Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1895

No 6804 34ste Jaargang Zaterdag S November J895 Men biedebet eliikdelian l 500 000 Mark als boofdpriJB in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting die door de Hooge Eegeeriuï van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat aarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 112 000 loten 56 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledig e beslissing zullen komen daaronder lijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij nitnetnendheid echter 3 prijzen ft M 20 0Ü0 21 prijzen M 10 000 46 prijzen üM 6 000 106pnjzenaM S OOO 22 prijzen ti M 2 000 82apryzenaM 1 000 1325 prijzen nU 400 88050 prijz i M 15Ï 15590 pr a M 500 200 160 134 100 98 69 43 20 zÜ volgens plan van fiODDSCHEioirRMT NieuwS en Advertentieblad woor Gouda en Omstrekent De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN Dam es Att entie Overtollig haar op aangezicht of handen staat leelgk Directe verw deriog door aanwending ran slechts ééne Flacon O V A El Attesten voorhanden Zending Jr na postw a f2 remb f 2 20 Gen Agent H t d BOGAERT Nijmegen OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTIIIJN DROOGLEEVER op MA NDA G 4 NOVEMBER 1895 des morgens te elf uren in het Koffiehnis H4b Kosim aan de Markt van Een op ganatigen stand gelegen goed onderbonden WOONHUIS grooten TUIN en ERVEN aan de Zengstraat te Gouda Wyk G No 39 groot 3 Aren 30 Centiaren Het Hui berat een rnime Winkel metPatketTloer en 2 Toonbanken een Winkelkamer een ruime Tuinkamer Keuken 4 BoTenkauiers en Zolder en het is van Waterleiding Toorzien Te aanvaarden 14 November 1895 Bet HDIS en ERF in de Stoofsteeg is nit de hand verkocht Het perceel is de 3 laatste werkdagen v66r den verkoopdag van 11 tot 3 aren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van voorgenoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag lAI Ö S Slcmmen Verkra Reparecrcn Buitenlandsche P I A N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansohe HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEEH L AC1E prijzen Inruilen van bespeelde Piano s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG Üames en Kinder ROKKEN BL0U8EN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TKICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende gooda kwaliteiten LAGE PRIJZEN MAHKI 130 Gouda SaelperBlruk an A BmJlKllW ZooK lenbiedehet geluk de hand Hoofdprijs tiOOOOO Hark D prijzen zijn door den Staat gefiarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen an door de deo Staat Hamburg gewaarborfïde groote ieUllotenj waana zeker 10 lillloen 981 720 Mark gewoaaen moeton worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Gelrllolorq die volgens het plan slocbtB 112 000 loten bevat lijn ïe volgende Ba hoogate prijs is eventueel 500 000 Mark jPromic vau 300 000 M prijs ft 200 000 M Ipnja i 100 000 M 2 prijzen a 75 000 M 11 pnjB l prijs prijs prijzen 1 prijs 46 prijzen a 5000 M lOÖpnjunü 3000 M 226 prijzen 2000 M 822pry2eni 1000 M 70 000 M 1325 prijten a 400 M 65 000 M 20prij5ena 300 M 60 100 M ISgprijï k200 150 M 65 000 M 88060 pryzen ft 165 M 60 000 M 7 90 pr a 134 100 98 M 40 000 M 7448prijz k 69 42 20 M totaal 66 300 prijzen Bpryzen a ÏO OOO M l 21pryzenè lO OOO M l en worden deze in e nigo maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in do 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste p rij strekking die officieel ia vagtgosteld kost een geheel origineel lot slechts Quid 3 50 een half origineel lot slechts Gnld 1 75 een kwart origineel lot slechts iuld 0 90 Iedere dielnomer in de loterij ontranitt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gohad hebbende trekking de offioicels trekkinnslijst TrekkiLgsplan voorzien vnti hot Wapen vnn den Staat dia de prijs van de loten eu de vordeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door