Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1895

ADVERTENTIËN Terstond GEVRAAGD No 6803 Vrijdag 1 November J895 34ste Jaargatig De prUzeu zUn door dea Staat IC Karaudeerd Uoofdprijs ev WO OOO Hark GdllDSCHE COHAJVT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Uitnoodig ing tot deelnemingin de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde groove ieldlolflry waarta zeker 10 Nillioen ii8i 720 Mark De liitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 jj k g met iiit7 oi dering van Zon en Feestdaggen De pHjs leiidrie maanden is ƒ 1 25 franco per Afzoiiderlijki Npmmers VU F CENTEN j 4 ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte it Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het Imte onHhadalykili m ft makkelykste poetamiddel voor Hecrwi envooral dames en Kinderschoenwerk IB de Appretuur van C M Muller t Cl rlll Suth Str 14 Men letWgQtiIop naam en fabrleksmertc Vwkryibaer ly Hemn Wlnkatlari In Mheaiiwirk lalaatariwi aai eawul D pal fcj W tareaMWH ArakcH De Directie DUKGRAAF JSN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen bü deze ter kennis TBQ Ingelanden l dat de begrootïug voor het dienstjaar 1396 gedurende veertien dagen van 31 October tot en met 13 NoTemher aanstaande op eiken werkdag van deB morgena 10 toi des namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrygbaar is tegen betaling van 25 Gents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hnnne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus voor 21 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 27 November 1895 des namiddags ten halfdrie ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting D kgraaf en Hoogheemraden van R nland EGBERT DE VRIES Dykgraaf H P BERDKNIS VAN BERLEKOM Secretaris Lkidbn 12 October ISQS j i Aan de Geacbte Ingezetenen van Gouda V Da eerste annonce volgde door een tweede en de tweede na door eene derde JOHAN DB LIEFDE laat zich eindeiyk eens hooren zoo gaat het groote Heeren laten zich lant wachtten H aanvaard geene uitdaging van een ontsl en Colporteur ié dit uwe eenigstja verantwoording tegenover Ui en het publiek zy is wel gemakkelyk malar niet billyk ten andere spaart by my hog voor zeer compromitteerende zaken wat een liefdevolle db LIEFDE doch hoe rymt zich dit te saSm eerst iemand op de vuilste en onrechtvaardigste wyze aan de kaak van tpubliek stellen niets onbeproefd laten om door middel der Justitie my te vervolgen indien dit gegaan was en nu my sparen voor eene zeer compromitteerende zaak een ieder die de zaak tusschen ons beide kent en weet roept met verontwaardiging wat vuile huicheiary JOHAN DB LIEFDE ik geef U vry permissie om mg te compromitteeren omrede ik maar al te goed weet van welk peraonaatje die compromitatie komt doch zorgt dat die compromitatie niet van di n aard is dat ze op Ü zelve of op de Uwe van toepassing kan zyn anders zonde wy onze blikken nog op den Ommerschans kunnen richtten Als men ter wille der rechtvaardigheid de waarheid schryft wordt men beleedigd daarom heeft onze Heidevolle man een klacht ingediend en zal hy de beslissing van den rechter afwachten dat hy dan zorge dat hy myn naam niet valschelyk opgeef want ik beet niet HENRI van DBE VEN maar wel HENRI VAN DE VEN PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gtiemiscbe WasscherfJ VAN H OPPE HEIMEU 19 KruUkaOe Rotterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót tooi GOODA dt Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het etoomen en Terven tan lie Heeren en D meBgHderoben leook lie Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomon ran pluchemantels veeren bont nz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid on volgens staal bewerkt Wegens nitbreidiagj er fabriekeii zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Qeuda Snelpersdruk van A BKinxm Zook te GOUDA eeue bejaarde i DAUE Twee Ramers gemeubllefi d of ong meubUeerd Brieven onder No 2393 aan het Bnreaa van dit Blad imes Wilt ge WIJN drinktl goedkoop en lekker glaasje m Verkrjjgbaar gen BO Cent