Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1895

IMo 6806 Dinsdag 5 November J895 348te Jaargang m mm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitMndering van Zon en Feestdag en De prijs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatst vau 1 5 reg ek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gisteren zgn te Dordrecht geslaagd voor het examen vrije en orde oefeningen de dames J M A Sobalë tn Hï h KnghcfanTgr b e l flé il te trftggen Schoonhoven J VAI OIJE Kleiuteg So 2 GOUDA Eenig AGENT voor de Stoomfa briek van ATTENTDi 1 HAZEIVBBRCl firma 0 SCHULTZ Xheehandelaar Amsterdam Keizersgracht 415 bericht i ne geachte Cliënteeie dat zjjn gemêleerde Thee op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam 1895 bekroond is met de ZILVEREN MEDAILLE Dames en Ueeren die voor genoemde firma Thee wenachen te verkoopen zenden brieven franco aan bovenstaand adres BUKGEMBESTER en WETHOUDERS der gemeente Uoordredd maken bekend d t de PASSAOE met Hyiulg en Wee QTer e ie Scheepvaart voor Schepen met êtaanrteu ntatt door de hmg over de Schutsluis van ikn Zui l laspul ler liggende ia den f seM IC onder deze gemeente zal gestremd zijn ▼ au 4t tot 9 Moeember f SOA Moordreehtf den l November 1895 De Burgemeester A Chr snel Pe Secretaris D NÜGTEREN STADGEUOOTEin De COMMISSIE voor WEBKVERSCHAli FINO maakt bj deze bekend dat in de plaats tan den Heer J C v BEROEN de beer C BRUNT ala Commt$$art $ gekozen is De Secretaris 350 Staatsloterij oHHa Ête Trekking begint MAANDAG U NOVEMB ER a s Loten en Gedeelten van Loten zgo te bekomen ten Kantore ran den Ooilectear Wed A C COSIJN Een JONOMENSOH zoekt te Qmda bg neUe Ueden KOST INWOMNG en BEWASSCHIl met gebrnik van vrije Hamer Fr br met opgave van prjjs lett K bjj den Boekh WAANDER8 Rotterdam OPENBARE VSRKOOPING te GOUDA ten overataan van den Notaris G C FORTtJIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 4 NOVEMBER 1895 des morgens te elf uren in het Koffiehnis HiB UONIK aan de Markt van Ben op gnnstigen stand gelegen goed onderbonden WOONHUIS grooten TUIN en ERVEN aan da Zengstraat te Gouda WJk G No 39 groot 3 Aren 30 Centiaren Hek Hnis bevat een ruime Winkel met Parketvloer en 2 Toonbanken een Winkelkamer een ruime Tuinkamer Keuken 4 Bovenkamers en Zolder en het is van Waterleiding voorzien Te aanvaarden 14 November 1895 Het HUIS en ERF in de Stoofiiteeg is nit de band verkocht Het perceel is de 3 laatste irerkdagen vóór den verkoopdag van 11 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen z a te bekomen ten kantors van voorgenoemdeu Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Bouda Dames en KÜnder ROKKEN BLOÜSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN MARKT 136 Oiiuds Soelpendruk i n A BaimiMiN Zoon Wg is de besta mi tsgen Jioht iheamtiik Lmarap eti kortom arJ Anhtf PainExpeJier Vat Ml O saa Itweadin tagea SaëiT AiÉiffaiiIxpirflBr 5 Mfer ƒ alfllxpeller P iB 50 aal 7t aa t aa fi 25 da Haaoh VoariuBdaB k da awaata Apatkakan en bg Tf Ad Rioklar t Ca ta laHardam T Gouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Opentare Verkooping te GOUDA ten orerstaan ran den Notaris G C FORTUIJN DROOüLEEVRR op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1895 des morgens te 10 uren ten sterihuize van de Wed BLOM aan den Winterdijk Wgk Q No no van H Ralfkoeien 2 2 KALVEREIT BOUW en MELKGEREEÜSCHAPPEN