Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1895

j l warden te Zoaterwoude door een man twee schoten hagel gelost op eene gestalte die zich voor de ramen eener woning aldaar bewoog Er werd geen lichameiyk letsel toegebrachtmaar de man G v d G werd toch vervolgdwegens poging tot moord althans wegens poging om zwaar lichaamlgk letsel toe te bren gen aan T M te Zoeterwoude De bekl had zich heden voor de Haagiche rechtbank te verantwoorden doch ontkeode alles Uit het getuigenverhoor en ook uit gesprekken van bekl bleek dat deze wel degeiyk in de zaak betrokken waa ja tegen een getuigen had hy zelfs verklaard op het hais van M geschoten te hebben niet om T M te raken maar diens zoon J M dien bandiet die boven op zolder by T M sliep f met wien by in een herberg te Benthuizen een kleinen twist had gehad over een klein meisje dat hy gedreigd had een draai om haar oorenc te geven daar zg hem met steentjes gooide Nog verdient Termelding dat beklaagde toen men zgn geweer in beslag kwam nemen zeer zenuwachtig was De in deze zaak gehoorde deeknndige gaf als zijne mOening te kennen dat op den afstand waarop geschoten moet Egn het levensgevaar abaoluot uitgesloten was en nlleen de oogen gevaar hadden geloopen gekwetst te worden De sobit off van justitie wees er o dat by het treffen van het oog allerlei csniplicaties kunnen ontstaan zoodat leren gevaar we degelgk aanwezig was en bekl lieh dus beeft ichuldig gemaakt aan poging tot moord ZEd Aehtb vorderde te dier zake de veroordeeling van beklaagde tot vier jaren gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr W F Bidding betwistte in de eerste plaats liet bewya dat z JD cliënt de schoten geUist heeft eo neemt de rechtbank dit aan dan qnalificaerde hg de daad als eene baldadigheid en roekeloosheid Pleiter concludeerde tot vryspraak Uitspraak heden over 14 dagen Een hnii ingestort Het instorten van hoiren oude zoowel als nieuwe schynt in den laatsten tyd aan de orde van den dag te zijn Zaterdagmorgen had er weder te Aalst in België een dergeiyk ongeluk plaats waarbg twee werklieden gedood en veracheidt ae andere gewond werden In den tuin van mevrouw de weduwe Moyertoen aan de Stationsstraat werd door de aannemer Jean en Francois Peynsaert eau ood gebouw dat veertig jaar geleden ale kazerne dienst deed afgebroken De afbraak was namelgk door gemelde aaonemers gekocht om er arbeiderswoningen in de rue du Poivro mede op te trekken De werklieden waren dien morgen bezig bionen het gebouw hun boterham op te etea daar het buiten jzig koud was Nauwelijks waren allen binnen toen Jean Peynsaert die zich op eenige schreden van het gebouw bevond een der werklieden hoorde roepen de muur schuift wegU Op hetzelfde oogenblik stortte het half afgebroken gebouw in vyfwerkliedeu onder de puinhoopen bedelvend Het bleek dat een dar gzeren ankerbintea gebroken was waardoor een der tymoren was gevallen zoodat bet geheel van zgn steunpunt beroofd ine nplofte Oomiddetlgk snelde men van alle kanten ter hulp en een kwartier later vond men onder het puin bet Igk van den 18jarigen Benoit Vermoesen Later bevrgdde men drie andere warklieden met been en armbremken en ernstige kaeaaingen en eenige uren later eerit vond men het laatste slachtoffer den 14jarigen Eaymoud Verschoorisse ontsettend verminkt en reeds overleden De ramp heeft algemeene deelneming onder de bewoners der stad verwekt De werklieden waren door de aannemers tegen ongelokken verzekerd ieder voor een som vao f 5000 in geval ran noodlottigea afloop 110 B4y i8lV IS 68 Ö71 De opmerkingen in het Voorloopig Verslag over de begrooting van BuitenlandBche Directe SiWorwegverblDdlDgen met GOUDA WiiiterdleDSt 1895 1896 AaasevangeD 1 October TUd vao Greeowlch 18 86 1 84 18 38 11 89 18 46 18 65 1 44 SOTTIRSAI 10 4 11 01 11 08 11 15 11 84 8 85 10 88 8 18 88 9 40 10 7 47 9 8S 7 85 10 19 10 89 10 38 10 48 10 49 t ll 8 07 BEK HAAS BOVDk DEK Hl AC Hage 6 61 7 80 7 43 8 30 9 88 0 4810 11 llj8 18 16 1 86 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 6 08 7 68 9 38 Voort 6 7 lO l 1 I ll II 6 14 Z Zegir6 11 1111 11 1 10 88 J 1 6 g 6 88 9 3 ZOI