Goudsche Courant, maandag 4 november 1895

I Q 0 D U k i H a T I R S t M 9 87 8 91 10 01 10 67 19 10 8 81 4 47 1 9 10 1 A wtn4ui C 8t 8 14 9 11 0 1 1 18 4 8 8 48 11 30 te noemen naar hun oordeel veel beter kunnen zgn Dat de soldaten niet bij hnnne officieren ktagea mag wel hieraan worden toegescbreveo dat zg al krijgen ze niet direct ongelgk dan toch als mopperaars stsao aangeschreven wat geen aanbeveling is Wat is uQ de reden van de onvoldoende en minder gode voeding Elke soldaat ontvangt in oatnra rgnt vleesch zout peper azyn koffie eu brandhout daarbij legt hg eiken dag zestien centen iu om in het ontbrekende door dageiykschen inkoop op de pasaar te voorzien Wanneer nu het ration rgst en vleesch dat elkeu soldaat competeert naar de keuken gaat gekookt en verdeeld wordt dan is er genoeg en ruim genoeg Beo ik goed ingelicht dan ia het aantal dat hiar aan de menage deelneemt zoowat bonderdvgftig man Honderdeu vyftig maal zeatien cents geeft niet minder dan f 24 00 zeggi vierentwintig gulden Voor deze f 24 kan heel wat gekocht worden en vooral op een plaats als Solo waar de voeding middelen goedkoop zgn te noemen Maar ook in de compagniën domineert het zoogenaamde dekstelsel de sergeant menagemeester if gedekt door de twee soldaten dia bg den iokoop tegnnwoordig zgn de luitenant van de week is gedekt door deo sergeant menagemeester en de twee inkoopers de compagniPscommandaut is gedekt door den luitenant ran de week den sergeantmeu age meester en de beide inkoopers Een zouderliog geval is de vorige week te Berlgn behandeld Op een Joli avond kwam haastig een heer naar de locomotief van een trein die juist zou vertrekken en riep den stoker toe Maak open c Stoker en machinist meenden met een apoorwegingenieur te doen te hebbeu en lieten hem op da locomotief toe waar hg dadeiyk naar den manometer keek Tgdens de vaart deed de heer bon allerlei vragen die ben iu de meeniug versterkten dat hy een bevoegd beambte was AUaugs echter rees twyfel bg den machif nist en toep de onbekende aan het naaste station wilde uitstappen vroeg hg bem zgn aanstellingsbewga De heer baalt zgn brieventsHob nit rgn zak zoekt er in en reikt den machinist eeu sigaar De machiniat riep den atatiouschef en ala gevolg van dit ritje zonder bevoegdheid op een locomotief stond nu deze week een beusche ingenieur maar die geen aanstelling bg den spoorweg had terecht wegnns o nbevoegde nitoefeuing van eeu ambt en beleediging van een ambtenaar Hg verklaarde dat hg eenigszins saaugeschotun was geweest Dit werd echter niet als veroutiehuldiging aangenomen De rechtbaulc meende integendeel dat het feit een ernstig karakter had omdat de beklaagde deo machinist in zgu taak gehinderd had Alleen wegens zgn onbesproken verleden werd enkel een boete opgelegd maar een van 100 mark 4 Een bedrgf van les Jacobites een tooueelstuk dat thans op de planken is eindigt met den kreet achter de coulisajn Vive Ie ïoü Te Hoey in België waren zoo vertelt de N B Ct c verledeo week soldaten gehuurd om dien kreet te ilaksn De orders waren goed gegeven zoodra de regisseur de hand ophief zouden de soldatan roepen Nauwelgks had Marie dan ook hareu grootvader verzekerd dat ze graag zon willen sterven nit liefde voor den koning of de Belgische medewerkers juichten v Vive Leopold Ala eeu bgzonderheid voor dezen tgd kunnen wg melden dat gisterochtend aan betMiddenveer te Sliedrecht een volwassen elftis gevangen Het magere dier werd door dengolfslag op den wal geworpen en door eenveerknecht buit gemaakt D C Het gestiabt voor verwaarloosde knapen te Hoenderloo het z g Doorgangshuis soms ook genoemd een vagevuur voor levende jongens dat reeds meermalen aanzienlijk werd uitgebreid ondergaat thans opnieaw een niet onbelangr ke uitbreiding Directe