Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1895

6 0 U U A A M S T I R D A M finad M 37 8 11 10 01 lO S 11 10 3 81 4 47 6 58 10 16 A taidu est 8 14 9 15 11 05 1 1 18 4 35 6 I 4I U SO Stopt te Nootdorp Uidioh od m en Bleiewijk Kniuweg en Hekendorp UlFftCtc SpoorwegverMndlDgen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 AaDKevangcD 1 October Tüd vao fcrcinwlcli 7 5 O 0 lOT 10 U l e V r M4 4 50 S M T U IM MS 5i JT H li 0 t 18 15 11 48 18 55 1 44 S 50 KOTTIRSA U e O U D A 7 58 7 19 8 06 8 13 8 38 3 48 a as 7 M 10 11 10 81 10 88 10 41 10 49 4 08 7 45 8 07 DSNHAAe GOUDA Hag 6 5 1 7 10 7 48 8 S0 9 88 9 461 0 1111 3 11 1 1 3 1 441 8 8 48 4 15 5 17 6 08 7 5 9 S8Voorb 5 57 10 17 1 41 l Z Z gw6 11 10 88 1 55 t 6 18 9 53 Z T M 6 S8 10 48 1 06 6 89 10 01 Ooudi 6 83 7 0 8 18 9 9 6 10 1610 411 0 11 4 1 17 3 14 3 16 4 18 4 48 5 47 6 50 8 S8 10 11 Stopl te BleUwük KroUwBi en Nooldorp Leideokendtm oa Hekendorp ÜTRKOBT GODDA 1 11 84 11 50 1 10 1 8 4 48 6 86 7 0 1 09 9 07 10 34 10 13 11 1 4 16 6 8 18 10 4 10 81 4 14 I 9 36 9 34 10 44 11 07 1 11 1 41 4 87 5 M 7 01 8 85 8 419 49 11 10 SODDA DEN HAAS Goud 7 80 8 35 1 09 9 3710 10 10 50 11 1111 181 17 3 85 3 47 4 45 6 7 7 14 7 4 r l9 8 54 9 5411 Z Ï M 7 41 8 47 11 0 1 40 4 57 8 01 10 06 ï Z gw 7 8 66 11 18 11 4 6 08 8 11 10 15 Voorb 8 07 9 08 11 17 1 01 5 10 8 86 8 11 9 18 7 10 07 10 48 11 8111 41 1 06 1 57 n 4 17 6 16 5 57 7 44 8 81 1 l H 10 3111 46 OV DA U TRI CBT 9 0 10 19 10 7 11 48 8 10 11 14 37 11 81 1 4 9 S7 10 51 11 45 1 80 3 08 AH8TBXDA U Q O U D A Amsterdam est 8 9 10 lO M 9 ♦ 10 6 18 onda 7 M 9M 10 14 U M 8 80 8 80 7 48 Stoppen U Bleiswiik Krnisweg en Nootdorp Laidscheadam aa Hekaadorp 9Ai de tyden voor jonge mannen moeilijk zijn onbereikbaar ie de gelegenbeid moet bestaan zich in haar jeugd te wapenen voor den strijd om het bestaan BINNENLAm GOUDA 7 November 1895 De Ie loit J t d Rinkhuizen tbd bet He r g huzaren ïs belast met het rijkunstig onderwas van de officieren der onbereden wapens ïo garnizoen te a Grarenhage eo Qouda Bedankt Toor het beroep by de gerefor meerde gemeente te Waddiagsreen door di Riipeni ran Hoenkerk Bedankt voor het beroep bij de Ned Herr Kerk te Berkeowoude dior den heer J C Voordain cand ta Nymegen Bedankt roor bet beroep h de Ned HerTormde Kerk te Schoonhoven door ds W Kiercq te Koadekerk a d Rijn In de Maandag gebonden vergadering van den gemeenteraad te Boikonp ia bet beiluitf in zyn vergadering van 13 September genomen tot benoeming van een tgdelyken wethouder waartan de uitvoering door Gedeputeerde Stalen il geschorst met 4 tegen 3 stemmen ingetrokken Bg bat op 4 dezer gebonden examen voor klerktelegrafist 3e klasse bg de Staatsspoorwegeo is geslaagd o a den heer G W de Rayter Korver te Nienwerkork Woensdagmiddag sloeg het paard van den landbouwer P Moleoaar te Waddingsveen aan t bollen Met de helft van t rytnig rende bet angstige dier door de gemeente tot men bet in t Noordfinde tot staan bracht Persooniyke ongelo keo hadden niet plaats Dinsdagavond leed Ouderkerk a d IJael een treffend verlies door het ovrrlyden van den beer W van Woning die van 1846 1892 burgemeester aldaar was en die door zyae uitstekende gaven van hoofd en hart zya bestaur tot zegen voor de gemeente wist te maken Xe IJselstein ontstond gisteren in den vroegen ochtend brand in de Utrecht che straat in een bois bewoond door G Koteris Met behulp van twoe spuiten eene derde kwam te laat gelukte het den brand tot genoemd buis té beperken zoodat de belendende perceelen er met waterschade afkwamen Den 31iten October jl hield de Nieawürkerksche werkUedenvereeniging Onvermoeid vooruit en afd van het A lg Ned werk liedenverbond een gewone vergadering in de school te Nienwerkerk a d Usel Van de Zwolscbe afdeeliog was een verzoek ingekomen om ondersteuning voor een ziek lid Besloten werd daarvoor een golden by te dragen Het voorstel om naar de openbare vergadering te honden te Zwolle op 17 November e k en uitgeBohrevao door het oomité van kiesrechtnitbreiding één of meer afgevaardigden te zenden kon geen meerderheid verwerven Eindeiyk werd overgpgaan tot