Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1895

Directe SöoorwegverMndlBgen met GOUDA Wlnterdlcost 1895 1896 AasRevasgeD 1 October TUd vao Greeowlcli OOUDl BOTTIEDili 18 96 1 84 13 88 11 89 18 48 18 86 1 44 KOTTIRDJlM 7 88 7 6 8 0S 8 18 8 89 8 48 18 7 10 1 10 8 10 38 10 48 10 49 4 08 7 48 DSN HAAO eOUDA aOtlDi DEM Hage 6 617 90 7 48 8 30 9 98 9 4 10 1111 8618 161 36 8 44 9 68 3 48 4 16 6 17 6 08 7 68 9 381 Voorb 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Zegw8 ll 10 89 1 66 6 98 9 68 Zof 11 6 99 10 48 9 08 6 89 10 09 Gouda 6 8 7 60 8 18 6 10 1610 6419 0 19 46 9 17 8 14 8 96 4 18 4 48 6 47 8 0 8 88 10 18 Stopt te BlaUwjjk Eraiaweg en Kootdorp Laidaokendam an Hekandorp D T K K C a T 6 O D D t IJlrackt 7 60 10 11 84 19 60 8 10 8 69 4 48 8 7 0 09 07 lO St Woordau 8 11 10 93 11 61 4 1 63 98 10 64 üadatralac 8 1 10 81 4 94 9 86 Ooadt 8 88 84 18 44 19 07 1 89 8 49 4 87 6 9 7 09 8 96 8 41 9 49 11 10 OoLil 7 80 8 86 0 87 10 80 10 80 19 19 19 88 1 97 8 86 8 47 4 46 6 97 7 14 7 4 r 9 8 64 9 64 11 Zoy M 7 49 8 47 U 08 19 40 4 87 8 01 10 08 Z Z W 7 68S B 11 18 19 4 8 08 8 19 10 16 Voorb 8 07 9 O8 11 17 1 01 8 80 8 98 10 97 H gJ 8 18 18 a7 10 07 10 48 11 8 18 48 1 0 1 S7 4 86 4 17 8 86 6 87 7 44 8 81 9 10 88 11 48 a O V D 1 U T H I G K T 08 10 1 10 67 19 48 9 90 11 14 11 9 9 87 10 81 11 48 GOUD A A H a 10 01 10 67 11 08 1 A X 8 T I K D A It e O O B A 8 9 10 10 49 9 98 4 10 18 57 41 46 04 10 14 19 99 8 80 6 90 7 4 8 49 11 10 Stoppaii t Blaiawijk Ijmiawag x Nootdorp LeidaekaadaiB aa Ua andorp Stopt ta Nootdorp Laidaohwidam m Bleiawijk KmUwag an Hakaadorp Eng lAnd is Mn plaaii hetii natnoriyk een Amerikaan die dit schrift eo wel in Harper s Moathly van Norember waar de reiiiger z a schoenen kan gepoeat krijgen Daarmede bedoelt bg niet besmeerd met eeu kleverig mengsel soodat zg dof eograQW zgn bioDen bet nnr maar blgrfnd gUmairnd Dit scbyDt een weinig belaag wekkende mededeeling Maar da Amerik scbryver noemt dit kenschetsend roor de hooge beschaviDg z gner Engelsohe rrienden erenzeer als bun gewoonte om op reis bon laarzen trekker mee ta nemen Het bewgst een vast besluit om het gemakkeiyk en aangeoaatn te hebben id alle opzichten De gsheele Eng maaticbappy is op dit begrip geboowd bedienden zgn bedienden om het leiren aangknamar te maken ea het is de Traag of goed geborstelde kleeren ea gepoeste schoenen niet etenzeer deel zgn van de Engtlflche grondwet ati de namiddag thee Niemand weet precies wat er in die grondwet staat maar als de hser Balfour in het Lagerhnis opstaat um te rerklaren dat dit of dat t en die wet iadrnisebt is het niet sekerder dat hg gelgk heeft dan dat de geringste bnrger in zgn recht is wanneer hg zich in een zaak die zgn persoonlgk gerief betreft op die grondwet beroept De gemiddelde Brit stelt zich tot ideaal zooveel voldoening te trekken nit zgn dagelgkich leven ala hg kan in kleine zaken zoowel als in groota Hg verdraagt geenslofie bediening bg andere onaangenaamheden en de bedienden dié op hanne benrt door anderen bediend worden denken er joist zoo over Dit beteekent regel en orde of m a w beschaving Ondanke de lociatistisobe redevoeringen de werkstakingen de armoede en bet roime gebruik van sterken drank is er in Engeland nog heel wat gezonde tevredenheid zelfs wanneer het land in opschudding wordt gebracht wat auders zelden gebeurt door algemeene verkiezingen Opmerkelgk is de algemeene neiging om zich slechts met zgn eigen zaken te bemoeien en min of mear couser vatief te wachten tot de tgd drokkende toestanden verandert Op de daarvoor bestemde schilden in de wachtkamer van het Raadhuis te Amsterdam is bet wapen van den wethonder Treub uiet onder zgn naam aangebracht Waarschgnlgk heeft de heer Treub evenmin als duizenden anderen e n familiewapen n wilde hij er geen laten maken Dit laatste doet zich evenwel eoms voor Zoo Tertelt de Arnb Gt het volgende £ en onzer medewerkers ondervond het vele jaren geleden Op een morgen kreeg hg in den Haag zgbde een bezoek van een paar landbouwers eener andere provincie De een deelde hem mede dat de ander een dialect sprak dat onze medewerker wel niet best tou verstaan weerom hg het woord maar zou Toereu De zwggende