Goudsche Courant, donderdag 7 november 1895

WInterdlenst 1895 1896 AaiRevangeD 1 October TUd van Greeiiwlcli eOnDi ROTT UIrccto SpoorwegverblDdtDgen met GOUDA 7 68 7 8B 8 06 8 18 8 88 S 48 1 14 t 40 O OS 40 S 47 4 1 01 1 10 li Ii II 11 40 1S 66 1 44 KOTTIRDIM 61 lO U lO IO lO St 10 41 10 11 10 4 6 10 7 7 47 4 08 7 46 DEN H 1 A o H g 5 6 1 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4810 1111 8618 16 1 36 8 44 i 68 3 43 Voorb 6 17 10 17 1 41 Z Z HW8 U 10 88 1 66 Z T M 8 8S 10 43 8 08 SKDdi 6 88 7 60 8 18 9 9 t 1 18 1 I4 18 06 18 48 8 17 3 14 8 86 4 18 C 8topl I Blniwijk Kraiiwei cd Nootdotp LiidMlwiiduii m U T K I C H T 0 O U D 1 Ulraobt 7 60 10 11 84 18 60 3 10 8 68 4 43 6 36 WMrdao 8 11 10 88 11 61 4 1 63 Oud w tot 8 1 10 81 4 84 Oanda 8 88 9 34 10 44 18 07 1 1 8 49 4 87 6 80 7 0 aOCDi DEN HilS OowU 7 10 8 86 0B 9 S7 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 S6 8 47 4 46 6 Ï7 7 14 7 41 F 89 8 64 0 84 11 Z M 7 18 1 47 11 08 18 40 4 67 01 10 0 Z ï gw 7 tS 8 6 11 18 18 4 i S 8 U 10 16 Voorb 8 07 8 08 11 87 1 01 6 80 8 80 10 81 Hagn 8 18 18 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 0 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 88 10 38 11 4 DO l SA UTaiOBT 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 37 10 61 11 46 1 80 3 0 AHSTISOAUr eoODA AlutwdulC St t 9 10 10 4 8 86 4 10 18 n rad 7 88 9 04 10 14 18 88 3 80 6 80 7 Stoppan tt BltUwijk tniU g n Nootdorp I id ih id ai u Hoktodorp O O U D k i HSTEROAM 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 68 IK H 11 06 1 1 18 4 86 6 8 48 11 80 Stopt tl Nootdorp Llidubwidam an B iiwjjk Krguwq n Hikndorp C8BI ailroerig hitr OTtr Bcbryf Mwr weet niet bang dat hét loo rerder zal gaac bet ergite ia gszegd en ten alotte ie het ooK niet Teel erger dan in elk andtr beroep W t is de TOorDaamite eigenscbap die noodig is ooi een goed dokter te zgo Myn collega Nothuagel seide het iu iü jnangaraele rede als proieaaor Slechts oen goed mensoh kan een goed dokter igo Dat ben ik een het is de eerste ïoorwanrtle otu te slagen ati geneesheer niet alleen vont zich ceH maar meestal ook om succes te hebban bij de buitenwereld Tk zou bg een froed moDicht nog willen roegn goed opgevoed dat wil zeggen in een familie waar een weU willonde geest jegens alle menichen beerscbt De aanstaande dokter moet een onweeislaan baren drang h bbeu tot het belpen van an dere ongeltfkkigeu dan koirt hg later ook langs den weg vau gelouterde onderTindinj en leveneer raring door nadenken tot de orertaiging dat de welopgeroede nienscb hoe hg ook naar bet geluk jaagt het toch ten slotte alleen Tind wanneer hü anderen zooTeel bg kan gelukkig maakt Dat laatste geldt niet alleen roor aanstaande dokters dnokt ons Dexer dagen is aad den minister ran Justitie een adres ingediend door het hoofdbestour ran den Volksbond Vereeniging tegen Draukraisbrnik waarin erop wordt gewezen dat meer en meer stemmen opgaan tegen den on practisehen langzamen gang der strafrordering en der uitroering van etrafronnissen De belangen ran den Volksbond achten adressanten met de qoaestie in hooge mate gemoeid al ware het alleen uit de orerweging dat drankmisbruik in duizenden gerallen de ooruak is ran hacdelooiheid ran rerstoring der orde ran het plegen van strafbaro feiten van gflwetdennrg ran baldadigheid ran af neming ook an den noodiakelgken eerbied roor wet en gezag Immers het grootste gedeelte de strafzaken die worden onderworpen aan den kantonrechter zga overtredingen ran da Drankwec en ran de artt 426 453 en 454 ran het Strafwetboek Vooral ran net grootste belang is het dat met name deorertradingan tegen de bepalingen ran openbare dronkenschap eu bet rerkoopen en tappen ran starkeD drank zonder rergonning snel worden bereoht Het hoofdbestuur wil zich geen beslist oordeel aanmatigen orer de wgse waarop in deze rerhetering behoort te worden gebrapht maar geeft in orerweging de aanstelling ran alleen sprekende rechtere uitsluitend roor debehande ling rau strafzaken welke rechters op ongereer alle werkdagen zooden bebooren zitting te honden Tegenorer de rele klachten