M 8 88 10 43 1 8 0 6 89 10 08 Girada 33 7 60 8 13 9 9 56 10 1610 6418 06 18 46 3 17 3 14 3 86 4 13 4 43 5 47 6 50 8 88 10 18 GöUa 7 80 8 S 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 3 86 3 47 4 45 5 87 7 14 7 49 8 89 8 64 9 64 11 2 rM 7 48 8 47 HOS 13 40 4 57 8 01 10 0 iJi nj iit it 11 18 18 49 08 Voorb 8 07 9 08 t ti 11 7 1 01 tin 80 aH é 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 38 18 49 1 06 1 7 4 9 4 17 8 7 7 44 8 81 9 10 15 10 87 9 88 10 38 11 46 8 18 8 88 lll Nootdorp Leidaeketidam en HekandoTp C H T G O U D 1 10 11 34 L8 60 8 10 8 8 4 43 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 10 88 11 61 4 1 6 68 9 88 10 64 10 81 4 84 9 36 10 44 18 07 1 88 8 43 4 87 6 80 7 09 8 86 8 41 9 49 11 10 SO CS A U T SIC HT Ganda 8 8 87 7 5 8 09 8 81 9 0 10 19 10 87 18 48 8 80 Ottdew 60 64 Waardai 8 7 03 8 18 Utaackl t t 8 88 8 41 t Naat Imiterdam Gouda 37 8 81 laataidam C St 8 14 9 85 8 17 4 16 4 47 6 67 6 58 8 81 10 16 7 10 10 89 8 S4 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 3 50 4 48 88 6 8 t t 11 14 11 38 9 87 10 51 11 45 GOUD A A H i 10 01 10 7 11 05 1 8 37 8 46 3 08 1 80 AHSTIKDJ 8 9 10 lAMr SOUBA AnUtaidaillC 3t 8 9 10 I 10 48 8 88 4 10 Oeiida 7 88 9 04 10 14 11 18 8 6 80 Stoppen ta Bleiiwigk Cniiweg a KootdprfM IiaidMluadtm aa HtkiBdorp T I K B A U 18 10 1 18 8 53 8 43 lt 18 11 80 3 81 4 88 i 47 6 3lopt ta Nooidotp Laidiohendam au Bleiiw k KraUweg en Hakagdorp TerlMnde tpoadig hulp on redds beido per soaoD die zioh in weerwil VBDBiroom en hooge deiniug drgTende wisten te hoaden tbo een wisaen dood Ook te Deventer zat thans de eleotriiche Terlicbting worden ingflfoerd Een paar ingezetenen tallen die laten aanbrengen en gelegeaheid geTan aan de bewoners van enkele straten om met hanue woonhnizen aan te Bluften De persooB te Boksmeer gearresteerd aU Terdachk van valacb geld te Tegelen te hebben nitgegeveo heeft niet alleen bekend zich daaraan te hebben schuldig gemaakt maar ook dat hy dat valsche geld rerraardigd heeft Deo 24en October 1795 werd de kodinklgke republiek Polen voor de derde en laatste maal Tordeeld en over het algemeen hebben de Polen by die ferdeeling niet verloren al is er in Rusland en Oostenrgk nog reel aan han lot te verbeteren Id alle kerken van Lemberg de hoofdstad van Galioië z n Donderdag plechtige gedenkdiensten gebonden De bpogmia in de hoofdkerk celebreerde aartsbisBcbop Hryniewiecki die indertyd ait Wilna is verbannen De meeste winkels en werkplaatsen waren gedurende den dienst gesloten Ook in andere steden syn den 24eD missen opgedragen en tot in de kleinste plaatsjes is de datnm herdacht overal droeg de viering een stil weemoedig plechtig karakter Zy vormen langaamerhand haast een Armada al de schepen die Spanje in den laatsten tgd op de een of andere wyze verliest Het eene ongeluk na het andere treft dal land Nanwelyks heeft men kennis kannen nemen van het telegram dat de stranding der kaoonneerboot Garidad op de Gobaansche knst meldt of ait een ander bericht blijkt dat het noodlot zelfa de voor rekening van Spanje geboQwde schepen nog voor ze zee gekozen hebben vervolgt Ds firma Thompson te Glasgow heeft nl voor de SpaaDBohe regeering epn nieowe kanonneerboot nitgeroet genaamd Alvarado Nauweiyks was deze vau Glasgow naar Queenstown gebracht om vandaar see te kiezen of zg kwam in aanvaring met deu Schoener Tyrconnel uit Padstow en werd beschadigd Ëo alsof dit nog niet geooeg was werd namens den eigenaar Tan den aangevaren schoener op de kanonneerboot beslag gelegd I Op de te Zwolle gebonden jaarvergadering Yvan den Bond van B K Werklieden verflcni gingen ia het aartsbisdom Utrecht waren uit 16 afdeelingen ongeveer 1400 afgevaardigden en leden aanweEig Inzaken arbeid en gevangenissen sprak de vergadering de wensoheiykheid uit dat een Staatscommissie worde ingesteld om te onderzoeken welke maatregelen tegen de sterke concnrentie van den arbeid der gevangenen genomen kunnen worden Ëen tweede punt de inrichting van vakvereenigingen werd ingeleid door dr Schaapman Het debat leide tot de conclaaie dat de oprichting van vakvereenigiogen wenachelyk is Omtrent