Goudsche Courant, maandag 4 november 1895

INo 6805 Maandag 4 November J895 34ste Jaargang GoiDscHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ive dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitj ondering van Zon en Feestdaggen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsioiimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd m SCHIEDAMMER QEUEVER Merk NIGHTCAP Verkrygbaar by M PEETERS Jz N B Ma bewijs van echtheid ia cachet en kurk eteeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Zeer ITotte Gesteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN en Zd l ki Het lM te atahadelyluta ta mokkelylute potttmiddel voor Hetrui to Tooral damcf en Kindenehoenwerk IB de Appretuur van C M MQIItr Sl Ot Beril l ith Str 14 Menïe t d ft Li p naam en fabrieksmerk Vsrfcryititr ky Hstr WInksllan lohsvswirk islutHiH t an tu Ml flsHTsal Otpst byi W tarrienau ArahsK ADVERTENTICN Voorspoedig beTallen van een Zood M VAK MILU SCIIÜLINO Gouda 1 Not 1895 ATTENTIE HAZBIiBERO firma C SCHULTZ Xheehandelaar Amsterdam Keizersgracht 415 bericht zjne geachte Cliënteele dat zyn gemêleerde Thee op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam 1895 bekroond is met de ZILVEREN MEDAILLE Dames en Heeren die voor genoemde firma Thee wenschen te verkoopen zenden briefen franco aan bovenstaand sdrea Dame s Att entie Overtollig haar op aangezicht of handen staat leelök Directe Terwfldering door aanwending Tan slechts écne Flacon OVA U Attesten voorhanden Zending fr na postw a f2 remb f Z ZO Gep Agent H t o BOGAEBT Nijmegen TANDARTS E CASSUTO TurfmarktJ72 Gouda SPEEKKUREN fan 10 tot 12 en van 1 tot 3 nur Zondags uitgezonderd Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de grüze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hooid weg 1 London Biecht op denf hals van den flacon I I DEPOSE Verkrflgbaar in flacons van 11 B0 6 0 85 bfl A CATS fabr de Papiermolen te Gouda A Nortier Gouwe C Aa SPECIaTiTEIT in HelDnken S en Haantjes Bieren Echt Engelsch en VoUenhovens EXTIEg A STOXTT J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag IAI 0 S P SlcDiineii Verhuren Repareeren Buitenlandsche P IA N O s uit de eerste iabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZKEH LiAOE prijzen Inruilen van bespeelde Piimo s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG Qoud Soelporsdruk van A HaiNKm t Zool Dames en Kinder ROKKEN BL0Ü8EN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies onz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN k MAJRKT 130 met GOUD bekroond 1 WiLH VEaGREa Co te ZUTFHEN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Tatelblikken 4 Kilo 6 75 franco aan huis Bestellingen in te zenden by den Heer C W VERGEER TURFMARKT GOUDA Men bledebet elukdeband 500 000 Mark als boofdpriJB ïa bet golukkiKst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting die door de Hooge Eegeeriog van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Be Toordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dnt tn den loop van slechte weinige maanden in 7 verlotingen van 113 000 loten 56 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter Tolledige beelisBing zullen komen itanronder lijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid eohter 1 prij a M 300 000 1 pnji a M 200 000 prijs aM 100 000 prijzen a M 76 000 3 prijzen s M 20 000 31 prijzen il M 10 000 41 prijzen ÜM 6 000 106 prijzen a M 3 000 70 000 65 000 60 000 £5 000 50 000 1 prya 1 prijs 1 pryB 1 prijs 3 prijzen Iprgs 22 praten n M 3 000 839 prijzen a M 1 000 aM aM aM 1335 prijzen M 400 88060 prijz IM 166 l5690pr M 300 200 160 134 100 98 89 12 20 aM 40 000 De prÜBtrekkingen eÜ volgen plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prystrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting koet l geheel orig lot sleebts Mark 6 of ƒ 3 60 1 half ff V 3 1 76 l kwart IVi 00 tegen inzendiug van het bedrag in baokpapier of per