SpoorwegverWndiBgen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 AaDgevaogeo 1 October TUd van Greeowlch 1 S4 1S S 19 9 11 111 19 40 19 95 1 44 9 60 aOTTIKDA M 9 O ü D i a og 40 10 1 10 99 10 S0 10 49 10 49 7 B 7 46 8 07 SODDA DEN BÜG Ooud 7 90 8 99 9 09 9 87 10 90 10 0 19 19 19 98 1 97 8 9 9 47 4 4 6 J 7 14 7 4 r 9 9 4 9 4 11 Z T II 7 49 8 47 11 09 19 40 4 7 8 01 10 0 Z lil w 7 9 9 11 18 19 4 08 9 U 10 16 Voorb 8 07 08 U 97 1 01 90 9 9 l i H go 8 19 9 13 9 71 07 10 48 11 8919 49 1 081 7 4 06 4 17 96 6 7 7 44 9 81 9 9910 89 11 4 O l D k Tl T B I C H T 9 09 10 19 10 7 19 48 9 90 11 14 9 87 11 99 9 4 9 87 10 1 11 4 1 90 09 Stopt to Hootdorp LiidubHidom on BloUwijk Kroiimi on Hokoodorp Bg a Gonle in de Zwitierscbe Jnra w een kolousle elwirische ioricbtinf i eboQwd Aao bet rijriertje de Doabi wordt daar epn bewaegkracht tau 1500 paardfkrachten ontteead Het turbioeogeboQw ia voorloopig ingericht Toor a ij maiianm vermogen van 200 PK maar de beschikbare macht die men er kan aanwendeD ii 4000 PK Door dat Ceutraal taiioD wordoD dd 17 Zwitaereche en FrnDsche gemeeoteo tad elektrinche kracht en licht voorsieo z x d gelegen in een cirkel vfta 25 kilometers straal Het wisselstroomttelael is er by toegepast Id het ceotraalstation ia TOor bet personeel dt achtarige werkdag ingeroerd om de reiligbeid te Terzekeren Voor den LoDdeDschen rtcbter is onlangs ean jonge vrouw verschenen die zonder bet te willen of te weten btgamn heeft gepleegd Mejnfirouw Clarke had lea jaren geleden op verlangen van haar moeder in een der Londeniche kerken een reeks plechtige handelingen verricht die haar volgena de Engelsche wet maakten tot de wettige echtgenoote van een keren Stier een man dieu zg slechta oppervlikkig kende Het meisje meende dat dese bandelÏDgenB slechts voor den vorm geschiedden maar Stier in bet minst geen rechten op baar gaven en bteef in dien waan daar Stier onmiddellyk naar Afrika vertrok Onlangs reikte mejaffronw Clarke haar hand aan oen cekeren beer Ford en leefde met dezen Keer gelakkig totdat Stier die in zeer behoeftige omstandigheden verkeerde nit Afrika terugkwam en van den vader vao bet meisje cgn vrouw opeischte Deze wist van de gefaeele zaak niets af de mosder was overleden zonder het geheim verteld te hebben en zonder dat iemand te weten waa gekomen wat baar tot de zonderlinge handelw ze had gedreven De broeder van mej Clarke thans mevr Ford wat echter op de hoogte van de zaak en deelde den vader de toedracht mede Het geval werd voor den rechter gebracht Hier bleek dat het howel k met Stier volkomen wettig wsB Aangezien achter mej Clarke dit zonder het te weten had aingegaan werd dit door den rechter ontbonden terwyl bet bnwelgk met den heer Ford van kracht bleef Heden il een Rgscbool der Bereden Artillerie in werking getreden De minister van Oorlog heeft bepaald dat de directeur dier school als zoodanig bet gezag oitoefent van korpskommandant met uitzondering echter wat betreft bet bevorderen tot hoogere graden en het opleggen van de straf van degradatie aan bet kader De curcus dnnrt twee jaren voor luitenenLa onderofficieren en korporaals van de bereden artillerie die aanleg bezitten om dienst te doen voor bet africhten van paarden en zes maanden voor luiteoauts der vesti o g artillerie die voor onbepaalden tyd b de Veld gedetacheerd sgn Da nieuwe rüichool is thans gevestigd te Bergen op Zoom De gearresteerde assistent bode van et departement van Koloniën d Z heeft wel bekend de vermiste postzegels te hebben verkocht aan een handelaar te s Gravenkage maar ontkent ze zelf te hebbeo ontvreemd Hg geeft voor gehandeld te hebben op aandrang van anderen die h i niet wil verraden Thans is hij als medeplichtige voorloopig in arrest gebleven 1 40 i 47 1 14 01 i l 5 i7 08 t l6 I4 0 e 90 T l 7 B 7 St 7 7 iS I 1 10 i l t st i M