Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1895

HoordnoM Hieawerkerk 0 p Ue Bittardam K t H 7 7 18 7 8 7 48 7 88 8 8 47 8 84 8 01 8 10 8 88 8 87 7 M 8 08 8 18 14 8 80 7 48 BOCD w K 10 7 47 t f 8 07 DEN HJ lO SI Otpelle Hieuwnkerk Itoorilnilkt i lO S lt 8 18 8 11 a f t t IS kAO Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WlnterdleDSt 1895 1896 Aangevangen 1 October TUd van Gre nwUh QOUDi KOTTBRDIM 7 18 8 40 0 08 8 40 1 14 7 11 7 61 7 69 8 08 f 8 18 7 80 8 18 11 88 11 88 11 4 11 88 1 44 8 80 4 08 BOTTIRBl U e O U D 1 8 81 10 18 11 80 18 10 8 48 10 18 10 88 10 48 10 48 8 89 4 08 N H ila 7 48 8 80 9 88 9 481 0 1111 8618 111 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 8 08 7 68 9 88 10 17 1 41 8 11 Oouda 7 80 8 81 01 8 87 10 80 10 80 18 11 1 18 1 17 8 88 8 47 4 48 5 87 7 14 7 49 F 80 8 84 9 84 11 C ZeT U 7 48 8 47 i 11 01 11 40 4 87 8 01 10 08 Z Z gw 7 8 8 88 11 18 18 48 8 08 8 18 10 18 Voorb 8 07 9 08 11 17 1 01 8 10 8 18 18 17 tH g 8 11 8 18 8 7 10 07 10 48 11 8111 41 1 08 1 87 4 81 4 17 8 86 8 87 7 44 8 81 8 9 88 10 9111 48 ZeT l 8 11 10 49 1 08 Ooad 8 88 7 60 8 18 9 9 68 10 18 10 6418 08 18 46 8 17 9 14 9 18 4 19 4 48 8 41 Stoot te Bleiiwük KraUweg en Nootdor L dsoheDdua Hekesdorp BIEIOHTOOBDt OUBi UtllCHT 8 08 10 19 10 87 18 48 1 10 f 11 14 1 87 11 81 1 48 8 8710 81 11 48 1 80 8 08 10 11 84 Ü Se 8 10 8 ll 4 48 86 10 18 11 11 t 4 IS e is 10 81 4 84 10 44 18 07 l SI 8 48 4 S7 B 80 7 M O O D I k k H8T1R M 10 01 lO B li lt 8 81 4 4T MS 10 18 U OI I 1 18 4 88 8 8 48 11 80 mSTIBDAH AOUBA Amatardam C 3t 8 9 10 10 41 1 88 4 10 8 18 7 4I 9 4B eada 7 98 9 04 10 14 11 88 8 S B SO 7 46 8 49 U IA atoppoB to BUswffk Cniawog Mootdo H litidsohaadaw m UakMdorp Stopt ta Nootdorp LoidMtkoBdam aa BlaUwjjk KraUwag on Hokeodarp Bij m ofBoienfamtlie to Wittonberg rierde htt MadchQn für al uc baar lOjarig dieniijabilenn Om dat in onzen tgd iteeds zeldzamer wordende feit naar eiech te TÏ reD richtte de familie een fseetje a a waarb ook de Trieoden van de meid genoodigd warden Daag na het feest kwam men tot de ontdekking dat de tronwe en eerlijke dieoetmaagd gedarende die tien jaren de familie op chandalshe wgae bad beitolen Men liet haar nn met liiHe trum afzakken In dan naobt ran Maacdafr op Dinidaj in te Leiden naar het Leidwhe Dagbl meldt op trenrige wijze eeue dame oferleden Bederl gernimen tgd melancholiek orer den dood van een kleinkind werd ig Toortdorend bewaakt waarmede dee nacbia zich baar echtgenoot belaetU Plotseling bespearende dat zijn vroaw de l rsiede had verlaten springt by overeind en liet haar bg het raam Hg snelt op zgn vronw toe en hoewel baar nog grgpende kon hg ecbter zelfs met de grootst mogelgke kracbtsinipanning niet voorkomen dat zg naar benoden viel bekeen haar dood ten gevolge bad Te Rozendaal is nit België bericht ontvangen dat de doorvoer door België van levende varkens nit Nederland langs £ aschen voorloopig is toegestaan Uit Friealand icbrgft men dat de handel aldaar vooral in rondvet de laatste dagen heel wat levendiger werd een gevolg van de heropening van de Fransche grenzen Na lan te afwezigheid zag men weer Fransche kooplieden op de Friescbe markten die daar beel wat dedenc Dat daardoor de prgzeo zgn opgeloopen ligt voor de hand tot groote vrengde van menige haurboer Gemiddeld bedroeg bet verschil van f 10 a f 15 per stok Het grootste vencbil was op te merken bg de graskalveren waarin de Fransche kooplieden groote aankoopen deden Op ósn markt kochten zg neer dan 300 stuks Toor de eerste soort van dit ree werd dan ook f 100 per stak gevraagd ja soms nog meer De Haagsobe oorrespondent van de yZaonl Ct die de bereidwilltgbeid der Kamer om de RMeenog zooveel mogelgk ter wille te zgn gelgk nit de regeling der werkzaamheden is gebleken prgst ziet toch een addertje onder het graa Ten eente meent de correspondent dat het ontwerp op het Personeel nimmer met 1 Janoari 1896 ter invoering gereed is als het wordt aangeoomen en dan zegt hij verder Het wil er evunwel bg mg niet in dat de Tweede Kamer bet wetsontwerp kan aannemen lelfs mee een verscboiving van bet tgdstip der invoering Wat toch is het goval