het kiezen van drie bestnursleden volgens periodieke aftreding Herkoven warden W de Wit T Merbis en J den Onter Jz als 2de voorzitter 2e penningmeester en commissaris van toexicht Hierna werd de vergadering die zeer goed bezocht was door den vooriitter gesloten 8 40 S 4T 8 14 1 01 i lO B7 8 08 1 V 14 8 80 louda e 80 Moordreckt Nieawflrkerk Cnpalle ff ttotterdam 7 7 S1 T St 4 l ii lloHiird£a fieuwOTkerk Uoordnokt Qoudi 6 i lO t li t it I M H g iuudl 5 85 6 37 7 ii i Ol 8 11 Oudaw 5 50 6 4 WMrd 5 59 7 08 8 11 lltraokl 18 t 8 88 8 41 f f Nur InuterduB Vrydagavond trad in de afdeelingvStolwykc van den Nederl Protestantenbond als spreker op de weleerw heer Dr H A Van der Meulen van Haastrecht Vóór de pauze behandelde spreker de vraag Wat is de eigenlyke beteekenis van de kerkhervorming c Daarna werden de indru bt en medegedeeld door Ds Van der Menleu ontvangen op de algem verg van den bond kort te voren te Zwolle gebonden De boeiende wyze van vertellen en de talrijke menschknnJige en leerrgke opmerkingen die aan zyn verhaal werden vastgeknuopt vielen ten zeerste ia den nmaak der hoorders Bij monde van den voorzitter f r L A van Langeraad die in eene vurige rede de Uit Den Haag meldt men Nsar men verzekert kan zoo er sprake is geweest van een onderhoud tusschen eeti commisate van ridders der Militaire Willemsorde en den wegens de postsegalzaak in bewariog gestelden bode ridder dier orde dat bezoek sierats ten doel hebben gehad den verdacbte onder het oog te brengen dut de leden van de orde zich nimaier op hnn ridderschap kunnen beroepen zooals de verdachte sobynt te meenen tot het ontbonden aan de jostitie van inlichtingen waardoor baar onderzoek wordt bemoeilykt De kostbaarheden an den vorst van Lombok door ons buit gemaakt en vel ter gezamenlijke waarde van f 850 000 gaan successievelijk naar Nederland ten einde aldaar gerealiseerd te worden Met bet stoomschip Bargemeeater Deu Tex gaat de eerete bezending ter waarde van een ton en zoo vervolgens l9t de ganscbe buit in Nederland is alwaar de kostbaarheden waaronder artikelen van gtoote waarde wel grïf koopers zullen vinden OugetwyfelU znlten ze in Nederland wel eerst voor het publiek tentoon worden gesteld en het is jammer dat men hier daartoe geen gelegenheid heeft opengesteld want de schatten blyven nit bet oogpont dat i ij buit zyo gemaakt en vao een vorot afkomstig welke fabelachtig ryk werd genoemd een kunstwaarde behouden welke door tentoonstelling in haar waarde wordt verhoogd Bat Hbld Nationaal Fonds Wy ontvingen het te Soerabaja den 28 teu Sept uitgebracht verslag van de oprichting en verrichtingen der v reeniging Het Lombokfondsc By deze gelegenheid is het van belang te doen uitkomen dat de gewonde soldaten van Looibok die van het fonds nog geen gratificatie ontvingen n die zeker ten gata van ongeveer 150 over Nederland verspreid zyu zich by de vereeniging Nationaal fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Ned Indië gevallen militairen c oog kunnen aanmelden De aanvragen worden dan door den heer De Wya na onderzoek ter afdoening aan het fonds te Soerabaya ter beslit sing doorgezonden Laatstgenoemde vereeniging beeft een veel ruimer strekking dan be Soerabaya fonds Dit geeft in eena eene som aan de slachtoffers van den Lombokoorlog alleen De Vereeniging geeft voor zoover bare middelen strekken een zooveel mogelyk blyvende ondersteuning aan de slachtoffers van alle Indische oorlogen De volgende byzonderheden mogen hier eene plaats vinden Nationaal Fonds c gesticht in Maart 1895 is van 1 April af aan het werk 10 4 11 01 11 08 11 15 11 14 8 85 10 7 47 10 88 8 11 18 1 40 51 1 59 10 11 3 17 4 16 4 47 57 6 58 8 31 10 16 7 10 10 11 3 34 5 05 6 17 7 18 8 48 10 87 3 50 4 48 5 19 6 85 f 9 04 f Het is redds thans gebleken ain boevelen de renten van het kapitaal door de groote offervaardigheid van de natie byeengebracht en de jaarlyksche eontribstiën van leden der Vereeniging teu aegen kunnen zijn hoeveel armoede er geleden werd door gezinnen die ten gevolge van den stryd in Indië eo den dienst in de tropen een kostwinner verloren door militairen die