landbouwer had eene zoster die op het punt stond in het huwelgk te treden met een adellgk heer die een wapen bad en de broer van de zuster de zwggende landbouwer zou nu gaarne ook een apen hebben Hg droeg deuselfden naam als onze medewerker en vioeg of deze bezwaar maakte zgn wapen ook aan de familie van de asnataaude ter beschikking te stellen zoo noodig tegen nader te bepalen voorwaarden Ik heb geen ander bezwaar zeide onze medewerker dan dat ik geen wapen heb Mgn vader is ambtenaar maar mgn grootvader was molenaar Op de zakken die hg in zijn bedrgf behoefde stond P E Kan ik o hiermee dienen dan zgn die letters tot uw beschikking gratis 8 40 8 47 8 84 01 a io 8 87 08 8 18 8 84 8 80 7 88 7 8S 7 8 7 48 7 88 Ooud 80 Moordreekt Nieuwarkerk t Gap U g Rotterdam 1 Rottenlam 8 0 poUo lO Hi uworknk 8 1 Uoorilrtekt 8 88 oad 8 8 aoniU 8 81 e 87 7 88 8 0 8 91 Oudew 6 80 8 14 t Waardra 6 61 7 08 8 19 UtieoW 8 18 t 8 98 8 41 f t Naar AnuteKUim 8 81 9 86 8 37 8 14 Oouda A m tard G St Natuurlgk beantwoordde deze aanbieding niet aan de bedoeling De medewerker zag dit zelf in en hg raadde daarom den landboawer aan zich tot zgn vriend J B Rietstap den heraldieos te wenden Die kende en bezat de wapens ran alle addellgke familiëo ook die der naamgenooten van den medewerker en hg zou wel wat moois voor de bruid uitzoeken Hg lohreef een brieve aan Rietstap en deze verhaalde hem tater dat hg een prachtig wapenschild voor de familie had in orde laten brengen Met de hem eigen belangloosheid had hg er niets voor gerekend Het wapen werd dankbaar aangenomen en prijkte later vsreenigd met dat van den toen aanstaanden broidegoim overal waar men gewoon is familiewapens aan te brengen Dit ia een historisch feit c Onder het opschrift De verzoening plaatst De liberale Nederlander c boven een artikel geschreven naar aanleiding van eenige beschouwingen van Het Centmmc waarin dit blad betoogt dat Takkiaanache en anti Takkiannsche liberalen door den heer Van Houten teoge Tolge van zgne onderwgsvoorstellen onder één hoed gevangen zijn De Nederlander c ohrgft daarover als volgt Dit alles omdat de persorganen die met ons een Ign trokken zich ingenomen hebben betoond met zekere posten op de ataatsbegrooting En omdat onze vrienden in de Kamer gezind schgnen om ban stem te geven aan die geldaanvragen die zg achten in s lands belang Laat overigens Het Centrumc gerust zgn naar vrees voor hereeniging van ben die eens te samen de voormalige liberale partg vormden mist dengdelgken grond Evenals het jongste verleden al zeer onjuist is geteekend met de voorstelling als zooden zich slechts twee fracties ééner partg hebben gevormd als zou men ntet definitief zgn uiteengegaan en aU zou ook dezerzgds beweerd zgn dat TOor een scheuring vooralsnog geen termen bestonden evenals het een miskenning der waarheid ia te meenen dat het verschil alleen loopt over bet kiesrecht vraagstuk terwgl de diepste grond der scheuring veeleer te vinden il in de beiderzgdache opvattingen omtrent hetgeen den wetgever te doen staat opiiohtena maatscbappelgke vraagstukken evenzoo durven wg betuigen dat er ten aauzien van de kiesrecbtregeling van vangen onder één hoed geen sprake is Wg dnrven dit omdat wg vertrouwen stellen in onze vrienden ep het Binnenhof en daarbuiten en omdat er geen sponr te zien is van hetgeen wantrouwen zon rechtvaardigen Zeker indien er naarmate de regeering aan haar hondgenootschap met conservatieve elementen ter linker en ter rechterzgde van de Kamer zioh méér onttrekt en het kiesrechtontwerp méér wgzigt in de richting van grootere uitbreiding wordt de kans verhoogd dat zg voor haar voorstel de stemmen krijgt van hen die in den stembns Btrgd van 1894 zgn verslagen Maar ook d n zal het honnerzgds slechts z n bet verkiezen van een half ei boven een leegen dop Ook dan zal het wezen het inontvangat nemen van een afbetaling op rekening Ook dkn zal het zgn het stemmen voor een wet welke zg principieel wegens degrocdslagen waarop die is gebouwd verwerpelgk achten Ook dkn zullen sg haar niet aanvaarden als een optoasiug vsn bet kiesrechtvraagstuk Ook dhn zal het begonnen werk van nieuwe party formatie niet zgn gestoord De waarheid ia dat de