my direct en prompt aan de winners en onder de strengste gaheimhoudtng H ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per postwiasel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voot de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot df Xotemher e Ie met vertrouwen tot Joseph Hecbscher Bankier en Wijaolkaatoot io HAMBURG Daitsohlaod Wgl ia il kwte iownrug togen Jiolit Witt Bkavuiali Lninplinen kortom fcT AnkffPaiiExpriler Tnkn AeM fit Mt m itnli i M kuviiui = 3Ï Aiil r Pilii E qiBller PHii M Mtt Tl Mrt fl li da laaah Ta kala b 4a Maato Iralkakeii ai bij I ki aUkiKt 4 Ca ta attorjam Te Gouda bij A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN EiüN apotheker Markt met GOUD bekroond J WILll VERGEER Co te ZUTPHEN 20 Kilo 28 10 Kilo ƒ 14 50 nette Tatelblikken 4 Kilo 6 75 Franco aan huis Beatelliugen io te zenden bg den Heer C W VERGEER T URFMARKT GOUDA Geen ïjs Haar meer l B DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binnen enkele dagen rerdwijnen qiaakt het haar glanzend en zacht belet bet uitTallen en neemt de pelletjee van het hooid lisoht op den hal Tan den Bacon London DEPOSE Verkrygbaar in Sacone ran 1 50 Jt f 0 8S by I A CATS labr de Papiermolen te Gouda 1 prijs il M 300 000 Iprys a M 200 000 I prijs a M 100 000 Spryzen M 75 000 ÜM aM aM aM 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 Ipryi 1 prijs prijsï prijs prijzen aM 1 prijs a M De prijstrekkingen ambtswege vastgesteld Voor de aaostaanda eerste prijstrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Gleldverloting kost 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of 3 60 1 half ft K M 1 76 1 kwart n H V t y SO tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissias worden onmiddeltijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vareisohte offioieele plan waaruit de verdealing der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende integgetden te vrroemen is gratis bijgevoegd en zender wij aan onze Begunstigers onaangevraagd ua elke trokkiag de ofücieele lijsten De uitbetaling der prijzen reschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belapghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers ralf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 89 000 60 000 40 OU0 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecbtsten grondslag gevestigde ondernetning van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren do bestellingen zoo spoedig mogelijk ia elk geval voor den 21 NOVEMBBH e fc te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBCBG P AJEUJa F S Hiermede dankon wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het iMgin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteereii zullen wij ook vw r het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze gtftirde Beganstigors te verwerven OBANDS MAaXsmS DU frintemps NO UVEAUT ÉS Wij Terzoeken de Dames die ons geïllut reerd modealbum voor het Winterseizoen noch met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IM JULES JALUZOT C Pvh Hetzelve wordt dan omgaand gratie en frenco toegezonden Bestellingen van af 35 francs Yrij van alU kosten aan huis met 5 verhooging Réixiiidltii ktntflflr tl RozMilnl M B FEANSCHE STOOMVERVEEU IK Cheinisclie l iisscherij Tl H OPPEKIIKIMEU 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót loor GOUDA de Heer A VAN US Az Specialiteit Toor het stoomea en rerren ran allo Heecen en Damesgarderoben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atooman ran plnchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar d nienwete en laatste methode gerertd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid ea volgen staal bewerkt Wegene uitbreidiag der fabriekaa zgn di prgzen 25 gedaald Te stoomea goederen ala nieuw aflaverbaar in 3 dagen ts verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vooraohrift