met een geknakte gezondheid in het vaderland teruggekeerd niet in staat zijn in eigen onderbond of in dat van hun gezin te voorzien De Vereeniging kant alleen vooridurenden of tydelyken onderstand toe wanneer een nauwgezet onderzoek geleerd heeft dat die Doodig is eo goed besleed zal zyo De ouderstaudsgelden worden betaald per kwartaal of per week Heedx thans worden ondersteund 13 weduwen van officieren die io of door den stryd in Indië het leven verloren te zamen met 40 kinderen 16 ouders vadera of moeders vaa in Indië gevallen mi itairen 1 weduwe van een in Indie overleden korporaal met 4 kinderen O kinderen weezen van 2 gesneuvelde officieren 16 mindere militairen die armoede leden en niet kunnen werken 2 zwaar verminkten De militairen hier bedoeld hebben behoord zoowel tot de land als tot de zeemacht Men meldt uit Amsterdam Het adres des beeren Geidt dat in de raadsvergadering van Dinsdag tot een zoo scherp debat aanleiding gaf ioidt als volgt Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Johan Ludwig Geidt wonende Kleine Kattenbnrgerstraat 48 dat by als exposant en vertegenwoordiger der firma Gebr Unger te Chemnitz zich ge dwongen gevoelt hulp en bijstand in te roepen van den Ëdelacbtbaren Raad wegens bieronder vermelde ondervonden onrechtvaardigheden welke nog steeds aan de orde van den dag zyn Ie By het plaatsbespreken werd ons aan de zoogenaamde Cosmopolituischestrast eene plaats aanbevolen voor worstfabriek als zgnde eene nette standplaats omgeven door terreinen door cafe sen hotelhouders van den eersten rang gehuurd Onze firma nam een ruimte van 140 meter a f 30 per meter voor de somma van vier duizend twee honderd gulden Wat was het eenig gebouw vis a vis Ken cabinet Alle moeiten om dit cabinet verplaatst te krygen waren vergeefsch waardoor wy verplicht werden deze onhebbelijkheid door bet bouwen van eene schutting met afdak aan het gezicht van uit de fabriek te onttrekken Voor den benoodigdea grond moest vier honderd gulden betaald worden 2e Het vervoer der goedereu van bet spoorwegstation tot op het terrein der tentoonstelling werd door het uitvoerend comité bezorgd om de exposanten vooral te bevoordeelen waarvoor ondergeteekeSid3 eene rekening ontving van vyfhooderd negen en zestig golden Hetzelve kostte van fabriek Chemnitz slechts honderd tachtig gulden Na weigering van betaling dezer hooge som werd door het comité vierhonderd gulden afgeslagen en werd deze zaak door een rechtsgeleerde geregeld met honderd een en zestig gniden zeven en veertig cent 3e Veertien dagen voor de sluiting der tentoonstelling werd den exposanten een kennisgeving gezonden loidende dat het uitvoerend comité weder bet vervoer als bovenvermeld zal overnemen met bet verschil echter dat ook de afbraak gewogen wordt eu tpgen denzelfden prija vervoerd wordt waarvoor de expositiegoederen vervoerd worden namelyk elf gulden per duizend kilo en zoodoende kosten veroorzaken welke meer dan vernielend zijn voor iemand die eerlyk en rechtvaardig z zaken wenscht te dryveo Van deze dure gelegenheid wordt beproefd ondergeteekende te dwingen gebruik te maken hoewel hieromtrent niet het minste contract bestaat tusschen hem en bet comité leden waarom ondergeteekende zich tot DËdelachtbareo Raad wendt met het beleefd doch dringend verzoek dat het UEdetachtbaren moge behagen hem dusdanige bescherming te verleenen dat hij zyne goederen door zijn werklieden vry en ongehinderd van bet terrein kan vervoeren Men schrgft uit Ameraterdam 4 50 4 57 5 04 5 11 5 80 1 41 l Si 1 B9 8 06 8 18 7 30 8 10 4 01 18 10 5 41 8 50 11 50 3 il 3 09 11 40 1M8 Utreokt 7 50 Woorden 8 11 Oadowiter 8 19 aouüi 8 81 Het feit dat de Kederlandsche Opera blykens de eergisteren door den Raad van bestuur verspreide circulnire zich in financieele moeilykheden beviudt zóó ernstig dat indien ciet spoedig hulp komt dagen de vooratelliogen 16 November worden gestaakt verdient de aandacht ook vau hen die niet tot de direct belangstellenden in het bestaan der Opera behooren Want bet feit staat niet alleen en wyst ia verband met andere gelyksoortige verschynsblen op oorzaken