Goudft Moordreekt NteawerVwï Onpallf Botterdut gotterdim Oapalle Kieuwerlcark Uoordrwht Qouda 7 OouiU S 87 7 8 09 8 91 Ondow 0 64 Woardn 6 9 7 08 8 19 ütreekt 9 18 f 8 9 8 41 + f Nur Imilerdam In den nacht van Dinsdag op Woensdag j l heeft het te Londen sterk gevroren nadat het zes achtereenvolgende nachten reeds min of meer vriezende was geweeat terwyi de weerkundige waarnemingen te Greenwich van af 1841 een tjjdvak dos van ongeveer 55 jaar slechts eenmaal October 1888 het verschijnsel aantoonea dat het in October gedurende 7 nachten vroor In de ometrekpn van Lon den wees de thermometer overdag in de schaduw 30 F aan en een thermometer die in bet gras werd gelegd vertoonde 24 F dus 8 vorst Ëergifltermorgea om 8 uur wees de thermorneter in bet gra 4 vorst aaa De laagste temperaturen in de schaduw die ann het meteorologiache station gemeld eerden waren 27 te Looshborounh 28 te York en ParsonstowD en 29 te Oxford en Cambridge In de vlakte wbs het aaozieniyk kouder de thermometer in het gras wees te Loughborough 17 te Oxford 22 aan In het gebied der noordelijke westelyke en zoidelgke waarnemingaatatious echter werd Dinsdagnacht geen vorst geconatateerd en de temperatuor was daar gemiddeld hooger dan den vorigen dag Te Liverpool steeg bet kwik in de thermometer 12 en op verscheidene plaatsen werd de temperatuur 5 hooger Een koude noordenwind woei overdag Men verwacht een periode van zachter weer daar de barometer gedeald is eu de wiad naar zuidwest ia geloopen Het Nieuw8 van den Dage heeft gisteren ala slotbom van alle onderzoekingen ontrent den vermiiten soldanc de verklaring afgelegd dtt volgens de overtaigtng der redactie zoo al geen leugeni dan suggestie sooal geen suggestie dan een onwillekeurige samenkoppelÏQg van ideeën in het spel geweekt is om tot de geboorte van het verbaal te komen Hiermede valt bet verhaal van den correspondent dus in dnigen Dat het N v d Dag dat verhaal tentond heeft opgenomen ala naar haar oordeel komend vao eeo betrouwbaar persoon kan niemand dat blad euvel duiden Zooals in het verhaal der feiten wareu medegedeeld klonken deze zeer geloofwaardig Men moest het g zag van het f V d D zelf wel aannemen dat zg treurige waarheid behelsden Wel echter zelfs wanneer meo als journalist weet hoe moeilyk het i waarheid van verdichtsel te ouderscheiden heeft mea recht den correspondent ziJD onvoorzichtigheid kwalyk te nemen Hji toch had behooren te bedenken dat men iu lulk een zaak slechts met zekerheid mag mededeeleu wat na een nauwkeurig onderzoek volkomen wsar ia gebleken De goede naam der militsire autoriteiten van ons gaosche officierscorps waa met deze beschuldigingen gemoeid eu daarom bad iu deze niets mogen worden vastgesteld wat niet onomatootetijk vaststond Het Centrum weea er onlangs op naar aanleiding van de plannen van minister Van Houten dat de vrouw door de veranderde toestanden tegenwoordig veelal iu de noodzakelgkbeid verkeert zelf haar bood te verdienen In een hoofdartikel komt het btad hierop nog eens terug en geeft een overzicht van hetgeen re ds door vrouwen in Engeland en Duitachland wordt gedaan om in haar ouder houd te voorzien Al ontbreken zulke oyfers voor ons land het blad neemt aan dat ook hier de concurrentie der vrouw tegen den man groot ïa Het geringer loon waarmede vrouwenarbeid dikwerf betaald wordt ia oorzaak dat men baar boven manuelgke werkkrachten atelt Dat de vrouw die van joogsbeen af wordt opgeleid voor een zelfstandig bestaan liefde voor het huiselijk leven zal gevoelen betwjjfelt Het Centr € Zg zgn echter de slachtoffers eeuer zieke maatsctiappy zoodat het streven der vrouw om zich een positie te scheppen niet mag worden tegengewerkt Uit Solo wordt gesebreven aan de Locomotief 10 t4 11 01 11 00 ll li 11 94 S 9 10 17 l l t 40 10 7 47 10 S5 a