Goudsche Courant, maandag 11 november 1895

lil I jauBU i MU i jiiLn JLL iiMiamuiiM a jiiiüaLX im Ji w i ii i IHrecle Spoorwcgverblodingen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 AaoKevangeo 1 October TUd vao Grernwlili eOÜDA BOTTÏlDlM 9 08 9 40 f w 9 88 10 7 7 47 w t 7 45 8 07 18 86 1 84 8 88 8 44 18 88 11 89 g 18 46 f 18 66 1 44 8 50 4 08 BOTTIRDA M G O O D A 9 61 10 19 11 60 IS S 7 6S 7 69 8 06 8 18 8 SS 8 48 11 80 9 4S 9 68 9 68 10 89 16 80 10 48 10 49 8 6 10 Ö8 3 89 4 Ó8 4 40 D KN H A A e GOU DJ aOUD Jl DEN h A if sHageS 61 7 80 7 48 8 80 9 88 9 46 Z Zegw6 11 g t g 10 88 1 66 6 88 Zer M 6 89 t 10 48 8 06 w w B 8 Gouda 6 88 7 60 8 18 9 9 66 10 18 10 6418 06 18 468 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 60 Stopt te Bleiiwjjk Kraiswea en Nootdorp Leidschendam ea Hekendorp UT ECHT 0OUDA Utrecht 7 60 9 10 U S4 18 60 8 10 8 68 4 43 6 86 7 60 8 09 9 07 Woerden 8 11 1D I8 11 61 4 16 6 63 9 88 üadevaler 8 18 10 81 4 84 86 Gouda 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 49 U IO 1 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 f7 7 14 7 4 P 89 8 64 9 64 11 O 4 67 8 01 10 08 10 16 AT ai I v vi f ff V m ir r n w W l Zegw 7 6SB 66 1L18 18 49 6 08 8 18 t 10 16 r Voorh 8 07 9 08 n 11 87 1 01 6 10 8 86 10 87 sHsgo 8 11 9 18 9 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 061 67 4 06 4 17 S 86 6 67 7 44 8 81 ft 9 8810 88 11 46 fl O l D 1 Ü T R 1 C H T 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 9 8710 61 11 46 1 80 8 08 GOUD A A M8TBRDAM 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 AKSTIKDAM eOUDA AmstmlaBC Bt 8 9 10 10 48 8 86 4 10 6 18 Aoa 7 88 04 10 14 19 89 3 30 6 80 7 46 Stoppaa ta Bleisw k Kniaweg a Nootdorp LaidsekaBdam a Udundorp 9 46 11 10 3 opt Ie Nootdorp Leidsehandam en fiteisw k Kniawag en Hekendorp SUton Oenaraal U Rihba Zittiag ran V dag 8 Norember IH95 Na Baoleiding tan de wetsnotwerpeD butrefifeade groadrailiag ia Rotterdam en de onteigeoing Tan den ipoorweg Srhag n Wognom ïs de Kamer oiteengegaan tot lift laatst ran deze of het b in van de rol nnde maand Bij bet niteengaan der Eerste Kamer zljii nog aanbnngtg gebleven bet rooritel Hartogh betreffende de burgerlijke recbtarordering bet ontwerp tot ioroering dei faillineemeutwet de reorganisatie van de Land en TuÏDbouw cbool en de Tndiicbe begrooting voor 189 V8R6ADERINGViNDENGEHEENTERA D VnU DAG 8 NOVEMBEIt Voorzitter de Bqrgemeester Tegenwoordig alle leden Pe notulen der vorige vergadering worden Toorgeleisan en onveranderd goedgekeurd Ingekomen Een scbrijven ran B en W daarbjj inzendende een nieuw ontwerp voor een reglement van orde roer de rergaderingen ran dengemeenteraad Ter viiie Een ubrijveu van B en W tot betinitetUn ran twee commieBiën van bgitand uitda raadsleden en Wfl eene voor de fabricageaa eene rOor de finantiën Ter visie Een Sohrgren van B en W tot hetinitellen ran een tweeden marktdag Vooronchiere kalveren daarbij vooritellende Maandag en Donderdag te bepalen Ter riiie Eene missive van B en W op het inhunne banden gesteld adres der Zangvereeniging Arnold Spoel € tot het in gebruik gevenvan de 2de Burgerschool roor Jongens B enW stellen voor dit lokaal des DinsdagsaroadHai ta staan tegen eene vergoeding ran f 1 50 roor Tour en licbt De heer de Raadt wensebtte dit punt nog heden te behandelen De Voorzitter Indien de remaderiog er niet tegen is rjil ik bet ua punt 12 aan de orde stellen 5 Een ichryven van B en W betreffendede huur van een stuk grond aan de Houtensteeg de huurders de heeren G Prince en Zn weufloheu dit ituk grond niet meer in buur tehebben waarom B en W voorstellen ditweder aan de gemeente te nemen Ter visie 6 Een sobryveu van B en W betreffendede huur van den gang tusschen de il K Kerk en bet Oude Vronwenbnis roorstellandedie gang alsnog aan het Karkbeitunr onderzekere voorwaarden te vierhuren tegen f 2 50 per jur Ter visie 7 Een brief ran B en W betreffende denhuur van een stok