per jsilèach bfl J ivAi oiJEji Kleiwey Ui GOVUA mmmÊL Van al LëüëBOËR Éwam T NORTlER Gouwe C 34 35 taiSdarts E CAS UtÓ Tupfniai kt 172 i Gouda gPKEEKpREN van W tot 12 ep van 1 tot 3 nnr Zondags uitgizouderd Allerw ge bekroond meti Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 18Ö3 is het WereMberoemd Dmiven lJorsUBonig Exlraet MELIANTHE HIT D Machinale Fabriek DE HONIGBLOËM VIN H i van Scbaik Go gevestigd te Qravenhage GcBu middel is of kan worden u tgevonden welke de Melianihe overtreft het ia OJÜHBRROEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt ia flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage 1 Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudexoater WESTLANDSCHE HYPOTHEEZBAUK gevestigd te s Gravenhage verstrekt Gelden op Mt Mfypotkeek en verkoopt Fandbrteceu van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn t Co HOOFT GRAAFLAND A VANËaPËKSROIJAARDS Men biedehcl elukdehand 500 000 Mark ols Iioofdprys iii hot prelukkiïBi Reval biedt da iiKiuwate fTfootfl üaldvorlothig diu door de Hoogu KeKöeriup vaa Hamburg goedgekeurd ea gewaurburgd is Do voorduolige iiiriclitlng van hot nieuwa plflQ bastaat liaanii dat iii düu loop vau aloohts wainige maandan iq veriotiugeu aii 11 3 000 lotea 56 200 prijzen badragende 10 981 720 Mark te R ® bealiasiug jiuUen komen daarondejjzijo kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bg uilnemendhoid eohter 1 Vij a M 1 tirija a M 1 f t i 4 M 3 pié tt a M 1 pf u s i U 1 prga a M 1 prqs a M prya a M prjyzfln a M 1 prijs 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 86 000 10 000 SS 000 60 000 10 000 3 prijzen a M 20 000 21 prijzen liM lO OOO 4Ö prijzen a M 5 000106 prijzen a Mi 3 000 22 prijzen a M 2 000823 pi ij enaM1 000325 prijzen a M iOO 38060 pnjz iM 15 $ I5690pr a M 800 200 150 13i 100 98 69 4a 20 Dei prijatrtkkingen lyn völg a plan vaaakibtswege MstgeatahU ii J Voor de inatawide ilerste i ijBrökkinEj dezergroote door fdeu Staat gevraar ioj de Goldverlotiag ko t t f j ï l geheel or lof slechts Mar ffl of 3 B0 1 hdlf K 4 1 75 1 kwart U y ll j 90 tej en inzendïug van het bedr kffin bankpapior JAlle copmjrtiies wAdeu blBiiddellgk matdégrootste zoWvuldigheid uitfeevoard tif iedarsi BleioutvHiiglhVan oifs de mpt het wajien vandem Statt TocMieuei örigïneele Lfflten zelf in hkT don dl W tj iedcVo bintBlling wordt eU vtreiachtelieole pi n UaaruUMe VBrde Ud der mnjp du vet obLltende flklasseii Ms oo t de bebeffendo inli gelden te vpruemdl1 J iB gratis bijgevoegd en j nder wij aan onlfc iegunfetigers onaapgevrliu d na elke trokktt de officieels lijaten I f I De uiJ betsliDg der prijzép ffesiflit idt steeds prompt onder waarborg van don BU at en kan door directe toezftudiug of ook nnWverkiezing der Belangbebbenden id alle grootwe plaatsen van Nederland bewarkatelligd wortjbn Ou debiet is stQeds door het geluk begunstigd en onilar vela andere aanzienlijke prezen hebben wij meermalen volgens ofHciacle bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 euz Het is te voorzten dat bij deze op don hecht ton grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be iaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren da bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 21 NOVMMBEB e h te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaara in HAMBURG P S Kiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zulten wij ook Vüor het vervolg bemoeid zijn door can stipte en roeelo bediening da tevredenheid van onze g erde Begunstigers to verworron Dames en Kinder UOKKEN BLOUSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARa TKICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN k MARKT 136 POIKB OUDE GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE SCHIEDAMMEB gewoDneii moeteil worden ïf pryzeu van de e reel voordeel biedende Geldjotorg die volgens het plan slecbts 112 000 loten bevat z q de volgende De hoogste prijs is eventueel BOO OOO Mark Premie van 800 000 M M prijzen H BOOOM Iprij 800 000 M lofprijzen o 8000 M prijs 1100 000 M i 826 prijzen