Goudsche Courant, maandag 11 november 1895

348te Jaargang No 68111 Maandag 11 INoverober 1895 fiouMHE mum ÈieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels i 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave ilezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitr oiidering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is 1 25 franco per post l 7 AfzonderUjkel Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTICN Opnieaw werden wg ia rouw gedompeld door bet overlydeD ran ODZdo lieven oadaten Zoon en Broeder DIRK ABRAM ADRIAN UH in den oadcrdom van 26 jaar Uit aller A Gouda 8 Nov 1895 naam KAFrUN Flaweelensiugel JV B Verzoeke van Èchoond ie hHjven rouwbeklag ver Raiiloor der ZeepziederiJ EEN JONGSTE BEDIENDE Zich scbriftelgk aan te melden A ITortier Gouwe Q Ju SPECIALITEIT in lIclDeken s en üaantjes BierenEcht Engelich en VoUenhorena BX a RA STOUT 350 Staatsloterij e Trekking begint MAANDAG 11 NOVKMBKU a Loten en Gedeelten van Loten zyo te bekomen ten Kantore van den Collectenr Wed A C COSIJN De Amera oortache Machinale Stoom Urood en Ueschultfabrlek te AMERSFOORT door circa 200 Depr t8 door geheel Nederland rertegenwoordigt vraagt voor hare prima kwaHMt ia menigfuldige BROODSOORTEN Depóthouders roor de plaataen Woerden Qouda Qorinchem a HertogeuboNh Sialt Uommel enz Flinke profisie franco toezending en conourreerende prijzen OIIANDS MAaxSINS DU frintemps NO UVEAUT ÉS WU rerzoeken de Dames die ons geflla treerd mode album voor bet Wlnt r lxoen noch niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan H JULESJALOZOTair PTta Hetxelve wordt dan omgaand gr tla n fpunoo toegezonden Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda BostelUnKen van af 25 franci vrij van alU kosten aan liuia met ö verhooglnff RéixpirilUikutiir ti RutiduJ 1 1 J08TU8 VAN MAÜEIK Wijnkemtera TBÉBÈ8B HOVEN Met eigen oogen gezien entoehf Mbt la CHAPELLE ROOBOL Annte a eerate beproeving A PHELL Men Huwelijk uit Liefde in het jaar 11390 LOUIS FAKAU Wit Berekening Bovenstaande Novellen beneveni twaalf groote platen komen voor in WARENDORF s Geïllustreerde Fainiliekaleiider voor 1896 I rijs 4=0 Cein t Ieder koöper ontvangt bovendien 2 Premiën a Een neer groot onderhoodend geielscliipspei getiteld Het Nederlandsch Sportspel b Ëeo pracllsche Portereullle Almanik Jn lederen Boekhandel voorhanden Uitgave van VAN HOLEEMA WARENDOHF te Amsterdam fiEOOTEPÜACHTIGEKEöZENOlIVEAüTÉ S allea Kewhlkt voor t a s St NICOLAASFEEST Opening der Ktniitgo 9 NüVüinbor ii hI Aanbevelend en Hoogachtend Th SCHMIDT ïüorLeeu Wed BOELSÜMS Stoonivaart H Braakman Co eu Stooinbootdienst Telegraaf Dagelijksche Dienst voor Passagfiers en Goederen Maandag uitg ezonderd Naar e n van AITTW ERPEU Van ANTWERPEN 6 C 6 6 1 2 2 30 3 3 30 4 30 5 5 80 6 6 3 November s moi gen O 7 8 9 10 12 13 14 15 10 17 19 20 21 22 23 24 7 2 3 3 30 4 30 5 27 29 30 Verlrekken gedurende Xovembhr l QS Van ROTTBRDAN 3 Novemljai a morgens 5 un 6 6 a 6 7 6 30 8 6 30 9 6 30 10 12 fl 13 2 30 2 30 14 15 3 10 3 30 17 4 30 10 5 30 20 0 21 fl 22 a 3o 23 Ö 30 24 t 20 8 27 J 2 30 28 2 30 20 2 30 30 3 Na 4 uui des namiddags worden geene goederen meer aangenomen Agenten te Rotterdam H BRAAKMAN Co Atitwerpen RUYS Co Vermengt Uwe Koffie voor de helft met en gij bespaart 9S centen per pond iuda Snelperedruk T n A BaiMXiUN fc Zook watiLi t3 HS kri a= ffl Aifc fPiwExpelter Yat iiirut MIMI UMI saaUwnlaatifm AÉwfiJiilxpelJer Vat moet tm ttmit h isdir klilfnin MnrlaiiiIxpeiiH ew M mt n tmi t ft 36 it laadi MzbnUi k BMSts IfatUna n bü r U Biktar t Cd It Brttanltm Ta Oonda bg A WOLFP Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSCHE STOOMYEEVEEU Cheiulsclie Wasscherij H OPPE IIEIMER 19 Kruiskade Botterdatn Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS Az öpecialifceit voor het stoomen en verven van allu Hoerenen Damesgarderoben alsook