Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1895

Wlnterdlenst 1895 1896 AaagevaageD 1 October TUd vao Greeowicti OOUDl KOTTIXDIH 18 86 1 84 8 88 8 44 4 80 6 84 7 11 7 68 8 88 8 48 8 61 9 67 11 13 Directe SpoorwegverbindlDgen met GOUDA 7 68 7 69 8 06 8 13 8 88 8 48 1 84 18 86 18 46 19 66 1 44 8 60 KOTTmBi M e O U D i 1 40 M 9 40 18 17 8 47 8 84 8 01 9 10 9 86 10 10 88 6 67 7 86 7 47 8 6 08 8 16 8 84 I I 8 80 7 46 8 07 8 18 SOUDA DEN HAte 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 3 09 3 89 4 0 DEN H AAB H Ba 6 6 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4810 1111 8618 161 88 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 8 08 7 68 B S8 Voorl 6 87 l VtJ J l S i V60 8 18 9 1 9 66 lo l o V4 u OS 18 46i l7 8 i4 8 8 4 18 4 43 6 4 7 60 B jS lo Stopt t Bl i wiik Kr ü g Nootdorp I id k da aa Hek dorp DTRECH T O O Q D A 10 11 84 19 60 3 10 8 68 4 43 8 36 7 60 8 09 9 07 10 84 10 88 11 61 4 18 8 68 8 88 10 64 10 81 4 84 I 9 88 8 84 10 44 lil 07 1 88 8 49 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 48 11 10 Ooi da 7 80 1 86 9 09 9 8710 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 S 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 89 8 64 9 64 11 C ZeT M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 87 8 01 10 08 Z Zegw 7 i3 8 66 11 18 18 40 8 08 8 18 10 18 Voorb 8 07 9 08 11 87 1 01 6 80 8 88 10 87 Hugs 8 18 9 18 9 8710 0710 48 11 8818 48 1 061 67 4 08 4 17 8 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 8811 46 eo VD A UTXIOIT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 6 O V U A A U S T 8 I A U 10 01 10 67 18 10 11 08 1 1 18 AHSTt DAli OV A 8 9 10 10 48 8 86 4 10 aO lS B 9 04 10 14 18 88 8 80 8 80 7 46 8 49 11 10 ëtöppaa ta Blait iik Eruiiwag t Nootdorp Laidnkaadam aa Hakaadorp Stopt ta Nootdorp Laidaohaadam ea Blaiawjjk KnUwct aa Htkaadorp La critique Mt aisée Tart ett difficile c de waarheid van dit ppreekwoord zal merkt de Tijd op wei door DieaiaDd beter kiju oüderToaden dan door niinifter Hprenger Tao Eylc £ d zeker eoq bet hoogst belaDgwekkeod en amusant zga geweest in het weekblad Nederland c bet rroegere Igfblad tbo dfii heer Spreoger dieus meening ie lezen over bet thans ingediende wetsontwerp op het purlOoeel wanneer hst niet door hemxelTeu nniar door een andere belastiog apecialiteït waie oulworpeü Zjjn belaaiiog moet zijn een zoivere verteriugi belaating dua moeten alle lokalen moet allei wat alleen dient om geld te verdienen onbelast blyren De redeneering achgnt deo minister onbetwistbaar als het geldt wiokelu als het evenwel kantoren koffiehaiieo hotels paarden van huurkoetiiors betreft ja dan ontmoet men moeilgkhfldenc dan zou de fiacuB DU en dan voor gevallen van twgfelachtigen aard komen te staan dan zou men in velerlei omstandigheden geen geld konneu krjjgen waar mon het toch zeer gaarne zon nemen daar moeten dus logica en eonsequeotie in den hoek gedrongen De grondslag deuren en vensters moet vervatten geen belastiog op licht en tocht de eerste levensvoorwaarden ran den meoftch maar wèt belasting op de haardsteden hoewel een onverwarmd vertrek by oni klimaat in din winter even onbewoonbaar mag genoemd worden als een vertrek zonder vensters Daarbg workt de grondslag haardsteden als correctief tegen onbillgken aanslag wegens de hnorwaarde tweede argument vaa behoud De grondsli denren en veniters oefent deazelfden invloed doch voor dezen geldt de redeneering niet Ondanks eenige verbeteringen die de minister na het onderzoek van zjjn ontwerp in de afdeelingea heeft aangebracht betwjjfelt De Tgd c of het oordeel van de meeste belastingbetalers als tg na sannemiDg van bat ontwerp hnn biUttingbiljet voor het Personeel in handen krggen wel veel malsoher zal loiden dan het deed over den heer Pierion ati vader der Vermogens eu Bedrgfsbelasting ï en of niet een geestelgk dubbelganger van den heer Sprenger van Ëjk als hg diens beUstiogontwerpen eens op gelgke wgze onderhanden nam als de tegenwoordige minister van financiën het dien van zgn voorganger deed gelgken bgval van knorrige belastingbetalers zoo inoogsteo Alvoreus het ootwerp Personeal in stemming te laten brengen heeft de Kamer het rechtte vorderen aldus betoogt de Tyd voorta met juistheid