Wordt de herziening van het Personeel vastgesteld dan ia met den dag waarop de gewgzigde heffing in werking treedt de tegenwoordige basis voor het kiesrecht verdwenen Dan is de vertegenwoordiging gedwongen ten spgt ran alle beswaren de nieuwe kiesrecht regeling van mr Van Houten aan te nemen of er ontstaat eeo gretienlooze verwarring in onze staatknndige organisatie Ooudi Uoadi 8 8 87 7 88 8 08 8 11 Uudew 8 80 8 84 Woerdea 8 88 7 09 8 11 Ulraekt 8 18 t l t t Nur Anuterdua 8 11 MB M 87 8 14 Oouda Amatoidaa 0 8t Nu is het zeker handig gevonden dit middel om door de verbreking van t verband tnsachen wetsvoorstellen die ten nauwste met elkander aamenbangen de Kamera tot aanneming van het eerste te verlokken waardoor sg het tweede nolens volens tegen wil en dank moet accepteeren doch t is zeer de vraag of de Tweede Kamer sich op die manier aan handen en voeten gabonden lal overgeven aan den heer Sprenger van Ëgk opdat de heer Van Houten verder met haar kunne doen wat hem goeddunkt Hoe gezind ook om met de K eering samen te werken tot aitvoering van haar programma zal de Kamer toch diet bereid zgn reeds nn blindelings te verklareu dat zg de kieswet Van Houten wat er onk van worden moge zal slikken t En iocli zon de aanneming van de hertieniug van bet Perioneel met bepAling van da invoaring op 1 Jan of op elk ander tijdstip üór de vaststelling van een nieawe kiesrecbtregeling daarop neerkomen Znik een sprong in het doister te doen ware van de Kamer onverantwoordelgk dien te verlangin gaat de perken te bniten van hetgeen de Regeering van baar partg in t Parlement kan en mag aiBcbeD Hoe algemeen ook de zocht naar kiesrecht hervorming is en boezeer bgna alle richtingen verlangen naar eem wgziging van t bestaande stalael dit voor de practyk onbrnikbaar te maken alvorens men zeker weet wat er voor m de plaats komt grenst aan roekeloos spel Men werpt ook op wetgevend gebied geen oude schoenen w alvorens men nieuwe heeft De boterprgs in Friesland daalt hard Beliep hg voor twee waken nog 55 per vat van 40 Kg op de eergisteren te Bneek gehouden botermarkt was ƒ 44 de hoogste prgs ütr Dbi In Denemarken beeft eeo pachter genaimd Trock een melkerg ingericht naar de beste Hollandsche voorbeelden met doelmatige vloeren die grondige reiniging en desinfecteer ng toelaten r n de noodige verwarwiogs en koeltoestellen in de mi azgocn Het doel dier iuriohting gelegen te Snertinge bg Jyderap is Goudsche en Ëdammer kaas te maken van zóó goede oaliteit dat ztj de concurrentie met de echte kan doorstaan Hg stelt zich voorloopig 260 h 300 duizend pond kaas par jaar te produceeren Deskundigen en leden van de pers zagen en roemden zgn inrichting en kearden de kaas Hnn oordeel was t is maar een oud bggeloof dat de Hollanders betere Hollandsche kaa kunnen maken dan een Deen die er verstand van heeft t 10 17 10 84 11 01 11 08 11 18 11 14 18 88 U M 8 40 8 88 8 68 10 11 B Bt 8 17 4 K 4 47 8 87 8 88 8 81 10 18 7 10 10 19 8 84 8 08 8 17 7 18 8 48 10 17 8 80 4 48 8 19 6 88 f t Gisteren stond voor de rechtbank te Heerenvfen terecht een jongmenscb van vrg goede familie hescbuldigd van oplichting Beklaagde was in dezen zomer in dienst gekomen bg de itoom zuivelfabriek te Zorgvlied Al dadelgk stond vaat dat zgn verblgf aldaar slechts tgdelyk wezen 7on Of dit nn de reden was of niet zeker is dat bekl s gedrag niet zoodanig wat als het beboorde en om te voorkomen dat hem ign ontslag zon worden gegeven door den directeur nadat hg weder zicb minder goed had gedragen vroeg bekl den 9 Augustnsl l verlof om ign zieken vader in Groniugen te mogen bezoeken De directeur stond hem dit toe en gaf ham zgn volle weekloon ad f 7 mede maar der e schreef bovendien eenigep tgd ca bet vertrek van bekl deeen een brief inhoudende de mededeeltng dat hg niet weder aan de fabriek behoefde terug te komen Intassefaen was beklaagde op reis gegaan en bleef hg eerst te Leeawardeu hangen maar rok nog denzelfden dag naar Harlingen waar hem de lust bekroop om in Londen zgn fortuin te beproeven Bg vervoegde zich daartoe bg den heer Kdhlmann expediteur die wel met de room boter fabriek in relatie stond en deelde