Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1895

I Winterdienst 1895 1896 AaBgevangeD 1 October OOBDt KOTTIRDAM Directe Spoorwcgverbiodingen met GOUDA 1 94 7 68 7 69 8 08 8 13 8 88 3 48 18 38 11 89 18 48 18 66 1 44 3 60 4 08 UOTTIRDi M e O U D 1 9 61 10 19 11 60 IS SO 10 29 10 8 10 48 10 11 10 49 18 98 18 40 9 86 7 86 4 08 7 46 8 07 8 11 Dl DEM Bil 6 DEM HllS OOUOl Gowltt 7 80 8 86 9 09 9 3710 90 10 60 18 18 18 88 1 S7 3 36 8 47 4 46 6 Ï7 7 14 7 41 F S9 8 64 9 64 11 O Zer M 7 48 8 47 11 08 13 40 4 67 8 01 10 08 Z Zeg 7 63 8 6 11 18 18 49 6 08 8 19 10 16 Voerb 8 07 9 08 11 87 l Ol 80 8 88 10 87 Haga 8 19 9 18 9 8710 0710 48 11 88 18 4 1 0 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 88 11 4 U go6 Bl 7 30 7 43 8 30 9 88 9 4810 1111 8618 16 1 3 8 44 8 8 3 43 4 16 17 08 7 S8 9 38EVoorb 67 10 17 1 41 6 14 Z Zegw U 10 88 1 66 6 88 Zev M 6 82 10 43 2 08 6 89 Gmida 6 38 7 0 8 13 9 9 68 10 16 10 6418 06 18 46 8 17 3 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 0 Stopt te Bleiswiik £raiBweg e Nootdorp Leidaohendaa en Hekendorp U T E o H T G o U D A Utrecht 7 60 9 10 11 84 12 60 8 10 8 68 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 Woerden 8 11 10 33 11 61 4 16 6 3 9 88 üudemter 8 19 10 81 4 24 9 36 Ooade 8 82 9 34 10 44 19 07 1 88 8 48 4 37 6 8 7 09 8 26 8 41 9 49 SOUDl DTBÏCHT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 9 87 11 88 9 46 9 87 10 1 11 4 1 80 8 08 IHSTISDl H e o V D 1 Anuterdam C 31 8 9 10 10 48 3 S 4 10 H lt Aonda 7 82 9 04 10 14 11 88 3 30 6 20 7 46 Stoppen te Bleiiwjjk KrnUweg e Nootdorp Leidwhendam en Hekendorp O O U D 1 1 MSTEBBIM 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 6 63 10 18 11 06 1 1 18 4 86 6 8 43 11 30 Stopt ta Nootdorp LeideckeBdani on Bleuwjjk Kmieweg en Hekendorp Tea hei Ijjk weer op te gnfen roor geaedi ICDodig onderEoek By de bahaodeliDg fan eene strafitaak yoor bet kantODgerecht hebben nl ea paar getoigen Try duidelyk te Terstaao ffegevea dat zy dbn zooD van dea man een oachtwaker tbd Tadermoord Terdeokea Volgens geruchten zou de osde mau dmtydi niet door een ongeluk in de sloot zyn geraakt en een wond aitn den arm hebben gehad Vader en zoon leefden nt in onmin Ëene openbare algemeeoe vergadering van het Nederlandach landbouwcomité werd giater in de vergaderzaal van da Eerita Kamer der Staten Generaal gebeoden onder vooriittsrBchap van den beer H F Buttman preiident van dat liohaanit die by opening der byeenkomsli het verlies herdacht door het omité geleden wegeni het overlyden van den heer J M H Merckeïbach lid van het Dagelijkich Beetuor wiene heengaan voor het comitié een zwaar verliet zal blyken Bene aangename mededeeling noemde de voorzitter het dat door de gverige bemoeiingen van den miniiter van buitenlaadsche zaken de heropening vau de Franeche en Italiaauscbe grenzen voor het HoilandBch vee is verkregen Wyrende op het belang van dien maatregel TÓor het HoUandiche landbouwbedryf en hulde brengend aan d6 stappen door genoemden minister in deie gedaan stelde hy roor Z E deswege namens het comité dank ie betuigen en tevens voor de mededeeling van het verblydendö bericht van het oomité dat daardoor het voor den landbouw belangryke bericht in wyder kring kon verspreiden De vergadering vereenigde zich bi mede bg oelamaiie Na vatistelling der noinien werden de verstrekte inlichtingen omtrent de werkzaamheden van bei Dagelgknch Bestuur aangenomen vuor keu uiage ving Hoewel geene verzoeken om schriftelyke inlichtingen waren ingekomen veriocht toch de heer Breebaert gelegenheid te mogen hebben een uitspraak van bet comité uii te lokken over de subsidies voor het rundvee waaromtrent de regeering nog geene gevestigde overtuiging heeft Besloten werd de gelegenheid daartoe na afdoening der agenda te geven Tngekomen was een brief van den heer Löbois paar aanleiding waarvan thans het advies vAu hei comité werd ingewonnen omireut de vraag of Mae meeting in verband met bei in de vergadsVing van het comité G Maart behandeld