ül 9 t 10 11 9 17 4 1 4 47 6 7 6 9 8 81 10 1 7 10 10 99 8 84 0 17 7 18 48 10 87 9 0 4 49 6 99 9 f 9 04 f De Ëuropeesche soldaten van de infanterie alhier alhier in garnizoen klagen steen en been over de menage Ten eerste ou het eten onvoldoende ziju zoodat ds manschappen door Het koupen van brood daarin moeten voorzien Ten tweede zon het zonder bet bepaald slocht moeite moet toch ook beloond worden De bank verstrekt ban dus zonder intrest voor heo zelven faun bedrgfskapitaat Als er geen oank van leeniog meer beataat zullen dns die pandjeshuizen geen bedrgfskapitaal meer knnneu bekomen althans niet renteloos en ig die de voorschdtten dan zouden verstrekken zullen wegens de risico zeer zeker niet mat enkele percenten tevreden zgn Met de bank van leeniog verdwgoeu alzoo ook de pandjeibeizeo Er is OHgetwgfeld veel waars ïu die opmerking En deskundigen zgn t best in itaat te beoordeelen of de pandjeshuisbouders zich inderdaad op die wgze aan bedrgfskapitaal bel pen Maar twee zaken vergete men hierby toch niet lodat er onder die pandjeshuizen ook zgu die groote voordaelen trekken van belerg en 2o dat de woekerwinsten dier particaliere huizen zóó groot tgo dat er beat eenige percenten voor opgenomen geld af kunnen dat men ten allen tijde voor zulke obsenre oadernemingen beschikbaar vinden kan bg kapitalisten van lasg zedeljjk allooi Men herinnere zich dat aandeelen iu eena zekere uaamlooze vennootschap Orientale € bg menschen zgn aaugetruffeu van wie men dat niet verwachten zou en dat personen die de algemeene achting genietea soms panden verhuren voor inrichtingen die we uu maar niet nader zullen aanduiden dagen vertrok in deu vroegen morgen een trein van Rudolphswerth in Karinthië naar Laibacb Toen de machinist 20 minuua had gereden bemerkte hg dat hg op een verkeerde Ign was bg kwam nl aan bg een station waar men niet wezen moest Er zat niet anders op dan dadelgk terug te rjjdea en la teh opnieuw te beginnen Te Sarhnizuim kwam deaer dagen een bejaarde vader bg zgu alleen wouendeo zoon en gebruikte daar het middagmaal waarna de zoon eenigeu tgd afwezig was Toen later dè overgebleven aardappelen zonden worden gebruikt zagen deze er opmerkelgk reemd uit De kat begon er van te draaien en twee kip pen stierven er dadelgk van soodat de zoon er niet vao at De zoon deed terdtood aangifte bg de politie die een en ander in beslag nam D inmiddels verdwenen vader had even te voren van den schipper van Doeznm voor een kwartje rattenkruid gekregen Men heeft den vader tot nu toe niet verder konueu nasporen dan tot aan de Do Laatste Stuiver op de grenzen van Groniugerlacd In een artikel in de Arnh Ct wordt het bezwaar bebaodeld waar w dezer dagen op wezen tegen het opheffen van de stadsbanken van leening Ër zgn berekeuiiigen gemaakt zegt zg van de iotreaten die aan de pandjeshuizen betaald worden en die booge bedragen lezende vraagt men of het dan niet beter is de gemeentelgke banken van leening in stand te houden dan de menschen te noodzaken bjj die paodjashnizen hulp te zoeken Is de bank van leeniug opgeheven zoo meent men dan ollen die pandjeshuizen nog veel meer te doen krijgen en dus hunne slachtoffers nog veel talr ker worden Van ileakuadige zgde wordt echter verzekerd dat die bescbonwing op eene dwaling berust Ds houders van die pandjeshuizen zouden zeer vermof ende menschen moeten zgn om in de vraag naar beleening te voorzitjo Wat gebeurt er echter thans De houders van die buizen brengen de panden naar de bank en geen geld maar minder dan de ounk van leening er op voor icbiet Hunne 8 1 7 9 7 9 9 00 8 13 9 99 S IS S 44 4 0 4 7 04 11 9 90 1 49 1 9 1 6 9 0t 9 19 7 11 7 10 04 10 11 7 90 9 10 9 09 81 4 09 19 90 10 18 9 10 17 97 8 84 9 41 9 47 9 9 4 90 49 9 0 10 97 11 80 11 10 8 0 9 48 949 9 8 9 9 10 08 1 4 08 8 