dat onze Regeering loo dikwgle bestellingen in bet buitenland doet rerdient vermeld dat andere mogendheden berbaaldelgk onze ngrerheidbegunetigen Zoo heeft de firma A F Smulders op het ooganblik onder banden twe3 zeewaardige itoouihoppeubargeri en een zeewaardigen stoombaggermolen voor rekening ran de Braxiliaaniche regeering een geheel nit staal te rerraardigan drgrend droogdok roor rekening ran de Portu eesche regeering verder een baggermolen en een elerator roor Spanje en een stalen drgvenden elevator rustende op twee schepen roor Oostenrgktiohe rekening Al deze werken worden op anderhalf naillioen galden geichat Het rolgende manifest is te Amsterdam reripreid Asn de Diamautbuwerkers te Amsterdam 6 80 7 86 7 S T J 7 4 7 B6 1 10 t ia i ii louda Moordraikt NiauwdlVerk 0 pall Kollordus ftoUi ril m Oapelle Hieuwerkerk Uuorilrüobt Qottdn 67 08 1 14 SO Uouda 6 6 87 7 66 S 0 8 81 Oudew 6 60 64 WQgrd B6 6 7 0SB 18 UlMoht 18 t 8 41 t t Nur Anuterdtm 8 81 9 86 87 8 14 noads Am rdtl C 8t De commissie ran 24 leden benoemd ingeTolge art 15 ran het concept bcmiddelingscontract kennis genomen hebbende van de aanhangige loonsgeschillen tusscben de heeren Tahackspinder Loopmt H J Radelsheim en S Monnikendam en hnnne resp werknemers overwegende dat de bestaande luonen bij deze werk evprs wjizigiiig bBboeren heeft beslotM ia har ziliiag vaa ICumdag 11 Norember de staking bg genoemde werkgerers op te beffen onder bepaling dat onmiddel Igk een aub commÏHte nit baar midden zal worden benoemd met opdracht binnen 8 dagen aan de commiiiie raa 24 leden gewgzigde toontarieren roor te iteltan roor de soorten diamant welke gemelde werkgerers doen bewerken Provinciale Staten van Zuid Holland Zitting van Dioedag 5 Norember De najaarsrergadering werd geopend en rerscheidene zaken commissoriaal gemaakt Ingekomen was een roorstel ran de afgertardigden roor de districten Vlaardingen en Schiedam de beeren Kikkert Maas Loopagt Van Hees Waldeck en IJsermans strekkende tot bet aanbieden door de Staten ran een adres aan de Koniogin IlegenteB waarin H M rerzocbt wordt maatregelen te beramen om het geraar te keeren waaraan een gedeelte ran deze provincie lal zgu blootgesteld door den voorgenomen opslag ran dynamiet op het eiland Rozenburg De heer iQkkert lichtte dit roorstel nader toe Besloten irurd een adres tot Hare Majesteit te richten terwijl de heeren Vaa Dissel Van Rogen Sbiter Kikkert IJzermans Maas Drost Bos en Loeff werden aangewezen tot het opstellen ran een ontwerp adres De vergadoriug ging hierop aiteeu tot DiuBdag 19 Norember a s des voormiddags te 11 ure De DeuticbeBauzeitungc geeft afbeeldingen van den toren die op bet slagveld van Gravrlotte is opgericht en aldaar den 18n Augustus werd ingewijd Het is een aeavoudige krachtige bouw die met zgn strenge Ignen van welken kaut ook gezien forsch tegen den hemel uitkomt Beneden is eene voorhal aangebracbf dan komt men door ruime wenteltrappen tot eene torenkamer met Gothische tinoen bekroond en door een bovenaan uitgebouwd bgtorantje bereikt men eindelgk het platform tu chen deze tinnen vanwaar naar alle sgden een heerlgk vergezicht zich oitstrekt Het terrei i der veldslagen ran Qravelottu en Marsla Tour is over het algemeen slechts vlak gegolfd bier en daar door diepi kloven onderbroken zonder natunrlgke uitaiehtepuDten vandaar dat de toren noodtg was In Oostelijke richting kan men thans ran het platform den blik laten gaan orer het lachende Moezeldal West en Noordwest herinneren de overal orer de riakte verspreide witte kruisen waaronder nu vriend en rijand eendrachtig maten aan het grootsche drama dat daar werd afgespeeld De vorige week is te Amsterdam gehouden een kerketgk congres van hervormden d w z in orthodoze Iricbting De Amst D v N acht dit zoo goed als mislukt Dit ligt zoo sehrgft zgoe redactie aan de gebrekkige voorbereiding aan het kort tgdsbestek in rerband met de onvoldoende localiteit Wanneer in één zaai drie secties worden gehouden drie referenten aan het woord zgu en prer drieërlei onderwerpen debat wordt geroerdV kan daarvan niet veel terechtkomen