rapport beide ontginningen grondvsrbeteringc al of niet officieel van het landbouw comité zal behooren uit te gaan De heer LÖhnis betoogde nader de wensohelykheid van zoodanii e meeting onder be sohermiug van het comité Hei Dagelyksch bestuur verklaarde zich gaarne te voegen naar den wensch der vergaderiag De vergadering machtigde na het Dag Bestuur om eene openbare vergadering in het centrum des lands b v te Utrecht byeen te roepen Sedert eenigen iyd is in ons land een nieuw beroep gekomen dat van collectant Eeuige lieden nemen tegen een zeker percentage van de opbrengst op zicb in de verschillende gemeenten van ons tand collecteoiebondsu voor liefdadige instellingen welks bestaren op die wyze gemakkelyk hun kas aanvullen Maar daardoor vermeerdert de last dieu d ingezetenen hebben Waar voor plaatselgke belangen wordt ingezameld geeft men om de zaak zelve nu echter gebeurt hei menigmaal dat voor een weeshuis en dergelyke wordt gevraagd waarvan men misschien alleen den naam kent maar toob men geeft om niet onvriendelyk ie scbynen 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 8 08 19 6 84 So OOD 7 86 7 88 7 39 7 48 7 B6 6 1 10 6 19 6 86 6 88 OoudB Moordreekt Iiieïw Tk9rlE Gap U BoHerdia RotlorduB OiipolU Vi u verkerk UoordrwU Qoude Ooldi 87 7 6 8 09 8 81 Oudew 6 0 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Ulreekt 18 + 8 88 8 41 f t Neer Annterdem 8 81 9 96 8 37 8 14 Goud Inutordui C St Te Nymegen heeft men deu siryd hiertegen aangebonden In de Nijmeogiohe Courant van Zaterdag werdeu weer twee verschillende collecten aangekondigd doch in hfltzelfde blad werd den ingezetenen in herinnering gebracht dat hunne giften ten deele besteed worden ftftn reisen verbl fkosien salaris enz van bproepscollectanieo en dus niet komen teu Roede van hen voor wie ze heeten bestemd te zijn Waarschynlyk ten gevolge daarrau bad de coll icte voor de behoeftige dragers van het Metalen Kruis n d Citadel Medaille zoo weinig anccea dut de collectaut daarin aanleiding vond ziJD arbeid niet voort ie zetteo Hy verzocht deu ingezetenen in genoemd blad het bedrag dat zy voor bedoelde personen willen nfzonderei op te zenden aan bet hoofdbestuur der vereeniging Trouw aan Koning n Vaderland te Utrecht Hier hebben dus de audstrydets moeten boeten voor anderen Een rma ta Dokkum kreeg van een inwoner van Amsterdam het volgende schryveu Ik heb de eer UEd beleefd te verzeekeu my tot kenniamaking franco per postpacket te doen geworden tot proef 2 l Monster fiesscben Malz Extract met byvoeging van de prijscourant De vracht enz op de rekening plaatsen Na de ontvangst wordt het badrag aan üEd per podiwissel toegezonden Wanneer de kwaliteit van de Malz Extract myne goedkeuring wegdraagt dan volgt er eene bestelling op c De man teekende onder zyn naam Commr gepensioneerd eu handel in sigaren Het weekblad Handelsbelangen weei ook het antwoord mede ie deeleu dat de besteller ontving Het luidt W j hebbeu de eer UEd beleefd mede te deelen dat wy U ter kenuiamakini franco per postpakket geen enkel fleschje Malz Extract zullen doen toekomen Dit Extract behoort tot de versterkende middelen en wy gelooven niet dat het dienstig is U ten onzen koste nog te versterken Of8choou de qualiteit van het M alz Extract zeker Ucve goedkeuring zou wegdragen zult U niet het genoegen hebben hiervan een paar flesBchen to trekken 5 Sigaren thee comestibleahandel en actief € Aan het centraal bureau van politie te Rotterdam is de lichaamsmetius anthropometric ingevolge het sielsel Bertitlon toegepaat op een te sGravenhage aaugehoudec voorgewenden baronet die valeche cheques heeft uitgegeven Nadat hy gemeten was is by weder naar sGravenhage getransporteerd Door tusscbenkomat van bet departement van jaetitie is zyn sigualemeutkaart opgezonden naar de préfeotare te Parys en onmiddollyk mocht men aldaar bij onderzoek der iignale mentskaarten stelselBertillou ontwaren dat de man een goede bekende der préfecture was een der meest beruchte J tngelscho