van den kon Universiteits Prot Gehm Hofrad Dr Harten Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoeeten heeechhaid en aandoening der ademingsOTgmea uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling T n warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken TerpakUng Geele pakjee k 26 cent Alom verkrijgbaar H llr AUerwege bekroond met Eete Diploma i Gouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Elposition Chicago 1893 ia het Wereliiberoeind Draiven ltorst Bonig Eilracl MELIANTHE ini ni Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Ti H van Schaik Co gevestigd te s Oruvenhage Geen middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyHBBBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getnigt Het verzacht en geneest OyMIDDESLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeljk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van + 0 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravtnhage HT Verkrögbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qmda E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜDMAN Moordrieht J C BATELAND Botkoop B T WIJK Oudewattr WE8TLANDSCHE HYPOTHEEZBANE gevestigd te Gravenhage i verstrekt Gelden op f Uypotheek er verkoopt Pandbrieveu van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Beeren Montijn Sl Co f J HOOFT GRAAPLAND De Directie ij viKKBPBESBOUAAaDt BINNENLAND GOUDA 1 NoYembw 1895 et ooderioek van het water der Waier leidiog had gedurende Octobür liet volgenderesultaat 5 Oct 2 4 Mg permaog kalicuflper lOOOcc 12 38 19 8 8 26 6 6 Aan het poatkantoor Goada en de daaronder reworteerende butpkantoren werd gedurende de maand October 1895 in deRijkipostspaarbank ingelegd f 6071 12 terugbetaald f 7G08 1 Het laatite door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het aummer 4550 Tot agent van politie alhier ia benoemd G ran den Dungen van Gorinchem Voor de twee vacatures hebben zich tot op heden aangemeld 64 oand WoenadagaTond I I lieten zich de ledeu van het te Oudewater bestaande a capella koor voor het eerst voor een aantal geaoodigden hooren Uit bet tiental nummers dat de nog JADge vereeniging bestaande ait een 20 tal damea en heersn ten gekoore bracht bleek dat r e onder hun yverigeo directeur den beer J Posthumua goed gestudeerd had Vooral de gewyde moïiek waaronder enkele nummers van niet gemakkelijke compositie viel blykbaar in den smaak der aanwezigen Na afloop van het laatste lied was de heer J Kiewiet de Jonge de tolk der genoodigden toen hg directeur en koor hartelijken dank bracht roor de genotvolle oogenblikken ban dien avond rerichaft Nog meldt men ons uit Zevenhuizen bet volgende Dinsdagavond ia de schipper H Keunen met £ n twee zoons een van 17 jaar de andere 14 jaar met zgn acbip beladen met steenen gemeerd gaan liggen iu de Rotie te Zevenhuizen Daar Keouen dea avonda aan de wal was geweest om eenige boodschappen ta donn had by aan een der bewoners dier buurt gevraagd of sjj hem ingeval bg te laat wakker was hem wilden wekken des morgens ontdekte de persoon die Kennen gerraagd bad om hem te wekken dat de schuit daar nog lag en klopte doch kon g en gehoor krggen begaf zioh op FEViLLETOlM Kapitaal en Interesten Ik wou dat ik bel oiet wiel Bastel 1 nntwoonlde lie wever met een zucUt Dat zou betor zijn voor jou en Toor my Je komt aeker jeintereaten haUn En het kapitaal er by als liet kon autwoorddc Bastel terwyi hij de oogen naar dOu grond slo rEr ït my voegde hij er na eena poos bij een gevsl voorgekomeo dat het noodzakelijlc voor mij maakt hot geld terug te wordoren 0oh lieve hemel 1 Juist vandasgl zeide Pulzig op een dofftn toon Martha vertel Bartel eens boe wy aan de aardappelen gekomen zyn die j 3 vanmiddsfï voor ons zult koken De arme vrouw deed baron mond cohter niet open maar ontsloot alleen de waterbron barer oogen Zij bracht