postwissol Alle oommissiei worden onmiddellijk tnet de grootste zorgvuldigheid uitgeroerd m ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Urigineele Loleii zelf in handen Bij iedi re bestelling wordt het vereiachte offioieele plan waaruit de verde ling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betrelTende inleggelden te vcrneiaen lb gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraugd na elke trekking de ofïicieele lijsten Do uitbetaling der prezen frescbiedt steeds prompt ouder waarborg vin dou Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen TftQ Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens oBicieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 8 000 60 000 40 00f enz Het is tö voorzien dat bij deze op den beobisten grondslag gevestigde onderneming vnn alle konten op eooe zeer werkzame deelnoming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissiea te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 21 NOVMMBBR e h te door loekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Goldwisaelaars in HAMIiUKG j9 P 9 Hiermede danken w j voor het vertrouwen ona tot hiertoe geBohouken fin daar wg bij het begin der nieuwe verlating ter deelnoming invitoeren zullen wy ook vi or bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rcèele bediening de tevredenheid vau onze gaérde Begunstigers te verwerven Vermengft Uwe KoflSe voor de helft met mnAKEiNEii s msi els kopfis en gij bespaart IS I centen per pond Aan Zeniiwlijders en Zenuwzwakken Tbans is de 36e oplage verschenen ran bat boek De Ze I uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproefd en aaubevoleu door de heeren Prof Dr Meriniére Pargs 1 Prengruber Dujardln Bau metZ Parijs BouChOt Parij I ming en genezing Het doel vaa dit werkjt ia kennis I te verspreiden omtrent den aard der zonawzwakt bare oorzaken I en gevolgen ondernebt te gevon en genezing te vinden I Het handelt over het bekend worden van de Phjaiologiaobe ontdekking Uos op de eenroudigst denkbare wgza op ona ze nuw esiel kan gewerkt worden en wel met een sacoe datxoo wol een groot aantal uitstekende artsen als de ggneaskandige Geh Katb Dr Schering Ema I pers aanleiding tot discussie generen heeft ïez Rath Dr Cyurkoweoh ky Weonen Opperstafarts Dr Jeohl Weenen Opperstafarts Dr SohleSl Kssig Chef arts Dr Darses Pavys Chef arts ForOB tier Aken Distriotaarts Dr Grossmann Johlingen nitz Districtsarls Dr BUBbach irk Krankarta Dr Stelngreber Charenton Consul Dr r Aschenbaoh Corfu ür med CorraZZa Venetië u ADgaville Parijs u Lavabre Parijs H Wille Taufkirohen u It Cabiliot Areacbon u tt Fortget Lonzao I GuiUoaeau Bor deaux n H LabatUt Bordeaux H Bougavel La Fer rière L Hirsohfeld Weenen H II Lieberi Innsbruck II V Hammer Piauen Il Weiner Weenen n AuSt Broctou H II Matusohlechner Brixn Het wordt derhalve aan ieder die aao zïekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigneid lijdt welke zich kenmerkt door liabitueele h00fdp jn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue lichamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn en aau de geroigan daar van lijden zoomede aan Terlammingen Spr ak verlies of moeielijk spreken Stijfheid ia de gewrichten en voortdurende pyn in oezelve partieels zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz an die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudingsen koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of e baden geene genezing of betering verkregen ebdüiijk aanalle personsn die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verschijnselen ran voortdurend angStgeVOel benoveldhold van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovangenoemde cathegorien van zenUWlljdersbehooren zoomedo aan bloekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der geestelijkt bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stelten dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBAN k Co HeiUgeweg 