ua elke trokking de officieelo lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook n ar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Neileriand bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzeii hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Beguuatigera telf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 0O0 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechisten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eone zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissica te kunnen uitvoeren de beatallingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 31 OCTOBER e k te doen toekomen KAUFMANN k SIMON Baiikiors eQ OeldwUsBUars in HAMBURG P S Hiermede iknken wij voor het vertrouweii oüg tot hiertoe geachoiikeo en d Br wy bij het begin dor nieuwe erloting ter dooluemiog iüTiteeren zullen wy ooit vwjr het vervolg bemoeid zyn door fen stipte en roeele bediening de tevredenheid van onze gwerde Beganstigers te verwerren llTat X nnïviw en Jioht wal lltiiMnUrt Lw l l n i il ian kortom JWafPaiB Expelter Hit utMMiiMau t wBéut sag t MBr Pii Expdler fit f F i JWRrlaiiifxpeller W mm n mstm fl Mb TwikMlK m i MHti iftlkskm m bq F A4 HaktR O to Te Gouda bg A WOLFK Markt A 1Mb éh DE LAAT en VAN SON apotheker Markt v Het beate onichadelykite en je Hh malckelykate poetami ldel voor Heeren en vooral dame en Kindersctioenwerk Is de Appreluur van C M Mailir t Co Serlli Beulh Slr 14 Men lettKjoed LtS op naam en fabrieksmerk Verkrylbtar by Hiiran WInkBlliri In itfeiiawirk lalaatwlea rsBeryaa aai eni Be raat o Ht by W SaraeniaHB Arafean lenbieilehet geluk de hand Hoofdprijs ev 500 000 Hark De prijeen ziJn door dea Staat g eg anuideerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen ran door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij Jwaaria zeker 10 Millloen 981 720 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs 200 000 M il 00 000 M l prija ïprijssn i 76 000 M Ipnjs P i prija 1 priJB prijzen l prijs prijzen 70 000 M et oooM 60 000 M 66 000 M 60 1100 M 40 000 M 20 000 M gewonnen moeten worden De prijzen van deu veel voordeel biedende Geldloterg die volgens het plan slechte 113 000 loten bevat zyn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 46 prijzen a 6000 M 106 prijzen a 3000 M 226 prezen a 2000 H 822 prijzen a 1000 M 1825 prijzen a 400 M 20 prijzen a 300 M 132pruz üaOO IBOM HSOfiOprlJzena Ifig M 7990 pr a 134 100 98 M 7448 prijz a 69 42 20 M totaal 56 200 prgzen iïprijzena 10 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klasaen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klaase bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de Be tot 75 000 M in de 76 tot 200 000 M en met da premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor A eerste prijatrakking die officieel is vastgesteld kost ean geheel origineel lot slechts Cruld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 115 een kwart origineel lot slechts Gulü O 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de olficieele trekkinfcslijst Trekkingsplan voorzien van hot Wapen van den Staat die de prijs van de loten eu de verdiBeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzonding van de prijzen geachiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding n p ledere bestelling kan men eenvoudig l F per pofltwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo apoedig mogelijk of uiterlijk tot 3M October e Ie met vertrouwen tot Joseph Heckscher Bankier en Wisselkantoor in HAMBÜHG Duitschland Een ware Schat voor de ongelukkige lachtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Bét u s ELFBEWi RI