achenring indien zg niet reeda voltrokken ware tengevolge van bet stelsel der kiesrecht voordracht door de conservatie fliberal e medestanders der regeering beaamdf zou voltrokken zgn Die sobenring zal niet worden hersteld door ooncesaieo in de uitwerking van bat atelsel Allerminst zal zg uit de wereld worden gebracht door eenige maatregelen van betrekkelgk ondergeschikte bateekenia op ander gebied Natuurlgk zullea deze maatregelen steon vinden bg allen die ze goed en nuttig keuren Maar daardoor en daarna zal in de politieke verhoudingen niets zgn veranderd 18 01 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 10 18 8 10 7 47 18 88 40 61 6 10 11 8 07 8 18 AiG 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18 7 10 10 9 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 6 9 8 86 f 04 f 9 87 9 46 1 90 8 08 T I H D A H 19 10 U8 10 16 n 30 8 63 8 43 8 81 4 88 4 47 Men ziet wg spraken van zalc en van zullen niet van mag en van mogen alléén Door er deze woorden thans hg te voegen ig te verstaan gegeven dat indien onze stellige verwachting werd beschaamd wg uiet in gebreke zouden blgven om te doen blgken van onze teleurstelling en van ons afkeurend oordeel Een van den resident van Japara ontvangen bericht mutdt dat in den nacht van 15 op 16 September jl ten westen van Poeloe Kellor Japara ten Praoe magang bemand met 17 visschers door hevigen wind werd omgealagen Twee der opvarenden verdronken terwgl de overigen zich wisten te redden door naar den wal te zwemmen Van den resident van Soerabaja ia de mededeeling ontvangen dat op 21 September jl door onvoorzichtigheid brand ontstond in de kampong Pekaoeman ter huofdplaata Griasee waardoor 28 inlandache wooiogen een prooi der vlammen werden De door dien brand veroorzaakte schade wordt geschat op f 1975 Uit Tyler Texas wordt weer een gruwelijk gevat van volksjustitie gemeld Er was eeu blanks vrouw vermoord door een neger die zich aan haar vergrepen had Met de halp van bloedhonden ving men hem en de politie nam hem gevangen Maar eeu menigte volk liep te hoop en ontnam der po litie haar arrestant De Lynehwet zon worden toegepast en het vonnis van het volk luidde levend verbranden De strafplaats was een pltttD het was er stampvol vrouwen en kinderen in de meerderheid De schuldige had zgn misdaad bekend Men bracht hem naar een geïmproviseerd schavot Op dat sobavot dat van geteerd touw etroo enz voorzien en met otte be oten wis werd de neger aan een ijseren paal gebonden en gegeeseld hg zei of bad nog ietf toen stak de echtgenoot der vermoorde vronw bet sobavot aan en onmiddelgk was de neger door de vlammen omringd Maar het tonw brandde niet door zoodat het vuur vernjinderde en sa eenige tgd dreigde uit te gaan de man leefde nog Weer werd de brand er in gestoken en eerst na vgftig minuten was aan de marteling een einde gekomen Woensdag is de groote dag gewetsst in het proces De Nayva de dag waarop de markiezin getuigenis aflegde tegen haren echtgenoot Het slot van het verhoor van den beklaagde leverde weinig belaugrgks op De markies bleef alle schuld ontkennen aan den dood van Meoaldo en bestreed evenzeer de bewering dat hg vrouw en kinderen mishandeld zoo hebben Volgens sgn zeggen was de aanklacht bet gevolg van een complot door den gouverneur zgoer kinderen pater Rousselot tegen hem op het getouw gezet Het getuigeipverhoor nam een aanvang met de ondervraging van een Italiaaosch expert den heer Dalsamo die verklaarde dat de jonge Menaldo onmogelgk bg ongeluk van den weg van Castellamare naar Sorrento gevallen kon zijn Hierop werd de markiezin de Nayve binoen geleid De markies verborg t gezicht in den zakdoek en zag gedurende het verhoor niet op De markiezin legile op vasten toon toet een kalme atem zonder eenige aandoening te laten blijken hare verklaring af lk beochuldig den beer De Nayve den Hen November 1885 mgn zoon Hippolyle in de Golf van Napels te hebben gevrorpeo Eeu levendige ontroering maakte zich bg het hooren van deze woorden van het publiek meester 4 60 4 87 8 04 8 11 8 80 1 48 1 68 1 6 8 08 8 18 7 11 6 49 9 80 7 S0 8 10 8 80 4 01 S O D D A 11 60 18 80 18 08 18 40 8 0 8 89 iLBatardam C 8t AonAa 7 89 De markiezin verklaarde verder