Goudsche Courant, woensdag 6 november 1895

Directe SpoorwegverblDdingen met GOUDA WInterdlenst 1895 1896 Aaigevangen 1 October TUd vao GreeowIcB OODDl 0TT1 DA1I 1 84 7 89 7 69 8 06 8 18 8 99 3 48 12 38 18 89 18 48 18 88 1 44 BOTTXKDAU 8 81 10 18 10 89 10 88 10 48 10 11 10 49 8 18 7 M 8 89 4 08 4 40 DIN HAAO QOUDA 7 48 8 07 Dl D£M B Haga 6 1 7 80 7 48 8 30 9 98 9 4610 1111 8 19 1 1 3 8 44 9 68 3 43 4 16 6 17 6 08 7 8 9 88 Toorb 67 10 17 1 41 6 14 Z Zegw ll 10 88 1 66 i r 6 98 9 63 Za U 6 S8 H 4S 8 08 6 89 10 09 Ooada 83 7 0 8 18 9 9 6 10 1810 8419 0 18 4 9 17 8 14 8 16 4 18 4 43 8 47 6 0 8 88 10 9 Stopt ta Blaiiwük KraiaTog ea Nootdorp LeidaobendaiB aa Hekaodorp B T K O H T G O ü D A Utreokt 7 60 9 10 11 34 18 60 8 10 8 9 4 48 6 86 7 0 8 09 9 07 10 34 Woardaa 8 11 10J8 11 1 4 16 6 8 9 98 10 4 Uadawatu 8 19 10 81 4 94 9 86 Gouda 8 89 9 34 19 44 19 07 1 88 8 49 4 87 6 90 7 09 8 88 8 41 9 49 11 10 A H 8 T 11 D A H S O V B A AMtardaa C 3t 8 9 10 10 49 8 88 4 10 6 18 7 4 9 4 nonda 7 99 9 04 10 14 19 98 3 80 80 7 46 8 49 11 10 Stoppao ta filaüvqk JCraiavag em Nootdorp La ii M k a a dam aa Uakaodorp QoU 7 80 8 88 9 09 9 8710 80 10 80 19 19 18 88 1 87 S JS 8 47 4 4S 6 87 7 14 7 41 r 29 8 4 9 S4 U li Z T M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 87 8 01 10 08 Z ï gw 7 8S 8 8 11 18 19 49 8 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 87 l Ol 8 80 8 98 10 87 aHago 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 7 4 0 4 17 8 6 6 7 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 46 OUD A V T K I O K T Uaada 8 88 8 87 7 8 8 09 8 91 9 08 10 19 10 67 18 48 8 80 8 17 4 18 4 47 8 7 8 8 81 10 18 I 11 14 8 87 7 10 10 98 11 89 8 46 8 84 6 0 8 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 81 11 48 1 80 8 08 8 80 4 48 6 89 6 88 f 04 f e O n U A A HSTIBBAH 8 81 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 8 8 lO U 8 98 11 08 1 1 18 4 88 8 48 1180 Slapt ta Nooldorp Laidaobaadam an BlaUwjjk Kraiaweg aa Hakaadup hg Toor de vierda jut l te lui dan wordt hjj weggezondeD Tot de merk waar digfadtlea ait het arcbiaf der Bank bebooren een bankbiljet gered vau de echipbreak fan da tEaridikec nadat ze aeren maanden lang op den bodem der zoe had gelegen en een banknoot ran een pond die 125 jaren in omloop ia geweoat voor ze aan de Bank terag kwam De grootste biljaltea door de bank uitgegeTen Kyn die van £ 1000 000 Hiervan zijn er slecht Tier gemaakt waarna de Tormen vernield werden Een dier papieren in in liet bezit van RoUchildt de tweede heeft Coottt in eigendom Verder werden twee bankbiljetten van £ 100 000 ieder rerraardigd De hoogste op het oogenblik in omloop zijode biljetten xgn Tan £ 1000 De Bank beeft gednreode baar leTen al een aardig bedrag Tertoren door oneerlijke handelingen van bedienden of klanten Ib 1803 werd zü door baar kassier Asilett voor £ 16 000 bestolen de oplichtingen ran Fonntleroy koitteo baar £ 10 000 de kassier Smith ontstal haar £ 40 000 en in 1872 werd xg TOor böoa £ 1000 000 opgelicht Het ipreeiKt vanzelf dat bet gebouw der Bank goed wordt bewaakt Daarmede z n 39 garde soldaten onder aanroering ran een officier en 40 wakers belast Ieder soldaat kr gt Tan de Bank op waoht een goed stuk brood tabak looreel hg wil en 1 schilliag De officier krggt een souper sigaren en wijn naar belicTen Mr H J Doade Tan Trooslwök te Nienwersluis brengt het volgende ter kennis van IwUDghebbenden Allen laDdbouweri en veehouders dis meenden dat zy niet in de bedrgfsbelagting behoeven te betalen moet ik tot mgn spyt meedeelen dat zg zich wel eens konden Turgissen tenminste wat betreft de Tetweiders Hoewel ik toch ait beroep of bedrgf niet meer dan even 30 gulden inkomen heb en dit ook heb opgegeven ontving ik toch dezer dagen een belastiogbiljet groot 12 80 gelgkstaande met een inkomen van 700 nit beroep of bedigf Óp mgne narraag boorde ik dat ik dit te danken bad omdat ik vetweider ben ik weid 60 koeien en 60 X 10 = 600 Ik deel deze opvatting niet ten minste niet dit jaar nn er over bet algemeen door de weiders zoo geklaagd wordt en bovendien is naar mgne meeniag de deuk en handelwijze van ÏDspeetear en commissie van aanslag tegen den zin van art 3 g 7 van de wet op de bodrijf sbelasiiag