zakkenrollers die het vasteland bereizen De beruchte Adéle Spii eder die door haar zoogenaamde baokinstelliug te Dachou zooveel slachtoffers vooral onder de geringere klaeien maakte is volgens een bericht uit Muncheu daar dezer dagen in de diepste armoede gastorven Alvorens bankierc te worden was Adéle toon eel 9 peel 8 ter en heelt zich als zoodanig uitstekend geoefend voor l et treurige comediffspel dst zooveel kleine burgers heeft geruïneerd Het stelsel om ueponitooa te krijgen berustte op de in het serachiet gestelde hooge rente Die renten eu de na en dan opgevraagde kleine sommen betaalde Spitxedor van deo haar steeds ruimer toevloeienden go dstroom en zy leidde eveneens vau dien gundstroom een alterweelderigst leven Ëiudelijk in 1873 raeeude de justitie haar ueos ïn de zaak te moeten steken en alsou kwamen dingen aan het licht die het geheele bedrijf stempelden tot de ellendigste zweudelary Een boekhouding ontbrak nagenoeg geheel Toen Spitzeder na een tucbthuisstraf van 3 jaren te hebben ondergaan i eder vry kwam was haar de trek in fioancieele operatiea totaal vergaan r ii zocht de kun t weer op en 18 86 10 7 47 18 88 9 40 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 3 17 4 18 4 47 7 0 68 8 31 10 18 7 10 10 89 3 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 6 89 6 86 t 04 t 8 36 r i8de als dirigent met eeu muziekkapel rond Ook componeerde zy Na 1880 verdween van lieverlede haar naam uit de herinnering van hei publiek behalve oatuurlyk bij de door haar geplukten slechts nu en dan hoorde men van eeu nieuw plao van de avonturierster en nog L iel lang geleden heette het dat zy eeu nieuwe Suancieele onderneming op het getoHW had gezet Maar dat zaakje ging ditmaal blijkbaar uiet altbaas Hpitzeder zouk al dieper en dieper en het stoffelyk overschot der eeumaal zoo befaamde rust thans in een armengraf De Zweediche lucifers vieren hun gouden jubilé Het is namelijk 50 jaren geleden dat in de Zweedsche stad Jönköpiug de eerste fabriek van lucifers utan zwafvel och phosphor c werd geopend Voor Karel Luudstrüm den vader deior industrie welke Jönköpiug tot groote welvaart bracht wordt in die stad een standbeeld opgericht En brutale dief is dezer dagen te Amster da op handige wijze door particulieren gepakt Eenige jongelui bevonden zich s avonds by kennissen toen de heer des huizes werd weggeroepen omdat iemand hem wenschte te spreken die zeide een notaris te zyn uit de provincie AU hy mya pjirapluie maar niet m eneemt zeide een der gasten schertsend en toen de gastheer terugkwam verzekerde hij gemststelleDd dat de parapluie er uog stond Maar dan was zy jnist weg want er moesten er twee staan Het was inderdaad zoo de motarisc had het regeuBcherm meegenomen Toen de beitolene het geval thuis mededeelde zeide zyn vader dat ooK by Item een tuotaris uit de provincie was geweest wiens si tnalement vrywel klopte mei dat van den dief alleen had hy hier eeu anderen naam opgegeven Gestoten had hij hier niets want er stond niets in de gang Hy zou nog terugkomen Werkelyk kwam de man terug en wol juist toen de elders bestolene thuis was met zyn broeder Hy wapende zich voor alle zekerheid met een revolver verzocht de dienstbode den man io de spreekkamer te laten en zijn broeder zoo spoedig mogelijk politie te balen In de apreekkemer vond hij een zeer net gekleed beer met een allerkenrigste daniesparapluie in de hand Bij hield deu man die wederom de bewuite notaris nit de provincie c heette te zyn eenigen tyd aan de praat voorgevend dat zgn vader bszig was maar zoo aanstonds hem te woord zou staan De notarise werd wat onrustig en misschien had zyu bewaker die in de deuropening stond uog tot krasse middelen zyutoevlucht moeten nemen wanneer hy nietbytyds zyn broeder had hooreo terugkomenmet de meeste welwillendheid liet hy uu deu notarise uit de kamer die terstond daaropin de armen vau een politieagent viel s Mansverbazing laat zich danken Bg onderzoekbleek dat hij een ontslagen gemeente ontvanger is eu