ail Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veereu bont enz Oordgnen tafelkleeden euE worden naar de nieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscbadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreidiKg der fabriekvn zgn de prgzen 25 0 gedaald Te stoomen gosderen ala nieuw afleverbaar in 3 di en te verven goederen in eene week ÖBn 6000 Stuks utt da falliata mant aaaar dar earita baitaiilaadwha fabriakcD over fat oman loc eiitamde Leger Paarden Dekens moeten tagen dan ipotpriji vnn fl 2 7S per itak worileii uitvarkocht Dezfl dlkka ontlljlbare itekens liji saa wam alt eaa peil oa no X 190 etn froot dui het li rheela paard bvdekkand met wol op enaaiii cu 3 breed itreepen voort een kleine partl witte wollene Slaap Dekens froot 140X19 cm wpgeii ae r kleine slechti door raitlui bemerkbare fouten m liet weefiel aangeboden iid fl 3 50 per ituk Eoalfti anders het dubbele V Duldalijk Koachraren butallInjreB word n lanc df iu rrMil irrekl leffen loeieodlnK TKu h l beili K ot onüfr rcubgura prompt ull geroerd B Hurwlte Haaatrlcht Groots Staat Si WESTLANDSCHE HYPOTHEEEBANE gevestigd te t Gravenhage verstrekt Gelden op f Hypotheek en verkoopt FaUitbrleven van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bij de Heeren Montijn é Co f J HOOFT GliAAFLAND De Directie j j ERPE88 ROU AA8D8 Stollwerck sclie Borstbonbons M bricserd na voomchrift van den kon Universiteits Prot Qehm Hofrad Or Harleu Bonn wbbea sedert 30 Jaren ak Tefrzachtend middel tegen hoesten beescUieid m aandoening der ademingaorganen uitsteekende diensten bewezen Bij tpoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevaleutwardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes it 35 omt Alom verkriiobur BINNENLAND GOUDA 9 tJovember 1895 Bg Kou bealnit ia aan den beor Mr J Fortagn Droogleever op zgu verzoek eervol ODtalag verleend al4 auditeur bg deh Schuttariraad en is in zgoe plaats benoemd tot auditeur de heer Mr M M Schim van der Loefi vroeger 1ste Ijait bg de dd Schntterg De bg bet 4a regiment infaoterie gedetacheerde Ie luit J Spaan van bet O I Leger wordt op zijn verzdek van dio detacbeeriog ontheven Zooala wg de vorige wflok mededeelden zal van wego den Bond van Oud Onderofficieren ftfd Gouda eene wpdstrgd in het voordragen gehouden worden be hh T G G Valett leeraar aan de Hot gere Burgeracboal H J VV Huber Hootd ener School eo D Rogier oudteeraar hebbeu licb welwillend bereid verklaard aJB Jory op te treden Wg hopen dat velen zich zullen aattnieldon om daaraan deel te nemen en dan bejooft bet een giMioegtgken avond te worden Onlangs beeft et kerkbeatour der Nod Hert Gemeente te tfoordrecbt aan de hnizen der gemeenteleden ue collecte gebonden teu behoeve der Bildt glemeoiiten die heeft opgebracht f 97 67 Mldu is leer tevreden over deze opbreng t t Is te bopen d4t dit voorbeeld in andere gemeenten navolging zal vinden Een aeer verblgjend vertchgnsel doet zich t Stolwgk voor met betrekking tot het herbatiDgs onderwgn Nog nimmer zoolang het gegeven is eo da t is vtu de invoering der wet van 1878 af hebben r zooveel ieerlingen tan daelgenomen als dezen inter Aan da late openb achodl worden de lossen gevolgd door 25 leerliogea voor het grootste gedeelte j ogena die reeds goed ooderwgi hebben genoten Aan de 2de openb ichoot zyo voorloopJg nog maar 5 leerlingen watrscbgnlgk sal ook dit getal vtal grooter worden Vrgdagavond l t hield de muziekvereeniging Prima Volta c te Haastrecht haar jaarvergadering De penniqgmeeater berichtte dat de ontvangsten f n het afgeloopeo jaarf211 6 i FEViLLETOM EETBLOmiISISJl I e kuBitenaar bezdéht dezen da get ii eiikol mu eiim maar begaf lioh naar ijne nederigu woning op Ie via de Benei wulke vsn Santo Croze naar de Arno voert ttooianellt s atelier hovond zioh op de vïerdu verdieping van oen ouA lomher hms Het waa een tamelgk groot vertrek door eon enkel venster vorlicht hetwelk een