te worden ingelicht omtrent de wgze waarop de minister de gemeenten welker financiën door zijn eerste wet te eeneomale in verwarring zonden worden gebracht ait haar benarden toestand wil bevrgden Er behoort tussohen beide wetten wel degelgk verband te worden gelegd De Kam perbrood jes waarover geschil was gerezen tasschen den gemeenteraad en dan schutterg oommandant zgn thans zonder verdere aanmerkingen door het gemeentebestuur betaald Voor de rechtbank te Amsterdam heeft terecht geitaan G van H zaakwaarnemer van beroep vroeger tieurwaarder bp het kantongerecht in het eerste kanton De dagvaarding legt hem ten laste dat hg iemand heeft bewogen tot afgifte van geld door zich ait te geven voor deurwaarder De bedrogene wilde een debitear vervolgen en vroeg bekl of hg deurwaarder was waarop een bsvestigend antwoord volgde Bekl had echter dezen aan de praat gebonden en moest toen ago cliënt op voortgang aandrong erkennen zelf niet tot dagvaarding bevoegd te zgn 7 88 7 88 7 81 7 48 7 88 Oonda Maordreekt Nieawarkerk OapaU ilettardam 7 aotterdam 0 pella l Hieoweikeik l Uoordraoht 8 8 ouda 8 8 Ooada 8 86 8 87 7 66 8 09 8 81 Ondew 6 60 8 64 Waardaa 6 68 7 08 8 19 UtneU 18 t 8 88 8 41 f f Naar Xmlterdam 8 81 8 88 Rooda ntardaa CSt 8 37 8 14 Bekl ontkende lich voor deurwaarder te hebben nitgfgeven en beweerde te hebben beloofd de zaak van zgn cliënt in handen van deurwaarder Van de Poll te zullen stellen Het O M achtte bewegen dat hg alleen door eer valsehe qnaliteit aan te nemen geld onder zich heeft gekregen eu eischte wegens oplichting eeoe gevangeniaetraf vao tweo maanden Men meldt uit Amsterdam Doizeoden en duizenden hebben de Amsterdamsche wereldtentoonstelling gisterenavond met gejoel en gejuich uitgeloid Hoe later bet werd hoe dichter bet oogenblik der onherroepelgke seheidiog naderde dea te doller weerde zich de menigte aU om nog een zoo groot mogelgke portie uitgelaten pret machtig te worden Het was er als op den iaatsten avond van een m onsterker mis Het kwam er nn niet meer op aan of men zich al schor schreeuwde en tong deo volgenden dag znu de weldadige rust wederkeeren voor langen tijd In sataniache processie trokken de bandelooze horden achter vlammende toortsen de welbekende paviljoenen en kiosken lang thans tot afbraak gedoemd het werk dar vernieling zelven reeds aanvangende door de omrasterieg der grasperken onder den voei te treden en zich oit te storten over de tot dien oogenblik nog maagdelgke gazons Voor de laatste maal stond men in den overvloedigen rook van Pain a vuurwerk dat in Amsterdam eene laldzaamheid vei re bene den de raming bleef Van de 1000 aangekondigde vunrpglen bleven 990 in Pains koker steken Deze 990 actignt hg te bewaren voor eene volgende wereldtentoonateltingi altbans hjj riep den bewonderaars zgner komt met zgn slotnommrr ook na tot weerziensc toe Binnen Oud Hollands poorten was het op het laatst van den avond een goedige Janboel Het aangekondigde concert dat toepassetyke j nummers vol weemoed en scbeidfnssmart beloofde ala Ë9 ist bestimmt in Gottea Rathc loste zich op in luchtige mnrachen lo vivata en fanfarea ter eere van den dirigeerenden toottknnitenaar Wolfi Ia den vooravond kou men deieu waardigen mau reeds in Fialthalers tempel untvaogeo de eerbiedige hulde ontvangende van poorter en vreemdeling £ n later weder aangeland op zgna estrade deed hg een patertje langs den kant leidende in bevallige lichaamsbeweging niet onder voor den eenigeu Strauss De klarinet voerde het woord tot Wolff en Wolff beantwoordde de klarinet de waldhoren verkondigde zgnen lof on Wolff huldigde den waldhoren de trompet schetterde zgnen roem over de markt en Wolff eich niet langer bg deo dirigeerstaf kunnende bepalen zwaaide de msat van het Wilbetmuslied met zgn rood bepluimden hoed Maar of bg onderwgl ook gevoelvol de hand drukte van eeu acheidendeu I poorter of de ovaties der saamgestroomde 1 schare met glimlach en bniging aaovaarddd hg bleef zgnen muzikanten aaovoereo tot den joogsteo noot Hem werd in zgue tent eene gade toege voegd vertegenwoordigster van het zwakke geslacht dat hem dankbaar ia voor de giege lende prat der vermaarde ommegangen i De laatste dier ommegangen was esn zegetocht een serenade gebracht aan