Het programma was overladen Het maatschappelijk vraagstuk kan wat zgn verschillende onderdeelen betreft niet aangestipt veel minder besproken worden in één dag Een en ander wekt wel meer den indruk dat het er om te doen was de hervormde kerk aote de presence te doen geven dan ran hervormd standpunt ernstige discnssie nit te lokken Of het laatste ook bg doeltreffender inricbting mogelgk zat blgkan batwgfelen wg Is er nasat een Calrinistiscbe opvatting van de sociale rraagstakken in Patrimoaium belichaamd naast een katholieke die in den H K Volksbond optreedt nog plaata voor een Ned Hervormde Indien men aan do l i6 ll M 10 64 11 01 Il OS 11 11 11 S4 8 07 8 17 4 1 4 47 7 6 8 81 10 16 7 10 10 8 8 84 6 06 17 7 U 48 10 87 3 60 4 48 6 8 6 86 f t S SE Bangtvan en moeten nitspreken of hek in iets anders zal knnnen gevonden worden dan in nietCalrinistiscb of nlet KatbolJek Maar ook al gelukte het dit aan te geven wg vreezen dat het geen stap verder zon brengen dat bet alleen aanleiding te meer on geven tot verdafidheid en dus tot verzwakking der arbeidersbeweging Natnurlgk onverschillig is bet niet in welken geest deze wordt geleid Miiar deze wordt bepaald door bet doel en het belans dier oeweging zelve niet door motieven die daarbaiten liggen In een Maandagavond druk bezochte rergadering op de boven7aal der Harmouie te Zwolle is besloten tot opriebting vaneen Vereeniging to Berordering van het Vreemdelingenrerkeer en tot Verfraaiing der stad Zwolle en Omstreken c Ëenige leden ran de feestcommissie bg gelegeabeid ran bet bezoek ran HH MM de Koninginnen uitmakende de subcommissie tot rersiering en verfraaiing ran wie bet initiatief was uitgegaan werden bg acclamatie benoemd tot leden van bet voorloepig bestonr belast met het ontwerpen van een reglement en oproeping ran belangstellenden tot benoeming ran een daftpitief bestuur Opdat zeer reien oic alle standen als lid zouden kunnen toetreden werd in beginsel bepaald dat de contributie op f 1 per lid zonde worden rastgesteld Al de aanwezigen rerklaarden zich bereid als lid der vereeniging tse te treden M van M arbeider te Overschie die zich in staat van dronkenschap in een roeiboot bevond varende in de Rotterdamsche Scbie viel Maandag orer boord in de sluis te Overschie Het mocht den nachtwaker F Spitters gelukken hem behouden op het drni e te halen zoodat bg er met een nat pak afkwam sBrnssel zeeharenc leest men tegenwoordig telkens in de Belgïpcbe kranten Onlangs kwam bI de orereenkomst lot stand tusRcbeu de belrokken besturen orer de kanaslrerhinding van Brussel met de Schelde waardoor zeeschepen de hoofdstad zullen knnnen bereiken Zondag beeft men dat alvast gevierd met een diner en natnurlgk met een optocht hg lakkellicht Daaraan nam o a deel eene deputatie van het Volksbuia die een transparant droeg waarop te lezen stond De grondwerkers vragen een minimum luon van 40 centimes per unr roor Brussel zeehaven Een schildwacht ta Koningsbergen heeft geschoten op eenige personen die hem met steenen wierpen Een der personen werd gedood een ander ernstig gewond Voor de rechtbank t Philadelphia is no het proees begonnen tegen zekeren Holmes den man in wiens bais tgdens de tentoonstelling te Chicago zoovele menschen verdwenen en wien 15 moorden worden ten laste gelegd De schurk bad van het moorden een studie gemaakt en zgn buis er speciaal op ingericht Zgn eigenlgks naam is Mndgett want Holmes is slechts een van zgne vele aliassen Hg is de zoon van een boer nit NewHampshire als jongen onderscheidde hg zich door zgn buitengswouen aanleg na een tijd lang hg het onderwga geweest te zgn ging hg in de medicgnen stndeeren Toen maakte hg kennis met den man die zgn medeplichtige werd bg zgn erate misdaad bet oplichten ran een lerenarerzekeringmiiatschappg Een paar jaar later werd een dergeIgk bedrog met ren gunstigen nitslag gepleegd maar de derde koer werd hg in hechtenis genomen au kg de instructie kwamen de moorden aan het licht Holmes is rerscheiden malen getrouwd geweest en eenigo zgner rrouwen zgn spoorloos rerdweuen IDA H I ii 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 