dat de vele wreedheden van haren echgenoot haar hadden doen besloiten hem aan te geven bg de justitie In den beginne had zg zgn verhaal van bet ongelnk den knaap overkomen geloofd hoewel hg verklaarde dat hg van de plaats des onheils was weggeloopen omdat hg bang was voor de jnstitte Ik geloofde dut hg niet schuldig was zeide zg maar later toen ik hem myne kinderen zag mishandelen begreep ik dat hg mgn zoon had vermoord Op de vraag of zij geheet uit eigen beweging de aan klacht had ingediend antwoordde de getuige Tolmondtg ja Op de gebruikelgke vraag tol den bekl of hg nog iets bad te zeggen aiitwoordde deze De andere getuigen zal ik antwoorden maar deze niet Ik bigf bg wat ik heb geaegd Uwe ecbtgenoote liegt dui c Zg vergist zich Ik weet bet niet Ik berken niet eens haar stem c Hardnekkig bleef de markies weigeren meer te eggen De procureur generaal verzocht mevrouw De Nanvy den beachutdigde goed aan te zien De markiezin zag geroimen tgd naar baren echtgenoot en zeide ten laatste iJe wreedheid beefi mg er toe gebracht je aan te klagen Een levendige ontroering maakte zich op dit aaogrgpend oogeublik van het publiek meester De verdediger mr Danet vraagde der getuige of zg de aanklacht niet den 24o Joni 1894 had verzonden Na een bevestigend antwoord ontvangen ts hebben zeide hg De bekl maakte toen een reisje Welnu mevrouw als gg dan nwen man schuldig achttet boe kant ge dan vgftien dagen nadat ge hem hebt aangeklaagd den markies het volgende briefje schrgven pREsiEs 7 Juli 1894 Dierbare Loeien Ik bemerk dat je een zeer prettig reisje maakt De tentoonstelling van Lyon moet heel belangwekkend en heel aardig zijn Niets nieuws René laat altgd nog naar zgn tanden zien Het beeft vannacht verschrikkelgk geonweerd De bliksem is driemaal op den afleider geslagen Ik heb Henrl tweemaal geschreven en van hem heel lieve brieven gekregen Tot weerziens Wg omhelzen je ran ganscher harte Markiszih Db Natvr Nanwelgks was dit briefje gelezen of de verbazing van het publiek gaf zich locht in een reeks van uitroepen De markiezin verklaarde dat zg bang was dat de markies zou terugkeeren om haar te vermoorden waarop opnieuw tal van uitroepen door de zaal klonken Mr Danet verklaarde dat hg nog meer brieven In zgn bezit had doob die bewaren kou tot zgn pleidooi De markiezin verliet de zaal onder tnejui chingen en gefluit van het publiek De zitting werd daarop verdaagd In de £ eonomist worden eenige opmerkingen gepubliceerd naar aaaleidiug van de door het departement van financiën uitgegeven statistiek der Bedrgfsbelasting De Schr releveert daaruit dat op 30 April 1895 de kohieren der bedrgfsbelasting een ogfer aanwezen van f 4 745 449 29 terwgl het patentrecht voor het belastingjaar 1893 1B94 in de kohieren voor f 4 753 826 63 vermeld staat Het verschil is slechts f 9383 23 en dus onbeteekenend Maar terwijl het totaal bedrag van hetgeen door de natie moet worden opgebracht nagenoeg hetielfde ia ia de belast ingdruk zeer sterk verplaatst In bet patentrecht waren niet minder dan 433 907 aanslagen welk cgfer voor de bedrgfsbelasting tot 228 809 is gejlooken dus met 205 098 verminderd Waar vroeger op de 1000 inwoners vaa het rgk ongeveer 91 aanslagen in het patent voorkwamen is dit cgfer voor de bedrgfsbelasting slechts 48 Die vermindering is overal doch in de provinoiëo Noorden Zuid Holland veel minder dan elders Dit stemt ook overeen met de opbrengst Statistiek Overal is de opbrengst achteruitgegaan in Zeeland van f 176 824 30 tot f 96 370 89t in Drenthe van f 57 231 49 tot f 27 419 38 behalve joiat ia Noord en Znid Hollaod In deze beide provinciën te zamen overtreffen de kohieren der bedrgfsbelasting die van het patentrecht met f 398 334 94 J B7 ll lS 10 04 10 11 10 18 10 97 II SO 8 86 4S I 9 68 f 9 68 8 86 10 08 03 6 81 9 10 8 17 8 97 8 84 6 41 6 47 8 89 4 90 Wanneer men nu bedenk dat in Amsterdam op 1000 inwoners 82 t Rotterdam 74 ie a öraTonhage 91 te üiwohl 70 te Groaingea 73 te Baarlem 72 ao t Arnhem 78 aaaalagen voorkomen of gemiddeld ia de 7 gemaeaten boven 50 000 inwoners 79 aanslagen Ugon 48 op de 1000 in het geheel rgk en daarby tereni rekening bont net de om tandlgheid dat deio even genaoonten te