Goudsche Courant, woensdag 6 november 1895

Stooinvaart H Braakman l Co ew 8tooiiibootdieii8t Telegraaf D elijkschc Dienst voor Passag iers en Goederen Maandag uitgezonderd Uaar en van AlTTWERPEU Vertrekken gedurende November I89 $ No 6808 Donderdag 7 November J805 34ste Jaargang eoüDSCHE umiwï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij é met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 26 fl anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpl s è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Na 4 uur des namiddags worden geene goederen meer aangenomen Agenten te Rotterdam H BRAAKMAN Co Antwerpen RUYS Cd 34 35 ADVERTENTieN STEENKOLEN og eenige dagen in Lossing DE LADING UI Gedarende de Lossing 61 Ct pr HX j h de Lossioji 70 3 P EBIJGSMAN Jie Ameratoort che Machinale Stoom Brood en Beschuitfabrlek te AMERSFOORT door circa 200 Depots door geheel Nederland Tert gonwoordigt vraagt foor hare prima kwaUteltm meaigruldige BROODSOORTEN Depóthouders Toor de plaatsen Woerden Gouda Gorinchera b Uertogenbosch Zalt Bommel enz Flinke prorisie franco toezending en concurreerende prezen 1 Dames en Kinder 1 1 ROKKEN BLOÜSEN 1 1 KOUSEN H NDSCHOENBN 1 BOEZELAARg TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten 1 LAGE PRIJZEN 1 iii jFim 1 UABKT 13 i 1 WIJNHANDEL VA ALPHE LEDEBOER XE BOITEBDAM Depot A KOETIEE Gouwe C PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NEGBLTCAP Verkrygbaur by PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is ouohöt en kurk steeds voorzien van den na ra der Firma P HOPPE Sf aRANDS MA AeiNB DU FrËtenips NO UVEAUT ÉS WH Terroeken de Damea die ons geillai reord mode album voor het WlntarMl xoan noch niet ontvangen hebben dit t willen aanvra£ on aan JULESJiLUZOTaC rirh Hetzelve worJt dan omgaand grutl tn franco toefiezonden BestellinRen van af 25 ftanci vrt van illi kosten aan liuis met 5 j verhooging Miipérillli liultgr li lloiiriMi I Van ROTTERDAM 3 November s morgens 5 nar 5 6 0 0 7 6 30 8 6 30 9 6 30 10 7 12 8 13 2 30 14 2 30 15 3 10 3 30 17 4 30 19 5 30 20 6 21 6 22 0 30 23 6 30 24 7 20 8 27 2 30 28 2 30 29 2 30 30 3 Henbiedehel geluk de hand iloordprUs vv aoo ooo Hark De prijzen zl n ilnor drn StUttt li ex arandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen vuu laar do dea Staat Hamburg gewaarborgde grooto Uelilloter j waaria seker 10 Allllioen 981 720 Mark gewonnen moeten wordeo ï o prysen vaQ deee veel voordeel biedende Geldlotery dia volgens het plau slechts 112 000 loten bsvnt sgn de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie rsn 300 000 M 1 prijs a 200 000 M 1 priji ill 00 000 M pr san ü 7B 000 M l prijs a 46 prijzen a 5000 M 106prijzonii 3000 M 826 prijzen h 2000 M S22 prijzen iï 1000 M 70 000 M 18E6 prezen 400 M 1 prijs it 65 000 M 80 prijzen h 300 M l prijs 60 000 M 1S2 prgt 200 150 M prijs ii Gb OOOM 86060prüzouA 165 M prijzen 60 iuO M 7tf90pr ii 134 100 98 M l prijs u 40 000 M 7448prÜ2 Ü69 42 80 M pryzon a SO 000 M totaal 66 SOO prgzen SlprÜeenii 10 000 M en worden deze in eenige maiuden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdpr lu de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 st gt in de 8e kl tot 56 000 M in de 3a tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in lie 6e tot 70 000 M ia dele tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M en met de premie van 800 000 M event lot 600 000 Mark Voor cle eerste pr strekkiiig die officieel ii vastgesteid kost een geheel origineel lot sleobts Uuid 3 60 een half origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slpohts Guld O 80 Teitcre