a 8000 M prijzen il B OOOM 828 prijzen i lOOO M 1 prijs 70 000 M 1826 prijzen a 400 St I prijs a 66 000 M 20 prgzen a 800 M 1 prijs a 60 000 M 132 prijz a200 150 M Iprijs ü SB OOOM 8060prjzeua IBBH prijzen a 60 1 00 M 7990 pr a 184 100 98 III1 prij 4 40 000 M 744Spriji iiSO 43 80 W prijzen a 20 000 M totaal 66 800 prijaen Jlprijzena 10 00 H en worden deze in eenige maandei ia 7 kissen aitgelopt j UaofdplËi iif de Ie klasse bedraJt 60 000 8t jgt m de Se kl tot 6S 08 De Mark M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e lot 70 000 M in de f e tot 76 000 M ill de 7e tl 200 000 mI enmet de premie van aBO OpO M event tol BOO O06 Mark j ï I Voor de eer e pr jstrekkinsj iie offioieaï iaVttstgeeteld kott ik i I jj tli i een geteol oJgiueel lol sleH Ould 3 50 een halff or jine6l lot aletmta Gnid 1 75 een k jrt oriGineel lot alei i trulil i0 90 Iedere aeeluimer 10 de ïrekkSyga platt voorzien vnu Kol Wap n van den Staal dieft de prijs van dia toteni en de verdeelin vaajde pryzen ove de 7 iKlaaien aangeeft verzena ik op aanvrage gratis i De nitbetalinmpn verzonding van de prij jen geschiedt door mij direct en prompt u de winners en onder de strengste gebeimhottding n fl J4 ledere bestelling kan men eenyoudig l per postwissei opgeven Men ffijide zich dua met de aanvraag om loezeudingj van loten voor de spoedig plaats hebbende i trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk m il Xov mber e K met vsijtrouwen tol Joseph Heclischer Bankier en Wisselkantoor ia HAMBURG Dnitschland StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voomchrift van den 1 kon UniverBiteits Prof Oehm Ho ad Dr Harlesa Bonn hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeechheid en aandoening der ademings f organen nitsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder aanberelens wardig een bonbon te gebruiken Terpakkisg G Ie pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARING HoUandsche nitgave met 27 afb Prga 2 gnlden Ieder die aan de rerBohrik kelyke gevolgen ran deze ondeugd Igdt nloet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te Terkr gen bg hetVerlags Mfl azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in poBtzegeU en in alken boekhandel in Bolland Bm WmKEL O l i KO M h llkt Sroo ivijïvr ii M CliTMISr lil V SSnil Agentuur bij de Firma Wed BOSMAW te Gouda f GOUDA BINNINLAND October 1895 Zondagen 3 17 en 24 Norember zal in de Biat Kun niinc der Soeieteit Ons Oeoóegen weder eene feestT r deriog plaats hebben roor de leden vah den B K Volksbond Medevrerliing tot deze vergadering verleenen de Toooeet en Efeolamatieclub Kubst na Arbeidt n de Zangvireenigiog St Gregorius Het programmaj Inidt aldni 1 Opening 3 4 5 6 7 8 9 Onnade Loflied Eena iage Ü l Tableau ZangerimarslBb De Wereld jico Orkest Ëen voordracht De PrniBen komen of de Scherpschutters Tan bt Pietersdorp Bondslied 10 Door den gemeenteraad to Waddingsveen werd de jiarwedde van Mej M Tan Klaveren bandwerkenonderwyzerei van gcholen D enB by raadsbesloit tbb Maandag 28 Oct met i 26 Terboogd Door het toevallen of het opsettaiyk itaiten van ket laïk voor de koade voodan drie schippers vader eo twee zonen ts Zeveohuizen Z H Dinsdagnacht door verstikking een jammeriyken dood in hun vaartuig De algemeene vergadering der Hollaudiohe Mnatschnppij ran Landbouw zal bet volgend jaar met de daaraan Tsrhooden tentoonstetliog ta Woerden plaata hebben Ëen commissie uit bft hoofdbeatuur heeft de terreinen en localiteiteu opgenomen eu goedgekeurd De fabriek meisjes der cacaofabriek te Weesp zullen deaeo winter in plaats van deu reeds lang bestaanden naaicursus te Tolgen in de gelegeoheid worden getteld deel te nemen aan een kookoursns van 20 lassen te geTen door een leerarea der AmsterdamBche Kookschool De lessen sullen worden gehouden iu de keuken van het hnis der dames Van Houten op de Oude Gracht Ieder meii je mag het door haar gekookte maal zelve opeten AU bew i Tan iostemmiog met het goede doel inllen de FEViLLETOlV Kapita al en Int erssten 3 ifik vind het uïet onssrdig herbasldfl k Als