dezen mede dat bg voor zgn patroon op reia zijnde plotseling tel rapbisch order bad gekr eo om voor raken naar Londen te gaan hg voegde r bij dat hem telegrapbisoh geld gezonden ion worden maar dat hg dit nog niet ontvangen bad en nu ook niet meer ontvangen kon Verder verzocht hg den heer K om kern eene vrgkaaart op de boot te verschaffen en hem voor rekening der fabriek 2 pond sterling te leenen De heer K iu het goed vertouwau dat hem de waarheid was medegedeeld en uitbereidwilligheid tegenover een handelsvrieod verschafte de vrgkaart en ook bet geld en toen hg daarna eena qnitautie van beklaagde ontving voorzien van eene handteekening die de heer K ook meermalen ouder brieven der fttbriek had gezien werd bg in zgn goed vertrouwen aleobts bevestigd Bekl vertrok naar Londen slaanda nataurlgk niet was spoedig agn geld kwyt werd door den consul ternggeholpen xwitrf eenigen tgd in ons land rond nn bier dan daar logeerende verdiende enkele dagen den kost met piaoo spelen in een café chantant an gaf ten slotte ten einde raad zicb zelveo bg de politie aan £ n too stond hg na Donderdag terecht te Heerenveen waar hg volmoedig allee bekende De officier vao justitie aciitte bet feit ernstig en vroeg veroordeeliog tot 9 maanden gevangenin raf terwgl de ambtsbnlve toegevoegde verdediger mr Burger enkele omstandigheden in het licht stalde waardoor het mogelgk werd beklaagde van wat minder ongunstig standpunt te beschouwen De Wekkerc sprekendfi over de baldadige schooljeugd herinnert hoe vroeger de verhouding van de onderwgzers geheel anders was en mee ter vaak de raadsman was zgner ondseboHeren Was de oude meester hoofd der school alleenbeerscher op zgn gebied nn weten zelfs de teerlingen dat bet hoofd der school levende en doade hoofden boven zich beeft dat de instructie die dit gelast en dat verbiedt ook voor de hoofden geacbreveu is Zgq instructie het leerplan de tafel van werkzaambeden verbieden hem soms aan bilIgke verzoeken te voldoen waardoor het vertrouwen der otters dikwerf werd gewonnen kon hg bet vroeger overleggen met zgu helpers de onderwgzers zgn mede ambtenaren die hun instructie volgen en daaraan gehoorzamen meer kan van hen niet gevergd worden Alleen wordt da hnlp van den onderwgzer somtgds ingeroepen als de ouders geen raad weten en dan zou men liefst zieu dat de onderwgzer de functie van gevangenbewaarder en zoo ooodig die van beul op zicb nam Weigert bg dan is men ontevreden en geeft hg toe dan is niet zelden de instructie eeo beletsel die bet recht om te straffen hoe noodig dit ook moge zgu beperkt Daarbg komt dat de leiding thuis dikwert voel te wenscheu overlaat Zou vraagt het blad de band tosschen boisgezio en school niet nauwer toegehaald kannen worden door de ouders in een nadere betrekking tot de school te brengen Daartoe geeft het in overweging bg t begin van ieder kwartaal vergaderingen te hou den van de onderwgzers met de ouders der leerlingen onder voorzitterschap van een gedelegeerde van hei gemeentebeataur De ouders zonden hun wenscheu kunnen mededeelen en de onderwgzerfi zouden zich daarnaar kunnen richten of wel de bezwaren in het licht stellen Men zal spoedig arbeidsraden krggen waarom zou men f ok geen schoolraden hebben Men moet den schoolraden vrgheid geven de school in te richten zooals het meest strookt met da locale belangen Zou er vragen wg op zulke vergaderingenwanr de ouders met hunne grieven en praatjeste berde komen niet vaak een Babylouischespraakverwarring heerschen Midb CL In bet Saksische stadje Grimma hield dezer dagen de sociaal democraat Scbuize eeo verkiezingsrede welke eindigde met de woorden het wordt niet eer beter in de wereld voor wg bevrgd zgu van den druk der jonkers en der papen Deze soboone tirade werd met daverende toejuichingen begroet 8 88 8 44 4 60 4 87 8 04 6 11 6 10 1 41 1 61 1 89 1 08 1 11 6 41 I BO 8 10 1M8 18 4 H n 8 8 1 7 80 Tooth 8 87 Z Z w8 11 8 09 10 17 10 88 10 48 Utreokt Woerdon Oadowatar Ooada 7 80 8 11 8 19 8 8S 8 84 Voor de discassie meldde zich een spreker achter io de zaal aan t Pastoor L hoorde men mompelen en allen hingen met spanning aan de lippen van den