grond aan den Kleiweg vroeger verhnnrd aan den heer van Berkel thans in beur bjj den beer J W Verweg en de haurpr s e bepalen op 1 12 50 per jaar Ter visie Een brief vai B en W aangaande debuur ran een stuk grond aan de Wachterstreat rroeger rerhuurd geweest aan den heer L Viaeer tegen f 0 05 per vierk meter daarevenwel de hnurprgs te laag is stellen B enW roor dit te rerburen aan den heer ï Visser roor f 32 40 per jaar Ter riaie Een brief ran B en W betreffende dehuur van twee stukjes grond aan de Vest aande firma R Zwartjes voorstellende den huurprös vroeger rerhuurd roor f 11 50 en f4 50 thans te verhuren tegen 1 Januari 1896 tegenf 34 50 ea f 13 50 Ter risie Een adres ran de directie der Stoomhoot Mg Volharding verzoekende bet stokgrond dat zü vroeger buurden aan het Rabattegen f 0 25 per centiare ben in erfpacht te neven roor 30 jaar roor f 31 per jaar Het rapport ran B en W adriseert tot goedkeuring Ter risie 8 40 8 47 S S4 9 01 9 10 M7 8 08 8 10 fi t4 8 80 Oouda Moordraoht Nieu verkerk GapeUe Rotterdam 7 88 7 8 7 4 7 6K 7 aottenlam B Oapelle 1 10 fieuwurkerk 6 19 Uoordreokt S I6 Ooud i ai Oouda 7 80 8 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 Zev M 7 481 47 0 u f 11 08 18 40 Uuuda 6 S6 6 87 7 6 8 09 8 91 Uudew 6 60 6 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Utreoht 6 18 f 8 88 8 41 f f Naar Amsterdan 8 81 9 86 M S7 8 14 Gouda Amtaidaiü O f U Een brief van B en W tot uitgifte ran en stuk grond in erfpacht aan de firma 0 O van der Garden aan het Nieuwe Veert tal tot het bouwen vaa een steenrn gebouw waarvoor iji per jaar f 57 willen betalen Ter visie 12 Eene suppletoirs begrooting ran betBnrgeriyk Armbestuur voor 1896 In banden van eene commissie bestaande oit de bh van Itersou Prioce en Dercksen 13 Een adres van de flrma T P Virulflen Co verzoekeode hen als nog vergunning tewillen verleenen tot het leggen van rails opde Oostbaven De Voorzitter deelde mede dat deze zaak hg B en W behoort waarom hg voorstelde dit adres naar ben te renvoieeren ter afdoening De heer Nederborst kon wel medegaan dat bet naar B en W werd vercondeo msar zou als nog ben verguniitog willeu verleenen daar zy op andere straten toch ook zyu toegeataan De Voorzitter deelde mede dat B en W deze Kaak nader zoadeu onderzoeken De beer Dercksen gelooft niet dat de raad daartoe eene beslissing kan nemen met het oog op de verordening en kan er zich niet by neerleggen De Voorzitter Het moet gesteld in handen van B en W ter afdoening Een adrrs van het bestuur der afd Gouda van hel Alg Nederl Werklieden verbood nader terug komende omtrent het voorstelvan B en W betreffende mioimum loon enmaximumwerktijd daar B en W zya afgegaan op het ongunstige Utrechtsche rapport den raad verzoekende het rapport van B enW niet goed te l uren Ter visie Een adres ran twee Bestuur Ieden ran de afd Gouda ran den Ned Typografeobond verzoekende de uitbesteding ran drukwerkenalleen te guunen aan dia ingezetenen patroonsen zg die een tien aren werkdag invoeren enf 10 weekloon geven ten tweede om geenboekbandelaars te laten inschryven daar doordezen maatregel de jongens exptoitatie wordttegengegaan Een adres van de Soc Arbeiderspartyadbaesie betuigende met bet bovenstaande adres Worden gesteld in handen van B en W om er op te letten bg de eaubeateding Aan de orde De verkiezing van een Lid in deConimisaie voor de Stedelgke Gasfabriek Tot stemopnemers worden benoemd de heeren van der Sanden Strarer en Deaaing Benoemd wordt de heer F Herman Fz met 16 stemmen terwgl 1 stem wordt uitgebracht op deu heer H Ji er Aan de orde De verkiezing van een Lid io de Commissie van Administratie der Bank van Leening Baooemd wordt de beer P de Kaadt met 16 stemmen terwgl 1 stem wordt uitgebrachtop den heer ram Galen Aan de ordfi De verkiezing van eenen Commissaris bg de Goudsche WaterleidingMaatschappij Benoemd wordt de heer R L Marlens met 17 stemmen Aan de orde De verkiezing van drie