Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1895

No 6810 Zaterdag 9 November J895 34ste Jaargang OMGHE COÜMNT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 35 fi nco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma Wed P B 144 Gouda HARCTBKBICHTEII GOndK 7 Nor U96 GrtDM met groot r aanfoer daD de rorige wm4 Ia de pr zflD kwam weintl verauderiag Afar keDde tarwe werd lager verkocht Tarwe Zoeuwactie 7 40 a 7 80 Mindere dito 6 90 a 7 26 Afwijkende 6 36 è 8 70 Polder k 6 76 Kogge Zeeawiohe 4 60 i 4 76 Polder t + i 4 60 Baitenlaudaoke per 70 k S 60 a S 80 Jont Winter 3 S0 a 4 2S Zomer 3 76 a 4 Choïallier 4 60 a 6 6 Haver per heel 7K a 3 26 per 100 kilo 6 76 X f 6 26 Hennepzaad Inlandiob 7 i 7 16 Buitenlandaebe 6 a 6 26 Kanarieuad 7 60 i 8 76 Koolzaad 6 60 a 7 60 Erwten Kookerwten 9 a 9 76 Niet kokende f Buitenlandiohe Toererwten per 10 Kilo 4 70 4 4 80 Boonea Briica boonen 10 60 f 11 60 Witte boonao 11 60 i 11 76 Duiyejiboonen 5 90 6 10 Paardonboonon 6 l 6 30 Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 4 90 a 6 10 Oinquaotina 6 76 I 7 yiKMiBKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen gewoon Vette varkeni goede aanvoer handel aauw 16 a 17 i ot per half KG Biggen voor Kogelend redel aanvoer handel dauw 14 i 14 i et per balf KG Magere biggen goede aanvoer handel traag 0 86 i 0 66 per week Vette lohapen red aanvoer handel zeer dauw 12 4 20 Nuchtere kalven red aanvoer handel vlug 6 a 10 Graskatveren groote aanvoer handel ieU beter 36 4 76 Kokkalveren 8 4 16 Aangevoerd 31 partijen kaaa Handel vlug 1 ual 26 4 28 2o qual 23 4 6 Zwaardere 29 NoordHol landache 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Gofboter 1 80 4 1 60 Weiboter 1 30 4 1 40 p Kilo AD VüRTENTI k üeden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zaatereu BehawdZMter JKANB HÉNBIBTTE EWALOINK DDTILH Uit aller nBam J C G DUTILH Gouda 5 November 1805 Eenige algemetne kennisgeving Voor de vele en harteljjke blgken ï n belangetelliug gedurende myn ziekte ondervonden betuig ik aaa allen mijnen harteljjken dank A H tAN DILLEN uUr Allernege bekroond me £ ereDipIoma s Gouden en Zilveren Medaillee benevens Ker Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Kipoaitiou Cliicago 1893 ie het Wereldkoeniil DrumQ Uorst flonig Extract MELIANTHE VIT DB Machinale Fabriek DE HÜNIOBLOEMc TAN H I van Schaik Go geveatigd te a Oravenhage Qcen middel is ot kan worden u tgevonden welke de Metianthe overtreft het ie ONBBBROEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Tenchillendo bekroningen getuigt Het renacht en geneest OJiMlDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pryi worden gesteld De MELIANTHE is verpak in flacons van 40 cta 70 ets en 1 met gebruiksaanwijzing Toorzibn van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechttiank te Gravenhage WT Verkrijgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt GoudaE H TJN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Uoordruht J C RATBLAND Boikoop B T WIJK Oudmialir vlaU H f f onachadelykatt an a k makkalykate poatamlddel Tooc HeertQ canioraldamaaeDKladeraehoeaweck i W V lariki isatli SIr 14 Man Ismgesd op naam en fabriekamark ffwkriribui ir fty SMraa Wlakillwa la iiSaMwavfc lalaBtartaa a iai BKaal llwat W Sar auaa nlM IN LOSSING Ëea lading buitengewoon grove KA liËLKOLE welke ik gedurende de LOSSING zal leyeren tegen Rachelkolen 67 i Ct per H L Haardkolen 95 a Contant vrij thuis JAK ZWAKT Pz BLEEKER8SINQ£L