ik eens goed ovsr ila laak nadenk dan kan ik ar niats op togen hebben voorei als je den srman wever sen vierendealjaars tijd geaft eo bij dtardoor niet la varlegeeheid gebraeht wordt f a daar je het je toch eenmaal ia het hoofd gozet habt zal ik nsaar dadelyk zelf naar Peleig tsegiau en hem het geld opteggeo wWackt aans even EegineM viel hij haar in da redo irl at gaat niet Ik keu je zoo u beetje Js hebt een weekhartig gemoed en als Petzigeen treffend woordje tagen ja zeide dau zou je dadeljjk ja zeggen en dan lou ar van da heele zaak niets komen Ja knnt ja intasschen eant over de koe bedeaketi of ja aan witte aiet iwarta vlekken of een dieioo u kleur baaft ala koffie waarin men vaal melk gedaan heeft maar in ja smaak valt Ik voor m n part zou het meest sin in een zwart en wit gevlekts hebben Dit zeggende liep Bastel da kamer in en trok lijn Zondagsohe jas aan gaf aan ziJDe vrouw zijne twintig gulden en tevens het aleutaltja van het kaatje in dm muur om al dat gpld raiüg te bewaren en begaf ziek toen naar dao armen warer Pater Pelzig om hem het galaend geld op te zeggen Da goede man dacht zekar wal aaa niets minder dan dai hem i eèijei een kleï deel in de kosten moeten bydragen nl 5 c nt voor iedere les Eenige personen betrokken by het Zondagavond te Wycheh gebenrde zyn gedagvsard Toor den rechter van instructie b de rechtbank te Arnhem np 2 November De door aan hageUchot gedoode spoorwacbter J D moet wel degelyk een dergenen zyn geweest die den gescheiden eoMoanoob G aan de wO niug van difine oudörs eene lereoada met ketelmnziek bracht en zon doi niet uit nieuwsgierigheid tör plaatse zyn gekomen I r De Militiepli htigen voor de lichting van 1896 die er prjjs op stellen om ingevolge het Kon besl van 8 October j l in bet garnizoen en bij het wapen hunner keuze ta worden geplaatst kunnen dit voordeel verkrygen all ly in de maand Januari a s aan een examen voldoen waarvan het programma door den minister van oorlog i vastgesteld ala volgt Het echryven van eene goed leeabareband De kennis van de gronden der spellingvan da Nederlandsche taal welke blyken moetuit een te vervaardigen opstel De vier hoofdbewerkingen der rekenkundemet geheele getallen De kennis van het Nederlandsche stelselvan maten en gewichten Eenige bekendheid met de vaderlandschegeschiedenis Voldoende kennis der aardrgksknnde van ederlaod De militieplichtigen die met voldoenden uitslag aan dit examen hebben deelgenomen worden voor zooveel dit met de belangen van den dienst strookt by elkander gehuisvest en kunnen desverkiezende loo daartoe gelegenheid bestaat met elkander afzonderlyk sp zen Ia eene te Goes gehoodon vergadering der afdeeling Heinkenszandc van de Maat8chappy tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland werd de vraag vau het hoofdbestuur Welke gebreken kleven aan ons tegenwoordig pBchtstetselVc na eene breede bespreking door de aanwezige leden meeet allen landbouwers als Tolgt beantwoord lo Het is wenschelyk dat de hooge registra tierechteu by opmaking van het paohtoon tract tot een gelyk bedrag door eigenaar an pachter gezamenlijk worden betaald 2o Het ie wenscbelijk dat de verbeteringen aan den grond gedurende den paohttyd door den p ter aangebracht als draineering enz heden zulk een ongeluk als hst opzeggen van het geld voor hem was bedreigde De wever Pelzig was van al de armen nit het dorp zeker wel de allerarmste Hig had een groot geiin te onderhouden en hoe lustig de weversspoel ook mocht snorren zoo de eene el laken na da andere te weven vordert tijd en de verdienste die er op zit ia zeker wel zoo soUraal mogelijk Ie zulk een gecia dan door allerlei rampspoeden of ziekten geheel ia het achtertouw geraakt dan is het haast niet mogel k er weer bovenop te komen Zoo was hot ook met het gezin van Folzig gegaan Eerst was da vader toen was de moeder en eindelijk waren twee der kinderen ziek geworden Nu werd ar niets verdiend en de armoede stak het gnjazeade meadoogenlooze hoofd op e vestigde zioti in het huiije Pelzig moest sehnlden makan en dezen drnkten waar Dp hem