6 0 8 18 6 48 8 60 7 S0 S IO 4 01 IS SO S 60 e O II B k 11 60 s ea 18 40 IMB 3 81 Hg staat nu terecht bescholdigd van moord op zekeren Benjamin F Pitael en bg beweert dat toen die man geduod werd hij niet te Philadelphia rertoefde Zgn tegenwoordige vrouw heeft echter rerklaard dat hg er wel Bg da wedrennen te Auteail is Vrgdag een ernstig ongeluk gebeurd Bg een sprong over een der bindernissen stortte de Amerikaanseha rijder Easton met den bengat leoglan In zijn pogingen om op de been te komen trapte het dier den rgder herhaaldelgk op de borst en het gelaat Da heer Easton werd stervend weggedragen Hg zou juist deze week in bet bnwelgk treden met de dochter van een millionair In bet proces tegen den markies De Najve maakten de getuigenissen der twee zonen ran den beschuldigde groote sensatie Tegen de verwachting in legden sg roor hun rader zeer gunstige verklaringen af beschrereo de ondergane misbandelingea als van weinig betrekenis en zeiden dat sg waren misleid om de aanklacht tegen hem te ondersohrgven door den abt Rosselot die bun verzekerde dat bon rader er wel bg zoo varen als zg maar aaiden dat bg zgu stiefzoon Meualdo in drift vermoord had Ër kwamen allerlei stuitende bgzonderheden aan het licbt omtrent de verhoudingen in bet gezin De Nayre Tegen den getuige abt Rosselot werd een zeer bezwareude brief overgelegd van iemand bg vien bg in huis geweast was als opvoeder van de kinderen De woede van het auditorian werd vooral opgewekt door de minachting waarmede rolgens andere getnigen en den besaboldigde de abt lich meermalen over Frankrgk ten gunste ran Duitsehland bad uitgelaten K F bad hg als raee de foDst uitgelegd en de stad Mets gelukkig geprezen omdat zg no in goede handen was Er ontstond een scherpe woorden wissel jug tusscben den beschuldigde en den abt waarbg de eerste zich hevig opwond en de tweede met ktlme vroomheid maar zeer gevat bleef antwoorden De verdediger mr Danet Ifigdahem geducht op de pgubauk omdat man vermoedt dat bg degene is die mevrouw De Nayve op wie bij grooten invloed had tot het indienen der aanklacht beeft aangedreven Daarom vroeg ook de jury opheldering van een zin in den brief van aangifte door mevrouw De Nayve geachreveu waarin aan bet alot voorkomt da marKies de aanklacht van mevronw vernomen hebbende Had mevrouw Da Nayve oit eigen beweging gehandeld waarom dan niet mgn aanklacht gesebreven De markiezin is nu wederom opgeroepen om op dit punt tö worden gehoord Een interessante zelfs aangename doch aan den anderen kant bedroevende teetnur lerert het rerslag orer Nederlands handel met Engeland op vat onzen consut generaal te Londen roor eenigen tgd versebenen in de consulaire verslagen en berichten Een duidelgk beeld wordt daarin ontrold van den renaachtigen Engetscheu handel en van den ondernemingsgeest den practisehen zin maar ook den eigenaardigen vaderlandlievenden trots der Britten De drosvige zgde van dit tafereel is de voortdurende achteruitgang van Nederlands aandeel aan dien bandelsomzet tengevolge van onze acbterlgkheid onze langzaamheid ja zelfs van eigenzinnige en nog minder oorbare praktgken Ia boterinroer gelgk in invoer van vteesofa heeft Denemarken one overvleugeld de kaas hebben de Veroenigde Staten en Canada ons afgesnoapt in aardappelen doen de Kanaaleilanden België en Duitscbland ons een enorme concurrentie aan in groenten en vruchten gaat de invoer van de Kanaaleilanden eu Frankrgk sneller dan de onze voornit 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 6 8 68 4 10 9 03 6 81 9 10 11 80 9 43 9 68 9 68 17 8 ST 84 8 41 6 47 8 86 6 61 4 4 GOU D 1 4 16 6 17 6 08 7 68 88 14 e 88 9 68 6 8 10 08 4 43 6 47 6 0 8 88 10 18 Hekandorp 7 60 8 0 0 07 10 84 9 88 10 64 9 38 8 86 8 41 4 11 10 9 46 luo 7 4 8 49 Het treurige versohgnsel beeft ook onze collega De Hollander met droefheid gesli n zegt bet Vaderland en aan bet mgmeren gezet orer de oorzaken gulgk over do middelen van redres En zg heeft gevonden dat bet beter ging toen onze boaren nog Calvinisten waren en nog niet van die Wageningscbe en nndero tbeoretiirb wijdheid