Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1895

r genooten vermoord waren braken de moordenaars kisteo en kasten open om naar gtld te zoeken een bedrag van ongeveer f 100 werd door ben buitgemaakt Hiermede nog niet tevreden sloegen zij alles kort en klein begoten den geheelen inventaris met petroleum tn stichten brand Ondertusschen was de 10jari ge kleindochter oit haar bewusteloosheid ontwaakt u voorzichtig ontsnapt om halp te balen Toen daarop verscheidene mannen op de herberg toesnelde gingen de laffe moordenaars op de vtacht en verwgderde zich over de grenzen De drie grenssoldaten die door de kleindochter der kasteleines herkend werden behooreo tot den grenspost Niegods Door de politie is een ondersook ingesteld en werden hy de Russische regeering da noodïge stappen gedaan om de moordenaars in handen krjjgen Door deRessiscbe politie werden de drie moordenaars reeds gearresteerd en in de gevangenis gezet patroons bestalen en de opbrengst der diefstallen brachten naar een vrouw die gs verkoopt Deie had de kinderen daartoe overgehaald door de belofte dat ze bg haar zooveel gs mochten eten ais ze maar wilden Een huiszoeking bg de vrouw bracht de waarheid van het verhaal van den knaap nan het licht Men vond in hare woning een zeer veel soortige verzameling afkomstig van do verschillende diefstallen en een reeks lombardbriefjes van goederen die voorloopig iu veiligheid waren De vrouw en de kinderen werden ia hechtenis genomen De commissie van toezicht op de Rijks proefvelden in de provincie Zuid Holland heeft ten behoeve van die indtelliugen een jaarlgksch provinciaal subsidie aan de Staten verzocht Ged Staten die omtrent het ontstaan en den werkkring der bedopld commissie in een rapport den Staten dienen van inlichting meenen dat omtrent bet gebrnik der eventaeel te verleenen f 500 nog te weinig bigkt om alreeds een beslissing op bet verzoek om een jaarlijkijch subsidie te kannen nemen Aangezien evenwel het doel waarvoor de commissie de gelden aanvraagt de volle sympathie heeft van Ged btateo stellen zij voor aan de commissie voor den tgd van twee jaren een jaarIgkpch subsidie te verleenen van f 500 en de beslissing omtrent d aanvrage om een jaarIgksoh subsidie aan te houden totdat daarover na kennisneming van opgaven en plannen een definitief oordeel kan worden nilgesproken Aan de Staten is voorgesteld een plan van geldleeiiing groot boogsteni f 300 000 tegen een rente van hoogstens 4 ten honderd in het jaar ten laste der provincie Zuid Bolland ter bestrijding der bgdrage van de provincie mde kosten van een krankzinnigengesticht op Endegeest onder Oagstgeest en van de verbetering der spoorwegbrng over de Vliet onder Voorborg O B wordt voorgesteld eerst met 1916 de aflossing verplichtend te stellen Gedep Staten verioeken maehtigïtag tot open l baren verkoop van een aan de provincie toe behoorend terrein gelegen ouder Zoeterwoude tflsichen den Rijn en den Rgkastraatweg over den Hoogen Rgndyk De provincie heeft bg het behoad van desen grond geen belang meer en overgang in particuliere handen is te meer gewenscbt omdat het terrein in de onmiddellyke nabgheid van Leiden geheet open aan den Rijksstraatweg liggende rich vaak tot minder gepaste doeleinden leent en dit herhaaldelgk aanleiding beeft gegeven tot niet onrechtmatige klachten der politie Den Staten is wgders voorgesteld aan de gemeente Brielle ait de provinciale fondieft een eubsidie te verleenen van 1 3 in de op f 17 700 geraamde kosten der verbetering van de bnitenharen dier gemeente tot een moximnm van f 6000 Terwgl de stormvloed van 22 23 December jl de noodzakelgkbeid beweeg eener voortzetting van den arbeid noodig om door waterpassing en opmeting tot juiste kennis te komen van den toestand onzer zee en rivierwaterkeerende dgken bovenal wat de eilanden betreft waar die zorg tosïchen tal van besturen ie verdeeld vonden Ged Staten daarin tevens aanleiding om aan het doen voortsetten van dien arbeid elders voor het eiland Voorne en Patten waar die arbeid reeds was voltooid eeno herziening