Fisletba er en den 1 braven Doris aan den deftigen kastelein uit I de Prinst en aan dien van de stadsherberg j Bg het luiden der torenklok verscheen de Nieuwer Amstelsche politie op het terrein des vermaake om de poorters on poorteresaeo achter Wolff aan met saebteu drang ter poorte uit te drgven Met den avond van gisteren die een laatst socces incontestable mocht heeten is het aantal van hen die do Amaterdamache Wereldteotoonstelling bezochten verre boven het millioen geategen Eergiateren hervatte prof dr I H Gatlée aan de Bgka universiteit te Utrecht zgne colleges met een in memoriam c aan den diep betreurden hoogleeraar dr H £ Moltzer die voor acht dagen nog in denzelfden katheder Qiet zooveel opgewektheid zgaa altgd geestige altgd heidere collegea gaf Het beeld dat de teerlingen van hun vo r 18 08 18 88 9 40 10 64 11 01 11 08 11 18 11 84 9 61 8 86 9 69 10 11 8 17 4 18 4 47 6 87 6 68 8 81 10 18 7 10 10 89 3 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 6 88 86 9 04 f 6 63 8 48 10 18 11 80 4 47 8 31 4 36 8 65 treffelgken leermeester diep in hunne ziel bewaard hielden kon spreker niet verscherpen in zgne Igneo Allen wisten dat Moltzer was hun vaderlgke vriend zachtmoedig in zgn oordeel tot helpen bereid steeds vaardig tot opwekking met zechte hand verbeterend en leidend lu het aaoachgn van den dood had hg nog aan hengedacht Voor zijne leerlingen was al zgn werken en streven Wie is er die hem niet beweent Ook voor de professoren waa hg een voortreffelijk ambtgenoot bemind door ieder die ooit met hem in aanraking kwam Van Moltzer ging een sterke invloed uit op zgn omgeving Hg richte zgn dicipelen hg leerde hen arbeiden Goed voorgaan doet goed volgen zoo besloot hij in 65 bg de aanvaarding van het hoogleeraarsamht te Groningen zgue redevoering en hg was het woord gestand gebleven Streven wij eendrachtig hooger altgd hoogere ook daaraan bleef bg getrouw Aan de Groning che Hoogeachool bestond zijn auditorium aaovankelgk bgna alleen uit jnristen en theologen litteratoren waren er toen nog weinig zoodat bg de collegea richtend naar de hoorder zgu onderworp niet kon uitputten maar toch was bij steeds savant en elegant Eerst in 1877 werd het aantal litteratoren grooter en kon hg verder gaan doch toen hg in 82 te Utrecht benoemd zijn aoademiachen werkkring beperkt zag toau wonnen zgue stadiën in diepte wat zg in breedte hadden afgestaan De gramatica boeide hem weinig de gedachte trok hem aan Onder leiding nn zgn geleerden vader en later van de rectoren Venhgzen Peerlkamp en 3 Naber met wien hg tot deo dood bevriend bleef was Moltzer in de ktasaieken doorkneed en grooten invloed badden deze op zgne letterkundige studiën Te Leiden leerde De Vries hem werken Wg weten hoe hg dezen laatste in 92 heeft herdacht met welk eene bewonderende waardeermg hg toen nog schreef over de colleges ruim dertig jaren te voren door hem bggewoond Hoog schatte hg agn leeraar en vriend Toen dr Jan van Vloten zich door de benoeming van Moltzer in zgne rechten verkort meende te zien gaf hg meanige onaangename brochure uit waarin hg hem en en De Vries tegelgk aanviel Molzer s zachtmoedige aard zette zich over die aanslagen heeu met de bewering ln goed geieUehap U men nooit kwaad oit en zeker waa hg dat de roem van zgn meester verheven was boven deo aanval van schotschriften Moltzer g aangenamer academische werkkring wordt helaas verdookerd door veel hniselgk lend Vóór zgn vertrek uit Groningen verloor hg zgne lieve dochter en eindelgk te Utrecht zgne teer beminde gade Zgne vrienden en zgue leerlingen weten hoe hg daaronder leed maar zgu gzeren wil en zgn groote werkkracht schenen hem zgn leed te leeren dragen Moltzer heeft veel heel hard gearbeid zgne gftscbriften kunnen het getuigen Van twee zgner laatste werken zal het eene waarachgalgk oog worden uitgegeven maar wie zal zgu groote hoek het Woordenboek op Vondel voltooien Op den dag zgner begrafenis toen zoovelen leerlingen en vrienden bem eene stille groote hulde kwamen brengen gaf de natdur een beeld van de laatste sombre levensdagen van den diep betreurde Koad en scherp woei de wind © ver den doodenakker totdat het overschot rustte ia de groeve en de malte herfstzon eensklaps haar stralen bun delds uitgoot