OPENBARE VERROOPING VIN riiM Berg ambacht ten overstaan vau den Notaris J P MA HLSTEDE op ZATERDAG 9 NOVEMBER 1895 des voormiddags 10 uur in het voormalig BeehthuiH aldaar De Notitiën der van ouds verpachte en der b gekomeii perceelen liggen 14 dagen té voren ter lezing ter plaatse der verkooping in het voormalig Rechthuis te Ammersiot en ten kantore van den Notaris HoofdprU MW OOO Hark Hen geluk Ie hand De pryzen zUn door den Staat K Kanuideerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Stant Hamburg gewaarborgde groote Ueldloterij waarin zeker 10 Nlllioen 981 720 fthrk gewoDimn moeten wanWn De prijzen vhd deze eel voordeel biedeode Ouldloterij die volgens het pUn slechti 112 000 luten bavat eijo de volgendo Dü hoogste prijs ii eventueel 600 000 Mark Premie vau SOO OOO M 1 pr s a 200 000 M 5000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 4S prijzen ü 106 priJEOna 1 prijB i i prijzen H pnjs s prijs a l prijs K 1 prijs a prijeen 1 pnjs ü prgkpu lOOüOOM 7B 000M 70 000 M 66 000 M 60 000 M 66 000 M BO nOO M 40 000 M 80 000 M 2S6 prijzen S23 prgzen 1S36 prijzen a 20 pr sflD ft 132 pryt a200 150 M It8060 prÜEeu a 165 M 7B90pr a 184 100 98 M 7448prijz a 69 42 SO M totaal 56 300 prijzen aipryèenk 10 000 M eu worden deze in eeuigo maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs m de Ie klaaso bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 8e kl tot 56 000 M in da 3o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M ia de 6e tot 76 000 M in de 7 toï 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste p rij strek king die officieel ia vastgesteld kost e D gelteal origineel lot steohts iuld 3 50 een half origineel lot tleohts Guld 1 75 eeu kwart origineel lot slechts Guld 0 90 tedere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking He offieieele trekkinKsl J8t Trekkiügspian voorzien van hot Wapen van den Staal dit de prijs van de loten en de verdeeling van de prjjzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en remondiag van de pryzen gesohicdt door mg direct en prompt aao de winners un onder de strengste geheimhouding W Iedere bestelling kan men eenvoudig 1 per poetwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezeuding van loten voor de spoedig plaais hebbende trekking zoo spoetlig mogelijk of uiterlijk tot 9Ê November 0 k met vertrouwen tot Joseph Heckscber Bankier en Wiuolkanloor in HAMBURG DnitBohland Damss ï Attentie Overtollig haar op aangezicht of handen staat leeiyk Directe verwydering door aanwending van slechts ééne Flacon O V A li Attesten voorhanden Zending fr na postw it remb f aO Gen Agent H t b BOGAERT Nijmegen FEANSCEE STOOMYERVEEU es Clieaiisclie Wasscherij H 4 PPE llElillFJt VJ Krulnkade Ilotterdain iebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepót ïoor GOUDA de Heer A VAN OS Az Üpecialiteit Toor het otoomen en rerren ran ftllu Heeren en Dametgarderoben alsook alle Ki adergoederen Speciale inriiïhting roor het stoom n van pluche man iels Teereu bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AIU goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondiieid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea zyn de prgzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week Men biedehetKelukdehand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de uieuwste groote Oeldverloting die docr de Hooge Regeoring van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeelige iariohting van het nieuwe