üer murea bijna geheel innam 1 0 vloer was met groolc platte steonen belegd welke eenmaal eene effane oppervlakte gevormd bailden maar na alles behalve waterpas lagen Do miireo waren niet behangen maar in pUata daarvan met groote moriige tiguren in boutikool en zwart kryt bwlekt verder zag mon er oenige planken waarop handen kuiten sobedels voelen armen vingers eu andere deelen van het menschelijk lichaam natuurlijk in gips lagen In een hoek stond eene iedepop deftiE gedrapeerd met een groot vait linnen laken Dezelfde hoek wai de bewanrplaals van itakken gips lompen leem een smeltkroes een emmer alsmede een Hat en koffer welke een rommelzoo kleinigheden van hetEelfde genre bevatte Achter eeu lohut was Komanelli i legerstede benerenizgne kleerkast waarin hü nu de jai ophing die by bad eu de uitgaven f 222 5G bedroegen zoodat de rekeuiug sloot met een nadeelig saldo van f 10 89 ï welk bedrag dadelgk door een vrieodenbaud werd aangezuiverd Eoodat het nieuwe boekjaar frank en vrg kon be enueu wordeu Ala bestuorsteden werden hurkozen de heeren G Jungeling voorzitter Th Hooft aecrutaria en A M Blanken penuin meenter Meo schrglt uit Haastrecht Zondagmiddag werd eei fietsrgder die met hot achoone weder nog gaarne een torhtjo wilde maken van Rotterdam naar Utrecht op den IJseldgk zepr lastig gevallen door een bond Het was hem onmogelgk het dier te verwij deren flet eind was dat de rgder van et wiel viel eu daardoor het b en zeer beüchadigdg Spoedig vervoegdü hij zich bg eeu geoeeaheer doch vernam toeo dat deze wegeos ambtsbezigheden fBD huis was £ ene dame begfiau met bet tot vau dou aportmao bood zich aan het been te verbinden en werkelgk dit gelukte haar uitstokendM eor dankbaar verliet de persoon de wouiug dier dame htj kon nu per iraui en vervolgens per spoor Zfin teruffreis vervolgen Eere aau die dame di met zooveel betaugatelliog den oogelukUge te hulp kwam Bg hut personeal der Ugkavaldwacht zgn verplaatst met 16 4eMr den brigatli ffl öOf J Appp tan Oharloi tbftui Rotterdam naar Ridderkerk den brigudier titolair M van Hurdevuld van Ridderkerk naar Rotterdam met 23 dezer den jachtopzieuer J vau bpauja van Capella a d IJael aaar Haastrecht d D jachtopzieunr D Rietveld van Haastrecht naar Capelle a d IJsel Den 278ten dezer maand hoopt de Vereeniging Tot gezellig Verkeert te Moordrecht ia t lokaal vtu de Wed C den Braber eeue tooneeluilvoering te geven Opgevoerd zuilen worden De oude kassierc tooueelspel van Rosier Faaaaen en De Verliefde Groen blgapel De inhoud van beide atukken ia vau dien aard dat de bezoekera op een aangenamvn avond kunnen rekenen Tevens wordt deze uitvoering met een goed doel gegeven daar de netto opbrengnt zal strekken ten voordeele der armen Thans heeft ook de Kamer van Koophandel te Heugetoo besloten het adre der Kaner van Koophandel te Kampen te steonen waarin ver aangehad waarna hij eene kamerjapon aantrok welke bij iedere beweging dreigde uiteen te vallen Alvorens Uomauell izijne jas ophing nam hijApgiolina s roos uit bet knoopsgat ea itak dia tuischon de armen van een boschgod vsn terra cotla dio op eene der planken stond Hot was eene itatuottö van nauwttlijka eene el lengte maar tot heden hut boite tuk dat Komanelli voltooid had Het sag or ook zeer good uil ofichoon de kroramo beanen denzelf lon stand hadden als hond rd andere faunen an de grjjnslaoh op het gelaat dadelijk aan da menigte copiea van de klassieke voorbeelden herinnerde Maar wat kan men h1 meer verlangen Het is mat zoo gemakkelijk iets niouw voort te brengen wannaar men zoowel met betrekking tot uitdrukking als vorm aau het beitaaude gebondao is Met zalfvoldoening eag do kunstenaar op zijn werk en de faun zelf scheen er vrootijker uit te zien dan gewoonlyk nu de roode geurige roos tegen zijne bruine harige borat leunde terwijl eenige groene bladeren up den arm lagen vNiet slecht mompelde da Floroutijner