Het is myn voornemen van agn aanslag in hooger beroep te gaan en zal dan mocht bet mgne collega s vetweiders belang inboezemen den verderen gang van zaken voor zoovelen van zoo groot twlang bekend maken Op den bssobrgvingsbrief voor de veertiende algemeene vergadering der Nederlandsche vereeniging tot bevordering der Zondagrqst welke te Delft op 28 dezer wordt geboaden komen o m de volgende ponten voor Voorstel van het hoofdbeituur tot bespreking der wenschelgkheid om aan de Regeeriog te verzoeken eene commissie te willen benoemen bestaande nit reohtigeleerden iodustriealeo leden van de Tereeoiging en toi samenstetling Tan een nienw ontwerp Zondagswet in Tervanging van de bestaande wet van 1815 Voorstel van de afdeeling Amsterdam tot bespreking om verdere beperking van Zondagsbestelling by de K ks postergeo en telegrafie te verkrygen door invoering van een twee of drioTOodig tarief Toor het binitenlandsoh verkeer op de Zondagen Voorstel van dezelfde afdeeling over het verkrijgen van wettelgke bepalingen tot bet slaiten van winkels werkplaatsen enz op zekere uren van den Zondag in navolging van hetgeen ter zake in Duitscbland plaats heeft 7 8 T 8 T 88 7 48 7 88 t i lO 18 8 18 8 88 8 M 8 47 8 84 8 01 8 10 8 87 8 08 18 8 84 8 80 600 Gouda Moordnoht Niauwerlcarlt Onpalla Sottardam Aotterdam Oapalla jfisuwarkalk Uoordrackt Üuiaw 60 8 84 Woe daa 69 7 08 8 19 ütieakt 8 18 t l t f Kaar Imitardam Oouda 87 iBitaKUai C St 8 14 Voorstel Tan de afdeeliofi Rotterdam dat het hoofdbestunr de aandacht der H geeriog vestige op da handhaving der bestaande Zondagswet of iavoering van een andere overeenkomstig de behoefte ran den tegenwoordigen t d Voorstel van de afdeeling Deventer Wat kan er gedaan worden om aan slois en brogwacbters op de Ryks wateren meer bepaald Zondagsrust ie verscbaffeo D 8 avonds zat zooals reeds door ons werd medegedeeld ten acht ure eene openbare vergadering worden gehouden in de concertzaal der Leesvereening c Als sprekers zullen optreden de hesren G Da Wys en A Haet Ter 0 liiiateriDg zullen door de vereeaiging Zangtast eenige stokken worden voorgedragen In Zurich is door de rechtbank een zaak behandeld die veel overeenkomst beeft met de barncbte zaak van De Jong te Amsterdam Zekere Ëichenbergar een man die zeven maal een gevaogeniistraf had ondergaan een echte Zucbthausi tam gast dns opende in 1891 plotseling een grooten froitwinkel en leefde er zeer goed van Dit trok de aandacht van de politie en wat bleek toen Ëiebenberger wns geruimen tyd verloofd geweest met de dienstbode Anna Humbel die in baar dienst een aardig kapitaaltje had opgespaard Deze vrouw waa sedert einde Mei 1891 spoorloos verdwenen nit bet huis van haar broer De beklaagde hierover ondervraagd deelde m e dat zy met een vreemdeling ge vlucht was doch alle nasporiogen van de justitie in h t land in Europa en in Amerika bleveil tot nu toe zonder resnltaat Eichenberger bad zich m dien tuascbentgd meester gemaakt van den volledigen uitzet zgner verloofde een grooten voorraad Trouwen kleeren en hy bad een spaarbankboekje van fr 1200 op baar naam en een bedrag van fr 2400 aan effecten te gelde weten te maken De rechter zoowel als het pabliek verdachten hem natuarlyk Anne Humbel te hebben vermoord Het bewgs daflrtoe kon echter niet worden ge leverd Eicbenberger werd Donderdag wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld De wetfl n ach appel yke onderzoekingen in het Iu9titat Pastenrc hebbeu geleid tot een oienwa ontdekking ter verdelging van deaardmuizen welke sedert enkele jaren in sommigeFransohe departementen op de velden krioelden de gewassen vernielden en aan de landbouwer een ontzettende schade berokkenden Niet minder dan 50 of 60 pCt vaa den oogst ging in veal streken verloren Dat gebeurde o a dit jaar op ongeveer 40 000 hectaren in Fas de Calais waar de laudbouwerfl hun wintergraan niet durfden zaaien uit vrees dat er toch niets van terecht zoo komen Anderen zagen ervati af bon haver te maaien wyl de opbrengst de kosten van het maaien niet zon goedmaken Om die ontzettende plaag te bestryden wat het noodig een specifieke microbe van een besmettelgke en over te brengen siekte te ontdekken welke ofschoon onfeilbaar