09 3 99 4 40 6 O V D A 19 08 19 40 OEN H t A S H ge 6 6 1 7 90 7 48 8 80 98 9 4 1 0 11 11 3 19 16 1 S 9 44 9 8 8 43 4 1 6 17 9 08 7 8 9 89 Voorb 5 67 I 10 17 V 1 41 t 14 Z Zggir ll 10 89 1 98 9 9 Z T M 9 10 48 8 0 6 9 10 09 Qoodl 9 98 7 0 8 19 9 9 lO IS 10 418 06 9 46 9 17 3 14J0U44 48 47 O 8 98 10 19 okeBpB Bl k ndorp Stopt U Bleiiwiik KriMvog en Nootdorp Leidaokd U T K E C H T 6 o U D 9 7 0 8 09 i OI 8 S 8 9 8 41 9 49 10 84 10 4 10 11 34 19 6010 98 11 1 10 91 10 44 19 07 1 99 7 60 8 11 8 19 8 8 Utnokt Woorden üudewitor Go da 3 10 8 9 4 49 IM 4 1 8 4 94 3 49 4 87 99 7 0 9 34 11 11 AUSTIXDA e o o B 1 Aunteïdnm 0 3t 8 9 10 10 49 9 99 4 10 Hond 7 99 9 04 10 14 19 99 3 80 9 90 Stoppra te Bleiewjjk Erauwog d Nootdorp Loidukondun n Uakondorp 19 7 9 49 9 4 11 10 BoUeilandsch Overzicht Het scheut dat het Kabinet Bourgeois nu aoowat in elkaar zit De portefeuille vao buitenlandscbe zaken ia noch niet definitief vergeven het laatste bericht daaromtrent luidt Dog altijd Berthelot Om Hanotaox schijnt men heel wat moeite gedaan te hebben Bourgeois zocht hem en de president liet bem zoeken PD er werd geconfereerd tot Woensdagnacht half drie en Donderdagmorgen weer om half tien In de nota s van Havas omtrent de verscbilleadende conterentiea met Hanotaux gehouden wordt de qoaestie vau Madagaskar protectoraat Eooals bet aanvankelgk gestoten tractaat invoert of annexatie met behoud van koningio Ranawalo aangegeven als de reden der weigering van den minister van buitenlandsche zaken om gelgk beiteo de vorige ook buiten deze crisis om zgn portefuille te blgten behouden Verder weode Bourgeois nog pogingen aan bg Barthou den jonge minister van openbare werkeu wiens uittreding in Januari den val van bet miniaterie Dopuy en indirect bet bedanken van üassimier Perier tengevolge had Maar Bartbou weigerde Ook Peytral een der eerste die door president Foure op het Elyaée werden ontboden heeft verklaard dat hg de portsfeoille van finaucieo om gezoodheïdsredeuen vRD de band moest wgzen De portefeuille vao handel welke hg wilde hebben heeft meu hem toen ook niet gegeven De nog niet definitieve maar toch zeer waarscbgalijke samenstelling van het ii inisterie is als volgt Minister president en minister van binneolandscbe zaken León Bourgeois minister van openbaar onderwga in de Kabioettet de Freycioet 90 Loubet 1892 eu vim justitie in het Kabinet Ribot Dec 92 April 93 Oorlog Godefroy Ca aii nac ou lstaatsse cretaris van oorlog ministervan marine in het Kabinet Loubet eenige malen rapporteur over de alaatsjbegrootiug en over het budget vao oorlog outwerper vau bet plan tot iuatelting van een koloniaal leger en reorganisatiti van het gewone leger waarover men zich nog kort geleden zeer warm maakte Marine t Edouard Lockroy minister van handel in de Kabinetten de Freycinet en Goblet 1886 van openbaar ouderwgs in het Kabinet Floquet 1888 vice pceiiideDt der Kamer Finaticiën Paul Douaier een financieele specialiteit oudrapporteur over de begrooting van finaoaiën Openbare werken Guyot Dessaigne minister van jaatitie cl eeredieust in het Kabinet Floquet 1888 voorsteller der jl Maandag door Bourgeois ondersteunde dooh verworpen motie om de regeering ondanks baar varklaringen aan te sporen pogiugen tot verzoening ia het werk te stelleu te Carmaux Handel Gustave Mesureur oud voorzitter van den Pargschen gemeeuteraad Buitenlandsche zaken Berthe ot door den Senaat benoemd lid vau dat lichaam professor in de chemie aan het College de France sedert 1865 auteur vau vele werken over acbeikuode minister van openbaar onderwijs in het Kabinet Goblet 1885 68 jaar oud Jnatitis Hicard Waarachgnlijk wordt met dezen naam de republikeinsohe afgevaardigde dnr Seineinférieure oud minister van justitie in het Kabinet Lonbet 1892 bedoeld Er is echter ook eeu