Goudsche Courant, donderdag 7 november 1895

No 6800 34ste Jaargang Vrijdag 8 November J895 mmm courant Nieuws en Advertentieblad De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fïouila Soelperstlruk van A Riunkuan k Zook ADVERTEHrrieN Berallea van een Dochter A TAN VLIET VüEMKlJ Bouda 6 Norember 1895 HedeQ overleed tot onze diepe droefheid onze gehelde Zuat reD Behuwdzuster JEANE HENBIETTE EWALDISE DÜTILH Dit aller naam J C G DUTILH Oouda 5 Norember 1895 i Emige algemeene kenniigeving Ter spoedige aflossing van zaken AlifiBS die sog iett te vorderen hebben Tan of vertchuUigÜ zgn aan den ondergeteekende worden beleefd rerzocht er vereffening der nog loopende xaken zoo ipoedig mogelijk daarrau OPOAAF of BETALING te doen aan zgne woning WIJD8TRAAT A 29 Nogmaals dankzeggeniie voor de ganst en het rertroairen hem meer dao 28 jaar geaehonken noemt hg zich Uw dw Dn L B van ES EEU EAKEEELAK een VLOOI een MIEB een LDIS en alle andere Insecten worden onmiddelyk gedood door IZAL de Vermoorder Prija per Flacon met Gebrnikeaanwgzing CMUT bj J van OI JE Kleiweg No ï Gouda Spuitje 30 Cent per stuk iÊÊF AUerwegebekroond me EereDiploma d Genden u ZiWeren Medailles benerens Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiwn Borst Oonig Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TA H I van Schaik Go gereatigd te êOravenhage Qcttt middel is ot kan worden a tgevonden welke de Melianthe overtreft het ia ONHERBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rersehilleude bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleu Dadelgk na het gebruik der MËLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eu de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen Eyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgi worden gesteld De MELIANTHË ia verpakt in flacons van 40 ota 70 cta en 1 met gebruiksaauwgsüng voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie Qravmhage $ tr Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordretht J C RATELAND Boskoop B T WIJK Oudetoater makkdykitc pottHnlddal vooc Heem en vooral damee en Klndereehoenwerkt Il de Appretuor van C M MUtler k Cf 1 BerllB Beitb Str 14 Men lettufoed MQi fi op naam en fabiiekimerk Vtrtrrikav ky Hmtm Wlakilltn N ithiHvtrk lalaitwlM 1 ML laMTMl taret t W tfrMaeu ArahMi Zeer Fette Gesteendrukte NAAmMES worden GELEVERD door A BRLMiNAK en Zn WIJNAND FOCKING S HALF OM HALF BOOTZ OEANJE BITTER BOOTZ SHEREIJ BRAITDIJ LUCAS BOLS Zeer OUDE JEITEVEB bg Siotemaker Go Ha Amers oortsche Machinale Stoom Brood en Bescliuilfabriek te AMERSFOORT door circa 200 Depots door geheel Nederland Tertegenwoordigt vraa0 Toor hare prima lewaliteit in meuigruldige BB00D800BTEN Depóthouders voor de plaatsen Woerden Gouda Gorinchem s Hertogenbosch Zalt Bommel enz Flinke provisie franco toezending en concurreerende prgzen 350 Staatsloterij Ue Trekking begint MAANDAG 11 NOVEMBEB a s Loten en Gedeelten van Loten zyn te bekomen ten Kantore van den Collectear Wed A C COSUN WOTHAOTEL VAN ALPHE LEDËBOËR XM BOXTMBDAU Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 Dames en Kinder ROKKEN BLOÜSEN KOUSEN HANDSCHOENEN B0EZBLAAB8 TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN MABKT 136 Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zellberlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2galden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd t dt moet het lenen de oprechte leering die het geeft redt isartyics duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendinjif van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE i piig il f Merk NIGHTCAP VerkryRbaar by M PEETERS Jz N B Als bevijs van echtheid is oaohet en kurk ateeds voorzien van den naam tier Firma P HOPPE t p tooinboot lienst Telegraaf OageliJi ksche Dienst voor Pas agfiers en Goederen Maandag uitgezonderd aar e n van AFTWE RPEIT yertrehken gedurende November ÏS9S 3 5 NoTember s morgei 5 0 7 6 èp 8 6 36 9 6 30 10 7 12 8 13 2 30 U 2 30 15 3 16 3 30 17 4 30 19 5 30 20 6 21 6 22 6 30 23 6 30 24 7 26 8 27 2 30 28 2 30 29 2 30 30 3 Van BOÏTEÈIDAM Van ANTWERPEN 3 NoTember s morgens 6 nar 5 6 6 6 7 6 8 6 9 1 10 2 12 2 30 13 3 14 3 30 15 4 30 16 5 17 5 30 19 6 20 6 21 ft 22 6 23 6 24 7 26 2 27 3 28 4 3 30 29 4 30 30 5 Na 4 uur des namiddags worden geene goederen meer aangenomen Agenten te Rotterdam H BRAAKMAN Co Antwerpen RUY8 Co Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken TbaoB ia de 26 oplage rarsobenau ran hat book De Ze Beproetd ea aan bevolen door de heeren Prof Dr Merinlére Parijs Prengruber Oiuardln Bau metZ Faru s BoUChot Fariji Qeh Batk Dr Schering Ëms Oei Kath Dr Cyurkoweoh ky Weeaep Opparstafarts Dr Jeohl Wsenon Opperstsfarta Dr SOhiasl lilaaig Cbef arta Dr DarseS Parija Cbaf arta Foreitler Aken Piitriciaartfl Dr Grossmann Jóbliogen aita Distriotaarla Dr Busbactl ZirkKrankarta Dr Stelngreber Charanton Coniul Ur r Asohenbaoh Corfu Dr med CorraZ0a Venctia ADgeville Parijt Lavabre Parüa Wille Taufkirchsn H Oabillot ArcaohoD Fortget Lonzao Quilloaeau Bor deaui LabatUt Bordaaui BOUgavel La Por rière L Hirgohfeia Weenen H liiebor Innsbruck II Hammer Piaucu II Wdiner Weenan Aust Brocton Hatusohlechner BrixD uuvziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming ën genezing Uat doel raa dit wsrkja ia kennia te rerspreiden omtrent tien aard der aonuvzirakta bareooraakaa en f OTolgea ooderrtcbt ta geTen en genezing te rinden Het bandelt orer bet bekend worden ran de Phyaiologiaobe ontdekking boa op de eenroud at denkbare wijze op ona zesuwgealei kan gewerkt worden en wel met eun luocea dat zoowel een groot aantal uitatekende artaen ale de geneaakundiga pers aanleiding tot disouBsie gegeren beeft Het wordt derkalre aan ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigneid lijdt welke zicb kenmerkt door babitueele hOOtdpïjn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenbeid Slapeloosheid algemeeue liohamelUke onrust en onaangenaam gevoel rerder aan zieken die door Beroerte getrofieii zijn rn aan da garoigen daar ran lijden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moeieiyk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz n die reeds geneeskundige hulp inriepen au door de bakende hulpmiddelen ala onthoudings en koudwaterkuran inwrüvingen eleotriseeren galvaniseereh damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegena rerscbijnselen Tan voortdurend angStgevOdl beneVOldhOid van hoofd hoofdpijn met aantallen van duii ligbeid flikkeren en donker worden voor de E oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd 9 Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de borongenoenide oathegorien ran zenUWlljderBbebooren zoomedaaan bleOkZUChtigO en daardoor tot zwakte verrallenda jonge meisjea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie der geestelijke bezigheid roorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit ran borengenoemd boekje ta atellan dat franco on kosteloos te tikrijgen ia te Amsterdam U GLEBAN k Co Heiligaweg 4S Rotterdam l P E Ti santen