plan bestiiat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 56 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledig bealissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bg uiineinendhoid echter 1 prijs ÜM 300 000 1 prijs ÜM 200 000 prijs M 100 000 prijzen a M 75 000 1 prijs a M 1 prqs H M 1 prijs a M l prys u M prgzen ü M I prijs a M 3 prijzen a M 20 000 21 prijaenaM 10 000 46 prijzen aM 5 000 106 prijzen a M 3 000 70 000 65 000 60 000 65 000 50 000 40 000 226 prijzen a M 2 000 823 prijzen a M 1 000 1326 prijzen aM 400 S8050prijz aM 165 I5690pr a M 300 200 160 1 4 100 98 69 42 20 De prijstrekkingen zijo volgens plau van ambtswege vastgesteld Voor de aanslaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kort 1 geheel orig lot sleohts Mark 6 of 3 60 1 half 3 1 76 I kwart ff IVs 1 90 tegen inzending van het bedrag in baakpapier of por postwissel Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en leder apeler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorzieue Origineele Loten zelf in handen Bij iedi re bestelling wonlt het vereischte othoieele plan waaruit de rerdeulïng dor pryzen op de versohilleode klassen als ook de betrofTendo inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zeudei wij aan onze Begunstigers onsangevraagd ua elke trokking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook usar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens ofiicioele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den heohtaten grondslag gevestigde oaderneiuing van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den l NOrMMBMB e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 3 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gssohonkeD en daar wij bg het begin dor nieuwe verloting ter deelueming inviteeren zullen wg ook vuor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze gucrde Begunstigers te verwarven Cognac fin Bois t X 0 I LMar Dm OOaKAO Tllr BOIS na 1 Itt U U AaenTni woxdt KjtUTmt in twmmI ia b mwid fleeMhm tm o Liter Inkond vaoraiwi TUI a l K M nu ia p T YAX BMMML SOOS Pro JlMoll 4 f 1 80 DIWUIwl nskriifbau Ml P H J V WANKüM J MELKGBT Uosthaven 350 Staatsloterij Ue Trekking begint MAANDAG 11 NOVEMBEU a s Lottn n Gedeelten vao Loten zgn te bekomen ten Kautore van den Collecten r Wed A C COSUN De Amerti oorttche JUachiruUe Stoom Brood ea BeschuitEibriek te AMERSFOORT door circa 200 Depots door geheel Nederland vertegenwoordigt vraa0 voor hare prima ktealUeit in menigvuldige BEOODSOOBTEN Depóthouders Toor de plaatsen Woerden Gouda Qorinchem e Hertogenbosch Zalt Boramel enz Flinke proTiaie franco toezending en concurreerende pry zen J F CUIJPERS Westeinde 2 f Den Haag lAAO S Stcinmeu Verhuren Hepareeren Buitenlaodsche PlANO a ait de eerate fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZKER L AQe pryzen Inruilen ran bespeelde Piuno s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG met GOUD bekroond J WILU VERGKER di Co te ZUTPHEN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Tatelblikken 4 2 Kilo 6 75 Franco aan hutu Bestellingen in te zenden by den Heer C W VËRGEEllt TDRFMAEKT GOUDA WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te t Gravenhage verstrekt Gelden op f Hypotheek en verkoopt Paudbrteven van lOOO 500 100 en ƒ 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bjj de Heeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND j J A vi ERPEE8 RGIJAARDS Stollwei k sche Borstbonbons