priester Deze begon met te verklaren dat hg van de jonkers maar weinig wist en ging toen voort Maar nude papen Ik behoor zelf tot deze verwerpelijke klasse Ea ik moet belaas bekennen dat ik den beer Schuize ook heb gedrukt Algemeen Aba Ja ik heb bom herbaajdelgk gedrukt Nn vier jaren geleden stierf zgn rouw Ik heb toen een Igkrede gehouden en daar ik warm van gemoed beu heb ik den bedroefden echtgenoot deelnemend de hand gedrukt Dat was de eerste drnk Eenigen tgd later hoorde ik dat de heer Soholze was ontslagen wegens het deelnemen aan socialistische woelingen en nn met zgu tompers van kioder in grooitit nood verkeerde Toen ben ik weder tot hem gegaan eo heb bom nogmaals de hand gudrnkt en ook nog iets in diehand voor zoo var mgn krachten reikten Dat was de tweede druk £ d vier weken later werd er aan mgo danr geklopt De heer Scbolze kwam bionen en stteekte mg een goed woordje voor hem te wUIen doen bg zgn patroon opüdat deze heo weder werk zon geven Toen heb ik hem nogmaals de hand gedrukt eo beloofd dat ik het beproeven ton En het doet mji pleizier dat bg weder aangenomen is Dat was de derde drnk Sn daarom mgoe hoeren sta ik no als arme zondaar voor deo hoer SokniM en moet ik bekennen dat ik hem dikwgls beb godrokt t Vol verwachting zagen de aanwezigen naar den heer Schnlze Deze zeide niets maar tag er zeer bedrukt oit Een paardenstai dient in den winter goed geventileerd te worden en mag das niet te warm zgn Een temperntaor van 11 totomstreeka IS G sias is voldoeode Staat het paard te warm dan vat het Zoodra het van stal gebaald wordt om to de boitenlucht eeoiR werk te verrichten licht kon In zoodanig geval geve men den patiënt wat hooizaad gerst en jeneverbessen met warm water gemengd of gebroeid Beter is het echter verkoudheid enz te voorkomen waarom het ook verkeerd is de dieren te veel te borstelen en te roskammen Wel dns een goeds ventilatie ook om de scherpe en voor de lougeo zeer nadeeligo gassen te doen ontsnappen maar geen tocht Nieuw massage apparaat Reeds meerdere toestellen zgn er bedacht om de massage gemakkelgker te maken Vooral toen de massage van den hnik meer in zwaag kwam waa de technische industrie er op bedacht om toestellen te vervaardigen om d patiënten zelf io staat te stellen de massage te verrichten Aan de meeste deï er apparaten kleven nadeelen die geneesheer en patient eerst bg de aanwending leeren inzien Thans wordt een nieow toesiel io deo handel gebracht dat van Japanachen oorsprong ia Het bestant in een bouten klos waarin eene uitholling is aangebracht In die oithoUiog past een kogel eveneeos vao gepolgat bout vervaardigd Die hal wordt vastgeboudeo door den rand der uitholling in den klos die iets nauwer is dan de omtrek van den bal De bal kan zich dus in alle richtingen vrg bewegen en déze eigenschap nn wordt bg de massage benut De apparaten worden in 3 grootten in den haodel gebracht Aan een bezwaar dat meo er aan opmerkte zal tegemoet gekomen worden Het apparaat toch mist de mogelgkbeid f6m den bal er uit te nemen Een volgende editie zal zoodanig gemaakt wordeo dat de nog die deo kogel belet nit de holte te vallen afgeschroefd kao worden want zooals t nn is kan men den kogel niet reinigen van t vet dat bg de massage moet gebruikt worden De ondervindiog zal moeten leeren of hot inderdaad eenvoudige toestel een et van Golumbusc aan de gestelde verwachtingen voldoet B n deelt in de Geneesk Ct c mede dat bg oog slechts in de gel eoheid was het bg ééo patieot aan te wenden waar het hem echter goed voldeed De droiveooogst te s Graveozaode is weder achter deo rug Wat de druiven betreft hebben de tuinders oog al geen reden tot klagen De prga was wel niet zoo boog maar d opbrengst was bevredigend De raamdroiveo waren ook uitstekend van qualiteit Van da oatuurdroiven die uiet altgd rgp worden is dit jaar een groot gedeelte goed geworden dank den warmen nazomer llQZnlke familie ontzie meo niett 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 06 8 81 1 U 4 10 6 11 1 10 8 17 8 17 1 84 8 41 8 47 8 18 9 43 9 81 9 68 4 40 8 81 SOU DA 1 41 1 66 1 08 6 U 6 S8 ï tlt 89 lO OS M7 6 B0 8 18 10 IS 7 50 8 09 9 07 10 