een smalle SCHOUW enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inliohtiugen geeft bovengenoemde Notaris Ê lüis m mi TE KOOP Wegens geheele ophefüng der ZAAK I S KEISER Uorte tnenaeweg GOVUM SS Van af aanstaande MAANDAG worden alle voorradige goederen voor Spotprijzen Verkocht zooals VEEREN en KAPOK BEDDEN echte LEIÜSCHB WOLLEN DEKENS WINTER TERen RËGENMANTELS alle grooten voorhanden van Mans en Jongens JASSEN MANUFACTUREN en verder alle soorten van WINTBR ARTIKELEN al deze goederen zullen verre beneden Fabrieksprijzen Uitverkocht worden isme DEPOT TAN THEE Men wordt verzocht op t HERK te letten UIT HBT Magazijn van M RAVENSWAAY ZO E QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenataand IMerk volgens de Wet gedepopneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENI6 DEPOT der Bjnste Haagscho Beschnit met GOUD bekroond J WILII VER KER Co te ZUTPHEN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Tatelblikken 4 a Kilo 6 75 Franee aan hui Bestellingen in te zenden bg deu Heer C W VËKGERR TURFMARKT GOUDA WTJNAND TOCKING 8 HALF OM HALF BOOTZ OEANJE BITTER BOOTZ ORANDS MAOABINS DtT Frintemps NO UVEAUT ÉS Wi verzoeken de Dames die ons geïllustreerd mode album voor het Winterseizoen noch met ontvangen hebben dit te willen aanvratfen aan iM JULESJJtLUZOTaG rvi Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden BesteUingen van af 25 franci rr van allt kosten aan huis met 5 verhooglng RéIxpéitltia kaDtoor ft RsiiiiduI R B Zeer OUDE JEITEVEU bü Slotenmaker Co lEH S l et per stuk W LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt Cognac fin Boig 11 CO 4a Lllar Da OOaiTAO IT BOIB van da 8 aU 4 AaanTina I wordt nlaraad li Ta H al aiaa da laaaalusiaii 6 Litar iohaud vowalaB hat atuatvan D p f Proeaaaah f 1 80 Dllahütoal VBUJfkaar kt P H J V WANKüM J MÊLEERT üostbaven bü TANDARTS firma Wed B 144 Gouda E CASSÜTO VAN BlOMMESTEIN S INKT IS proefondeAindelijk de BESTE en volKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Turfmarkt 172 Gouda WISBRÜN 4 HPFMANN SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 nur Zondags uitgezonderd BOWTE MVTSEN K R A G E N enz S m tPelerini Vernieng t Uwe Koffie voor de helft met KATEABEINEE S SNEIFFIIALZ EOPFIE en gij bespaart 85 een ten per pond WART EN ÖEKl BONT l alle breedten Veeren Garneering en Astrakans enz t£C J PDIKB OÜDB f SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP j van Louis VarossisAU te Alfena d I Rtjn DezePabriek 18 beroemd om zr n I beeriyke F BRIEK V N VRUCHTENStRPEN BESSENVdJN UMOKADES ENZ TE AI PHr ïi Vi KIJN l Verkrygbaar bij PEETER8 Jz Bessenwijnen en Limonades Mb bewijs van echtheid it oaohet en kurk ateeda voorzien van den naam der Firmi F HOPPE A Nortier Gouwe C SPECIALITEIT in Relneken s en Haantjes Bieren Echt Ëngelsch en Vollenhorens BXiTKiA STOITT Zeer Nette Qesteendnikte HAMAARTJES worden GELEVERD door A BRI kMA en Zn BINNENLAND GOUDA 4 November 1895 De Afdeetiof Gooda van den R K Volks boud vierde gisteren feest iu de saai iKonst min der Sociëteit 0n8 Genoegen De president de heer J A Donker iprak bg den aanvang den gaeateiyken Adviaenr de E rff Heer D F G Picbot benevens de leden met hunne dames toe en scbetste in korte woorden de aanleiding tot dere f eestvergader ing Daaro trad de zangvereenigiog St Gregoriuii onderafdeeling van den R K Volksbond op die twee nummeri van betprogramma