van aïgemeene beteekenis Het is in de laatste jaten by meer inrichtingen van publiek vermaak een harde atryd geweest om het bestaan eo die niet alreedd bezweken zyo sleepen een kwynend lavea voort De PnrkRcbouwburg staat leeg bet Paleis vóór Volksvlijt wordt in een velodrome hnracbapin bet theatre De Vereaoigingc in de Kalverstraat is opgedoekt de schouwburg Tivoli in de Nes afgebroken het Grand Theatre Van Lier en het Salon des Variété s ze staan nog overeind maar Of nu de kunst in al de e tempels gediend werd op xnik eene wyze dat hun verdwyneu zoozeer te betrearen valt zy daargelaten Maar staat dat verdwyneu niet in betrekking tot eene vermindering der aïgemeene weivaart te g voeliger gemaakt door de steeds stygende belastingen die moeten worden opgebracht De wiokelatnnd klaagt reeds jaren over verminderd debiet met name waar het dingen gel t die de grens der weelde naderen lu boeverre zulke klachten gegrond zyn valt niet gemakkelik te controteereu maar het sluiten en verdwenen van inrichtingen van publiek vermaak die dienen te rekenen vooral op den toeloop van den middenstand springt wèl klaar iu bet oog en wyst dunkt ons op eene verlaging van den lavenastandaard waarby allereerst op bet snperflu bezuinigd wordt Over dit onderwerp zou veel te zeggen zyo Wij voor ons wilden er de aandacht op vestigen vooral van de vroede mannen die bet bestier van stad en staat in handen hebbeu De belaitingverhoogingen gaan zoo ongemerkt redeneert men wel eena bü Ys V s P cent Maar eindelijk gaat de belastiagschroef toch te sterk knellen en al sleept de tgemeente ezel haar pak nog jaren voort het eind zal toch den laat dragen Middelen van redres Ze zyn niet zoo gemakkelijk aan te wyzen althans niet licht in toepassing te brengen Maar door gelyk bet lie laatste jaren gaat voor ingrypende reorganisaties op meer dan één gebied terug te deinZbo komt men van kwaad tot erger De staking der sigarenmakers is geëindigd Op de meeste fabrieken zyn de werklieden te Amsterdam weder met den arbeid aangevangen op andere beginneu zy heden ochtend Ër tullen ongeveer een honderd man buiten werk blijven daar de fabriekanten contracten buiten de stad hebben afgesloten tydens de staking en deze na niet meer kunnen veranderen Gisteren ochtend ia te Vlisaingen een met provoost gestrafte klassiaan nadat hy op het rapport waa geweest aan het gestelde ontsoapt en gevlucht op het dak der kazerne Uij bleef wyl niemand het durfde wagen hem van zyn booge verbtijfpUata af te baten en hij dreigde iedor die hem tt na kwam naar beneden te werpen een paar tiur op bet dak eo kwam daarna oit eigen beweging naar beneden Aan kykera natuurlyk geen gebrek Zondag 10 November zal in bat Universiteitsgebouw de Halles te Lenven een groote plechtigheid plaats hebben ter eere van onzen landgenoot prof Paul Alberdingk Thym hoogieeraar in de vlaamsche letb rknride aan de Katholieke Universiteit aldaar ondervoorzitter van de vlaamacbe letterkundige vereeniging Met Tjjd en Vlyt en broeder van den bekenden Nederlandse ben letterkundige wylen Joa Albprdingk Thym 9 57 10 04 10 11 10 18 10 17 11 3 1 8 05 9 43 9 tS f 9 8 8 15 10 08 9 03 B Sl 1 10 6 17 6 37 6 84 6 41 6 4 8 51 4 10 5 51 4 40 7 8 4 Zyn leerlingen oud leerlingen en vrienden zullen ham by die gelegenheid zyn gelithographeerd portret aanbieden Het lid der Kamer prof Helleputte de Noord Nederlander prof Willem voorzitter van Met Tijd en Vlyt en de heer Vliebergb student zullen het woord voeren Te één uur zollen de deelnemers aan deze manifestatie zich aaneen feestmaal vereenigen Ten einde aan de kie itton en nachtegalen de haar door de Vogelenwet toegesj4gde bescherming beter te waarborgen beeft de minister van Justitie gehoor gevende aan verschillende klachten eene wyiiging van de Jachtwet voorgesteld waarby niet alleen bet schieten en vangen van kieviten maar nok bet augeu doodeu vervoeren v rkoopen afïevereu ol ten verkoop in voorraad hebben van kieviten en nachtegalen het verstoren van de nesten der nachtegalen en het aanwenden van pogingen om kieviten of nachtegalen te vangen of te doodeu wordt verboden