lG Hollandsohe uitgave met 27 aib Prfl 2 gulden Ieder die aan de vemchrikkelpe gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl k t lagaMagazin t Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GODDA 29 Ootobtr 1895 Op het Terzoek van deo heer Joh Alblai uoaemer te WaddingiTeea om eenig boat TÓÓr z DB vonÏDg langs de Goowekade zgn eigandom tot nad 9r gebruik neer te leggen werd door BnlrgeaieeRter en Wethoaderi aldaar afw aend beactiikt BeTteerudend klinkt dit besluit wanneer jrf dagelgks kunnaa zien dat Tile eigenaren in zooferre t bun aoodig oordeelt de Gouvrekade t t berging vaa bout en steen exploiteeren Natonrlgk ii adressant tegen deze in cgne en miaachien rele anderer oogen in ernitig Terzet getreden Maandag iloeg te Waddiogsveea het paard Tan den heer v O gespannen Toor een tilbury aan t hollen een persoon op t losse paard gezeten f wiit bet hollende dier in te balenen door een koene beweging van x n rgdit r t ootembear geworden beeit tot staan te brengen waardoor zeker een wii ongeink roorkomen werd Te Wychen is een moord gepleegd Zflkera Gerritaea leefde in onmin met zgne rronw en dwong haar Zondag syn haii te terUfeen ty kaerdr naar baat ouders terag en hy nam zgn intrek by de zyne Dee avondi brachten baurjongens den man ketetmneiek bierOTer Tersioord trad een broeder tbo Gerritten met een geladen geweer naar buiten en echoot dit af Hy trof den spoor wegbeambte Jan Derki die enkel als nieuwsgierige de lerenade bywoonde De man riel doodetyk getroffen neder Hy laat zes kinderen onTerzorgd achter De dader is in arrest Uit Kampen wordt aan het Hbladc geRchreTen By het bezoek der Koninginnen te Kampen liet de commandant der dienstdoende icbntterg de wacbt honderd man sterk toen deze een uur rust had ieder twee kadatjes met Tleesch geven Elk kadetje kostte bg den bakker twee centen en toen d commandant van een en ander de rekening bij burgemeester en wetbonders inzond de gemeenteraad had voor die ODtrangbt f 10 000 beschikbaar gesteld werd door dat college de burgemeester was afwezig de nota aan den commandant teruj gezaudeo met de opmerking dat Z H E G de kadetjes wel voor zes tooi een dubbeltje had kunnen krygen FEVILLETOX Kapitaal se Interesten Bastfll en z ne vrouw Eeginel waren een eoktpsar dat Eooals men ploegt te zeggen voor elkandet goschapen achoea Zg leefden vreedtiam eu tevreden maar van sparen koa niets komen hoezeer sij er ook ban beit toe deden want bet was eon dure tijd en bet dagloon dat sy verdiendeo vbb naar juist Toldneade om in baoce dringendste behoeften te voorzien Doch mocht er ook niets orarscbieten zoo badden zij toch nog nooit met een leege matg naar bed behoeven te gaan en een huisje hadden sij ook sis hun onbaiwaard eigendom hetwelk door de scbattars op eene waarde van tachtig gulden getaxeerd vaa en een aardig tuintje was er bij umttreeliB zoo groot dat de dorpsklok er best in had kunnen staan Bastel werd naar de gewoonte das lands een rtainman in t klein genoemd en die naam was juiii gepast want aan de kleinheid van zijn tnin ontbrak het niet Om de bloemen welke bij daarin had staan gaf hij niet veel daar de bollen die in den grond groeiden meer waard waren en diendeu om den mond open te houden al mocht bet geld dat daarmee verdiend werd ook niet voor het gebeele jaar toereikende zijn Zij waren rijk die heide eohteliedeo want zij hadden immers rooi hunne bmcheldene weoaohen De commandant heeft dat schryren ia handen gesteld van de bakkers leveraneiers van tweehonderd kadetjes met verzoek om in deze aangelegenheid te willen dienen van bericht De bakkers leveranciers van de tweehonderd kadetjes hebben daarop een