uiibtekeod vertolkte Dit zaniikoor was verfterkt door een aantal kleine jongens die onder leiding van den Directeur de heer A Willera veel tot het sucre tonbrncht Daarna werd door do Tooneel en Declamatieclab Kunst na AriS eid opgevoerd het tooneeUpel in drie bedrjjven Eene lage ziet In aanmerking nemende dat de vertolkers Dilettanten tijn durven wg te zeggen dat hun spel ten zeerste beviel Het appians bewees genoeg dat ook Kunst na Arbeid gewaardeerd wbrdt door de leden Na eenige pauve werd een tableau waarna zeer verlangend werd uitgezien vertoond dit stelde voor d Terheerl king van St WÜlebrordns patroon der afdeeling Een aitbundig applaui der leden tydens de vertoooing volgde De samenstsller tan dit tableau alimede zy die er toe medewerktea hebben veel succes er van De vereeniging Hnlp in Nood die den Torigen winter zooveel deed voor de leden van den Volksbond hield daarop met toestemming van het bestuur eene collecte die f 16 50 opbracht Het uastukje de Pruiaen komen of de ScherpBchatters van St Pietersdorp was het alot der voorn tel ling ook dit stakje werd uitstekend vertolkt De voordrachten door de hh de J en v R vielen b zonder in den smaak Het publiek amuseerde zich kostelgk en bracht een genoegl ken avond door Het Bestuur van den Volksbond weet een uitstekend programma santen te stellen voor dergelijke feestvergad ringen Het tweede deel der leden heeft Zondag 17 November toegang Tot de evangeliebediening bg de Christ Gereformeerde Kerk is toegelaten de heer H A Minderman oand alhier FEViLLETOM Kapitaal en Interesten ËQ voordat Pelzig of z ne vrouw noft een woord konden uilbreD eo was Bastel de deur al uit an loodra hij buiten gekomen war wide hj b zich zelveu met een tevrèdon lachje Ik sal eens zien of Tehig my ia kenais vau deo bybel overtreft Haar hoe dichter Bastel bij z jn woniof kvsm des te meer verundtrde zijn Kcedhartig tevreden lachje in een verlegeoe houding Het kwam hem zeker nu eerst in de gedaohten wat z m Keginel er wel van zou zeggen dat bj dan onrechtvaardigen rentneester had willen navolgen Alles zal zich wel echikken nep deze hem met een verheugd gelsat toe zoodra hij bet kleine kamertje binnentrad Het had niet mooier kunnen komen 1 Ik was daar juist een oogeablikje bij buurman Donath en toen wiy over de koe ain het praten waren kwam het toevallig uit dat hq eec van zijne mooiite en beste koeien wilde verkoopen die juist zoo geteeker d is als je hem graag hebt en nn ben ik dadelijk maar eens met hem aan h t handelen gegaan en heb het prachtige beest begrip eens voor twintig gulden gekocht Een prachtig beest want het geeft telkens als het gemolken wordt v f kan melk en de kaastobbe heb ik ook maar dadelyk besteld en Ik kan het nu baast niet afwach Het comité voor het op 18 October II gehouden liefdadigheidsconeert verzoekt ons te willen mededeelen dat de netto opbrengst f 55 20 bedraagt en dit bedrng gedeeltelyk bestemd is voor de afdeeling Gouda van de Vereeniging het Koode Krniac en gedeelteiyk voor eenige buiszitteode armen Beroepen b j de Ned Herv Kerk alhier ds 0 B Oorthuis te Katwgk aan Zee Nadat de stukksn van het Jaarverslag aan de drnkkers Edauw en Johannisseu te Gouda die de mio ste inscbrijvers waren waren toegezoudeo ontvingen wij die terug met het op goede gronden door ons zeer in twyfel getrokjcau berioht dut zy wegen vele werkzaamheden aan de