geUbrioeerd na Toorschrift van den kon ÜDiTersitcdta Prot G hm Hofrad Dr Harten Bonn hebbea sedert 60 Jaren ab Tenachtend middel tegen hoesten heescUuid en aandoening der ademingsorganen mtsteekende diensten bewezen B spoedige afmssellng van warme en konde lucht is t bqzondir aanbereUiuwardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjee i 2S oent Alom verkrijgbiar Owdi Biulpendnik vu A Baoniua k Zook BINNENLAND GOD DA 8 November 1895 In de heden middag gehondeo litting fan den Gemeenteraad waarin allo leden tegenwoordig wareD werden benoemd tot lid ia de Commiaiie voor de Stedelijke Gasfabriek de beer F llermao Fz met IG st lid in de Comniiftiie roor de Bank van Leeoiug de heer P de Haadt met IG st en tot CoramiatariB by de Gdodicbe WaterleidÏQg My de beer R L Marteofl Tot Inden Id de Commissie tot onderzoek der reclamiti voor de pi dir belasting de bh vao Galeoi Herman en Dessiug Ia ona volgend nummer zullen wy eeu nit voerig verslag opnemen Zondag 10 November zal eene openbare uitvoering ptaati hebben van de Zaogvereeniginig sApolloc in da Zaal tKunttmiuc der Sociëteit Ona Geui egenc Als eoUaten treden op mej P W B de heer J d H en voo accomp piaoo de heer A de G Dinidag 12 November zal in de afd Gouda van de Maatschnppy Tot Nat van t Algemeen in de Zaal der iioeieteit Réunie optreden mej A Uegblom van Rotterdam met eene reeki vau voordracbieu Het programma laidt aldua Het jurkje van Eagèoe Emanuel Meekteri atraf van Jan C de Yoa Kinderaprok van Marie Boddaert Scène maken monoloog van Grenet Dancoutt door Biondgeest Lied van de Zee van Hélèue 3warth Van eene Koningarrouwe van P A M Boele an Hensbroek TeleurttellinK van Mevrouw Davida Ballade van Pol de Mout Clary Contra Clary monoloog van Eda ard Millaud door A H 10 O Mynheer door Constant U Het gordjJD monoloog door Jean ValjeBD Het gerechtshof in Deu Haag beeft gisteren bevestigd het vonnis der rechtbank te Rotterdam waarby een man te Schoonhoven tot 1 jaar ia veroordeeld wegens verduistering gepleegd met zyne eebtgenoote van f 280 welktsom haar ter bewaring waa gegeven De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren O D zaakwaarnemer te Schoonhoven wegens oplichting tot een jaar FEVILLETOX HET BLOEmilElSJE Dit wsa ten minste het geval uet EomaoePi een jong Scunitenaar zonder vermoKen en tonder aum die lederen morgen in bet Café Civico Milit ro octbeet ntvorena hij tijne dseelijliscbe ronde in de g leriJQu of in b Falflzzo Fitii deed Hrt gebeurde diktrijli dat Romaaolli met acne Z4fkere nc rslacktigfaeid duim en wijiviogor in E ne portemoDDaie atak om er den mezio paolo uit te halen iHe zijne koffie koitto en dia uikwijla zeer weinig gexelsobsp had maar onderde Angiolina bet Bchoone blDemonmeiigp dan k am do glans op KÏjn gelaat en hij zag er gelukkig uit wanneer bij UI ruil legen de viooltjes een tukje geld iu hare baud stopte Maar Angiolina was ook de koningin van alle liloemeumeiijes Van cent rqzige slanke gestalte met veerkracbtigen gang en plaatische vormen braadenda zwarte oogen en een hetooverend grimlaobje Wanneer tij door de laal zweefde met baron fijner stroohoed mot breedea rand op de rijke donkere lokkeq reet bloote armen en de voetjes ter nanwea Dood twalotcn in een paar nette scboentjes volgden aller blikken haar raet welgevallea Ook bad zij ttu glimlaoh en eeo ruiker voor iedereen maar t Woensdagavond kwam de raad vau de gemeente Krimpen aao den IJiel in buitengewone zitting byoen naar aanleiding van