daelnomor in de loterg ontvangt ongevrangd ouraidilollijk na de plaats gohad hebbende trekking de officieels trekk ins slijit Trekkingaptan voorzie i van hot Wapen vau den Staat die de prijs van de loten eu de vürdeeling van de prijsen over de 7 klassen aangeeft vereend ik op aanvrage gTatii Do uitbetaling en verzending van de prezen gesotiicilt door mij direot en prompt aan do winners üu ondor de strengste geheimhouding mM ledere bestelling kan men eenvoudig 1 por postwisset opgeven Men wende sioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogeljjk of uiterlijk tot MË Movember e Je met vertrouweu tot Joseph Heckscher Bankier on Wisselkantoor in HAMBURG Duitaabland Van ANTWERPEN 3 November s morgens 6 nur 5 6 6 6 7 6 8 0 9 1 10 i 12 2 30 13 3 14 3 30 15 4 30 16 5 17 5 30 19 6 20 6 21 6 22 6 23 6 24 7 26 2 27 3 28 3 30 1 29 4 30 30 5 Jioht kortom Wat l KwiiJTiiig Ugen Wa BkMuMek L i2Mp asn I S Ailw Paiii ExpeHer sggt AÉrfiiiiIxpeHtf Wit ilHdi k i é r kaüngtüi IMnrPafnlxpeier FMji H Mat 7i M t an 1 35 it luoh TooijuuUm k da m iett o ApoNiaken en bq F Ad Büliier 4 Co ia Bottordun Te Gonda by A WOLFK Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt met GOUD bekroond J WiLII VKRGRER Co te ZUTPHBN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Tafelblikken 4 Kilo 6 75 Franco aan hui Bestellingen in te zenden by den Heer C W VËKGEEB TURFMARKT GOUDA OPENBARE VERKOOPING van ruim 10000 Bossen TEE IT e een perceel 3 Jarig HOEPHOÜT langs de Spoorbaan GOÜDA DEN HAAG OP Dinsdag 12 a roorm 11 ut in de Wachtkamer 3e Klasse van t Station Zoetermeer Zegwaart ten overstaan van den te Gravetthage gevestigden Notaris J A van d BROEK Conditiën als 20 October 1894 ouda Soelparadruk vau A BaiNKMiN k Zoon 350 Staatsloterij e Trekking begint MAANDAG 11 NOVEMBER a s Lotün en Gedcritcn van Loten zijn te bekomen ten Kantore van den Col lecteur Wed A C COSIJN J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag ferhuren Bepareeren Buitenlandsche PIANO b mt l6 eerste fabrieken in roime keuze Amerikaansche H A B M O N l U M S door directe importatie tet en ZKER LiAGK prezen Inruilen rao bespeelde Piimo s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG FEAUSCHE STOOMVEEVERIJ SN Cheniisclie Wassoherij VAN H OPPË HËIMER 19 Sruiakade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOU0A de Heer A VAN OS Az specialiteit roor het atoomeu en rerven Tan alb Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafeUcleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gererfd Alle goeduren hetzij gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25 gedaald Te stoomen gosderen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week WESTLANDSCHE HYPOTÏÏEEEBAM gevestigd te a Gravenhage verstrekt Gelden op t ttypotheek en verkoopt Paudbrieceu ran 1000 500 LOO en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn ê Co jj HOOFT GBAAFLAND P Directie j ERPER8 ROUAARDS Wie zeker zijn wu de Echte Eikel CaCtlU te ontvangen teaamengesteld en na têIo pi iefuemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de bfsto machines in het wereldberoemde ètabbiissement van Gebi StoUwerok to Keulen elsche J p 12icl2aeü $ Bikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gokoott eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een a 2 theelepels van t poeder voor een top Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevd van diarrhec slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H HApothekers enz Pri t Ko Ko prmfbnsje f 1 80 c JM o 0 35 OeneraalTertegenvoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt AmBterdam