reeds eeu zestal kleine diefstallenhad gespeeld Hbid In de veronderatelling dat minister Van Houten de door hem voorgestelde uitgaven op het gebied van bet openbaar onderwjja niet zal terugnemen maar in het handhaven daarvan geholpen worden door de geheele liberale partij geeft de Maasbode de volgende waarschuwing Laat de heer Van Houten ons deu oorlog aandoen en Ide liberale party hem helpen dan gebruiken wy mat eenige wijziging de woorden van den Standaard c uitgesproken by de op positie tegen Keucheuius in de Eerste kamer Ais de reehterzyde in dezen siryd valt valt er meer 3 88 4 60 4 67 1 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 89 8 08 8 18 3 44 6 48 8 60 7 30 8 10 3 09 3 99 0f zou men denken dat b v nog ooit éeu katholiek weer stemmen zou op de Rot terdamsohe afgevaardigden Me Virulj Var brugge Van Gennep Hinizen en Plate die door ons ie goeder trouw in de Kamer gebracht zyn en ons uu aldus zouden behandelen De anti liberalen innen dus te dvbigen De Standaard is wvendien erg boos Dit zyn al te maal goeds teekeueu Zy kunnen de liberalen aansporen tot samenwerking M ci Een waker ran het Entrepot aan de Boompjes te Rotterdam ontdekte Zondag dat er een belsche machine lag onder de voorwerpen die hy had te bewaken O a waren daaronder nl zes vaatjes azijn eu in een dier viatjes uu boorde hy een gfcheimzinuig getik blgkhsar dus vau een unrwerk dat op een gegeven oogenblik eeu ontploffing zon moeien vsroorzaken De man ging dan ook fluks de politie halen en deze hoorde hei angatwek kende tikkan ook No werd een deskaudige gebaald en in diens tegenwoordigheid werd het vaatje mei de grootste roorzicbiigbeid geopend Het bevatte echter nieta anders dan azyn eu de deskundigen kon bet tikken alteen toescbryven aan de werking der lucht op het spon gat Een man te Buftalo haalde iu een aanval vau godsdienstwaanzin s ochtends vroeg terwyl zyne vrouw nog sliep zyoe kinderen uit huD bed eu bracht hen iu eene kawer waar hy van planken een soort guillotine had opgericht Hy bond de kinderen vast nam een byl en sloeg den eerste het hoofd af Op i geschreeuw der kindereu ontwaakte de moeder zy kwam toescbielen op t oogenblik dat hy den tweede wilde dooden hy miste en bet kind kreeg slechts een lichte woud Na een hevige worsteling met de inmiddels ter 6ulp gekomen buren werd de man overmeesterd De ongelukkige verklaarde dat by de kinderen bad willen doen boeten voor een verzuim zijner godsdienstplichten In den voornacht van Zaterdag trok esn bende van ongeveer veerdg kerels afkomstig uit de beruchte sloppen en liegen van de Wasmoestraat door die straat en naburige straten der hoofdstad Een ieder werd aangehouden of omvergeloopeu en dan van geld of kostbaarheden beroofd De politie kon in den beginne niets tegen de movers doen doch op het laatst trokken sterke detachementen naar de bedreigde punten eu sloegen met den sabel de troep uiteen Op de kermis te Bergen op Zoom heeft een circus de voorstelliugeu moeten eindigiu omdat een directeur met den bercnles van hei gezelschap eene zuo hoog loopende ruzie heeft gekregen dat laatstgenoemde met een schedelwond iu het gasthuis is opgenomen en de directear gevanketyk naar Breda overgebracht Uit Amsterdam meldt men De tentooustellipg zal beden avond den 31n October feestelyk worden uitgetuid Op het terrein zullen zich twee orkesten doen booren Wedemeijers kapel in de muziektent de kapel van bet 7e regiment infanterie aan boord der Prins Heüdrik Iu Oud Hollandt zal Wolff zyn laatste concert besluiten met Haydn s Abicheidssymphoniei om vervolgens mtit de poolers eeu laatsten ommegang Ie ondernemen by fakkelticht en eindelyk de poorters ter poorte uit te geleide die dan voorgoed achter hen gesloten wordt reu vuurwerk afgestoken eu 1000 vuurpylen staan geaonoceerd Gisteravond vond nog een diner plaats in den haize Coturier de leden van het uitvoerend comité met zynen ee re voorzitter en de leden der internationale jury aangeboden door de uommissarisaeu der vreemde