het ontvangen bericht dat de heer W van Wnoiog ond bnrgemeester van Ouderkerk aan den IJboI overledeo was De heer van Waning ia 45 jaren burgemeester geweest ook vau Krimpen en de tegenwoordige burgemeester de heer B Koker Jzn achtte het dus een plicht der dankbaarheid bnide te brengen aan de nagedachtenis van den uitstekenden ond burgervader Een brief van rouwbeklag zal aan de nagelaten betrekkingen gericht worden en een commissie werd benoemd bestaande uit den vooriitter den heer B Koker J n en den wethouder den heer A F Mjjnlief om de begrafenis die te Loc rem pkiats zal bebben by te wonen en om nam an de gemeente een krans op don lykwagen te De Proviuciale Staten van Overysel hebben tot lid van de ËeVste Ka er gekozen deu heer G J van Heek liberaal met 30 van de 45 stemmen De Tweede Kamer komt Dinsdag op hefc gewone nor 11 uar bgeen Men Bchryft uit Amsterdam is eene dame gearredteerd die eertang in het huwelyk zou treden met een bekend éielryder De couranten hadden reed gemeld dat jooi elui en getuigen per fiets naar het Rnadhuis zouden ryden De a s bruid G H had verteld tot eei vermogeude familie te bebooren zij had o s een oom wonen te Kwadyk in Noord Hollaud een bsron Het bljjkt nu echter dat zy oplichting heeft gepleegd en in een voornaam hotel der hoofdstad logeerde zonder de reke oing te voldoen Een zuster van dan wielryder met wien G H zou trouwen had onlangs bet bruidsklerd reeds aan toen haar aanstaande man bieek een bedrieger te syn zoodat ook dit huwelyk niet kon doorgaan illériitt uit Een van rertot terugkeerende artillëriitt uit Amersfoort was inden taataten trein uit Utrecht in ataap gevallen Ontwakende even nadat de trein het station Soesterberg was voorbygestoomd sprong hy in de meening dat hy Amersfoort gepasseerd was eer zyne medereizigers het konden beletten uit den in volle vaart tynden trein en word tater bewusteloos op den weg gevonden Hij kwsm er evenwel met een paar lichte kneuzingeu af bewaanlo altijd haar berainuolijkst laehjo on fraaiiton ruiker voor Üomanelli dien zij tot haar gunsteling scheen te hebben uitverkoren Waarom P Dat 19 niet gomakkelyk te zeggen Komnnelli was niet rijk dit bleek uit zijne armelijke kloediog eenvoudig ontbijt en gortnge fooitjes aan de garqous Mooi waa hg ook niet eer leelyk Zijn gelaat verried niet eena de aoboonheid van ziel welke die des liohaams vergoedt er lag niets edels vorheveni geniaali ia zyne trekken Ëea phreaoloog zou bem volharding teofaoiscbe bedreveuheid toegekend maar bet orgaan voor het idealr dat toch in do eerite plaats een genie een kunstenaar van deo eersten rang krnmerkt ontzegd hebbeo Maar nitssohien waa Romanetii geestig men behoefde daartoe iromers geen genio te E jn Mis cfaieii had bij Angiolina door eene tijne scht rts door een of ander complimentje gewonnen Ook eon bloe menineisje weet zoo iets te waardreron Maar neen naar hetgeen men ons verzekerd beeft had lUimanelli van bet b in van Maart tot bet etndo van Juni 1810 zich iederen morgen op bouquetten glimlaobjei en blikken laten onthalen zonder irta te zeggen Op E n best had hjj eenige mille grazie gemompeld of betohroomd een ofander quanta e grazioga gefluisterd Ondor degenen die zieb bet meest verwonderden waarom Angiolina Bomanelli boven alle bezoekers van het kofhehuis voortrok was een jong Oostenryksob ofBoier Maar dewijl hg voor deze gril niet den minsten redelijken grond kon vinden was hg volkomen overtuigd dat deze spoedig kon ophouden en