haddpn pfpprnefd Hat ganeeimiddol ligt roor de hud de boereo moeten weer prectifcb en CalTioigtiach worden Dat spreekt Tmoxelf Dan hebban de leidera de Yoorgangera en al dat rolkje te meer inrloed over ban Zy styTen de boeren nu al toOTeel mogetyk in bonne bekrompen ideeën en vooroordeelen Deze fernnftige riodiag wordt toegelicbt met bet Toorbeeld bu Denemarken dat ona de baas ia geworden Niet ieer schlagend Want Koo ieta den ewcben boerenstand en de Deensehe suiTeiindoVtrie en veefokkery onderacbeidt dan ia liet jliist de grootere veratandeiyke ontwikkeling en da wetenscbappelyke groodalag waarop bet bedryf iigereatigd Men beett rerleden jaar in een eorreapondeotie in ons blad knnnen lezen hoe bet juist de over t gebeele land verspreide landbouwacholen zyn die den boerenstand tot een boogen trap Tan kennis hebben gebracht en tot betielide resultaat kwam het lexenswaardige rapport door den Deenschen industrieel PeBcbka Koedt aan het Antwerpsohe congres orer sociale wetenschappen roorgelegd Dat de Deenache boter de onae verslaat ligt enkel en alleen aan bet wetenschappelijk melkoudertoek en de wetenschappeljjke bereiding Dat goedbegrepen coöperatie bierby een groote rol deelt bevroedt De Hollander terecht en anders op coöperatie niet best te spreken beveelt zy deze thans onzen landbouwers aan Maar denkt men dat de boeren cooperators worden als zy met worden onderwezen en ontwikkeld Inderdaad tegen het landbonw onderwya op te komen dat ia al eeo zeer averechtsche manier om op boter toestanden aan te atoren Zonder kennis van chemie botanie en aanverwante vakken en zonder gezonde begrippen van volkbuishondknnde komt men er niet meer Calvinisme en practyk zyn mooie dingen maar zonder ruimte van blik en zonder theorie voor een landbonwer wiens koniokryk van deze aarde is geen gidsen tot welvaart Yerschillende familiekringen der residentie werden diep gotrofleo door het eergisteren aL daar hekend geworden bericht van het onverwacht overlyden van do GiaTin Von Scbwerio geb jonkvroowe Van Eys die onlangs te sGrareubage in het huwelgk getreden zicb met haar echtgenoot den ritmeester der Pruisische dragonders graaf Von Schwerin ood militair attaché van Ooischlaud te e Gravenbage ob baar nuwelykreis bevond In de menagerie van Pezon te Parijs werd da lemmer Pezon door twee zyner leeuwen aangevallen op t oogeoblik dat by met 6 I dieren een leeuwenjacbt voorstelde Qeel de wang werd hem afgerukt en de klauwen stonden hem diep in de heet Ondanks zyn wonden bleef Pezon in de kooi en hij bracht de leenwen tot bedaren Toen ny buiten trad bracht bet publiek hem een ware oratie zyn wonden zyn geraarlyk De trein die ta 1 35 nit Utrecht te Zwolle moest aankomen is Maandag te Nykerk even vóór bel sUlion ontcpoord Een bagagewagen ligt om terwyl twee rijtuigen uit de rails zyn geraakt Te Helmond is een man van 50 jaar vader van drie kinderen Zondagmiddag stomdronken tbois gebracht en eenigaoogenblikken la er in dan jetever gestikt Te Amsterdam is Zaterdagavond een man in beaohonken toestand in een stuk vleesch Mtikt Acht eu veertig jaren tnchthuis luidde het vonnis voor den aanvoerder van een brandstiohtershende die Ie New York terecht stond Da man viel in zwym toen hij bet vonnie varaam Uit bat tuchthuis te BruchsaI in Baden ward darer dagen een man ontslagen die wegens moord veroordeeld was tot levenslang eu 34 jaren in den kerker bad gezeten PosterUen en Teiegraphie Hat in Nederland te heffen port wegens de voor Canada bestemde pakketten zgn nader vastgesteld als volgt voor elk pakket van een gewicht tot 1 KG f 1 30 voor elk pakket van een gewicht van 1 3 KG f 2 37 voor alk pakket van een gewicht van 3 5 KG f 3 45 Bet bgkaKtnor voor den post en telegraafdienst op het terreiL van de tentoonatelling te Amaterdam blijft voorloopig doch in geen geval later dan tot 1 December e k voor bet publiek opengesteld Vacante DirectiePost en telegraafkantoorMoo ter jaarwedde f 1100 en vrge woning Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zicb aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van bat Kon