inderdnad niet slecht I Die arm bevalt mij eor goed Hm da linkervoet mocht wel wat naar voren hiaten maar het is geen volstrekt vereischto Het Hflhaam is volkomen io evenwicht Maar wat daeht AnKiolica dio mg voor alter oogen de roos toewierp Zü kon zich onaangenoamhoden op den hals gehaald hebben Die Oostenrgkers zijn geen goaakkelyke sinjaun Zij beeft er seker geen bedoelingen meS gehad Wat geeft zy om mij Hier zweeg hg an vroeg zich zelven in allen ernit wat het scboone bloemenmeiije jrom ham zou kunnen gevee u wauoeer dit al het geval wai wat d zocht wordt alle quitantieu en wiasala tot f 50 rg te stellen van zegel De Pruiaiscbe Regeering heeft in het vorige jaar de betitnren dor spaarbanken laten aansehrgven dat bet gewenscbt wai oen proef te nemen met het ophalen van spaarpenningeu door de boden dier inatflilingeu g meende dat aldus htt sparen meer zou worden bevorderd dan door de verplichting voor den sp iBrder m self het geld naar de 8t aarbaok te brengen Volgena ingekomen berichten n dit stelsel slechts door zeer weinige stedelgke Spaarbanken toegepast uamelgk door 11 De overige bpsttirsn zgn ertegen wegens de meerdere kosten da voldoende gelegenheid tot inbreng den onwil der bevolking om geld aan een bode mede te geven de zucht om den inbreng geTleim te houden de moeilgkheid om bg de talrijke verhuizingen de woonplaatsen ie vinden en tuenr dorg lgke redenen Daarentegen is bg een aantal particuliere spaarbiinken vooral ia Hessen Nasaau bet stelsel au op halen ingevoerd en de besturen verklarea dat zg daarvan uitstekoodo gevolgen hebbenondervoudco In een gistermiddag verspreid bulletin ge ft bet comité dor A N D B te Amsterdam zgn tevredenheid te kennen over den goeden Aeest die er onder do leden heerscbt wgl L 4iemand hunuer bezwaren heri iD k cht tegei de vastgesti lde confrlhiiUe Vont lot 6 dezer hoeft deze do kapitalw worn van juim f 50 30 opgebracht zoodat na eet jaar de etrgd 7al kunnen worden hervat met een weovstandskas van f 260 000 en wat er nog bg kooit Men seint aan bet N v d D uit Batavia Voor de sociëteit te Medan Deli is de heer Kat door een amokmaker gedood De heer Ë Kat uit Amsterdam zegt het NiauwH was verhouden nan de hnotdadministratie van de Doli raaatschnppij te Medaii Hg wa GBO nog jonge man die een achoone toekomst voor zich bad en eerst kort geleden gehuwd Ten aiode bet vervoer ao bostelgocderen ter gelegenheid van het a a St Nioolaftsfee t te bespoedigen is o a door den Btaatabpoorweg besloten op 3 4 5 en 6 Dec voor de voornaamste routen in eenige treinen extra bestelgO derenwageos te doen loopen en tusscben belangrgke hoofdstations wagons uitnlaitend te beladen met gotïderen voor de eindbestemming of omgeving zonder daaruit onderweg bg te laden of daatoit te loisen reden mocht zgn van de kleine nttentie die zij hem bowtfzan had rfk kan haar niet anders dan onverschillig zijn Desa gedachte wai de slotsom van de uvorwegiogen des beiildhonvers Ik zie er wol niet kwaad uit hij streek ziob bet zwarte haar van het voorhoofd en nam eene Ijevatligo houding aan maar zij woat wal dat ik arm ben en zg is gren getrouwde dame die vrij de neigingen van baar hart volgen kan De vrouwen ta Florence zijn de vrijste vrouwen onder da zon Hat ii intusschen jammer wanl schoon is zg Welk een model zon tg kunnen wezen I Hij Euchtlo en beschouwde de rooi hO ware ik de faun en da roos Angiolinazelve Hij zag niet in dal het zoo was Do faun was immers het werk van zijn genie de uitdrukkioji van de gedachten zgner sitH van zijn gevoel bet ideaal zijner phantnsie Kn de roos wai zij met eene gave van Angiolina s liefde Ia het werk des kunstanaari niet een doel van ham zelven ea is niet de liefde der vrouw de geheola vrouw De faun was Komanelli an de roos waa Angiolina Maar hoe kon de faiir daar zoo stgf slaan en met de bloiriude soboona in zijne armen zoo onnoozeï grijnzen ipZij coqueltaert