wanhoopte hy niet weldra de vriendschap van het Voor den loodgieter L Spiering aan wiens onvoorzichtig omgaan met vuur de brand der kerk te Schagen wordt toegeschreven heeft het O M bij de rechtbank te Alkmaar 6 weken gevangenisstraf geëitcht De verdediger mr Kraakman te Alkmaar pleitte vrysprnak of zoo de rechtbank zich daarmede niet vereeaigeu kon het opleggen van eene booto daar bekl by eventaeeleherhtenis door stilstand zyner zaak groote schade lou lydeti Het gerechtshof te s Graveuhage behandelde gisteren de aak van den hierbronwersknecbt die den pastoor de oud katbolivke gemeente Idanr een dreigbrief schreef om hem geld af te persen en deswege tot 9 maanden werd veroordeeld door de rechtbank Beklaagde gaf voor in drift gehandeld en er nu berouw van te hebben waarom hg eene lichtere straf vroeg De president wees hem er echter op dat by met kalm overleg beeft gehandeld blykens de tydraimte verstreken tassrhen de ferste en eene later herbaalde aanbieding van den dreigbrief en de procu reurgeneraal achtte het misdryf zóó ernstig dat hy verbnoging der straf vroeg tot 1 jaar n 6 maanden Uitspraak 21 dezer Naar wy vernemen is de vergunning voor 1 4au opslag van dynamiet op Rozenburg geschorst Over dit feit zal ongetwyfeld de geheele door het dynamiet op Rotenburg bedreigde streek zich verhengen in de hoop dat deze schorsing de voorloopster zsl zijn vau een afdoendou m iatregel tot opheffing van het gevaar Het weder heeft ons dit jtar groote verrassingen bereid Ken nauwgezet meteorologisch waarnemer beeft nitgema kt dat b eptember de heetste der zomermaanden is geweest October daarentegen heeft ons in den winter verplaatst en nu is bet November en we zitten met open ramen waardoor de warme vochtige lucht naar binnen atroomt Het is byba te warm om eeo kachel te etoken In hef liaodbouw weekbl c wordt een woord van deernis gewyd aan het lot der afgeleefde paarden Slechts één middel is er om daarin verbetering te brengen en aan het goede troowe en geduldige dier eeu kommervolten ooden dag te besparen nl hut wegnemen van het vooroordeel tegen paardenvleesch EiKAulyk zegt de schryver kan niemand zich rekenschap geven van zyn afkeer schoone hloemenmeisjo ta winnen Tot zoo lang vergenoegdo hg zioh op denzolfden voet met baar to staan als ieder ander ofioboon hg eens dubbele doaU beleefdheden aan do Ftorenlijnsohe verspilde en haar dubbel zoo groote sïlverstukken gaf Op zekeren dag tat Homauelli op sgne gewone plaats bg do deur on de Ooatenrgkor op eenigen afstand van bem asn eone tafsl midden in de Icamor toen Angiolina binnentrad moer dan ooit itraleoda van jeugd en schoonheid Zij begon bnro ronde aan bet andere einde der zaal on wipte tuasoboo da tafels door terwijl zij hare bloemen togen dankzeggingen vleierijen of geld uiruiUle Maar hot ig dat het Oafé Oivico Militare van daag meer bezoekers teldo dan gewoonlijk het zij dat Angiolina ztob van te wemig bouquotten voorzien had genoeg haar mandje begon lol g te worden en vóór lij do saai was rond geweest was hét geheel to Iig Op dit oogenblik atond zij tussohen den Ooatonrijker en Roraanelli die geen van boidon bloemen gekrogen hadden fBetooverendfl Angiolina zoide de eerste hobt gg van daag geen iiouquet voor mg P Kg keerde hare mand om ten leoken fat ze ledig was xKn gij hebt geen enkel liooltjo voor mij bewaard Neen maar over tien minuten ben ik mtt frlsscho bloamco terug Dan beo ik miaschion niet hier Ik weet er wat beters op Wai dan P vGetf mg