doodend voor de aardmuizen hoegenaamd geen nadeelige werking had op den menscb noch op het veld Men had dan slechts zeker getat aardmuizen met de microbe in te enten om de knagers vervolgens in vrybeid op de velden te laten rondloopen en aldus de besmetting voort te planten Dat denkbeeld heeft de jeugdige en yverige geleerden van het InslitotPastaurc geprikkeld De heer J Danysz die overigens niet aan zyu eerste ontdekking wns op bacteriologisch gebied zette zich terstond aan den arbeid en de eerste proeven met zyn verdelgingsmiddel drie jaren geladen ia de omstreken van Kar sor Seine genomen beloofden het beste 18 88 10 84 11 01 11 08 11 15 11 84 8 SS 10 88 8 10 7 47 18 88 8 40 8 18 AAS In 50 liter water had hy zekere hoeveelheid cultnur bonillon verdund waarin bet krioelde van de bewuste microbeo In dit afschuwetyk mengsel had hij honderden eo duii enden stukjes brood gedoopt die over de velden verdeeld werden voor elk verscb gegraven muizen at één over een uitgestrektheid vnti 50 hectaren Veertien dagen later Tond man op de behandelde akkers nog slechts drie leTende maar blykbaar xieke veldmoizen terwjjl op een naburig stuk land waarop de proeve niet was toegepast in elk voor minstens een vjjftigtal werden gevonden De heer Danysz beeft thans met de hulp van dr Albert Calmette eveneens van bet lustitnt Pastenr c in de gemeente BiacheSain Vaast zyn proeren voortgezet en de verkre en resultaten waren opnieuw van een aaro om den hopeloozen boeren een hart ouder den riem te steken Vrgdag 27 September begaf da heer Danysz zich op nitnuodigiog van den burgemeester van genoumde plaats daarheen en deed er onder diens toezicht het virns van omstreeks 400 buizen verspreiden over een oppervlakte van 150 hectaren waar men op sommige plekken niet minder dan 30 a 40 mnizengaten per vierKanten meter vond Acht en veertig uren later op een Zondagmorgen vond men reeds doods mnizen by dozynen en s Maandags restten van dezen slechts vel en beenderen wgl de levenden de dooden hadden opgegeten en alzoo de generalisatie der epidemie berorderden Den lOo dag den 8o October by het bezoek van de speciale commissie saamgesteld uit de autoriteiten der administratie en van den gezundheidsraad vau het depariement werden geen levende maizen meer waiargeoomen terwyl bet er op de aangrenzende velden van wemelde By een inwendig onderzoek Tan eeaige doode muizen werd de doodende microbe behoorlyk gevonden Van zyn graf nit dos cal de onateifelgke Pasteur eeni te meer door middel van een zyner leerlingen aan den landbouw een koitbaren en geheel onTcrwachten dienst bewezen hebben Zelfs de arsaste landbouwer zat inderdaad in staat wezen ajjn ts veld staande gewassen op afdoende wyze te beschermen daar zy die sfzonderlgk Toor persoonlyke rekening handelen per hectare niet meer dan drie frank behoeven uit te geven Maar in streken waar de aardmnizea zeer talryk zyu en haar invallen op regelmati e tyden voorkomen verdient een gemeeuschappslijke handeling van atte betrokkenen de Toorkeur t Is toch daidelyk dat indien men b T over een uitgestrektheid Tan 1000 hectaren zicb ertoe bepaalt gedeelten 300 a 400 becta ren te behandelen men er wellicht in slagen zal gedurende een seizoen de behandelde stukken tegen de plaag te behoeden doch de aardmuizen op de naburige landen ongedeerd blijven en weldra ook de ontvolkte velden weer zullen bevolken zoodat men na zes maanden nieuwe kosten zal hebben te maken Om na de gemeenten te doen besluiten vastberaden het vernietigend stelsel op al haar grondgebied toe te passen zonder daarbg de niet bebouwde etden de braakliggende landen de bosscben en zoomen der wegen en slooten te vergeten zyn door de directie van bet lDstitnt Pasteur de volgeode bepalingen gemaakt Elke gemeente zal in hectaren opgeven d totale oitgestrektheid van haar grondgebied en die der velden bebouwbaar en niet bebouwbaar waar de tegenwoordigheid der muizen zal zyn vastgesteld en verbindt zich te betalen den matigen prys van twee frauk per te zoiveren hectare terrein Alsdan zal elke gemeente ontvangen lo Een voldoende hoevoalbeid virns in bouillon of in buizen om het te verspreiden over de geheele uitgestrektheid der aangetaste velden 2o Ëen voldoende