Leden in de Commissie tot onderzoek der reclames in zake de Plaalselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1895 Tot 1ste lid wordt benoemd de heer H M Dercksen met 14 stemmen en 3 op den heer NTederhorst De heer Dercksen merkte op dat het hem onmogelgk was deze benoeming aan te nemen met het oig op drukke bezigheden in zguen laak in dezen tgd De Voorzitter De ledpu zullen zeker met leedwezen deze woorden hebben geboord De heer Nederborst is bet daar niet med eens want daa kan ieder lid daarvoor wel bedanken De heer Dercksen merktte op dat hg dit Jaar reeds in vele commissies had gezeten dat bet nu geon onwil was i maar dat drukke bezigheden het hem onmogelgk maakten 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 8 S6 10 86 8 18 18 9 40 9 69 10 11 8 18 6 65 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 7 1 l 10 8 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 89 6 86 f 8 04 f 8 88 8 48 10 16 11 80 4 47 6 8 81 4 86 De Vooïzitter Er is geen enkel artikel dat zefft dat een raadslid niet bedanken ka vnnr eene benoemiog Ik stel thans opnieuw de benoeming van het eerste lid aan de orde Benoemd wordt de heer J van Galen met 9 stemmen terwgl 3 stemmen worden ui ebracht op de bh Dercksen en Nederborst 1 op den heer de Raadt en 1 blanco De beer van Galen vroeg of het bezwaar was daar bg bok in de Commissie van voorbereiding zitting had gehad was daartegen geen bezwaar dan zoude hg het aanvaarden De Voorzitter De raad heeft u met groote meerderheid gekozen dus die deelt dst bezwaar niet De heer vao Galeo dan zal ik bet aannemen Tot tweede lid wordt geJcozen Je beer F Herman Fi met 15 stemmen terwgl de hh Dessing en Nederborst ieder 1 stem verkregen Tot derde lid wordt gekozen de heer C P W Dessing met 16 stemmen terwgl 1 stem wordt uitgebracht op deo beer Straver De beer Deasing rroeg of bet geen bezwaar was daar bg zelf reclamant Was De Voorzitter deelde mede dat er toch nog twee heeren waren die daarover konden bellissen Aan de orde Een rooretel tot bW ingebroik geven van een lokaal vao het gebouw der Werkinrichting aan de Commissie voor werkverschaffing Wordt zonder hooldelgke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wgziging der begrooting voor de Volksgaarkeoken dienut 1895 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende regeling der toelating van kinderen uit Woerden Hekeodorp Moercapelle Reenwgk en Waddinxveen op de lagere scholen dezer Gemeente De heer van Galen deelde mede dat bg op dezelfde motieven ats de vorige maal ook tegen zon stemmen Het voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 10 tegen 7 stemmen die der bh Jaspers van Galen van der Sanden de Raadt Dercksen Vïngerliog eu Dessing Aan da orde Het voorstel betreffende het instellen van een onderzoek omtrent de tienden cijnsen en erfpachten nan de Gemeente verschuldigd De Voorzitter Tot nadere toelichting kan ik nog mededeelen dat de kosten geraamd worden op f 100 De heer Herman Ik meende hierover het woord te voeren maar naar aanleiding van het gehoorde zie ik van het woord af Wordt goedgekeurd Aan de orde Het adres van H Nederborst Jr alhier betreffende concessie tot aanleg en exploitatie ran telepboonrerbindingen in deze Gemeente De heer Dercksen Ik ben in principe een tegenstander va het rerleeneu van concessie tk zou liever zien dat alles onder bubeer ran de gemeente kwam te staan daarom zou ik roor wiileo atellon dat de raad zich uitsprekjj of zy is voor eene gemeentelgke exploitatie De Voorzitter Dos n wenieht eerst uitgemaakt te zien of eene exploitatie roor rekening der gemeente gemaakt zal worden De beer Dercksen Neen mynheer de Voorzitter ik doe geen roorstel De Voorzitter Wanneer u geen roorstel doe dan kan de raad er niet over stemmen De heer Dercksen De bedoeling is of er terensralbaarheid roor is en of de exploitatie van gemeentewege geen nadeelige post zou zgn De Voorzitter U weet niet of helievensvatbaar