de roode roos die gg io uw ceintuur van paadenvlaesch Ieder weet dat hek paard eeu zeer zindelyk dier is 3tel daart enover DU eens een varken Ku toch varkensvleescb spek worst enz lekker niet waar co een delicatesse op menige fijne tafel Uit het oogpunt der voedingsleer knu er gaan enkele gegronde aanmerking tegen het gebruik van paarden vleeech gemaakt worden Het gaat er mee als met bet gebruik an naiouren kunstboter zonder het te weten hebben we nlleo vermoedelyk wel meer dan eens paardenvleesch gegeten zoowel aao open tafelt als in worst enz Eu evenwel nochtans De afdeelingan van de Eerste Kamer babben benoemd tot rapporteurs over de Indinho begrooting de heeren A Prins Van Alpben Hordyk Wertbeim en Rengers Het onderzoek over dit en de orerigt atahangige ontwerpen Is gisteren afgeloopen Tegen hedenmiddag half twee is een openbare vergadering belegd Er scbynt weder een nieuw schandaal ontdekt te z n in Frinkryk Aan het ministerie van oorlog is aangifte gedaan vao een lage ipecnlatie met de liefdegaven voor bat expe ditieleger op Madagascar Ken deel dier gaven moet in banden van enige op winst belaste schurken zyn gekomen die ze tegen bnitenaportg hooga pryzao a n de soldaten hebban verkocht Aan de vlammen ontrukt Eer iateravond omstreeks 8 uur ontstond brand in eeci groentehuii Eerste Laorierdwarsstrnat te Amsterdam Eeu kind van VA maanden zat in een stoel by de taffl en terwyl de grootmoeder zich even verwgderde om melk te halen stiet het kind de petroleamlamp om met bet gevolg dat bet in eeo oogwenk door vlammeo omringd was Juist kwam de ond brandweerman D Ter Haak voorby het kind grypen en in veiligheid brengen was voor hem het werk van een oogenblik rn daarna blnscbte hy bet vnnr zoodat de brandweer oy hare komst het zaakje reeds opgeknapt vond Het ia niet de eerate maal dat Ter Haak een mensohenlefen redt met een vroegere nddtng die hy mei levouKgevanr volbracht heeft hy reeds de bronzen medaille verdiend Men vaeldt uit Den Haag De Nederlandsche Regeering heeft de uitlevering van do Gebr Bingeo beklaagd van bedriegelyke bankbreak te Genua gepleegd aan de Italiaaaiehe regeering toegestaan bobt Nean die wil ik zelve houdtn O gij kunt mij die niet weigeren Hij haalde eona gele respore toor den dog en draaide ilie tusschen zijne vingers Roraanelli sohoof aaruitlg op xgno plaats heen eu weCr Zou Angiolina lulk eene verzoeking kttonen wetirstaan P De schonne Florentgnscho sohadde het hoofd en xeide tot den Duitscher p vasten maar zaeblen toon ffDeto bloom ii niet met goud te koop i Dan zal ik zo moeten rooven zeidi de Oostenrijker en itrskte den arm ait om zioh van de roos meester te maken Hasr Angiolina voorkwam ham Mut oono haastige beweging trok nj du bloem uit baareeintnur en wierp ze lachende Uomanülü too Hfj ving ia op drukte se aan ztjno lippen en wilde ze daarna teruggeven Maar Angiolina maakte osne afwg zetide beweging met de hand o verliet ali zwevende het vertrek I e Oostenrijker itroek lijn knevel op en wierp oen half toornigen half veraohtelgkeii blik op d n kunitenaar die daar znt gefceel verlegen wegens de onderscheiding die hem was t beurt gsvallon Hij bekeek de roos legde se op de tafel rook sr toen weer aan stak ze in een der knoopsgaten van zijne JM en kon daarbij niet nalaten do laatste net de witte met goud geborduurde uaiform van don Oostenrijker te vergelijken llonanelll gevoelde ztob moer gegeneerd dan verheugd en bet duurde niet lang of hg verliet bet koRithuts