en strafbaar gesteld en aan de ambtenaren dezelfde bevoegdheid toegekend ten aanzien van kieviten en uachtei aleo als thana gegeven ia ten aanzien an wild viach of eieren in gesloten jachtof viachtyd Op eeue plantage in het Surioaamscbe district Commewijne heelt een Anamict eene Javaansche vrouw gruweiyk verwond Oe oorzaak daarvan moet gezocht worden in oiinnenijd want lij was zyne huisvrouw Hij viel baar in het veld aan klooide baar het hoofd dwars door en hakte op de armen zeker toen zy de slagen wilde pareereu De moordeniar heeft zich onmiddeliyk ntc de voeten gemaakt Des avonda toen de Javaansche mannen thuis waren vielen eeuige hunner oen Anamietiacbe man aan die ook met eene Javaansche vrouw leeft en namen op hem weerwraak Het geroobtmakende procea te Bonrges dat ver cbeidene dagen duurde ia gcëiudigd met volledige vryHpraak van markies de Majvc din terechtstond onder beschuldiging een voorkind van zyne vrouw op reis io Italië te hebben vermoord De getuigen a décharge ateldwi door hunne verklaringen den beklaagde iu tn veel gunstigor daglinht H j ia ongetwyfeld een man van een driftig opvliegend karakter maar geen kwade kerel verzekerden verschillende getuigen Zyn vader xyn grootvader en zijn overgrootvader haddeu plantages in West Indië en bielden alaven het ht ete bloed der trope en de deapotiscbe manierea van den alavenbouder heeft de markies van heu geërfd De secretaris van den li sschop van Orleana liet zich zeer gunstig over den beklaagde uit Een gewezen gouverneur legde getuigeuia af van beklaagde s liefde toor zyne kinderen en een dokter uit Bourges eveneens De beklaagde he it st eds beweerd dat de geheele beschuldiging op touw was gezet door pastoor Ronsfielot di met zyne vrouw tegen hem samenspande Een priester tyU getuige k décbari e gehoord kwam uu verklaren dat pastoor Bou sselot zich altijd in familiegeheimeo verdiepte De terdedigin trachtte vooral te betoogen dat Menaldo van wiens dood de markies werd beschuldigd zelfmoord heeft gepleegd donr van een rota te springen Ëen priester verklaarde geboord te hebben dat Menaldo dikwys had gezegd zich te willen verdrinken Ëen achoolmakker van Menaldo zeide dat deze zeer melancholiek was en meer dan eens had gezegd io de Rhone te zullen springen Dr Garnior een specialiteit in zielsziekten verklaarde dat kinderen dikwijls met een verbazend gemak tot het besluit komen zich het leven Ie benemen Hy las een rapport voor van dr Brouardel de groote autoriteit in gerechtelyke geneeskunde die verklaarde dat kinderen met een erfelijke belasting dikwijls zelfmoord plegen onverschillig welke hun leeftyd zy door het plotselinge van huu besluit schynt de zelfmoord dan volkomen onbegrijpelyk Het rapport van dr Brouardel eindigt met deze woorden Hoe verwonderlyk het moge echijaen er ziJn gevallen hekend dat kinderen van tien eu zelfs van acht jaar zelfmoord hebban gepleegd Door da Dordtsohe itoomboot No 3 is Zaterdagavond in het Oosterdok te Aq sterdam een sloep van Hr Ms waoktschip aldaar omgevaren waarin 4 matrozen 2on lsrofGcieren een man en een kind zaten Allen geraakten te water Gelnkkig was spoedig voldoende hulp by de band waardoor het mogelyk was al de drenkelingen behouden aan wal te brengen Als men chili salpeter goed wil gebruiken by graan dan moet men dit zont in den herfst niet in eans in den grond brengen maar slechts n klein gedeelte ervan eerstens omdat bet v zoo zakken en tweedcns omdat het de planten zou dwingen toteen buitensporig nitstoeïan tangevolge waarvan er veel te veel halmen voortgebracht zodden worden Als bet uitetoelingsproces in bet voorjaar ie afgeloopen dan geve men deü planten nog iets van het zont en ia Mei het laatste deel Dan wordt de salpeter door de plant gebruikt voor hare volkomen ontwikkeling eo md pnike laadvorming Te veel halmen op bet land beschoawa men all een groot nadeel Door de vereeniging Bredasche Aroteozorgc zal Tonals gemeld is eeo inrichting tot werkverschaffing tot stand worden gebracht Zg heeft daartoe thana van de gemeente toor f Ó per jaar eeu ledig staand pand tn huur gekregen Voor het tweede Kantongerecht