is dat weten wüfook niet De heer Dercksen Wanneer betbigktdat er lereniratbaarheid voor is zou ik voor gemeente PXploitatie zgn D Vooriitter Dua u doet een voorstel om B en W te verzoeken eeo onderzoek daarna te doen instellen Wordt dit ondersteund De bb van Galen en van der Post ondersteanen dit 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 48 1 68 1 69 8 08 8 18 7 U 7 80 8 10 6 48 S tO UM liAO 8 09 De heer Ja fer In hoeverft de laak voor de gemeente voordeelig is betwgfel ik Hen beeft noodtg een kapitaal van i 20000 een gebouw en om de vgftien jaar zgn de geleidingen zoo zeer vergaan dat zg vernieuwd moeten worden zoodat ik mg voorstel dat dit roor de gemeente niet reutegeveod zal worden De he r ran Galen deelde mede dat bg dit voorstel had ondersteund omdat dan een onderzoek zou worden ingesteld De Voorzitter Ik stel voor om dit punt aau te honden en zal dit in stemming brengen Dit wordt aangebonden met 11 tegen 5 stem men die der hh Ji er Strarer Hoogeoboom van VreuminReu en an Goor De heer Ne derhorst bleef buiten stemming Aan de orde Het voorstel tot wgzijring der verordening op de heffing van rechten voor het gibrnik of genot van openbare gemeentewerken enz De heer Dercksen M de Voorzitter da r ran deze verordening art 7 aan de orde ïi vraag ik of er ook nog meer wgzigingen mogen worden voorgesteld ik wenschte bg art 3 dat luidt Alle verzoeken om vergunning worden ingediend by B en W nog willen bgvdegen bg weigering van vergunning kan de requestrant zich tot den gemeenteraad wenden € En vorder bg art 5 luidende B en W kunnen in het openbaaC belang het gebrnik ten allen tyde doen ophouden nog byvoegen achter belang met toestemming van den Gemeenteraad De heer de Raadt kan dit wel ondersteunen met het oog op het adres van de hh Virnly De Voorzitter De beer Derckaen stelt dus voor beroep toe te laten De heer van Goor Ik kan mgn stem wel geven aan het voorstel van den heer Dercksen maar niet aan dat ran den heer de Raadt daar dit behoort tot de bevoegdheden van B en W De heer de Raadt zeide dat indien er niet gehandeld is tegen de wetten waarom dan geen hooger beroep op deo gemeenteraad toegelaten Volgens de gemeentewet wordt geen hooger beroep to elaten De bfer van Galec vroeg eenige inlichtingen betreffende de letters A en a der gemeentewet daar toch in i staat dat bet aan anderen is opgedragen De beer ran Goor deelde mede dat beroep toestelaten is bg de Koningin en niet bg den raad De heer de Raadt Wanneer er een hnis of schuur gebouwd wordt en men Iaat de deuren naar baiten slaan kan men dit toch beletten De heer van Goor Dat staat in de bouwverordening dan moet men eerst een nieuwe verordening maken De beer ran Galen wenschte dit nit te maken bg eene motie De Voorzitter Laten wg na eerst de volgorde houden art 3 der verordening is ter sprake gebracht De heer Deaaing Met bet oog op de weigering aan de firma Virutj een industrie die wg hier werkelgk noodig hebben ik beroep willen toelaten en die vergunning alsnog willeu verleenen men ziet op de andere grachten ook wet rails De Voorzitter Tbaos is de wgziging door den beer Dercksen aan de orde De beer Nederborst Ik kan ook wel medegaan maar zoo de gemeentewet het verbiedt dan is het niet noodig De Voorzitter Ik ben bet volkomen met u eens De heer ran Goor deelde mede dat B en W noode geweigerd hebben het verdoek toe tq staan B en W zullen evenwel het verzoek ernstig in overweging nemen Het voorstel van den beer Dercksen wordt aapgenomso tot bgvoeging van Art 3 De Voorzitter De bgvoeging in art 5 moet ik ontraden daar het dan noodig zon zgn om een spoedeischende VUrgadering soms uit ie schiyven tot bet weg namen van een paar keien 11 13 9 67 10 04 lO U 10 18 10 87 8 06 9 08 6 81 8 68 4 80 9 10 6 17 8 27 6 84 6 41 6 47 6 61 9 6S 10 08 8 88 10 18 10 84 10 64 7 4I 8 49 De beer Dercksen Indien die bgvoeging in Art 5 op xolke ernstige bezwaren stuit zal ik mgn voorstel