opdracht niet konden voldoen Besloten is genoemde firma die de door hare handteekeniug bekrachtigde overeenkomst niet nakomt onherroepelgk nit te sluiten van alle verdere mededingingen Het jaarverslag is nu aiin den danropvolgendeu insohrgver L J Guddefroy in handen gesteld Weekblad voor Onderofficieren der Land en Zeemacht Men schryft uit Alfen a d Rjju Het voorstel van 3 leden geueeiheeren aan het Dep Alien Oudshoorn van tNutorahet ziekenfonds Toor deu werkman opgericht in 1848 op te heffen gegrond op de overweging dat waar geueesbeereo zelf fondsen oprichten eene dergelyke inrichting die de onderlinge verhouding regelt tussrben goneesheeren en werklieden en daarop toeziebt houdt overbodig ia vermocht niet da goedkeuring van het Dep te verwerven Het werd met byna algemeene stemmen verworpen Voor eene gemeeute met een beperkt aantal geneesheeren is dez beslissing van veel gewicht daar zg ua 1 Januari niet meer als dokter van de inrichting verkiezen werkzaam te ziJn De leden van de Provinciale Staten van Zuid Holiand bieden Dinsdag a a aan den Commissaris der Koningin mr C Foek in het hotel den Ouden Doelen een diner aan Het vanwege de Maatschappij tot bevordering der toonkunst af te nemen examen ter verkrijginsf van het diploma voor zangon ler ten totdat het melken en het botorkarnon on het kaasmaken begint ffZoo P deed Bastel zioli op oen ontmoedigden toon hooren i Dat zal nog wel een paar dagen duren Rilasohien wel een paar woken of maanden Ik heb nog eens r poligk over de zank nagedscht en ben tot hot inzicht gekomen dat al die plannen om vtuinmnn in t groot te worden een dwaasheid zijn Ik geloof dat wjj daar beiden niet voor passen rOch kom riop zyne vrouw gobelgd uit begin nu niet achteruit ta krabbelen Kerst heb jo mijden mond opengedaan en nu zegje Wy paiaener niet voor Ben je misschien niet goed bij thoofd Nu is het te laat De koop is gesloten en ik heb aan Donntb al een halvee guldon vooruitbetaald Zoo herhaalde Bastel Iang3aam düch verlegen en keek daarbij voor zich als een jongen die zijn Zondagsoortje versnoept beeft Maar het £ al zich wel schikken De Donath s zijn niet zoo op den Mammon verzot en behoeven dit ook niet te zyn Zij geven je dan halven gulden terug en verbreken den koop Ik moet hel je ronduit zeggen Keginel want ik kan van nsijn hart geen moordkuil raakoo maar van dat tuinman in t groot worden komt niets volstrekt niets De arme Palzig kan ray het geld niet geven en daar hy nu toch jou twintig gulden heeft dacht my dat hij er mijn twintig ook wel bij zou kunnen gebruiken dan maakt bet juist veertig en dan is hij by ons beidm in de schuld en dat is maar het beste Wat riep Regiaei nu hevig verstoord uit Zal er van het metken en van het bolerkarnen en van het kaasmsken niets komenP Hoet ik van de ko wga op de lagere fcbool ral plaats hebben te Utrecht vermoodelyk in de Aanstaande Kerstvacantie op nader aan te kondigen dagen Met het stoomschip Gelderland van de Hotterdamsche Uoyd hetwelk 6 Novembera s van Rotterdam rechtstreeks naar Atjehzal vertrekken kunnen brieven en andereatukken zoomede pakketten naar Atjeh worden verzouden St Ct In de jongste vergadering van de geneeaknndige iuspectenra worden vastgesteld de ontwerpen van een nieuwe wet regelende het geneeskundig staatstoezicht en van eene nieuwe wet togen besraettölgke ziekten Beide ontwerpen zyn thans door den minister