sectie en eune commissie uit NederUndsohe exposanten De burgemeefiter mr Vening Meineiz riep TUd van Greenwich 9 08 6 81 9 10 8 68 4 80 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 86 6 17 8 97 84 8 41 8 47 8 86 9 43 9 8 9 68 6 61 4 40 1 9 8 10 02 8 88 10 18 10 84 10 4 11 10 0 46 11 10 7 4 8 4 10 08 dan buitenlanden een tot weerzieui toe en zeide dat Amsterdam zyn gevestigden naam vau gasivrye stad ook dan lal weten te handhaven mr Caliich vond weder gelegenheid om ondervonden moeielykheden ie memoreeren die evenwel de comitéleden niet hadden belet hunnen pficbt te doen De tafel werd gepresideerd door den heer Ancelot een der Fransche exposanten Op s Rykswerf te Nieuwediep zijn gisteren by het op de helling draaien van een torpedoboot door bei breken van een staaltros een opzichter en twee werkliedeu gewond De opzichter moest per raderbaur naar bet Marine hoRpitaal worden overgebracht de werkliedeu wier toestand minder ernstig was konden zich zonder hulp naar hanne woning begeven Hei ia nu zeker dat by de ontploffing iu New Cburcb atreet ui de nabybeid van het Strand niemand het leven heeft verloren Alle personen die verbiiit werden zyn opge spoord Wel zyu 27 gewonden In het hospitaal opgenomen Van deze gewonden verkeert een brand weerman in boogat bedenkelyken toestand De ontploffing werd veroorzaakt door gas dat wegens een lek iu de leiding lu de kelders was voorgekomen Het buis wasr de ontploffing plaats had werd geheel vernield ook de belendende perceelen ernstige schade bekwamen Te Parya is Zondag een liefdadigheidsvoorstelling gegeven voor de werklieden te Carmaux Hochefort werd er als een vorst tuegejuicht eu men kreeg er de curieose combinatie te booren Leve Rocbefortlt Leve de sociale republiek U eu daarna Leve Frankryk en Leve Rusland Aan de Nederlandscbe Gasgloeilichimaaticbappy te Amsterdam is door het departement van marine opgedragen de Ryki wachtschepen en maritieme etablissementen in Nederland met Auer s gasglo ilicht in Nederland in te richten Een particulier correspondent vau het Hbl weet ie melden dat Reinach uit de fondsen der Zuider Spoorwegmy f 800 000 onder 32 pirlementsledeo verdeelde die allen vervolgd zullen worden Dit bericht aischt zeker oader bevestiging Man Bohryfi uit Montfoort dd 24 Oct Door eenige boeren in den omtrek werden dit jaar eenige schapen 25 in getal ten voordeele der school mei dea Bgbel geweid Die schoolschapeuf zyu thans gekocht door G van Kooien alhier vooi f 14 50 per stuk nadat iu de vorige week bel hoogst was ingeschreven voor f 13 75 per stuk Gisteren voormiddag is te Seheveningen bij krachtige zee en Noordenwind een proeftocht gehouden met de reddingsboot der Noord en Zuidhollandsehe Red ding Maatschap pij welke boot reeds eenige jaren geleden de toen oude en ondoelmatig geblekene beeft vervangen msar uog niet was beproefJ Volgens rapport van den stuurman voldeed deze hooi beter dau de vorige HultenlaDdscli Overzicht Volgens vortrouwbare iulichtingen te Parys verdeelde baron uit de gelden der ZuiderspoorTegmaatschappy een bedrag van 800 000 fra ouder tweeen dertlg leden van het Parlement Hiervan zyn tot oog toe negen uamen bekend gemaakt die der overigen worden overal gefluisterd Ten gevolge van het besluit der Kamer zulten deze 32 heeren allen gerechtelijk vervolgd worden Keumerkend ia het feit dat deQ naam van den heer Ohristophie dia door den minister van justitie Trarienx na Isuk aarzelen word genoemd door de meeste bladen verzwegen ia omdat deze bladen van het Crédit foncier waarvan Cristophle directeur is jaargelden krygen De toestand is nog steeds zeer ingewikkeld Rourgeois zal optreden kabineta formeerder en trachten een nieuwe repnhlikeinsche concentratie tot stand te brengen In de avonduren ia de toestand helderder geworden Bourgeois beloofde een snelle kabinetsformatie en hoopt uorgen president Faure een complete miuisterlijst voor te leggen Tot dnsver hebben bepaald toezegging gedaan Peytral Lockroy Cavaignac en Doamsr van de