van de voor dat eiland be staande dijktatel te paren Een paar gevallen uit de toepassing der uitzondaringswetten in het Duitsche Rgksland De 19 jarige kn cht Kieffer vraagt in een htrberg te Rombach nen borrel De waard weigert zgn gast had al de hoogte De haltdronken jongen roept Vive la France a bas Ia Prusse c Zes weken gevangenisstraf Een dronken arbeider spreekt op straat een politieagent met jg en jou aan Terechtgewezen wreekt hg zich met den kreet Vive la France intnsschen hard wegloopend Drie maanden en 20 Mk boete De dsglooner Jntias P sedert tang zonder werk trekt de Gartenstrasse te Metz door loidkeel denze fden cri séditieo v nitschreeawend om in de gevangenis onder dak te komen Zyn wenseh werd vervnld Het is hier al lang niet meer in de mode schrijft men hierover aan de Frankfurter om politieke redenen xLeve Frankrgkc te roepen Zulke oproerige kreten hoort men meest nog uit den mond van beschonkenen en van workloozen die aan het gevangenIsbrood de voorkeur geven boven geen brood In verband hiermede behoorden de nitzonderingswetten gewg igd te worden Een onmenschelgke patroon Te Egbezu in België is verhaalt de Etoile Beige c een werkman aan de beetwortelfabriek plotseling dood gebleven tengevolge van nitpnlting De man bad 3G aren achtereen slechts mat tnsschenpoozen van enkele minuten oji haastig wat te eten het zwaarste werk verricht dat er naar zeggen van zgne kameraden aan de fabriek te doen was De geneesheer die den dood constateerde beval dat de vrouw van den ongelukkige die met een kind van zeventien maanden achlerbl ft voorzichtig voorbereid zon warden op den slag die haar had getroffen De eigenaar van de fabriek oordeelde dit echter niet noodig en Het het lijk in den nacht naar de woonplaats vau den overledene overbrengen door twee werklieden die de wedawe wekten hun droeven last neerlegden en vertrokken Daar zat na de ongelukkige in het hulst van den nacht met haar kind bij het lijk van baren man Tot slot vaa de feesten bij jielegenbeid van het 100jarig bestaan van het Iastitot da France brachten de leden ten getale van 250 eeu bezoek aan den hertog van Anmale op diens kasteel te Ghontilly Een der gasten de 90 jarige Spaansche academicien Silva werd door eenige mannen in een draagstoel van den wagon naar het rgtaig gebracht Op het kasteel was door den hertog aan de leden een hartelgke ontvangst bereid en hen werd daar een lunch aangeboden Nadien bezichtigden de gasten het kasteel en zgn kunstschatten Men weet dab de vorstelgke gastheer deze eigendommen die op een waarde van 43m llioen francs geschat worden aan het Institute ten geschenke beeft gegeven Dat onze schuttersraden goed gemotiveerde rannissen rellen en evengoed overwegen resumeeren en concludeeren als alle audere corporation die in Naam der Koningin handelen bewees ons dezer dagen een vonnis gewezen tegen een in verzaim gebleven schutter te Oiidepekela De scbuttersraad overwoog dat beklaagde tot verontschnldiging inbrengende ton eerste afwezig te zijn geweest omdat hg toen in Friesland was en ten tweede wegens een gebeurtenis met zgn geitebok moest afwezig ijjn Ulrecte SpoorwegverWodlngen met GOUDA Wiiiterdlesst 1895 1896 GOU nA 18 35 18 88 18 89 18 46 18 55 1 44 llOTTBBBiM 10 4 11 01 11 08 ll K 11 84 8 85 H IT 18 88 9 40 10 85 8 9 86 7 85 10 7 47 9 43 9 63 9 8 8 51 9 9 10 11 7 45 OOCSA DEN BAAt GomU 7 80 8 8 9 8 9 87 10 80 10 0 13 18 12 88 1 87 8 86 3 47 4 45 6 57 7 14 7 49 t S9 8 64 9 6411 Z V M 7 48 8 47 H OS 12 40 4 7 8 01 0 06 Z ï gw 7 58e 6 11 13 12 4 08 8 1 10 1 Ih 8 J U Sr 10 Ó7 10 48 U 3313 48 l SJ 1 5 7 4 o 5 4 1 7 7 7 44 jf 9 9 10 iyU i6 eOUDA OTRÏCHT 9 06 10 19 10 57 18 48 8 80 8 17 4 16 4 47 6 7 6 8 8 81 10 16 7 10 10 39 8 84 0 6 17 7 16 8 48 10 87 3 0 4 48 3 6 86 f t 11 14 11 38 9 37 10 51 11 46 G 6 V D A A H 9 10 01 10 57 11 06 1 8 37 3 45 1 30 8 08 T I B B A U 18 10 1 18 9 4 11 10 10 16 11 30 8 8 8 48 8 31 4 85 4 47 6 Stopt te Nootdorp LeidKibendam en Bleiawijk KmUweg en Hekeidorp Terbonden Teldkftpel staat onder de beBchermiDg des H Lazaras patroon tegen eer