van hinneaJandsohe zaken aan de geneeskundige raden in de provinciën f ezouden om in hunne eerst volgende vergadering te worden behandeld Bü besluit der Staten vitn Zuid Holland van 12 Juli verdien ten latte der provincie genomen de kosten vereischt om de spoorwegbrug te Voorburg te verhoogen en te verbreeden in dien zin dat de doorvanrtwydte verruimd worde tot 7 50 M eo de doorvaarthoogte van de beweegbare brug h da gesloten stand overeenkome niet die der bestaande vaste In overeenstemming daarmede werd een poiit van f 90 000 voor de verbreeding en verhoügiog dier brug toegestaan Tengevolge van een eu ander rust op Ged Staten de verplichting om h t bedrag der aan de Maatscbappg tot Expl van Staatsspoorwegen toe te kennen vergoeding te bepalen na zich daaromtrent te hebben doen voorlichten door een of meer deskniidigen zoo raogelj jk in oveileg met den eigenaar der brng te benoemen Zoowel aan Ged Staten als aan de S S Maatscbappy is het voorgekomen dat de beste WBa borg tegen mistasting ten aanzien van dat bedrag in oen geval als dit gelegen ii in openbare aanbesteding vm het werk door de Maatscbappü die het te verrichten heelt overeenkomstig een door Ged Staten goedgekeurd bestek gevolgd door evenzeer door hen goedgekeurde gunning Het bedrag waarvoor het werk onder hun goedkeuring gegund zal worden zal dan het bedrag der toe t kennen vergoeding zjjn Vandaar do hy de Staten overgelegde oot werpovereenkomit tot welker ooderteekening Ged Staten machtiging vragen Door den heer A Albert burgemeester vau iifzien en de kaaatobbe afzeggen Uat guat tocb r ieti Eerst zog jo dat ik niet naar Pelzig moest toegaan omdnt ik een weekhartig grmoed heb en nu gn je er zalf heeu en laat js door hem vermurwen en bij en neus nemen en staat bovendien je twintig gulden nog aan hem afl Bastel ging op hetzelfde oogenblik waarop Iteginol hevig verstoord opgestaan was zitten Nu Kegiuol T zeide hij tot haar ga maar weer bodaard zitten en luister wat ik bij Pelzig gehoord en gezien heb Zy voldeed aan Jït verzoek naar bedaard neen dat nas zij niot voeleer was zy zoo rood als een kslkoensobe haan geworden en sohoten hare anders zoo vriendelijke en goedaardige oogen Nu begun Bsstel baar alles te vertellen wnt er gebeurd was en het hart werd hom daarbij weder zoo week en toch zoo zwaar dat zijne stem trilde en dat hij zich meer dau één traan met den wyavinger uit de oogen wiachte In t eerst hoorde Reginsl hem onverschillig aan ala men dit althans by haren toornigen gemoedstoestand zoo zeggen mag maar allengs kwam do bruisende stroom barer gevoelens tot bedaren de woorden van baren Heven goeden man geboden den storm dat zyne golven gingen ligtfen en het geheel stil werd Eiidelyk stonden hare oogen vol tranen Zy moest echter geene vrouw geweest zijn als zij zich zoo spoedig gewonnen gegeven had Zy verborg haar geheel overwonnen hart achter oen onverschillig voorkomen evenals Bastel by Pelzig gedaan had en zeide Je denkt raisachion dat je mij met die schiedonis in hst net gevangen hebt Nog in lang nietl Eo dat ik zoo maar dadelgk de koe zal vergeten P Stavoren een der minst welvarende gemeaoten des lauds is uaar aanleiding der cylura van prof Van Geer eveneens eeu berekening gemankt welke hy in Friso mededeelt Dnaraan ontleeoen wg het volgende Stavoreu telt 802 zielen waarvan 417 van het mannelyk geslacht oa van deze z u 171 