over kransen en bloemen en over het Igk van hem die daar voor goed zgn rust kwam vinden Wg vergeten dien morgen nimmer xoo min als hem dien wg toen aan de aarde hebban toevertrouwd Na het eindigen dezer rede verliet de hoog leeraar zichtbaar aangedaan den katheder diep ontroerd liet hg zgn getroffen auditorium achter 4 80 4 87 6 04 t U 6 80 1 48 1 68 1 69 8 06 8 18 3 88 8 44 6 48 8 60 7 80 8 10 4 08 18 80 11 60 18 88 18 48 Utreokt Woardao ÜidewBtN Gouda 7 60 8 11 8 19 8 88 ABitaidam C Bt Doad 7 88 Behalve de studenten in de faculteit der letteren waren nog aanwezig enlcele vrienden en kennissen benevens de secretaris van het college van coratoren de heer mr J T B Baert en eenige bestuursleden van Arti et Litteria Uit Frankrgk verneemt de Telegraaf dat men aldaar verwachtingen koestert ia het I volgend jaar met een bezoek der Nederlaodsche Koninginnen vereerd te worden Er bostaat alle reden te vermoeden dat dit plan verwezenlgkt zal jvorden Men t ohrijft nit Krimpen a d IJsel De koolteerfabriek te Stormpolder gemeente Krimpen a d IJael of liever de fabriek ot bereiding van koolteerprodacten één van de twee welke in ons land bestaan de tweede staat te Amsterdam en eeu derde ia in aanbouw io een der noordetgke provincies verschaft den inwoners ouzer gemeente alamede dien der omliggende gemeenten niet veel genoegen Op sommige dagen is de tucht die y in den omtrek verspreidt oodragelgk Venaters en deuren worden en btgven deu gabeelen dag gesloten en toch dringt zg de buizen binnen Het Bttappen van het pek is vervelend maar toch dragstgk doch wanneer enkelen van de andere stoffeo in de reservoirs worden gedaan is de atmosfeer onuitataanbaar Een dubbelganger dua van de muskusfabriek Ongeveer vgf jaar geleden werdeo de venen in bet graafschap York Engeland gelegen nah j Thorufl die een oppervlakte hebben van 6000 acres of 6400 hectaren aan een Londensch syndicaat verpacht dat van daar turf strooisel verkreeg dat met het Nederlandscbe product te concurreeren had de concurrentie was echter zoo sterk dat de winsten zeer beperkt werden en zoo gebeurde het dat de Nederlandscbe maatschappg en bet Londeusche syndicaat zich aBoeennsloten en de Grindsveeo Peal Moss Litter Compang tot stand brachten Twee jarea geleden trad het nieuwe beatour in werking Het begon al dadelgk met de invoering van eeu andere manier om de turf te nteken eu een aantal Nederlandscbe werklieden kwamen over om de werklieden te Thorne te toonen hoe het werk moeat gedaan worden De vreemdelingen door bunne Ëngelache colleges goed ontvangen maar de Britten conservatief ala altgd zagen hoe de andere het deden doch volgde ben niet na Ze hadden er overigens eenige reden voor Tot dusverre hadden ze turf in groote blokken d ie door jongens weggehaald en gedroogd warden maar nu moest elk blok in drie stokken gesneden wnrden de joogeos werden afgeschaft eu de mannen voorzien van kruiwagens om zelf da turf te vervoeren De mannen te Thorne konden de nieuwe methode maar niet vatten zij waren gewoon aan een goed loon en behoorlgken werktgd maar konden zich bg de nieuwe methode niet neerlegden daarom liet de maatsehappg een ploeg Hotlaodsche werklieden overkomen die io het begin van net jaar arriveerde Het gevolg waa dat er veeten ootktonden en thans is Thorne het tooneel van allerlei onaangename ontmoetingen en twisten waarmee de overheid zich te bemoeien heeft Thorne heeft overigens nog oude betrekkingen op Nederland Onder de regeeriog van Karel ï kwam de beroemde ingenieur air Cornelius Terheydtn het terrein met behotp van Naderlandsche werklieden draineeren Zoogoed werd het werk verricht dat het tot den buidigeo dag gehuurd beeft Drie zitredacteurs van bet sociaaldettio kratiscb orgaan Vorwürts te Berlgn zijn op grond van verschilleudei artikelen ia dal blad wegens majesteitsbeleediging veroordeeld tot een jaar negen maanden en zes maanden 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 86 9 08 6 81 11 80 4 48 9 88 8 68 8 10 6 17 6 87 8 84 6 41 8 47 8 68 4 80 8 86 10 08 4 40 GOUDA Tegen borgstelling van f 3000 voar ieder warden tij nil de Toorloopiga hechten ia ontfllaf en Sriodberg ia door de rechtbaak te Berlya TrjJKejprokon an de beaohnldiging ontoohligo geschriften te hebben