vorige mimatersblyven waarschijnlyk Hauotaux en Poincaré Het program van Bourgeois omvat vlugge afdoening van de begrootiog belaitinghervorming arbeidersweiten en strenge vervolging van de omgekochte Parlr mental eden Iu financieele kringen wordt gezegd det Christophle die in de zaak der Zuiderapoorwegmaatechappy gecompromitteerd is het directeurschap van het cCrédit foncier zal neer De Gemeenteraad van Weenen deed wat te wachten was by koos dr Lueger den anti semietiscfaen leider tot borgemesster van Weenen Eu op de vraag van den keizerlyken commissarlB Friebeia verklaarde dr Lueger dat hy de benoeming aannam Toen bield de nieuwe burgemeester een redevoering die in meer dau een opzicht merkwaardig is Hy verklaarde dat zijn bestuur geen partyzaak zon zyn ma r een volkazaak iu den edelsten zin des woords Steeds zal hy de oppositie hoog stellen opjectitif optreden uiet de minderheid beleedigeu of hoonen doch haar evenredig deel geven in hei beheer der atad Hij hmpt dat zy hiervan gebruik zal maken De meerderheid zal niet aantasten de bevoegdheid vau het rijfe of provincie doch haar eigen bevoegdheid en de autonomie der atad krachtig erdedlgeu Het volk zal zy beschermen tegen onderdrukking enooearlgke concorentie de kinderen zullen ïu de scholen worden opgevoed in Christelijke eu nationale deugden door ouderwyzers die tot hun stam en hun geloof behooreu Daarna sprak dr Leuger over de verdienste der Duitsebe vorste voor Oostenrijk eu Weenen en hy eindigde met do hoop dat Weenen moge bloeien als een Doitsch Oostenrykscbe Christelijke vorstenstad De mededeelir da de keizerlyke regeering de bekrachtiging der keuze van dr L uger niet zal goedkeureu beeft in Parlementaire klingen eenige ongerustheid gewekt De leden der Hoheuwartclub hebbeu daarover gesproken met don minister president graaf Badeni doch deze gaf een ootwykend antwoord Zy dreigden toen als de burgemeesters keuze niet wordt goedgekeurd daarop terug te komen by de debatten over de vernieuwing der overeenkomst met Hongarye Zy willen van geen concessies aan Hongarye booren als de regeering een burgemeester weigert te erkennen omdat zijn benoeming met eangenaam is voor de Hongaren De berichten uit Koustautiuopel over hetgeen in Armenië voorvalt luiden nog steeds tegen itrijdig Wanneer men moet afgaan op hetgeen de correspondenten der Eogelsche bladen dearover melden dan is toestand in deze Turksche provincie alleabehalve bevredigend Telkens wordt melding gemaakt van veehtpartgeo tasschen de Mohammedaueu en de Chnsteneu waarby nu eens de Armeniërs dau weer de Mnzeluiauuen als aanvallers optraden De Turksche regeering blijft daarentegen de juisthsid dezer mededeel in gen ontkennen Toih schgnt de toestand iu Armenië ondanks de coDcessies welke de Forte beeft toefjestaan nog veel te wenschen te laten getuige althaoB het telegram heden te Weenen uii Konstantinopel ontvangen waarin wordt gemeld dat de Torksche regeeriug naar nane leiding van de ou i eregeldheden in Armenië heeft besloten tot het onder do wapenen roepen van een gedeelte der reserve Op het eiland Cuba zyu thans wegens den regentijd alle operaties tot onderdrukkmg vau den opstiind gestaiikt eu maarschalk Camposzelf begiut deu toestand zeer donker in te zien t Ia bekend dat de opstandelingen vrijwilligers wersen op ver chillende West Indische eilanden ja zelfs tot in Zwitserland naar het bat heet Eu als zeker wordt aangenomen dut ty het daartoe uoodige geld uit de Vereooigde Staten van Noord Amerika krijgen zoo niet van de Regeering dan toch van geheime omiié a die deels op anuexalie van Cuba by de Ver Staten speculeereu deels bet uitroepen eeeer Republiek beoogeo Te Madrid zelf b gmt men zich allengs vertrouwd te maken met bet denkbeeld dat Cuba voor Spanje zal verloren gaan De LondeoBche Times heeft met baar mededeeliogeu over de RusBlsch CbineesLbe overeenkomai heel wat stof opgejaagd in de politieke wereld Het verdrag hield niets meer of minder in dau dat als beloouing voor bewezen