haar bleek gelaat naar baar acbort bedekte het daarmede on stortts onder een zacht snikken haete tranen Bastell deed de waver zich nu hooren en grimlaobte daarb op oene wyze dat bet den tuinman door de ziel sneed en hy hem Haver bitter zou hebben sien weenen ïvanmidilag doen wy een kunststuk waarvan je zeker nog nooit iets gehoord hebt wy zullen een Zondagwh kamizool eten dal in een paar knp aardappelen veranderd is Als je onze gast wilt sya dau zal je ons vau harte welkom wezen I het schip en licbtte een der luiken open ontdekte dat Keunen met zijn twee zoons dood onderin isgen de oorzaak van deze treariga dood moet doordat er te weinig lucht in a8 aae verstikking worden toegeschreven De man is woonachtig te Montfoort en laat een vrouw achter met nog vier kinderen Woensdag verblgdde een brnidje bg gelegenheid van de voltrekking van het huweiyk op het Btadhuis te Utrecht haar bruigom met de geboorte ran een kind Aan de Amsterdamsche polite is bet mogen gelnkken een inbreker te arrestee ren die gieterennacbt zgn tlag wilde slaan in de magazgnen van de firma Bruniug en Mnhren Nieowendgk 156 Aan de aohteregde van hei perctiel trachtten drie ipbrekers het huis binnen te dringen door verbreking van latwerk aan de deur Men had al eenige dagen lont gerokau eu hieraan ia het te dankun dat een der vogels geknipt is Eenige rechercheurs badden reeds eenige nachten de wacht gehouden en ware bet niet dat de inbrekers door het leven van een bakker in zgn bakkerg op de vlucht waren gegaan wellicht waren zg dan allen door de politia gearresteerd Da looge Raad verwierp giateron hst cassatieberoep van den man die wegroiming vorderde vau op een openbaren wej in Gelderland geplaatste boomen op grond dat hg daarvan nadeel ondervond voor gnwaRsen of bloemen in zyn tuin doch welke vordering hem werd ontzegd omdat het zoogenaamde burenrecht niet van toepasaiug ia op openbare wegen Voor het gerechtshof ia Den Haag werd gisteren bebaedeld de zaak van een 22jarig n lÉoopman te Rotterdam door de Kotterdamsche rechtbank tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld wegena oplichting ten uadeele van eene Duitsche firma welke in de meeoing gebracht van met een bekende met bekt s naam overeenkomende firma aldaar te doen te hebben aan bekl op zgn aanvrage een aantal rgtoiglantaarns toezond welke door hem niet betaald doch desniettegenstaande ten eigen bate werden verkocht Desa handeliugen erkennende doch bewerende niet betaald te hebbeo alleen omdat bet bestelde niet aan de eischen voldeed vroeg bekl vermindering van straf Zyn verdediger betoogde dat bier waar bekl zgn eigen naam bezigde en niet dien der bekende Rotterdamacbe firma van listige kunstgrepen geen sprake kon zgn eo dus geen De tüOD waarop de wever sprak en de grimlach die er daarbij om zijne lippen speelde maaklec een diepen indruk op Bastel maar bij zette toch ren zunr gezicht omdat datgene wal hem begon te bewegsn rechtatreeka tegen zijne scbooutte plannen en verwaobtingeu aandruiste Eindelijk zeide bij op eeu eeuigsfins scherpen toon Ik ben hier niet gekomeu om te gekicberen PeUig en ik ben daartoe ook volstrekt niet in een stemming maar je zoudt er toch beter aan gedaan bobben als jo die twintig guldan niet van my geleend hadt aU je ze niot terug kondt geven op een tyd waarop ja aerlijko achuldflischer ze noodig heeft Het spijt roy wel maar ik kan er niets aan doen je most maar zien waar je het geld vandaan krygt En ala je dnt niet do t dan zou bet mij nog eena zooveel spytea als ik ja op straat moest laten cetten vNu dat zal jo toch wel niet doen Bsatcl riep Pelzig uit Je bent er de man uiot naar om my zoo maar met vrouw en kinderen op straat to laten zetten Wel keb ik op mijn buiaje nog vyftig gulden sohuld ataan maar je twintig eulden zonden er toah nog uit te halen zijn misschicQ ook nog de intereaten Maar Pelzig I je hebt immers een