rerspreid Evenwel ia de Dnitache uitgave lan De bekentenis van een dwaaa verbuden de exemplaren ea lettervormen Egn gaconfisqueerd De rechtbank loiiterde acht are naar de too lezing van het boek Waarachyolgk beeft de verveling we wat invloed gehad op t tweede gedeelte van bat vonnis Aan de Telegr wordt van bevoegde nijde medegedeeld dat by de najaaramauoevres p de Zeiaterheide aan een militair wialrgder door een der hoofdofficieren een scbriftelyk dienstorder ter overbrenging aan den opperbevelhebber werd toevertrouwd masr de wieU rgder heeft dien dag in gezelschap vao eene dame doorgebracht zonder de order over te brengen by gaf voor bet hoofdkwartier niet te hebben kunnen vinden Een ander was blyven zitten toen in een geselschap van officieren 4aarin hy zich bevond een dronk op da Koningin werd ingesteld De eerste heeft zyn ontslag aangevraagd na door den opperbevelhebber onderbaaden te zyu genomen Den anderen werd de verdere omgang met de officieren ontzegd Deze gevallen behooren onlwyfelbaar tot de Looga uitzonderingen maar zy bewijzen toch dat da instelling der militaire wieiryders te wenaahen overlaat De Katb III geeft deze week een afbeelding en beaebryving van het nienwe eerekruis dat zal worden uitgereikt aan allen zonder onderscheid ao rang of graad die hetzij by de troepen betzy bji de zeemacht hetzij in aene bnrgerlyke betrekking deel hebben uitgemaakt van de expeditie near Lombok Dat kruis is door wylen den rijksstempalsnyder J Pb Menger vervaardigd nit bet op Lombok gedurende die expeditie veroverd bron zen geschut Het is vierarm g de armen aan de beiden hoekeu gepareld samengevoegd door een medaillon Het draagt aan de voorzijde op het medaillon de beeltenis van de Koningin en op de armen de woorden Lombok Mataram Tjakra Negara 1894 Aan de keerzijde op het medaillon het rykawapen omgeven door een lauwerkrans en op de armen de woorden Hulde aan Leger en Vloot Het wordt op de iinkerbor t gedragen aan een lint ter breedte vao 3 8 centimeter bestaande nit vjjf oranje afgewisseld door Nassaoacbblauwa verticale strepen alle vaa gelyke breedte Het lint wordt niet zunder het kruis gedragen Het kraia wordt sleobta eenmaal uitgereikt en de toekenning geschiedt by brevet Do algemeene vergadering van den Ned Protestantenbond ie Zwolle gehouden werd mat een feestavond besloten De feestrede werd gehooden loor den voorzitter van het hoofdbestuur den heer J A Böhringer waarna eene door spr vervaardigde feesicantate op muziek gezet door Dan da Lange door een zangkoor van ruim 100 dumas eu beeren onder leiding van den heer P Oberatadt werd ten geboore gebracht De sopraan solo werd door mevr Wispetwey Schroder op zeer verdienstelyke wijze vervuld De voorzitter deelde o m aan het slot der byeenkomat mede dat op eeu aan de Koningin verzonden telegram een draadantwoord was ontvangen waarin werd medegedeeld dat H M hare aympbatie betuigde in het streven van den Ned Protestantenbond De leider der Ëogelsobe positivisten Frederik Harrison heeft een reisje gemaakt door België en Nederland en deelt in de Positivist Kavieaw zyn reisindrukken mede Hy laat zich zeer waardeerend nit over do openbare gebouwen io beide rijken By schryft o m aVoor da vyftigste maal werd ik getrofiea door de kleinheid en armzaligheid van onze openbare gebouwen en van onze groote wegen toen ik door de groote steden van België reisde Nederland en België zgn de kleinate Staten van Weai£aropa £ en toch doen hnnna raadbuizan hnn paleiian van jaatitia hnn stations hnn musaa hon weteoscbappellyke en latterknndige instellingen hunne haofdstraten en hoofdwagdn de onie nietig en provinciaal Khynan v Een winkelier in de Weate Wagenstraat w Rotterdam ontving gisteravond esn valachen galden in betaling Da Dnitache jonmaliit Von Renngarten dis 27 Angustna 1894 zyn lange wandeling aanving ia 9 October II te Taschkend in TarkesUn aangekomen na een marsch door Roaland dan Eankoana den Trans Eaakaans Perzië d Tranakaapiache prorincie Bokhara en Tarkestaa een wandeling van omstreeks 4000 Eng raylen Van Taschkend zal hy lyne rpis voortzetten óf naar Vtadiwostock óf naar Kamschatka In het eerste geval zal hy zich te yiadiwoatock inschepen naar Japaa en San Francisco en van daar naar New York