intrekken Art 7 e Voor het nederleggan van bouwmaterialen op den openbaren weg wordt het tarief in dit punt e vervat verdubbeld De beer Nederborst vindt dit onbillgk en stelt roor bet dubbele te laten rervallen Dit wordt aangenomen B eu W tellen voor zoodanig te wgzigen dat goederen niet langer dan een dag op den openbaren weg mogen leggen Wordt aangenomen Iietter c wordt aangenomen Letter l voor bet gebruik maken van den openbaren weg tot bet houden van verkuopingen per d f5 De heer ran Galen Ik zie daar letter kvoor het hebben van een weekplaats van teen f 1 per vlerk meter wat veel en zou dit willen verminderen tot f 0 50 Dit wordt aangenomen Letter l De heer ven der Post M de Voorzitter toen deze Verordening in de gemeente in werking kwam wat een storm brnk er toen niet los in ons rustig Goods dat de vlakke borden zgn vrggesteld vind ik goed doch voor de groote reclameborden rou ik willen lat o betalen De Voorzitter Voor groote reclameborden hebben wg reeds e vergunning geweigerd De beer van der Post Ik zoo de borden die er nu zgn willen vrg laten maar voor die er an nog komen zou ik streng willen toezien en een zekere maat bepalen waarvoor zg moeten betalr n I e Voorzitter Dat is in strgd met de gemeentewet wg mogen geen privilegie geven bet is meten met twee maten wg hebben toch de bevoegdheid om het te weigeren Letter l wordt aangenomen en letter m wordt ingetrokken Letter N voor het aansluiten aan den openbaren weg of openbaren gemeentegrond door bet maken van brnggeo niet breeder dan 1 M f 2 50 breeder i 5 De heer Nederborst dat vind ik nog al hoog M de Voorz ik zou dit willen brengen op f 1 en f 1 50 De heer van der Sanden Ik wenschte eene andere wijziging voor te stellen en wel dan uit te sluiten bruggen die het enigste lerbindiugsmiddel zgn met dfi straat en voor scholen Achter de Kerk heeft du heer Breebaart twee pakhuizen en dasr kan hg anders niet inkorapu in de Peperstruat zgn dat meer luxebruggen De Voorzitter De heer van der Sanden stelt voor bruggen die bet eeoigste verbindingsmiddel zgn met de openoare straat rrg te laten maar die brug achter de zusterschool is een loie brug daar de zusterschool nog meer uitgangen herft De beer van der Sanden merktte op dat de zastersobool nit 2 atdeelingoo bestaat da eene afd betalende die is aan de straat en de andere aM de arme kinderen eu die ïs aan de Peperstraat dan zouden die arme kinderen den tain door moeten De heer Nederborst kan er wel met medegaan maar vraagt of de controle dan niet moeilgker wordt daardoor Het voorstel van den heer Nederhorfat wordt io stemming gebracht en verworpen met 10 te en 7 stemmen die der bh Jager Herman Nederborst van Vreumingon d Post Dercksen eu van Galen Het voorstel van deu heer van der Sanden Wordt in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 3 stemmen die dor bb v d Post Straver en vao Goor Letter o wordt daarop ingetrokken rolg ns het voorstel run B en W Aan de orde Het adres van J Borst houdende rerzoek om eenige vergoeding of om ontslag van zgne verbintenis als pachter der stads reiniging De heer Strarer kao voor een gedeelte medegaan mei bet voorstel an B en W maar wenschte Borst tegen 1 Januari ontslag te geven en tot een nieuwe besteding over ta gaan De beer ran Galen kau zich met het voorteJ ran B en W niet rereenigan daar hem orer 1894 roor meerdere werkzaambeden f 46 80 is uitbetaald waaromjbg roorstelt aan het bezwaar te gemoet te komen en hem aene som vao f 100 s jaars toe te liggen De Voorutter meent te moeten ontraden het roorstel van den heer Strarer aan te nemen want waar zou het eind hierran zgn Borst is wel degelgk op de hoogte daar bg rroeger ook pachter was en list niet in om hem te ontslaan De heer Nederbont heeft hei roorstel van den heer Straver ondersteunt omdat de ge meenteeigendommen vernield worden en wg inllen dan een rerroilden boel krggan dat e f 1000 zal kosten Borst is de man er niet roor hg kan niet