te Rotterdam ia de aanvaring bepleit tusschen de pasagïprsboot Maaa8iuis kapitein J Drop eiachdr en de veerboot van Maassluix np Rozenburg V Burgemeester V baron van Heemstra kapt J Van de Graaf gedaagde De eiflcher legde twee kaarten over éeu van den nieuwen Rotterdamschen Waterweg en eeo van een gedeelte der rivier met de aanlegplaataen te Maatisluis eu Rozenburg Met twee bouten scheepjes werd door hem aangetoood boe de booten voor de aanvaring lagen welke verkeerde wending kapitein Van de Graaf zijn boot liet maken door zyn roer hard bakboord te leggen zooala door getuide Drop was gezien en boe de aanvaring was geschied Verder deelde de eiseher mede dat kapitein Van de Graaf een man is die hr t een ieder lastig maakt die de baas van de rivier wil zijn eu ook nu weer die aanvaring niet aan ongeluk of miaverstaud is te wyten maar nan groven moedwil van gedaagde De gemachtigde van deu gedaagde gewaagde van de beknaamfaeden aU varenitman vun kapitein Van de Graaf By httwiatte de out vankeiykheid van deu eischer op groad dut deze eerst de zaak voor f 25 wild afmakflu en later door 3 expert de schade liet opnemen zonder den gedaagde daarin te kennen Voorts betoogde hy de onbevoegdheid van den rechter omdat de experts n et door den rechter benoemd zyn Zijne conclusie was dat geen veroordeeliug kan volgen Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 11 November a s Uuit nlandscji Uverzicbt Ër zijn gisteren te Parys vergaderingen ge houdeo door drie verschillende Kamergroepen De regeeringsrepublikeinen of het centrum hebbeu natuurlyk veet gepraat eo zijn toen tot de overtuiging gekomen dat zy goed zooden doen zich eerst met de progressisten te verstanu voor in de Kamers iets te beginonn De progressistpn met Isam bert tot vourzilter hebben oen motie aangenomen de overtuiging uitsprekende dat hor radicale ministerie zal willeu regeeren met behulp van alle repnblikeine n De uiterste linkerzijde tezelfder tijd vergaderd beeft doen uitkomen dat het de eerste plicht waf voor haar leden om te vermijden al wat bet ministerie hinderlijk kon ziJn Bazillo heeft ilau ook iju voorstel tot afschnffiing der wet tegen de anarchisten reeda teruggenomen Het ministerie Bourgeois he ft redenen ora over den uitslag dezer vergaderingen tevreden te 74Jo Aan de Clyde in Schotland is een aïgemeene werkstaking onder de scbeep ibonwers begonnen Do aanleiding tot de werkstaking is een verschil gerezen ton opzichte der looiien De machinisten kwamen het eerst oit d n boek Zij verlangden eeue vermeerdering van eeu guldeu twintig cent per wiek Het is niet onmogelijk dat later op zichzelf deze ei ch zal worden toegestnan want de patroons moeten zelf erkennen dat hnn industrie zeer in bloei is toegenomeu Zy spreken het niet tegeri dat twee jaar geleden eene conferentie gepreaideerd door een der hunnen don beer Coombe chef an een dor grootste fabrieken van Belfast tot resultaat heeft gehad dat do werklieden toestemden in een vermindering yan loon tot hetzelfde bedrag De toestaod der scbeepsindustrie was toen onbevredigend men moest wel tot Inomtvermindering overgaan De werklieden zagen het zelf in Zij keurden die goed onder voorwaarde dat de vermindering slechts zoo duren zoolang het volstrekt noodzaketyk was Maar de patroons kunnen ook naar recht verklaren dat het vele werk van tegenwoordig het gevolg is van vroeger gedane bestellingen Die bestellingen in den tyd der malaise aangenomen bernsleo op contracten die onder den druk der c isis zeer lage prijzen vaststelden De arbeid daarvoor is nog niet afgeloopen en daarom is het bon op dit oogeoblik Qog niet mogelyk de vermindering te laten vallen willen zy niet met verlies werken Alles wat zy kunnen aanbieden is de belofte ora reeda den len Maart a s de helft der vermindering aan te vullen mits de toestand der industrie het dan mogelyk make By voleindigden arbeid der nu loopande cantracten zooden zy dan ds oude looneo lierstellen De werklieden nemen hiermede echter geen genoegen Zy verklaren dat zy niet aansprakelijk zyn voor de foaten door bun patroons begaan Het zoo onrechtvaardig