het vraagstak van arbeiderswoningen werdde weoBcbeiykheid uitgesproken van boowTtreenigingen ter verkrygiog van eigen woningen voor de werklieden Over verzekering van den werkman hield Dr Ariens een referaad De discussie tot de slotsom dat verzekering van den werkman wenscheiyk maar zonder staatshulp onbereikl aar is De heer Engels voorzitter vanhetkroisverbend leidde de bespreking van matigheidsgenootschappeu in De vergadering sprak de wenicheiykheid oit van algemeene oprichting van zulke genootlehappen 8 40 8 47 8 84 f 01 8 18 8 67 8 08 8 18 84 8 80 7 81 7 38 7 3 7 48 7 88 8 10 S lt 8 88 t 88 Gouda Hoordreoht NiemwerVork Oapella Uotterduji BnttinUm Capella Hieuwarkailc lioordradit Qoada In den laten avond van den 6n September Zaken gemaakt naar aanleiding van het nog voortdurend gesloten blyven der Be gische grenzen voor het HoUandsch vee zgn bg onze Znideiyke naburen niet onopgemerkt gebleven Zoo schryft de Ind Beige c Men herinnert zich nog wel de weigering der Hollanders Tan 2 maanden geleden èm op het internationaal congres voor Landbopw te Brussel te verschynen De reden hiervaJn was dat de Belgen strenge beschermende mlaatrer gelen genomen hadden om den invoer van het HoUandsche vee zooveel mogeiyk te weren ter wille van hon eigen veeteelt In de fweede Kamer is die houding iu de afdeelingen zeer sterk afgekeurd daar de Belgen op dit punt in Holland alle mogelgke vrybeid hebhen Nq is men in België zeer ongerust daarverBc ieidene leden der Tweede Kamer het planhebbén kun goedkeuring te onthouden aaa hetHoUandsche Belgische tractaat betrekkelgk hetweiderecht on het kanaal van Terueuzen Deverschillende adressen tot iotrekking der sluiting iadertgd bg de Belgisch regeering ingediend worden des te meer gemotiveerd nu de Fmn3cba regeering besloten heeft ob hare g fenzen JKPeer voor het HoUandsche vee op teatelleq i Ti Aan eeu schrgveo van een barer handelsvrienden ontleent de sFabrièkSbodec ondqrredactie van den heer J C V Marken b navolgen 9 Bet komt ons wensc eiyk vil or nog eens inhet byxondette w zeo op equ in Nederlandvrg algemeen heerBcbende dw ng omtrent degezindheid van de Boerse j ffens ons NederIsnders Men meent dat die ge zindbeid vanzoodanigen aard is dat de Boerse roor h tmeerendeel steeds met j S wimpel inhalen alles wat uit Nederli np koftit of zelfs maareen Nederlandach tintje heeft Niets na is meer onja st de Boer n het algemeen gevoelt zich Wansvaler en daarjuiede is lallea gezegd Hy bejift zijo iNederlandsche komst vrywe vergeteA eVeuals yn oorspronkeiyke taal welWihy heeft laten rei basteren tot épn r fBehuwefyk low dutebc Wat hy nltf Transvaler is blijkt voldoende uit het volgeUde Menig i erc of Afrikaanderc schaamt zich in het Nederlandsch uit te drukken dat bg zoo ongelukkig spreekt en neemt liefst zg toevlucht tot het Eogelech De Afrikaanscha dames die iu de steden wonen eu meer dan hare sasteren elders zoeken te bebagen spreken ia het geheel geen Nederlaudschc of but moest zyn legen haar KaapBche dienstbode of Nederlaodsch sprekeuden Kaffer die baar audera oiet zou verbtann zg zij zgn zich bewust dat baar erbarmelgk loW dutchc nu geen juist geen aangenamen indruk maakt Eu het thana opgroeiend geslacht verloochent geheel en al bet Nederlandsch onder de beereu en dames van 14 15 jaar is uiotscomme il faat ïooals bet behoort of het moet Engelscb zga Zooals het met de taal is zoo is het met den smaak der Boers en Afrikaanders iu het algemeen By vertoont een zeer storke neiging tot alles wat EngeUch is of daarnaar zweemt En kan men zich daarover verwonderen Wy gelooven het niet Oorspronkelgk onder Engelsch gezag is het land ook later na zich onafhankelgk te hebbeu gemaakt meer dan men zoo oppervlakkig meeot onder Eugelschen invloed gebleven De handel heeft daar het zyne toe bggedragen hg was Engelscbe producten waren en blevdn ingeburgerd en al zou menig Boer vuur en vlam zyn geworden alleen reeds op bet zien van oen iRooibaatjec diezelfde Boer maakte er geen gamoedsbezwaar van door ge Engelsebe markt te betrekken wat hg noodig had voor zyn beroep voor zyn levensonderhoud 7 11 4 0 4 7 1 04 