zamen roor f 2 881 831 72 dus oor meer dan de helft op do kohieren Toorkwamen dan schgnt dan Schr de conclusie niet voorbarig dat da invoering der bedrgfibelaating vooral voor bet platteland eena onthefBog is geweeit Om na te gaan ot ijj dit ook was voor den kleinen man wflst de Schr er op dat het gemiddeld bedrag van iedereu aanslag bgna verdubbeld is van f 10 25 voor het patentrecht ia bet tot f 20 75 in de bedryfabelastiog geklommen De verhouding van bet gemiddelde der groote steden tegenover het geheele ryk is f 32 67 tegen f 20 75 Doch het zou voorbarig zijn uit deze cgferareeds dadelyk de conclusie te trekken dat demeefgegoedeo zwaarder belast en dus daar de totale opbrengst van bedrgfsbelastingen patentrecht ongeveer hetzelfde zyn gebleven de minvermogenden van belastingdrak ontheven eQn Het is waar de verdwenen 205 098 aanslagen in het patentrecht betroffenioaonderheid de miagegoeden doch btj bovenstaande rekeningen i n de aanslagen der naamjor ze vennootschappen medegeteld en het zonkunnen zyo dat de vermeerdering van hetgemiddeld bedrag per aanslag voornameiykeen gevolg was van hoogere belasting dernaamlooze vennootschappen Dit is Intu schenslechts in beperkte mate het geval Wel was hot dienstjaar 1894 95 voor deze categorie an belastingplichtigen byzonder voordeelig want de door hen verscholdigda belasting is van 607 664 20 tol f 863 673 65 gestegen ofschoon het tarief van 2 56 pCt op 2 pCt is verminderd doch deze vermeerdering van f 262 009 45 kan eene verdubbeling van het gemiddeld bedrag per aanslag niet verklaren Nu is het zeker dat ten platten lande men denke byv aan de provincie Zeeland waar het gemiddeld bedrag per aanslag vermeerderd doch èn het aantal aan i slagen ëa de opbrengst der belasting aanzienlyk verminderd is dit verlies voor de achatkiat een onthefiing is geweest voor den kleinen man Doch ook in de steden moeten tal van weinig gefortuneerde belastingplichtigen als kleine winkeliers kantoorbedienden met geringe verdiensten enz van fle invoering der bedryfabelastiog hebben gpprö6teerd In NoordHolland bijv is het aantal aanslagen op de 1000 inwoners van 93 tot 72 verminderd oiettegenstaan 7e eitelyke duizenden persocen die vroegpr vrij waren de ryks en ge meenteambtenaren het getal der aangeala genen zyn komen versterken Men verwacht in den loop der week ronddeeliüg van bet voorloopig verslag der Tweede Kamer over de kieswet Op het Museum van Knnatoyverheid ta Haarlem wordt thans in de Rotonde eene tentoonatalling van zeer praktische strekking gehouden Baalden wy nu eenigen tyd geleden de gelegenheid op genoemd Museum de ontwerpen en teekeningen voor tapyten van den beer F Golenbrander te apprecieeren thans kunnen wy aldaar eenige uitgevoerde werken naar teekeningen van deten kunstenaar die op de Amersfoortache tnpytfabriek werden vervaardigd in aogenaohoow nemen Het ia overbekend dat in de laatste jaren de Nederlandsche kunstnyverheid geen overvloed van nieuwe acheppingen heeft voortgebracht en het is slechts sedert korten tyd dat OBze artiaten door het vervaardigen van ontwerpen en teekeningen zich ernstig op de veredeling van het kunstambacht toeleggen De heer Colenbrander is een van hen dia tieh aodert jaren met onvermoeiden yver aan deze taak heeft gewyd t De tentoongeatelde tapyteu waarvan één ds ranaachtige afme ing van 6 50 op 7 50 M heeft doen zien dat de Amersfoortacfae tapytfabriek geen moeite heeft gespaard Het drgelyka materiaal en de gelukkige samenstelling der klearen die met behulp van d n techoischn directeur den heer Garjeanne verkregen werden verdienen aller waardeering Het voornemen bestaat dan ook een eonBortnm in het leven te roepen ten einde op genoemde fabriek uitsluitend tapyteo naar de ontwerpen an teekeningen van den heer Colenbrander te vervaardigen Als taohniscbe directanr zal de heer Garjeanne aan de fabriek verbonden blyven terwyl de heer J Q Mouton architect te s Gravenhage de administratieve leiding zal worden toevertroowd Met dergelyke krachten aan boord zal de Amersfoortsche tapyl fabriek zieh er niet toe bepalen haar steven alteen in Nederlandsche wateren te richten doch zy zal er zeker in Blagen hare produoten ook op den