lijo den arbeid onmiddeliyk solidair te maken met de vermindering van bet voordeel door het ka pitaal Afgeworpen terw l bet kapïtiul dan arbeid Iteeds ter zyde stelt wanneer het geldt te profiteeren van de vermeerderii g der voordeeleq De werlieden blijven dus by hun eisch om de één gulden twintig van vroeger io tijn gebeef terug te krygen Anders zullen zij den 6eo Novetiber dat is heden bun gereedachappeo uederleggen Van verschillenden kant ook door vele hooggeplaatsten is reeds gepoogd bemiddelend op te treden maar t gaf duiver niets De patroons rekenen zich gebonden door het boudgenootachap dat u met hunne Kngel8che vakbroeders hebben gasloti u Het Pentraal comité van den Bond der scheepaindustrieelen van de Clyde vau de Tyue en van Belfast t Glasgow xyn zetel bebbend kan alleen beweren zü besliaHende maatregelen nemen en defioitiüve uitspraken doen Nu heeft dat comité reeds met de gedelegeerden der arbeiders de zaak onderzocht Het heeft aan de werklieden te Glasgow die óók om meer toon vroegen voorwaarden aangeboden die door dezen aannemelijk werden verklaard Ten opzichte van do werklieden te Belfast kon het niet verder gaan dan het voorstel waarover we bierboveu spraken net laten vullen vau de helft der vermindering m t 1 Maart a s f och de werklieden verwierpen dït ala belachelijk Breekt no do strike in Belfast oit dun voelt Glasgow hier den terogalag van Het verdrag der patroons toch verplicht de iodoatrieelen iu Glasgow om in dat geval een deel van huu eigen werklieden tijdelijk naar huiti te renden We hebben hier dus te doen met bet dreigend gevaar eener algemeejie gedwongen werkstaking te voomchijn geroepen opdat de werklieden vao de eene groote iudustrieatreek de werkstakers der andere groote indoatriestreek niet met geld zullen ondersteunen en de strike verlengen Znlk een schorsing der productie voor onbepaalden tijd kan gevaarlijk worden Zonder nog te spreken van de verEchrikkelgka ellende die zy met zich sleept zou bet kunnen gebeuren dot eene emigratie in het groot of de vernietiging vau eeu tak van nyverheid er het gevolg van waa Ben dergelijk reiultoat had twintig jaar geleden de groote werkataking der scbeepsbouwrneeBters aan de Theems De overeenkomst dor patroons hoodt in dat die van Glaswgow 25 pCt van hun werkvolk nair huis znllen sturen alp te Belfast het work gestaakt wordt Dailr 7ij zich ann dit contract houden ia eeu algttiueeuo strike der arbeiders het gevolg Ëen der Ilongaarsche bladen bevat een onderhoud vap 7 ti correapondent te Weynen met den eeratou burgemeester der hoofdatad dr Lueger In deu loop van dat gesprek xette dr Lueger zjju plannen uiteen De vree dat onder ziju bastunr in Vfeenrn do Jodenvervolging zou beginnen achtte hy zeer overdreven Hy KOU daarentogen met alt kracht waken on hij heloofde dat de Isrnelieteu onder zyn bewind het beter zouden hebben dan onder ieder vorig régime Voorts zeiJo dr fjueger dat hij aanzieuiyk wil bt zoinigen op de uitgaven Vüor het atndsbestour Hy zal hot traktement van de burgemeesters met de helft verminderen evenals de salarissen vau de wethouderfi Daatdoor alleen krygt bij roeds een bezuiniging van honderdduizend florüaen Een gelyk bedrag acht by te verkrygen donr de verhooging vau de belasting op beurs aken De stad zou dua uit deze boide posten een saldo verkrygen van tweehonderdduizend florijnen waarmode heel wat zou te doen yn Hy wil daarmede in de eerste plaats der tractenienten verhuogen vau de lagere ambtenaren en de onderwyzera daartegen zullen de liberalen toch wel geen bezwaar hebhen zegt hy E eoeens zullen do lasten voor de burgerij verlaagd kunnen worden Onder zijn andere plannen behoort bet aanleggen van een atedelyken npoorweg de naaiting der tramwegen bet oprichten van een atedelyke kredietbank waarin kleine handelaars geld kunnen opne i en tegen 2 a 2 pOt En dergeiyke plannen meer Dr Lueger hoopt dat binnen een jaar de openbare meening geheel anders over hem zal oordeelen dan vroeger Rosséguier heeft de aroitrage in wat de werkstakers noemen het conflict van Carraaox definitief geweigerd Ziehier het telegram waarmede