KOLFP Korte Hoofdslaag 1 DtreChtiLOBET k POBTON Oudograobt b d Qaardbrng P 82 Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na oocBcbiift ran den kon Dnirorsiteits Prof Qebm Hofrad Dr Hiriitt Bonn hebben sedert 60 Jaren als Tomchtend middel tegen hoesten beeschheid en aandoening der ademingaorgasen uiWsekende diensten bewezen Bg spoedige afwieseUng van warme en koude lucht is t byiondër aaabevelenswardig een bonbon te ebmiken Verpakking Qeele pal i 25 ont Alom vtrkriji FEANSCEE STOOMVEEVERU BN Gheniiscbe WasscherU ÏAH H OPPE HEIilER 19 Kruiühadt Botterdam GebreTet erd door Z M den Koning der Belgen HooiddepSt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spacialiteit voor het stoomen en verven van allo Heeren en Dame arderoben alsook all Kiodergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantels veeren bont enz VEOÜWEITSTUDIE De voorstellen van den minister Van Houten betrekking hebbende op het onderwijs hebben reeds vele pennen in beweging gebracht Vooralde plannen die hij beeft met staatsgeld liet onderwijl der vrouw te bevorderen hebben een deel der voorstanders van dit ministerie nl de katholieken in het harnas gejaagd en dreigend wordt er gesproken van wraakneming op dien bewindsman wanneer hij met zijn kieswet in t vuur komt Dat van antirevoUitionaire zijde waar alle openbaar onderwijs uit den booze is geen steun maar felle bestrijding het wachtwoord is mag als bekend worden aangenomen Daarentegen kan de minister rekenen op de medewerking van alle liberalen ook van die welke op het gebied der kieswetgeving niet tot zijne geestverwanten behooren Hoe dit geschilpunt zal worden beslecht zal de tijd spoedig leeren daar in December bij de discussie over de begrooting de zaak aan deordekomi Intusschen hebben deze voorstellen reeds dit nut gehad dat het vraagstuk van het onderwijs aan en de studie van vrouwen in vele kringen en bladen is besproken en dat men vrij algemeen tot deze conclusie is gekomen de gelegenheid tot studie moet voor meisjes openstaan want bij de tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen zijn vele gedwongen zich zelf een bestaan te veroveren Keurt men steun aan het onderwijs voor de vrouw dan al niet goed uit beginsel met het oog op de practijk leggen velen er zich bij neer In de laatste weken is in Duitschland en vooral in Oostenrijk een levendige strijd gevoerd over de vraag of het goed is dat vrouwen etudeeren Het komt ons voor dat een paar mededeelingen daaromtrent onzen lezers niet onwelkom zullen zijn Een beroemd chirug prof K Albert had op besliste wijze zich verklaard tegen de uitoefening der geneeskunde door vrouwen Wel acht hij ze geschikt voor verpleegsters maar voor artsen deugen ze niet Dit advies was het sein tot velerlei artikelen en correspondentiën o a ook FEViLLETOX Kapitaa l en In terests 9 ffKomaan Baatell seide Keginel kijlc toch eoas wat hij itar oaorgelegd heeft Bastel Dam het papier m haadeu vouwdo liet open en lai toen overluid voor wOp byioüder fertmigen van deu lakenwever Pe zÏR te Maricnlhal rerklaart d onilergetaokende griffier b de recbtbaok hierbij voorloopi dnt de genoemde Peins op 0 van heden de Undhoeve no 41 te Marienthal die vroeg er aan Jacob Tarmert en aedert aan Christiaan Roth toebehoord hoeft met D benerms al de g ereedachappen en den veesUpe beataande uit eene melkgereode koe een kalf en twee varkeoB mat den oo at zooati deze te relde staat het rfti op het land en het ooft aan de boomen Terkocht en toor onze oojjen kortanL met voortieohonderd