42 Rotterdam F E van santen KOLFP Korte Hoofdsteog 1 Utrecht LOBBY POETOK Oudegracht b d Gaardbrug P 28 FEAHSCHE STOOMVEEVEEU IK Oheniiscbe Wasscherlj VAM H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam 6000 Stuks uit de fftlliete maaaa eener dar eerit buittnUsdaoha fabnikcn over fennmene aoo enaamde Leger Paarden Dekens moeten ief en dan spotprgs van fl 2 75 per ntuk worden uitverkocht Oez dikke onslijlbare dekens zijn zta warm ala ean pelt ca 140X190 em froot doa het geheels paard bedekkend met wol opgenaaid n 3 breede atreepen voortH oen kleine partij witte wollene Slaap Dekens groot 140X1 cm wegens zeer kleine siechtH door vaklui bemerkbare fouten in liet weefsel ai ngeboden ad tl S SO per stuk Kosten andera bet dubbele Mf Duldaltjk ROchreTen beitelllnircii worden MO Ung de V arruid atrekl leren toecendlnti Tan ket l dr K ot onder retnbouri prompt ult Kevoerd B Ilnrwltz Maaatrfcht Groote Staat 31 Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spocialiteit voor het stoomen en rerven ran allu Heeren en Damesgarderoben aUook alle Kin der goederen Speciale inrichting Toor het etoomen van plache mantel voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgen st al bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de pryzen 25 q gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week P AJEUa 0 QRANDS MAOASIWS D Frintemps NO UVEAUT ÉS Wü verzoeken de Dames die ons geïllu treerd modealbum voor het Winter zoen noch mot ontvangen bebben dit te willen aanvragen aan JULESJtLUZOTaC rirto Hetzelve wordt dan omgaand gretle eo fpenoo toegezonden BBstellingen van af fïaacf rr van tUe kostfln aan huis mer5 V Terhooging Riixpirfitlikutoor fi Roziiriul I B BINNENLAND GOUDA 2 November 1895 Gisteren avoftd werd eene algemeene vpfgaderinf gebouden van de IJsclub Gouda ter herziening van bet Reglement en ter benoemiog van 7 bestnorslsdea Tot bestuursleden werden benoemd de hh C A J deGoeij A de Raadt J van Essen S Braat J Willems D C W van der Laar en A Jaspers In de Werkvereeriiging i beden overleden C Satberlaud die begiftigd was met het metalen kruis De Afd Gouda vsd den Ned Bond van Oud Ooderoffieierea zal ter gelegenheid van baar driejarig bestaan eeue wedstrijd in bet voordragen oitsehrijveii eu noodigt alle amateurs uit bieraan deel te nemen De wedstrijd zal worden gehouden op Zater dag 28 December 1895 en bestaan in twee atdeeliugen A Ernst B Lnim Voor elke iifd worden twee prüzeo beschikbaar geatekl u ui verguld zilveren en zilveren medaille Zli die aan dezt n wedstryd weuscbeu deel te nemen wordeo versocht hiervan juutci November e k mededeeling te doen aiin den heer M G van Frankenhuisen Oi abethstraat Gouda met opgaaf an a ïitel en Scbrijver van bot tuk b Tot welke Afdeeliug de voordracht behoort De Voordrachten kunnen naar verkiezing in Proza ot Poëzie worden gehouden doch mogen niet langer dan ongeveer 15 minuten duren Bet is den deelnemers geoorloofd in beide A fdeelingen mede te dingen docb zy komen slecbta voor BED pr s in uanmerking bet is echter niet geoorloofd gebruik te maken van btuicken waarvoor men reeds werd bekroond Onmiddellijk na afloop der Wedstryd worden de Pryzen door den Voorzitter der Jary uitgereikt By kon besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Naasao S E van Nooten boekbandelaar en uitgever Ie Schoonhoven All een byzonderbeid voor dezen tyd kannen wg melden dat gisterenocbtend aan bet Middenreer te Sliedreebt een voiwasien elft is FEViLLETOni Kapitaal en Interesten iilk bedoelde dat dit bier in een anderen zin niet ta pas kwam teide Bastel wien n n het kou aauzien dat h verlegen werd Je weet wel dat de dienstknecht het niet verdiende dat lyn beer geduld met hom bad want hij giufï heen eu reep zgn mededienstkiiecbt die hem honderd penningen sehuldip was by de koel Toen Bastel deze woorden met een zeker fier voorkomen uitsprak ging het den armen wever dour merg en been Dat is een bard woord