radicaal Kamerlid Ricard afgevaardigde voor Cóte d Or Onderwga Combes pbilosoof en gescbiedsehr ver lid van den Senaat vnur Charenteiaférienre en vice president van dat lichaam Landbouw Viger die biermede de oude plaat 4 weer inneemt welke hg acbtereeovolgeus in de Kabinetten Ribot 1893 Dupay I Caaimer Perier Dupuy II en Dupuy JII van 11 Jan 1893 U Jan 1895 bekleedde Bg een feestmaal dat de Engelsche conservatieve vereeniging te Watford organiseerde h eld lord Salisbury in antwoord op een oitgebrachten troost een breedvoerige toespraak Bg zeide daarin dat elke critiek op de buitenlandsche politiek uitgestrekt moest wurden tot de vorige r eering Waut in de gewichtigste vragen der ataatkunde blgft het nieuwe kabinet den weg volgen door het m inisterie Eosebery ingeslagen Dat is dringend noodzakelgk met bet oog op deu geregelden gang der Ëngelaohe politiek tegenover de bnitenlandsche natiën De premier betreurt bet dat uitatekende en bekende personen biermede doelde hg waaracbgnl k op Gladstone en diens houding in de Armenische quaestie de moeilgkheden voor Soropa vergrooten door hunne uitingen die slechte het gevolg knnneu hebben dat het bewaren der orde en het behoud van menschen leven e in Turkge bemorilgki worden De zaak dia de regeering na aan het harte ligt is de sociale quaeatie De regeering heeft niet de bescbikkiog over de geneesmiddelen voor de bestaande maa scbappelgke kwalen maar de hnlp van het Parlement zal worden iageroepen opdat alles gedaan worde wat strekken kan om de pogingen tot verbetering van den toestand van bet volk te staonen Ook de landbouw kan rekenen op de be langstelling der regeering Deze zal trachten door uitbreiding der middelen vau verkeer werkzaam te zgn ten bate van alle klassen der bevolking die belang hebben by bet bewerken van den grond De Rulgaarscbe Sobranje is door vont Ferdinaod geopend In de troonrede sprak de vorst in de eerste plaats over de betrekkingen tustcben Rtialaod en Bulttar e De correspondent der Frankfurter Zeituugf te Bofia meldt daarover in de troonrede werd gewezen op de goede verstandhoudiug welke bestaat tnsscben Bulgarge en alle andere mogeodbed n De goede ontvangst welke der Bulgaarscbe deputatie bg deu Czaar te St Petersburg ten deel viel geeft ons een waarborg dat indien wg geduld oefenen de betrekkingen ten opzichte van Rusland steeds gunstiger zullen worden eii wel in die mate als beide partgeo in haar belang wenachen t Van de veelbesproken herdooping van den krounprina Boris tot lidmaat der Grieksche kerk werd uiet gewaagd Te Sofia werd verteld dat vorst Ferdiuand daarvan nieta wilde weten Van daar het gerocbt hetwelk gisteren reeds werd geoield dat de minister president Stoïlofif zijn ontslag indiende Dat over deze quaestie tusschen den vorst en zgoe miuistora ernstige moeilgkheden zgn ontstaan wordt ook van andere zgde bevestigd Ten minste de opening der Sobranje die in den ochtend zon plaats hebben werd wegens dit geschil eenige nren uitgesteld Ten slotte bebïplden de ministers de overhand Vorst Ferdinand gaf zgne toestemming tot deii overgang van deo troonopvolger tot de Grieksche Kerk De minisiers rokken toen hun ontslag aauvrage iu en vorst Ferdinand werd toen hg door de stad tried wegens dit besluit door de inwoners overal met luide toejoicbiogen ontvangen INQEZONDBN De Volksleeszaal opgericht door het Departement Gouda der maatschappg tot Nat van het Algemeen mag zich aanvankelgk in een getrouwe opkomst van leden verheugen Dank zy de milde giften van vele ingezetenen dezer gemeente en de milde giften van enkele geldel k meer bevoorrechten is de teesxasl tot stand gekomen eu biedt zy den bezoekers een vriendelgk aangenaam en gezellig verblgf aan dat gedurende drie avonden In de week voor de leden openstaat Dit getal is nu reeds