werken De Voorzitter merkte op dat wanneer de eigendomoien der gemeente worden rerwaarloosd ziJne borgen lullsn worden aangesproken De heer Dercksen heeft het roorstel ran n heer ran Galen ondersteunt omdat die man in groote mosilgkheden verkeert De heer Herman heeft het oorstel vand heer Straver ooder teant omdat die man met geen f 200 geholpen is De beer van Galen had zijn voorstel niet voorgesteld om hem f 100 toe te keóneo omdat bg dacht dat die maa daarmede geholpen is maar omdat htj niet gaarne een contract met de gemeente zi verbreken De heer Dercksen gelooft dat van beide partgen medelijden met dien man in bet spel is De beer Jager is er roor zoo de boel rer aarloosd wordt die man te ontslaan De heer Dessing vroeg hoelaug de pacht nog duurde De Voorzitter Tot 1 Jannari 1898 Na nog eenige discussie wordt bet voorstel van den beer Straver io stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 7 st die der bb van der Post Herman Straver van Vreuniingen Nederborst en Prince Da irna wordt io stemming gebracht om hem een toelage van f 100 te verleenen en verworpen met 9 tegen 8 si die der bb van der Post Herman Straver van Vreumingen van Iterson Ji er van Goor Prince en Nederhorst Aan de orde Het adres van Nortier houdende verzoek om verhooging zgner ratificatie De heer Derokaen M de Voorzitter ik wenschte in eene besloten vergadering wel eenige vragen te doen De Voorzitter wegens het vergevorderde nar stel ik voor dit punt tot do volgende vei nderiog aan te houden Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel om aan de Zangvereeniging Arnold Spoel een lokaal te geren voor hare repetities Na eenige discussie wordt dit voorstel aangenomen De beer Dercksen M de Voorzitter zou er niets nao te dueu zgn dat wg wat beter saslicbt krggen het ï i nog minder dan het licht van een kaars kan die mgnheer niet gedwongen worden daarvoor ts zorgen MeDscheu die vroeger 17 cent per meter betaalden betalen nu nu het 7 oeut ia evenreel en rroeger was het veel beter De Voorzitter Ook ik heb er al overgesproken ooi daar verbetering in te brengen De heer ran Galen Naar aanleiding van de stukken die ik van de hh Viruly heb ge kre en wensch ik de rolgende motie voor te stellen De Voorzitter De vergadering bahoeft n daarvoor geen vergunning te geven De beur vim Gaten Gezien de stukken door den heer Virolj ingezonden acht de Uaad het wenscbelgk B en W uit noodigen alsnog onder zekere voorwaarden de vergunoing te verleenen De Voorsitter Deze motie zollen wg op de volgende vergadering in behaodeliog nemen Niets meer aan de orde zgode wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Huitenlandscb Overzicbt Io den Pranschen ministerraad is besloten dat de regeering zich zal vereenigen met de fr 60 millioen bezuinigingen door do begrootingaoommissie voorgesteld Misschien zal hy op enkele posten verhoogiugen aanvragen maar dan toch niet zonder compenseerende bezninigingeu op andere De Sensnt hield zich gisteren bezig met de eerste lezing van het ontwerp betreflFende de verantwoordelgkheid voor ongelukken waarvan werklieden bg bon arbeid de siacboffera zijn De Kouvernenr ran het Crédit foncier de Fiance Christüpbie Kamerlid voor bet departement Ome heeft zgn ontslag als zoodanig fenomen In een brief aan den miuigter an ünanciën zegt hg dat het blijkbaar ia fitrgd IS met de gevoelens der Kamer indien leden uit haar midden als hoofden van financieele instellingen werkzaam bigven en dat hj dnarom gemeend heeft zich voortaan uitsluitend aan zgn mandaat ran afgevaardigde te moeten wijden Mén herinnert zich dat Cbristopble naam hoewel geenszins op oneervolle wjjze ook genoemd ia iu het debat over de Zoiderspoorwegmaatscbappg De minister van financiën heeft mein thans tot eereguurernenr van het Crédit foocier benoemd Als gouverneur der instelling treedt thans op de directeur der Caisse des dépÓU et consignations Laboyrie Het bericht nit Weenen dat keizer