besmettelyke kwalen en liekten ze wordt in bet bijxonder door de arme landlieden der om j efiog druk bezocbt De bermita n kapel zjjn eigendom tan bet parochiaal armbestuur en aan het beheer vau den tgdel ken paitoor en zielzorger ao Geloen onderworpen De tegenwoordige heremiet waa vroeger knecht op dt hoeye fan een pachter te Sittard Aan het Verslag van het Staatstoezicht op krankzionigengestiehteu over 1891 1893 zyn de Tolgende mededeelingen ontleend die bewgztn hoe rreemd ook thans nog soms met krankzinnigen wordt omgesprongen 0p een dorp in de profincie OroDJngen naby de Daitache grenzen werd een gehawde TroDw aangetroffen die door haar welgestelde ichuonmoeder in een kamertje beter gezegd hokje waa opgeiloten waarvan de vensterrnitjes waren atakgeslagen en waar zg door de schoonmoeder met heholp van de pantoffel en door een mannelijk bloedverwant met een stok tonw werd rerpleegd omdat zg zoo lastig wasc en anders niet te regeeron t De officier van jostitie te Winschoten bezorgde op ons voorstel bare plaatsing in bet krankzinnigengesticht te Vacht In esn stadje in de provincie Groningen werd door den bnrgemeester onze aandacht gevestigd op een krankzinnig meisjes ten baize harer onders vastgelegd aan een keten in zeer vervuilden en verwaarloosden toestand Zg was vroeger in een krankzinnit engesticht verpleegd geweest en wederom derwaarts teruggezonden De vader ginf daartoe slechts noode over nadat de bemiddeling van den officier vaa justitie was ingeroepen om wanneer de onders ongeneigd mochten blyven om voor de plaatsing in een gestioht te zorgen bande lend op te treden In een andere Groningicbe gemeente vonden wg een verkromden idioot bg zgne onders in een soort kooi breed ongeveer 70 cM diep oageveer 60 cM en hoog ongeveer 1 5 M In die kooi wa en aan de voorzgde booten tralies benevens daarbinnen een klein mal bankje De patiënt die onsindel k wus bleet nagenoeg den geheelen dag in de kooi om des avonda in de gang in een soort mand gelegd te worden die veel te klein voor hem was geworden en die hg geregeld bevuilde De moeder verklaarde hem zog te behandelen omdat zg hem niet altijd bewaken kon en hg alles vernialde wat onder zgn handen kwam Ook deze verwaarloosde man werd op ons voorstel door den officier van justitie te Groningen naar het rykskrankzinniDEengesticbt opgezonden In een gemeente te Noord Brabant vonden wg eene aan chrooischen wianzin Igilende vronw in een vervuild kamertje waarvan de ruiten stuk waren en de laiken gesloten In bet kamertje was sleohts een kapotte stoel en in de bedstede eenige vodden op de planken die haar tot ligging dienden De faecaHen werden aohter de woning uitgestort Door den officier van justitie werd tot opneming in een krankzinnigengesticht last gegeven toen de plaatsing niet daor den bnrgemeester geschiedde In en Limborgsch dorp werd e ne kranklionige vrouw aaogetrofien die des avonds goedschiks of kwaadschiks somi met slagen in een hokje naast het varkenshok werd gesloten Door bemiddeling van dea officier van justitie werd zg naar het gesticht Voorborg te Vacht opgezonden In de wyk Saint Avoye te Parga heeft de politie een vrouw in hechtenis genomen die een geheel leger van 12tot 15 jarige kinderen gebrnikte om voor haar te stelen 8 40 8 47 8 84 8 01 8 10 6 B7 8 08 6 16 e 84 6 80 7 88 7 88 7 8 7 8 7 55 B S IO 6 1 5 86 88 Gouda MoordreoM NiouwerVark Capella Rotterdam UotlenUm Capolla Hiouirerkerk UoariliacU Oouda Qouda 5 86 37 7 55 8 09 8 31 Oudaw 50 8 4 Woardai 5 58 7 03 S IS Ulraabt 18 f 8 25 8 1 t f Naar Inulerdam 8 81 9 85 t 37 8 14 Goada Imatardan C St Een jawelier die herhaaldelijk een of ander voorwerp van waarde miste beklaagde ich daarover bg de politie die een onderzoek instelde Een dertienjarige knaap die bij den winkelier in dienst was vertelde toen heel onnoozel dat alle leerionaens in de wjjk hunne Overwegende dat hg verplicht was te verschijnen Gezien enz enz En dan volgt het vonnis 90 cent boete De heeren A Rodenhuis en Martin Kingoia die bekend zijn als schaatskampioenen hebben een nieuwe soort