tot 130 geklommen Door een der leden ia namens eenige vrouwen de wensch geuit dat ook één avond in de week apociaal mocht worden beschikbaar gesteld aan de vrouwen der leden eu aan vrouwen die zelt lid wenacben te worden ten einde van deze nieuwe inrichKng te kunnen genieten alsmede vau de lectuor dia daarin ter tafel Ugt Hoogst raugenaam zon bet zgu zoo niet alleen vrouwen van mannen uit den werkenden stand doch ook vrouwen uit de hoogere standen konden besluiten ééu avond van de week met elkander in die zaal bgeen te komen ten einde nader met elkander bekend te worden en den baud der humaniteit onderling nauwer aan te haleu Zoodra een twaalftal vrouwen haar wensch aau het Bestuur der volksleeszaal te kennen hebben gegeven om één avond van de week de zaal voor bovengenoemd doel ter barer beschikking te krijt en zal het Bestuur dezeo weuach in overweging nemen eu stappen doen om daaraan te gemoet te komen Diegenen onzer vrouwelgkeatadgenooten die eeue nadere kennismaking mi tde verschillende standen onzer maatschappg nulti en wenBchelgk achten gelieven haar verlangen daartoe kenbaar te maken aan bet Bestuur vau de Volksleeszaal Korte Noodgodsteeg B 172 alhier terwgl ook de Voorzitter en de Secretaris aaroe bereid zijn de dsartoe strekkende wenacben in ontvang te nemen De Voorzitter der Volksleeszaal L R OLDEMAN De Secretaris J H VAK DER VOORT Mijtüaer de Redacteur Ëindelgk weet ik nit da laatste raadszitting waarom ons Raadslid Dercksen tegen de Openbare School is nl de Openbare School ia een concurrent van de Bgzondere School Nooit M de R bad ik van K Ab kunnen denken o a ook dit als motief aan te zullen voeren Moet daarom na het schoolgeld worden verhoogd eu de Bgzondere School bevolkt ten koste van de Openbare O ja M de B ik weet wel dat er nog als argument werd aangevoerd de ouders der leerlingen van Bgzondere ook betalen vuor Openbare Scholen Maar de collecten voor Scholen met den Bgbel geschieden toch ook bg ouders van leerlingen van Openbare Scholen En het schoolgeld op de Bgzondere School in de Keizerstraat is toch aanzienlijk minder dan op de Ie BnrgerBchool voor Jongens en Meisjes en uu is bet wel waar dat op die scholen ook kinderen gaan wier ondera wat meer schoolgeld konden betalen maar het overffroote derl zeker wel 2 3 vsn de ouders dier kinderen bebooren tot den eenvoadigeu burgerstand en wordt bet schoolgeld nu weer verhoogd zullen zg moeten bealnïteo hunne kinderen oaar de Thsscbeuschool te zeudpn M d R niga dank voor de plaatsing X JSIEUWE WimEnAlIlSCBOEM A van os Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van AmstoTclam 1 NOVEMBER ïor km lotkoora 84 10 Vi 102 10 loi A 8 81 84 S l 88 8 ni 9SV 104 88 87 887 1 32 ï i 83 UBV KS i Vl loov 5 681 68 1 01 86 100 0 18 V 140 84 10 100 14 SS i 38 110 4 I 4I 162V 102 so A 13 0 63 U as 62 7 108 10 101 104 105 14 i IIB l l 14 67 il li 101 l 10 1 84 841 lil 1077 107 41 BS U i 21 ie 10 108 103V 1111 7 n 12 16 89 uif 1 exd NaUBRUND Cert Ned W S J j dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOAE Obl Goudl 1881 88 4 iTAUE Inschrijving 1862 81 5 OosTBNR OW in papior 1868 5 dito in zilver 1S68 5 PoETuoAL Oblig met coupon ó dito ticket 3 RusuSD OW Binueiil 1894 4 dito OecoDS 1880 4 dito bij Boths l88 4 ditobijHopel8Stf a0 4 dito in goud leen 1888 H dito dito dito 1884 5 3PANJI Perpel schuld 1881 4 ToEKiiJ tiepr 3ouv leen 1890 4 Oeo lueuiag serie U Oöo teenin serie O ZiJIU Ara ïtïP V obl 18y2 B Maxico Obl Buit Soh 1890 6 VsNKZUELA Obl 4 onbep 1881 AuarsauAU Obllgstien 18V6 8 EoTTBauAU Stod loon 1894 S Nbd N Aft Handelsv sftitd A öndsi Tab My Certificateu DuuMaatschappij dito Arnh Hypothoekb pandbr 4 Oult Mjj der Vorstecl asad s Qt Hybotheekb paudbr 8 i Nederlandsohe bank aand Ned Uandelmaatsoh dito N W Ie Pao Hyp b pandbr 6 Rott