Maar had h dan niet een broer in de stad wonen die een oode vrijer waa zooals men pleegt toseftgenF Deze was immers ontzaglijk rijk Hg had immers geen gezin te onderhouden ac deed niets andera dan interesten ta berekenen en geld te tellen eu in zyn geldkist weg te leggen of het weer tegen interest uit te letten Ea hij was immers zyn broer ja zijn eigen en eaniga broer Haar de oude vtiiei in de stad was zeker wel de grootste gierigaard die er in het land te vinden waa h waa een woekeraar van ds ergste soort Hy had geene andera liefde dan tot ket geld en had zioh aindt jaren niet om zijn armen broeder btkommerd ja zelfs dieui smeekingan tonder erbarming afgewezen toan hg met da zgnen ziek lag au ham om hulp liet smeeken Van toen af bad de wevar vuriger dan te voren by het verlaten van de hofstede hem door den eigenaar worden vergoed Er werd aan herinnerd dat deze gewoonte iu Engeland bestaat en dat de pachtcommissie in Friesland die ats tnssohenhand by verpachtingen optreedt by het tazeeren van den grond met deze verbeteringen rekening houdt en de gelaxeerde waarde als basis neemt voor de te voeren ooderbandelingcu 3o Het m wenscbelijk dat de pachttermyn worde gesteld op veertien jaar waarvan zeven jaar op zacht terwyl twee jaar voor bet einde van de eerste zeven jaar de boer het recht tich voorbehoudt om het land ook de laatste zeven jaar tot denielfdün pachtprys in pacht te honden 4o Het is wenscfaalyk dat nit de paobtcontracten alle sluitende verbodsbepalingen vervallen en er zy vrye cultuur met dien verstande dat bg bet eiode van het contract do boerdery opgeleverd wotde 1 3 in zoogenaamd witte 1 3 in zwarte stoppel en 1 3 in klaverweide man elwortets en knnsweide doch met bepaalde uitsluiting van snikorpeen terwyl gednrende den stattyd een beest boven het jaar per Hectare moet aanwezig zyn 5o Het is wenschelyk dat grondlasten waterpenningen en ook onderhoud gebouwen voor rekening zyn van den eigenaar 6o De mestptit zy het eigendom van den eigenaar Gisteren bod ie Maitstricfat met de helft van do ovens die dan klaar waren het werk aan de fabriek van de heeren Begout worden begonnen Binnen enkele dagen kal het viertal ovens in gereedheid zyn en lal het werk in zyn geheel kunnen worden hervat Verscheiden groote giften waarby van f 500 eu f 200 zijn dezer dagan nog by de glasslypers ontvaogtn Toch wordt er nog veelgebrek gateden I ild Graaf voo Leiningen die met behulp ran een vrouwsperscon een IGjarig meisje uit Duitichland naar Engeland meenam entotean onzedelyk leven dwong is te Londen tot 2 jaren tuchthnisstraf veroordeeld de vronw tot 1 en een Duitsche baron die medeplichtig was tot 6 maanden De graaf die 49 jaar ood is leaft sinds jaren van dergelyke praktyk a De trein van Parys naar Toulonse is by het station la Guépie in botsing gekomen met aen trein die van Tonlonse kwam In den Porysohen treïa bevonden zich da socialistiscbe afgevaardigden Gérault Richard dat de Heer zioh oier zijn broeder Jacob mocht ontfermen en het atrenen hart uit zijne borst nomen en hem een zacht mild genadig hart geven maar hjj vroeg hem om niets meer zelfs uiet toen de aood het hoogst gerezen was Dat was juist het geval toen Bastel na het gesprek dat hij met zijne vrouw gehouden had de kamer van Pelzig binnentrad dir op zich zelf reeds klein door het weefgetouw en een ledikant en een tafel nog veel bekrompener werd Toen Bastel bij Pelzig binnentrad had hg dadelijk wel kunnen merken dat het er bij den armen wever niet naar uitzag dat hij in staat zou cgn om ha de versohuldigde twintig gulden benevens de achterstallige intereaten zoo maar dadelgk te betalen De arme weVer zat wel is waar aan zijn weefgetouw te werken maar het ging hem niet vlug rau de hand De spoel gmg zoo langzaam op en ueer alsof zij lagen golven en winden moest kampen on alsof de diepe zuchten die er aan de borst van den wever ontsuepten bafe zeilen niet konden doen svelleo Zijne naakte voeten trapten loo moede en mat op Let pedaal alsof zij dien dag reeds verscheidene mijlen afgelegd hadden Daarby zag