tochtschaats uitgevonden De ürma Minkeoia te Oosterlittens in Friesland heeft van hen de opdracht gekregen om die schaatsen naar üe gegevens te vervaardigen Ook in ons land is een kogelvrg pantser uitgedacht door een heer J van Straaten In de volgende week zullen voor autoriteiten en pers proeven f genomeo worden Inmiddels werdon reeds aan de redactie van t N v d D C kogels getoond plat als een cent welke door een schutter op den gepantserden nitvinder afen platgepchoten waren het De Lombokscbe correspondent Bat Hbld c schrijft Bepaald interessant nieuws valt in onze kleine vestiging niet dagelijks voor Het gerucht doet de ronde dat Goeroe Bangkol met zgn Sassaks te Praja nogaf veel noten op zgn zang heeft doch t is maar een gerucht dat nog door niets wordt bevestigd Wij zgn trouwens tegenwoordig actief genoeg in ons optreden tegen die heeren die zich nog niet al te best een voorstelling kannen maken dat de compagnie de teugels van bet bewind in handen heeft De heeren van t B B gaan zeer oordeelkundig te werk hun kan niets anders dan lof worden toegezwaaid Vandaar dan ook dat de bevolking al meer en meer haar vroegere bezigheden hervat handel en vertier toenemen zoodal met name Ampenan met den dag levendiger wordt Wat echter vaak nog pijnlijk aandoet is de blik op de talryke puinhoopen romdom Mataram en Tjakra hoewel het niettemin interessant bigft Kruisen ziet men veel want het is Ie aanduiding der plekken waar soms een dozgn onzer dapperen aan den schoot der aarde zgn toevertrouwd Het graf van generaal van Ham dat hier vlak bg aan den ingang van Tjakra ligt wordt thans door ons in orde gebracht Er komt een mooi kouten hekje omheen en zoo mogelgk een stein e a er op Dat zijn we dan ook wel aan den man verschuldigd 1 Een rjjwiel pbilosoof zegt dat hg aan een rgder kan zien tot welke natie hg behoort Een Engelschraan kijkt naar den grond een Dnitscher naar den hemel een Spanjaard rechtuit en een Franschman kgkt om De Nederlandsche wielrijder wordt hierbg niet genoemd zegt de Zw Ct € Van hem zou men mat het oog op de vele klachten kunnen zeggen dat hij nergens naar kijkt Omtrent een ontzettenden moord gepleegd door Russische grenssoldaten op Praisiach grondgebied wordt uit Strzaltowo gemeld VrgdagHvond jl tusscben 9 en 10 uur kwamen drie Russische grenssoldaten gewapend de dorpsherberg van de weduwe Wawrzinkiwicz te Studziniec die slechts een paar honderd jas van de Russische grens verwyderd is binnen en verlangden sterken drank die hnn ook getapt werd Toen de kasteleines wildesluiten en betaling vorderde greep een grenssoldast zgn geweer en schoot de 65 jarige vrouw dood Door de knal verschrikt snelde de dienstmaagd de geiagkamer binnen om te zien wat er gebeurd was Nauwetgks echter was zg binnen of zü ook werd door een kogel van den moordenaar gedood De jongste dochter der kasteleines werd door een schot in dan schouder en een tweede in botonderlgf doodeIgk getroffen Nn vielen de onmenschen ook de 10 jarige kleindochter der vermoorde die in de aangrcuzüude kamer sliep aan en verworgden het arme kiud in de raeening dat alle huis Aasgevangen 1 11 October TUd van Greenwich 11 18 7 58 7 9 8 06 8 18 8 88 3 48 4 60 4 6T 04 6 11 6 80 1 48 1 58 1 59 8 06 8 18 ROTTIKDAM 1 34 8 83 8 8 4 80 9 03 81 48 3 0 7 80 8 18 10 04 lO tl 10 18 10 87 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 tr 10 19 10 99 10 86 10 48 10 49 8 5 4 08 8 O ü D A 11 60 13 80 4 40 GOUDA 8 15 lO O PEN HAAS Hag 6 51 7 30 7 48 8 30 9 38 9 4610 1111 8 13 151 35 3 44 3 56 3 48 4 15 17 6 od 7 68 38 Voorb 6 7 t l l l l H Z Zegw6 11 I II 10 33 1 55 6 8 6 88 10 03 5 47 6 0 8 88 10 18 Z v iI 6 S8 10 48 8 06 Qnuda 83 7 50 8 13 9 9 56 10 1610 418 05 13 46 8 17 3 14 3 36 4 13 4 43 C T ï E O H T G O ü D A 10 11 84 18 60 8 10 8 58 4 48 6 36 7 50 8 09 9 07 10 33 11 51 4 14 6 8 9 881 10 31 4 84 9 86 9 84 10 44 18 07 1 38 8 43 4 87 39 7 09 8 85 8 41 9 4 Stopt te Bleitwijk KraiBweg en Nootdoip Leidsokendaiii aa Hekaadorp 10 34 10 64 7 50 Jtreekt 7 50 Woerden 8 11 Usdawatec 8 19 Gouda 8 83 AUSTIBDAU GOUBA i