hoeveelheid van hetzelfde virus om er de zoomen der wegen en van andere terreinen mee te besproeien met uitzondering van de bosscben en weilanden niet bebooraude aan particaüeren 3o Een buis met viras per 10 hectaren aangetait verklaarde velden 15 dagen na de eerste operatie voor bet geval da mnizen niet definitief zouden zyn verdwenen 7 11 4 0 4 87 6 04 6 11 8 90 1 48 1 68 1 69 9 06 9 19 6 48 8 60 7 80 8 10 8 60 4 09 3 O O D A 11 60 18 80 Ongetwijfeld merkt Le Petit Journal op deze ontdekking is niet zoo ingrijpend al die van het anti diphterisclie Rernm en de naam van Danysz is er nog Terre van af aan dank en zegeningen te verdienen ala die van dr Roux maar toch heeft de landbouw alle reden om den jeugdigen geleerde hoogst dankbaar te zgn Het diploma A voor de zuivere toepassing van het correspoudentieschrift en vertrouwdheid met bet systeem tStoIze Wéryc kon Vrgdag verstrekt worden aan mej J Tancklnck Amsterdam eu aan de heeren J Gampbnis schilder Sueek K F Oortgyaen boekhouder Helder P Pietars onderwyzer Helder H Roersma gemeente veld wachter Langezwaag A IJ M Timmerman baodelsagent Zeist G Wechelaer Dzn Aslten Over het proefschrift van 1 candidoat voor diploma A en van eeu boitenlaadsch candidaat Toor diploma B moest afwgzeod wordeu beschikt Aan het den 18 October te Utrecht gehouden examen ter Terkrgging van diploma B werd deelgenomen door 25 personen 12 dame en 13 heeren De examen commissie bestond uit de heeren J Qoast P Peutermann en den directeur J L Wéry Geslaagd iga Dë dames H E Bachnian z b Zwolle M P B Dona s b sGravenhage A van Ërpecnm z b Schiedam A W S Giebeo z b sGraveLhage C van Kempen z b Wieriogen E C van der Meer Mobr z b Doesburg N J Oortgyüen z b Nieuwediep M Schuiten z b sGravenhage J Ch de Waard t b Dordrecht en de heeren R van der Heide ser geantmajoor inf Amenfoort B Hes jur stud Grrouiogen A J J Kngper employé gemeente gasfabriek s Hertogenboscb R Aleyer sergeantmajoor iuf Amersfoort H de Munnik sergeant Indisch leger Zotfen B Proper sergeantonderwijzer Amersfoort J Pyper sergeantonderwgzer Arnhem A C Smit kau toor bediend e Kampen Th D Struick laitenant inf Oost InÜsch leger Apeldoorn A de Timmerman Ie Initenant mariniers Helder J Wjjk sergeant majoor inf Amersfoort en W Wyk wachtmeester veldartillerie Amersfoort asn wie Vrgdag het diploma werd uitgereikt Vier caodidaten werden afgewezen Door den heer H Leeae onderwyzer aan de Wee inrichtiog Neerbosch ia aan genoemde inrichting een curcus geopend in de stenographie systeem btolze Wéryc waaraan 15 leerleerliogen deelnemen die opgeleid worden tot letterzetters Het is bier minder te doen om de jongelieden te bekwamen tot het verkrygen van eene grooïe snelheid in de toepassing van de Stenographift dan wel io bet lezen ervan om zoodoende direct van het Stenogram te leeren zetten De leasen worden twee maal per week gegeven eu met veel lust gevolgd Te Hilverinm beoefenen eenige leden van het politie personeel de stenogranbie Stolze Wéry eu nude telefoon dienstbaar is gemaakt aan bet centraal station van het bureau van politie wordt daar hjt per draad gesprokene door den ontvauger gestenografeerd en vinden naar men ous bericht de bevelen hun weg in een minimum van tijd Commissarissen van het Resstaorant Royale te sHage de heereuL Droogleever Fortoyn J H de Groot L Smit mr C A Vaillant en mr P J Snel boden in den afgeloopen romer voor en wedren op Clingendaalc op 20 Jnli voor de officieren van het Nederlandsche l eraan het comitié der Ned Harddraveryen Reovereeniging een zilveren cup aan doch deze wedren had niet plaats waardoor de prgi zyne bedeeling niet heeft bereikt 9 87 10 04 10 11 10 18 10 97 11 80 8 86 9 43 9 68 9 68 6 88 10 08 9 08 6 81 8 88 4 90 9 10 8 17 8 87 6 84 6 41 6 47 Daar omtrent deze zaak eo hare gevolgen onjuiste geruchten zyn verspreid hebben genoemde commissarissen zich tegenover de officieren varplioht geacht de joisté toedracht der saak ter kennis te breugeu waarom door hen de correspondentie tusacben hun college en het bestuur der Renvereeuigingc gevoerd ii geplubliceerd Dit ia op ietwat ODdeagende WQKe gaaehiad door o da briefjea vaa deo voorzitter der ReDTereanigioK at te drokken met al de taalfontoD welke