Kalvcistraat 103 BINNENLAND GOUDA ti November 1895 VKRGADERING tan dek GEMEENTERAAD op Yrydag 8 Novembtir 1895 des namiddags ten I nre Aan de orde De verkiezing vao een Lid in de Commissie Tttor de Stedelgke Gasfabriek De verkiaiing van een Lid in de Commissie van Administrstia der Bank van Leening De verkiezing van eenen Commiissris bg de Goadsche WaterleidingMaatecbappy De verkiezing van drie Leden in de Commissie tot onderzoek der reclames in zake de v Plaalielgke directe belasting naar het inkomen dienst 1895 Een voorstel tot bet ingtbrnik geven van een lokaal vao het gebouw der Werkiniicbting aan de Commissie voor verkversohaffing Het voorstel tot wgziging der begrooting voor de Tolksgaarkenken dienst 1895 Het voorstel betreflende regeling der toelating van kinderen uit Woerden Hekendorp Moercapelle Reeuwgk en WaddinxTeen op de lagere scbolen dezer Gemeente Het voorste betreffende bet iosteUen van een onderoek omtrent de tienden cijnsen en erfpacbten nao de Gemeente verscbuldigd Bet adres ran H J Nederhorst Jr alhier betreffende coDcesRie tot aanleg en exploitatie van telephooDverbiodingen in deze Gemeente Het voorstel tot wyzigiog dor verordening op de heffing van rechten voor het gebruik of genet vap openbare gemeentewerken enz Het adres vsn J Borst houdende verzoek om eenige vergoeding of om ontslag vsn zyne verbintenis als pachter der stads reiniging Het adres van A Nortier houdende verzoek om verhoogiog zyner gratificatie ü omcie l7 Aan de rglessen voor onberaden officieren die te sGravenhage Donderdag a s zullen aanvangen sullen ook 5 officieren uit het garnizoen alhier deelnemen De 2e luit J Van Greuningeut an het 4e reg inf te Leiden is overgeplaatst naar be 5e bat van bet reg alhier Voor de Akte examens lager onderwys te a Gravenb age 4 en 5 November gehouden lai de o a d heer G G Kleerkopcr alhier Bedankt vooir het beroep bg de Gerefor FEVILLETOX Kapitad en Interesten 8 Hg zond een Ijoodschdp san zgue vrouw om haar omtrent v n weglflgvee gerust te stellan eu bef oa toen de begrifouis afiJ eloopeD was de ualatenschap eens op ziju gemak op te nemen Doze giog al zijne verwachtingen roere te boven De twinti r duiienil galden waarvan de algsstorveae gesproken had waren alleen het kapitaal dat zoowel ia koatanten all in hypotheken bestond bet mobilair wbs aarizieol k en het groote buis deed een buer welke bem een rijk inkomen verzekerde Bij bet huis behoorde een groote prachtige tuia eu nog et n bevond lick buiten de poorten der itad die tleien in grootte iiug overtrof Hu zaf het nu duidel k in dat de tijd der ellende voorb was en dat er hetere dagen voor hen en ijo gezin zoudon aanbreken Dit vervulde hem met dankbaarheid jegens E jn broeder wiens vroegere hiirdvoobtigheid vorgeiea en vei even was en met dankbaarheid jegona God die hem na zoovele droevige idagen zulk een vroolijken levensat oud schonk Nadat hg alles geregeld bad snelde hij terug naar Harienthal en naar het arme wevershuiaje op het Qoordeind van hét dorp waar zijne dierbaren hem reeds in geipani n verwaohting verbeidden H j jjod voor hen gesobenkeo meegebraobt nederig en meerde Kerken te Kozeubnrg en Aksel door ds H J Nieborg te Reenwgk o a In het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam ia eene proef genomen met een door zekeren heer Van Straten uitgevonden en verraardigd kogeUrji pantser Op een afstand van ongeveer 15 meter werd door den bekenden schutter Eedonnet op de borst des heeren Yan Straten geichoteoi die dat lichaamsdeel met ign pantser had bedekt De sohnttergebraikteeen karabgn die 40Ü meter dresgt en compositiekogels Bg