hy er zoo bleek uit en keek naar de draden op bat scheerraam nis stond daarop zyn doodvonnis geschreven Zijne vrouw de vlijtige Martha zat bij het raampje en was druk heiig met het vervaardigen van een nieuw kleedje roor hare tienjarige Guste van een oude katoenen japon waarvan lelfa het seherpstzieud oog da oorspronkelijke kleur niet meer zou hebben kunnen onderscheiden Daarhy was haar gazieht bleek eo vaal eu viel er nu en dan op haar werk an heate traan dien zy echter zorgvuldig voor dan Vivisui en Jaurès dia op weg waren naar Cirmauz GéraultRichard an Viviani bleven ongedeerd maar Jaorès kreeg aena wond aan het hoofd Een dsr eoifductenré verloor het teven eo bovendien werden nog eenige reiiigers gewond Een rechercheur van politie te s Qravenhage ontmoette Dinsdag aan oaden bekende van de justitie met een groot pak goederen Dit kwam ham verdaeht voor fay volgde den man en toen deze de goederen o a 5 molton dekens in den lombard wilde beleenen hield hy hem aan Op ket politie oommissariaai bleek uit het verhoor van den aangehoudene dat de goederen afkomstig waren van den diefatat met braak in de villa Golfsiobt onder Scheveningen en dat er nog een medepHcbtige b in t spel was Deze verdachte werd aergisteravond opgespoord iu efiü büeenkomst van het Legar dek Haila Beiden hebben bekend en zyn naar het hnii van bewaring overgebracht De villa Golfzioht was tydeijjk onbewoond De dieven zyn tegtn een veranda opgeklaaterd hebben toen een glasroit stnk geslagen en hebben zich daaroft door met een beitel da sluiting vsn da vensterlniken of bÜLden ta verbreken toegang verschaft tot het huia De beiiel benevena slantelR waren na dendiefstal in w i eworpflii j Dat da Balgisohe schatkist 3 mitlioen aan schade vergoedingen ral hebban te betalen wagens hei spoorwegongaUk Ottignies is volgens dfl Indépendance een argnment tegen de Zondagsrust Het blad sohyni nooit gehoord te hebben van de vele spoorwegongelnkken dia veroorzaakt zyn door ovarmatigen arbeidsdanr een vraagstuk waarvan de wekelyksoha rnsi dag een onderdeel uitmaakt Juister ware dan ook de conclusie dat dia 3 millioen bewyzen boe de zuinigheid vaak de wijsheid bedriegt daar men de Zondagsrust te Ottignies invoerde ten koste van ban dia in dienst moesten blyven en niet vooraf zorgde voor uitbreiding van het personael met beambten met den dienst vertrouwd Drie jaren geleden werd te Boxmeer het lijk van een oud man iu een sloot gevonden Men hield hei er toen algemeen voor dat de man door de duisternis misleid te water was geraakt het lyk werd begraven en weldra was de zaak vergeten Thfina pchtnr is door de josUti last gege h ik vau baren echtgenoot verborf AuguslS stond er hy hield haar broertje op dec arié en zag er uit als oen beeld van kommer en gebrek Twee jongere kinderen taten op dan grond en sabilden het eene mot den steel van een gebroken tinnbn lepel bet andere met een oud mes opdat rr niet te veal met de schil verloreu zou gaan grove aardappetec die de achtjarige Lite in een pot met water afwieioh en in schyQea sneed Er was behalve het gesnor van het weefgetouw geen geluid te hooren want het heen en weer an van de spoel liet niet toe dat een scherp oor de diepe zuchten vaa den vader en de moeder hoorde Ter eere van Bastel moet gezegd worden dnt hy getroffen door dezen aanblik en vermoedende dat hier eena groote mate van ellende in de harten uitgestort was een oogenblik sprakeloos bleef staan maar zijne ziel was te vol van de gedachten die hy kort geleden tegenover zijne geliefde vrouw uitgesproken had dan dat de indruk dieper had kunnen zijn Hij bracht hun een vrieadelyken groet toe fiWeUoo Bestel I seide Pelzig kom ja my eens opzoeken Hoe gaat bat n Martha voegde ar by Ga in den lorgstoel zitten Bastel I al ken je ook geen zorg en daarby werdan hare oogen wedar vochtig Bastel ging zitten maar hoorde ofhetmetdao wel zonder opzet was laten wy in bat midden de woorden die Martha by hare uitnoodiging voegde niet f Je lult wal weten Pelzig I waarom ik hier kom begon hjj langzaam en toch oanigszins verlegen