ia de origioeeleD aanwezig waren Man Khrgit nit Zeeawaoh Vlaanderen aan de Te Bet Bcbgot de Belgische regeering hoogen ernst te worden met het weren ran deu Bmokkelbandet in hoornree want behalve dat aantal donanien lange da grenzeo zeer uitgebreid is tün er nn ook dergelgke ambtenaren geplaatat langs de zoogenaamden tweede linie d 1 het gebied een bepaald aantal kilometers or r de grens waar de smokkelaars voorheen zich veilig konden rekenen Toch gelakte het ren 60 amokkelaars II Woensdag nog een 25 stoks vee te smokkelen docb toen zij op de plaats van bestemming kwamen merkieu de kooplui dat er een os ontbrak en Don derdagmorgen atond het beest onder tonzicht van een smokkelaar te Gent op üe utarkt die den 09 verkocht eu het geld opstreek De kooplui dorsten biervan geen aangirte bjj de politie doen De stoomtram Oldampt Pehela is by kinschoten Zaiderveen aan eec groot gevnar ontkomen Ëen schipper die de klapbrug omboog had getrokken had rer eten deze weder neer te laten Door de duisternit was dit door den trammacbinist niet opgemerkt en zoodoende ging de brug met donderend geraas naar beneden Zg bleef gelukkig door de zwaarte ligKeu Ware de tram naar Winschoten gereden in omgekeerde richting dan zon zy in t water zgn gestort Men achryit van Segli dd 23 September aan de J B f Zoowel in den nscht van 18 op 19 September als haden nacht werd de banting uit loopgraven welke de heeren aloabers op afstanden van 75 tct 150 M hnddan aangelegd hevig beschoten Zg worden met den dag brutaler overtuigd dat wy niets van belang tegen mogen doen Ja er wordt ook van onzen kant uit de benting genoeg geschoten maar wat geeft dit alles tegenover een vyand die in den grond zit De nu reeds langer dan een jaar gekoesterde wensch van oiËsieren en minderen om er eindelyk toch eens uit te mogen op hinderlaag of wat dan ook blyft nog steeds vroom Den 18u werd de sergeant der artillerie Ëekman den mitrailleur hanteerde in den sohoudsr gewond en ontving een inlandsob artillerist een schampschot aso den schouder Schilderden eu stoelen in de voorgalleryen der officieren werden verbryzeld Gister avond omstreeks 10 uur begon de aardigheid voor de tweede maal nu tot verhooging van de pret opgeluisterd door een tiental kanonschoten De kanonskogels waren gelukkig byna alle te hoog wat er van in de benting terecht kwam was mis maar waderom werd een inlaudsch luselier door een geweerkogel in bet gezicht gewond Dat de dames op den post voor dergelykeliefeiykheden niet onaardige illustraties opleveren kunt n begrgpen Te Koten laat jhr Godin de Beaufort een appel en kerseboomgaard aanleggen groot 15 bunder waaraan een groote menigte men segt wet 100 arbeiders hnnne werkkrachten besteed hebben Het ia een werk dat maar zelden over zulk een nitgestrektbeid gebenrt omdat eerst de grond moet gezonken worden Irorens tot poten te kunnen overgai n In de Limbnrgache gemnite Helden met eene bevolking van 4000 zieren is de vorige hst 107e bierhuis geopend Proeven onlangs genomen hebben bewezen dat honden uitstekend geschikt zgn om gekwetsten op te sporen op het slagveld Mea beeft nu ook een toestel uitgedacht om den band gednrende den nacht in zyn bewegingen ta kunnen volgen Hg is daartoe voorzien van een electrisch lampje dat zoodanig geplaatat is dat de meeater zyn bond zelfs in bet bont niet oit het oog behoeft te verliezen en hem dus kan volgen naar de plaats die de hond hem aanwgst Van Mei lot September 1896 aal ta Kiel eene internationale scheepvaart en visscherijtentoonatelling worden gebonden tot deelneming waaraan belanghebbenden in Nederland worden nitgenoodigd De aankondiging van inzending moet gelohiadan vó6r 1 December aan den sYorstand dar internationalen Ansatellnng für Sehififahrt und Fischerei in KieU welke alle gewenschte iniichtiogen gaarne zal verstrekken Een 53 jarige bootaman aan boord van de stoom ooot Alexandra kreeg in de Spoorweghaven te Rotterdam een vat vet wegende 800 kilogram dat nit de strop schoot op het lichaam De man werd verpletterd Onze correspondent ta Batavia seint ona onder dagteekening van heden Generaal Vetter en de majoor van den staf Breijer hebben eene officieele zending om den toestand in Atjeh te inspectearen