AmaterdamO 3t 8 9 1 10 43 3 86 4 10 e lS 37 4 londa 7 33 9 04 10 14 18 88 8 30 30 7 46 1 49 Stoppen te Bleiairijk Enüiweg o Kootdorp LeidaekeBdam en Hekandorp l Prins Albert van België heeft een tocht gemaakt door de riolen te Parga De prins werd door ingenieurs omtrent den aanleg en da inrichting dezer grootsehe werken ingelicht Dezer dagen is aan een Vlaming Leopold Van Beenen die geen woord Fransch verstaat een zonderling feit overkomen De man was gaan w neu in het Fransche greósdorp Hondacboote en had de Fransche naturalisatie gevrragd Nu kreeg hy onlangs bericht dat hy zgn 28 dagen als reservist te Duinkerken moest komen dienen Van Beenen begreep wel niet hoe hji als reservist kon dienen maar hg dacht dat dit een der eerste vereisehten was om te kunnen genaturaliseerd worden en hij ging naar Duinkerken mat tiet plan zijn geval aan den officier uit te leggen Maar onze Vlaming werd niet verstaan zoo min door den sergeant als door den adjndant en door den kapitein doch hg begreep heel goed dat als hg de uniform niet aantrok men hem ia de politiekamer zou steken En Van Beenen was ingeIgfd Van de 28 dagen dienst deed bg er 17 onder Fransch nniform en toen kwam men tot de ontdekking dat men eeu verkeerden Van Boenen voor had Er woonde namelijk nog een Leopold Van Beenen te Hondschoote deie is een echt Franschman en t was deze die aU reservist moest opkomen BuiteslaDdsck Overzicht De val van hst kabiuet Bihot verraste niemand daar deze reeds lang verwacbt werd De rechterzgde wreekte zich op de regtsering over de aangroeiingsrechteu op kloobtergoederen en itende met de socialisten De vorming van een nieuw kabinet zal met groote moeilijkheden gepaard gaan daar Boorgeois die de meeste kansen beeft wegenszgu radicale denkbeelden niet gezien is bg de opportunisten Tengevolge van het genomen besluit der Kamer moet een nieuw onderzoek worden ingesteld naar de schuld der Parlementsleden die op de Igst van den expert Flory voorkwamen wat de positie van het aanstaande kabinet zeer beraoeilgkt en de gelegenheid opent voor nienwe schandalen Onder de personen die in aanmerking scbgcen te komen voor de vorming van een kabinet noemt men naast Bourgeois die tot nog een afwijzende houding aanneemt de heeren Brision Dupay Lockroy den voorzitter van de begrootiogseomniissie en eindelyk ook Loubet Het in ekor dat de heer Brisson liever zgn tegenwoordige betrekking van president der Kamer wil behouden Alle partyen zgn het er over eens dat de minister van buitenlandsche zaken do heer Hanotatix die bgtonder gezien is in KaaUnd zijn portefeuille moei behouden In ieder geval is de toestand zeer ingewikkeld Keu artikel van den Temps over de crisis is in denzelfden toon gesteld waarin het blad schreef bü gelegenheid van de crisiesen van half Janoari droefheid en schaamte over het gebeurde hetwelk de Temps de uit een parlementair oogpunt meest verwarde en meest vernederende gebeortenis noemt welke men zich kan voorstellen en toorn over betbedrgf van gisteren Zoo Bcbrgft de Temps heeft men deze geen band kennende Kamer zouder nadenken een votum tien uitbrengen dat het meest onpolitieke is en tevens het meest strgdige met de belangen van Frankrgk en de Republiek hetwelk de staatkundige geschiedenin der laatste twintig jaar geboekstaafd heeft c Het geheele artikel heeft dieBnydende scherpte a s Zondag over acht dagen is voor België de gewichtige verkieztngsdag Men zal zich herinneren dat volgens de nieuwe wet die de verkiezingen voor den gemeenteraad regelt alle tegenwoordig zitting hebben de leden aftreden en nieuwe verkiezingen in de vacatuuren moeten voorzien Bet lag voor de hand dat bij zoo n gewichtig feit mededeelingen omtrent den stand der partgen den vermoedelgken afloop der stemmingen enz op eenige belanitelling konden rekenen Maar tot ons leedwezen kan die nieuwsgierigheid die niet bevredigd worden Die Igsten van candidaten over de verschillende gemeenten da hnlp en steno die de partgen onderling elkander schenken onthonding hier aansluiting daar en vgandschap elders van alle