11 80 1 48 1 8 1 69 s ee 8 18 7 80 8 10 48 8 0 3 60 4 08 B O D D A 11 0 18 80 18 88 Utreolit Woerdaa OudewatAr Goada Stopt la BUuwük Erauveg en DTKB 7 60 8 11 8 19 8 88 9 84 Derhalve heeft men slechts stiptelgk rekening te houden met de gewoonteo en neigingen van het overgroote meerendeel der bevolking en hebbeu wy Nederlanders voorgoed het dwaalbegrip np zyde te zetteo als zon men in Transvaal eene bepaalde roorliefije hebhen voor Nederlandsche producten Dat dwaalbegrip beeft al aan menige Nederlandsche handetsonderneming op Transvaal parten gespeeld Aangaande de verdaisteriog van gebroikte West Indiaehe postzegels aan het departement van koloniën meldt men nader dat nen den Bcbuldige meent gevonden te hebben in een hoofdambtenaar aan dat depairtement Volgens de geraohtsn zon een bode eveneens aan dat departement zich met den verkoop hebben belast Het onderzoek der politie was daarom moeilijk omdat de meeste postzegels vab een cijt r stetnpel waren voor ien waardoor wel het kantoor van afgifte masr geen datujn bekeuil wits De toornaam te iokooper die de postzetreji inkocht zooder de herkomst te weteu was de bekeude Hnagsche poötzegelhandelaar ▼ D die hnoge prgzen doch nielj zoonis gemeld werd de volU waarde betaalde Een vermakelgk geval h eft te Meuvic in bet departement Bovence Vienne plaatsgehad Een onderwgzer die tekens het ambt van l cretaris der kleine gemeè qte bekleedde was van dit laatsto tot zgoe niHi geringe ergernis ontheven Terwgl op een d a dag de bnr gemeester mei dea dieuw n secretaris zat tp arbeiden deed hy pm zic te wrekeb dedeor I van hun vertoek opi slfji t Meer dan twee onjr I lang Bckre fwden sÈJeektilih raasden de gevi iohtetoos ik ax bffiW ding oteindegeddarmetiel hetOÏ NaonelglÈs iwreo m m ecb éi am ootzeltent i ao Do igen ondeswljzer ll i d dat de burgemeester niflt kon Bij hé ift nü peft te Iministers ingsaroepfiB ens slotenniajtor zegt de 1 Uit Bentliem meldt mjl j Arlt de beide ter jood verf naars hebhen gepoogd ujt outvlnehten De cellen dei liggen ongeveer 75 metei wgderd oit of de jrerropuieaw loo bg bet archief d ulpMea om j niet die datj obcfj len yeel mo Me gevangen j te e moordenaars ü elkanderLUr en toch hebben Sebci rk en Arlt ge legetibeid gehad hun ontvlochting ie beramen Of dit mogeiyk ia geworden door taaschenk mBt van een ontrouiven gevangenbewaarder zal het onderzoek moeten teereo De opzichter Masa ia intusscben als verdacht vau plichtverzakiug in hechtenis genomen daar de ttoordenaarB beweren de in hnn cellen gevonden vijlen en sleutels waarmede zg bun boeien verbraken van dien opzichter te hebben gekregen Het plan tot ontvluchtiog was zeen listig bedicht De cel van Arlt was itAedi gesloten gebonden terwyi de moordenaar aan banden en voeten geboeid was De cel van Sobciyk wiens voeten alleen geketend waren werd daarentegen steeds opepgebonden teneinde hem beter te kunnen bewakeu daar bij reeds eenige malen beproefd bad zelfmoord te plegen De beide moordenaars waren overeengekomen hun vlucht te ondernemeu als een der twee met hun bewaking belaste opzichters naar de keuken zou zgn gegaan om bet vuur te onderhouden 11 18 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 8 7 19 8 06 8 18 8 88 3 48 9 08 81 11 80 9 43 9 8 9 8 9 10 6 17 6 87 6 84 41 47 8 8 4 80 n 8 86 10 08 4 40 OOU D A 9 45 11 18 57 4 8 49 6 18 7 46 Arlt moest dan een groot rumoer in agn cel maken dan zon de voor Sobczyk s open Cfl wakeude bewaarder naar de cel van Arlt snellen om te zien wat er gebeurde Arlt zou hem dan aaugrypen en Sobesyk zoo komen helpen om den oplichter onschadelgk te maken Langs een brandataog zooden zg uit het raam de straat bereiken Ds nacht van den 16den October was de bepaalde t j d der ontvluohting De opzichter was naar de keuken vertrokken en da gevangenbewaarder Michallik zat alleen voor de cel van Sobczyk Plotseling weerklonk uit Arlt s cel eeu oorverdoovend geweld alsof er gehamerd werd en zonder eerst de cel van den gevaariyken moordenaar te slniteo snelde Michallik naar Arlt die overeindatond en oogeascbiiaiyk nog geboeid de banden op den rog hield Naowelgks was de bewaarder