baitenlandsehe markt te brengen Zy moge eene sehoone toekomst tegemoet gaan De Fabriekabode meldt In de afgeloopen week werd de gist en spiritus fabriek o a bezocht door den heer V d B een Rotterdamsch industrieel die zeer onlangs zyne fabriek naar een ruimer terrein op Feyenoord beeft verplaatst en daar gaarne een dergelyke inrichting tot gezellig verkeer wilde stichte als wy jaren lang in onze Villa gehad hebben De heer V d B bezichtigde allee met de meeste nanwkenrigheid vroeg tal van inliohtingeo omtrent de wyze van exploitatie en de prjjzen die voor de verschillende zake betaald worden en bleek ook in onze andere instellingen in het byzou der onze Weduwenverzorging en onee loonregeltng veel belang te stellen en verklaarde voornememens te zyn het een en ander daarvan ook aan zyne onderneming in te voeren Zestien openbare onderwijzers te Hosum in Sleeswyk zyn met geldboeten geatraft omdat zy geweigerd hebben te voldoen aan het verzoek vau den plaatsalyken schoolopziener om op den Sedandag zich btj een optocht met de schoolkinderen aan te sluiten Vrpag werd het 12 jarig bestaan gevierd van de sMercuur drnkkeryc te Amsterdam van de firma De Busay Aanvunkelyk alleen op het Rokin breidde zy zich later uit door een nieuw filiaal in de Rusteuburgerstraat Door een commissie uit het personeel werd san dan heer De Bnssy een souvenir overhandigd heetaaude in een Mercuriusbeeld HulteDlaDdsch Overzlcbt Het Fransche Journal officiel bevat de verschillende besluiten betreffende de samenstelling van het nieuwe kabinet De Figaro gaat voort den spot te dry ven met het ministerie Bourgeois dat nu in Frankrijk de regeering zal aanvaarden Het minieterie is io sjju getiesl genomen zwak maar het zwakste punt ia wel de keuie Tan den heer Berthelot tot minister van buitenlandsche zaken In plaats van eeu diplomaat is uu een ecbeikundige met de leiding van Frankrflks bnitenlandsche politiek belast Verder werd den heer Combes dio io aanmer king kwam voor bet departement van koloniën dfi portefeuille van onderwas gegeven welke olgens hét oorspronkelöke plan voor rekening lou komen van den heer Berthelot Vandaar dat de Figaro c eïenals de andere anti radicale bladen opnieuw stof vindt voor een heftigen aanval tegen dit ministerie C est taotót Jean qui rit et tantöt Jean qui pleure zegt de Figaro De heer Cavaignac zal het beheer voeren over het departement van oorlog da heer Lockroy over dat van mariue een scheikundige al de buitenlandsche politiek leiden ea het geheele kabinet zal pogen met behulp Tan de uiterste Hnkerzyde de radicale hervormingen tot stand te brengen Geen wonder derhalve dat alle oppositie organen toowel die van de gematigd rppublikeinen als die van de rechterzyde by bon meening btflTBO dat dit radicale kabinet niet van langen duur zal wezen Het is niet aan te nemen dat het kabinetBooïfïeois van langen dnur zal wezen want vao een ministerie waarin de heer Cavaignacoptreedt als ministervan oorlog de heer Lockroy als minister van Marin en de beer Berthelot aU minister tan buitenlandsche zaken is voor Frankrük niet veel heil te verwachten vooral niet onder de moeilake omstandigheden waarin men nu verkeert Keizer Frans Jozef heeft de benoeming van den anti aemietischen leider dr Lneger tot burgemeester van Weenen nog niet bekrachtigd De zaak is nu althans zoover gevorderd dat de atadhooder dar provincie BenedenOostenrgk waarin Weenen ligt zyn rapport by het ministerie heeft ingediend Volgens de Frankfurterter Zeitung komt graaf Kielmaunsegg tot a conclusie dat er geen geldige redenen bestaan waarom de keiier zöoe bekrachtiging aan het besluit van den gemeenteraad sou ontbondeo Gtsteren bezocht de heer Lueger den minis terpresident graaf Badeni vermoedelijk om er over te spreken in hoever het wenicheiyk is dat de burgemeester der hoofdstad loodra igne benoeming bekrachtigd zal wezen nog lid van het Huis van Afgevaardigden aal blijven Da anti semieten wenscben dat huu leider zgn mandaat zal behouden terwijl daarentegen graaf Badeni er op aan dringt dat de heer Lueger in elk geval sal ophouden lid te zijn van de folksvertegenwoordiging Waaracbynlgk zal keizer Frans Jozef deier dagen eene beslissing