84 w 9 SB 10 4 ff 9 86 8 IB 8 41 9 41 11 10 Woensdagnacht vond een bewoner vao de Heerengracbt bg de Hartenstraat te Amsterdam de atraatdeur van zgn perceel geopend en alle gas en mterleidingpgpen alsook lïjo badkamer oobrnikbnar gemaakt Daar hier verraoedelgk wraak io het spel is van een verarmd familielid werd geen aaagitte gedaan bg do politie Da schade it vrg aanzienlgk De kooiog van Portogal heeft een atormachtigeo overtocht gehad maar is behondeo in Engeland aangekomen Hg werd ook te London met groote eerbewgzoo ootvangeo Z M logeert in Btfckiugham Palace Ëen aociaal democratinchen redactenr Gfll deob rg te Erforl is wegeus 18 geva Ien vao majeateitsacheouis tot slechta 5 maanden gevaogeniaatraf veroordeeld Eeo waar koopje Voigeoa de Standaard is de aotirevoloue oaire partij door het hekeode iocMent zeer erostig io haar kracht verzwakt en tgd dat de gebeele anti revolutionaire partg onder vaste leiding gouobe eo droite saumverboodeo optrad thans voorbg Het is ecbter moeilgk on reeds te zeggfo hoeverre goede wil en omzicbtig beleid er nog io slageo zal om de geleden schade althaos gedeeltelgk te herstellen Op Newfoundland is iu de oabgbeid van de nieuwe spoorweglgn naar de westkust een groot kolenvejd ontdekt van 12 mglen lengte en 6 mgleo breedte Als n eo nu maar zorgt dat de winit niet in haadeu van t een of aoder syndicaat valt kau da opbrengst misschien de berooide iioaociëo dier kolonie wat herstellen Lord Ruisel en Bismarck Lord B ussel verhaalt omtrent Bismarck eeue anecdote die nog niet algemoen bfkend is Zg werd in 1870 te Versailles io t leven geroepeo waar lord Hossel een duderhood met deu gzeren kanselier verlangde doch eenigen tgd moest wachten omdat de graaf d Aruim juist met Bismarck in gesprek waa Da lord lag den graaf oa eeoige mionleo uit de kamer van Bismarck komen sgu zakdoek uit den zak halen eozicb met een benauwd gezicht een verscben luchtstroom toewuiven Neeo kuchte graaf d Aruim ik begrgp niet hoe Bismarck in znlk eeA atmosfeer kan leven Zgn kamer ia eeu wolk tabaksrook zoo dik dat meo oauwelgka adem kan halen Het water loopt er mg door uit de oogen Ëindelgk scheen hg het te bemerken en opende hg hel veosterU Lord Rnssel nam afscheid vao graaf d Aroim eo trad het heiligdom binnen Hiodert bet u als ik bet veoster opeolaatVc vroeg Bismarck onmiddellgk Ik heb het moeten opeozetten omdkt het niet langer uit te houden was dte Arnim is zoudaoig geparfumeerd dat het een kwelling is in zgue uabgfaeid te moeten vertoeven Ik begrgp niet hoe hg het iu de atmosfeer dis hem voortdurend omzweeft kan uithoadeo Ik heb nu mgo neus oog vol van die afschuwelijke lucht Twee bekende stroopers uit Mierloo bg Helmond J v L en T v M kenden in het deooenboschje de Saog een druk bezocht bizenpadje waar zg met goed gevolg dachten eeo hazestrik te zetten Ook de jacbtopzieoer V wist dit pad eo hield zich er noen dan scbnil Voor een paar dagen namen beide stroopers bonne kans waar en v L zette den strik dicht bg de plaats waar de opziener zich io een dicht begroeide sloot verborgen had zicb stilhoudende en lettende op de zaken die komen zouden Gg zet den strik niet goed Jaaic sprak Tooo slaat ng hem eens opzettao Zoo vaogt go oiets maar als ik hem zet zoU ge langoor wel suappeo Dat geloof ik oietit zei de opzieuer die Soks voor den dag sprong en deo strik opnam gg vangt er geen een maar ik snap er twee Tableao Donderdagavond hadden te Ngmegen aan de Eerste Walstruat eeo paar echtelieden in hunne woning rozie welke zoo hevig liep dat bgteo eo sugdeo volgdao De vrouw verloor een halven doim eo de man werd dermate gesnedeo dat de vloer der kleine woning op eene slacbtplaats geleek j adat do man door dr Nicolai verbonden was werd hg naar het B K Ziekaohais tor verdere verpl iog gebracht Giateren had te Looowafdeo de begrafenis plaats van dr M J Baart de ta Faille Zoo dag daar op 67 jarigeo leeftg overleden Eeo onafiieobare meoacbeoBchare bewees hem de laatoto eer Bg het graf werd een treffende bolde aan zgo oagedachteois gebracht eerst door zgo neef dr Jae Baart de la Faüle daarqa door den hoer J Troelsta namens de loge De Frioache Trouw