gulden betaald heeft en dat deze laudhoeve op nitdrukkelgk verlangon ran den genoemden takenwerer Pelzig aan den daglooiior en taiaman in t kifiu Bastel alhier te Marienthal woonachtig en aan dieoa vroaw als onbezwaard uigondam toegewetta ie Dit getuigt daar de koopbrieven eerat later kunnoQ ter hand gesteld worden met deu stempel TtD het kleine zegel der rechtbank Da griffier der rechtbank in hel Marieot al dea ent diatriot Manenthal Daniil Sconsioek ï een brief van prof Von Schrütter waarvan wij de hoofdinhoud willen mededeelen Op den voorgrond stelt de schrijver dat hij zijn eigen dochters het gymnasium heeft laten afloopeii en komt dan met het volgende betoog Als geneeskundige behandel ik eerst de vraag of wellicht de studie voor het vrouwelijk gestel schadelijk is Dat wordt vaak beweerd en meestal door lieden die niet uit eigen waarneming kunnen oordeelen In dat opzicht nu kan ik u volkomen geruststellen Wat het lichamelijke betreft staat het bezoeken van een h burgerschool of gymnasium volkomen gelijk met dat van een andere goed ingerichte school en üver t algemeen zijn de meisjes ook niet zwakker dan de jongens Stellig kan ik verklaren dat een uitgebreider opleiding op het vrouwelijk karakter volstrekt geen omkeerenden of ook maar schadelijken invloed heeft Men kweekt daardoor geen blauwkousen Ik heb gelegenheid gehad te zien dat jonge vrouwen die in Latijn en Grieksch of wis en natuurkunde onderwezen waren het meisjeeaehtige met al zijn lieftalligheid hebben behouden en evengoed met naald on draad weten om te gaan fijn borduurwerk t8 maken7 lCh voor tuin en voor kippenhok te interes seeren aU hare zusters die enkel Fransch en Engelsch hadden geleerd Wel moet ik doen uitkomen dat zij bij alle levensvreugde een meer ernstige geestesrichting hadden gekregen en aan de modozucht waarop andere vrouwen vaak al hare zinnen zetten en waaraan zij al haren tijd zoek brengen minder aandacht plegen te schenken Maar nu rijst de vraag wat heeft de vrouw aan die vroeselijke opleiding welke wij reeds bij den man als een zware plaag beschouwen Daarvoor kan ik u een reeks van gronden aanvoeren Ten eerste bon ik van oordeel dat de vrouwen uit den middenstand over t algemeen behoefte hebben aan een hoogeren graad van opleiding Bedenk slechts welke hooge eischen thans worden gesteld aan den man voor allerlei beroepen Ligt het niet voor de hand dat ook de opleiding der vrouw de levensgezellin van den man tot een hooger peil moet orden opge Nu ontglipte ket document aau de hand van Bastel en hg keek zjjne vroufr aan aUof bet hem oeu weinig roor de oogen schemerde Begrijp je datP rroeg hy Het iB immers duidel k te rerstaan zeide zijne rrouw terwijl zij hare tranen droogde tnaar hoe dat alles samenhangt dat ireet slechts God en de wever Nog eenige niuuten zat Bastel daar roerloos raat het hoofd op de hand leunendaj feen iprone hij op stak het papier in don zak van zijn kamizool en snelde weg Hij itonide het kamertje ran Pelzig binnen en wierp het papier op de tafel neer met de woorden Pelzig een van beiden is waar of je wilt den ipol met mij drijren of je bent zelf gek geworden en wilt mij ook gek maken Hoe zit dat alles in elkaarP Vertel het rotj eens oprecht Piiliig en ijDO rrouff glimlachten en Pelzig rertfil e hem alle wat bij nog niet wist en toen hij ten einde wai logde hij de handen van Bastel in de zijne eu zeide terwijl ham een traau in het oog blonk nOch Bastel het is nu do eerste maal dat oi zo goeilo God mij de vreugde schenkt mgn