Bastel I zeide hy op een bewogen toon Twee jaren intereaten ben ik je sobuldi tn als ik nu bankroet ga dau kan bet licht gebenren dat je in plaats van twintig gulden maar vijf van mij kryfit en misschien nog minder Je hebt gelyk ik ben het niet waard datje geduld en barmhartigheid met m hebtl Ik had het geld niet moeten leenen rn indertyd liever maar dadelijk met vrouw eu kinderen moetea gaan bedeten Want dat moet ik morgen toch doen als de goode God geen wonder aan ons doel Wat voor eea wonder vroeg Bastel kortaf rHet oude Eliaswonder antwoordde Fetzig en hegoD zya werk weder met dezelCda gelatenbetd waarmee hy het zoo even afgtbroksD had gevangen Het miigere dier wejrd door dengulf slug op den wal geworpen en door eenTeerknecht buit gemaakt Ü C Door de benoeming varf den heer N Dogterom tot hoogheemraad van de Knmpenerwaard was er eene vacattiro ontstaan in het college van boofdingelanden Ter voorziening daarin bad Woensdag ter polder rnadkamer te Stolwijk de stemming plaatè Uitgebracht werden 412 stemmen vao onwaarde 7 volstrekte meerderheid 203 Gelioaen de heer ït van der Bas te Berkenwoodo met 28ü stemmen Verder verkreRcn de heeren J Verdoold 54 C Verdoold 42 C Verburg 19 en T Schilder 4 stemmen Donderdagavond hield het leesgezwi chRp te Reeuwijk zyne eerste byeenkomst iii dit seizoen Na voorafgaande regeling vau eeuige huisbondelgke zaken o a bet verkiezen van twee bestuursleden door periodieke aftreding beiden werden berkozen trad de voorzitter voor de Vergadering op als spreker met eene lezing getiteld lOlle Boer Tamme en Maonje Jeut een humoritische SQhets vat Weriiraous Buning die by onder in don smaak van bot gezelschap viel dat bovendien nog epnige voordrachten ten geboore kr eg waarna de voorzitter deze eerste bijeenkomst sloot IV Sfóagtrtïftlt TE§n gevaTTReTyt 1iin nongobracht S v W en J K beiden wonende te Rotterdam beschuldigd vau de weduwe S te Maa tricht by don verkoop van eene party manufacturen te hebben bedrngen De zaak zou zich alcluü bobben toegedragen Terwijl do eerste bt kluiii l6 m een sigarenwinkel staat komt du twuedo beklaiii de binnen en vruagt naar de öunk van leening wnar bg eene party manufacturen wil gaan beleorien Door tusöcheukomst van den eersten beklaagde Worden dïe manufacturen voor f 35 aau de win keiler iter verkocht die later tot de ontdekking komt dat zy in de val is geloopen en de goederen te duur betaald heeft Men meldt nit Amsterdam Mr Hazelboff beeft van het uitvoerend comité der tentoonstelling de verzekering ontvangen dat zoo de exposanten die onder protest de transportkosten bg bet vervoer van hnune goederen betalen door den recbier in betgelyk worden gesteld de betaalde gelden teruggegeven znllen worden al moet dit zijn uit de particuliere kaa van één oi meer leden van bet comité Eensklaps echter hief hij zijne oogen die met tranen gevuld waren naar Bastel op en vroe op zulk een wanhopigen toon dat eene ijskoude rilling deu tuinman over de leden ging Bastel weet ja wel wat ik daar weef Vhn doodkleed voor mijus vrouw en mgne kinderen en mij O wat zal dat smaken als nij eraan knagen Hoe het zij of Bastel het gevoel niet begreep dat lioh in deze woorden lucht gaf den wel of hij hot voor eene spotternij op zich zelven hield zooveel ia zeker uat liij zich ijlings omdraaide en met een barichen groet de deur uitsiielde In plaats van zieb naar zijn buisje op het zuideind van hot dorp te begeven liep hij den straatweg op en begaf zich naar buiten Men zou bet aan zijn gani hebben kunnen ziau dat hij geeu bepaald doel bad liij hep tangzanm Voort Hij hield de handen op den rug gekruist on het hoofd op de borst gebogen Hy was blijkbaar diep in gedachten verzonken want hy groette de voorbijgangers niet ja hij beantwoordde niet eens hunne groeten hetgeen geheel tegen zijne gewoonte asndruiste Somtijds binof hy minuten achtereen itaan en staarde voor zieb uit in de blauno tncht De uitdrukking van zijn gezicht was