binnen of Arlt stortte ich op hem wierp hem op zgn stroozak en begon n hem te rarworgen Michallik e toesUDd wu hachelgk toen Suboiyk die in cel vu ontTlucht er by kwam In ign doodeangat chreenwde de man die lick net kracht terweerde luide om holp zoodat de opzichter in de kenken het hulpgeroep hoorde Toen Sohczyk em hoorde aankomeu verdween hg weer in z jU cel en aan de beid gerangenbewaardeta celukte het nu Arlt ta overmeeateren lp den roegen morgen vau den 17en Werd het doodrounis reeds aan hami voltrokken Ëen jongelÏDg te Ammeratol w d Donderdag toeq y 2ich naar de loting zou begevenen daar vrgatelling ata eenige zoon dacht tevragen even vóór zyn vertrek ait de ouderIgke woning minder aangenaam verrast metde geboorta van een broertje f Het bericht van de Limb Koerier betrafiende de aanranding van den rijkaontvanger te Ëysden blykt gelnkltig zeer overdreven te zgn ar thans nader Wordt gtmeld heeft de heer van Kinschot bh den anral geen jichameiyk letsel gekregen Zoodia hy aangevalleit werd schryft men nader uit Ejsdea aap de Koerier c zette hyj t op een loopeo w arbmihlj ijjne portefeuille hprlbge en nog ietk mjéer verloor Dicht by bet station eiudel k IS hij ovfift en dqor verschiUeude omheiningen van Mntdraa d gesprongen en gek eni eu heeft l rby verwondingen bekomen brdt igjnqeld dat Donderijlag ciale i trein der Lake Shore i wereldrecord toor de lapge Jit iBdfFaloi j i doi r eeQ Me tiidhap ij h baan gesll en i nde it machine tender en êüe d f afstand ran ruim 510 1 lOOth treet U Chicago en t Buff k at in 481 midnten Hibiddelde nelheid das IperljKir Na aftrek vaa ie i A 470 minnten liO elde s plhéid van 64 98 ft d gestOtV om fan mj r treil waggd ns h m eo tuBscq B5gali rML taf ep 7LHond n H Tan WO bigf balten echten Boeonden of eea mglen Viertna ï chines te erwiiralttn au ongeveer twintigmai TOor draaibruggeiï en iloTerwegep De afstand tnsscheo Ërie eu Buffalo we iafgelegd nojet een gemiddelde snelheid van 70 myien per uar Aan eeu botsing met of een ontsporing Tan zulk e6n treio die iu toomelooze vaart Toortsnort moet men niet denken dat zou al te versChrikkelgk zgo Te s Hertogenbosch is gisterenmorgen dtf schilder Rozendaal terwgl hij werkzaam was aan bet nieuwe station aldaar van een aarzieuIgke hoogte gerallen Toen men de ongelukkige opnam bleek bg den geest reeds gegeven te hebben Hg laat een vrouw en 5 kinderen in behoeftige omstandigheden achter Tengevolge eener vergissing werd Donderdag te Maastricht zooveel water uit di Maas afgetapt dat alle schepen te Luik op het droge lageo en de scheepvaart gestremd was Ook de stoombooten tnsschen Luik en Maastricht deelden dat lot en moesten de vaart staken Den volgenden dag kon de dienst hervat wordeu De jachtopziener van den heer Roogaards te Scherpenzeel J Veldhuizen had het geluk een landlooper zekeren Vos dia zich onledig htsld met het strikkeo an fazanteL op beeterdaad te betrappen Dat de Vos het vogelvangen goed verstond bleek genoegzaam hg bad toch met de uitgeiette strikken vier fazanten bemachtigd Te Oudshoorn zyn Zaterdagavond ongere geldhcden voorgekomen Bg den gemeenteveldwachter wierp men de ruiten io Door dea burgemeester zgn mastregelen genomen om herhftling der ongeregeldheden te voorkomen Bet Belgische ministerie ran arbeid Door het hoofd van dit nieawe departement it een inspectrica van den vrouwenarbeid benoemd Hare taak zal het lijn toezicht te honden in fabrieken waar vronweu werken op den toestand der winkeldochteri op het vakonderwye TOor meiejes enz Toorts heeft de minister bepaald dat van 1 Januari 1896 af zgn departement een blad zal uitgeven La Revue dn traTaill in den trant van het Bulletin de l Office da travail in Frankrgk en Tbe Labonr Qazettec in Groot Britannië In de derde plaats valt te vermelden dat de mioiater een drietal commissiën van onderzoek betreffende de Zondagrnst heeft beooemd waarvan de eerste zich inzouderhiid met de we eving ia dere materia in andere landen heeft bezig te honden terwyi de beide andere inlichten omtrent de Belgische toestanden hebbea te verzamelen Het is da bedoeling dat do arbeid dezer oommissieo