wandelen AU by zgne route over Kamschatka neemt zal hy zyne schreden richten naar Alaska en vervolgens naar New York Van New York zal hjj oversteken naar Lissabon en vrin daar verder wandelen naar Riga Hy denkt drie jaar noodig te hebben voor deze reis Tot nog toe is de onvermoeide wandelaar niet ziek geweest maar bjj beeft veel io gewicht verloren Het is tyne gewoonte het schoeisel te bezigen dat gebroikelyk is in de landen welke hij doortrekt Hei N V d D v deelt mede dat een nader ouderzoek omtrent het bericht van een op de Zeisterbeide omgekomen soldaat het vermoeden heeft bevestigd dat het gebeele verbaal een praatje is geweest ontstaan uit een eameukoppeliog van geruchten eu bespiegelingen I Jannari a s begint ia het Belgische leger eene uitgebreide proef met het kleeden van den soldaat geheet voor rekening van het rijk Geen kleeding dus meer üp zyn zakboekje c zooals men dat noemt waardoor zeef eet onnoodige sehrjjverij ontstaat Ook in ons leger is vaak op wyzigiog aangedrongen doch tot nog toe onder gevolg Men beweert dat rijkskleeding evenals ryksvoeding ten slotte veel duurder zal uitkomen Maar dat stelsel vao bjjslagf op de soldy was toch eigenlijk ook alles behalve een mooi stetse Zuinigheid is prjjzenswaard docb Rcbrielheid vinden wjj beneden En juiat door dat bijslansysteem kwam men er wel eens toe te trachten een wit voetje hy het Rijk te haten door eene o zoo kleinen byslag En wie werd dusdoende het kind van de rekening lArnb Ct Gisteren heeft het gerechtabof te sHerto genboseb uitspraak gedaan in de zaak tegen E H 29 jaren zonder beroep geboren en wonende te Brachterbeek appellant van een vonnis der rechtbank te Roermond dat ronuis bevestigd met uitzondering van de opgelegde gevangenisstraf die den Hove te zwaar voorkomt op dat punt vernietigd haar schuldig verklaard aan lo kinderdoodslag 2o het begraven van een lyk met het oogmerk om het orerlyden en ite geboorte ie verhelen en veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf Bultesiaudscfe Overzicht Oe beer Léon Bourgeois heeft de opdracht tot het Barueustellen ran een ministerie hem door president l anre opgedragen aangenomen Of leze radicale afgeraardigde zal slagen ii nog onzeker De heer Lockroy door een correspondent Sfeiolervieowd zeide Toen de beer Faure mijne raeening vroeg heb ik hem ronduit gezegd dat de politieke toeitand het optreden van een zuiver radicaal kabinet ei cbt Met deze verklaring wai de nieuwsgierige journalist natuurlijk niet tevreden Uaarom vroeg by nog of de president hem had verzocht het optreden van een radicaal ministerie vonr te bereiden De heer Lockroy antwoordde De heer FaUre heeft zich er toe bepaald mjjne meening over den politieken toestand in te winnen maar beeft lich verder niei over zijne plannen uitgelaten De heer Felii Fanre spreekt zelf niet maar laat anderen praten Deze verklaring van den heer Lockroy strookt met betgeen door de Parijscbe bladen over deu stast der crisis wordt gemeld De heer Bourgeois heeft gelyk dan ook van een man van zyne beginselen te verwachten was de opdracht tot het vormen van een kabinet atleen aaogeuomen onder voorwaarde dat het nienwe ministerie in booldzaak z o steun zou kunnen zoeken by radicalen Vandaar dat de heer Bourgeois zich richtte tot de radicale leiders in üe eerste plaats tot de beeren Lockroy en Peytral die zich bereid verklaarden de portefeoilles van marine eu handel te aanvaarden Ook voor de overige departementen vond de heer Bourgeois spoedig radicale afgevaardigden De heer Guyot Deisaigne verklaarde zich bereid op te treden als minister van justitie en de heer Sarrien voorheen reeds minister wilde ook in dit radicale kabinet gaarne weer het beheer over de openbare werken aanvaarden Verder verkaarden de hesren Godefroy de Cavaignac ook een halve radicaal Combes Donmer Doamergues en de Verninsc zich bereid op te treden als ministers van oorlog ondel w a financiën koloniën en landbouw Derhalve was bet nienwe radicale kabinet reedsklaar indien er ook nog een miaister van bniteolandscbe zakAi ware gevonden De aangewezen man om dit departement tè bebeeren was natonrljjk de heer Hsnnotaax die in de beide vorige ministeries minister van hoiteolandsche zaken wasjen dit ambt tot