vergadering belegd waarop besloten is den beer commandant te antwoorden dat zy meenden by deze gelegenheid kadetjes te moeten leveren volgens OudHollands Tentounatelling De commandant heeft van dit schrijven afschrift gsKouden aan Bnrgeiaaester en Wethouders Het is nog niet bekend of dezen de zaak hierby zullen laten Het volkje dat in de bekende beruchte sloppen en stegen van de Warmoesstraat en omstreken te Amsterdam hnist begint boe langer hoe driester op te treden In den voornacht van Zaterdag zoo omstreeks den tyd dat de koffiehuizen verlaten worden trok eene horde van ongeveer veertig kerels met knnppels gewapend door de Warmoesstraat en naburige straten eu toen was tin dat gedeelte van de stad voor wandelaars bepaald onveilig Iedereen werd aangehouden of omvergeloopen en dan van geld en kostbaarheden beroofd Een kcopman die ook tegen den grond gegooid werd beroofden de bandieten van f 40 De enkele politieposten welke de bende op haar weg ontmoette vermochten natnurlyk niets tegen deu woesten troep ds roovers stoorden zich volstrekt niet aan ban aaowesigheid en gingen deze agenten Eoodra iij zich met hunne daden inlieten te lyf Op het laatst trokken zeer sterke detachementen agenten naar de bedreigde punten en aan dezen mocht het gelukken met de sabel de gevaarlyke bende uiteen te jagen O D Een belangrgke beslissing is door de rechtbank te s Hertogenbosch genomen Op een saldo van inleg in de rykspostspaarbank was beslag gelegd onder handen van een diraotenr van een der hulp cantoren der posteryen alwaar de inleg geschied was Wel meende de administratie der rykspostspaarbank dat een beslag op een dergelyk saldo onverschillig waar gelegd niet bestaanbaar was op grond van art Il der wet van 1880 op de rykepostspaarbank waarby het ryk zonder eenige reserve de teruggave van ingelegde gelden waarborgt Aan s rechters oordeel was echter de vraag nog niet onderworpen of dat beslag kon gelegd worden en zoo ja waar dat geschieden moest De eerste vraag beantwoordde de rechtbank en behoeften genoeg Daar de bewuste bollen eohter niet genoeg opbrachten om gedurende bet gebeele jaar in hun onderhoud te voorxleo deed Bastel er nog allerlei andere dingen by waarbij sijne vlgtige vroHW bem trouw hielp namelijk houtzagen en houthakken zaad binnenhalen en dorschen maaien en hooien en al datgene waarmee maar iets te verdienen viel t Waren menschen die altijd goed doorwerkten Eoodat men bun gaarne iets wilden latelt doen Zij waren door Qod niet met kinderen gsisegend en moobt dit gemis bun somtijds ook een zucht afpersen zoo moesten zij took erkeonen dat zij het nog zwaarder ts verantwoorden zoudon gebad habben ats Eij ook nog brood voor zoo n aardig troepje grage kleuters bad moeten rardieoen En toch waren zij beiden bezitters van een kapitaal Een oom van Reginal iiamelijk had haar twintig gulden in klinkende munt voroiaakt en bovendien had Bastel nog een ouden ongetrouwden neef die hem wanneer hij kwam te sterven omstreeks deselfde som zou nalaten Als nu iemand zeide dat de armen niat zelden gelukkiger zgn dan de ryken en aanzioDlijken dan soa hij den spijker op den kop gstroffsn Rebben wait wat maken voor zoo iemand twintig gulden uit Zij zyn het oprapen haast niet waatdl Maar voor deze beide lieden was twintig gulden eeo sehatl Ën daarby moet niet vergeten worden dat er genoeg ryke en aanzienlüke menschen gevonden worden die het uitzicht hebben van een ouden oora neef of zoo iets eene rijke erfenis te faalen en die haast met kunnen waobten totdat die wliere oom of neef uitknijpl hetgeen zooveel bsteekent als wat men ia het dagel ksah leven met ifstirven tx vestigend omdat geen wet