hij antwoordde op de aansporing van den prefect van Tarn on van de regeering om de zaak door scheidarecbters te doen uitmaken Het conflict van Carmanx is geen onderwerp voor arbitrage De kous van personeel moet bet oitalnitend recht vnn iederen borger zyn op den dag waarop dat veranderd word zou alle vryheid vernietigd zyn do Eransche nyverneid zou verloren zyn tut schade van de werklieden zelf en tot groot voordeel van de baiteolandacbe nyverheid Ik weiger das arbitrage al betrenr ik het niet aan de wensohen der regeoring te kunnen voldoen Ik zal a morgeu een bevestiging Van dit telegram ichryven Hierop hebben de werkstakers geantwoord door in bun vergadering de volgende motie aan te nemen D glaawerkera en andere werklieden in aïgemeene vergadering vereenigd coostateeren met gerechtvaardigde fierheid dat geen republikein lich thans meer eensgezind kan verklaren met bon uithongeraar die aan lyB ellendigen wrok en aan zyn onverzadelyke ondernemersbelangen de wet der Republiek en de waardigheid der repoblikeinsche regeering ten offer brengt Zy zollen ala voorheen getrouw biyven aan ban plicht van arbeiders en burgers eu zy zullen het vettrouwen van het proletariaat waardig toonen t WITTE EN iEKLEURDE HAümSCHOEHEir vooa DAHBS en KINDEBBN A van OS Az GOUDA KloiwoK E 73 73 i OOUDA Keurs van Aiiisleniam 6 NOVEMHBIl Vor kr 94 101 lOll i slotkoera 94 101 1011 NilDKSLlllD Cerl Ned W S t dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOAii Obl ioudl 1881 88 4 8J1 83 8SV 151 03 s 67 1041 89V 87 n i 1161 93 j 4 l ion 97 i 51 685 075 lOIV 116 1001 201 140 8 V i08 100 14 98 33 1101 94 191 149 lOlV 501 531 U3 62 7 101 100 98V 104 146 116 1 647 101 it 1091 841 106 1077 431 511 14 222 180 108 1081 ITILIE lusohry ing 1862 81 6 8Sl OüHTENU Obl in papier 1868 5 dito ill Eilver 1808 6 Vu PoKTUOiL üblitf iDot coupon a dito tiokot 3 ainLANi Obl Biuaonl 189 4 ditoGoooDi 1630 4 ditobgHothl lSSD 4 967 1041 90 dito bq Hope 1839 90 4 dito 10 l oud ieoQ 1883 6 dito dito dito 1884 6 SrilNjl Foipet lobuld 1881 4 TuftXIlJ Icpr Conv leen 1890 4 Geo leeuing serie 1 oo leeiiitiK serie O Zuin Arii Ittp obl 18 i 6 Uilioo Obl Buit Scb 189U 6 Vil Mlll l i Obl 4 onbep 1881 AusTERUjiH Obli iitiun 1895 8 ÜOTTKftDiM Sted leen 1894 83 NiU N ifr lUcdeUv aaiid ond n T l Mjl Oertiioeteu DuuMBiitsohappij dito iruh Hypotheolcb pandbr 4 Jnlt My der Vorateul anud Jr Kynotbeukh paudbr t Nadorlaiidaohe bank aaud Ked Ilaudelinanteeb dito N W tl Poe llyp b pandbr Roti Hypotheekb pandbr SV Utr Hypothookb dito S i OoiTlNU Ooit llonit bank aaud RtiSl llypotbiMikbank pandb 4Vi Ahiuka Kxjuit hypoth pandb 5 Maiw L G l r Lien oert 6 fittt lloll IJ 8pnorw Mij aand Mij lol Kipl V 8t Bp aand Nod Ind 8poorwu ni aand Ned Zuid Afrik 3pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 60 7 63 lTiu lli 8poorwl 1887 89 A Kobl S Zuidltal Spirnü A ll obl 8 l OLZN WarscliAu Weeniin aand 4 RusL Gr Riiaa 8pw Mij obl 4 Bahiaohe dito aand 98y 147 53 84V 107 45 Fastowa dito aand 6 Iwan IJombr dito aand 5 ICurali Jh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 llii Oeut Pao Sp Mij obl 6 Jliio k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Uonvor k Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv tl N sllvilleOert v aand Mexico N 8pw My lohyp o 6 Miss Kanaaa t 4 pot prof aand N York Ontario k West aand dito PenoB Ohio oblift 6 Oregon Call Io hvp in goud 5 31 Paul Minn k Manit obl 7 Cn Pao Hoofdliin oblig fl dito dito Tjinc Jol lp hyp O 6 ÏANADi Can Bouth Cort v aand ViN O Rail kNav lob d o O Amsterd Ooioibus M aand Rotterd Tramweg Maats aand Nun Stad Amsterdam aand 8 Btad Rotterdam aand 8 RtLOl Stad Antwerpeiil 87 l i 103 8ta l Brussel 1886 l i Wl HoNo Theiss Hcgullr Gesollscb 4 120 OosTKNR Staatsloening 1860 5 I 127 K K Üost 8JJr W80 8 9PINJE Stad Ma Wr T NiD Var Beï Itrhuf B u r g e r J9 Wé n Stand GKBOUEN 4 No Martinna onder D M Gibbon en J G tbd der Veer 5 Johanna Maria ouden F Signer on S W Blom OVERLEDEN 3 Nor M ohoonderwoerd 7 S j 5 T Cata 6 j J H E Duliln 79 6 A an der Klein 80 j Baenwitk OVERLEDEN A M BlommeaMa 18 j GEHUWD J Verwaal en Q Bnttor