diensten wellicht ook tsrwille vau ondersteuning in de toekomut China Ran sjjn mnchtigen buurman Port Arthur met eeu deel van Mantijoerye nad afgestaan Was het wuur dau kreeg Rusland inderdaad een ontziglyk voordeel en daardoor een overwegende positie io het verre Oosten Allereerst zou het voor de nieuwe Siberlaohe spoorlyu een byna 1000 kilometer korteren weg door Mantsjoerije geven en daarenboven een zytak van Tsitsihar naar Port Arthur op het Liautong schiereiland zoodat de Russen tot op 500 K M Peking zouden naderen Uit politiek oogpunt van hooge waarde naiuurlyk maar van niet minder gewicht zou de verkregen gunst voor deu handel zyn Geheel OostAzle zou langs den koristen weg met Europa in verbiudiug worden gebracht Terwyl meu tot nu toe voor de reis naar Sjaug ai door het Suez kanaal ongeveer 35 dagen en over de New York Pacificlyn 30 dagen behoeft zou iu hei vervolg Shanghai over Wladlwostok en Port Arthur in 16 tot 18 dagen bereikt kunnen worden Dit zoo gelden voor reizigers maar ook voorguederen zoodra heel de Siberische Jya gereed kwam Men begrypt dat hierover in ds Eogelsche pers heel wat te doen was Ook atle roornane bladen van het rasieland hielden zich met de laak bezig Maar was de mededeeling der Time8 waar Dkt moest eerst vaii ituan Tegenspraak kwam van alle lyden Daily Newsc wist nit offioieele bron te teggen dat er mets van aan was de Standardc spreekt eveuzoo van een verzinsel Renter werd gemachtigd om betzelfde te verklarea en laatst niet minst werd ook nit Petersburg gemeld dat het relaas der iTimeac daar geen geloof vond Men is zoo heette bet bier de meening toegedaan dat hei City blad bat bedoelde ielegram uit Hongkong alleen gepubliceerd heeft om de Engelacbe regeering te waarschuwen voor de gevolgen die de onderbaudellngeu tus chen Rusland eu China wet eens voor Brlttanje knnnen hebben Eu toch iu apyt vau deze toespraak is men in Engeland niet geruft Er worden ocderhandolingeu gevuerd in hei verre Oosten dat is zeker en daar Rusland niet te vertrouwen ii kan het best wezen dei hei an China zulke geweldige concesslën lal afvergeu indien dit nog niet geichied is Daarby komt dat zooals meu vaak ziet gebeuren het verbaal der Timede door zekere feiten toch weer een sobyn van waarheid krygt Een bevestigend telegram van de Globe uü Hongkong telt uiteraard niet mee omdat de bron wel dezelfde wezen kan maar bei is opmerkelyk dat de hoogsigeplaatsie Rosten in Oost Azië de coocesflies van China blykbaar als een fait accompli € bescboüVeu Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Verkooping van Hooi en Bouwland in den Hoek onder Berg Ambacht 30 October 1895 door Notaris Mablstede te Berg Ambacht gehouden Perceel 2 kooper J Koppe voor f 725 4 C Kak Tz 1075 5 A Koppe 950 6 B Broere 350 f 3100 Perceelen 1 en 3 niet verkocht VEILING 31 OCTOBER ten overstaan vau Notaria v d Leeden Huis en Erf Fluweeleu Singel R 629 k A Roozeboom f 3650 Huis en Erf Komynsteeg K 39 f 670 k P M Roosendaal UAR TBERICHTEN GOUda 31 Oct 1896 I Granen met goeden vraag doek weinig aanvoer BiJDB alle artikelen belaostijk booger verkoobt Tarwe Zeeuwacbo 7 40 ü 7 90 Mindere dito 7 a ƒ 7 30 Afwykende 6 25 a 6 7B Polder 6 26 a ƒ 7 Rogge 2eeuwscbe 4 60 4 90 Polder f 4 a 4 60 Buifenlandaohe per 70 k ƒ 3 60 a 5 90 Gerst Winter 3 80 a 4 26 Zomer ƒ 3 60 f 4 Chevallier 4 60 a 6 25 Haver per hoot 2 60 a ƒ 3 25 por 100 kilo 6 75 a 6 25 Hennepzaad ïalandacb 7 s 7 25 Buitenlandache 6 26 ü ƒ 6 60 Kanariezaad ƒ 8 a ƒ 9 Koolzaad 6 60 a 7 50 Erwien Kookerwten ƒ 8 60 a ƒ 9 60Niet kokende ƒ vffy Buitenlandsohe voererwten per 80 Kilo 4 30 a ƒ 4 75 Boonon Brmce boonen 10 50 a ƒ 11 60 Witte boonen 12 a f 13 Duivenboonen 5 90 6 85 Paardenboonen 5 a 6 40 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe f 4 90 a ƒ 5 10 Cinqusntine ƒ 6 60 6 75 Vezmaskt Melkvee veel aanvoer handel en pryzon flauw Vette varkens goede aanvoer handel flauw 16 a 18 et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel flauw 14 a 18 