speciaal niet de t van 24 Jan 1815 betreffende het leggen ih arresten op traktementen enz by de wofdeo dtr onderscheidene departementen van flpministratie noch de wet van 1880 dat beslag nrbieden de eerste niet omdat daargelaten of de Rykspostspaarbank niet een zelfstandige Ofgaoisatie bezit en een zedelyk lichaam is ht t doel der wet van 1815 waa den onbelemlAerden loop der landsadministratie te verzekeren waartoe de Kykspostspanrbank niet behoort de tweede niet omdat at waarborgt artikel 11 ier wet den inlegger zonder eenige reserve k teruggave van zyn inleg dat artikel ok aiet krachtens zyn geschiedenis daoDbillijko strekking beeft een uitzondering te maken op dan in art 1777 B W uitdrukkelgk gehu dtgden regel dat al de goederen eens schntdeliliars voor zgn schulden aansprakelyk zgn Tevens was de reehtbaak van oordeel dat het beslag rechtens goed was gelegd onder een dtrectenr vau een hnlpkantoor der posterijen als agent der Rykspostspaarbank op Iftond dat die direeteur gelden der Ryksposts tbank ter uitbetaling onder zich kan hebben Mi ien werd het gelegde beslag goed en van waarde verklaard Van deze beslissiug zal hooger beroep worden aangetaekend Ben liohtgeloovige Hi enaar hg noemt ticÖMwlveDtó sefirgft in t N v d D i Herbaaldelyk leest men in den laatsten tgd in uw blad annonces waarby geld wordt aangeboden Op eenige daarvau schreef ik met verzoek om nadere iulichtingeo en met iuslaiting van een poftzeget voor antwoord onder volledige beke$ji a ling van quaÜteit en woonplaats Dit ÓV j nMrnim eene week geleden en tot op be iMjïolitving ik geen syllabe antwoord tnrwgl Ij n tevens zoo vry was den toegezonden postzegel ook maar aan te houden Tot waarschuwing voor andere lichtgetoovigen ly veripeld dat door my bedoeld worden de annonoes gesteld als volgt G d verkrygbaar onder stipte geheimhouding in bedragen van f 100 tot f 3000 Brieven franco letters B D Algemeen Advertentie Bureau Nygh van Ditmar Rotterdam Onder de strengste geheimhouding wordt particulier kapitaal aangeboden op Hypothciken Grossen vau Hypothecaire scboldvorda ringen Grootboekkapitaal Vruchtgebruik Lyf rente Goud ZiUer Juweelen Effecten KoopuanBgoederen en Ceelen enz Brieven franco letters O P 425 N v d D c aanduidt Denkt uu de erflater er anders ovrr ge niet hij oog eene goede gezondheid en smaakt he eten en drinken hem nog goed dan is dat wachten al heel onaangenaam en vervelend en wordt het geduld op eene zware proef gesteld Bastel en zyne vrouw daobten volstrekt niet over den doo t van hun ouden neef Christotfal en wenschten den vriendahjken grijsaard dien zij dikwijls bezochten van ganscher harte gezondheid en een Ikng leven tou Kn toch liep bat geheel anders uit Op zekeren Zondagmorgen stond hun neef Christoffel die vlak tegenover hen woonde niet op Neef moet zeker ziok zijn ïeide Bastel tot zijne vrouw iraat de kerk verzuimt hy niet liobt en hy is des Zondags ahyd vroeg by da hand maar vandaag heb ik bem ofschoon het toch zulk mooi weer ia nog niet uit het raam zien liggen en zijn pijpje rooken 1 Ik zal eens naar hem gaan kyken Zoo gezegd loo gedaan Maar toen Bastel bet kleine kamertje dat neef Christoffel bewooodt binnentrad ontstelde bij niet weinig want neef lag roerloos in zyn bed en toen Bastet aaderby kw m en eens naar hem keek zag bij dat hy dood ws k Hij lag daar ifitiMehen zoo kalm en rustig alsofhij sliep en deyUuhtigjarige grijsaard moest dendood des reebtvaardigen gestorven zyn hetgeen danook niet aiders kou daar hy gedurende ityn leveneen rechtvaardige geweest was Nu kwamen tooals geBruikelijk is de heeren van de rechtbank die allemaal medeërfgenamen lyn maakten aen inventaris