grootsten weldoener en trouwsten vriend in den nond genoegen te kuDuen doen gun mij toch dit genoegen onvergald ta smaken Ik ben door de erfeqis tot middelen gekomen die het mij vergunnen je zulk eene vreugde te bereiden Laat het dus daarbij blijven on geef mg oene quitantie voor dp voldoening van kapitaal en intereateD voerd Dat doel kan niet eukcl door gewoon schoolgaan bereikt worden daartoe is viiór alles noodig dat do vrouw eeu inzicht erlangt in den ernst van het leeren en dat kan slechts bereikt worden wanneer zij zelve eder een gelijksoortige opleiding erlangt als de knaap van gelijken leeftijd geniet Naar mijn innige overtuiging kan enkel een hoogere vorming der vrouwen een zedelijken en verzachtenilen invloed oefenen op de vreeselijke verwildering welke wij helaas bij oen niet klein gedeelte ihir mannen niet alleen in hun daden maar ook in hun denken waarnemen Een tweede maar practischo redon Let eens op de toestanden bij de middenklassen bepaaldelijk in do groote steden De ernst des levens drijft den man uit zijn huis hij moot bij zijn zaak zijn Wie zal nu thuis den zoons bij hun werk ik zeg niet behulpzaam zijn maar toezicht op hen houden t Een gouverneur zal wel zelden aanwezig zijn die taak valt dus aan de moeder ten deel lloe nu zal deze ook maar in geringe mate nuttig kunnen optreden wanneer zij volstrekt een begrip volstrekt geen inzicht heeft p f göSn Ihatis Tan ths jougetis en weldta misschien ook van do meisjes verlangd wordt r Zoodoende zou ook de overdreven angst en afkeer worden getemperd welke volgens de bestaande denkbeeldon vaak zelfs zeer beschaafd geachte vrouwen gevoelen voor de school met de ondraaglijke lasten en moeite die haar lievelingszoontje worden opgelegd En daarmede ben ik aan het eind van mijn betoog en heb ik in groote trokken u mijn oordeel medegedeeld Maar ik zie reeds hoe ge met teleurstelling op het gelaat mijn brief op zij legt Ik hoor u zeggen waar blijft nu nl wat er geschreven en gesproken is over het ruimer openen van de bedrijfsfeor voor de vrouwen In dit opzicht waarde mevrouw loopeii onze denkbeelden wellicht ver uiteen Laat ik u echter oprecht mijne moening zeggen De werkkring van de vrouw is zóó schoon zóó edel dat zij daaraan niet mag worden onttrokken De natuur heelt gewild dat do vrouw niet als mededingster EET BLOEUEHEISJE 1 Ik hoop dat een ieder die in de laatste jaren Florence bezocht heeft met mij zal erkennen dat h t Café Cirico Mililara dicht bij do Waiih del Orandnco mot eere mag genoemd worden Behalve dat da loffie onberispelijk is on het geroosterde brood niets te wensrhen overlaat staat het u rrij in het Journal des Débata of in den Mrtnitore foscanu u nan hot staatkundig nieuws van den ditg te veriadigeo tenzij gij rerkieat het telkens afwisselend gewemel op straat gade te slaan üijt gij voor het een noch hot ander gesf md dan steekt gij uw sigaar aan tant u in eene sofa glijden en mankt uw plan voor den dag op Of gij doorloopt in gedachten do gobeurleniasen ran der rorigen tlag Of gy verplaatst u met behulp uwer verbeeldingskraoht in bet vnilerland en vraagt u zelvei hoe mon het t hnis zou maken Of gij maakt de balans van uwe reiskas op en tracht uwe inkomsten met uwe uitgaven in harmome te brengen Of gij gebruikt in alle rust en vrede en zonder aan iets anders e denken uwe kop koffie Welke uwe bezigheid ook zgn moge zooveel is zeker dat zo spoedig zal worden afgebroken Niet omdat uwe sigaar uitgaat Niet omdat deze of gane seccatore aan uwe gourant trekt eo vraagt