aller bevrediging waarnam vooral omdat he hem gelokte de Triendschappelgke betrekkingen toBSchen Rnslaod en Frankrgk in tand te houden en te bevestigen De heer Hanotanx die wat zgue politieke inzichten bereft tot de gematigd republikeinen behoort weigerde echter zyu ambt te behouden in een radiceal ministerie vooral niet indien de heer De Cavaignac als minister van oorlog zou sptreden Indien de beer Hauotaux niet tot andere gedachten komt zal de heer Bourgeois ook aan een zgner partgijenooteo de portefeuile van bnitenlaudache zaken moeten toavertronwen tenzg hg bet vrucbtelooze zijner pogingen inziende zijn mandaat neerlegge Slaagt de heer Bourgeois dan zal Frankrgk weer een radicaal ministerie verkrggen Reeds eenmaal in 1888 toen Qoulanger geheel Frankrgk in rep en roer bracht aanvaardde een radicaal kabinet ouder leiding van den heer Ftoqoet de regeeriug Als leden van dit ministme traden op de hoeren Peytral De Freyemet Lockroy en Gohlet Zoodra echter eene poging werd beproefd om een van de punten van het radicale program de grondwetsherziening ter sprake te brengen viel bet miniaterie na negen maanden aan het bewind te zgn geweest Ëen dergelgk tot wacht ook nu een kabinet dat uitsluitend oit radicalen is aameni esteld waot de gematigde republikeinen beschikken over de meerderheid in de Kamer en zullen ook nu zich verzetten tegeu de verwezenlijking van het radicaal program Indien de heer Bourgeois niet een radicaal ministerie de regeering nanviiardt zal hg wellicht de begrooting kunnen afdoen maar in elk geval kau men dan wellicht reeds in het begin vaa het volgende jaitr eeoe Qieown miui terieele crisis verwachten Het oordeel der Fransche pers over da crisis is ongeveer aldus saam te vatten Men veroordeelt de Kamer wegens haar votum dat niet het getolg was van een oprechte verontwaardiging doch van verscbiltendo grieven men veroordeeelt Ribot wgl hij ditmaal niet de ervaring toepaste bg het Panama schandaal opgedaan men veroordeelt Trariens die door zgn wankutmoedige houding en ayn uitgesproken trees voor interpellaties den indrnk bedierf dittn zgn eerlijk optreden had moeten maken Het slechts Kont Ribot er af Na deo val van zijn kabinet in Maart 1893 bg de behandeling der Panama scttinduleu bad men verwacht dat hy zich niet voor de tweede maal in de bres zou stellen ter bescherming van chéqoardH eu omgekochte Parlementsleden Dat hl dit toch deed wordt hjbm zeer euvel geduid Hij bad bet kabinet voor den val kunnen behoeden door het gevraagde onderzoek toe te itaan Sommigen zien hierin bet gevolg van oneenigheid in het miDisteric Reeds goruimen tgd was dit merkbaar in kleinigheden Ware het kabinet eensgezind geweest dan zou het waarschyulgk beter den schok hebben weerstaan Bg het debat over de werkstaking te Caroiani bleek die oneenigheid nog door de wijze waarop de ministers van justitie en van hionenlandsche zaken elkander behandelden Dn een schoof steeds de schuld voor hetgaen gebeurd was op de ambtenaren van den ander Dat toonde reeds hoe weinig vastheid er in tat De Norddentscbe Algemeiua Zeilongc deelt de woorden mede die door den keizer zgn gesproken bij de feestviering ter herinnering aan den stryd om Le Bourget eeo dorp ten noord oosten van Pargs aan den spoorweg naar Soissons Z M betuigde de schatters der garde garde chützeD zijn dank voor de gelotte van troQW en drukte zgn bewondering uit voor hettteen het batsillon den 18en Augustus 1870 hadden gedaan Toen bg onlangs door Amanvillers reed bad hy io stilte wet deo hoed willen afnemen De bron van zulke daden c aldns vervolgde de keizer is te zoeken in den t peBt welke door mtjn keizerlgken grootvader is ingeplant Mogen de drie voornaamste deugden van het leger behouden blgven eergevoel onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en eene zei f verloochenende dapperheid Moge het bataillon der gardeschützen in in oorlog en vrede nieuwe lauweren toevoegen aan het werk des vredes Hoera c De Pol Korr weet te vertellen dat da paus zgn voornemen heeft opgegeven om de nuntiussen te Weenen Pargs Madrid en Lissabon in het consistorie vao dezen herfst tot kardinalen te benoemen Eenige bisschoppen komen na voor hen in de plaats Eerst het volgeodejjaar krggt de gezant te