waarvan de overledene langen tgd voorzitter oo bet laatste jaar eerevoorzitter was geweest Sao zeer groot geUl kransen bedekte de lijkkist Te Rome drongen s nachts dieven in de kerk van Saota Maria zg stalen al de juweelen en vaten en boschadigden verscheideoe beelden £ r werti voor 100 000 lire gettoleo De dieven zgn onbekend Meo schrgft oit IJmoideo Toeo Maaodi morgeo 28 October de directeur vao bet post eo tolegraalkantoor te IJmaideo op zgn boreao kwam ontdekte bg mat schrik dat een portefeuille met eeo belanttrijke som aao baokbiljetteo verdweoen was Na eeoig zoekeo werd de vermiste por efeoille ledig achter de brandkast teroggevnodeo Dien nacht bad os eeo bratale diefstal plaats gehad De directeur stelde oomiddollgk de justitie hiervan io kenoia Een gverïg onderzoek werd iogesteld helaas tol dusver zooder resultaat natunrlgk tot epgt vao de talrgKe beambten Da directenr betaalde oit eigen mlddeleo reeds de schade Buiteoiaodscli Overzicht Gisteren kwam de Fransche Kamer weer bgeen In den ministerraad die voor deo aunvaog der zitting werd gehouden werd besloten dat in de eerste plaats aao de orde zou wordöo gesteld de behandeling van de ioterpèllatie van deo heer Marcel Habert over de beurabelasting De heer Habert voorbeeo monarchist maar later tot de republiek bekeerd derhalve eeo rutlié een der afgevaardigden vau het departement Seineet Oise sprak voornamelgk over de goudwaarden De beer Habert klaagdf er over dat ook voor beursoperaties io dergelgke boiteulaodscbe fondsen geen belasting wordt geheven De minister vao financiëa de heer Doomer antwoordde zie tel dat hg voornemens is in overeenatemming met de begrootingicom misste een wetsontwerp in te dienen waarhg wordt bepaald dat van alle baiteolaudscbe waardfo eeu zegelrecht zal worden geheven van 2 pet van het kapitaal De Senaat zeide de minister heeft reeds een dergelijk wetsvoorstel vel worpep Indien de Kamer met ons meegaat zal de regeeriiig bet waer indienen c Met deze verklaring stelden de afgevaardigdeo zicb tevreden Verder viel niets bglonders voor in deze zitting die roeds om half vier werd gesloteo De beer Brisson de voorzitter deelde ook mede dat door de heereo Dejeaote eo Faberot beideo socialiateo een voorstel is ingediend waarbg zg verlangen dat de Kamer eeo wet aaooeme tot regeling vao geschillen toasctieo werkgevers en werklieden Ten slotte werd bet program vao werkzaamheden vastgesteld Men besloot het wetsootwerp der regeering betreffende de aaccessie belasting nog oiet io bchandeliog ta nemen maar daarmede Zaterdag a n een aanvang te makeo Derhalve zal de strijd tosschen het radicale kabioet Bourgeois eo ds gematigd republikeioeu dau eerst begionen Na de harduekkige weigering van Refsógoier om het conflict vao Carmaoz aan scheidsrechterIgke uitspraak te onderwerpen zgn weer manifesten verschenen zoowel van sucialidiscbe Kame4 en gemeen te raadsleden als vao de werkstnkers zelf welke aïleo het gedrag vau deo directeur op de bekende wgza brandmerken Voor de regeering wordt de zaak no niet gemakkelgk Zg beeft zonder voorbehoud pang voor de arbitrage gekozen eo toch za als Rességoier wat zeer waarscbgulgk ia bigft weigeren er bezwaarlgk eeo weltelgk middel te vinden zgo o n hem te dwiogeo Bourgeois is oo alvast b oonen met dau directeur der Stlreté générale Poirson naar Carmaux te zenden Rességuier heeft het telegram waarin hg arbitrage weigerde met een brief aan deu prefect van Tarn aangevuld waario hg oogmaala aantoont dat hg in zijn volle recht ia door iomeoging van wieo ook io do keai vao zgo perBOosel te weigereo De orkiezing van dr Loeger tot president van den Weeuer Gemeenteraad is na tang aarzelen door deo Keizer oiet goedgekeurd Het heet dat d weigering geschiedde om deo persooD niet om de richting er wordt bygevoegd dat de HoDgareo met de zaak niets hebben nit te staan Dit laatste ziet op de algemeene bewering dat de Weeuer Kageermg de verkiezing niet durfde goedkeuren oit vrees voor de Boogaren die woedend zgo op dr Lueger omdat hg zich iodertgd zeer leelgk over hen heeft oitgelaten De correspondeot der tpraokf Ztg te Sofia heeft inzage gebad vao het