nemen over deze quaestie waarover te Weenen zooveel te doen is geweest Het bekende feit van het verbranden eener Hongaarscho vlag te Agram heeft zulke vérstrekkende en moeilgk te verhelpen gevolgen gahad als de daders zelven ich waarscbyulyk niet hebben kunnen voorstellen Hier was het geen vergeeft ke oobezooiienheid van een troep studenten het ging dieper het gold een uiting van nationnliteitegevoel tegelp met een ernstig grieven van medelandgenooten die hoewel tot een anderen etam behooren toch onder éeu monarch vereenigd z n In de Hongsarsche kamer is over deze treurige zaak at een harHg woord gesproken en heeft de minister Baofi voor heete vuren gestaan maar thans beeft ook in de Croatische volksvertegenwoordiging een interpellatie over dele ooverkwikkeiyke gebeartenis plaatsgehad De aff evaardigd n Barcie en Rosien hebben den banc Khuen Hedervary omtrent den stand van zaken inlichtingen gevraagd Hetgeen hy antwoordde kwam vrywel neer op wat Banfiy in de FloDgaarsche kamer gezegd had Hy BtQlde natuurlijk op den voorgrond dat Croatië eu Hongarye door zulk een nauweo hand waren gebonden dat een Hongaarscbe vlag evengoed in Croatië mag geplant worden en dat zy die dese driekleur onteeren op eene wyze als thans is geschied strafbaar waren voor de wet De banc beriep zich op hetgeen du keizer zelf over deze aangelegenheid gezegd hud Gednrende het bezoek van den keizer aan Agram had by zich altyd aab zyu zyde geschaard sn liet zich door niemand ook niet door den Hongaarschen premier van die plaats dringen Bovendien voegde hg er noi by ligt het volstrekt niet lu de bedoeliug van Hongarye om zich to mengen io zuiver Croatische zaken Het minder aangename voor den spreker was dat hl geen der nationale partfjen in den Croatischen landdag door die toelichtingen bevredigd heeft Onder zulke omstandigheden ligt het voor de hand dat het incident no verre van geëindigd ia en dat het nog lang zal duren aleer de gezingeuooten die niettegenstaande zij onder een duk wonen elkaar aU broeders de hand zullen reiken De opening van de Bulgaarache Sobranje brengt de verhouding van vorst Ferdinand weder tpr sprake Volgens de berichten aan de Vosa Ztg heeft de vorst geweigerd in de troonrede de mededeeling te doen opnemen dat zyn zoon Borii zal overgaan tot het ortbodoxe geloof De vorst zeide dat hij wel bindende verklaringfiQ omtrent zyn voornemens wil geven maar met in de troonrede Deze verklaring Terhoedde het aftreden van het kabinet Stoïlof dat meende te ver gegaan te zyn om nog te kunnen terugtreden Nu is de Sobranje geopend Met de gewone verklaringen heeft vo t Ferdinand 7yn gekozen vertegenwoordiging verheugd by zeide daarin over de betrekkingen tot Rusland Io den loop van dit jaar heeft zich een deputatie naar St Petersburg begeven om krachtens eeu besluit der vertegenwoordiging als teeken van eerbied der Butgaarsche natie een krans te leggen op bet graf van den onvergetelyken keizerl Alexander III De welwillendheid waarmede Czaar Nicolaas de deputatie bejegende de goede ontvangst die deze in alle kringen der liussiscbe regeering en in alle klassen der Russische maatschappij genoot schenkt ons den waarborg dat met standvastigheid en gednld de betrekkingen tnsscben onze zusternatie die ons heeft hevryd en ons vaderland worden sullen zooals ze moeten zyn c De iteen ii aan t rollen Vorst Ferdinand beeft officieel voor Ruslaod neergebogen Hy zal ook wel tot knielen kou en en toch niet erkend worden Met Rusland spreekt men als men schtig begeert slecbto op de wyze au Stamboeloff wiens naam in deze troonrede zorgvuldig vermeden i8 zegt de V Z A floop van Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILING 4 NOVEMBER 1895 Hnis en erf aan de Zeugstraat G No 39 f 4700 kooper C H A Olifiera te Gouda GEVONDEN VOORWERPEN In de maand October 1895 zyu de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven of gedeponeerd aan het bureau van politie Een zfteep een portemonnate met eenig geld een vrouwenzak mh een zakdoek een wollen kindermuts een paraploie een rozenkrans een pottoodhauder een zakdoek gem P S 12 een bont schort twee sleutels aan een koord twee ileatela een uauldenkoker een zilveren broche een