tot de indiening van wetteiyke maatregalon zal leiden £ ei proef genomen door een omnibai maatschappy te Londen met 6000 paarden ten pzickte van gekneosde haver en gesneden hooi eenerzgds en vao ongekneusde haver en ongesneden hooi anderzyds gaf de T lgeode nitkomst Drie duizend paarden kregen per dag elk 16 pond gekneusde haver en 7 pond gesneden hooi met een toegift van 2 pond stroo De andere 3000 paarden kregen dagelyks elk 19 pond ougekoeusde haver en 13 pond ongesneden hooi De eerste paarden deden betzelfde werk en bleven in denzelfden voedingstoestaad als de laatste Deze uitkomst pleit geldelgk dus voor het gebruik van gekneusde haver en gesnedan booi wel tot een groot bedrag voor die maatschappg RECLAME BELANGRIJK is de getaksatnkondising van JOSEPH HSCKSCHËE in Hamburg welke sioh ia bet huidigeDommer van ons courant bevindt Dit huU hMft zich door zijn prompte en Btilzwij ende uitbnaling der hier en ia den omtrek gew oafiea bedrigea eene eoo goede faam verworven dat wij al onze lezers aaabsvelea op zijo huidige advertentie acht tEL garen 8aUeplai isch Overzicbt In de Fransje Kamer was aan de In de Fransqlho Kamer was aan de orde de interpéllalie vau den socialist Rouaoet over de 2iuideripooi wegmaBtscha py De interpcllant zeid4 dat eze zaak het prestige van het Parlemeot het fr lk zich onzgdig had betoond bad geeomproipitteerd daarvan vraag ik rekeuBchap aan tien minister van javtitie zeide Rouaoet By klaagde verder over de langzaamheid is faet onderdifukken van de bedrieg gerijen vaa allq lei aard welke in deze zaak hebben plaats ehad men aarzelde een vervolging iu te stellen als het een lid vao de Kamer of den Senaat gold Spreker eischte de openbaarmaking van de stukken welke in handen van den minister zyn gebleven Do afgevaardigden Binder rechterzijde interpelleerde over de verecbilleode oorzaken van het ontslag van den heer Chenest procureur der Republiek te Parijs Hg betoogde dat de minister vau justitie aan den Senaat machtiging had moeten vragen om den senator Magnier te vervolgeu Georges Berry rallié hield eveneens een interpellatie over het aftreden van den heer Cb nest Bg zeide Het voorwendsel dat men te baat beeft genomen om Chenest te vptplsatsen was Talsoh want hg was schuldig bevonden De minister van jostitie Trarienx antwoordde Ik verklaar nadrukkelgk en men zal dit wel niet lo twgfel trekkeo dat ik nooit documenten of stokken in handen heb gehad waarin de inhecbtenisneming van Magnier werd geëischt Wat betreft de quaestie door Roaanet ter sprake gebracht ik verklaar dat wg overal waar wg schuldigen of medeplichtigen hebben meenen te zieu een vervolging bebbeu ingesteld In bet dossier bevond zich geen Igst Van Parlemautsleden en kwam zelfs gfien enkele uaam van een ParlemaatsHd voor De minister zeide verder dat het bg de operatiën van de syndicaten die de leeningan ten behoeve van de Ztiiderspoorwegmaatschappg moesten waarborgen regelmatig was toegegaan en bg noemde de namen die in het rapport van den expert Flory voorkomeo Rouvier Jules Roebe Etieane Oeloncle Bardoux enz De minister eindigde met een votum van vertrouwen te vragen Een motie om over te gaan tot de orde van den dag zonder meer werd verworpen met 406 tegen 105 stemmen Vervolgens werd gestemd over eene motia welke door Ribot was aanvaard en waarbg aan Parlementsleden verboden werd deel te nemen aan financieele syndicaten Deze werd met eenparige stemmen 518 aangenomen Daarna kwam de motie van Roaanet waarin volledig licht over de zaak werd verlangd en de ministers werden uitgenoodigd alle verantwoordelgke personen te vervolgen en bet rapport van Plory over te leggen Ribot verklaarde doze notie niet te kunnen aanvaarden maar ay werd niettemin aangenomen met 310 tegen 211 stmmen Ingevolge dit votum verlieten de ministers de zaal en begaven zich naar den president der JS publiak om bun ontslag aan te bieden dez nam het aan De gebeorteniteen van de laatste weken en vooral bet niet gebrachte bezoek van den koning van Portugal aan zgn oom te Rome werken na ïn de Italiaansche pers Het schijnt dat men er de regeering toe wil brengen krachtiger