en over de door den generaal Deykerhoff voorgestelde maatregelen te beraadslagen c Wij teekenen bierbg aan dat het vooroemender regeering ten aanzien van generaal Vetterreeds hier te lande bekend is In de Memorievan Antwoord op het VoorloopiglVerslag overdo Indisch begrooting voor 1896 leest mentoch Het ligt nu io de bedoeling om terbevordering van overeenstemming van ioziclitenden nieuw benoemden legercommandant nadathy het commando zal hebben aanvaard opte dragen Atjeh te bezoeken en zich aldaarpersoonigk door den gouverneur te doen voorlichten omtrent de laiitstelyk door hem gedanevoorstellen betreffende de verder te volgenpolitiek eu militaire gedragslyn die op deconsolidatie van het sedert 1893 verkregeneign gericht N B Ct BultenlaDdsch Overzicht Gisteren trad de nieuwe regeering voor bet Parlement op met cfe mededeeling van baar program wy zullen a duB begon deze verklaring aan bet votum der Kamer gehoorzamen door over de feiten welke in de motie van 28 Oct zyn bedoeld een aanvullïngsouderzoek te openeu en welk ook bet resultaat moge zijn wjj zullen het dossier der gerechtelijke instructie in z n gebeel bekend maken om bet Parlement in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te spreken Wij zullen eeu wetsontwerp iodieoeo waarbij aan Parlementsleden verboden worit deel uit ta maken vau de raden van beheer der maatachappijeu die contracten hebben met deu Staat op verbeurte van vervaltenverklaring van hun mandaat zullen kq zich hebben te onthouden van alle deelnemiog aan de emissiesyndicaten wy zullen het vooorstel steunen dat teu doel beeft bet contradictoir debat in te voeren bg de correctioneele of crimineele instructie De wetgevende arbeid heeft gedurende twee jaren stilgestaan er moet een steUelmatigeeu vastberaden poging gedaan worden om te geraken uit dezen toestand welke de voorstanders der politieke vrybeid en van de pariemeutaire regeeriog te zeer verontrust Afbandeliue van de begrooting op den bepaalden tgd s de eerste van alle hervormingen Wy zullen pteunen het ontwerp tot invoering ueaer progreei ieve succe8 ie bela8tiDg dat op de ageudu der Kamer voorkomt Wy zullen door wetteiylte bepalingen gevolg geven aan het votum betri fifende de belasting op het gedistilleerd op den grondslag van totale ontheffing der liygiënifche drauken In de inkomstenbelasting hebben wij naar bet ons voorkomt eeu geschikt middel io de band om de ODgelylcheden der belastingen te verbeteren en deu drok d r belastingen meer naar billijkheid ta verdeelen Een ontwerp in dien zin tal binnenkort aan de Kamers worden voorgelegd Verschillende voorstellen met betrekking tol de ondel linge verr ekering en de voorsorgskassen zgn in bewerking en wy zulten de algemeene organisatie van een pensioenstelsel voor werklieden steunen Wy zullen de leemte in onze wetgeving aanvullen door er de vrybeid van vereeniging in op te nemen De betrekkingen tusschen Kerk en Staat znllen wy nader regelen aan bet pconomiscb regime van onzen landbouw eo onze nyverbeid zullen wy niet rake maar wy zullen maatregelen voorstellen om hem te beschermeu tegen internationale speculatiën Na aan de land en zeemacht lot toegezwaaid te hebbeu vervolgt de boodschap Wg zulten maatregelen voorstellen om door een strenge controle te zorgen dat bet uottigHt gebruik wordt gemaakt van de hulpbronnen des vaderlands Wat het koloniale leger betreft wy znllen bet deabetreffende voorstal doen onderzoekeu Frankrijk heeft sich bondge nootschappen verworven die bet algemeen evenwicht bebben hersteld wy komen den algemeenen wensch vao het Fransche volk te gemoet ala wy het vragen met ons op alle poDten waar het onze plicht is de vreedzame ontwikkeling ran onzen invloed onze belangen en onze rechten voort te zetten Wg denken dat de tot dosver onzekere meerderheid der Kamer bereid is zich krachtig aan te sluiten aan de regeering en aan deu repablikeiaschen geest die vastbesloten is de wetten te verdedigen welke men onwraakbaar beeft genoemd de wetten toepasselgk op de strgd tasschen kapitaal eu arbeid en welke de individueele eu de collectieve vrybeid verzekeren die gewaarborgd zgn door de syodicatenwet Wg trachten zonder versagen de orde en rost op straat te handhaven