partgschakeeringen tegenover candidaten van andere parijen die gansche verkiezingsstrgd is loo n warwinkel dat aan oiteenzetting of aangeving van hoofdpunten in dit politiek gevecht niet te beginnen is Er zgn ia België drie hoofdgroepen katholieken liberalen en socialisten maar ieder dier partgen is weer onderverdeeld en nu is er geen combinatie zoo vreemd te denken of in da een of andere gemeente wordt dia bg aanbeveling der candidaten gevonden Hier trekken katholieken en liberale gezamenlijk op tegen de sociale daar staat een liberaalsociaal verbond tegenover de katholieken dus steunen de katholieken dej socialisten in bon strgd met de liberalen en zoo gaal dit door alle onderverdeeliogen dier partyen nog vardar Nergens een spo r van eenheid of leiding in dezen slrgd De Belgische bladen bevatten kotommen vol berichten over de verhoudingen der partgen en de annbevelingen van candidaten in de verschillende gemeenten ean duidelgke bijdragen tronwens voor den omving der politieke beweging Geen wonder voorzeker Er zgn in België tuBEChen de 2000 en 3000 gemeenten en iedere raad moet bestaan uit minstens vgf leden voeg daar nog bij dat zoo goed als overal minstens twee Igstau maar op enkele plaatsen drie en vier lyaten van candidaten aanbevolen worden dan krggt men over het gansche land omslagen een cgfer dat eerbied wekt En men komt onwillekeurig tot de meeniog dat de eene helft der inwoners de andere helft kii 8t met oog meer reden dan wel eens beweerd wordt dat op zekeren tijd van het jaar de eene helft vaa het menicbdom de andere helft s examineert Van een onvoorzien geval in dezen verkieziugsstryd moet om der corioslteits wille hier even maiding gemaakt worden Er is een dorpje in België waar de kieswet niet uitgevoerd kan worden omdat geen gevolg gegeven kon worden aan een der voorschriften In een artikel der wet is nl bepaald dat het stembureau moet s en gesteld zgn uit een voorzitter en vier leden Geen van dezen ma op de caodidatenigsteo voorkomnn Een ander voorschrift luidt dat de candidaten moeten voorgesteld worden door vijf gemeentekiezers in gemeenton van minder dan 500 inwoners Nn doet zich volgens een Burach blad het geval voor dat er in de gemeente Zoetenaai het kleinste dorpje uit Hsigië maar vier gemeentokieeera zgn Wat nu In het Oostenrijksche Huis van afgevaardigden is het debat over het program waarmede het nieuwe ministerie Badeni is opgetreden geëindigd zonder dat bet tot eene stemming kwam In antwoord op de bezwaren door de woordvoerders der verschillende partyen te berde gebracht lichtte de minister president zijne plannen nog eens nitvoerig toe maar ook ditmaal bepaalde graaf Badeni zich tot de algemeens verzekering dat het zgn streven zal wezen de regeering t voeren overeenkomstig de eischen der strikste rechtvaardigheid waarbg rekening zal worden gehouden met de aanspraken van alle Oostennjksche nationaliteiten in de cerate plaats met de eiseheo der Duit chers die in Oostenryk ten allen tgde een overwegendea invloed oefeoden Deie plannen van het nienwe Oostenryksche kabinet waren reeds bekend Over het kies recht ontwerp dat de regeering wil indienen liet de minister zich niet verder oit Eene beslissinK over het lot van dit kabinet is derhalve niet te verwachten voordat het bekend is hoever graaf Bade ii bij de uitbreiding van bet kieareeht zal gaan In den gemeenteraad te Weenen werd de heer Lueger tot burgemeester gekozen De heer Laegar is ds bekende leider van de antisemieten te Weenen Toen bg voor eenige maanden door den gemeenteraad waar de antisemieten grooten invloed bezaten tot onder burgemeester werd gekozen nam de bnrgemeester dr Prix zijn ontslag De regeering maakte toen gebruik van haar recht om den raad te ontbinden en schreef nieuwe verkiezingen uit terwgl inmiddela het bestour der hoofdstad werd gevoerd door eon regeerings cemmissaris baron Von Frieseck De uitslag dezer verkiezing was naar men weet onganitig voor de liberalen De antisemieten behaalden eene aanzienlgke meerderheid Vandaar dan ook dat ds zitting van den nienwe