dossier der parlemeotaire commissie vao ooderzoek io zake de tegen Stamboeloff iogestelde aanklachten Het is een Igvig boekdeel De documenten hebbïo betrekking op verkiezingen meetings vervolgiogeo bending van bet brievengeheim spionage cencaur en persprocessen kwade praktgkeo bg doo aankoop vao 70 millioen patronen id bg aankoop van geweren id by aankoop vao spoorwegraila id bg aaokoop nu Kroppkaononeo oobevo d oitoefeueu van recbtolgke macht Dé tegenstanders van deu vermoorden staatsman hebben waarscbgulgk niet gedacht a n het bekende spreekwoord wat te voet bewgst bewgst niets De drukkers en letterzetters te Gant die bet werk hadden gestaakt eiaehteo invoering van eeo noiformloDD van teo miotte 40 eantieai par oor De patroons bebbeo deeisohen voor eoD groot deel iogewillit d de direotigo vao bat sVaderlandc eo La Flaodre Libéralea hebben een verhooging van 2500 frank sjaars op bet gezameniyk bedrag der loooen van de Cftters toegestaan Abu daarmede oameo dezeo noegen zoodat die bladen gisterenavond r konden verschijnen Op de meeste drokkofgeo wordt weer gewerkt eo op de overige wordeo de ouderbaodelingeo voortgezet Het Italiaaoscbe Parlement t t eo deo 21n van dete maand bgeengeroepen T enover de bewering van sommige bladen uit de proviocit o dat Giohtli dadelgk na de bijeeokotnst der Kamers een interpellatie zou indienen over de verduistering van processtukken verzekeren de officieuze Italiaaoscbe organen dat Crispi zelf om aan zgn belofte to voldoen alle processtukken aao de Kamer zal overl gen lodieo de Petersburgsche correspoodeotj van de iFrankfurtor Zeituog da aarheid vertolt dan is de Ru siaoheregeeriog allesbehalve tovreden over het optreilen van bet ministerieBoorgeoia Immers zegt deze berichtgever t met het oog op de politieke verwikkolingen in Oost Azië beeft Rostand vooral Frankrgks krachtigen ateun noodig eo men verwacht dat nieawe miuisterie wat de boiteolaodscho politiek betreft zich vooreerst tot eene afwachtende hooding zal bepalen c Dat de politieke toeitand in Oaat Azië nog stmda ook de aandacht eiscbt der Europeesolie mogendheden is bekend maar tot duiver dreigt daar nog geen gevaar voor erostige mopiljikheden Zoolang het althans nog niet met eenige zekerheid bekend is wat door de Rusoische regeering onlangs met Cbioa eo Japao IS verhandeld bestaat er geeo rodeo om te geloovsD dat de Oost Aziatische quaestie weldra weer op het tapijt zal kpmeo Een ander geval is het met Armenië Indien meo alles mag gelooveo wat door de Eogetscbe bladen daarover wordt gemeld laat de toestand m deze Torksche provincie veel meer te weoscheo dan da Porte wil erkeooen Telkens komeu berichten van ernstige vechtpartgen tusschen Mohammedanen eo de Christenen die hoewel misicbieu overdreven toch do n zien dat de rust io Armenië op verre nog niet is hersteld De Amerikaansche regeering heeft nog niet geantwoord op het voorstel door den Engelscben gezaut te Washington Sir Jollao Pauocefote oamens Lord Halisfcory gedaan dat Engeland en de Vereenigde staten samen zouden optredeo tot waarborgiog van de veiligheid houtior onderdanen in het Turksche rgk De minister van buiti ulandscbe zaken de heer Olnejr antwoordde den gezant dat hg het voorstel der Engolncba regeering io beraad zoo uemeo Te Londen was het gerocht io omloop dat Lord Salisburj bet noodig acht eene ioteroatiooale conferentie te beleggen ten einde deo toestand in Tnrkge voor goed te regelen Derhalve weer eene herhaling van het bekende congres vao Borlgn dat den sultan op het verlies Bosniü eo Herzogewina Bulgarije en Oyprus te staan kwam Dat Lord Salisbury eene dergelgke oplossing der moeilgkheden waarin ng zich beeft gewikkeld zeer gaarne zoo zien is zeer natunrlgk maar even natuurtgk is het dat ook de andere Europfesche regeeringen in dezen een woordje hebben meé te spreken Tot hoever de ovrreenstemming gaat die tussrheo Engeland Frankrgk eo Rusland bestaat is oiet te zeggen Tot dosver hebbeo do gezaoteo dezer drie staten zicb er toe bepaald telkeos de aaodaobt des sultsos te vestigen op Armenië eo hom geooodzaakt de verlangde bervormiugen toe te staan Of Fraokrgk en Rusland oog