op te treden tegen de kerk een soort Koltarkampf te beginnen De Tribunac bevat een zorgvuldig gesteld artikel in dien geest Het blad zegt dat de strgd niet langer mag worden vermeden nn het Vaticaan dien zelf heeft uiigelokt Zooder de Waarborgenwei aan te tasten of op te hefien kan de regeering toch optreden tegen de sohaar politiieerandQ geeitelgken die het Vaticaan uitiendt Het blad beroept zich op de gebeurtenissan in Frankrgk en in Oostanryk HoQgarge Die landen znllen door niemand verdacht worden van anti harkelgke gezindheid en daar juist worden krachtige maat regelen tegen het optreden der geestelgkbeld genomen Ook de vraag van invoering der echtscheidiog en van bet burgeriyk huwelgk moet worden besproken Zulke zaken lateu loopen zonder ze te regelen staat geiyk met het afdanken van den iStaat De tegenwoordige toestand ontstaat door de tolerantie van den Staat die de kerk overmoedig maakt besluit de ïTriboaac De ofiQcieuse AgenKia Italianac deelt mede dat de regeling een wet zal indienen om de plattetandsgeesteiyken minder afhankeiyk te maken van de booge geestelgkheid £ n tevens wordt daarin de herziening der waarborgenwet aangekondigd Da strijd met de kerk zal dus door Italië worden aanvaard Zaterdag is te Leipzig in tegenwoordigheid van deu keizer bet nieuwe gebouw voor het Rgksgerechtshof ingewyd dat evenals bet taieuwe gebonw vau den Ryksdag te Berlgn als een symbool van de eenheid des Ryka mag worden aangemerkt Geiyk de Rgksdag de eenheid van wetgeving mogelgk maakt waar borgt jhel Ryksgerechthof de eenheid van rechtspraak het bestaat sedert 1 October 1879 den dag waarop de D iteche rechterlgke organisatie in werking tpad Tot dusver echter zetelde het te Leipzig in een van da stad gehuurd huis Tan het nieuwe gebouw werd zeven jaren geleden de eerste steen gelegd door den keizer die toen 4 maand aan da Regeering was De keizer en de koning ran Saksen kwamen Zaterdagmorgen om twaalf nur te Leipzig aaa voor de laatste steenlegging Tan het nieutre gehonv Zy werden mat fatares begroet De rgkskanselier las de oorkende voor die in dazen steen wordt bewaard waarin de wensch wordt geuit dat de rechtspraak van het Richsgericht ouder Gods zegen er toe moge strekken om het recht en de gerechtigheid overal te handhaven eu dat de trouw zal toenemen in alle Duitacbe landen De Beierscbe minister van jostitie reikte met een toespraak den keizer den troffel de president van den keizer bood Z M den hamer De keizer gaf toen drie hamerslagen op den steen met de woorden In naam vau den Drieëenigen God Recht zal recht blgveo De koning volgde hierin zyn voorbeeld De plechtigheid werd besloten met een hoeh van den president van den ryksdag op deu keizer en den koning van Saksen dat algemeen met geestdrift werd behaald Uit Madagascar zgn nieuwe tgdingen ontvangen volgeus welke de minister president Rainilaiariwooy gemsal der Koningin is afgezet en reeds door een opvolger vervangen terwgl militie gerecruteerd wordt die onder Fransche oflScieren zal gesteld worden Ook is thans de tekst ran het met de Koningin gesloten tractaat bekend Daarin wordt het volgende bepaald lo De Koningin erkent Frankrgks protectoraat met alle gevolgen van dien 2o de Fransche Regeering zal bg de Koningin vertegenwoordigd zijn door ein resident generaal 3o De Fransche Begeering zal Madagascar in alle boitenlandsche betrekkingen vertegeuwoordigen en de residentgeneraal is met bet onderhouden dier betrekkingen belast terwgl de onderdanen der Koningin in het bnitenland anllen beschermd worden door de Fransche gezanten en consuls 4o Tot uitoefening van haar protectoraat is de Fransche Republiek bevoegd tot het onderhouden van de noodige strgdkrachten op Madagascar doch varpliebt zien harerzyda tot bescherming der Koningin tegen alle haar bedreigende gevaren of rustverstoringen 5o De resident generaal zal het biuneulandsch hestaar controleeren en de Koningin is verplicht zoodanige hervormingen in te voeren als Frankryk voor de uitvoering van het protectoraat of de economische ontwikkeling en beechaving van bet eiland noodig acht 6o de uitgaven voor het openbaar