Franz Joseph op advies van den minister president geweigerd heeft de verkiezing van dr Lueger tot burgemeester van Weenen goed te keuren hebben wg reeds medegedeeld De Ooitenrijksche bladen aiten zich op zeer tevreden wijze over dit besluit Het toont dat in Oostenrgk eindelgk een regeeriog i opgetreden die niet schroomt zich tegen het antisemitisme te verzetten Het scbgul dat vooral de mededpeling ran dr Lueger ook na zgn benoeming agiUtor te znlleu blijven en zijn mandaat als lid van den Kgkiraad te willen behouden tot bet vernietigen van het raadsbealnit beeft medegewerkt Dat Boagarge nvloed con hebbeu geoefend op het besluit van den keizer wordt door de Hongaarsche bladen ten sterkste ontkend Dr Lueger is in Hon rge niet geztao maar als de Weener raad hem tot burgemeester wil benoemen is dat den Hongaren onverscbillig Kn baron Bauffy laat verklaren dat de Hongaarsobe regeeriog zioh niet met de zaak van dr Lueger bad bemoeid De Vos9 Ztg acht de ontbonding der keiserlgke goedkeuring eeo misgreep De liberale party beeft hot beginsel der getaeenteIgke autonomie steeds voorgestaan en nn msg zg de benoeming van een bni emeester met twee derden der uitgebnchte stemmen niet doen vernietigen De officieuze per doet uitkomen dat he keizerlijk besluit niet de partij g l li dis Ie meerderheid beeft in üeu gemeenteraad van Weeneo doch alleen den persoon die tot borgemeeester benoemd werd Het is nu de vraag wat de antisemieten sullen doen een anderen tot burgemeester kleien of dr Lueger opnieuw benoemen Kiezen zg bij r plj ius Alois ron Liechteustein dan is de bekracbtigiug zeker benoemen zg daarentegen dr Lneger opnieuw dan komt men iu een tgdperk van conflicten De Duitsche Rijksdag i eerst tegen 3 December byeengeroepeu Zeer laat dos en toch wachten er vele en gewichtige werkzaaambeden op afdoening Men zoekt de reden voor die late samenkomst hierin dat de regeering niet kunnende rekeneo op eeo raste meerderheid bevreesd is voor nieuwe aanvallen van de zgde der agrariërs en der bimetallisten waartegenover de Rgkakanselier als zwak redenaar en die dan nog de conservatieve partg moet ontzien weer rrg hulpeloos zal staan De Bund der Landwirthe is reeds drnk bezig ora te ageeren voor bet bekende ontwerp Kanitz en wnnneer de regeering niet de noodige kracht vindt om dat voor goed van de baan te schuiven staat het te vreezen dat zg daarmede nog jarenlang zat worden lastig gevallen Onder e bplaugrgke zaken ie op afdoening wachten worden gen erad de nieuwe beurswet een wet op de beleggicg van gelden in de banken en eeo tot bestrgding der marskramerg Deze zgu reeds nitgeWerbt en voor indiening gereed Verder is de begrooting roor 1895 9 hg don Bondsraad ingtdiend het aangekondigde ontwerp in zake de saikerbelastiog waarbg de verbruiksbelasting wordt verhoogd ten behoeve eeoer verbooging van de uitvoerpremiën èn een ontwerp margarinewet kom n in den loop der zitting gereed en wanneer daarby dan nog komt het ontwerp voor een Uijks burgerlgk wetboek dan mag men wel vragen hoe do Hgksdag zich door dien berg vau werkzaambeden zal kannen heen laau De toestand aan de Clyde 6 $ te Belfast is niet veranderd Onder do workatakende machinisten te jlasgow de byna 75 pet die heengingen toen de 25 ict a ereu heengezonden werden is ook de groote meerderheid VAU de met leden der Amalgamated Society of Engineers Dit samengaan van onioniiten en non unïoniaten is opmerkelijk Men herinnert zich dat het hoofdbestuur der A S K benloten heeft ook d n non unionis tiachen werkstakers onderstand te geven Bebalvo door de roac iiuisten wordt er aan de werven voortgewerkt maar m u is overtuigd dat bet tot eeue algemeene werkstaking zal komen aU het geschil lang duurt Kr zjjo aan de Clyde in bet scheepsbonWvak tusschen de 25 000 eu 30 000 arbeiders Te Belfast hoopt men dat de hoofdaecretaris van Ierland ierald Balfoor als bemiddelaar wil optreden ook dat de heeren Harland en Wolff