besinit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraaf ambtenaren voor aso directie den voorrang Sollicitatiën v6ór 25 Norembar e k in te zenden Benoemd 16 Not Tot directeur vao het post en telegraafkautoor te Sliedrecbt J A Valentgti thans in gelgke betrekking te Naaldwijk tot commies dar postergen 4e kl de surnumerair E F Meerdink te Winterawgk tot directeur van het postkantoor te Leeowardiu M Velliuga thaus in gelgke belrekking te Rozendaal tot adsistent te Dordrecht C A Meger thans geogreëerde te Dirksland tot klerk der postergen en teiegraphie 2s kl J de Klurk te Amsterdam telegraafkantoor J Noordbeek J de Graaf P van Breda Mej H P Robbers te Rotterdam telegraafk 1 Dec ïot directeur ran bet post en telegraafksntoor te Doorn G G Ggbeu thans in gelgke betrekking te Munster Verplaatst Oct De surnumerair P G W Wor t vaaHarderwgk naar Vlgmeu Oct De surnumerair H M Bonwmtestarvan üarderwgk naar Koevordeo 1 Nov De commies der postergen 3e kl J J Kips van bet hoofdpoitkantoor naar het bgpost en telegrnafkantoor in de van Ga leustraat ta s Gravenhage de commies d r tebgrapbie 3e kl J Bes van bet boofdtelegraafkantoor naar bet bgpott en telegruafkantoor iu de Balistraat te s Gravenhage 1 Dec De tele rafi t P Verhagen van Bo degrave naar Rotterdam da klerk der postergen en teiegraphie 2e kl P van de Polder tan Rotterdam telegraaf kantoor naar Bodegrave Geplaatst 1 Nov De klerk der postergen en teiegraphie 2 kl H W J van der Bruggo thatis met verlof te Amsterdam telegraafkantoor Verlenging van verlof verleend wegens ziekte aan den klerk der teiegraphie 2e kl H M van Ne te Awsterdum t t 30 Nov 1895 BilUenlaQdscli Uvnrzicht Üet nieuwe Fransche miniüterie heeft bedien in de Kamer zijne opwachting gemaakt tiet program door den minister president Bourgeois ontwikkeld is gelgk te verwachtfu was geheel radicaal De heer Bourgeois deed dan ook een beroep op de afgevaardigden behoorende tot de uiterste linkerzgde eu verwachtte van ben dat zg ague poging zouden ateoneu om de hervormingen tot tand te brengen waarop de radicalen in Frankrgk reeds zoo lang rekenen Tevens dreigde de miniHter preeident met eene ontbinding der Kamer indien de meerderheid weigert ztcb met zgne Toorstetlen te veroenigeu Tot eene bes isaeude stemming is het in deze 7 itting nog niet gekomen De gematigde repoblikf inen toonden duidelgk bun geringe instemming met bet radicale progrom Van dezfl zgde behoeft derhalve de heer Bourgeois op geen steun te rfkenee De besliasing berust nu weer ïu hoofdzaak bg de conservatieven de royalisten eu de Bouapartiflteo die bg elke gewichtige stemming de scliaal kunnen doen over laau naar die zgde waarbg zg bet noodig achten zich te cbaren De begrootingacommissie voor 1896 beeft tot haar president gekoien Cochery ter vervanging van Lockroy opgetreden als minister van marine In de wandelgangen der Kamer was men het erover eens dat bet zaak was bet Kabinet Boorgeoia althans voorloopig te laten levec Vooral de gematigden wenschten de nieuwe ministers aan het werk te zien en bun geen moeilgkbedeo in den weg te leggen daar deze zich van z lf wel zouden opdoen Cunéo d Ornano wit bet Kabinet interpelleeren over de hereiening der Constitutii bet oude liedje Bourgeois acht dit vraagstuk outgdig te pas gebracht maar Cunéo wil interpelleereu Donderdag zal Bourgeois bereid zgn op de aanhangige inlerpellatiën waarvan er door de Kabinetsverwisseling gelukkig een aantal vervallen te antwoorden Dan zullen de werkzaamheden worden geregeld en kan zelfs vlug genoeg de wet tot herziening der euocessiebelaating in behandeling komen De minister van justitie Ricard zal reeds een der eerstvolgende dagen bet Parlement vergunning vragen een vervolging iu te stellen tegen de Parlementsleden die door de Zuiderspoorweg maatschappg zgn omgekocht Doals da stemming in Zwitserland deed verwachten is hg het referendum het militaire wetsvoorstel verworpen Met 268 000 tegen 191 000 stemmen en met 17V tegen 4Vs kanton beeft het Zwitserache volk verklaard den bestaanden toestand te willen handhaven De uitslag is voor den Bondsraad zeer