zeer ernstig on aan een opmerkzaraeu toeschouwer bad het niet kunnen ontgaan dat er in zijn binnenste oen hevige strijd moest geveerd nordon omdat zyne borst heviger zwoegde dan gewoonlyk bij hem het geval was ja het if heeD alsof zioh somwijlea een diepe weemoed van hem meester maakte die al meer en meer macht over hem begon te krijgen Ër waa omatreeka een kwartier verloopen dat hel Omtrent het gebruik vau munitie by weerbaarboidsveröenigingen heeft de mimator van Oorlog de bestaande bepalingen aangevuld met die dat ook de patronen die van rijkswege voor de oefeningen worden verstrekt uiraiuer Jtegen betaling in welken vorm en met welk idoel ook raogen worden verschoten t In de maand October werd bet museum van Kuustnyverheid te Haarlem doctr 7 7 personen bezocht Lilt de aan het museum verbonden boekery Iwerden 227 boeken eu plaatwerken naar ver biHeude plaatsen van ons laud vorzonden Wy brengen hier in berinuering dat in genoemde boekery gelegenbt id bestaat voor hen die op het gebied der kunstambachten werk zaaui yn of zy die de studiën der kunsten eu auibachteu beoefenen kosteloos boeken en plaatwerken ktinneu ontvangen De cnttilogussen waarin nadere voorwaarden worden omschreveu kan worden aangevraagd tegen toazendiug van 20 cent aan postzegels In stryd met het praeadvies van het hoofdbestuur beeft de Haagsche afdeeliug der Maatschappij voor Tuinbouw en Plautkunde met 18 itegen 2 stemmen besloten te steunen bet voorstel der aideeling Dordrecht om zirb aan te slu teu by deu aandrang tot instelling van een Mini sterie snu Land en Tuinbouw Dit geschiedde vooral na eep uitvoerig beTbog van deu heer Waldeck die eerst de eenheid viin beide takken verdedigde en hulde bracht H in minister Van Hntiton voor hetgeen de e voor den tuii Houw had gedaan om daarna de huoge nood akdyltbeid te beioogen dat lu den niniisterraad een afzonderlijk land en tuinbonwmiaistur do bolaugen van die takken voorsta liy erkende volf aarne dal de te enwoordige Minister van Bmienlandscbe Zaken alle hulde verdiende voor zijne toewyding om het bnitenland te bewegen do greii en voor uns vee te heropenen maar er zijn talrijke gevallen waarin thans landeti tuinbonw schade lijden omdat zy geen Fpecialen verdediger hebben in den ministerraad U a was dit gebleken by het toekeiineu van subsidiën voor het rundveestamboek bij de vermogen belaBtiug en bij het ontwerp ten aanzien van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen Z i kouden de kosten zoo hoog niet zyn daar toch ook nu een ambtenaarskorps de landbouwzaken moet behartigen Het ware z i onverantwoordelyk indien de tuinbouwmaatschappy zich niet hg de landbouw vereen igtngen aansloot om een land en tuinbouwministerie opgeriobt te krygen oiigotukkigo gezin van den wever in stomme smart had doorgebracht toen er weder op ile deur geklopt werd en Bastel andermaal binnentrad Hij sloeg de oogen tornauwernood van den grond up on de aanwezi en aan te staren üls iemand die zich of over zyne zwakhoid of over xijuu hardvoohtigheid schaamt Pelzij begon hij nadat hij zich mt eigen baweging in ilen lounin stoel tegenover den wever neerRezet liad Pelzig je hebt je daar straks bediend van uitdrukkingen die iemand een huivering over do loden jagen eerst wou je je knmi ool opeten en noodigde je mij uit om mee te eten toen zaijo dat je liever de dienstknecht dan de heor woudt zyn verder dat je aan ju doodkleed weefdet en etndelyk sprak jo van het Eliaswonder Je denkt zeker dat ik dit niot bogropen heb maar ik loes evengoed in mijn bijhol als jij en al kan ik ook geen raaf zijn din jo brood au vlaesch in den l ok aandraagt zoo hob ik locli eoii Ohnstenhart en kan al myne liefste wenschen laten varen ton einde aan een lydeddon medomensch de helpende liand toe te steken Ik zou niet willen dat de goede God om mijnentwil om den wille van een zondig mensoh een wonder deed want de Heiland zeide Hotboo eu overspelig geslacht verzoekt een teeken