knipmesje een gryze eend een gouden oorbel een pelerine een boek voor Rijksambtenaren eu een riem De gevonden voorwerpen io de maand April 1895 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking der respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Borgl Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk aeopend van 10 1 s morgens Gouda l November 1895 De Commissaris Tan Politie W N VAN OARDEREN Nationale Militie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 9 van Zyner Majesteits besluit van den 17n December 1861 Staatsblad no 127 gewijzigd bg Koninklijk BeslnitTuden 22n Juh 1892 Staatsblad no 179 Brengen ter algemeene keonii dat de ingezetenen die verlangen als Vrg williger by de Utlttie optetredeo lich ter Secretarie der Gemeente moeten aanmelden vóór of o den 20 November a s van dee voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur dat aan hen die zich als zoodanig verbinden uit de fondsen der Gemeente een bandgeld van dert g gulden wordt voldaan dat by die aU Vrywilliger in aanmerking wil komen moet zyn ingezeten dus Byk ongehuwd of kinderloos weduvenaar licbamelyk voor den dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den In Januari van het jaar der toelating als Vrywilligor bat 19e jaar iugetredeu zyn en bet 35e jaar niet hebb n volbracht tot op het tydstip d r toelatiag aau zyne verplichtingen ten aanzien van de Militie zoover die te vervullen waren voldaan en ean goed zedelyk gedrag hebben geleid GOUDA den 4 November 1895 Borgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER NIEUWE WINTEmSDSCBOEIIElI A van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerdam a NOVEMBER VDr kr atotkoera iOl 101 8ÏV 8t 841 83V 88 n i B 83 l 88 Bi 91 961 lOi 8 88 v 11 6 S loov l 97 b 61 0 SI n 01 61 loov ao SOS uovl 141 84 8 V llï 100 148 81 38 110 114V 1 4 11 2 lOU BSli 11141 l Vl V 8 1 8 K 0 11 0 10 1 6 UB ♦ i V 8 17 67 lOlV sïV 38V 10 1 84 1 l l 107 ll 7Vs 41 44 B8V 1 218 1 180 1 87 1081 1081 lOÏV 180 180 UT 167 89 I ll f 1 NanRaiaANn Gert Ned W S l j dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOAR Obl Goudl 1881 88 4 iTiLiE lasohrijviiig 1862 81 5 UosTKNa Obl in papier 1868 S dito in zdver 1868 5 PoHTuoAL Oblig met ooupOD dito ticket S KusuND Obl BinneDl 1B94 4 dlu Geooni 1880 4 ditobyIiothi l8B9 4 ditobijHopelBStfS0 4 dito in goud leeii 1888 6 dito dito dito 1884 5 dpAMJK Perpet achuld 1861 4 ToaxilJ Gepr UoQv leen 1S90 4 Geo leeniQg serie D Geo leeoing aerie O ZuinAra Bip v obl 1893 B Msiico Obl Buit Soh 1890 6 Venbzubla Obl 4 onbep 1881 AHBTBaoAK Obligatiea 189K 8 BoTTBauAU Sted loon 1894 8 Nbu N Afr Handeliv aand Arendab Tab Mij Certificaten Deiiïbstsohappy dito Arnh riypotheekb pandbr 4 üuU Mij der Yorstenl aand a Gr Hynotheekb paiidbr 8 i Nedorl ndtohe bank aand Ked UaadelmBBtsott dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Hott Hypotheekb pandbr 3Vi Utr Hypotheekb dito SVi OoBTENU Ooat Hong bank aaod HusL Hypotheekbank paadb 4 Vt AuKaiKA Ëqutt hypotb paadb 5 Maiw L ü Pr LioD eert S lBü HoU IJ Spoorir MiJ aaod Mij tot £ xpl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Anik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUB Spoorwl 1887 89 A Sobl S Zaid Ital Spwrny K W obl 8 PoLBN Waraohau Weenen aand 4 RüBL Gr Russ Spw My obl 47 BaUisohe dito aand FaatowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 ICarsk üh AzoW Sp kap obl 4 dito dito ooUg 4 Pac Sp Mij obl 6 Ohio t North W pr O v aand dito dito Win St Petor obl 7 Denver Sc Rio Gr Spm eert v a fllinoia Oeatral obl in goud 4 Louis v 3c NaBhviUeGert v aand Mexico N Bpw M lehyp o 6 Miaa Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aaod dito Fenna Ohio oblig fl Oregon Calif Ie bvp in goud S St Paul Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig fl dito dito Line Co Ie byp O 5 Canada Cao South Oert v aand Va C Rallw h Nav Ie h d o O Amaterd Omaibui Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbu Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand S Beloib Stad Antwarponl887 S i Sud BrusBo 1886 S i KoHQ TheÏBb Regullr GesellBcb 4 OosTBNR Staatsleening 1860 K K Ooat B Cr IS80 S Sfaxjb Stad Madrid 8 1868 Nbd Var Bes Hyp Bpobl eert