et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel flauw ƒ 0 55 a 0 65 per week Vette schapen goede aanvoer bandel flauw 13 a 30 Nuchtere kalven goede aaovoer handel vlug ƒ 6 a ƒ 10 Graakalveren overgroote aanvoer handel vlug 35 i 75 Fokkalveren ƒ 8 a ƒ 17 Aangevoerd 73 partyen kaas Handel zeer vlug Ie qual ƒ 26 a 28 26 qual 22 a Ï5 Zwaardere voel hooger NoordHol landsche 20 i 28 Boter goede aanvoer handel vlag Goeboter ƒ 1 46 a 1 66 Weiboter ƒ 1 20 ü ƒ 1 86 p Kilo Inuicjitinobn welke gevaar hceade of hindee kuknen vbeoorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS 7 n GOUDA Gezien artikel 8 der Wet tan den 2n Jnni 1875 Staatsblad no 95 Do n te weten Dat zij TerganniDg hebben Terleend aan Io D Broer 4a jne rechtverkr genden tot bet oprichten eener slachtery in het perceel aan de Wachtelstraat iryk P No 195 kadaitraal bekend leclie E No 1297 2o H Vugk en zyne rechtrerkrijgeaden tot het plaatsen Tan een tweeden o en ter uitbreiding zyner bakkery lo het perceel aan de Spieringitraat wyk F No 43 kudastraal bekend aeotie C No 485 GOUDA den 31 n October 1895 Burgemeester en Wethonderi Toornoemtl R L MARTENS De Secret HriB BEO UWER I OSTHE IcrEllSr LIJST Tan brieTon geadreueerd aan onbekenden gedurende da Ie helft der maand Getob 1895 on terng te Terkrygon door tosachenkoinst T n het postkantoor te Gonda Verzonden tu GOUDA K de Koning Alblaaaerdam Kempeei s GraTenhahe Wed D M Martens Nymegen enG Tan Eik Waddingsreon De directear Tan het Postkantoor VORSTER Burgerlijken Stand GEBOREN 29 Oct Joannes Cornells ouders J da Kruyf en M Erberreld 30 Margaretba Wilhelmina ouders W Hnlleman en E E H Icklor OVERLEDEN 29 Oct B J den Held 24 jaar KHUWD 30 Oot H Tan der Vliet en E M nam 8 W Wulffraat on E M Bahouw MTfémmM NIEUWE WIHIEmNISCEOEKEII A van OS Ai GOUDA Kleiweg E 73 7Sa GOUDA Beurs van nislerdaai 38 OOTOBER Vor kra ilotkoara 94 101 lOli 101 83 8 l 37 83 S 37 6 Vi 3 6SV 96 y 104V 631 17 13V S I4V 114 93 48V 1001 97 60 68S 646 lOlV 67 100 202 140 841 8 V 101 100 149 i 97 33 z 10 84 19JV 1621 101 il il 64V I64I 93 88 O 80V4 1021 1017 100 104 141 136 16 i Vi 88 177 101 V 1087 108 85 51 1121 107 107 ♦ 441 IB 9171 185 1087 108 lOJl 10 7 120 HO 1971 167 391 116 NiosaLiiiD Oert Ned W S J dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKOll q l Gondl 1881 88 ITILIK InjohriJTiDg 1862 81 6 OoSTEMK Obl in papier 1868 I dito iu zilrer 1808 6 PoETUOAL Oblig met coupou Si dito ticket 3 aosLAND Obl Biooenl 1894 4 dito Geoona 1180 4 ditobüllotha 1889 4 dito bü Hope H8S 80 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 t Sfanji Ferpet sobuld 1881 4 ToaKlu Gepr Coni leen 1190 4 Geo leeuiug aerie I Geo leeuiug aerie C ZuiiiAra llip V obl 1892 tMiiioo Obl Buit Soh 1890 6 Vbnezoela Obl 4 onbep 1881 Ahstsiijaii Obligstien 1885 3 aoTTüïDAM Steel loon 1894 3 Niu n Afr Handelav aand iiendab Tab Mij Certificaten DuuMsatachappij dito Arnh Hypotbeekb paudbr 4 Cult Mij der Vorsteul aaod Gr Hypotbeekb paiidbr S i Maderlandaohe bank aand Ked Handelmaataoh dito N W tPao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb paudbr 3 Utr Hypotbeekb dito 3l i U08TBKÏ Ooat Hong bank aand tosL Hypotheekbauk pandb 4 l Ambbika Equit bypotb pandb fi MaiiT L G Pr Lieu oert 9 Jbb HoU U Spoarw Mij aand Mij tot Eipl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand fl dito dito dito 1891 dito 5 lTALll 8poori l 1887 89 A Bobl S Zuid ltal 8pwmij A H obl 3 Polen Waraobau Weoueu aRnd 4 RosL Or Ruia Spw Mij obl 4 Baltiacbo dito aaud Paatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Karak Oh Aaow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKBBiicA Cont Pao Sp Mij obl Chio t North W pr C t aaad dito dito Win at Peter obl 7 Denver k Sio Gr Spm corl T a lllinoii Oootral obl in goud Louie It NaahïilleCert i aand Mexico N Spw Mij lehyp o Miea Kanaae t 4 pot pret aand N ïork Ontario k West aand dito Penna Obio oblig 6 Orogou Calif Ie byp iu goud 5 K K Ooat B Cr 1880 3 3panj Stad Madrid 8 1868 Mbo V r Boa Hyp Spobl oert