maar zouder op te houden onze aandacht te schenken aan het lot der oederingen en van bet volk Laten wg vertrouwen stellen in do Repabliek die het instrnment van moreelen vooraitgang is een middel om de ongelgkheid van leveniomstaodigheden te verminderen De regeering doet ten slotte een beroep op het vertroQwen der Kamer niet om te praten maar om te handelen Indien aldus besluit de boodschap ons program niet aan uwe ensolfen beantwoordt zolleo wü een arder program zich tegenover het ouze laten stelten eo bat land zal dan uitspraak doen De voorlezing dezer verklaring werd onder broken door levendige toejuichingen van de radicalen de socialisten en de rechterzgde bet centrum bleef koel Alle deelen vsn bet program werden met een goedkeurend gemompel begroet op dezelfde banken De socialist Joorde riep Bravo dat is ware taal van een republikein De miiiiHter president Bourgeois verklaarde dat de regeering bereid is de wet op de hervorming van de tuccessierecbten in behandeling te nemen deze wet zou bovenaan op de agenda gepllaatst kunnen worden Toestemming c De zitting werd daarna opgeheven De ministers werden zeer gecomplimenteerd Het debuot van bet ministerie Bourgeois verliep gunstiger dan B en verwacht had Ug de Eiusnede over de zoodieakelykheid van het privaat bezit sisteo de socialisten heftig AU gemeenen bijval vond de aankondiging an een wetsontwerp waarby aan Parlementsleden verboden wordt deel uit te maken van den raad van beheer van financieele syndicaten De radicalen begroetten de ve klaring met stormachtige bijvalsbetnigingen door bet centrum werd zg koel opgenomen De socialisten die het kabinet Bourgeois meenden te beheerschen zgn grootelgks teleurgesteld Ia den Senaat werd de verklaring koel opgenomen In de couloirs gelooft men dat bet kabinetBoutgeois kans heeft op eenigefi leveniiduur indien bet een krachtige houding aanneemt tegenover bet socialisme Uit Berlyn wordt gemeld dut Venezuela de bemiddeling vau Duitschland heeft ïugeroepeo in zgu gexcbil met Duitscbland De Keizer most aau deu minister van Uuitenlandsche Zaken last hebben gegeven de zaak te onderzoeken By de verkiexingeti voor den Badenschen Landdag wsBrvan de uitslag eerst thans in zgu geheel te overzien ia hebben dv nationaal liberalen weliswaar één zetel gewonnen maar nog niet de meerdarbeid heroverd Daartoe hadden zg nog één zetel meer moeten winnen want van de 03 mandaten bezitten zg er nn 31 Het Katholieke Centrum verloor twee zet ls één aan de nat liberaten één aan de antisemieten die thans voor het eerst een eigen zetel hebben en daalde dus in tal rijkheid van vertogenwourdigers vau 23 op 21 De overige partyen zgu in gelijke sterkte als vroegor teruggekeerd ut 5 vryziunigen 2 conservatieven en 3 socialisten De Landdag wordt 12 dezer geopend Zondag is in Zwitserland eeu volksstemming gehouden over de verandering in do grondwet naar aanleiding der militaire wetten die door den Bondraad en de Bondsvergadering ziju aangenomen Het Zwitserscho krggswezen zal gecentraliseerd worden Tot nog toe bad ieder kanton zgu eigen militaire inrichtiog een toestand die reeds lang veroordeeld was eo alteen in stand werd gebonden door deu tegenstaud der federalisten en van de voorstanders der autonomie van de kantons Natourtyk gaf dit aanleiding lot verschil van gevoelen tusschen de centrale regeering en de kantonnale militaire overheid de ontwikkeling van de Zwitsersche strjjdmacht werd er door belemmerd elke hervorming tegengeboadan Het denkbeeld dat een eutrale staat geen grootsobe legerioi iebting noodig heeft is in Zwitferland reeds laog verlaten De overtuiging heeft zich gevestigd dat bet verkeerd ia afhankelijk te zijn van de genade der groote mogeodbeden De oorlog van 1870 en de intemeering van het leger van Bourbaki hebbeu getoond welke gevaren Zwitserland kan loopeu De nieuwe militaire wetten schaffen de kantonnale troepen af Alle troepen komen voortaan onder het rccbtstreeksch beheer van den Bond De financieele gevolgen daarvan zyn voordeelig voor de kantons doch ten nadeele van de centrale regeering De liberalen democraten vrijzinnigen en grootendeeU ook de socialisten zgu vóór de invoering der wyziging en toch zgn de Zwitseracbe bladen