of gij nog oiet haaat gedaan van den man optreedt maar wM nis zijn bondgenoot die hom aanvult Wil men dus een hoogere opleiding der vrouw en de studie gebruiken als eeu middel om het vrnuwelijk geslacht evenals de mannen naar de üniversitiet te voeren on haar allo mogelijke beroepen ovonnls mannen te doen uitoefenen dan verklaar ik dit voor volkomen verkeerd Er is niets tegen in tegen te brengen dat enkele vrouwen die naar lichaam en geost buitengewonen aanleg meenon te bezitten en in den huisolijken kring daarvoor geen voldoende bevrediging vinden een ernstige studie verder voortzetten en zich aan do zoogenaamde broodstudie wijden Maar voor de vrouw n t algemeen ligt dit niet in de bedoeling der natuur Zonder op die vraag nog dieper in te gaan wil ik toch nog uit mijn ondervinding het volgende mededeelen Hoe hoog ik ook do vrouwen stel als verpleegsters ja haar als zoodanig voor onmisbaar houd moet ik toch bekennen dat ik ze voor de geneeskundige studiün niet geschikt acht Ik heb aan die zaak mijn bijzondere aandacht gewijd en heb gedurende mijn professorale loopbaan gelegenheid gehad ongeveer 40 of 60 vrouwen die reeds in het bezit waren van de doctorsbul uit Engeland Amerika Zwitserland en Eusland les te geven Welnu ik moet er bijvoegen dat daaronder slechts drio waren die meer dan gewone begaafdheid hebben aan den dag gelogd En dat kleine getal komt nog te meer uit als men bedenkt dat dit drietal nog thans mot zeer moeilijke omstandigheden te kampen heeft zoodat men wel moet aannemen dat zij juist bijzonder flinke en karaktervolle vrouwen waren Aan dergelijke stemmen uit de practijk oordeelvellingen van deskundige mannen moot zeker hoogo waarde worden toegekend Over het algemeen zal ieder het met dezen schrijver eens zijn dat de roeping der vrouw ligt in hot jiuisgezin maar voor deze taak is beter en grondiger voorbereiding degelijker studie noodig dan thans algemeen voor haar verkrijgbaar ie terwijl voor die vrouwen welke geen vrede vinden in huiselijke bemoeiingen of wel voor wie het huwelijk ook doordien hebt Niet umdat ïeraand zich voor do glazen deur plaatst en u het uitzicht belemmert Niet omdat eeu of andere bedelaar u lastig valt om una piccola elamosine terwgl hij mot gretigo blikken naar uw ontbgt ziet Ik zal niet beweren dat u met ean of ander van dien aard kan overkomen ik heb bet holaas zelf te dtkwgis ondervonden maar deze stoornissen zijn slechts accidenteel eu hebben zoowel ui Rome aU in Pargs zoowel in l tokholm aU in Napels kortom overal plaats die waarvan ik spreek zgn iets wfizenigk karaktoristteks voor Florence het jju de bloemenmeisjea De bloemen meisjes deze jonge liohte veerkrachtige zwartoogige on giimlacbotide Florentijutchen die haastig door bet vertrek zweven en verdwijnen en geurige bloemen en aangename indrukken achterlaten De bloemenmeiijes dio met beminnelgke vrgpostigheid u in uw ontbijt in uwe lectuur of in uwe politieke economische of erotische overpeinzingen storen om u eeu bouquet viooltjes in de band te stoppen of eene heerlgke jonquillo in uw roksknoop te steken De btoemenmeisjes dia niet verkoopen maar geven die nooit eeno vergoeding van u vragon die uwe gave ontvangen zonder er naar te zien en die even vriendelijk glimlachen of gg iets geeft of niet Oij zult mg toestemmen dat gij nooit boos werd orer oene dergelgke atoornia dat ze u daarentegen dikwijls welkom was dat te menigmaal de rimpela van uw voorhoofd deed verdwijnen ea aan uwe gedachten eeoe aangenaoie richting gaf Vordi vervolpd