voorbereidende proefnemingen bleek dat de kogels door een plank van ongeveer I decimeter en door eene gzeren plaat van ongeveer 1 millimeter heen drongen De lading was bg het schieten op bet pantser zoodanig verzwakt dkt het effect gelgkgestold kon worden mpt de kracht van een sohot met normale lading op afstand van tiriilleur linie dus op eeu afstand van 100 a 150 meter Rodonnet schoot 5 6 gaten in het pantser tweemalen schoot bg zelfs in het gat dat door den VO rigen kogel reeds in bet pantser was geslagen Er was een geneesheer bg de hand wiens hnip echter niet behoefde ingeroepen te worden De heer Van Straten bleef ongedeerd De weer stand bitidende plaat is i miÜimeter dik en bet gansehe pantser weegt 4 kilogram De uitvinder stelt zich voor proeven te nomen met infauteritivuur Dan zal hij echter zgn pantser tweemaal zoo zwaar moeteo maken het weegt dan 9 kilogram dat van den Duitscher Dowe woog ti kilogram Binnenkort zullen de Lombok kruisen worden oi oreikt met bijbehooreude brevetten die gedrukt zgn op de Landsdrukkerg langs antotypischeu wet De rand ii saamgesteld nit militaire emblemen en gezichten op bet oorlogitooneel Het hoofdmotief is het tegen een palmengroep rustend Nederlandich wapen met vaitgebeohte Lombok decoratie Aan weerszgden zgn etbeeldingen der muren van Tjakra N ara aangebracht Op de banken van de vierde klasse der tgks hoogere burgerschool te I enwarden heeft gistereu plaatsgenomen een 27 jarig meisje uit de proviucie Groningen waar zg onderwgzeres waa Zg had vroeger het eind diploma asn de rgks hoogere burgerschool met driejarigen curses te Heerenveen verkregen De gerechtelgke instructie in de zaak van dan postzegel dief I tal aan bet departement van koloniën duurde gisterenavond tot ongereer t nre Geboord werden 2 ambtenaren de eenvoudig orenals zijn en bun zin maar tooh juist daarom ryk Nu wardeu de harten verruimd en da goede menaoben ifgeuden den zwager en oom en prezen met hunnen vader den trouwen Helper uit allen nood Aan allen echter legde hij een diep atilzwijgen op want nog kon de tijding van zija geluk wegena den verren afitand der atod van Marienthal niet lo het dorp aangekomon zgn Met zijne vrouw echter overlegde hij in een ver trouwelijlc gesprek veel en velerlei en ofschoon er nan bet kleine kuisje te Marienthal zoovele smarter ke herionerisgen vau doorgestaan lijden verbonden waren soo maakte zich toch diepe weemoed van hen meester hg de gedachte dit nu voor immer te moeten verlateo Peleig had i etd meegebracht meer dan hij van noode had om zgne schu den te betalen Het vertrek r aar do stad bracht geeosriei onkoaten teweeg want sy namen niets mee omdat zij daar in een good en voor hunne behoeften rijk gemeubileerd huis hun intrek zouden nemen Nadat hij met z ne vrouw ook dat vaatgeateld had kwam er iets aodera ter sprake dat den goeden Pelzif reedi op zijne thuiareia dikwjjls voor den geest gekomen waa en daartoe gaf sqne vrouw hem weder hare volle toeatemming Het was op eau Zondajtmiddag na den afloop der godsdienstoefening toen Baatel en z joe vrouw ssmen in hun kamertje zaten en Battel uit den bqbel voorlas Hn was de gelyksnis van den barmhartigen Samaritaan waarmee h juist een begin gemaakt bad toen de wever Pelzig met een vriandelgkeo groet binnMtnd concterge van het departement en een werkvrouw De verklaringen van den verdachte waren van dien aard dat het vertrouwen in zgne beweringen oanmerkelgk is gedaald en er termen zgn gevonden om hem in voorloopige hechtenis te houden In hoofdzaak blgft de verdachte bg zgne verklaring de zegels ten verkoop van een ander ontvangen te hebben