25 jaar of onder Het getal kiezers bedraagt thans 74 die allan 25 jaar ood zÖn of zullen worden vóór dat het ontwerp wet zal kunnen zgn Hieruit volgt dat van de mannelyko bevolking thans minstens 25 jaar ood ia pi ai 41 pCt dat thaoa kiezer zgn pl m 17 5 pCt dat nog geen kiezers zgn pl m 22 5 pCt Voor zooverre de heer Alberta heeft kunnen nagaan kunnen met Van Houtens ontwerp het kiesrecht erlangen 140 mannen op pl m 30 pet der gobeele manueiyke bevolking zyode van de mannen van minstens 25 jaar oud 80 pet of Vi Ambtshalve kunnen alleen op de lyst gebracht worden de zoogenaamde cencus kiezers en dit getal zal te Stavoren bedragen 100 of van de geheel manneiyke bevolking pi m 25 pet waaruit volgt dat van de minstens 25 jaar oud zynde mannen cencuskiezers worden pi m 60 pCt dat op aangifte kiezers kunnen worden 40 of pi m 24 pCt terwgl buitengesloten biyven 31 oir pi m 16 pCt De heer Alberts raadkaan in andere kleine gemeenten een zelfde proef te nemen hetgeen 7 i met weinig moeite is te doen Naar anuteiding van het schryven door het dagelgksch bestuur van het Ned Landbouwcomité dezer dagen tot den minister van justitie gericht om krachtiger maatregelen dan de onlangs ingevoerde vragau ter bevordering van de ualaviug der boterwet zrgt het Maaudbl tegen Vervalschingen De knoeiers flohynao weer met uienweo yver hunoe praktijken te beginnen eigenaardig mag het hierbij heeten dat de roeg aangeduide personen bat bedrog niet meer plegen blykona onze ervaring doch dat andere personen in andere plaatsen hen opvolgen Zoo coufltateerden wg dezer dagen een met ca 50 pCt margarine varvalschte boter te Leiden gefabriceerd en hier als echte Leidscbe rootnboter verkocht Ook in Brabant schjjnl de knoeiery blykens obs onderstoek welig te tieren De krachtige naleving van de boterwet en de aanstelling van bevoegde inspecteurs ia derhalve een dringend volksbelang en met den meesten nadrok vestigen wy de aandacht der vertegenwoordiging hierop bg de a s behandeling onzer begrootiog in de Tweede Kamer Ik zou er nog niet eens iola van zeggen als je mg vroeger sllos niet eoo mooi voorgesteld had en nu mag ik my met al die luchlkaateelen vsrblyden en de koe even spoedig laten varen als jy bet tuinieren in t groot P Noen doe wat je wilt m ar dan sleutel van t geldkastje waarin de twintig gulden l gRen geef ik je nooit vnn mijn leven Bastel merkte dat de wind gedraaid was en dat hy het spel gewoDDOo had Nu lichtte bij met een vriendelijk glimlachje het hoofd op on zoide Als het anders niet ii dan is het goed want de sleutel van de broodkast past er ook op Keginel moest lachen maar zij gaf ztch DQg niot zoo gemakkelyk gewunuen Weizoo riep zy met kluchtigen ernst uit hoe weet jo dat je netgeldkastjo met don sleutel van de broodkast kunt open doen Ik heb hot van oen vrouw geleerd zeido hij met een aohalksoh gezicht die haren man bestolen heeft Eens was de man zooals de vrouw meende aan hot werk maar hg stond voor het raampje daar in do keuken en keek er naar hoe zyne vrouw voor de arme weduwe Siernbacb die zoo bsrtverscheurend klaagde omdat zy geeu brood roor hare vyf Brmo hongerige bloedjes van kinderea had een halven gulden uit het geldkastje kreeg en daarby zeide De linkerhand behoeft niet te woton wat de rechter doot en oragekoerd Miji man beeft den sleutol in den zak maar da sleutel van de broodkast past er ook op I 13