bevreesd voor de aanneming De antimilitaristen zgn sterk en bgn tegenstand is vooral gegrond op de meening dat centralisatie van het krygswezen wyzigiog zal brengen in de legerinrichting Van de organisatie der krijgsmacht zal men komen tot verlenging van den dïensttyd en dat zal weer nieuwe lasten leggen op de bevolking van Zwitserland zeggen de tegenstandera Overigens worden de voorstellen zeer gunstig beoordeeld vooral in de Doitsche pers In plants van 25 zeer ougelgke militaire districten znllen er tbana acht komen die van gelgke grootte ijn De Bond draagt zorg voor de bewapening het onderricht de kleeding en het beheer der boodstroepen de militaire gebonweu gaan aan den Bond over Doeh naast de vrees voor ingrgpende militaire bervorffliogen als gevolg hiervan vindt in vele kringen de meeniog ingang dat de meerdere uitgaven door den bond zullen worden gevon den door belMÜngverhooging En dat deed den tegenstand nog toenemen In 4i loop der vorige week ego herhaaldetgk vergaderingen gehoaden zoowel van de voorstanders als van de tegenstanders De voorstelten moeten niet alleen de meerderheid krggen der stemmen bg bet referendum doch ook de meerderheid der voorstemmende kantons De mogelijkheid werd zelfs groot geaebt dat de meerderheid der stemgerechtigden vóór die der kantons tegen da voorstellen zon aga daar Zug Waadt Olarns Baaeiland en Appenzell Ausserrhodeu leer tegen de aanneming gekant zyu In het laatste geval zou de nilslag ernstige gevolgen kunnen hebben daar de strgd tusschen Centralisten en Federalisten er door verscherpt znu worden Burgerleken Stand OËBOUEN 2 Nov Johanna Petronelta ouders J H Bekkers en J P van der Kint Toanoa Maria ouders P J Schlosser en A Fenuet OVERLEDEN l Nov C Solberland 83 j WITTE EN GEKLEURDE HAFIlSCnOEITEir VOOR DAMES en KINDMUSy L van OS Az üOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 4 NOVEMBER Vor krs slotkoers ioii i 1 11 m l 8 88 89 B8V 88 83 Vl asy 8V U6V V V looi 51 6 0 St l 01 s 1001 01 uo 9 loa 100 uil 9811 39 UO U ♦ 110 101 53 U4V 98 90 101 100 10 U5 1161 1 Bl 101 ss 10 S5 lOJI 107V V u J81 180 1 8 108 108V 10 11 UT 167 3 lUi 81 ÜOi NEüKRLANn Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 KohOjle Obt Ooudl 1S81 88 4 Italic lusohr ving 1868 81 5 UosTRNR Obt in papier 1868 B dito in titrer 1868 S Portugal Üblig met coupon a dito ticket S ftosUNu Obl BiDoenl 1694 4 dim GeeoQs UBO 4 ditoh jKotbi lSB 4 ditoUijHopeU8VU0 4 dito in goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Psrpel loUiild 1881 4 Toaziu Gepr Couv leen 1800 4 dec leeaiug serie 1 tiea leeaiug serie C ZuiuAVR Uzp V obl 18U2ft jtfaxioo Obl Buit Soh 18tt 6 ViNEZVELA Obl 4 onbep 1881 AusTflauAH Obligation l8tS 8 RoTTSEUAH Stod leeu 1894 S Nbu N Afr Harulelsv aaiid Arendsb Tsb Mij CertiHouteD DuiiMaatschapp dito Amb Hypotheekb paudbr 4 CuU My der Vorsteul aand s Or ily otbeekb paudbr S i Nsderlandsobe bank aand Ked Handelmaatsch dito N W h Pao Hyp b pandbr i Rott Hypotbeekb pandbr 3 Utr Hypotbeekb dito Si i OosTBME Oost Hong baukaiud Rdsl Hypotheekbank pandb 4Vi A MBEIKA Equit hypotb pandb 6 Haxw L G Pr Lieo eert 8 Nbu Holl IJ Spoarw Mij sand Mij tot Kxpl V St Spw und Ked Ind Bpoorw m aand Ned Zuid Afrtk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 TALiK Bpoorwl 1887 6 A Kobl S B8t 68 Zuid ltal Spwmg A H obl 8 FoLiN Warsobau Waenen aKi d 4 RusL ir Euss 8pw My obl i Baltiscbe dito asad Fastowa dito aand ft wang Uombr dito aaud fi tCarik Ch ABOw Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 861 07 437 A MBEiKA Cünt Pofi Sp Hij obl 6 Chia k North W pr C v aand dito dito Win St Poter obt 7 Denver Ie Rio Gr Spm oert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louisv NashnlteCert v aaud M exico N Spw Mij lehyp o 0 Miss Kansas v 4 pet pr rf aaud N ïork Ontano k West aand dito PenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South tJert v aand Ven C Rallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mg aand Rottard Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 1 Beloib Stad At twerponl667 2 s Stad Brussel 1880 S i KoNO Theisk KeguUr Oesellscb 4 OoBTENR Staataleeoing 1800 5 K K Oost B Cr 1680 8 Spanje Stad Madrid 8 1866 Nao Ver Bes Hyp Spobl oert