gemeenteraad is begonnen met de verkiezing van den anti semietiscben drgver tot burgemeester PosterUen eo Telegraphic Aankondigingen van buitenlandsche lotergen zgn niet toegelatea in Nederlandach Oost lndië en Frankrijk Post en telegraatkantoor Raalfi jaarwedde f 1200 en vrge woning Post en teltgraatkaotoor Naaldwyk jaarwedde f 1600 en vrge woning Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 n 17 de telegraaf ambtenareu voor deze directies den voorrang Postkantoor Rozendaal jaarwedde f 2100 met ingang van 1 April 1896 f 2200 en vrye woning Sollicitatiën in te enden vóór 15 November 1895 Benoemd 16 Oct Tot brievengaarder te Wintelre P J van Hoof 1 Nov Tot commiea der telegraphie 4e kl de telegrafist H C S Wanting te Utrecht tot Directenr van het post en telegraatkantoor te Galdrop de commies der posterijen 2e kl A van der Baan te Rotterdam tot adsistent te IJmaiden de geagreëerda J B Kook te Brenkelen 1 Deo Tot Directeur van het postkantoor te Vriexenveen C W C tan Rielgohoten thans in gelgke betrekking te Raalte Verplaatst 1 Nor De commies der postergen 4e kl G Visser van het ipoorwegpostkaotoor n 4 standplaats Arnhem naar s Oravenhaga da commies der telegraphie 3e kl J P Lambert van Rotterdam naar s Gravenhage de opzichters 2 k R Plasschaert vanUtrecht naar Rotterdam en C E de Haasvan Groningen naar Utrecht de vrouwelyke klerk der telegraphie 2e kl J van der Werff van Kaatsheuvel naarBrenkelen de klerk der telegraphie Ie kl C L Doens van IJzendgke naar Kaatsheuvel de klerk der telegraphie 2e kl G A Crince van Amsterdam naar IJzendgke de klerken der posteryen en telsgrapbie 2o kl B J Tam van Amsterdam telegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkautoor in het Noordeinde ts s Grarenhage an C R Nieuwkerk van Rotterdam telegra kantoor naar hei bgpost en telegraafkantoor in de Boekhorststraat te s G raven hage 16 Nov De klerk der telegraphie Ie kl G F L den Braogom de Haas Tan het bypost en telegra fkantoor in de Boekhorststraat naar het hoofdtelegraafkantoor te s Gravenhage en de frouwelgke klerk der postergen eo telegraphie 2e kl A S W Einders van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgposten telegraafkantoor in de Boekhorststraat te a Gravenhage de klerken der posteryan Ie kl J Friederiey van Lobit naar Nykerk en A Oldenbnrger van IJselstein naar Lobit 20 Nov De klerk der postergen 2e kl G F N Slngters van AKen naar Arnhem do klerken der postergen en telegraphie 2e A A de Haan van Amerougen naar Alfen en G de Graaf van Amsterdam telegraafkantoor uaar Amerougen 1 Feb 1896 De klerk der posteryen en telegraphie 2e kl S van der Brug van Drnten naar Oudepekela Eervol ontslagen 1 Nor De brievengaarder A Croonen te Afterden 15 Nov De brievengaarder R Jonkers te Geuemuiden 1 Jan 1896 De brievengaarder P A Timmers te Abbeobroek Overleden 4 Oct De adsissent F Denninek te sGra venbage Oct Oe klerk der postaryen Ie kl G Luitiug te Ngkerk Oot De commies der posteryen 4e kl H A Seiju te Arnhem Kantongerecht te Gouda Zitting nn Woensdag 30 October 1895 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Loopen met verboden wapens H d H te Qonda tot t 2 of 2 d bechtenii Orertredinf wet op de viaicbery F T d P te Stolwijk tot f 2 of 2 dagen becbtenis M K te Gouda lot f 6 of 4 dagen beefatenia D J H en P L H te Gouda ieder tot f 5 of 3 dagen becbtenis Jacbtovertreding W S te Waddingaveen tot f 1 of 2 dagen becbtenis Overtreding pol verordening op de slacbtergen te Gouda T g te Goada tot tb of 3 dagen becbtenis Overtreding pol verordening te Gouda op bierbuizeu tappergen enz C C V G wed A M S te Gouda lot f2 of 2 dagen becbtenis C H K en G S te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag becbtenis Orertreding der pol verordening van Gouda M U te Gonda en G v E teZwammerdam ieder tot f 1 of 2 dagen becbtenis H B te Rotterdam tot f 6 of 6 dagen h Spelen met en om geld op de openbare straat W J J H D Vi en C V S te Eeeuwyk ieder tot f I of 2 dagen becbtenis Overtreding Prov Reglement enz op wegenen voetpaden in Zuid Holland J J te