wiens naam hg weigert op te geven Het bestuur van den damesbond tot bescherming der vogels heeft san dan minister Tan Koloniën maatregelen verzocht om op Nederlandsfib NieuwGuinea de paradgsvoKels te beschermen welke zooals in het adres wordt gezegd daar op barbaarsche wgze door Ëuropeeache en Amerikaansche jagers worden uitgeroeid om de TOgelhaiden ter markt te brengeu met het gevolg dat de koning van alle gerogettec wqldra geheel verdwenen zal zyn van de aard itgemoord Voor de inboorlingen van Nienw Guinea ïi de schande groot zg ondervinden uu reeds de nadeeleo an het zeldzaam wordeu der even nuttige als frai ie vogels en daar Nederland zich ten taak stelt onder de volken van den 1 Indi ohen archipel zooveel mogelgk beschaving te brengen gaat bet niet aan meent adressant tos te staan dat onze eigen laudgeuooten op onverantwoordelgke wgze een ui eslrekt ge lA ied bloetstellen aau hek gevaar dat gebrek aan vogels overal eu altgd medebrengt Te Montfoort zijn ter sarde besteld schipper H Kiihne eu zgn beide zoonv die verteden week te Zevenhniien op zoo noodlottige wgze om bet leten kwamen De deelneming en belangstelüog waren bgzender groot Al de arbeiders der fabriek de patroon en een bonte menigte van belangstellenden stonden rondom de geopende groeve geschaard toen ds Van IVoostenburg de Brugn een welverdiende hulde bracht aan do nagedachtenis van den eenzoudigen en trouwhartigen boisvader den ijverigen en algemeen geaohten werkman en rgn beide zonen Bg den herbergier Sap te IJsaiDSonde wordt sedert een paar wekes eeu concours gehouden op het biljart De prijs bestaat in een fraai gouden horloge Degene die in 15 stooten ds meeste ponten maakt ia de winner Iemand aldaar had nu 32 punten behaald maar denkende dat er meer punten zonden worden gemaakt verkocht hg zgn kans aan een minder goed speler voor een rykidaaider Nu de wed trgd gisteren was geëindigfl is gebleken dat het horloge aan dezen persoon moet worden Bastel wilile met le en ophoudün maar l alzig ging op de vriendelijke uitnoodiging van Hastol Eitten ou seide Ga maar voort Baatel I Ik heb aan de mynon ook al een paar hoofdstukken roorgclezeu maar het woord Ooda kan men nooit genoeg hooren Ik verzoek je verder te lezen Baatel deed sulks en toen hij de gelijkenis ultgeIrzen bad legde hij het leesteeken in zijn bijbel iloeg dezen dicht wendde zich daarop tot FelziR die peinzend voor lich zat te kijken on zeideopeen vriendrigken toon IIdd gaat bet Pelzig schoen dezo vraag niot te hooren on zeide binnensmonds ala sprak hij in zich lelveu wJa io mijne elloade heb ik ook zulk een Samanlaan of liever twoe leeron kennen die olie en wijn in myne wonden goten en die mij behalve datfi enR wat ik bun schuldig waa nog eens zooveel ter leen gaven om mg en mijn gezin voor den bedelstaf on den hongerdood te behoeden Tot hen zciile ook de Heer Gaat heep en oet ij desgelijks eu wie de naasto was ran dengene die onder ile moordenaars gevallen waa weet ik ook hel wss hy die barmhartigheid aan mij gedasn heeft Goh kom I riep Baatel Iaat dat maar ruatec iNeen dat zal ik niet laten ruateu zoids Pelzig Laat mij uitspreken 1 Deslyda vervolgde hg zonder van houding of ook maar van toon te veranderen deatïjda Het de barmhartige Samaritaan eene hoop varen die aan zgne ziel dierbaar was en zijne goede vrouw deed evencoo want aan eene koe en aan don zofteii dien deze aan het huishouden waarhornt hing haar geheele hart Zij garen hun plau beiden op en deden dit onder tranen zonder strfjd zonder smart Dat heeft uitgereikt daar geen ander meer punten heeft behaald Een vreeselgke ontdekking Uit