rijken broer in de stad waarom zou je je niet tot bem wenden Hy zal je toch waarlijk om twintig gulden niet op Btraat Uten zatten bij die meer dan honderd duizend gulden rijk ia Pelzig liet het hoofd op de borat zakken en vouwde zijne vermagerde handen samen maar by keek Bastel weder met dien akeliffen grimlach aan en zeide op een bitteren toon Baatell AU je vrouw morgen vroeg vuur wit aanmaken eo zij heeft geen tondel veroordeeling wegens oplichting kou volgen Mocht het hof deze zgne zienswgze niet dealen dan waren er meende pleiter genoegzaam termen om niet zooala de recbtbauk deed de maximum atrnf op te leggen dnar beklaagde geen ongunstig verleden heeft Het O M achtte wel degelgk de vereischten voor oplichting hier aanwezig en het feit ernstig genoeg om de opgelegde straf te rechtvaardigen weshalve het bevestiging daarvan vroeg Uitspraak 14 November Nadat herhaaldelgk aan vertchiilAnde banken t Hamburg gevallen van zakkenrollen waren oorgekomeu werden op 9 October als daarvan verdacht twee personen aangehouden die niet in het bezit van legitimatiepapieren bleken te zgn en na langdurige weigering opgaven genaamd te zgn a Walter Henry Bowers geboreji e Londen 8 Februari 1858 eu b Joseph Alexander geboren te Luik 2 Februari 1860 Bowers gaf op m Londen 24 Droyten Garden te wonen zonder berorp te zgn van de CÉidersteuning gner familie te leven en voor zgn genoegen te reizen Hg verklaarde Alexander niet te kennen hem voor het eerst op 19 October aan de Bank te hebben gezien nen hg Bowers aldaar een biljet vau 100 i ark wilde wisselen Alexander beweardr tttayn benrsspejolanl en te Dreven te wonen doch kort daarop verklaarde hg dat al de door hem verstrekte gegevens omtrent zijn naam en persoon onjuist zgn en dat hg met het oog op zgn familie geene nadere inlichtingen wenschte te geven Bowers was in het bezit van 178 M eenige Belgische en Frantïohe mnntstukkan een gouden horloge no 39779 met de firma Ooorad Felsing Königl HofHieferant Berlin benevans een gouden ketting en een brillanten doekspeld Alexander bezat 73 M eenige Belgische Franscho en EügoUche muntstnkken een ring et brillant twee zware gouden ringen waarvan een met monogram E J of L J en een gouden horloge oo 25315 met gouden ketting In zgn zwarten vilten hoed staat de firma Scot Co Londen Ustters to the Queen 1 Old Bond Street Op beiden werd een retourkaartje bevonden voor de reis 2e klassen naar Berlgn aldaar afgestempeld 15 Oct Hun houdiug en optreden tgdent hun verhoor dorn vermoedeOf dat men bier met internationale zakkenrollers te doen heeft die ver en geen vuuraleen en geen vuuralae neem dan een pot en ga naar de bron voor je huis en schep dsar vuur uit en breng het haar 1 wis dat een antwoord op myne vraag ripp Bastel Kemelijk uit f Ja dat ia hot juiste antwoord I zeide Pelzig Evenmin als je met het geputte water vuur kunt sanmakeu evenmin vermag mijn ameeken iota op het steeuen hart vin mijn broer Och Baatel die ia even arm als ik Hy heeft niet genoog on ik heb to weinig 1 Bij bem hoef ik niot aan ts kloppen al mouat ik met mijne liovo Martba on mijne arme wurmpjes ook van houder omkomen en Bastel ik ben daar waarlijk niot ver afl dan zou bij mij Tiog geen gulden geven om er brood voor te koopen Het is hard wat ik ja daar zeg maar ik moet het helaas 1 voor God eu do menacben getuigen want ik weet het uit el eu arvariu t Moge de Heor het hem in zijne genade vergeven Het werd zoo til in het vertrek dat men den houtworm aan hot beschot boorde knagen Na verloop van eenige minuton vroeg Pelzig Heb je het geld dar zoo hooir noodig Ja ik hflb bet hoog noodig zeide Baatel en deed daarmee zijn hart dat week gewordon was teweld aan Morgen vroeg moot ik bot ui hebbon Pas dus op dat ik het krijg Aoh Baatel I deed de arme Martba zich nu hooren wit je oni dan werkelijk in de diopsie ellende storten Ik heb vandaag het ruode kamizool