op verzegelden den geheelen inboedel en kwamen eindelyk met eene rekening Ik geef n mynheer de redacteur volle vrijheid myn naam aan da betrokkenen bekend te maken zoo zij naar sehryver deiea by n mochten willen informeeren c t Nienwsc nam dit schryven niet alleaa op maar voegde er zelf nog bg Een verbaal in omgekeerde volgorde komt voor in het nommer van 21 dezer van de Utr Ct Daar vroeg het slachtoffer geld te leeu en volgens zgn verhaal werd hg van Januari tot Sept pniber door een ikantoor te Amsterdam aan bet lijntje gebonden voortdurend ten koste van vrg wat geld Toen hy het gerecht in den arm ging nemen was de vogel gevlogen By getdaanbiedingett kan men niet te voorzichtig zgn c In de Dnitsehe bladen stond oulaDt B aen berichtje dat da vronw van een eergeantmajoor te Thorn van aen drieliag was bevallen m drie jaar tgda had ig haren o n zeven kinderen geschonken Spoedig daarop ontving de gelukkige vader nit Wiesbaden eea poitwisiel van 50 mark mei het adres sAan den sergeantmajoor dia in drie jaar tydi zeven kinderen kreeg op de itrook stond Niet all bewya ika hnida maür nit natlslgden Ter aanvolUog Tas ka beriatit omliraDt wederopenstelling er Fransche grenian voor den invoer van Tea uit Nederland brengt do minister van bnitenlandsche zaken ter kennis van belanghebbenden dat vee ia weten runderen schapen geiten en varkens bestemd om in Frankrijk ingevoerd of door dat dat land doorgeroerd te worden vergezeld behoort te zyn van een door de overheid op de plaats van herkomst afgegeven certifikaat houdende dat bet we gezond is en dat op het tgdstip der verzending alsmede gedurende zei weken vóór dat t idstip geen besmettalyke ziekte ter plaatse is voorgekomeu onder vee Tan dezelfde soort Men meldt van Hoek vaa Holland Vlntterlieden uit Botterdam gisternacbi in de meening verkeerende dat een vreemd stoomsehip den Nieuwen Waterweg invoer begaven zich met hnnne vletten daarheen om te trachten de levering te verkrygen van de benoodigda proviand enz By het stoomschip gekomen synde hetwelk de Mesacria van Rotterdam bleek te syo geraakte eene der vletten v or den boeg met het gevolg dat zg verbrgzeld werd ën de beide pr rsonen te wkter geraakten Enne andere vlat grlnkkig pven ens ter p aatsf voor gezegeld papier succesiierecbten en reis en verblyfkosten zoodat de geheele erfenis na aftrek daarvan eene som van twintig gulden beliep Toen Bastel mat bet geld thuis kwam zeide by op een vroolyken toon tot syne vrouw Ka ben ik even rijk als jy 1 Beginel glimlachte knikte hem toe enzeidei vTwintig on nog eens twintig maakt veertig I Och Bastel I dat is waarlijk te voel geluk I Wat zullen wy met al dat geld beginnen V Bastel glimlachte ondeugend en aobalka evenals iemand die een mooi plannetje gemaakt heeft en era ander daarmee wil Terrauen en zeide toen vUet is met toevallig dat onze gaeds neef Christoffel nu juist gestorven is I Het komt my voor alsof ik nog eens eea tuinman in t groot zal worden I irOch wat heb je nu eer voor hoogmoedige gedaohten riep aijne vrouw uit Wy passen daarvoor als een vlag op een modderschuit en dan zou ik wet eens willen weten hoe je dat soudt aanleggen P Bastel glimlaokta weder schalks en geheimzinnig zweeg een poos om zyne vrouw nieuwsgierig te maken en zeide toen f Zie je Eeginell je hebt zoo even uitgerekend dat jou twintig en myo twintig gulden juist veertig maakt en ons huisje tachtig dat maakt samen honderd twintig Merk js nog niets P Neen zeide zijne vrouw op eea langgarskten toon en keek hem ongeloovig aan Je weet dat ik een beetje zwaar van bevatting ben Ik geloof eigenlijk dat je den gek met my steekt en mij wat by den neus neemt