Waddingsveen en D v W te Moer capelle ieder tot f I of 1 dag becbtenis Overtreding strafwet M L V H te Waddingsveen tot 2 of 2 dagen becbtenis M P TL te Waddingsveen tot f 1 of 2 dagen becbtenis J V E te Waddingsveen vrijgesproken Varwekken van rumoer en openbare dronken J V te Hillegersberg tot f 4 of 4 dagen beehtenis Verwekken van nacbtrnmoer en f penbare dronkenscbap 3 W te Blei wijk tot f 4 of 4 diigen h Openbare dronkenschap W V wervende F S iwervend e J v O te Gouda J L te Stolwpers luis L B te Gonda en A d H te Gom la ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis C J T £ ta Btolwgkerslaii tot f 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenscbap bg recidive W J d D te Bteiswgk hechtenis T 3d C B ta Gonderak tot f 3 oi 3 d hechtenis Openbare dronkenschap hg 3de herhaling M A W zwervende tot eene heobteniistraf van 2 weken NIEUWE WINTEmmSGlOEM A van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam a OOTOBKE alotkoera 947 101 l Tor ki 4 is lOl is 101 SS i M s 31 96 9 y Vu 104 4V 17 14 114 31 487 1001 971 53 68S 148 iOl i 6 100 I09V 140 84 lool 100 149 88 109V 937 191 lUV 101 v ISöt 98V IS lOS 1017 100 lOS 14t 188 1 98 87 101 7 10 15 1121 107 I 196 1081 1087 108 i 1027 1311 1377 187 397 1167 4V V NlDjaiiliD Oert Ned W S 1 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNSu Obl Goudl 1881 88 4 ITIUE laschrijviag 1862 81 5 OoBTEMS Obl in papier 1861 K dito in zilrer 1868 6 FoETUQAL Oblig met coupon ït dito ticket S ÏBSliNn Obl Binnenl 18 i dito Geeeni 1180 4 ditobgBoth8 188 4 ditobijHopeU8 0 4 dito in goud leoD 1688 6 dito dito dito 1884 i 3P1NJ2 Perpet schuld 1811 4 ToKlb Gepr Couv leen 18tO 4 Geo leenlng serie D Geo leenin serie U Zoi Ala B p V obl 1898 I Meiioo Obl Buil Seh 1880 VBNiziiBLi OU 4 onbop 1881 A HSTIEUAH Obligatlen 18V6 8 aoTTBasAH Sted leen 1894 8 Ntn N A fr Hacdeliv aand A cndsb Tab Mjj Certifleaten DenMastiobappij dito Arob Hypotheekb pandbr 4 CulLMij der Vorslenl aand s Gr Hypotheekb paedbr Si t Nederlandsahe bank sand Ned Haudelmaatioli dito N W I Pao Hyp b p adbr 6 Rett Hypotheekb pandbr S Utr Hypotheekb dito 31 i OosTBNa Ooat Hong bank aand ausL Hypotheekbank pandb 4 i A HKUKJI Kquit hypoth pandb K Maiw L G Pr tien oett 6 Nbd HoU IJ Spoorw My asnd Mij tot Eipl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AMk 9pm asnd 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTiUB Spoorwl 1887 89 A Kobl S 64 687 80 l Zuld llal Spumij A H obl 8 PoLBK Warschau Weenen aand 4 SusL Gr Suss 8pw Mij obl 47iBaltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 wang Dombr dito sand S Karsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 16 107V 45I 1117 AHBailA Cent Fac 9p Mij obl t Ohio t North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Blo Gr 8pm eert v a Illinois Ceetral obl in goud 4 Louisv NashvillaCert v aand Meiioo N Bpw Mij lehyp o j Miss tCausaa V 4 pot pref aand N ïork OnUrio U West aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud i St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie hyp O 5 CiMAUA Can South Cert v Hsod Vin 0 Rallw ti Nav lo h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg MsatB aand Nbo Stad Amsterdam aand S Stad Uoltordam aand 8 BiLoia Stad Ant rorpenlB87 S i Stad Brussel 1886 ü s loNO Theiis Regullr Gesellsch 4 OoBTBNR Staatsleening 1880 K K Oo8t B Cr 1880 8 ivLim Stad Madrid 3 1868 Nan Ver B Hyp Spobl eert INOEZONOSN Stadgtnooten I De Commissie voor Werkverschaffing bericht hiermede dat zjj voornemens is om ia November bare t ak weder op te vatten d 1 om aan werkelooze werk en ambnchtalieden werk te verschaffen Na toestemming van Bnrg en Weth znllen er door de stad Donderdag en Vrgdag circulaires verspreid worden en drie of vier dagen n de verspreiding zal de Commissie bg de ingezetenen aankloppen met intaektnlgst of bnil Da Commissie hoopt dan ook dat de giften ruim zullen vloeien want hoe grooter zij zgn des te meer werkelooten zouden dan geplaatst kunnen worden en men denke vooral om de vroDW en kinderen van den ngveren handwerkaman Db Cohmissie