verder met Eogelaud zullen medegaao om deo sultan tot meerdere coocessies te dwingen moet nog btgken Dinsdag badden iu de Vereenigde Staleo verkieziogeo plaats in elf Staten Er moesteo zeveo gooveroeursplastsen worden aang vold eo 5 vacatoreo io de wetgevende macht der Staten Hoewel de verkiezing dus van ondergeschikt belang is beeft de uitslag nog al waarde met het oog op de aaostaande preside o tsverkieziog Vooral de verkiezing in de stad New York heeft uit dit oogpoot beteekeois Verleden jaar gelukto het aao de Reform partg een eindn te maken aao het bewiod vao TammanyHall Doch de heer Rooaevelt die toen als directenr van politia optrad heelt zich zeer impopulair gemaakt door zgo streog optreden en zgn lettorlgk baodhaveo der wetton Dit heeft aanleiding gegeven tot een scheuring in de ïieformpartg Éo het gevolg is oiet uitgebleven De candidaien vao Tammaoy Hall zgn gekozen met eeo meerderheid van twintig doizeod stommeo Voor Naw York ii deze o tslag zeer te betreoren De overige verkieziogeu bebbeo j toood dat de Repoblikeiosche partij nog steedS de meerderheid Leeft onder de kiezers Io de staten Maryland New York Massachosetto Ohio en Iowa behaalden de republikeioeo zelfi belangrgke overwiooingen In den staat Ohio verkreegde repoblikeioscbo eandidaat voor het gooverueortchap eeo moerderbeid van negeottgduiseodstemmen Ditatlea is eeo slecht voorteokoo voor de democraten en president Cleveland bg de volgende preiiden tsverkieziog INKlCllTI HiBN WRl KK UVAAH S IIAÜS Of lUMDBK KUNNKN VRROOHZAKICN UURGEMEESTKR eo WETHOUDEBS tu GOUDA ÖeiiaD artikel 8 der Wet nn den 8a Jaai 1B75 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat xü Tergnnntoft hebben rerleend tti ti J Jaapera en igna reohtrerkrygeaden tot het plaatien ran een tweeden stoomketel ter uitbreiding zgner bleekery in het perceel aan dan Bleekeraaingal wgk K no 247 kadastraal bekend aectie A no 3222 OOUDA den 8 No ember 1895 Bargemeeater en Wethondera roorooemd K L MARTENS De SeoreUria BROUWER WITTE EN GEKLEUKDE HAETDSCHOEITEir vooa bkuBS en KiyDEBMS L van OS ia UOUDA Kleiweg E 73 73a UüUDA Beur$4 van Amsterdam 7 NOVKMIIKR Vor kn ♦ loiv 1011 88 Vi 8 68 H 8V 104 T ll V 8V 81 878 lOiv 61 100 108 140 817 lOt 100 I 14 8i 88 110 4 lao 14S ion 0 1 3 81 l a 7 lot lOOI a ia 104 148 1 16 ♦ 11 101 SSil 1091 8 Vla 10 lOJVa 441 f 14 iil 180 l u 1081 1081 l i 187 167 37 IU slotkoars ♦ V lO Vi 88 Vi 88 83 M i MiDSRUKD Cert Nail W S i dito dito dito S dito dito dito 8 lIoMOAR Obl Uoudl IS8I 884 Itaub Iniohrij ing 1888 81 5 OoMiKK Übl in papier 1888 6 dito in silver 1888 fi POKTUQAI übli mat coupon U dito ticket a KvaLAND cndab Tab Hij Certilcstan Deu Uaatacbsppij dito Arnh Hvpotheekb psndbr 4 lalt Mi dar Voratool aand a Ur Uypolheekb paudbr SVij Nederlandaohe bank aand Kod HandslmasUch dito N W kPao Hyp b pandbr 5 Rott Hypothackb psndbr 3 i Utr Hynotheekb dito 3 i UoaTiNa Óoat Hüng bank aand KDaL Hypotbeeklisnk iisndb 4 l Ahrrika Kquit hypotb psudb 8 Maiw L O Pr Lion cert 8 Mio lloll IJ Spoorw Mij ssnd Mij totKipl r 8t Bpir ssnd Ned Ind Bpoonrego ssnd Ned Ziiid A rik 8pm aand ft dito dilo dilol8 l dito I lT LlR 8poorwl 188Ï 8 A l obl 8 tsy 88 7 l Zuid IVil Spvinii A H obl 8 Fol N Warachsu Weenon ssnd 4 Ruat Ir Ruaa Sp Mij obl 4VJ Bsliiaohe dito ssnd Psstows dito aand I Irang Dombr dito aand B Karak Cb Asow gp kap obl 4 dito dito oblig 4 Pac Sp Hij obl ft Jbio k North W pr C r asnd dito dito Win 8t PeUr obl 7 i ya 14 Uenirer k Eio Or Bpm oen t s lllinoia Clsotrsl obl in goud 4 Louia Il NaabTillsCert T asnd l Meiico N 8pw Hij lahyp o 8 Miaa Ksoasa r 4 pet pref asnd N ïbrk Ontario k West ssnd dito Penns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 8t Psul Hion fc ilauit obl 7 i 107 44 Un Psc Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie bjtp O I Carada Cso Soutb Ort r ssnd VR C aallw kNsT leh d e O Amalard Omnlbua Hu asnd Rotterd Tramweg Hpia aand NsD Stad Amaterdam ssnd 8 Stsd Bottordsm ssnd S BIWIR Stsd Antirerponl887 l l Stsd Brnaael 1888 HoKO Tbciai Regullr Oesellach 4 OoaTIKK StsaUleeniog 1880 5 381 K K Ooat B Cr 1880 3 SrAni Stad Madrid S 1888 Nrd Var Be Hn BpobleerL