Weenen den kardinaalshoed Daardoor wordt zgn ontslag vertraagd iets dat de Oostenrgksche regeeriug alles behalve aangenaam stemt Volgens berichten nit goede bron heeft de minister van buitenlandsche zaken de beer Goluebowski op de mededeeliog dat Agliardi eerst in Mei tot kardinaal benoemd zou worden geantwoord dat deOostenrgksobe gezant bg het Vaticaan graaf Revertera die met verlof te Weenen vertoeft niet op zgn post zal terugkeereo voor Agliardi door een ander is vervangen Men weet dat de panselgke gezant om zgn politieke bemoeingen te Weenen niet de ge wilde persoon is Hg gaf indertgd aanleiding tot bet conflict tusschen Banffy en Kalnoky dat met bet aftreden vaü laatstgenoemde eindigt Zgn heenganu werd toen door de Oosten rgksche regeering als eisch gesteld en dat kg nu nog zoolang aanblgft kan uiteraard bet gonvernement niet erg bevallen Het schgnt dat meo io België zal overgaan tot invoering van wettelgke Zondagirust Reeds hebben zich tot het instellen van een onderzoek op last van den minister van Arbeid eenige gedelegeerden begeven naar Duitachland OosteorÖk en Zwitserland waar de Zondagarast bestaat terwgl ook aan dè inspecteurs vau den arbeid deo arbeidaradtfu en de gouverneurs der provinciën in België is opgedragen de vraag van de Zondagsrust te hestndeeren en van de resattaten rapport uit te brengen Baron Dhanis die in Afrika de leidingvan den Nijlveldtocht op zich zal nemen vertrekt den 6a Nov vergezeld van een btaf officieren eo ooderofBcieren waaruit blgkt dat aau deze expeditie niet weinig gewicht wordt gehecht NIEUWE WIHTEBEANISGEOEM A vau OS Al OOUDA Kleiweg B 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 31 OOTOBKE Var krs slotkoers 4 s 94 101 101 lll is 101 93 93 5 84 88 8 s 83 997 997 A 10 4 z 98 87 l l 22 IS 98 IIS 98 41 100 97 50 883 66 01 97 100 90 140 140 101 100 149 98 33 z 109 98 19 1 US lOls 60 loV 54 K4V4 184 98 6J 108 101 100 104V 146 186 16 161 1 98 67V 17 101 7s 109 86 85 111 107 107V 43 48 63 16 318 196 1 8 108 108 108 lao 119 1J7 exd 167 39 116 NzpKBLlun Cert Neil W S dito dilo dito 3 dito dito dito 8 HoKOi OW Goudl 1881 881 iTiUE Insobrijriog 1863 81 5 OoSTENZ Obt in papier 1868 S dito in zilver 1888 S VottTUOAL Oblig met coupon 3 dito tieket S ïnsuNn Ubl Binuoul 1814 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij Ilotlii l88 4 dito bij Hope 188 tO 4 dito in goud leen 1863 6 dito dito dito 1884 5 SwiJt Ferpet schuld 1181 4 ïoaKIil Oepr Oonv leen 18 0 4 Geo leeuiug serie D Geo leeuioK serie G ZtimAru llip v obl 18 i E Mllioo Obl Buit Sch 1890 VsNlzvzLi Obl 4 onbep 1881 Ahsteeuah ObligatiuD 18 85 3 EoTTïautM ateJ leen 18 4 3 Nlu N Afr HsEdelsr aaud Areadsb Tsb Mij CertiBcalen DtjiiMaatsohsppij dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorsteol asnd s ör Hypolheokb psiidbr S Msderlandsoho baak astid fed Handelmaateob dito N W k Pac Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb pandbr 3V Ulr Hypotheekb dito 3l l OosTBNa Oost Hong bauk sand UusL Uypotboekbsok psndb 4Vi Ahkeika Kquit bypoth pandb 8 Mai j O Pr Lion oert 9 Kan Holl IJ Spoorw Mij sand Hij lot Gipl V at 8pw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1 Sul dito lTALia 3poorwl 1887 89 A Sobl 8 Znid ltal Spnmij A H obl 8 PoLlK Warsohsu Waenea asnd 4 BusL Gr Buss 3piv Mij obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand BIwang Dombr dito aand 5 Karsk Ob Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMEKiKi Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fe North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spra eert v a UÜBoia Central obl in goud 4 Louisv b NashvilleCert v aaud Moiioo N Spw Mü lehyp o Miss Kansas v 4 pet pref sand N ïorkOntariofc West sand dito Penns Ohio oblig Oregon Calif le hvp in goud 5 8t Paul Mina i Msoit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito T inc Col lo hyp O 5 Canada Can South Cort v aaud Vin C Ballv fc Nav Is h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats ssod Nbd Stad Amsterdam sand 8 Stsd Ttottonlam saad 3 B Lsn Stad Aiilw rponlS87 2V i Stad Hrussel 1889 2 lloNO Theiss Rcgullr OosbIIscIi 4 OosTENE Staatslcening 1880 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanji Stad Madrid 3 1868 Nzn V r Bes Hyp Spobloert