met den Uoater rgker dacht JKonuiaelli verder Om hem in haar nel te vanden toont zij mg genegenheid Dat is het Diavolo Hij keerde zoowel den fawn als do roos den rug toe en ging naar het venster Ion elude te arbeiden Om te beginnen schoof hy eene stelling naar voren die op wielen rustte ea zonder moeite kon gedraaid worden Deze itelliaif maakte de btsis uit vau eeae Mcuscben die verstand van hoofd n baardbaar hebben roepen om strgd de baard is bet schoonste sieraad van den mant zonder knevel geen kusc n meer dergsigke aanlokkelgke dingen Op dit punt bestaat echter verschil van meening De gemeenteraad van het dorpje K moest een hoofd der nchool kieseu uit een voordracht van 3 perionen Nommer 1 had bg het vergeigkend examen een gunstigan indruk gemaakt en viel dos wel in den geest maar hij had een baard Geen keelbaard bakkebaard ot maar een sin likje neen hg was getooid met een compleet stel oangeziobtsbaar Ëo als hg na maar niet de betrekking van voorianger bad moeten vervullen dan zon men er ransebien in Godsnaam overheen gflatapt zgn toch zoo n haard achter don Issienaar in de kerk dat gaat niet Nommer 1 werd uiet gekozen K is evenwel da eenige plaats niet waar men ma baard voor een soort brandmerk aantiet Ken zoon van den bankier Ëvonird te Antwerpen beeft zegt men met beoridobbeleu in goudmgn aandeelon wn verlies geleden van f 070 000 tbX de rechtbank die speelschuld erkennen Ot zal de oude heer Kverard baar als eereschalde behandelen Kik vak heeft ign eigen point d honneurc Het buweljjk van den hertog van Marlborongh en juffroQW Coninelo van der Bilt is Woensdag te New York voltrokken met een statie gcëvenredigd aan de milloenen die de dame mee ten buwelgk brengt Kr waren twee bisacboppou en zes andere geestelgken om den dienit te verrichten di afgewisseld door icuziek twee uren duurde Er was een kwistige overvloed van bloemen en de bruid had een bouquet van orchideetiu uit de kassen vau het kasteel Blenheim bg Jionden waar de bruiloft nog eens gevierd i al worden als de jüDKelui na een lange buwelgkareis door finropa daar aankomen De rechtbank te Amsterdam beeft G van Hilten gewezen deurwaarder bg het kantongerecht in bet 1 ste kanton die beeft terechtgestaan ter zake dat hg zich voor denrwaarder KOU hebben uit gegeven eu daardoor een clieat die een debitenr wilde vervolgen tot afgifte van geld zou hebben bewogen sohnldig verklaard aan oplichting en hem veroordeeld tot een maand gevangenisstraf klomp team waarmede RomanalH arbeidde maar die nu volkomen vormeloos scheen dewijl hat via bet hoofd tot de voeten in eene menigte vochtige lompen gehuld was De beeldhouwen omwikkelen hunne letramodallon allgd mol dergalgke doekm om het leem vochtig te houden ttomanelli maakte het vochtige omhultel voorziehlig los en men kon de omtrekken van eene hooge vroowenftguur onder ohoiden De beeldhouwer warkta reedi sinds eanigen tijd aan eene allagorisoba itatue welke Florenoa onder de gedaante van l lora da godin der bloemen m voorstallen Hat denkbeeld was met nieuw maar hij was er zelf volkomen me te vreden en hoopte door zijne opvatting de eigenliefde dor Klorfntijnera te streelen Het oaltirak hem niitt aan antieke voorbeelden er behoefden sleohts eatÜKe zinuebeeldeo aangebracht te worden om de mooning te doen begrijpen Ongolukkigerwyze gaat het uiel de antieken letterlijk lo cüpiéreti ofschoon zich de navolging wat stand eu uitdrukking betreft tametijk ver laat uilstrikkau Kan lovend model wat voor de vo tooiing van het standbeeld volstrekt onmisbaar Maar het valt niet gomakkelgk lobnoae motlellea te vinden en de weinige dia er gevonden worden laten zich duur belaleo Ileads de middelmatige modellen eisrhea ren francesoone voor iedaren keer dal zij posWren en vervolgens stggen de prijzen in dena geometrische reeks evenals de prgzffn der diamaulen en parelen Bene volmaakte chooahaid is uiterst zeldzaam