van mijn man waarin hij met mij elvouwd is en dat by als Kondagakloed in waarde hield al moeten verpanden om twee kop aardappeleu te koopen tan einde niet van honger om te komen AU deze op moedelgk elders worden vervolgd eu thans valsche namen hebben aangenomen Op verzoek van den Rath und AbtheilnngsVoratand dr Roscher te Hamburg wordt aasporing omtrent de identiteit der verdaohteo of eventueel beriaht daarran verzocht aan bat dep van justitie Dinsdagmiddag had er op de tentoonatelling Èe Amsterdam eau vechtpartij plaats tasfchen een hoopje Turken eu een bewaker In do hoofdgang van den W orld bazar wilde een der Turken een tafel plaatsen faetgeen door een der bewakers niet toegestaan werd Het kwam tot woorden en toen tot daden Een 25tal Turken pakten den bewaker beet sloegen hem en zelfs kraeg hg een paar kleine verwondingen aan het voorhoofd Met behulp van eenige anderen werden daarop een drietal balhamels naar het politieboreau gebracht Door eene ongehuwde dane is te Zutfen eenu Koogeoaamde sHarepta sticbtiogc in het leven geroepen die in de volgeode maand in gebruik zal worden genomen De soheokaterdirectrice met nog zes andere ongehuwde vrouwen zullen deze stichting bewonen voor elk zgn twee kamers met keuken ingericht Het doel is om aan die vrouwen welk overigens voor zicbzalven kunntn torgeu en die door de directie worden aangewezen het gvnot van rrga woning ta verschaffen Het btgkt thans dat een toeëiganing van gebruikte postzegels aan het ministerie van koloniën als dezer dagen il ontdekt ook Tre ger ia geschied Toen kort geleden Dametgk in verband met de nitbreidiug van het departement een der zolders verbouwd en daartoe moest ontrnimd worden kwamen tal van pak ken postwisseli voor den dag waltie de postzegels misten En toch lagen ze behoorlgk in pakken gebonden weggealotea Vreeger Bebgnt er aan die poatwisseliegeli nit de koloniën niet zooveel waarde te zgn gehecht als tegenwoordig het geval is zoodat er zonder boos opzet schgnen gebruikt voor rerzamelingen Het politie onderzoek duurt voort Omtrent het vermoedelijke geval van kindermoord te Ameide meldt men ons dat eene 21jarige jonge dochter teu huize hsrer ouders is bevallen zonder inroeping van verloskundigen bgstand Het Igkje van het kind is op den solder gevonden De justitie heeft het naar Dordrecht medagenomen ziju eu iod de Heer geen wonder doet dan zit er uieta andera op Sedert drie dagen bobben wy geen cent meer om brood te koopen Ach Bastel I sU je eens wiat hoe hot in een moaderhnrt geateld ia bij zulk eene ellende aU zij op hare arme van honger uitgeteerde kinderen ziet dan zon je medelydeiff mot ona hebbon Kene ijikoude rilling ging Bastel over de leden Welnu zeide hy dati wil ik wol eenige weken geduld hebben maar langer niet Ik kan niet anders 1 Pelzig keek Baatel een geruimen tijd aan terwijl er een trek van diepe somberheid ovtr zyn gelaat veritpreid lag daarop zeide hij mi t eene slem wier i klank den toestand zijner ziet vorried Bastet l ik zou je een leugen op de mouw kunnei spelden om op die wyze tijd te winnen ik zou tegen je kunnen zegden ioed dan over eeni e weken set je geld bobben om op die wy o van je af te konen maar dat doe ik niet want ik weet dut ik je het gold over eenige weken evenmin kan geven ala ik het op dit oopenblik kan doen Liever wil ik met je over de zaak aU een Christen apreken en je den armen dienstknoobt uit het evangelie herinneren die voor zijn heer op de knieën viel zeggende HeerI oes lankmoedig over mij on ik zal ualles betalen Dat komt bier niet te pas antwoordde Bastel gebelgd Ik ben je beer niet en jij bent myn dienstkneoht niet Dat ben je wel riep ï eliig uit Is hij niet een heer die zyn medemeneoh in de diepste ellende kan storten eu ia hy niet een dienstknecht die zich dat moet laten welgevalteoP En toch wilik dan liever de dienstknecht zijn dan de heeri ifTordt t n