bestuur en de schuldverplicbtingen moeten geheel door de inkomsten van bet eiland worden gedekt Zonder machtiging van Frankrgk mag de Koningin geen nieuwe leening sluiten en Frankryk aanvaardt geenerlei veraotwoordBlgkheid Toor schulden of coucessiën tot dusver door de Regeering van Madagascar aangegaan doch wil der KoningtD behulpzaam zyn in de conversie der leeniog van 4 Deo 1888 7o zoodra mogeiyk znllen de grenzen an het gebied Diego Snarez worden afgebakend zooveel mogelgk overeenstemmend met 12 45 Z Br Het geheele aantal zieken bg de expeditie naar Madiigaacar bedraagt 7200 man dos byua de helft van het expeditie leger BurgerltikeD Stand GEBOREN 25 Oct Leena Pieternella onders J J van Honweninge en A C Lafeber 26 Oct Tennis Jacobni oudere D do Rek en M A vaa Zwienea Johanna ouden F Vermeg tt J van den Barg 27 Oot Maggehje ouders G Sloof en 0 B Tuynenburg Helena Oatharina ouders J Blokland en 0 M den Haag Fraucisoni Johannes oudera J Koolmees en M van den Berg 28 Oot Pieternella onders H dei Bertog on A Snel Oeertruida ouden H Jaspers en M J den Edel 29 Oct Pieter onders A Stolk en A Sohonten OVERLEDEN 26 Oct O blngter 49 j Haaatreoht GËBORiiiN Helena Johaaoa oaderi G W Dugm en A Tan Vliet Theodorns Cornelia onders G J Tan Veldhuizen eo M Streng Johannes ouders G Hookoop en A Spehsnyder Zevenhuiaea GEBOREN Adriana Cornelia ouders Jb Visser en D Visser Trgntja naders M van Ërk en G Wouweliog Jan ouders L C Paul en ï Vente Jansje ondora J Zevenhnizen en L de GmaS Geen opruiming of uitverkoop doch geregfeld NIEUWE GOEDEUEIT teg en billijk en zeer concurreerende prijzen A van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOODA Beurs van Amsterdam 88 OOTOBKR Ver kn 10 1011 stotkoers loiy 101 83V 131 8 S6V 83 V 104 o V 17 i 14 luv av V 100 7 Vi 51 ao 141 ioiv 87 100 oïV u s 100 j 100 149 8V 38 110 98 V 191 IS loiv 166 98 O l 18 101 100 10 141 1S5 U 98 18 1017 14 109 861 112 107 46 64 l 1 V 198 1 8V 10 l 47 131 3 NaDBRiiND Gert Ned W 3 dito dito dito S dito dito dito 8 HoHOi a Obl Goadl 1881 88 t Itilie loBohrijving 1862 81 S üoaiKME Obl in papier 1861 S dito in silver 1868 5 FeaTuai L Oblig met ooapoa 3 dito ticket 3 ausuN Obl Biaaenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 ditobijRothB 1889 4 dito bij Hope 1188 80 4 dito in goud leea 1888 I dito dito dito 1884 B Sr Nia Perpet schuld 1881 4 ToBKaiJ Gepr Conv leen 1I 0 4 Geo leening serie D Geo leeniog serie U ZuidAfb UlP V obl 1882 8 Ubxioo Obl Buit Soh 1810 8 Vbnbzübla Obl 4 onbep 1881 A iurrBauA H ObUgstien 1885 8 aoTTBADAK Sted leen 1894 S N BD N A fr Handeliv aand iVrendsb Tab Mij Certüoaten DtfiiMaatsohappij dito Arnh Hypotheekb paudbr 4 Cult Mij der Yorstenl aand s Gr Hynotheekb paudbr S Kederlandsahe bank aand Ked Handalmaatsob dito N W Pao Hyp b paadbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3Vi Utr Hypotheekb dito 8 OosTBKa OoBt Hong btnk aaad Udsl Hypotheekbank pandh 4Vi Maxw L G Pr Lien oert 8 Sm Holl IJ Spoorw Mij aiad Blij tot Expl V St Spw naad Ned Ind Spoorwegn aand Ned Zuid Afrik Spa aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 TALiB Spoorwl 188V 89 A ïobl 8 Zaid ItaL Spwaï A H obl 8 PoLBN Warschau Wosnen aBd 4 ttusL Gr B ui8 Bpw Mij obl 47i Baltisohe dito aaad Fastowa dito aand i Iwaag DoMbr dito aand i Karik Gh AzowSp kan obl 4 dito dito oblig 4 A HBBiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Pater obl 7 Denver k Sio Gr Spm eert v a IlUaois Central obl ia goud 4 Louisv k Na$kvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lebyp o 8 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario fe West aand dito Fenns Ohio oblig 8 Oregoa Calif Ie byp in goud 8 Bt Paul Mina Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O B CiNADi Can South Oert v aand Ven C Bailw k Nav Ie h d o O Amflterd Omnibus My aand Rottord Tramweg Maats aand Nil Stad Ametordam aand S Stad Rolturdam aand 8 Bbloib Stad Antwerpanl887 2V 108 u Siad Brussel 1886 2Vi lOS l HoNG Tkeiss Regullr Gesellsnh 4 181 OosTBNR Staatsleening 1860 8 188 K K Oott B Cr 1888 8 167 SPiNJB Stad Madrid 8 1888 89 Ned Ver Bm Hyp Spobl oert 1 lUVi