Brnssel wordt ons gemold dat by dan openbaren verkoop van onbestelbare aangeteekcnde zendingen door de Belgischo Staatsspoorwegmaatichappg een kïat werd gevondeu die de Igken bevatte van een jooga vrouw en van ein twaalfjarigen jongen De afzender moet zgn de eigenaar eener kermis tent die sedert apoorlooi verdwenen is Men vermoedt dat hiermede een geheimsiunig familiedrama in verband staat Het Frunsefae tgdiohrift La Naturec vertelt dat het museum van natuurtgke historie te Solotburn een zeer merkwaardig voorwerp ten geschenke heeft ontfangen nL een vngeluest dat geheel van staal gemaakt is Te Solothurn lün looals men weet veel horloge fabriekeo en men vindt natnurlgk in de bnort dier fabrieken aog al eens versleten of gebroken horlogsveeren en andere deelen van nurwerken Dezen zomer ontdekte een werkman in een boom in zgn tuin een nest dat er vreemd uitzag Bg bekeek bet en stg dat twee kwikstaarten hun nest geheel an onde horlogeveeren gemaakt hadden Het nest zat uitstekend in Iktar en waa heel gemakkelgk het had een middelign van tien centimeter Toen d jonge vc ls uitgerlogen waren nau de horlogemaker het nest weg en gaf bek aan het museum Men is zeer benieuwd of de knappe kleine gzerconstruoteurs het volgend jaar weer eeu ntalen nest zullen bouwen Er tgn ie Hannover en Leipzig weer 420 brieven vin Billroth aan verschillende personen in drnk verschenen Zeer merkwaardig is wat de groute chirurg in een dier brieven over het beroep van geneesheer sehrijtt aan een vriend wiens loon dokter sou worden D vreugden van den dokter zgo niet vete nu en dan trouwe aanhankelgkbeid van patiënten soms doch niet dikwgls ook met etoffelgke bewgven maar zelden dankbaarheid voor de getrouwate plichtsvervulling en zelfs voor offers Blydicbap over een gelukte genezing het bewustzijn dat men z a plicht gedaan beeft dat ii meestal bet hoogste wat de geneesheer kan bereiken 6g denkk misschien dat ik te donker schilder maar ala nw Robert eens over twintig jaar dese regels in handen krggt zat bg mg gelgk geven Voelt hg echter een bepaalde roeping om dokter te worden dan moet dat alles bem niet tpgenhoiulcn t wilt dnt ik ii cerlglc Hij die daar boven troont in zyn boek geschreven Hedort ia hel anders geworden juiat door Hem die indertijd deze daad van liefde met gouden letteren in zijn hoek schreef Hy die onder de rooordenaara gevallen was san wien do barmhartige Samaritaan barmhartigheid gedaan beeft ia gered en zyne zorgen zijn in vreugde en tegen veranderd Had hy den barmhartigen Bamaritasn vorgoteu £ in zou hij de barmharltghoid die de Samaritaan aan kern gedaan heeft niet waard geweest zijn Toon er eene gunstige wending in zijn lot kwam dacht by aan den barmhartigen Baroaritaan on san den weoscb dieti by had Islon varen en aan dieu zijner brave vrouw enameekts God dut Hy het heni genadig mocht doeu elukksn kapitaal en iotereatou aan geld maar ook aan liefde terug te betalen Hot gehnd van hem er van zijne goede vrouw is verhoord Daarvoor zy Godo lof pr ja en dank toegebracht iu alle eeuiiigheid Amen Ën met deze woorden stond Pelzig op tastte met xijna banden in den ligzak van zyn Jcamizool haalde er een dik hpier uil legde dit op de tafel neer zeido lOod zy mot jel en verliet daarop aanstonds het vertrek Vrouw zeide Bastel nadat betdei oen pooa gezwegen hadden heb je den goeden Pelzig wel begrapen aNoenl antwoordde Heginel oprecht maar z wischte te geljjker tyd iels uit hare oogeo dat evenveel op een traan geleek ata da oene regendroppel op den anderen Bastel achudde met bet hoofd nis wilde hy zeggen Begrijpe het wie het begrypep kanl i SUi volft