hoofden van eeue scbeepsbouwonderneming maar tevens leden van het parlement voor Belfast zich in deze hunne laatste hoedanigheid do zaak zntteu aantrekken £ n koopman beeft op zich genomen £ 500 te verzamelen en met Kerstmis onder de behoeftige arbeiders te verdeelen als men weer aan het werk gaat onder He voorwMrden van de conferentie te Carlisle De werkstakers weigeren echter het aanbod maar herinneren er tegelyk aan dat vele arbeiders builen buime schuld geen werk hebben en dat de giften der heeren aau hen wel besteed zooden zgn BurgerlUken Stand GEBOREN 6 Nov Johannes Willebrordui ouders P J Bertels on T A G C van Vliet Adriana ouders J Voijken H Ruis Catbariua ooders T van Vliet en A Vermeg 8 Catbarina Maria ouders G H Borst en G Wgnhoff Dina ouders G J Bik en D van der Horst OVERLEDEN 7 Nor D C Koemans 4 m M Maters 20 j 8 J de Rgk wed J Noordeman 85 j D A A Kaptijn 26 j 9 J van der VjÖk 8 w H Anker 7 j ONDERTROUWD 8 Nov B van Erk te s Grarenhage 26 j en C J Mol 24 j P O Bakker 22 j en N Bos 21 j J F X Vermealen te Breda 36 j tn A B M Uathot 32 j t WITTE EN GEKLEURDE VOOK DAMBa m KIHDEBBS L vas OS Ai ÖOÜDA Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam 8 NOVISHBKR Vor kr ♦ 101 101 alollloer 881 83 ejy 88V 98 98 IM i 115 981 looft 881 3 9 01 V 100 805 140 2 100 149 97 88 110 94 19 149 1011 60V loov 104 145 188 18 84 3V 81 88 NlDESLANO Crt N l W S ly dito dito dito S dito dito dito 8 HoNQAB Obl Ooudl 1881 88 4 ITALIK loflobryring 1863 81 5 UoSTEN Obl in papiar 18BS B dito io tiiror 1888 6 PoRTüOAL OSlig met ooapon i dito ticket S Kuiuiiu Ubl Biaoeel 1894 4 ditoOeooni 1880 4 ditobüSollii l88V4 dito bü Hope 188 0 4 dito in KOud leen 1888 8 dito dito dito 1884 J SPiNj Perpel lofaald 1881 4 TuEKllJ lepr oDV leen 1890 4 ttoo leeoing lorio U ïefl leenioK wrie O ZviDAn Hip r obl 18 i I lilluoo Obl Buit Seb 1810 8 Vl KIi l A Obl 4 onbop 1881 A endib T b Hij iertiteateo Deu MaatMhapptj dito Arnb Hypotheekb pindbr 4 ault My der Vontonl Mlid Or llypothsekb paudbr Sl i l ederlandache bank aand Nod Handelmaataeh dito N W k P O Hyp 1 pandbr S Rott Hypotbeekb pandbr 3 i Utr Hypotboekb dito 8 OosTlsa Oo t Houg bank aand Kd i Hypotheekbank oandb 4 AmaillA Eouit hypoth pandb t Maiw L O Pr Lion oort 8 i a Holl IJ 8poor Mtj aand Hij totKipl f at Spv aand Ned Ind Spooriregm aand Ned Zuid A Mk Spm aand 8 61 B V 88 dito dito dito 1891 dito 8 lTAU Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ilal Bp ili i A H obl 8 POLIN Warlohau Weenen aand 4 RII8L Or Ruaa Spw Hij obl 4 B liiaeba dito aand Pa toira dito aand 8 f vanK Dombr dito aand 5 Kink Ch Aioiv Sp kap obl 4 dito dito olilig 4 Kl I A Cent Pao 8p Hij obl 8 Ohio North W pr d r aand dito dito Win St Peter obl 7 lai u Oonrer fc Rio Gr Sptn eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav Ie Naahi illoCurt v aand Molioo N Spw My lehvp o 8 891 109 108 1087 4BV 63 832 180 108 V 108 81 Miaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario fc Wou aand dito Ponna Ohio obll 8 Orafïon Calif la bvp in oud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obliit 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Unaoa Can South ert r aand Vin C Rail fc Na Ie h d e O Amaterd Omnibua M j aand Rottord TraoioeK Maali aand Nin Stad Amaterdam aand 8 Stad Roilerdam aand S BlLBH 8ln l AntwerpenlBS 108 Stad Uruaael 1888 i lODi HONO Theia Regullr Ooa ll h 4 HO n U7 187 38 113 OoiTlHR Staatalèeninfi 1880 5 K K Ooat B Rr 1880 3 Spa Stad Madrid 8 1888 N ii V r B Hyp Spobl eert ADVERTENTIfiN Opnieuw werden wjj in rouw gedompeld door bet oferiyden ran onzen lieren oodatan Zoon en Broeder UlFiK ABBAM ADKIANUS in den onderdom Tan 20 jaar Uit aller naam A KAPTIJN Fluweelenitugel Gouda 8 Nor 1895 N B Verzoeke vcm romibdclag verechound te blijven Voor de rele blaken ran belangHtelliDg bfi ons 50 jarig Huweiykafeeit ondarronden betuigen wg hiermede onzen bartelyken dank O LANOKRAAB Joh LANGKRAAR KaoiiBaOT