en ik mag zijn wie ik wil maar dat wil ik toch niet op mijne verantwoording hebben Maar wat wilde ik dan toch pii emijk P Welnu ik dacht je bent mij wel is waar al twintig galden schuldig en twee jaren interesten maar daar ik juist weer twintig guldon door erfenis gekregen heb er daar jo zoo geducht in den brand zit wou ik jo ook deze twintig gulden ter leen geven opdat je geen armoe met je gezia Door bet boofdbestaur vun den Ned Int Sigaren en Tabak how bond ia aan doAmsterdamscbo werklieden eeu manifest verspreid waarin het den stand der werkstaking utteeO zet Hieraan ontleenen wy het volgende Nadat volgens een besluit der alg verg bet hoofdbestuur aan de fabrikanten had meegedeeld dat men den eiach bondsfabriekeD het vallen maar dan ook vroeg dat alle werklieden 7 onder onderscheid weder in hunne vroegere betrokking zouden geplaatst worden kreeg men daarop een antwoord waaruit bleek dat de fabrikanteu nog niet voldaan waren Zg verlangden Volkomen vryheid van deu patroon omwerklieden aan te nemen ot te ontslaan Niemand te hinderen of te bemoeilykeuin zyue overtuiging ot beginselen Wanneer dit door ods zoo zegt bet boofdbeatnur zou worden aanvaard kouden de werklieden zioh daarna peraoonlyk by hunne respectieve patroons aanmelden om te verneman inboaverre er vour ben nog plaats is Naar aanleiding vau dit schryreti werd eena vergaderingbelegd waarin werd besloten don fabrikanteute antwoorden dat het vervallen van den aiacb bondafabriekan van lelf reeds iu zien sluit erkenning van bet recht der patroons om werklieden aan te nemen of te ontslaan Dat wy bovendien niemand zoudeu binderen in zyne werkolyke overtuiging dit is immers onze bedoeling geweest daar wy juist ieders byzondere meening eerbiedigen We konden echter niet ingaan op het blykbaur voorgenomen plan der patroons om eenigender onzen niet weer ann te nemen De bewenug immers ieder arbeider kan zich aanmeldenaan onxe fabriek om te hooron in hoeverre erplaats voor hem is bewyst naar onze meeningvoldoende dat sommige zullen worden teruggezoudeo Nimmer zullen wy ingaan op hot voorgenomen plan der patroons om willicht zeer velen op straat te laten staan De ernst der hooge leuze Een voor allen allen voor een beeft bij ons zoodanig poi tgevat wordt r óó door allen begrepen dat wyliever alles trotseereu dan dat wy zondendulden dat sommigen onzer kameraden brsodelooB bleven Het hoofdbestuur dringt ten slotte met grooten klein aan op nieuwen flnancieelen steun in den stryd voor den eiscb dien y nu stellen Allen aan den arbeid niemand nitgezonderd I c Daaroiu wordt op nieuwe geldelgke bydragen aangedroogeo hooft te lijden Dus wordt het juist veertig guidon Dat is gemakkelijker to onthouden Poliig stoof met een geduchter schrik open hield de weversspoel dio hij juist naar den anderen kant wilde sckuiven in de hand en kook Bastel met geroerde trekkea aan irWat vroeg hy verbaasd wil je dat doen Dan moge God het je rykelijk vergolden en looneu want je redt ons van den hongerdood en van de wanhoop Uastol züide nJe hebt roy met den bijbel in hot nauw gahrnoht Denk jo dnt ik ook met Christelyk knn handelen P Mijn mooi plnnnotje om tuinman in t rroot te worden is naar de maan Het if geheel afgedaan en het gaan hedoleu of zelfs het vao honger sterven kan je je voor dilinaal wel uit het hoofd zetten Welnn waarom kijk je mij zoo vra gend aan Wat je mij omtrent je Zoudagsohe kamizool en jo doodkleed gezegd hebt heb ik geraden raad nu ook eena wat ik met dat ntuinmaa in t groot bedoel Toen de arme Pelzlg niot wist wat hij daarop zou antwoordon vertelde Bastel liem allea wat hy van plan geweest was Daarop zeide hij Hoor eens Pelzigl ik zou don onrecht vaardigen rentmeester wel eeni willen navolgen Polzigi hoeveel bon jo mij schuldig ffTwiiitig lulden zeide Pelzig met een diepen zuobt Welnu vi rvolgde Bustel i neem uw handschrift en schrijf faaastelyk voertlfr Mijne vrouw zal zo je dadelijk brengen Wirrdt rêriiol0ti