onaangenaam Want de opponitie heeft in de voorafgaande vergaderingen duidelgk genoeg doen uitkomen dat de verwerping moet beseboowd worden als een votum van wantronven tegen den leider van het militaire da ar tamaut den heer Frey Hoewel hel niet noodaakelgk ia dat een crisis hiervan bat gevolg ia in ZwtUerland komen die niet voor kan er toch een wijziging in de verdeeling der werkzaambeden uit voortvloeinn In ieder geval is bet te betreuren dat bet zeer rationeele voorstel van den Bondsraad verworpen is De kantonnale militie heeft meermalen zeer noodlottige gövolgen gehad Tgdens de Fransche Tel ifcocb an in het laatst der vorige eeuw werden deze troepjes die vereenigd wellicht groote resultaten zouden verkregen hebben dóór de Frauschen uiteengejaagd en werd Zwitserland tot een tooneel van brundschatting miahaodeling en re uiaitie gemaakt Hierop is her italdelijk de aandacht geveatigd om de noodzakelgkheid der militaire eeubcid te doen nitkomen Maar de vrees voor hooge lasten heeft gezegevierd en aan de kantonnale onafhankelijk beids man nen de overwinning verzekerd Graaf Badeni de Oostenrgksche ministerpresident heeft in de bgeenkomat der begroo tiogsGommisaie het woord gevoerd en de verklaring afgelegd dat bet ministerie bigft bg zgn Toornemeu om zoo spoedig mogelgk een wetsontwerp tot uitbreiding van het kiesrecht in te dienen Bg zonderheden over zgn planuen werden door den mieister preeidpot uiet medegedeeld Alleen zeide graaf Badeni dat de regeering te dezen op ziebte niets zal doen indien niet eerst de begrooting is afgedaan Derhalve zal het afhangen van den gver dien de nfgevaardigden bg de behandeling der begrootittg hetoonen wanneer het kiesrecht ontwerp zal worden ingediend Iq Oosteurgk is de kiesrecht hervorming tegenwoordig de belangrijkste qnaestie van den dag Hetiot van bet kabinet Badeni dat nu de regeeriog heeft aanvaard is daarom ïtt de eerste plaats afbankelgk van betgcei de re eering tot uitbreiding van kiesrecht zal vooritellen Met belangstelling ziet men dus te Weenen nadere mededeelingen van het ministerie Ofer de kiesrecht quaestie tegemoet In Rumenië zgn de Kamera in vereenigde zitting bijeengekomen om te luisteren naar het voorlezen van do koomklgke boodschap waarbij het wetgevend lichaam wordt ontbonden Deze boodfchap ia zeer kort on zegt slecktH dat de onlbioHing gemotiveerd ia door de verandering van ministerie De algemeene verkiezingen zullen plaats hebben van 22 tot 28 November O S de nieuwe Kamers zyn bijeengeroepen tegen 7 December O S De onlusten die de laatste dagen in bet Turksche rgk zyn voorgevallen kunnen niet alle over één kam worden geschoren Het is zoo goed als zeker dat de Armeniera deze eren dikwgls op verschillende plaatsen hcibben uitgelokt als de Turken elders maar dan meest vóór het toegeven des Sultans in de qaaeitie der hervormingen bekend werd De Armeniërs schgnen hier en daar ongeduldig geworden te zgn en de eerste aaulflidiog te hebbeo gegeven tot de bloedige botsiugen Het zal de vraag zgn of zg na geduldig willen afwachten in boever de beloften van den Sultan vervnld worden en geen wraak nero n over de grawelen op bun atamgenooten vroeger gepleegd Maar evenzeer behoort de Porto te zorgen dat de fanatieke Mohamedaansche bevolking in toom wordt gehouden want baar vgandechap t gen de Armeniers is geweldig Van alle kanten komen iotuaschen nog berichten aangaande rust verstoringen moord en plundering doch natuorlgk kan men opgren der bronnen staat maken Ook in Aleppo wordt het zeer woelig De toestand der door de Armeniërs te Zeitoen ingesloten Turksche troepen beet bedenkelijk uit Aleppo zgn hulptroepen daarheen gezonden en ook naar Ocfra Mag men ater de Turksche depcches gelooven dan kwamen de soldaten in Zeitoen te taat De plaats was beset door eeo garnizoen van 400 man maar den soldaten was verboden gebruik te maken van hun vnnrwapsnen Dientengevolge konden de Armeniërs zich meester maken van den geheelen ammnnitie voorraad Daarna plunderden zg de huizen die door Turken waren bewoond terwgl ze vrouwen en kinderen doodden INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Niet gewoon zgnde mg met politiek of andere zaken te bemoeien moet ik mgne ver wondering te kennen geven dat er nog geen gegronde klachten zgn ingekomen hg de Commissie dar Stedelgke Gasfabriek over de verlichting Het is ten eenenmale slecht Wil men alle bargers verplichten gloeilicht te nemen laat men dan dit publiek maken Ik geef U de verzekering M de R dat ik vroeger voor 25 jaar gas gebruikte dat 16 cent per kub Meter kostte ea na het slechts 7 cent per meter is ik hetzelfde bedrag moet betalen over develtde maand Voor 25 jaar waren to h de maanden niet minder lang dan na of liever was het niet later donker dan nu Kon ik goed teekenen dan zon ik mne teekening daarstellen van de verlichting der stad zooals zoo ik meen voor 20 jaar in deze Courant ia toorgekomeo waarop toen dadeijjk Torbetaring volgde Het is te hopen dat met deze bemerking rekening zat worden gehouden Het is m i uiet noodig dat de Stedelgke Gasfabriek zoo n groeten winst maakt Iaat men liever de borgere die toch zwaar genoeg gedrukt worden wat te geiuoet komen dan zal men ongatwgfeld een goed werk doon EEN GASVEBBRDIKEB BMTgeTlijkeu Btmnd Hoordrocht GEBOREN 28 Oct Anna ouders J Verweg on A van Ogkland 30 Arie oaden J Overegnder en J F Exalto OVERLEDEN 26 Oat A Kerver 75 j GEHUWD 25 Oct C Drost en A Verboom ZevenhuiBen GEBOREN Neeltje Maria ondara H Var weg en D Tom Pieter ouders C Hofman en M Zevenhuizen Arie ouders A v d Hi t en A v d Meer Willemgntje oaden P Hofman en M den Hals OVERLEDEN H Kahne 54 j H Kühne 17 j N Kühne 14 j WITTE EN GEKLEUUDE HANDSCHOEÏÏEir VOOtt DAMm en KINDBBBS A van OS Az GOUDA Klo weg E 73 73 GOUDA Beurs van Amslerdam B NOVISMBBB Vor kri 94 101 101 8 l 101 l 4 88y SB 681 104 88 89 ♦ 116 98 4 100 T 68i 78 lOl 6 V T 101 100 149 98y 88 110 94 194 110 1011 60 88 US 98 6J7 79 lOS 101 98 104 148 186 90 V 9B NBDE i i n Cort Ned W S dito dito dito 8 dito dito dilo 3 lioNOia Übl ioudl 1881 88 4 Italië lusohrgving 1862 81 8 OosTENa Obl in papier 1888 8 dilo in silver 1868 6 PoRTUUAi Obli met ootipon a dito ticket 8 U9UN0 Obl Biononl 1894 4 dito leeooi 1180 4 ditoliiiRothi 188 4 dito bij Hope lBSII 90 4 dito in oud leoti 1888 A dito dito dito 1884 8 apiNJE l erpol lohuld 1881 4 TUBKIIJ Gepr CoDV leen 1800 4 Oeo loenioR eerie D Geo loeuiu lorie C ZuiuApk Eep r obl 18B l Ueiigo Obl Kuit Sub 1890 8 Vesezuei Obl 4 onbep 1881 Ahitiedah Oblif tien 18 6 1 aoTTlKDui 9ted leen 1894 1 NlD N Afr Hacdelir Mud A oodib Teb Hij Cerlifioalen DeuHutieh ppij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vonteiil Eend Or HyBollieekb paiidbr S ij Mederlaodeohe baDlc SEnd Ned HandelmaatBiib dito N W I Pao Hyp b p ndbr i Rott Hypotheokb pandbr bV Utr Hynothookb dito 81 ÜOITINE Oost Hoof bank Eand KnsL Hypotheekbank pandb 4 AxiUKi tkiuit hypoth pandb 8 Maiw l Ö Pr tienoert 8 Heb Holl IJ 8poor Mg aand Mij lot Ripl at 8p aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dilo dite dito 1891 dito 5 lTUlE Bpoorirl 1887 89 A Kobl 3 68V 7 V Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Wariobau Weenen aand 4 8o L Or HMi 8pw Mg obl 4 Haltifohe dito aand Faatowa dito aand 6 IwanK üombr dito aaod 8 Knrsk 0b AE0W Sp kap obl 4 dilo dilo oblig 4 14 18 98 I4V 101 8 109 88 108 107 48 mm 68 14 i y 291 180 108 108 103 10 119V 167 39 11 AMBRiiA Oent Pao 8p Hij obl 6 Cbio k North W pr O r aand dito dilo Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Ullooia CoQtral obl in goud 4 Louiav k NaahvitleCert v aand Meiico K 8pv Mij lebyp o 6 Hias Kanaas v 4 pet pref aand N York OnUrio li Weit aand dilo Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hïp in goud 8 St Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pao ilpofdAjn oblig 6 dilo dito L ic Col Ie hyp O S OABtni Oai South Cort v aand VEK C K lar kNav leh d e O Amaterd Omnibua My aaod ttotlerd Trakweg Maati aand Ned Stad Aysterdam aand 8 Stad BoHerdam aand 8 Beioie Stad ADtivè J enl8a7 IV 8uul Rrnnei 1886 S il HOHO Theiaa Begullr Oesellaeh 4 OoiTlKR StaaUleoning I860 8 K K Oo t B Cr 1880 8 SPAXJE Stad MEdrid 3 1888 Neb Ver Boe Hyp SpobI eert