HypotheeVb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito 8Vi OosTiKK Oost Hoog bank aand RCBL Hypotheekbank pandb 4 Vi Ahkuka Ëquit bypoth pandb 6 Iffaxw L i Pr Lien oert 8 fïBu Holl IJ Spoorw My aand iS Jj tot Ëxpl V St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TAUB SpoorwI 1887 89 A Eobl 8 Zuidltal Spwmg A H obl 3 PoLZN Warschau Weenen aand 4 ftusL Or Huss Bpvr Mij obl 4 Baltisohe dito aaad FastowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 ICtirsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 A UBKiKA CeDt I ac Sp Hij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win at Fetor obl 7 Denver k Eio Gr Spm oert v a Illinois üeatral obl in goud 4 Louisv NaBliviUoCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito FoDQB Ohio oblig A Oregon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Paul Mina Maait obl 7 Vn Pao Hoofdlijn oblifj 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B CiNAOA Cao South Cert v n nd Vbn C Rallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand N Ri Stad Amsterdam aaud 8 Stad Hotterdam aaud 8 ÖKLOlB Stad AntwarpenlBS 2 i StadBrussel 1886 Z i HoNQ Theiss Regullr Öusollsph 4 HS i OosTENR Staatsleening 1860 K K Oost B Cr 1980 3 Sfanjb Stad Madrid 8 186S Nbi Ver Bhi Hyp Spobl eert RUtalg Schouw BURGEMEESTBK n WETHOUDERS der gemeente GoDdfl Gezien Art 52 der Verordening Tan Politie Toor die Gemeente Taetgeateld den 2Sn Murt 1892 en sfgeliondigd den 26n April d nr nTolgeode Brengen ter kennis der Voerlieden eu Hoarkoetiiers dat op Zaterdag deu 9 NoTember 1895 daa morgeni ten 10 nre op het plein achter liet Waaggebouir ui worden otergegaan tot algemeene keuring hunner Rjituigen en Arresleden lollende de nakeuring der rp dat tgditip T huonle of in gebroik zgnde Rgtoigen plsBte hebhen op Zaterdag den 16 November d uraan volgende ter zelfder ore en ptaatie GOUDA den 2 November 1895 Borgemeester en Wetboodera voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEXKtSGEf IIMG iDVoer van Vee io FraokrUk en Italië De BURGEMEESTER van Gouda brengt ingevolge eene ontvangen Bansehr ving ter kennis van beNngbebbenden 1 dat de FrauBcbe grei zen wederom voor den invoer van Nederlandsob vee zgn opeogeb eld onder voorwaarde dat de rundereu scha pen geiten en varkens bestemd om in Frankryk ingevoerd of door dat land doorgevoerd te worden vergezeld zjjn van een door de overheid op de plaaU vun herkomst afgegeven certificaat houdende dat het vee gezond ia en dat op het tgditip der verzending alflmede zes weken te voreu geen beimettelijke ziekte ter plaatse ia voorgekomen onder ven van dezelfde aoort 2 dtt de Italiaanache regeeriag den veeinvoer uit Nederland weder beeft teegestaan Gooda deu 2e November 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Burgerleken Btand GEBOREN 31 Oct Aaltje ooders H van der Vliet en E M Ham 31 Cornelia Wilbelmina oodera B Okkerseo en L Mooyekiud Hendrikua Johannes ouders H J Vonk en E van Willigen 1 Nov Jan oudere E H vau Mild eu M Hoholing Adrianua ouders J van Dyk en M A van der Vliat OVERLEDEN 31 O t P H Berlyo 44 N Heus 6 w ONDERTROUWD l Nov P J H Brouwer 31 j en H M van der Klein 23 j A H Vergoed 25 j en J D Moldertj 25 j A Verbruggen 23 j en S van Hasten 21 j J T Imholt 23 j en C van Berkesteljn 24 P B Snel 22 en M van der Beiden 20 ADVKRTENTIBN Geboren DIBK Zoon an K SCHOUTEN flOOÜENDIJK J SCHOUTEN HOOGENDIJK BaoDviB Woerden 2 NoTember 1895 TER OPLEIDIUa een flink Meisje UEVRAAGD voor een Garen Band en Modezaak bier ter stede Adres Bureau dezer Courant ouder No 2394 J F CUIJPERS Westeindc 37 Den Haag Stemmen Verburen Re iareeren Buitenlandsche P 1A N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen XKER L ACIE prijzen Inruilen vau bespeelde Piuno s Agent voor Gouda en ünislreken kleiweg